ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
ARMAS EDUARD! [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 June 1950

. ARMAS EDUARD! I Olgu tänatud Taevaisa, et võin Sulle kirjutada. Ei uskunud küll omi silmi kui teade, et Sa elus oled, tuli. Arvasin juba ammu surnud olevat, sest nägin Sind 1941. a. unes. Sa tulid meie tuppa, kus meie põranda venelase poolel magasime, viskasid oma rihma ja sineli toolile ja ohkasid ise valjusti. Nägin kuu valgel selgesti Su kahvatut nägu ja kuulsin rihmapandla korinat . . . . Ei unune iialgi see, kui Sa Tartus mind oma tulekuga üllatasid. Istusid vaikselt sohval ~ ja lasid suitsupilvi lakke . . . Jumal, kui see veel kord korduks. Meie Augustiga, elame hästi. Sest saadik, kui Salme Artu riga ära koju saatsin, jätkub meile kahele leiba ja kartuleid. Tervist 011 ka Jumal tänatud töötamiseks. Söö dan juba 7 aastat sigu ja 4 viimast aastat juhatajana. August Õpib hästi ja on esimene klassis. Ainus soov on, et saaksin veel kord" Salme ja Arturiga koos elada. Ei tea Sulle pikalt kirjutada, vast ei saa siis kätte. Ole rõõmus ja hoia oma ter vist. Annaks. Jumal, et me veel...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KIRJAD SIBERIST [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 June 1950

Kodumaalt, Siberist või mujalt raudse eesriide taha jäänud maadest vabas maailmas . asuvatele sugulas tele harva saabunud kirjad on lühikesed, üldsisulised, teistele isi kutele ja sündmustele viitavad, sel lega n.ö. ridade vahelt rääkivad. Alanud kirjavahetus, katkeb sageli paari kirja järele ning sealt ei tule - üldse enam vastust, kuigi tegemist on lõhutud sama perekonna liikmete või muidu väga lähedalt sugulas tega. Tihti võõrale asjasse pühen damatule isikule mitte midagi ütle vad, räägivad nad omastele väga palju. Väheste sõnade taga rullub lahti seal hargnev inimlik ja rah vuslik traagika. Miks nimetavad kirjade saatjad vanemad, vennad, Õed või abikaased kirjasaäjaid omakseid lihtsalt headeks tuttava teks, koolivendadeks jne? Miks mainivad nad armsate omaste sur mast sääl mõistukõnes ja üldsõnali selt mööda minnes? Miks ei kirjuta nad tihedamini ja pikemalt? • Avaldame kaks säärast inimlikku dokumenti. Selgituseks märgime kirjas mainitud isikute kohta, kes kõik 1941. a. alul v...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
MÖRAD AMEERIKA EESTLASTE ÜHISETTEVÖTTES [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 June 1950

MöRAD AMEERIKA EESTLASTE ÜHISETTEVÕTTES Ameerika eestlaste abistamiskomi tee. juhatusest on peale endise mi nistri ja välissaadiku K. R. Pusta lahkunud veel praost A. Hinno, bap tisti õpetaja K. Kaups, ja end. riigi volikoguliige advokaat L. Vahter. Lahkunud juhatusliikmed peavad oma kohuseks teatada oma valijaile ja avalikkusele, et Abistamiskomitee juhatuse esimees R. Kiviranna ei tunne mingit huvi koostöö vastu, ei arvesta põhikirja nõuetega ja kasu tab talumata tooni teiste juliatus liikmete suhtes. *Eesti malemeister 0. Sarapuu esines Koblenzis simultaanmatshis. 51 vastasest võitis ta 48, kaotas 2 ja viigistas ühe partii. *Pro£. K. Inno siirdus -Hiljuti USA'sse, kus asub elama New Yorgi lähedale.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Lahkhelide pôhjusi ERF-is Rootsis [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 June 1950

