ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 April 1941

Čechoslovák V pátek, dne 11. dubna 1941 BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY Jean Arthur . Wesley Ruggles "ARIZONA" ALSO LATEST FOX NEWS BATURDAY — ONE DAY ONLY George 0'Brien —ln— "Triple Justice" Z města a okresu HABRY Also LANGDON COMEDY 8UNDAY AND MONDAY Jack Benny Fred Allen —In— *Love Thy Neighbor' also POPEYE THE SAILOR AND SPECIÁL ISSUE OF March of Time — V pondělí 14. dubna bude u- spořádána taneční zábava v síni Sv. Josefa ve West, při které bude ů- — Manželé Joe Svačkovi dleli v činkovati Kohútuv orchestr. Každý neděli v Buckholts návštěvou rodi- jest uctivě zván. n> V. A. Kubeč.... ^ Tabák, pěkný žlutý po 16c, 20c Na prodej: Big German Millet a 25c libra. Posílám vyplacené. Ob- za $1.75 sto liber. — M. W. Svrček, jednejte u Joseph Procházka, Port- West, Tex., Rt. 2. (pd> land, Tenn. (Pd) • • • • — Alfons Grimm s manželkou a — Krajan Joe E. Kapavík ze San jejich dcera Margie*Mae a slečna Angelo zavítal do West ve středu Margaret Šulák byli v neděli v Ca- za svými z...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 April 1941

VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. -i? ř!;J'\Vv> v * C > \ > Nechť vlaje hvězdnatý a pruhova- ný, červenobílý a modrý prapor navždy nad svobodnou zemi — Amerikou! AND WESTSKE NOVINY ROČNJK (VOL.) XXX. (NO.) ČÍSLO 16. Entered as second-class matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas .under the Act oí March 3, 1879. 18. DUBNA (APRÍL) 1941. Londýn strašné bombardován Spojencům hrozí zaskočení Nálety trvaly osm hodin a založily mno- ho požárů. — Srbská armáda prý skládá zbraně. — Britové potopili německý konvoj a zastavili Němce v Africe. .,i Londýn, 17. dubna. — Němečtí Sicílií a Tripoli britickou středozem- supi provedli nejobšírnější nálety a způsobili nejstrašnější zhoubu Lon- dýnu v této válce během noci. Té- měř celá metropolitní část Londýna byla podrobena vzdušnému bombar- dování, které trvalo osm hodi...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 April 1941

Čechoslovák V nátok. dne 18. dubna 1941. ných a zvi tu novinu, co bude říkat. Těšila se na blaho- přání těch prostých, upřímných lidí. Adamec se již také ozýval ve světnici a paní přišla do kuchyně. Pozdravily se s dcerou srdečné. -Tak co, nevěsto, dostanu trochu černého kafe? Vče- ra jsme trochu přebrali těch dobrot a tak by trochu i hořkosti neuškodilo", řekl Adamec, vstupuje do ku- Mňipk ca usmíval a v koutku srdečka, takového mlá- chyně. , , ... deneckého panického, prostého srdečka si sliboval, že "I ano, pantáto. Jen si sednou, již nesu černe ibile on se kdysi také ožení z pouhé, čisté lásky. A tu svoji kafíčko a buchty. Slouzeji si a nechají si povedit, co Imi nevéstusi představoval tak hezkou jako malova- — — —sedneme si k nan- nou panenku VLASTA PITTNEROVÁ: IVU Dlouho do večera se zdrželi pánové ze zámečku v my- slivně a vesele naladěni, ba rozjařeni, odjížděli. Řízení koní přejal Zvolán, neboť Fuchs byl tak, jak sám řekl, přeladěn a přerozjařen, že mu nebylo za temného več...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 April 1941

