ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 January 1910

— Ja! — Hörnu, utlät lian sig derpå kraftigt och väl, vill herrn ta.... et och gå.... Men helsa Christian! 1 Och idermed voro både jag och, bomberna expedierade. GÅ TILL HUFVUDETI Ett litet a propos. Af Waldemar Biilow. Härförleden bchöfde jag ha ett tåg, som eljest endast passe "ar, till att stanna vid en station uppå* landet och låta 111ig stfcga af. Jag trodde knappast det skulle lyckas; men frågan var ju fri. Ergo gick jag till jernvägsstationen för att förhöra mig. Jag trädde in med blottadt hår och mäkta höflig. Här träffade jag en ung bokhållare. Ilan stod med hufvan på, oeh lian boboll den på. Det klädde honom. Han var hög och 0tillgänglig — det kriifde naturligtvis hans ställning. Jag bad att få veta, till hvem jag borde adressera mig för att få rain önskan uppfylld. "Till chefen naturligtvis; det kan ni väl begripa!" Jo, tack,, jag begrep. Men när och hvar träffades chefen? "Naturligtvis på sin tjenstetid i morgon!" Jag tackade, bugade mig och sade adjö. Hr bokhållaren bar...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 January 1910

ORCHARD COMPANY, MEDFOKl), OREGON Sverige-nytt. W ' STOCKHOLM. Ittksrörsiikråigsanstalten har rtmler 11)09 lill don 1 dec. utfärdat nya förSakrinjrsbref för och förnyelsekvltton å förut gällande försäkringar för ett: provisionelit antal arbetare at' 77,- "- >U4. Under samma tid ha 3,0-35) olycksfall anmälts. För begrafninirshjelp, lifräntor och fejukhjel] istTsattning'ar ha utanorduats 325.0(59 kr. 4!) öre. Lifräntor på grund af invaliditet ha blifvit tillerkända i 185 nya fall, och i 37 fall ha ersättningar på grund af dödsfall utbetalls. Antalet inköpta lifräntor har utgjort 125. Drygare skatter i hufvudstaden. Stadsfullmäktiges beredningsutskott har föreslagit, att kommunalskatten för 1910 .må .utgå efter kr. G: 40 pr bevillningskrona. Förra året utgick skatten med G kr. per bevillningskrona. t Den halfva millionen till Stockholms högskola. Vid Stockholms högskolas invigning den G d:s blef bekant, att den hittills okände donatorn af dels" 350,000 kr. och dels 150.0...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 January 1910

Tel. Market 3152. ATT HYRA. Möblerade rum för uthyrning. 1361 Eddy st. Miss Josefina Johnson. NYÅR. Ensam i bräcklig farkost vågar Seglaren sig på det vida haf. Stjernhvalfvet öfver honom lågar, Nedanför brusar hemsk hans graf. Framåt! Så är hans ödes bud, Och i djupet bor som uti himmeln Gud. E. G. GEI.TKII. Det gamla är förgånget, Ett nytt år träder in. — Så möt det då med mod och hopp Och ljus i själ och sinn. Z. DET FLYDDA ÅRET. En återblick af Olof Almén. (För Västkusten..) Se vi tillbaka på det år, som nu samlats med sina föregångare i historiens sköte, och stanna vid livad det. fört med sig af godt oeh ondt, gripas vi af det intrycket, att vi Jemnat bakom oss icke blott ett händelserikt år, utan ett år, hvars tilldragelser äro i flera afseenden epokgörande och komma att med sina följder sträcka sig långt 1 ramom den tid, vi må tro oss i stund att i stort öfverskåda. Helt naturligt framställer sig frågan: hvilken är årets största tilldragelse? Jag må afvika från majoriteten af...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 January 1910

4. VESTKUSTEN. Torsdagen den C Januari 1910. Entered at the San Francisco, Cal., Post Office Second Cl^ss Matter. Vestkusten; Frisinnad Politisk Veckotidning fjtr Svenskarne på Stlllahafskusten. UTGIFVES HVARJE TORSDAG fr in 30 SHARON ST., SAN FRANCISCO mellan 15th & IGth, Church & Sanchez. Men en tanke, som ofta infinner sig på nyåret, är en viss fruktan för att tiden skall taga slut innan vi hinna uträtta något af värde. År löper efter år och vi slå kanske på samma punkt i mer iin ett \fseende. Men det guller att följa med sin tid — först genom att söka reformera sig sjelf, ty detfa blir doek granden till det hela — och sedan genom att med lugn och tillförsigt i åtliäfvorna .söka bli en förebild för andra. Ja, om vi alla skulle besluta oss för att bli ett föredöme nu 1910! Då komme viil det tusenåriga riket innan verldsutställningen i San Francisco. Men så väl är det viil icke. PRENUMERATIONSPRIS: Ett är $2.00 Ett halft år $1.25 Ett kvarts år 65c. Ett helt ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 January 1910

