ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 October 1896

Sit- te, Igs t. US >!st ör de ®| • * «4 t y U TEXAS IV af jt (/ 7 POSTEN. I ÄRC. NYHETS- OCH ANNONS-TIDNING POR SVENSKARNE I TEXAS. Austin, Texas, Fredagen den 30 Okt., 1896. VOL. I. No. 29. H^NYTT GODS! NYA PRISER!^ STÖRSTA Xj^GKEIR, NYASTE Höst- och Vinter-kläder, samt Tyger som katt uppvisas i Austin hos IDOIfcT WILSON'S. Jag har för den kommande säsongen erhållit ett af de största och vackraste lager af Kläder, Tyger, m. m., för män, gossar och barn, som någonsin förekommit här i Austin, och jag kan derför under denna höst sälja Eder detta gods till det billigaste pris ni hört. Jag har köpt mera gods denna säsong än någon annan firma i Austin, och när ni komma hit så finna ni största lagret af Kinder, Tyger, Hattar, och billigaste priser hos UTSTÄLLNINGEN 1 STOCKHOLM NÄSTA ÅR. Som btkant torde vara för de flesta af våra läkare, håller nästa år i Stock- holm en skandinavisk konst- och in- dustriutställning. Vid denna komma att på ett lefvande och åskådligt sätt visas de framst...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 October 1896

wäsm V SI i I TEXAS POSTEN. ]9ynets oeh Annonstidning för svenakatine i Testas. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Published every weok, In Austln, Texas, by the Swkdihh Amkhican Puulishino Co. Tlie only swedish paper In Texas, and the best advertlslnj? medium to reach this dass of cltlzens. DEMOKRATERNAS VAL- SEDEL. Kichahu Johnson ManaKer. Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett år - - - - - - - - - *l-00- Ett hälft är ------ - 00. Et.t är pä kredit ------ 1.50. Eti hälft är pä kredit - - - - 75. Ett år till Sverige ----- 1.50. Ett hälft är till Sverige - - - 1-10. Prenumerationen är betalbar i förskott obli penningar böra sändas medelst "Po- stal Note", "Mon y Orders" eller 1 2-cents frimärken under adress: TEXAS IPOSTE^, Taylor BuiliUnu, AUSTIN, TEXAS. Telephone 279. Advertlsing Råtes. One inch, one month, - $ i.oo One inch, one year, - - io.oo Six inches, one month, - 5.00 Six inches, one year, - - 50.00 On largcr advertis...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 October 1896

•Ir Vattnernas spalt B REF FRÅN AUST1N. Ärade Red. af Texas-Posten. Förliden fredag, den 23 oktober, inträffade, som det så ofta gör i fa- miljelifvet, att någon fyller sina år. Och denna gång var dtt i fru Peter- sons ttefliga hem, 1100 Colorado st., då hennes dotter, fröken Ellen Pe- terson, fylde sina 18 år. En skara vänner, unga damer och herrar, in- fann sig lör att gratulera. Att afto- nen blef angenäm, säger sig nästan sjelft. Förfri kninaarne voro ut- märkta och af alla slag. Qvällen tillbringades under omvexlande mu- sik och sång. Fröken Ellen Peter- son mottog många lyckönskningar åtföljd t af både vackra och värdeful- la presenter. Bland dem som it funnit sig märk- tes: fiöknarne Belle Engstrand från Round Rock, Delie och Ester An- derson från Hutto, Augusta Ljung- gren, Selma Björkman, Olga Mark- ley och Emma Carlson, samt herrar- ne Carl Ekman, Julius Sjöholm Thom. Markley, John Swenson och John Nyländer, alla härifrån staden. Sjelf satt jag en stund tidigare och njöt a...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 October 1896

