ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
50 HAAVATUT AMEERIKA MASSLööMINGUS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 September 1949

50 HAAVATUT AMEERIKA MASSLööMINGUS. Ameerikas on omamoodi kuulsaks saanud neegerlaulja Paul Robesöh, kes viimasel ajal tegeleb rohkem Moskva agitaatorina; kui laulu solis tina, Sellest tingituna ei sallita omaaegset maailmakuulsusega laul jat Ameerika laiades hulkades. Nii on viiiiiasel ajal -puhkenud* metsi kud löömingud igälpool, kus Robe spii Esineb kontsertlauljana. Eriti suurejooneliseks masskak luseks kujunes- viimane Bobesoni vabaõhukontsert, mis korraldati New Yorgist 50 miili eemal. Lööm ing puhkes Ameerika sõjaveteraa nide ja Robesoni poolehoidjate va -kej^liöoliinata - ss-llest;. ot koia-a-alal lioiulcs oli mobiliseeritud 1200 polit-. seinikku. Lõpptulemuseks oli, et 12,000 endist sõjameest peksid laiali 15,000 kommunistlikult häälestatud Robesoni poolehoidjat, kusjuures - 50. inimest sai haavata..

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
FIVE YEARS AGO [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 September 1949

FIVE YEARS AGO 1 ,. When these lines appear in print in the hands of our readers, five years will have passed from the " days, which are imprinted indel ibly in the hearts of all Estonians. These were days full of hopeless < ness and fear, yet full of self-sac ,' rifice and ^heroism. The retreating Garman army blocked the streets - of the capital and all the main high ways. Prom east, south-east and the south the Red Army with its ar moured cars was advancing towards !l;|- the old Estonian capital. In this chaotic scene, the self termination .of;p^pepple.%as striv , ing to arise. On the 18th Septemr ber, 1944, the Estonian Government of 0. Tief was brought into effect and endeavoured to restore Esto nian independence. In-';*. •■■Tallinn, Jiihah Pitka was organising his units, placing everything in the scale for his country. Estonian soldiers seized arms from the retreating German army, hoping, that perhaps fate would open for us the chance to regain self-government. Unexp...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 September 1949

KIRIKLIKKE TEATEID Tallinna Vene vägivallayõimu alla uuestilangemise 5. leinapäeva tähistamiseks toimub Sydney kiri kus mälestusjumalateenistus 25. sept. kell 7 õhtul. Päevakohased lau lulehed. Rahvusliku leinapäeva puhu1 on kõigil võimalik meie kannatava rahva ja langenute ning kadunute mälestamiseks tuua kaasa ; lillesid kiriku ehtimiseks. Järgmine koguduse koosviibimine on pühapäeval 18. sept. kell 2 p;l. koguduse saalis, 760 George St., sissekäik Parker Lane 'ist. Neist ko guduse koosviibimistest palutakse kõiki kaasmaalasi lahkesti osa võtta. Rev. Fr. Stockholm, Sr. Melbournes toimub -jumalateenis tus 18. sept. ja Adelaides 25. sept. •Tallinna Vene vägivällavõimu alla langemise 5. leinapäeva tähistami seks. Jutlustab mõlemas kohas rev. U. Stockholm. Melbourne koguduses on ristitud Edgar Penter ja Katrin-Anu Macs. Surnud on- Eha Maisvee, sündi nud* 9. märtsil 1915 ja surnud 10. mail 1949. Maetud Melbourne Fawkneri kalmistule. Tyyne Ran tala, sündinud 28. aprillil 1901 a; Soomes,...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
INGLISMAAL ASUTATI UUS AMETIÜHINGUTE KESKUS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 September 1949