V pátek, dne 18. dubna 1941. Čechoslovák i1 ■ I -v* ■ O.i fj i § ■J ? 'i-. r* Postup událostí evropské tragedie V pátek- — Německé motorizova- né vojsko ve čtvrtek vstoupilo do Záhřebu, hlavního města starého Chorvatska, jak se sděluje do Ber- nu, Švácarsko, německým zpravo- dajstvím. Chorvati, kteří již po ně- kolik roků činili nesnáze jugosláv skému království, skládajícímu se ze Srbů, Slovinců a Chorvatů, měli prý utvořiti svůj neodvislý stát pod drem Antem Paveličem a extremi- stou jménem Kvaterník, oba jed nou odsouzení k smrti pro podílení se na atentátu na krále Alexandra v roku 1934 Dr. Vladimír Macek, vůdce chor- vatských venkovanů, jenž přijal mí- stopremierství v nové srbské vládě mladého krále Petra II., měl býti jedním z hlavních původců nové vlády v Záhřebu. Jest-li to je prav- da, pak byl by to neočekávaný o- brat Maceka, jenž byl dávným ne- přítelem Paveliče a Kvatemíka, o- snovatelů kritického atentátu a te- roristických spiknutí proti sjedno- cenosti Jugoslávie. Pa...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 April 1941

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 18. dubna 1941. ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Published every Friday by Čechoslovák publishing co. west, texas. OFFICERS: Aug J. Morris, President Joa. F. Hoiásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavliček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscription peny oznámek sděli se na požádáni AdverUslng rates on appiication I^DNÉ osobni útoky a dopisy u- rážllvého obsahu se neuveřejni. V1EV Všimli jste si posledního čísla te- xaského, fašistického českého plát- ku? Žádný německý zeitung v Ber- líně nemůže ho předčíti ohlavení- mi a obsahem . Až Gestapo dosta- ne toto číslo do rukou, bude míti velikou radost a vydavatel jisté si zaslouží za to první cenu železného lomeného kříže, • Cestující z Paříže sdělují ve Víchy v neokupované Francii, že Němci nedovolují žádný mcizincům opu- stit! okupovanou Francii, kde více jak 1000 Američanů se nalézá. Lu- piči asi hodlají zadržet! Američany za výku...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 April 1941

V pátek, dne 18. dubna 1941. Čechoslovák /s Zprávy z Penelope. Tak již máme po těch svátcích ve- likonočních. Ač jsou to svátky ra- dostné, neb slavíme vzkříšeni Kri sta Pána, nálada byla, jak se mi zdálo, spíše stísněná u každého, neb muži byli příliš unaveni tou velkou a namahavou práci, kterou udělali ve čtrnácti dnech, a pak ta situace evropská hodně též. Právě na Velký pátek a pak Bílou sobotu na Vzkří- šení se odehrávaly hrozné boje v Jugoslávii, kdy tisíce našeho slovan ského národa položilo své životy za vlast. Není to hrozné a ukrutné! Aspoň v tyto velké dny by mohli mít ti ukrutníci němečtí tolik citu. Ale pro ně to neplatí, čím větší krve proliti a ukrutnosti pášou a vidí, tím jsou horší. Mne na vzkříšení v kostele to tak dojalo, že jsem se ne- udržela od pláče, vzpomínkou na drahou rodinu tam za mořem a celé národy jak musí tak trpět pro jed- noho ďábla v lidské podobě. Jak dlouho my zde budeme od tohó u- chráněni? Ty stávky a výtržnosti — nevede to k takovým koncům jak ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 April 1941

Čechoslovák V pátek, dne 18. dubna 1941. Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavé oznámte Jemu. CIKÁNÍ. Už jsem starý dost, ale ješté jsem neviděl orat neb kopat žida ani ci- kána. Oba tyto národy žijí z lidu, z lidské důvěřivosti a dobroty. Jen že žid aspoň půjčuje peníze, aneb pro- dává různé zboží, se kterým šidí lid. Cikán skorém je horší, ten nic ne- prodává, nic nepůjčuje, protože sám nemá nic, leda to hádání z ruky. Na to hromskou lidskou hloupost jsou cikáni chlapíci, vlastně cikán- ky. Zde v této zemi také jsou ciká- ni, jenže zde nejezdí v těch dřevě- ných boudách na kolech, jak jezdili ve staré vlasti z místa na místo. Všu- de kde cikáni se utábořili, tak ho- spodyňky sháněly husy, slepice do- mů a vnoci někteří hlídali svoje stavení, a přece se někomu husa ztratila, aneb jiné věci cikáni si rá- di přivlastnili TÝDENNÍ zprávy. — Všech registrovaných automo- bilů v našem okresu EUis bylo 7,259, jak ukazuje zpráva výbérčího dané E. A. Orr-a. U n...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 April 1941