Oma lehe eelmises numbris aval dasime "Eesti Hääle" järgi sõnumi Eesti Rahvus-Fondi lõhkimineku kohta Rootsis. Juuresolevalt toome täiendavaid andmeid tekkinud lahk helide kohta. Pinevusega oodatud. ERF-i esin duskogu erakorraline koosolek toi mus pühapäeval 23. aprillil ja kestis' ümmarguselt 13 tundi. Tähtsama päevakorra punktina tuli koosoleku alul arutusele möödunud valimistel aset leidnud väärnähted Uddevallas, mis viitavad valimistulemuste võltsi misele. Seniste juurdlustulemuste ettekandmisel esitati H. Marki poolt, esinduskogule ettepanek hnkkä mõista Uddevalla loosse segatud esinduskogu liikmete Ä. Kippari, A. Linkhorsti ja R. Kalduse ^tegevus, pidades söövitavaks, et ülalmainitud tegelased jääksid -eemale ERF-i or ganite tööst kuni uurimiskomisjoni töö lõpetamiseni. Kuigi osa esindus kogu liikmeid vaidles ettepanekule , vastu, rõhutades, et ei saa inimesi süüdi mõista enne juurdluse lõpeta mist, võttis esinduskogu hukka mõistmise ettepaneku vastu. Positiivse sammuna tuleb ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
NAISED JUHIVAD BELGIA EESTLASI [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 June 1950

NAISED JUHIVAD BELGIA EESTLASI Belgia Eesti Selts 011 vist ainus oniasarnane eestlaste organisatsi oon maailmas, kus seltsi tegevust peaaegu sajaprotsendiliselt juhivad naised. Õrnem sugu saavutas üle võimu möödunud aastapeakoosole ltul, kus avaldati teravat rahulole matust endise juhatuse tegevuse kohta. Juhatuse valimisel sai senine juhatuse esimees K. J. Tsehutsehelov poolt vaid ühe hääle. .Juhatuse esi meheks (esinaiseks) valiti prl. M„ Puurman. Abiesinaiseks said pr, L. Lindre, sekretäriks H. Mägi, lae kuriks V. Rand, vara-raamatukogu höidjaks pr. A. Mägi, ametita juha tusliikmeks A. Kajandi ja J. Jeets. Kui endise juhatuse suuremaks süüks loeti seltsi liikmete arvu kok kukuivamist, siis on uue juhatuse tähtsamaks ülesandeks Belgia eest laste koondamine oma seltsi ümber.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Meie kultuur elab edasi UUS ajakiri "Tulimuld" ilmub varsti [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 June 1950

Meie kultuur elab edasi UUS ajakiri "Tulimuld" ilmub varsti Nagu varem teatasime, hakkab Rootsis ilmuna ülemaailmse ulatu sega eesti kirjanduse-ja kultuuri ajakiri -"Tulimuld." Nüüd kuuleme täiendavalt, et esimene number on trükis ja ilmub juuni alul! Postio lusid arvestades võiks ta nii austraa lia eesti lugeja lauale jõuda juulis. " See on mahukas 80-leheküljeline ajakiri, mis sisaldaib ilukirjandust, artikleid kõigilt kultuurialadelt, kriitikat, kultuurikroonikat jne. Esimeses numbris on kaastööd meie tähtsamatelt kirjanikkudelt ja tead lastelt. Nii kirjutavad seal: Marie Ünder, Aino Kallas, Gustav Suits, Henrik Visnapuu, Artur Adson, Karl Ristikivi, Edgar Kant, Armin Tuulse, Edmund Bölau, Harald Par rest, Juhan Aavik, Arved Viirlaid j.t. Esimene number sisaldab ka ühe kirjandusliku üllatuse, mida on aga vara praegu avaldada. "See on julge katse Ühendada kõiki vabasse maailma pääsenud vaimseid jõude koostööks ja koon dada kogu rahvuslikult mõtlevat eestlaskonda ajakirja ümber," k...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
INGLISMAA EESTLASED SAAVAD AUSTRAALIASSE ASUDA. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 June 1950

