ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 16 February 1911

OD NAŠICH DOPISOVATELŮ. & Plura, 13. února. — Musím sdě- lit smutnou zprávu, že Pavla Válu .potkalo neštěstí, shořel mu 5. t. ni. kornkryb v němž měl 500 bušlfl torny a ze šesti balů semeno. Ne- ví se, jak se to stalo, nejspíš že byl oheň nějakým padouchem za- ložen. Způsobená škoda je kryta pojištěním. Ctění spolubratři, neopomeňte se dostavit 5. března do schůze, zvláště ti, kteří jsou pozadu se svými poplatky. Připadá nám pla- tit čtvrtletní poplatek na Hlavni řád. Náš řád Pokrok Plumu, se činí znamenitě. Je teprve čtyry a půl roků stár a čítá nyní 62 členů obé- ho pohlaví. Mátne zase některé nové čekance. Bratři a sestry, jen hleďte získat nové členy a při- veďte je, aby nás přibývalo. J. ]. Matoqha, — Tito tři mužové nelliou. „ Jest jisto, že neřekli by nepravdu, zrovna tak, jako vy byste toho neučinili. T. S. Diinson 7. Xavasota píše nám ze dno 4. února 1911; Rolnicím při Jtiivnsoti a potřebuji dva nebo tři kultivátory Standard: lilii- mi nejlépe. Pošlete tni váš obrázkový...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 16 February 1911

I ! •> OBZOR. lí ťasujiis liosi><xlářský, 1 kmitu) a ziibnvný. Orgii 11 S. I*. J. 8. T. Vych zí každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresa:''OltZOlt", llalleltsvillo, Texas. A (íiMii-inl Farm ani) Family Scnspaper. Organ of tlíc S. V. J. S. T. Published Every Thursday by F. G. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscription,$1.00 per year. Advertising rates on application. Vefikeré zvérolíkařhké dotnry (h poznámkou, ie maji biti zaslány "Obzoru" 1< otMtční.) nclre- novány l< zodpovídáni buďtež českému zvřrolóknři n upolupracovnlku dr. It. Kellerovi, 2615 So. Miliard ave., Near 2Gth St., Chicasco, 111. Thursday, February 16, Za minulý roK získala S.P.J.S. T. 476 členů. Pracujme, bratři a sestry, vířně a vytrvale pro zdar a rozkvět S.P. J.S.T., svých řádů, pomáhejme si navzájem a zastaňme se jeden dru- hého rázně, když to okolnosti vyža- dují. Tak dobudeme si úcty a vážnosti u jinonárodovců. Podporujme se navzájem. Uvědomělé členy nikdy neslyší- te reptati na poplatky. On...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 16 February 1911

I ?. >1J ML i? r. 1908 — 1909. •'Co vám pravil?" "Byl jsem na. stanici Ilouston se mne tázal, kam jedu. Když jsem mu pověděl, pravil: "Já na vašem místě bych nejel nikam. Oni vás omluví." Odpo- věděl jsem na to, když Spojené Státy pro někoho pošlou, musí jiti. — Na to pravil on: "Když tam již jedete, nesvědčte proti nám. Ti -lidé tam nejsou vaši přátelé. Zde dostanete vždy něco jisti a peníze, když potřebujete." Křížový výslech. Obhájce Buchanan vedl křižo^ý ■výslech. Na jeho dotaz, zdali ně kdo jiný slyšel, co mu (Nebwy-mu) Houston pravil, odpověděl, že ni- koli. Také nemohl říci, kolik po- kut mu ^>ylo přisouzeno v Somer- -ville, ale věděl,že zaplatil čtyry.Do žádné pokuty se nedostal od té do- by, co Garrett byl smírčím soud- cem. Jednu pokutu platil v Lyons. Ničeho o tom nevěděl, že by býval byl tři pokuty dlužen, než byl od- veden na farmu ze Somerville; vě- děl, pouze o té za opilství. "Je to pravda," tázal se Bucha- nan, "že v posledním případu jste se opil a před pan! ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 16 February 1911