Hl i j 1 y j .v 'i V pátek, dne 18. dubna 1941. Čechoslovák koutek pro bečláky Milá redachce, a členky a členi B.K.: Přicházím zaseje s troškou, anšto mám po velikonočních vekejšn, a uš sem vás dlouho nezlobil. Muším se íšak držet befelu pana Morrise, ke- rejšto zní: "Jesli nechceš abych ti to hodil do koše, tak to dělej krátký!" Muším vám zvjestovat radostnou zprávu, že náš bratr Valentin Ko- pecký, ten co sebou bacil s toho stromu, uš je zaseje na nohách, či spíšejc na noze, anšto tu pochrou- manou má eště ve vonuci. Ale von nás ftom jeho dopisu vokrad vo jed- nu legrační vokolostojičnost, anšto se tenkrát při tom pádu přitrefila a keroušto von na veřejnost nedal. Já jí slyšel vod vočitýho svjedka a vo- ' smjeluju se vám ji tady podat v ne- votesanejch rýmech, a bez Valenti- novo dovolení, a konštantuju: 1 jsi mi poslal? Já pak bych si k ní 'přivázal kousek hedvábné niti a to bejbinko ležící v ní tak někdy z| dlouhé chvíle kolébal. A ten Jožka Zeťák, když mi nechce tu hulanku dáti...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 18 April 1941

Čechoslovák V pátek, dne 18. dubna 1941. BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY Henry Fonda —in— "The Return of Frank James Also Latest MOVIETONE NEWS U. S. NAVY 30 TON BOMBER BATURDAY — ONE DAY ONLY "Texas Rangers Ride Again" Also POPEYE AND NOVELTY 8UNDAY AND MONDAY Melvyn Douglas Rosalind Russell —in— "This Thing Called Love" also Cartoon and Power for Defense TUESDAY — ONE DAY ONLY Jane Withers —in- Girl From Avenue A Admission: 2 for 15c; 2 for 25c WEDNESDAY — ONE DAY ONLY Czech Talking Picture "Na té louce zelené" ItrSSEM, STARS YVITI1 DOUGLAS IN COMEDY . . with Melvyn Whíit is "This Thing Called Love"? Iťs a comedy, first Rosalind Russell and Douglas co-starred. Iťs a romance, second . . . one of the most up- roarious romances the screen has known. Iťs delightful motion pic- ture, third . . . directed by Alex- ander Hall, and with a stellar sup- porting cast which includes Bin- nie Bames, Aliyn Joslyn, and others. And, finally, iťs the forth- cominK Columbia attraction at the ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 April 1941

VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. y V .ivězdnatý a pruhova- sč & ^ „ -nobílý a modrý prapor 4r*a<?" -dy nad svobodnou zemí — Z .nerikuii! AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXX. (NO.) ČÍSLO 17. Entered as second-claes matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas .under the Act of March 3, 1879. 25. DUBNA (APRÍL) 1941. Hlavní řecká armáda se vzdala Ose t Horší než Dunkirk, tvrdí Němci o uteku Britů Vítězství Němců zaplaceno 200,000 raně- nými, 70,000 mrtvými nazisty. — Řec- ký král prchnul. — Němci naléhají na Turky o k Bosporu a Dardanelly. , .. , , . ... .. .. I Berlín, 23. dubna. — Úřední slože- Polouredm zprávy sděluji ve ctvr- n- zbmni h,avní řecké armády> fíta_ tek, ze Němci naléhají na lurky o „ 300 000 mužfl vešlo y platnost v uplnou kontrolu Dardanelske uzmy j g hod vefier ye cq by]o pQde_ psáno bezpo...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 April 1941