INGLISMAA EESTLASED SAA VAD AUSTRAALIASSE ASUDA. Rootsis ilmuma hakanud eesti ajaleht "Eesti Post," mille vastuta vaks väljaanjaks 011 Borase eesti tegelane Voldemar Brun ja tegev toimetajaks Jüri Remmelgas, ' tea tab oma 3-das nr-is, et neile on saa bunud andmeid, et inglise ämetiasii tuste poolt Manchesteris 011 pööra tud mõnede välistööliste poole ette panekuga— asuda emigrantidena; Austraaliasse töölepingu alusel. Sel lejuures oleks EVW-del samasugus tel alustel võimaldatud Austraaliasse asumine kui inglastel s.t. neil tuleks sõidu eest tasuda vaid 10 naela, kuna muu osa kuludest kannab valitsus.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
JAANIÖHTU CANBERRAS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 June 1950

JAANIÕHTU CANBERRAS Canberra lauluhuviliste, korral dusel toimub laupäeval, 24 juunil k.a. Canberra eestlaste võidupüha ja jaanipäeva pühitsemine kohaliku YWCA ruumides. Võidupüha aktuse kavas on peale päevakohase kõne laule H. Mölderi^ doppeltkvartetilt ja deklamatsioone. Aktus algab kell 7 õhtul. Hiljem järgneb jaaniõhtu ühisp koosviibimisega kohvilauas ja tant suga. Hea muusika eest hoolitseb John Ozolsi orkester, mis 011 hästi tuntud Canberra tantsuhuvilistele. Saalis on korraldatud ka einelaud suupistete ning karastavate jooki dega. Alkohoolseid jooke ei ole lu batud YWCA ruumides juua. Ku lude katteks on sissepääs daamidele 3 sh, härradele 5 sh. On tellitud ka eribuss keskööks YWCA-st'raudtee jaama. Jaaniõhtu puhastulu saade takse Eesti Abistamise Komitee käsutusse. Korraldajad paluvad rohket osavõttu.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Eestlaste eluavaldusi Torontos [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 June 1950

Eestlasi eluavaldusi Torontos Kanadas on Toronto kujunenud suuremaks eestlaste keskuseks, kus eesti koloonia hinnatakse ümmargu selt 1.500-le inimesele Uustulnukad teotsevad kõige, mitmekesisemail kehalise töö aladel, alates majatee nija ja. lõpetades metsatöölise elu kutsega, Hoolimata uue elu raja mise raskustest, on rida eesti noori leidnud tee Toronto ülikoolidesse. Eesti üliõpilaste üldarv Torontos on tõusnud -10-le. Selle juures on noortel teadusejüngritel võitlemist suurte majanduslike raskustega. Ülikooli õppemaks aastas kõigub 250—400 dollari pijrides. S^lle sum ma tasumiseks teenivad endale iga päevase tööga ülalpidamist 5 üliõpi last. Tööl käiakse õhtutundidel, pühade vaheajal ja õppetöö vahe ajal suvel, milline vaheaeg' kestab 5 kuud. Peale õppemaksu nõuavad suurt kulu ka' rääma tudi. Kuid hoo-, limata sellest, rühivad noored tea-' diisejüngrid' edasi. Märkimisväärse algatusena peab mainima eesti naišyõimlejate teotse mist Torontos..Võimlerilišrühma Ju hatajaks on . pr. ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 15 June 1950