^1 AUSTIN. H t; 1 ! I Prenumerera på Texas-Posten, $1.00 per år. Räkna efter; mindre än två cents i veckan. Kommen ihhg A. S. Burleson kå- sera demokratisk distrikt attorney. Han är gammal och populär. Glömmen cj att ni kunnen hos Gammel Book Co. få alla nödida skolböcker som användes i skolorna. Mrs A. J. Nclson återvände till sitt hem på Brushy, förliden lördag, efter några dagars visit hos vänner här i staden. Glötnmen ej att rösta för A. S. Burleson Jr. såsom demokratisk di strikt attorney för Travis och Wil- liamson counties. Storartad affär. Herr Charles Johnson har i dagarne sålt ut sin af- fär, belägen på Fjeide gatan, till hr Victor Anderson från Brushy. Observera W. K. Makemsons an- nons och mottagningsbref i dagens nummer. Han är, såsom republika- nerna säga, en stor man, men ingen demokrat. ' Judge Makemson frän George- town, är nu ute och försöker sitt bä- sta. Han säger, att om det är möj- ligt, vill han vara med pä ett hörn i kongressen. Se här, landsmän ! Kom ihåg at...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 6 November 1896

> * I TEXAS POSTEN I ÄRC. NYHETS- OCH ANNONS-TIDNING FOR SVENSKARNE I TEXAS. Austin, Texas, Fredagen den 6 Nov„, 1896. VOL. I. No. 30. HNNYTT GODS! NYA PRISER!* STÖK/ST-A. LA(3EBi -A-IF1 HTASTB Höst- och Vinter-kläder, samt Tyger som kan uppvisas i Austin hos ' t ID03ST ■WILSOM'S. Tao har för den kommande säsongen erhållit ett af de största och vackraste lager af Kläder, Tyger, m. m., för män, gossar och barn, som någonsin förekommit här i Austin, och jag kan derför under denna höst sälja Eder detta gods till det billigaste pris ni hört. Jag har köpt mera gods denna säsong än någon annan firma i Austin, och när ni komma hit så finna ni största lagret af Kinder, Tyger, Hattar, och billigaste priser hos HON SLADDRADE INTE. Jag sqvallersjuka jungfrur hatar, Sad' lilla Lotten härom da'n, Ooh aldrig händer att jag pratar Om frun, d& jag gir ut i sta'n. Nog är jag glad till h&g och sinne Och pratar när si faller för, Men jag har vett att hfilla inne Med sådant som mitt herrskap...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 6 November 1896

TEXAS POSTEN. pynets oeh Annonstidning för sVenskarne i Texas. YEXÄS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Publlslied evory week, ln Austin, Texas, by tlie Kwedish Amkkican Publibhino Oo. Tue only swedlsli puper ln Texas, and the best advertlslni? medium to reach thls class of citlzens. 1 /• Kicbard Johnson Manager/ t>COC<XXX>DOCCCOC>C<XOOCCCOC<X>OC<X>CCCCCCOCO Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett är - - - - - - - - - $1.00. Ett hälft är - -- -- -- 00. Ett ur på kredit ------ 1.50. Ett hälft är pä kredit - - - - 75. Ett är till Sverige ----- 1.50. Ett hälft år till Sverige - - - 1.10. Prenumerationen iir betalbar i förskott obh penningar böra sändas medelst "Po- stal Note", "Mon y Orders" eller 1 3-cents frimärken under adress: TEXAS POSTEN", Taylor Bulldinu, AUSTIN, TEXAS. Telephone 279. Advertisirig Råtes. One inch, one month, One inch, one year, Six inches, one month, Six inches, one year, $ i.oo 10.00 5...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 6 November 1896

# Vänner nas spalt brkf från round rock. o Uti Texas-Posten nummer 28, fredagen den 23 oktober, läses följan- de uti en epistel från Louise. r "Den svensk, som röstar för Mc- Kinley den 3 novembtr, gör sig ovär- dig att bära det svenska namnet; men den som röstar lör Bryan bidrager till det nuvarande sjafveriets afskaf- fande." Tillåt mig gifva eder, (H En svensk), den upplysningen om, att här äro flera McKinley män utaf det svenska folket, som har hjertat uti k bröstet och hufvudet på rätta stället, hvilka gerna bära skammen uppå sig att rösta för den vördade mannen McKinley och folkets bästa. Men hvad beträffar med slafveri, så talar brefskrifvaren uti sitt oförstånd för vi har så mycket slafveri nu utaf det demokratiska partiet som ej vill haf- va och kommer att blifva om Bryan blir vald. Min vän, ni måste vara mycket benägen att se det hvita silf- ret skina uti edra ögon, men vänta tills vi får en ärlig president, som vet huru till att skydda folket, då skall ni få se att vi får...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 6 November 1896