Čechoslovák V pátek, dne 25. dubna 1941. tri I' VLASTA PITTNEROVÁ: V MYSLIVNĚ A V ZÁMEČKU ný košík na chleba nebo na ovoce s knížecím znakem a šelo, ani na Štědrý večer ani na Boží hod pozvat. O ko- ty dvě braziety, co jsou ode dneška jejich. Byl to veliký ledě byla vel.ká šlitáž, Zvolán přijel pro Lotty, ale ona prezent, však jsme daly jen tu práci, zvěřina, drůbež, nechtěla jet. Že zámecký doktor řekl, že je panu fatrlo- íyby, máslo, vejce, to bylo z panství, to se neplatilo a vi zle, neměl jí to nikdo za zlé, i Zvolán se upokojil. O- za ostatní se účtovalo v důchodě. Pan íorstmajstr do- kolo Nového roku bylo zase lépe, slavil se Silvestr, byl „tal, že již pikslu měl, dýmku z mořské pěny s knížecím; zase piknik, ale my jsme nešly. Lotty prosila, ať zůsta- znakem a stříbrem kovanou, paní ten košík a pro dce- neme doma. Řekla jsem si, že bude snad lépe uspíšit rušky po brazleté, ale ne tak drahé. Když přišly ty pre- svatbu a promluvila jsem se Zvolaném. Byl rád a hned "Bylo to potři...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 April 1941

fi ; ) I v V pátek, dne 25. dubna 1941. Čechoslovák X m ■A . r t. 'i i. á r I li (\ í . i i KOUTEK PRO BEČLÁKY léčka a do druhého konce kolečka s muchama, a nyní našli menší ši- rokou obruč jako ohradu a také aby mouchy pod kolečky nebylo vidět z boku. Večer jsme šli za děvčaty. Ma- rynka byla v dobré náladě, neb si přivezla i čtvrt galonu kořalky, ale nedala nikdy žádnému ani líznout. Kluk Valenta (ale ne Kopecký, ten nechodil s berlami, to byl kluk Ma- rynky dcery), ten věděl kde kořal- ku schovala a mně to řekl. Na to jsem zahájil kouzelnictví. Položil obruč na stůl, vysypal prázdné ko- lečka doprostřed. Děvčata je pře- vracely a nic na nich neviděly. Pak je posbíral a dal zpátky do krabice, šel do kouta, něco nesrozumitelného brblal, dělal všeliké posunky a pak šel ke stolu a počal opatrně poklá- dat kolečka s mouchami doprostřed obruče. Ony lítaly, srážely se a děv- čata i Marynka se na tu komedii dí- valy až jim na hlavách vlasy vstá- valy. Jak toho bylo dost, posbíral a dal d...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 April 1941

Čechoslovák V pátek, dne 25. dubna 1941. íi/lnhtolí | činné salvy prouleteckých dc-1 jak-j ju jeho zemi. "Buh zachraň Řec-1 ni, nevede se spojencům příliš do-J veroafrické vojsko učinilo přestáv- dinách, ale pumy byly spouštěny 1 OS tup UaalOStl mile x formace hunskych f:o pravil na konci sve vyzvy. bře v Řecku. ku v pondělí, aby se připravilo na i jen v předměstí a na přistav Pire- 1 j supu, zahranily jim soustřední no-1 Britové opustili horu Olymp a Zprávy Sdruženého tisku sdělu- j nový nápor na rozbití Britů v tom-1 evropské tragedie v fca, Mnohé nazistické aeroplány byly nuceny se vrátiti zpět hned, jak se objevily nad řekou Temží, jiné byly ml a spustit', pumy na město. Řecké vrchní velitelství z Athén sděluje časné v neděli ráno, že řec- pátek. — Vrchní ministr Řec- Alexander Karizis, druhý mi- nisterský řecký předseda ve 12 tý- dnech, zemřel náhle v pátek, co je- ho armáda vzpamatovala se ze strašných ran německého ^ blitz- j ko-britická obranná linie byla nu- Jcriegu a ja k....