.. OTSITAKSE OMAKSEID Timofei Vaske, umb, 60 a., sündinud Saaremaak. Muhu-Heliamaa vallas, Võlla külas, Mihkli talus, elukutselt merimees. • Otsib vennapoeg Sulev Vaske, Box 136, Mariestad, Sweden. Lennart Paabo' iaiiiid. 1940. a. Tartul, viimati teenis merimehenä inglise laeval. Otsib ema Agathe Paabo, c/o Mrs. T.'B; Cahill, "Megunyah" Trangie, N.S.W ' Benita Torm, tantsijanna, Aus traaliasse siirdunud 1935. a. Otsib Maki Olev, Stanthorpe General Hospital, Queensland. Hr. Rein Moldre ja hr, R; Rannik teile on tungivalt kiired kirjad, palutakse teatada oma aadress Eesti Abistamise Komiteele 141 Campbell St. Sydney, N.S.W. ehk ise kirja dele-järele ilmuda. SYDNEY EESTI MAJAS korraldatakse TANTSUÕHTUID ' .korrapäraselt igal. LAUPÄEVAL KELL 8 ÕHTUL, lõpp kell 12 öösel. SEISMAJÄÄNUD KIRJAD ' vaata 3. leheküljel. SYDNEY EESTI MAJAS, 141 CAMPBELL ST. ~ ' 24. juunil kell 11 e.l. VÕIDUPÜHA AKTUS Kõne: Alfred Tanimäe, v koori-ettekandeid: Eesti Meeskoor .Sissepääs tasuta. Korraldav toimkond....

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
No title [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 June 1950

. On Wednesday, nights some of our yoiing Estonian people in Syd nej7 are collecting willingly at Estonian^House, to prepare our news-' paper for the mail.. Some are permanently co-operating with us. Miss Kull (tnir'd'''frQiiaL:"lefj;)';.;iias'' been managing this work since the first issue of ^^ our . newspaper. ' : 1 ^ - : j

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Speak English correctly! MÄRKMEID INGLISE KEELE ÖPPIMISE KOHTA ILMAR TAMMELO [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 June 1950

MÄRKMEID INGLISE KEELE ÕPPIMISE KOHTA ' ■ ' ILMAR TAMMELO ; J? Iga -võõrkeele õppimine nõuab, teatavat pingu -ttist: iseenesest ei hakka keel - külge kelljelegi; Isegi Japs. näeh. keelt, õppides :y,aeva tähelepane likult kuulates ja kuuldut korrates, kiini see saatr - oinaseks^moisteliselt ja' kõlaliselt. . Kuigi inglike' kM öh^lihtüe «traktuurilt ja ta sõnavara on , osaliselt rahvus ; ■ põhineb ladina Sõnatü vedele), valmistäb. inglise keele ömaridaiüine eestlasele siiski raiskuši, /midaeitohi alahinnata. ' Inglise. keele raskus on tingitud eelkõige järg mistest asjaoludest:l)sÕnade hääldamise tunduv • erinevus nende örtögraafiast ^.(kirjutusviisist); 2) üldkehtivate reeglite -puüdumjne .sõnade - hääldamise ^kindlaksmääramiseks)3) väljendite •rikkus, millede tähendust ei saa kindlaks määrata - > vastava väi j eiidite sõnade põhitähenduste' tundmi sega (idiomaatilised väljendid)—see nõuab mitte :airiuli sõnade tähenduste äraõppimist, vaid tihti. -tervete lausete tähenduste äraõpp...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
The Meaning of the Estonian Victory Day [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 June 1950

By I, RAUDMÄ. ^^ * Every nation has had events. in her history the celebration of which she never misses. Toi the: Estonian nation, one of those' is the.-June 23rd—the Estonian Victory Day. ; : On that day, 31 years? ago, the Estonian army defeated in the deci sive Battle of. Võiinu' the combined forees of German . "Iron. Division" and Baltic " Landes wehr,.'' which under the German general- von der Golz, had attacked us from the rear, just at the time we were in our War of Liberation against the superior numerical strength, of the Red Army invaded from the east. To get a kind of compensation. for the German imperialistic appetite which had failed in the Worid -War, this Prussian junker wanted to, cre7 ate a German Dukedom in tlije Bal tic area. His. attempt resulted in a complete military defeat, and the German war historians still have not l)een able, to understand how it^ hap pened,; that y'-.the young and Jitather unknown Estonian: army, "not-very well armed and without any mili...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
VABANEMINE TÖÖLEPINGUST [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 June 1950