OAKLAND. ' Vestkustens" Accidenstryckeri (i utför alla slags tryckalster :: Godt arbete :: Resonabla priser Beställningar mottagas från alla platser 30 Sharon Street, San Francisco. Stillahafs kulten. LA CENTER, WASH. En unraan,.vid namn Jolin Youngkvist, insomnade häromkvällen, mulor dol lian snll vid spisen, och härunder fattade klädonia, old. Då lian vak liado var ena benet så svårt; brjindt, at I dot t röliu'oii måste amputeras, lian liar förut förlorat ena armen SEATTLE, WASH. Detektiven William Peterson har tills vidare! suspenderats, emedan han vid oil 1.1 ogslagsmftl, som lian skulle afstyra, ^oll Mickel Kölder en sådan stor-! smocka, all Ijiifvmlskålén gick sö:ider. Till profesor i nordiska språk vid universitet i Seattle har utsetts förutvarande rektorn vid hirovrfrket i MoPhorson, Kansas, David Nyvall. \'i tro all universitetet gjort del I, islå val, då hr Nyvall, äfven om lian icke iir linsrvist, är viil bevandrad i den nordiska litteraturen. Ii vilket ur svensk synpunkt...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 January 1910

,— „ 6 VESTKUSTUN. Torsdagen de- UNGDOMENS RÅDGIFVARE, AO O a .?ss- « utjpfren boic på 48 sidor, orahandlande lifvets hemligheter, äktenskapet, många aflagä sjukdomar, deras följder o. *». v.; den horde läsas af hvarje ung man. Sandes fritt I förseglat omslag till hvar — och en som pa ett postkort eller I bref insänder sin adress till N. ROSENBERG CO., 59 Dearborn St., CHICAGO, ILL. O- TIIE SALUBRIN LABORATORY, * ❖ Grand Crossing, Chicago, 111. fac-siniile (som ofvan) finnes å hvarje % OBS! Uppfinnarens namnteckning flaska äkta Salubrin. ❖ ♦> •* *** *** *** «$» *X* »t* *X+ *4* *X+ »J» »J» *X* *** *5» «$» "X* *$* ♦$» ♦$» *x* »J» *$» DEN GAMLA, BERÖMDA I-ÄKAREANSTALTEN, AJtjn inAitiuA, uniVAIUiAflSiALlii?!, ROSENBERG CMLA, BERÖMDA I-ÄKAREANSTALTEN, A, uniVAIUiAflSiALlii?!, N. ROSENBERG CO: DrCPFRIESEMdil SDrCPFRIESEMdil SJ RDr. C. P. FRIESE, Medical Sup't. Dr. C. P. FRIESE, Medical Sup't. J . . IESE, Medical Supt. ■k är den enda skandinaviska läkareanstalt i ■ Amerika s...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 January 1910

5. M. IS I NO SKANDINAVISK J i ; K IS I I A IN U E L 21hh J E L 215 Church St., nära Market. Tel. Market 2521 Alla slags vcrklyg & jmisakor. <W.jur. Lualuifuig, glas m. w. Moderata prisef EMELIE |FLY(Forts. fr. forcg. n:r.). MiililageW var förbi. Anton som vanli-fl ii te ocli HaraWsson i sin kammare, der lian to^ sij; en lur pa nia«.oii. Hvarje ögonblick kunde jäkten komina. Oli sedan (.- "iabriella påtayil den vackra nya klänningen oeli I' I k t i s*t beundrat liur den klädde henne, ställde lion sijf med bögt klappande hjerta vid fönstret i sin kammare. Xn voro alla tankar på Rosenberg förgätna, pä allt. s^viil det förl.lutna som det framtida: endast kärleken och Arve gåfvo lif åt de flygande pulsarna. Men tiden förgick, hon hörde sin far gå i kammardörren och nu måste hon ned för att slå i kaffet. "Se här. pappa, jag liar passat min nya klänning för att ha något ■i 11 roa mig ined i ensligheten — tycker ej pappa att den är vacker?" frågade hon och vände ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 6 January 1910