I 3> Dolioilii mezi Kanadou a Spoj. Státy Chystaná reciprocitní smlouva 56. Slovanská h1- Věrnost, M. J. Sklář, tajem. Podporující Jednota 15/aCé?j.\2'v^fa, taj.,: K , ŠtatU Texas. 1 Cistern, R. i. Fayette Co. mezi Spojeným, Státy a Kanadou I 53- Český Lev, Jos. F. Hessler, byla c0 nejrozhodněji odsouzena v I taj, Fayetteville, R. 4, box 30. , hornl sněmovně oposičním vůdcem i 54. Jaromír, Robert Červenka,taj., lo "dem Lansdownem a v dolní sně- I West. movně oposičním vňdcem A J.Bal- i 55. Hvězdnaty Prapcr, Petr iourem. Okolnost, že thema to Sýkora, tai.. \\est; R.KD. 4. uvedeno bylo na přetřes hned po Upřímnost,Ladisi. Marek,taj. : , ,. , , , ly : zahájení parlamentu, nasvědčuje, že chystaná smlouva bude j^ště ča- $iuoo| Gonzales. |sto předmětem debaty v právě za- * | 58. Columbus. Martin Kučera, počatém zasedání parlamentu.Lord * ' c taj7, box*, . Lausdowne, jenž ve sněmovně lor- •íi.otí 59' bratři Jihu, J. J. Frnka, taj., .. . ' . y w íi '0 New Ulm odpověděl na trůnní řeč, ozn...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 16 February 1911

•v<V^; VRŽENÉ KOSTKY- "Také nutno předem promlu- viti s panem radou—tvým poruč- nikem. Jest zkušený starý pán a dozajista otcovsky ti poradí. Přišlo vše příliš neočekávané— nejsem s to o rozvahou o všem pře iiivšleti. Během tři duň se ukli- dníme a pan Ostrý dostane od- pověď," l?aní Sokolová se cí- tila velice rozrušenou. Blaho opuštěné Julínky leželo jí na srdci. "Jak těžce vás budu želeti, te- tinko," rozplakala se dívka. "Neplač. Neodejdu dříve, pokud, nad tebou nebude rozhod- nuto. Buď půjdeš se mnou, aneb tě usadím po bok muže, kte- rý ti bude pro budoucnost nejle- pší oporou v životě. Jen ty osud- né karty," povzdechla stára du- má. Uklidni se, Julinko a při- prav na návštěvu ku svému panu poruční ku." Po odchodu dobré paní, pře- četla Julínka ještě třikráte dopis Ostrého a stále více poznávala, jak upřímně ji miluje. "Aj|" zase dáma novinu stru- Paní Sokolová se v duši chvěla čně uvítala. | o štěstí milované Julínky "A vzal bych si ji za zenu," i "Ovšem, tetinko. Mam v u-...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 16 February 1911

o FARMARSKY STORE v Ennis, Texas. Založený na základě svépo- moci nabízí našincům iiie nohu Za levnější ceny než kdo Jiný. Léky J>r. Ilreuera. l>r. Formánka, Dr. Heliem, itohoko a Trinerova hořká vždy na skladě. Skupujeme za tržní ceny fqrmářské výrobky. Kašo zásada: "Svtij k tvému, a vžily dle pravdy." J. 1) IlťRR, předseda .1. II. WIIATLEY, inístopřerts. .1. I). WINMATE, tajemník. J. D.BurrLumberCo, Ennis, Texas. Vyžadují si Váš obchod při potřebě stavebního dříví, skla. všeho druhu nátěrů a olejů nátěrů na kočáry a vozy. O. S. BOGGESS, FLOYD CASSEY, předs. místopředs. C. \V. HOLLOWAY, pokladník. The First State Bank ve West, Texas. jisiom a vss- i Budeme povděčni Va- šemu obchodu. Zdarma do DECH!! I.í. .lak možno zdarma starou vlasť navštívit i dočtete se v Obrazový rodinný list tento stojí $1.00 na celý rok Při- ložíte-li 85c pošleme záro- veň 100 krásných různých pohlednic poštou vyplacené. ČESKÉ LIDOVÉ KNIHKUPECTVÍ 400 E. 72nd St. NEW YORK CITY. N.Y. Přestaňte seti semen...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 16 February 1911