VABANEMINE TÖÖLEPINGUST Eksiarvamuste vältimiseks palu takse meid teatada, et ainult need kes saabusid Austraaliasse 1948.- a. või; varem, vabanesid töölepingust poolteisel aasta järeje. Kõigi hil jem saabunute tööleping on seniste korralduste kollaselt kehtiv kaks aastat.: .. : '

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KAKS SAKSLAST DEPORTEERIMISELE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 June 1950

EAKS SAKSLAST DEPORTEE ! EIMISELE Immigratsiooniminister Hoiti tea daande kohaselt deporteeritakse Austraaliast kaks sakslast, kes mõni kuu tagasi saabusid Austraaliasse ilma ametliku loata. "Kuigi nad isiklikult võivad olla head tüübid/ j kuid nad tulid siia duaale illegaal sel teel"—ütles ministar Holt, vas tates parlamendis sellekohasele j küsimusele. j Teatavasti avastati sakslased, kelledest üks, Hans Kosinsky, .oli J endine ;sÕjaväelendur ja teine, Georg Jedicke, end. hitlernoor üsna juhus likult. Neist oli esimene kaotanud ära oma "Soldbuchi" .Melböufni tänaval, mille alusel julgeoleku võimud alustasid juurdlust ja leid sidki ühe kahtlase mehe' asemel koguni kaks. .

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 June 1950

KOLIMISTE JA ~ MITMESU GUSTE VEDUDE PUHUL olen val mis kaasmaalaste teenimiseks oma veoaiitoga (vän-car). Aeg ja tasu kokkuleppel. ARNOLD VALDNA .267 Riley St: East Sydney (2 minuti" fee Eesti Majast). Teateid sa^b kat Eesti <poest, 143 Gamp)>Sil St. Eesti Maja kõrval. v ^Hr. Rein Möldre je Raivo Rannik teile, on tungivalt kiired kirjad, palutakse teatada oma aadress Eesti Abistamise Komiteele 141 Campbell •St. 'Sidney, N.S.W. ehk ise kirja-? dele järele ilmuda. MEIE KODU. Austraalia eestlaste nädalaleht. < ; Peatoimetaja Juhan: Viidang. Vastutav toimetaja; Ja. litsentsiaat ' - Ilmar Raudma. Toimetus ja talitlus: Estonian House, 141 Campbell St., Sydney, N.S;W. Telefon MA 8009. ;:' •Üksiknumbri • bind äi '.1/* Aadressi muudatused sh. 2/-. Tellimishinnad: 3 kuud sh 13/-, 6 kuud £1/6/-, 12 kuud £2/10/-. Kuulutuste hinnad: sh 10/- töH tekstis 50% ja esiküljel 100% kallim. Omaste—ja tööotsimise, ning korteri otsimise ja korteri pakkumise kuulu x tused 6 d. sõna....

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Meie Vōidupüha mōte [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 June 1950

; Igal rahval 011 oma ajaloo jooksul olnud sündmusi, mille tähistamist ta kunagi ei unusta. Eesti rahval on. üheks selliseks Võidupüha—23. juuni—mis on Vabaduspäeva kõrval meie teiseks rahvuslikuks suurpäe väks. Sel: päeval 31 aasta eest purustas Eesti Rahvavägi Võnnu linna all toimunud otsustavas lahingus Sak sa Rauddiviisi ja Balti Ländesvääri ühendatud jõud, "mis kindral von der Golz'i juhtimisel selja tagant ründasid meid ajal, mil parajasti olime oma Vabadusvõitluses idast sisse tunginud punaarmee mitme kümnekordse ülekaalu vastu. See Preisi junkur püüdis pärast kaotatud maailmasõda SaksJa imperialistlik kudele ambitsioonidele saada' teata vat kompensatsiooni "Balti Hertso giriigi" asutamisega. Tema katse aga nurjus haleda lüüasaamisega ja Saksa sõjaajaloolased pole tänapäe vani sellest aru suutnud saada kuidas ?ee juhtus, et noor, laiemalt tundmata, puudulikult relvastatud ja traditsioonideta Eesti armee suu tis hävitada maailmasõjas kuulsaks saanud Rauddiviisi. Meie eestlased...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
UUSI RAAMATUID [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 June 1950