$. VÄSTKUSTEN. TMBdägen den 6 Januari 1910. Rv> Luth. Ebenezer kyrkan, & Dolores Sts. »Söndagar: Högmessa kl. 11 f. ni., Aftonsång Kl. 8. Söndagsskola kl. 9.45 f. m. ungdoinsmöte hvar Fredagskväll. Tel; Market 3305. Teol. Dr. Ph. Andreen, Past. Bostad: 208 Dolores St., vid kyrkan. Första Sv. Baptist kyrkan i San Francisco är belägen vid 17de gatan mellan Valencia & Guerrero sts. och mötestiderna äro som följer: Predikan kl. 11 f. m. och kl. 8 e. ni. hvarje söndag, dessutom söndagsskola kl. 9,45 f. m. samt ungdomsmöte på kvällen kl. 5,30 och derefter socialt. Bönemöte hvarje onsdags kväll kl. 8. Välkomna till dessa möten! Svenska Methodistkyrkan, Guerrero och 'Camp st. San Francisco. Mötestider: Söndagsskola kl. 10 f. m. Predikan kl. 11 f. in. Ungdomsmöte kl. 7 e. ni. och predikan kl. 8 e. ni. Bönemöte hvarje onsdagskväll kl. 8. Alla äro hjertligen inbj udna. JHLdhlPJ. H. Levedahl, Pastor. Bostad 433 Guerrero st. SAN FRANCISCO. Kom ihåg Svenska ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 January 1910

Allmänna nyheter Ett par bankröfvare nedskötos häromdagen i Harrah, Oklahoma. En sjelfstyrande torpedo har nu uppfunnits i England, om man får tro telegrammen derom. Den nye presidenten i Nicaragua lar var på vippen att abdikera och hoppas fa tillstånd dertill från — Washington. Miss Morgan och sömmersktstreji New York. Miss Anna Morgan, dotter till den bekante finansmagnaten, har förklarat sig ärna öppna en jetteverkstad för att bereda sysselsättning åt sömmerskorna. Hon bildar ett millionbolag för ändamålet. Fabriksegarne i branschen ilro mycket oroliga med anledning af ryktet. Presidenten sände i förra veckan ett nytt budskap till kongressen och dröjer i detta särskildt vid frågan om reglering af jernvägsförhållandena samt anti-trust-lagen. Han föreslår sålunda bl, a. en handelsdomstol för att behandla frågor om mellanstat*haii(lel och mellanstatstrafik m. m. President Taft har afskedat chefen för skogsstyrelsen, Clifford Pinehot på grund af hans kontrovers med inrikesministern B...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 January 1910

Är ni belåten? Är ni belåten med eder tandläkares arbete? Äro kron- och bridge-arbetet till belåtenhet? en dålig smak i munnen och illaMärker ni en dålig smak af dåligt kron- och bridgearbete? Faller gummen ner när ni talar eller äter? en dålig smak i munnen och illaluktande andedrägt pA grund en dålig smak t kh bidb- : k ida gjrtgällande,f?^ ! att om de svenska krafven icke upp1 fct st'ir det står ju i am<..ii , ... , .-i, dringslagen, att bfvilas, aro lapparna dömda till nu- " ?. . .. , direkt eller indirekÖlir munnen öm? Se edra artificiella tändér fullt naturliga ut? Äro fyllningarna tillfredsställande eller plåga de er då ni tar något kallt eller varmt i munnen? Om så är förhållandet kunna dessa obehagligheter aflägsnas af stera utan sina renar. fpg; VESTERNORRLANDS LÄN. Tre Frfin mrttk sidil jUr dormot j,a : ^ vet )u agenten, oeh som han bröder Anderson-Klingberg besökte j anmärkts, att de svenska farhågorna t i ™ Tet!"' P'1 f' häromdagen den snes svärfader, f. ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 January 1910