ZAJÍMAVOSTI. l'auapi*ku výstava v San Františku. ! Když se cítíte špatně, několik Nyní je již skoro jisto, že světo- dávek Sv. Nikodéma Chill Toniku vá výstava na oslavu otevření pa- vás Íistí napraví a předejde těžší Proroctví paní do Tbebes 1111 rok 1ÍU1 Pařížská věštkyně madame de namského průplavu v roce 1915 bu- Thebes, která každoročně obmýšlí l^e uspořádána v San Francisku. svět svým proroctvím, vydala svůj Senátní výbor se vyslovil pro toto prorocký "Almanach na rok 1911", město a v domč zástupců již byl ve kterém těm, kdož ji věřiti míní, návrh v tom smyslu schválen. Zá- odhaiuje clonu věci, které přijití | ^oveft mtisto New Orleans odstou- mají. Na uplynulý rok 1910 pro- pilo,takže není překážky k schvále- rokovala čilou činnost v peněžní- ] n' vystavy v San r rancisku. Agi- ctví, udržení míru, úpravu přátel- tace ve prospěch Washingtonu ne- j ikjakých smluv Francie,ošklivé poča-1 m^že se potkat s úspěchem a na' a smrt dvou králů. Protože vrU;n6co podobného se vůbec nemůže...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 16 February 1911

I I i A Bacil dlouhého života. Ve francouzské Revui uvefejfiu- - je známý řiditel pařížského Insti- tut Pasteur Mečníkov úvahu o zna- menitých účincích bacilů, obsaže- ných v kyselém mléce, jak se o nich přesvědčil po dvanáctileté zkušební době. Nejzajítnavější V celé úvaze je tó, co Menčíkov vy- pravuje o sobě samém.- Nepoda- řilo se mu dělat pokusy s prepará- ty z kyselého mléka na některém pacientovi a proto použil sebe jako zkušební osoby. Jak vypravuje, pochází Meční- kov z rodiny, která neměla dlouho- žijících členů. Přes to sám už se dožil 65 let a sice v plné síle, jak tělesné tak duševní. Tento výsle- dek odvozuje od způsobu života, který před i2_lety zaěal zachová- vati a jemuž zůstal stále věren. Jako 53letý byl Meíníkov stále se opakující horečkou velmi seslaben a různé chemikálie, jimiž si pomá- hal, jeho stav jen zhoršovaly. Ta- ké různé methody zkusil, ale jen jedna, spočívající v používání pre- parátů z kyselého mléka, měla ú- spěch. Proto nazývá Mečníkov bacily v ky...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 23 February 1911

XI VOL. xx. halleirsuu.E, texais, thikshay, febuiaky 2s. um. Ml. !K> OBZOR (, ročník XX. HALLETTSV1LLE, TEXAS, VE Cl VRTEK 23. I NORA 1911. ČlSI.0 30 Enlered as accond*clasM matler No cmber 19,1908, at the rošt o.' r at Hnllett ville, To.ns, under the art of March 3, 1879. na byla do stavu, v jakém ji nyní sledáváme. Před v y, kdy dno který v severní části Panliandle je několik sft střevíc hluboký, v jižní části však, kde krajina je nižší, hloubka jeho nepřesahuje deset stop. (Dokončení.) 0rnice a spodina jsou úplně stejný, jak co do barvy tak slože- ní. Teprve ve hloubce několika Znaíeiiil pian •—Llnno Eslacmlo. s(op mojno pozorovati malou změ- mořské tvořily skály žulové a jiný "Značená pláň" rozkládá se po nu_ půda neobsai,uje Žádného i tVrdý kámen, krajina hor a kotlin velké části severozápadního Texa- kamen; a je úrodná. Roidéliti ji! byla pod mořem. O su a také kus Panhandle zabírá. mojno |,iaVn6 m fityry druhy: sek a bláto hromadil- V obvodu této krajiny zahrnuto je eokoJá...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 23 February 1911