TEXAS POSTEN. ]?ynets oeh Annonstidning för svenskerne i Texas. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS PUST.) Publisbed every week, ln Austin, Texas, by the Hwedish Amehican 1'gbi.ihiiino Oo. Txie only swcdisb paper ln Texas, and the best advertislng medium to reach thls class if cltlzens. Amerikanska Nyheter. Richard Johnhon Manager. X>OCCCCOCCCCOOOOOOCCCOCOCCCCOCCCCCCCCCCCCCCC Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Prenumeratioös-prls: Ett år - -- -- -- -- Ett hälft år ------- Ett år på kredit ------ Ett hälft år på kredit - - - - Ett år till Sverige - - - - - Ett hälft år till Sverige - - - Prenumerationen år betalbar i förskott obh penningar böra sändas medelst "Po- stal Note", "Mon y Orders" eller 1 2-cents frimärken under adress: TEXAS 2?OSTE2>T, Tavlor ISuiUliny, AUSTIN, TEXAS. Telephone 279. 1.00. 00. 1.50. 75. 1.50. 1.10. Advertislng Råtes. One inch, one month, - $ i.oo One inch, one year, - - io.oo Six inches, one month, • 5.00 Six iuches, one ye...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 6 November 1896

• mmSWj* HERR PETTERSONS HUS- PREDIKNINGAR. Q C Af Sigurd. (Forts. fr. n:o 29.) Kalle! "Om jag vet hvad jag säger?" Ja, hvad i herrans namn ska jag tro? En menniska, som går och dränker sina egna barn och låter dem kom- ma bort och slå ihjäl sig, den har väl nkgon dålighet att fundera på, för- modar jag. Har Kristin sett Kalle? Titta ef- ter i diskvasken! Der glömde ni ju ströskeden häromdagen! "Barmhertig l Barmhertig /" Hör du, är du barmhertig, tycker du, som förstör och slarfvar bort mina barn? Nej, hade du haft en gnista af barmhertighet i dig så hade du åt- minstone låtit honom omkomma me- dan han var liten, liten, och jag än- nu inte så djupt fastat mig vid ho- nom! Min lille älskade gosse! Pip lite, så pappa hör hvar du ä'! Precis så här var det hemma i ditt föräldrahem. Kaninmessig förökel- se af familjen hvart och hvartannat år, men sen ingen eftersyn af bar- nen. John fick fingrarne afklämda i tröskverket, Gerda blef kär i en lönlös elev vid jemvägen och Frans for med gum...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 6 November 1896

• ' - mm - AUSTIN. Prenumerera på Texas-Postkn, «i.oo per år. Räkna efter; mindre än två cents i veckan. Bönevecka. Under hela denna veckan afhålles möten uti Y. M. C. A. lokalen på CongresS ave. Alla äro välkomna. Edens ajläggande. Det antages att alla tounty embttsmännen som blefvo återvalda den 3 dennes, vilja blifva insvurna den ipide. Kommande niötct af staten Texas lagstiftande församling anses komma att hafva t-å mycket att uttätta, så att minst 4 månader behöfvas för att ge- nomgå alla de förekommande ären- derna. Dritkill hotel har ombytt manager i det att heir G. A. Hughston aftiädt och herr C. P. Shadbolt tillträdt ma- nagerplatsen. Herr Shadbolt arses för att vata en af Texas förnämste hotelmäu. Fröken Edna Gustafson bortbyt- te sistlidne måndag sitt svenska namn i det hon tog till sig enom man vid namn Welch. Vi ön ka herr Willi- am Welch och hans kära Edna tom- tebolycka. Väderleken. Efter några dagars ovanlig kyla för denna årstid hafva vi åter hugnats med vår indians...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 November 1896