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 April 1941

pi i V pátek, dne 25. dubna 1941. ČECHOSLOVÁK \ |j1 ' • I . i.r í 1' l ■\ h \ 'V./ W ,y % ^ - f ■ ** Jak kdo. Král ulice. Film ze života pouličních zpěváků. ' Za sychravé, deštivé noci schá- zejí se kdesi na periferii ve staré o- puštěné továrně podivní lidé. Jsou to zločinci nebo spiklenci? A proč sem přicházejí? Však jim to otec Martin poví! — Kdo je otec Mar- tin? — Nikdo neví! ... Ve velké tovární místnosti bude soud nad třemi lidmi. Co udělali? Bez dovo- lení organisace pracovali na vlast- ní pěst. Všichni vyčkávají pouze příchodu otce Martina. Jeden ze tři obžalovaných — Jan, hájí se tím, že každý má "právo živiti se, jak chce. "Ale ne na úkor ostatních!" Namítá otec Martin. "Kdo není členem této velké organisace, musí se živiti jiným způsobem!" A tu te- prve vidíme, že tito podivní lidé jsou pouliční zpěváci a otec Martin jejich organisátorem — jejich krá- lem. Tři obvinění: mladý houslista Jan, jeho mladičká sestra Nanyn- ka a opilý harmonikář Jura při- stoupili by rádi k or...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 April 1941

Čechoslovák V pátek, dne 25. dubna 1941. ČECHOSLOVÁK and westské noviny Published every Friday by Čechoslovák publishing co. WEST, TEXAS. OFFICERS: Aug J. Morris, President Jos. F. Holásek, Sec'y-Treas. directors: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, f. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscription peny oznámek sdéli se na požádání Advertising rates on applicatlon t^DNÉ osobní útoky a dopisy u- rážlivého obsahu se neuveřejní. Mezi Bohem a ďáb- lem — prý všeho do do času. Starý zákon, stará doba. Přibéh utrpení Joba, jak své ztratil jméní, (místo fabrik, bank a dolů mél dost ovcí, ženců, volů,) jak ty snášel změny. Když ho opustilo štěstí nezatínal svoje pěsti, prst v tom Boží hledal, a a tak ďábel k. tomu tedy přidal hojné ještě vředy, v ženě odpor zvedal. Ta se posmívala jemu; přicházeli také k němu — zvyk to oné doby — hodovníci z lepších časů, které zvával k vínu, masu, přidat jedu, zloby. Trpělivé snášel osud; a jak vzpomíná...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 April 1941

V pátek, dne 25. dubna 1941. čechoslovák i1 s, l/ Fort Worth, Tex., 21. dubna. Ctěná redakce Čechoslováka, též všichni čtenáři, přátelé i nepřátelé! Dnes je trochu zamračena a já mám taky smutný den, asi že ne- jsem vyspaná. Práce mi v rukou sto- jí, jen jsem sázela pálivou a slad- kou papriku, tu přišla k nám Ermi- sova Arie Ray a donesla mi 16 cen- tovou upotřebenou známku. Když já mám nějaké nové a ona je nemá, tak jí je dám a ona mne také, tak se dělíme. Já ty známky schovávám, až budou moci jiti dopisy do vlasti, pak pošlu je mojim milým, kteří si je dříve sbírali, jestli z nich bude někdo naživu. Začala jsem v pondě- lí a dnes je úterý. Prší jen se leje a zdá se, že bude tak celý den. Já bych si přála, aby pršelo v noci a ve dne sluníčko krásně svítilo. No, jak sám Bůh chce. Dne 15. jsem obdržela z Thrall po- vzbuzující dopis, který mi poslali ne- známí lidé, a 16. Jsem obdržela ze San Antonio dopis, nad kterým «o kolikátém přečtení nevěděla jsem, kde jsem. Pane, ačkoliv nevím...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 April 1941

Čechoslovák V pátek, dne 25. dubna 1941. 1 Jp Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennia a okolí laskavě oznárate jemu. RYCHLE PRODAVAJI. Když jsme bydleli v Dallas, tak r. 1920 na jaře platili jsme za kord dřeva 20 dolaru,'a to jsme byli veli- ce rádi, že jsme ho dostali koupit, abychom méli čím topit. Kdo chtěl kord dřeva roku 1920 v Dallas, byl nucen ho dostati přes městské úřa- dy, které dohlížely a samy iozdélo- valy dřevo, aby se s nim nekeťaso- valo. Dřevo jsme museli mí ti, třeba jsme měli plyn v domě zavedený, ale jen že toho plynu nebylo. Ten kdo ráno sobě přivstal tak snidani ještě uvařil, ale kdo ležel déle tak na ně- ho toho plynu už nezbylo. Pamatuji, že jsem začali vařit kávu na plyno- vých kamnech a dovařovali jsme kafé na kamnech, kde hořelo dřevo. Zkrátka, toho plynu nebylo tolik, kolik ho máme dnes. Roku 1920 když — V neděli ráno slavili veselku v katolickém kostele Jos. Hejný, syn Fr. F. Hejnýho, se slečnou Anežkou Juříkovou, dcerou paní John Juříko- v...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 April 1941