———————— / OD NAŠICH DOPISOVATELŮ. nora jsme uvedli do našeho dva čekance Houston, 14. února. Dne 12. ú- řádu a sice p. Cyrila Kneb- la a J Gyorskiho. Dále máme pět nových čekauců, a to; Fr. Tesař, Jos. Kubíček, J. Mitcha, Frank Foltýn a 11uf>o Sevčák; další hlásí se na příšrí schůzi. Na den 12. března usnesli jsme se pořádati veřejnou schůzi do níž budou míti přístup všichni krajané. Při té příležitosti budou rozdává- ny zákusky a nápoj-zdarma na kte- ré bratři a sestry 'přispějí svými Po vyřízení záležitosti u br. B. vrazil jsem k našemu známému p. F. Genserovi, který žíznivé napá- jí a hladové sytí; dobrák od kosti, který jak mně spatřil, volá již ve dveří: Tu je náš věčný žid. Po nějaké chvíli dostavili se moji zná- mí spolubratři i s cvičitelem doko- la br. Chudějem, kterého jsem s radostí uvítal. Tak při veselé zá- bavě uárn plynul čas jak voda. Ale pojednou jsem si vzpotněl na br. Pustějovského, kterého jsem již dlouho neviděl. Jak jsem se pře- svědčil, manželka jeho jej d...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 23 February 1911

ě é ZALOŽENA r. 1868. Theo. Keller Company Houston, Texas. GROCERNI OBCHOD VE VELKÉM. Dovozní obchod. Kupci bavlny. * Vyžadují si zásilky, t v •> •>*!« > •;< .*« ;* ••• Povoluji zálohy. Zaručuji uspokojeni, t Sirky a náhrada za fosfor. Diamond Match Company, všeo- becné známá jako sirkařský trust, ',uuceua byla vvdati >voj patent na ^ !♦ ♦ ♦ X ❖ ♦ Neodcházejte do školy v cizině! j ; nejlepší a nejpftsobivéjši náhradu j za otravující fosfor ve výrobě sirek ? i třem ilftvěrnikfini, i^tiiňovenym A merickoU associací pro dělnické z;i *| j konodárství, ktc i provedla v po slední době vydat ou kampaň za ú čeltm vyhlazení i lunibné okupační nemoci, znpmé - .pod jménem Nej!3cioíjši"2roceraí závod v zabývající se hlavně zasílacím obchodem a dodávající přímo spotřebovatelům nejiepštho druhu grocerii za nejlevnějši ceny. Prodej bavlny a farmářských výrobků obstaráváme rychle a se zaručením uspokojivého výsledku. Zkuste nás. ě rek. Krok tento ..úkoačuje ve&ke-' ré obavy, že s...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 23 February 1911

OBZOR. Časopis hospodářský, poučný ti znbavný. Orprán S. 1\ .1. S. T. / 1 Vych zí každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Divoká pšenice fcíEmnier" !. bílý prášek — škrob, na dně mísy Ředitel pokusné stanice v Haila | se usazuje. Kd\ se pak voda v Palestine jest Aaron Aaronson, zcela učistí, což se po 2)■; až 3 ho-* jenž důkladně prozkoumal Palesti- dinách stává, odcédí se z mísý\ nu.Syrii a okolní jiné země asijské, Bílý škrob na dně mísy se opět s jejichž puda suchá a za poušt po- čistou vodou smíchá a na dně usa- kládaná neměla nijaké ceny, ale vy- diti nechá. Tak se pere 2 až 3krá- šetřením jeho a pokusy provedený- te. Poněvač něco málo nečistoty mi bude přivedena k ceně své a u-, s vodou do škrobu přichází, rozpu- ! žitečnosti a dokáže se, že bude mo stí se škrob ve vodě opět a proce- ci Palestina vyziviti plodinami svý dí hustým sítem a nechá, se opět mi obyvatelstvo, když se bu{Je na ! na dně nádoby usaditi; je-li něja- pouStích a polopouštích' těch pra- ká nečistota, vyplave ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 23 February 1911