INGLISMAAL ASUTATI UUS AMETIÜHINGUTE KESKUS. Londonis peetud ametiühingute . kongressil otsustati rõhuva liäälte enamussega välja astuda kommunis tide poolt juhitavast Maailma-. Ametiühingute Föderatsioonist ja ellu kutsuda uus ametiühingute keskorganisatsioon. Kongressil puh kesid tormilised kiiduavaldused, kui endine Maailma Ametiühingute ^p^^iooni} president rõhutas, et praeguile ametiühingute keskorgani satsioon on muudetud rahvusvaheli seks kommunistide agentuuriks. Kongress otsustas 6,758,000 hää lega 1,017.000 hääle vastu'asutada uus Maailma Ametiühingute Kesi kus ja asuda sellekohase põhikirja väljatöötamisele.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
LAIMUKAMPAANIA IMMIGRANTIDE VASTU. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 September 1949

LAIMUKAMPAANIA IMMIGRANT TIDE VASTU. Nädalalehe "Smith's Weekly"! teatel püüavad teatud ringkonnad levitada Euroopa immigrantide, peamiselt endiste DP-de, kohta, alu seta laimu. Need nurgatagused sosis tajad väitvat, et suur osa meesim migrante olevat fashistid ning et immigrantide laagrites, peamiselt just Bonegillas, valitseb ebamoraal sus ja uimastusvahendite tarvita mine, Samuti šmügeldavat immi grandid Austraaliasse mitmesugu seid keelatud kaupu. "Smith's Weekly" saatis kohapeale asja uurimg ühe oma reporteri. Viimane tegi .kindlaks, kasutades kohapealse politsei ja elanikkonna käest kogu tud andmeid, et ülaltoodud väidetel puudub igasugune alus. On ülearune märkida, millistest ringkondadest tulevad säärased laimavad teated.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ETTEVALMISTUSI VÖIMALIKU DEPRESSIOONI PUHUKS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 September 1949

'ETTEVALMISTUSI VÖJMALX&U DEPRESSIOONI PÜHÜKS. Peaminister Chifley teatas, et Austraalia valitsuse poolt ön välja töötatud laiaulatuslik kava juhuks, kui võimaliku kriisi korral era ettevõtete tegevus kokku väriseb. Plaan haarab mitmesuguseid teede, raudteede, veejõujaamade, koolima jade, haiglate jne. ehitustöid kokku 743 milj. naela väärtuses.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Kilde Kodumaalt lahkumisel [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 September 1949

Kellaosüt ligihes kümnele, kuid vana Tallinn oli kummaliselt vaikne. Näis, et sellel, 22. septembri päeval, 1944j kogu elu oli kadunud linnast, kus eestlased elanud põlvest põlve. Ainult Viru tänaval leegitses üksik kivimaja ja tulekeeled kerkisid püstloodis yastu kahvatut septem bHtaevast. Kõik, keda jalad väliegi kandsid, valgusid linnast välja Nõmme suu nas. BlatUnud, kepi najale toetuvad väüakesed ja iioored abielupaarid, iiiimesed kõige mitmekesisemaist seltskonnakihtidest-kõik nad rühki sid lääneranniku suunas, põgenedes > idast ligineva "vabastaja" eest. Äkki vapustas Õhku plahvatuste mürin, mis kostis . sadama poolt. Seal lasksid sädamamüule õhku lae vadele ruttavad eesti rahva "pääst jad. " Plahvatuste mürin vaikis ja ainult üksikud prügimäe tüübid ' ETK ümbruses segasid tänavate vai kust, Need põhjakihi esitajad, kasu > tades tekkinud olukorda, ründasid ETK ladusid, kandes laiali sühkru < kotte ja muud. Nende saagitsemist er takistanud ka need üksikud Tal ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EUROOPA ARSTID EI SAA TÖÖLUBA. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 September 1949

EUROOPA ARSTID EI SAA TÖÖLUBA. .Tervishoiuosakonna, peadirektor Canberras, dr. Metealfe seletas, et Euroopa arste Austraalias ei lasta tegutseda iseseisvate arstidena. Küll on tei*ve rida. innuigrantidest arste .rakendatud immigrantide laagritesse abijõududena ning tea tud juhtudel võivad nad ka arsti dena tegutseda. Neil pole aga Õigust välja kirjutada hädaohtlikke arsti meid ning tegutseda kirurgidena.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
AUSTRAALIA KODAKONDSUSE TAOTLEMISEST. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 September 1949