* - i II .. t u ■+i é A ■vy ( <h v i* vV u > •ti I N; v V pátek, dne 25. dubna 1941. ČECHOSLOVÁK UČITELSKÝ KURS NA UNIVERSI- TĚ SV. EDUARDA V AUSTIN. Mnohý otec by rád dal svému synu lepší vzděláni, když vychodí vyšší školu, kdyby nebylo těch velkých vý- loh, které trvají nejméně čtyry leta. Těmto výlohám, pro rodiče, se muže hodně předejiti, když student při zá- pisu na universitu oznámí, že chce brát předměty, jež směřují k dosáh- nutí učitelského certifikátu. Na ta- kový způsob již po roce na universi- tě může dostat učitelský elementár- ní certifikát, který ho oprávní vyu- čovat na veřejné škole po dobu čtyř let. Když si byl zahospodařil peníze může jit zpět do školy a po ukončení druhého ročníku na universitě mů- že obdržet doživotní učitelský ele- mentární certifikát, když byl vyučo- val, celkem, pět let. Tito učitelové anebo studenti mohou se kdykoli vrátit na universitu a po graduování a obdržení diplomu bakaláře mohou si vyzvednout učitelský certifikát prvé třídy, kte...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 25 April 1941

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 25. dubna 1S41. 1 \l i — Dr. F. M. Pope, major v nemoc- ničním odděleni Texaské Národní Gardy, odstěhoval se do Brown- wood se svou rodinou, kde nyní se nalézá ve vojenské službě. ROLNÍCI POZOR! Jame nejlépe připraveni vždy od vás koupiti • VAJÍČKA • DRŮBEŽ • SMETANU. Kdykoliv prodáte u nás, dostanete zaručené nejlepší tržní cenu, správ nou váhu a třídění a za vše platíme • HOTOVĚ. LOUIS KRAMR, West, Texas. (dz) 85c 45c 23c LIPTON S TEA CLADIOLA ZARUČE- NÁ MOUKA, 48 lib. .. RED CHAIN ZARUČE- NÁ MOUKA, 48 lib. .. T N T ZARUČENÁ MOUKA, 98 lib $1.(0 $1.65 $2.50 BEST THEATRE PROGRAM TODAV AND FRIDAY ''Brigharn Y cung" with Tyrone Power ALSO LATEST FOX NEWS iATURDAY — ONE DAY ONLY Tím Hclt —in— Robbers of Ihe Range" Also THREE STOOGES COMEDY SUNDÁY AND MONDAY Shirlcy Temple —in— "Young People" "Vždy u nás naleznete úplnou zá- aobu čerstvého ovoce a zeleniny za nejlevnější ceny. Lichnovský Gracery WEST, TEXAS. ÚSPORA NA KAŽDÉ KOUPI TĚŽKÝ MINERÁLNÍ aa OLEJ, pint za...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 2 May 1941

I VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Počne $2.00 Na půl roku $100 Peněžili zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuco adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. ^ -v- w ■ ^ //, /C' vX V - vlaje hvězdnatý a pruhova- ná?*^ y, červenobílý a modrý prapor Ac v*6 navždy nad svobodnou zemí — Amerikou! AND WESTSKE NOVINY Entered as second-class matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas .under the Act of March 3, 1879. Americké loďstvo může jeti do válečných zonů Washington, 29. dubna. — Presi- dent Roosevelt znovu dnes potvrdil své odhodlání rozšířiti operace ná- mořní hlíky neutrality tak daleko, jak jest zapotřebí ku zabezpečeni západní polokoule. On pravily že vá- lečné loďstvo Spoj. Států může zá- konitě vplouti do válečných oblasti, .stanovených dle neutrálního záko- na. , . ... President pravil v konferenci tis- ku, že pouze obchodním lodím jest zapovězeno neutrálním zákonem plouti do válečných zonů, ale pn tom zdůraznil, že tím nemíní, ž...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x