TEXAS A T* ^y\J H / tts-V I ÄRG. NYHETS- OCH ANNONS-TIDNING FOR SVENSKARNE I TEXAS. Austin, Texas, Fredagen den 13 Nov., 1896. VOL. I. No. 31. ^NYTT GODS. NYA PRISER!^ STÖRSTA LAGER AF NYASTE Höst- och Vinter-kl åder, samt Tyger som kan uppvisas i Austin hos IDOIST -W"ILS01T'S. Jag har för den kommande säsongen erhållit ett af de största och vackraste lager af Kläder, Tyger, m. m., för män, gossar och barn, som någonsin förekommit här i Austin, och jag kan derför under denna höst sälja Eder detta gods till det billigaste pris ni hört. Jag har köpt mera gods denna säsong än någon annan firma i Austin, och _ när. ni komma hit så finna ni största lagret af KLäDER, Tyger, Hattar, och billigaste priser hos SJ ELF TILLIT. (För Texas Posten. ) Ja2 skall, sa' Olas pojke, Jon, Jag skall bit' zar med tiden. Ja, jag skall vinna mig en tron. Att statkarl vara här ti Mohn, Är god t nog it Lars Vriden. Ja c eger hjerna—herre Gud, All vishet re'n jag eger! Och näfven min har diktat bud För Karl t ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 November 1896

TEXAS POSTEN. flynets oeh Annonstidning för svenskarne i Texas. TEXAS POSTEN. (TUK TEXAS POST.) Fubllhhbd every week, ln Au«tln, Texas, bv th<: HWEDIBII AmKHICAN ITBLIHHING CO. The only swedish paper ln Texas, and the best advertlslriK medium to reaeh tbls c lass >f cltlzens. Rh;hajuj .Johnhon Manager. •5ocoooooccccccocccc<>«>acocoscoocc<<<>cc< ccc Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett Är - - - - - - - - - *1.00. Ett hal fl år - -- -- -- 00. Ett ur på kredit ------ 1.50. Ett hälft är på kredit. - - - - 75. Ett år till Sverige ----- 1.50. Ett hulft år till Sverige - - - 1.10, Prenumerationen iir betalbar I förskott obh penningar böra sundas medelst "Po- stal Note", "Mon y Orders" ellerl 2-cents frimärken under adress: TEXAS POSTEN, Taylvr Buildinu, AUSTIN, TEXAS. Tolephone 279. Advortislng Råtes. One inch, one month, - $ 1.00 One inch, one year, - - io.oo Six inches, one month, - 5.00 Six iuche...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 November 1896

• 9 • 1 • HERR PETTERSONS HUS- PREDIKNINGAR. Af Sigurd. (forts. fr. n:o 29.) Kalle! "Om jag vet hvad jag säger?" Ja, hvad i herrans namn ska jag tro? En menniska, som går och dränker sina egna barn och låter dem kom- ma bort och slå ihjäl sig, den har väl nkgon dålighet att fundera på, för- modar jag. Har Kristin sett Kalle? Titta ef- ter i diskvasken! Der glömde ni ju ströskeden häromdagen! "Barmhertig ! Barmhertig /" Hör du, är du barmhertig, tycker du, som förstör och slarfvar bort mina barn? Nej, hade du haft en gnista af barmhertighet i dig så hade du åt- minstone låtit honom omkomma me- dan han var liten, liten, och jag än- nu inte så djupt fastat mig vid ho- nom! Min lille älskade gosse! Pip lite. så pappa hör hvar du ä'! Precis så här var det hemma i ditt föräldrahem. Kaninmessig förökel- se af familjen hvart ojIi hvartannat år, men sen ingen eftersyn af bar- nen. John fick fingrarne afkUimda i tröskverket, Gerda blef kär i en lönlös elev vid jemvägen och Frans for med gumma...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 November 1896