t X f Z celého světa. ■M' ■ ;i(< llaron Albert S. A. Rothschild mrtev. Baron Albert S, A. Rothschild, šéf vídeňského domu světoznámé bankéřské firmy zemřel ve Vídni n. února ve stáří 67 roků. — Sjnct je- ho připomíná tragickou smrt nej- mladSího jeho syna Oskara, jenž v íervenci roku 1909 spáchal sebe- vraždu, poněvaí na nátlak svého otce musel zrušit svoje zasnoubení s mladou Chicagčankou, sl. Olgou Mannovou, dcerou chicagského lé- káře dra. Rudolfa Manna. Jmění vídeňského domu Rothschildů páčí se nyní na 200 milionu dollarů. Jenom na 500 milonů korun cení se pozůstalost zesnulého vídeňské- ho Rothschilda, šéfa vídeňského odvětví peněžního syndikátu Roth- schildů. To jest osobní jeho jmě- ní, tvořící pouze část obrovských milionů, jimiž Rothschildové ovlá- dají takřka celý svět, majíce snad jediného vážnébo konkurenta v a- merickém peněžním syndykátu, v jehož čele stojí J. Pierpont Mor- gan. V Rakousku zvláště více než jinde, jest finanční stav Rothschil- -dovský rozšířen i na p...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 23 February 1911

m / OBZOR. Časviii*. hospufliiřttký, pouriiý u znbuvuý. 4>ru S. 1'. J. S. T. Vych zí každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. 0 bratrském pojišťováni. Adrmi"OBZOK", Hallottsvillf,Tei«s. Q 2E5 SE5 O A (ifutTal Farm and Family Newspoper. Organ uř Hic S. 1\ .1. S. T. Published Every Thursday by F. G. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscription,$1.00 peryear. Advertising ratcs on application. Vfílícrí- zvéroU-knřKhé dotazy ( poznámkou, Že mají hýli iRalány "Obzoru" k otiStřnf,* netré- novány k íodpiivMánl huďtcž českému zvěrolékaři n h polil pracovníku dr. U. tlellcrovi, *2(*15 So. Miliard ave., Ncnr 2Hth St., Chicugo, III. půrného spolku; takové V°'átky nalézáme u mnoha národů. — Ve starém Římě byly podpůrné spolky právě tak četnými a vlivu- plnými jako spolky naší doby. Rím měl své vlastní řemeslné sva- zy, náboženská bratrstva ku poctě bohů, a společenské kluby. U Pro Obzor upravit J. Bartošek z Dallas. V následujích státích hodlám čtenářům "Obzoru" napsati něco o původu a vzniku, úč...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 23 February 1911