AUSTRAALIA KODAKONDSUSE TAOTLEMISEST. Kõik need isikud, kes on saabu nud Austraaliasse IRO transporti dega- iüe aasta tagasi, võivad esi-. täaä< ^sooviavalduse kodakondsuse saamiseks oma osariigi pealinnas asuva Migration Officerile. Selle õiguse omavad järgmised transpor did: "General Heintzelmann," mis saabus Fremantle'öse 28. nov. 1947. ' 'General Stewart" saabus Fre mantle'sse 12. veebruaril 1948. /'General Black," saabus Mel bourne 27. aprillil 1948. | "General Sturgis," saabus Syd neysse 14. mail 1948. "Svalbard," saabus .Melbourne 29. juunil 1948. I "Wooster Vietory," saablis Syd jney'sse 6. sept. 1948.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TÄNAVARAHUTUSED MILAANOS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 September 1949

TÄNAVARAHUTUSED ' ;A'h Neil päevil puhkesid Milaanos. suuremad tänavrahutused kommu nistide algatusel. Kommunistide jõukude märatsemise tõkestamiseks; oli sunnitud, politsei, tarvituselt;j võtma tulirelvi. Üldse: s^xahiatu^j . tel surma 3 .inimest-- ja haavata 2(^ Üllatuste vältimiseks rakendati valitsushoonete kaitseks üks patäl jon sõjaväge. . >i

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
MILLEST ON TINGITUD DP LASTE SUREVUS? IRO VEERETAB SÜÜ TEISTE PEALE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 September 1949

MILLEST MfTOGHTO DP LASTE SUREVUS? TEISTE PEME Austraalia avalikkuses on viima-; stel päevadel suurt tälielpanu ära-; tanucl immigrantide laste suur sure-" vus kohalikes läbikäigulaagreis ja haiglas, kusjuures surma põhjusena" märgitakse alatoitlust. Mituküm-1 mend alatoitluse all kannatavat last. viibivad, praegu haiglas. Lastevane mad süüdistavad peamiselt läbikäiT gulaägreid Itaalias ja laevu vilet sas toitlustamises! Sama "arvamist jagavad üldiselt ka Austraalia võimud. Sellekohase ettekandega^ esines parlamendis immigratsiooni minister Cälwell, saates ühtlasi IRO peakorterile terava protesti, milles nõutakse senise olukorra paranda mist. - ' . Kuid IRO on omaltpoolt avalda-; nud seletuse, milles, kinnitatakse,! et toiduratsioonid laagrites ja lae vadel on küllaldased. IRO Esinda-; jad ei ütle, et süüdi oleksid olnud Aus" traalia läbikäigulaagrid^^M viitaVad sellele, et laste^alatoit],uš olevat seletatav suvise palavusega; niide ja puuduliku artiabi pärast. Tuleb nähtavasti õigu...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
UUS VIKINGIPAAT USA'SSE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 September 1949

UUS VIKINCrIPAAT ÜSA'SSE. Juulis saablis järjekordne paat Rootsist Ameerikasse eesti põgeni kega. Paadis õli 5 perekonda kokku 16 inimest. Paadi nimi oli "Skagen" ning see maandus Bostoni lähedal. Saabujad paigutati kohalikku im migratsioonimajja kuni. nende eda spidise saatuse selgumiseni.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KOLMANDIK INGLASI PEAB VÄLJA RÄNDAMA [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 September 1949

KOLMANDIKINGLASIPEAB VÄLJARÄNDAMA Ameerika Rahvastiku Uurimisbü roo oma 5. sept. ettekandes rõhu tab, et enne ei suuda Inglismaa üle-' tada oma majanduslikke raskusi, kui kolmandik inglasi emigreerüb dominiooniäesse. Uurimisbüroo är milj.' inimest Briti saartel- rohkem kui 'kohapealsete majanduslike eel duste juures suudetakse toita. • Ettekandes märgitakse veel, et briti emigrandid domjnioonides oma isikliku elätistaseme tõstmise kõr val suüdavad paremini abistada ka oma vana kodumaad. Praeguses olukorras on Inglismaa. peale Jaa pani kõige enam .ülerahvastatud, maa maailmas. Lõpuks rõhutatakse, et väljarän damine Inglismaal on vajalik ka Ameerika huvides samuti kui maa ilma rahu huvides.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
1,600 EESTLAST 23 LAEVAL. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 September 1949