AUSTIN. Prenumerera på Texas-Postkn, $1.00 per år. Räkna efter; mindre än två cents i veckan. Runevecka. Under hela denna veckan afhålles möten uti Y. M. C. A. lokalen på Congie->s ave. Alla äro välkomna. Edens a/läggande. Det antages att alla county embttsmännen som blefvo återvalda den 3 dennes, vilja blifva insvurna den I9:de. Kommande mötet af staten Texas lagstiftande församling anses komma att hafva så mycket att uttätta, så att minst 4 månader behöfvas för att ge- nomgå alla c!e förekommande ären- derna. Driskill hotel har ombytt manager i det att heir Cl. A. ilughston aftiädt och herr C. 1*. Shadbolt tillträdt ma- nagerplatsen. Herr Shadbolt at ses för att vaia en af Texas förnämste hotelmän. Fröken Edna Gustafson bortbyt- te sistlidne måndag sitt svei^ka namn i det hon tog till sig enom man vid namn Welch. Vi ön.>ka herr Willi- am Welch och hans kära Edna tom- tebolycka. Väderleken. Efter några dagars ovanlig kyla för denna årstid hafva vi åter hugnats med vår indians...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 November 1896

TEXAS r< £*is( y *' -Q tt POSTEN. I ÅRC. NYHETS- OCH ANNONS-T.VDNING FOR SVENSKARNE I TEXAS. Austin, Texas, Fredagen den 20 Nov., 1896. VOL. I. No. 32. 5 11 \:i -^NYTT GODS. NYA PRISER!^ STÖBSTA XjJLCXIEIR, -^IF1 2sTYASTE Höst- och Vinter-kläder; samt Tyger som katt uppvisas i Austin hos ZDOUST WILSO!T'S. Jag har för den kommande säsongen erhållit ett af de största och vackraste lager af Kläder, Tyj er, m. m., för män, gossar och barn, som någonsin förekommit här i Austin, och jas kan derför under denna höst sälja Eder detta gods till det billigaste pris ni hört. Jj.g,h*r köpt mera gods denna säsong än någon annan firma i Austin, och när ni komma hit så finna ni största lagret af Kinder, Tyger, Hattar, och billigaste priser hos > Bref till kusinerna. Väla. , mina kära, rara, snälla, älskade 'kusiner, här haiven i mig nu igen med hull och hår, lifs lefvande midt ibla.id eder alla, och i kunnen vara helt för- vissade om att jag är så hjertans glä- der af att så vara, ty Stina oc...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 November 1896

iy TEXAS POSTEN. |?ynets oeh Annonstidning för svenskorne i Te*os. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Publlshed every week, in Austin, Texas, by the Swbdish Amkhican 1'cbi.ishino Co. Ttie only swedlsh paper in Texas, ana the best advertlslug modium to reach tbls ciass >f cltiisons. Kichahii Johnson Manatser. Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Prenumerations-pris EJtt ftr — — — — — - - - - Ett halfl år ------- Ett Ar pil kredit ------ Ett hälft Ar på kredit - - - - Ett år till Sverige - - - - - Etl hälft år till Sverige - - - Prenumerationen är betalbar i förskott obh penningar böra sändas medelst "Po- stal Note", "Mon y Orders" eller I 2-cents frimärken under adress: TEXAS IFOSTEiN", Taylor Buildtnu, AUSTIN, TEXAS. Telophone 279. 11.00. 00. 1.50. 75. 1.50. 1.10. Advertising Råtes. One inch, one month, - $ i.oo One inch, one year, - - io.oo Six inches, one month, - 5.00 Six inches, one year, - - 50.00 On larger advertisements råtes will be made ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 November 1896

4* >* ) Ji i "*a^ ^opte ^et ^or sa'ia det till eder, icke for att behålla det. nvsl Ni vill aldrig hafva ett annat liknande tillfälle att köpa Herre * oeh * Goss-Kostymer. Jag önskar att sälja ut hela lagret samt alla hyllor, bord och öfriga inventarier, så fort som möjligt, Och för att kunna göra det, så säljer jag under inköpspriser. ,000 ijjdS «ori liiJvfc g£3 iwirt js i I-aiAWJ. \s\iL I filosla Jag tänker afsluta affärerna före den 1 Januari. Allt har en strykande afgång och ni borde ej uppskjuta för länge att komma och se mig. Ett stort lager af kostymer till korpulenta personer, i alla storlekar. cob. consra-zr/iess åyb. och 7-rria: st. HERR PETTERSONS HUS- PREDIKNINGAR. Af Sigurd. (Forts, från föreg. n:o.) rackare eller ny läsare. Men nog vet jag äldre fruntimmer—och du är in- gen dufunge längre, fast du envisas med ljusa klädningar—som afsky de moderna operetterna, och när de gåf- vo "Sköna Helena" på. operan när jag låg i Upsala, gick det liksom ett skri af förtrytelse g...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 November 1896