© .* r. 1908 — 1909. Svědek Warren lii'ttlso!i. Svědek Wa_rren Bettison, bílý mladík, jenž udal za svůj domov Galvestan a že 3. červenáš bude 19 roků stár, vypovídal o svém zatčeni v Somerville 1 května igog. Do města se dostal o 11,30 hod. večer a Šel hned do restaurantu při stanici, aby něco pojedl. Ně- jaký tlověk mu tam řekl, že pro lidi Bettisonova druhu nent bez- pečno v Somerville se zdržovati a že bude nejlépe, aby město opustil co nejdříve. J ' Když jsem platil za jídlo," vy- pravoval svědek, "stál zá mnou nějaký nuiž, ale já mu nevěnoval žádnou pozornost. Vyšel jsem ven a pustil jsem se dolů po trati. Když jsem ušel asi míli, potkal jsem čer- nocha,který mne žádal o cigarettu. Dal jsem mu ji a sobě jsem také jednu smotal,pak kráčel jsem dále. Pojednou ucítil jsem něčí ruku na rameni. Když jsem se ohlédl, spa- třil i sem na sebe namířený revolver. "Hello,"pravím, "co to má bý- ti?" "Vy zatr.. . darebáku, kam jdete?" spustil na mne neznámý. "Jdu domů," odpověděl jsem. "Kde b...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 23 February 1911

Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍ ÚŘADOVNA: Joncf Dufe-k jr., předseda, Caldwell, Texas. Josef Mlkeika, místopředseda, Wesley, Texas, J. R. Kuběna, tajemník, Fayettevllle, Texas. J. J. Frnka, pokladník, New Ulm, Texas. Účetní výbor: Jan Kačera, Elllnger, Texas, J, M. llalamfček, Eayettovllle R. 1, Texas. Albert Fienčfk, Plum, Texas. Doaurel: Tom. Krajta ml.. Caldwell, Texas, Frank Stefka, Granger, Jan Damek, Sealy, Tel. Met. 1'asdral, právní rádce. Doba přistoupeni na 1250 1500 $1000 Od 18 do 21 roků... 16 ctft.... . aoctft. C .60 " 22 " 25 " ... 18 • .... . 35ctú.. 1 .70 " 26 ' 30 " ... 23 " .... .. 46".. 1 .90 " 31 " 36 " ... 25 " .... . 50 " 11.00 " 3ti " 40 " ... 30 ' .... . 60".. 11.20 " 41 " 45 " ... 35 •• .... . 66 " 11.30 " 45 " 50 " ... 40 " ... .. 76". " 50 " 61 •• ... 45 „ 51 " 52 " ... 50 * " 62 " 63 " 56 ' " 63 " 64 " ... 60 " " W " 65 " .... 66 " Adresář řáilú. J. Pokrok Texasu, Jan Slavík, taj,, Fayetteville. ?. Koperník, Jos. Pokorný, taj., Fayettevil...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 23 February 1911

W> BARBORA MELLANOVA- VRŽENÉ KOSTKY- "Toť pouhá báchorka, milá pa- ní," škodolibě se usmívala paní doktorová. "Tou se nemusí do- prošovati. Takové postaveni a ja- ký hospodář!" t "A kdo vám řekl, že hledá ne- ! věstit?" na oko lhostejně se táza- la pani kaneelistová, v myšlen- kách stavíc již svou Jctynku po bok správcův. "Přivede prý si páni odjinud," tvrdila paní stará, míníc uvésti paní kancelistovou v nejistotu, a- by mohla sama lioditi dříve síť. "Nevídáno," ušklíbla se pan! kaneelistová. "Aby si zde nemohl vyhniti. Však by k němu vaše sli - ěna Helenka dobře se hodila." do dala lichotivě, hledíc si pohněva- nou dámu udobiiti. "Obdivuhodné! Já mu právě v difchu sleěnu Jctynku přisuzuji," oplácela tato, sladce se tváříc. "Partii tuto neměla bych za žá- dné torno," až nyní se k hovoří- cím přidružila jedna z mladších paní. Má přítěž, milé -paničky— starou churavou matku. Uvažti jen—posluchati celý den pokašlá vání takové staré osoby—to jo malá rozkoš." "On platí matce byt—ta í...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 23 February 1911