IT USI KÄAMATUID Rõõmustava uudisena peab mär kima, . et "Orto" kirjastab sõja-, raamatuid teiste memuaarteoste kõrval; Nimelt ilmub 1951. a. esi-" mese raamatuna kapt. V. Jürissaare memuiaarteos "Kahe rinde vahel." Raamatu alapealkirjaks on MKol. H. Rebasega idavõitluštes." Raamatu huvitavust suurendavad fotod. Au tor ise viibib praegu EVW-na Inglis maal. Teise memuaarteosena ilmuvad "Orto" kirjastusel end. Soomel välisministri yäino Tanneri memuaa rid talvesõjast. Meie vennasrahva tuntud _ poliitilise tegelase mälestu sed on praegu tõlkimisel soome keelsest käsikirjast. Raamat peab soome keeles ilmuma käesoleva aasta lõpul, kui selle ilmumiseks ei kerki esile ootamatuid takistusi praöguse moskvasõbraliku Kekkone ni valitsuse poolt, sest teatavasti istus ju yäino Tanner Moskva nõudel mitu aastat sõjasüüdlasena vangis. Arvestades autori julgust, tõotab see raamat kujuneda omaette tähele paimväärsuseks. Kirjastusele on saabunud ka kauaoodatud A. Gailiti romaani "Üle rahutu vee" käsik...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 June 1950

Kiriklikke teateid v, Sydney Eesti Ev.-L.uteriusu _Jaani Koguduse Võidupüha ja Jaanipäeva Jumalateenistus on pühapäeval, 25 juunil k.a. kell 7 õhtul 90 Goulburn Str. Luteriusu kirikus. • * Jumalateenistust • kaunistavad soo-, lolaududega pr. Daulins—Riiast ja pr. S. Vapper Narvast. ; ' Koguduse kohviõhtu, mille kavas on soololaulud,- muusikalised ette kanded, kõned ja ühislaulud, on laupäeval, 1 juulil k.a. algusega kell 4 p.l., Koguduse saalis 760 George Str., .sissekäik ."Parker Lane" st. - Palutakse kõigi kaasmaalaste rohket Osavõttu Kv : j Praost Pr. Stockholm, SB;

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Maailmarevolutsioon laipade mäel [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 22 June 1950

Maailmarevolutsioon laipade mäel . See on ainult kolmandik-tõde, et revolutsioon sööb. oma lapsi. Traa •gilisem osa - sellest tõest ön, et: re . volutsiöon ' 'õilistab" ennast pea miselt teiste veres. Nüüd ön maailma revolutsiooni tahe hakanud enesele phvreid valima sajandeid tagasi surnud isikute hulgast! ' - Bolshevistlik revolutsioon hävitas kõiki, , kes üle tänavataseiüe olid tsaari aristokraatia, ametnikkonna juhtiva osa, 200,000 vaimulikku^ ,kesk-klassi ja eriteadlased/ See oh B;Tsheka kangelaste lahing, lugeinattiiš keldreis, seina-äärtes jä. metsatukk kades, kus iga lask tõi revolusioonile . ohvriks inimelu* :, : Kui suur. oli nende arv Petro ,gradis, -Moskvas, Ufas ja teistes vereuima keskustes?—Balti riiges on. need .ohvrid teada mitte üksi ari . .yuliselt, vaid. ka jubeduselt. Venö :,ohyrite kohta saab järeldusi teha ainult peale-revolutsiooniaegse rah vaarvu alusel. (Arthur Köestler, ;Sovjeti-müüt ja tõelikkus). ■ Mõned Jiindavad seda arvu 1924 aastani 13 ■15 miljonini, ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x