. s . \ 1,600 EESTLAST 23 LAEVAL. Selles rahvamurrus ja keelte bäabelis 011 kogu aeg kuulda õige sagedasti eesti keelt. Ja seda roh kem kui kusagil mujal Austraalias, sest Bonegilla on see keskus, kust on läbi käinud suurim arv siiasaa bunud kaasmaalasi. .Kui Bathursti läbikäigulaagri kaudu on tulnud Austraaliasse 864 eestlast, siis on Bonegilla vastu võtnud ligi kolm korda rohkem kaasmaalasi. Nimelt on kuni senini (laagris viibinud 1611 sugu venda. Seega 011 siis nende kahe laagri kau du üksi tulnud siia maale 2475 eest last. Kui arvestada neile juurde Lääne-Austraaliasse töökohustu sega toodud ja ka maabumisluba dega saabunud, siis eestlasist uus austraallaste arv on tugevasti 3,000. Bonegilasse on eestlased saabu . nud senini 23 laevaga. "General Heinzelman" on toonud kahe rei siga 167 kaasmaalast, "General Stewart" 201 ja "Gen. Black" 148. Kahe reisiga on eestlasi toonud veel ''Protea'' 113, "Wooster Victory" 84, "Skauguin" 99, "Mezzofari" 179 (teine transport läks Fremaiitlišse...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KANADAS LIGI 6000 EESTLAST [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 September 1949

KANADAS LIGI 6000 EESTLAST I ' fEestlaste arv Kanadas hakkab lähenema 600Ö-le. Kuid käesoleva aasta 1. juulini oli Saksamaalt Ka nadasse saabunud 3160 eestlast ning Rootsist kahetuhande põgeni ku ümber. Viimasel ajal on eriti Ijootsist Kanadasse sõitnud silma paistval harvul rahrvuskaasüasi, et eemale pääseda Nõukogude võima likust haardeulatusest. Emigratr sioon Rootsist on muutunud ula tuslikumaks^ tänu Kanada eestlaste energilistele sammudele valitsus asutuste mõjutamiseks. Siinkohal tuleb eriti märkita tuntud eesti ajakirjaniku ja endise parlamendi liikme Ä. Veileri tegevust;

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Autraaliasse saabunud 3.000 eestlast BONEGILLA KUJUNEB HIIGELLAAGRIKS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 September 1949

Äptraaliasse saäbunüd S;OÖÖ eesü^ BONEGILLA KUJUNEB HIIGELLAAGRIKS, Lambarasvased köögid, naljakad maririelaadiniaiad possumid, päev läbi pasundavad liäälekõvendajad, .kõledad plekkbarakid —: see on va hest kõik, mis jääb uus-austraallas tele mälestuseks Bonegilla läbikäi gulaägrist. Lisaks muidugi esimesed rõõmsad üllatused või kibeda,d pettumused — . vastavalt sellele, kelle nimekaardi Suur Juhus pistab pihku tööbüroo ametnikule nende kõigeräbalamate tööpakkumiste puhul. Varemalt Bonegillas olnud sisse rändajaile on vahest uudiseks, et laager on kasvanud nüüd õige suu reks, olles jaotatud kolmeks cen tre'ks, igal oma administratsioonid ja direktorid. Laagri laienemisest saab pildi, kui mainida, et selle aiasta juunis-juulis oli Bonegillas korraga kuni 8,000 iminigranti.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Idla vôimlemisrühm parim Lingiaadil [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 September 1949