au—mm J. 1> IU UK, |>ÍVdS4HlH .1. II. WHATLKV, mislopřcíls. J. li. WIX(iA'iE, lujtiiiuík. J.O.BisrrLumberGo. Ennis, Texas. Vyžadují si Váš obchod při potřebě j stavebního dřiví, skia, všeho druhu, nátěrů a "i olejů nátěru 11a kočáry 'hoittejuým, poi< .iv lístek pwi a vozy. obchod Ostrých jsouc bohatší o jeclnu novinku. 'Mak jsem to litoval, Julinko," ozval s<* lilas manželův, sotva pa- nická dvéře za soboli zavřela.' Tof i jsou pravá muka vyslechuouti tu- to živou kroniku," zasmál se hlu- i sitó. I " A o- ž kclybvs byl zřel ty chti- I vé zraky, jež se na tumto písmu "ásly/ žertoval i /."miska podáva- jíc manželi lístek. Ostrý roztrhl obálku. ''Pozvání dobrousila,pravil hlasem *"MJ jl .Jak r.i«•/.! > zdarma starou Vlast" M.IVŠtívll i (.looti-tc M' v 8 'lísa-MiM#! Obrazový rodinný list tento >t' jí ti.oo na (•• Iv rok Při- lo/íU-ll ÍÍOc |iošlcino /áro- ve fi 100 krásných riiznýoii pohlednic poštou vyplácáno. česué lidové knihkupectví 400 E. 7 2nj St. NEW YORK CITY. N...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 23 February 1911

v.- n, t é f TEXASKÉ DROBNOSTI.; kňž© zachována 1>0 nakolik dni. j j i Zachováni lidské kňŽe pro bu-j Guvemcr Colquitt, třebas nemu- doučí upotřebení jest novou vymo- sel, ale podepsal prohibiční doda- žeností lékařské vědy, která byla s tek, který bude předložen voličům úspěchem vykonána v nemocnici' k odhlasování dne 22. červeuce j Samaritan ve Philadelphia, Pa. 1911. Tento dodattk zakazuje Dne 2. února bylo odstraněno bě- prodej lihovin, ale dovoluje lidu hetn operace 32 čtverečních pafců' pěstovati víno pro svoji domácí' kůže z jednoho pacienta. ,Za pět potřebu. dní po té byla tato kůže píišita na Smírčí soud 4. precinktu byl pře-: P°Pálené mist° na r"ce Í' «io pa ložen z Hope do Ezzell. Poslední lClenta' N>'ni >'ž Pb'nulo osm dní i místo jest asi o polovici blíže Hal j°d lé dob>'' c0 kůže l,yia PfiSita na lettsville než Hope, takže jest to P°Pálentí „""'sto, a lékaři oznamují, mnohem příhodnější pro zdejší že kftže f ř,rostl£V k ,ělu úp,ně' a °" právník), kteří musí...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 23 February 1911

'3 Z domova i ciziny. •nich let, jež mělo za účel zastavení vystéhovaleckého proudu. Daň z Proti reclproťltnf bbiIoutÍ' mezi Kana- hlav* označována jest za koruptní duu a Spojenými Státy. opatřeni, poněvadž jest zjevno, že Pod titulem "Americká vyzývá-! vláda btlde podporovat vystěhova- vost" přináší "Saturday Review" ! lectv| ien k vůli tomu. aby získala zuřivý útok na Spojené Státy, jenž 1 tu'°ý příjem pro tajný disposiiní jest v křiklavém odporu ku ptoje- ■ vflm bratrství během návštěvy ame J •" rických bitevních lodí v anglických i „ fkM u"f"í "ríee žc">' vodách, Časopis onen p-Se me«i | VZ,d°r Vt6m lomozn>,m scénám 3 jiným: "Anglická říše přestála již pUSt>™ 0rgllm iest rakoUsk>' Parla" mnohou ránu. Nejprve to bvlv ú- í"6"' pfeCe ,en 3°hopea ,ak<iS' zá" i KonQdárné práce. Přijal jedno z hejpokrokovějŠích opatření, jaké Nejprve t9 byly ú- toky Napoleonovy á v nyn&jší ge- neraci vyzývavost Německa, jež se značila v telegramu německého cí- saře, jejž tento zasla...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x