iir i AUSTIN. , M Prenumerera på Texas-Postkn, $1.00 per år. Räkna efter; mindre än två cents i veckan. Herr Karl Nilson, från Brushy, var i staden i onsdag i och för affä- rer. M. E. Borg från Chicago var i staden förliden lördag och hade ta- git in på Driskill hotel. for goda julkläder glömmen icke att gå och se herr Aug. Frte, anstäld hos Scarbrough & Hicks. fernvägskommisstonärerna svet tas svårliga i dessa dagar under arbe- tet med att sammansätta några cir kulärer. , Elektorerna for presidentvalet skola möta här i staden någon dag januari månad för att afgifva rösten för Texas. Stjernfallet. Det för i söndags af- ton förutsagda stjernfallet behagade uteblifva och vi gingo mbte om en storartad företeelse. Åldermans valet. Allt går ovan- ligt tyst till, ja, tystare än man vän- tat, då det är att beakta att flera sö- kande äro i hvarje ward. Kolhandlarne i.ro ängsligt väntan- de på ett betök af ett förfärligt ovä- der, förespått att skola komma nå- gonstädes uppe från Nordpol...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 November 1896

" "*s. TEXAS I ÄRG. NYHETS- OCH ANNONS-TIDNING FOR SVENSKARNE I TEXAS. Austin, Texas, Fredagen den 27 Nov., 1896. H^NYTT GODS. NYA PRISER!^ STÖRSTA LACjER 1TYASTB Höst- och Vinter-kläder; samt Tyger som kan uppvisas i Austin hos XDOIfcT WILS01T'S. Jag har för den kommande säsongen erhållit ett af de största och vackraste lager af Kläder, Tyger, m. m., för män, gossar och barn, som någonsin förekommit här i Austin, och jag kan derför under denna höst sälja Eder detta gods till det billigaste pris ni hört. Jag har köpt mera gods denna säsong än någon annan firma i Austin, och när ni komma hit så finna ni största lagret af KLäDER, Tyger, Hattar, och billigaste priser hos Brel till kusinerna. Der går en kall rysning sträckande sig lrån toppen af « min sockertoppfor- I ) | miga hufvudknopp ned till liktornen på lilltån af mina fortskaffningsleda- möteroch orsaken, hvad kan den va- ra? Jo, jag vill låta kusinerna veta det hutlösa i saken. Första dagen efter mitt sista bref kom en ovanligt...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 November 1896

T Ii i TEXAS POSTEN. ]Siynets och Annonstidning för svenskarne i Texas. TEXAS POSTEN. {THE TEXAS PUST.) Publlslied every wook, In Austin, Texa . bv the Swedjkii Amkkican Pubmshino Oo. T)ie only swrdlsh paper in Texii , and tbe best advertl.slriK medium to reach thls class )f cltlzens. Bichakd Johnson Manager ■ oooeccoooosocctowwccccceocoascoK : Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett fir - - - - - - - - - #1.00. Ett hälft flr ------- 00. Ett år till Sverige ----- 1.50. Prenumerationen är betalbar i förskott obh penningar böra sänrta<< merli-lst "Po- Btal Note", "Mon y Orflers" eller I 2 cents frimärken under adress: texas rposTEnsr, Taylor RuUiUnu, AUSTIN. TEXAS. Telephone 279. Advertising Råtes. On larger advertisements råtes will be made on application. Mördaren Burt dömdes i dag vid middagstiden att mi- sta lifvet meddels hängning. En stor del folk kan aldrig få allt hvad de vilja hafva. De önska sig hela jorden, ja...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x