Idla voimiemisruhm parim Lingiaadil Rootsist saabund ametlike and mete alusel on Ernst Idla võimle misrühm tulnud Lingiaadil ülekaa lukalt esikohale punktides arvult, saavutades kogusummas' 2,465 fPjinktii Järgneb iSoome 2,396 punk tiga ja Rootsi Helsingfors' i üli kooli võiml emisrühm 2,365 punk tiga. Neljandal kohal on Shveitsi võimlejad 2,360 punktiga. Et eesti võimleräisrühm esines rootsi võimlejate koosseisus, siis on žürii poolt maailma parimaks võim lemise maaks tunnustatud Soome. Võimlemisel hinnati 10 olulist punkti; jõudu, graatsiat, paendu vust, täpsust, liigutuste väljendus rikkust, omapära, keha kontrolli, ilu, ja stiili, liigutuste vabadust ja, rõõmu. Rootsi lehed kirjutavad: "Punk tide lõppkokkuvõte näitab Eunst Idla tüdrukute selget üleolekut ja kui meie võiksime lieecl punktid Rootsile juurde arvestada, võiksime lihked olla vanas Ling'i vaimus."

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
MIKS SUREVAD LAPSED BONEGILLA HAIGLAS? [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 September 1949

MIKS SUREVAD LAPSED BONEGILLA HAIGLAS? Viimaste päevade jooksul ori Bonegilla laager kerkinud Austraa lia avalikkuse huvipunktiks ja seda nimelt üpris traagilistel põhjustel* Nimelt on surnud möödunud 6 nädala jooksul 12 last Albury haig las, kuhu nad viidi Bonegilla laagri haiglast. Viimases on praegu ras kelt haigetena 25 l-2a. vanust last. Laagri haigla juhataja Dr. Davi;s'e seletuse järgi on need lapsed alatoidetult jõudnud Austraaliasse ja surevad nüüd kohale jõudes. Asi on jõudnud otsaga kuni Canber rasse ja kogu lugu uuritakse, seda enam, et surmajuhtumeid hoiti avalikkusele, senini teatamast. Olgu vaid mainitud lõpuks, et Dr. Davis'e tegevuse ja inimestega kohtlemise kohta on korduvalt avaldatud ametivõimude ees süga vat rahulolematust.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"KÄIAKSE ROHKEM ÜKSTEISEST MÖÖDA." [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 September 1949

"KÄIAKSE ROHKEM ÜKSTEI SEST MÖÖDA," Laagrist on saadetud immigrante tööle igasse maailmakaarde. Möödu mul kuuele jooksul toimunud pidev trarisportide saabumine „ üheltpoolt, teisest küljest söetööliste . streigi tõttu tekkinud transpordi—ja tööle rakendamise raskused, põhjustasid laagris teatud ummistuse; ja ini meste ülekuhjamise. Kõigest sellest saadi aga kuidagi üle, sest pere konnad saadeti Cöwra ja Uran quinty perekonnalaagreisse, pere konnapäid võtsid aga ka sõjaväe üksused tsiviiitöölistena vastu. • Osa eestlasi on leidnud tööd laa gris, neid leidub administratsioonis, köökides, ladudes, transpordi alal j.m, Kui suur 011 laagris töötavate eestlaste arv, seda on raske öelda, sest puudub igasugune omavaheline ühendus. Käiakse rohkem üksteisest mööda ja kujundatakse vaid kitsamaid nii-ütelda perekondlikke ringe. Umbkaudse arvestuse järgi võib nende kaasmaalaste arvu hin nata poole sajani.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
UUS KÜÜDITAMISTE LAINE EESTIS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 September 1949

UUS KÜÜDITAMISTE LAINE EESTIS Austraalia ajalehtede kirjasaat jad Euroopas teatasid hiljuti, et neile ulatanud andmeil on toimu nud Eestis, Lätis ja Leedus järje kordsed süurküüditamised. Korres pondendid lisavad juurde, et vene lased toimetavad just küüditatoisi neil kuudel, kuna transpördivöi irialused on siis kõige .soodsamad:

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x