J. JOHANSON Svensk Urmakare och Juvelerare, 2431 MISSION ST. Nytt lager af: Ur, Juveler o. Smycken. Reparationer utföras skyndsamt! O. Blomquist Urmakare & Juvelerare 219 Montgomery St., midtcmot Mills Bldg. (JK, KLOQKOR, JUVKLKRAREAR- ' BKTEN Etc. reparera» noggrannt. Stort'urval af Ur, Klockor, Diamanter ocli Glasögon. P. R. POULSSON Alla slags ASSURANS 214 Kolli Bldg:., Montgomery & California St». Telefonera eller sänd postkort och jag sknll infinna mig. Tel. Kearny 26. iiouis Lindström Svensk Damskräddare MERCEDES BLDG., 251 Post St. mellan Stockton och Grant ave Telefon Kearny 3097 n rs. L. White Svensk Restaurant och Hembageri En god vailagad middag för 25 Cents Ägg, Kaffe, Té, Smörgåsar Etc. DOLORES MARKET 3275 16th St., nära Dolores, S. F. Charles Plambeck 590 Valencia St., ä17hnära 17th. Förut i No. 1915 Mission St. Nya och begagnade Symaskiner, speciella såväl som för Familjebruk, alltid på lager. Maskiner af alla slag repareras. Allt arbete garant...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 January 1910

C. O. SWANBERG, Egare. Konserter vid Lunch, Middag och Supé samt kl. o—4.^0 e. m. al en utmärkt orkester jemte medverkande soloister •»♦■ft********** 't'***'!'***'*******'*'********'»»#.*»»***»* Entered at the San Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter. VESTKUSTEN, risinad Plitik VktidiföSFrisinnad Politisk Veckotidning för Sven- j lördskarne på Stlllahafskusten. , stadeSan UTGIFVES HVARJE TORSDAQ från PRENUMERATIONSPRIS: Ett år $2.00 Ett halft år $1.25 Ett kvarts år 65c. Ett helt år till Sverige $2.50 kontant likvid. I annat fall fästes Ingen uppmärksamhet vid desamma. "VESTKUSTENS" Telefon: Market 4851. ALEX. OLSSON, Redaktör och Utgifvare Alf. Erickson Reseagent. 30 SHARON ST., SAN FRANCISCO och mellan 15th & 16th, Church & Sanchez, haft. I varitnas jordbAlla prenumerationer måste åtföljas af; af sttion, ska dennaSån Fmed miskaVar allmäte arTro inte allt livad du hör! lyder ett gammalt ordspråk, men nästan lika ofta k fin man i våra dagar säga: t...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 January 1910

VESTKUSTEN. Torsdagen den 13 Januari 1910. 5. Stillahaf skutten. TACOMA, WASH. Skandinaviska litteratursällskapet firade fest i söndags under stor tillslutuinc. Valhallas 25-årsfest var en i allo I lyckad tillställning. Programmet var kort, men utförandet förträffligt. BALLARD, WASH. Svenska sjukh,jel|)s)'öi'eningen afhöl! häromdagen •.- •ii storartad julfest, som var mycket in)rikt besökt. En kollega meddelar nyheten under rubriken "Svenskarna i Hallard vakna.- " SEATTLE, WASH. Prof David Nyvall har meddelat att han antagit utnämningen till professor i skandinaviska språken och litteraturen vid ! •vtatsuniversitetet härstädes. Mrs N. B. Nelson hade häromdagen inviterat ett 40-tal vänner till sit i luxuösa hem. Del blef enligt detta hems-ståtliga traditioner ett öt'verdådigt- ' läckert julkalas. Samiivämet fick den prägel af familiaritet, som utgör sjelfva bouquéen på «... j..:t'est. SPtfKANE, WASH. Folkmängden i Washington tros nu uppgå till 1,100.000. Vid folkräkningen 1!VJ0 uppgi...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 January 1910

sa.""- , »c RftOC UNCg. r"" {orebygg^^"omSU9 CO. PASTOR BLOMMER Forts. fr. föreg. 11 :r. \ \ Unga friherrinnan, fröken Loaiso, var deremot oj mi läll att komma under fund ined. lion Var tystlnton <ieh tillbakadragen, deltog sällan i samtalet nien var alltid on intresserad fihörarinna. Att kandidaten liadr ett visst infil i sikte och att detta mal just var friikon Louise, der. mod var pastorn frftii I »Örjan pä det JiHra. • ian beslut också att försiktigt sondera kamraten ooh började genast, si) snart de etter aftonmåltiden tagit god na it oeb befunno sig pä. ^ofrumniet. — Lat oss nu spraka en stund började pastorn, sedan lian bekvämt utsträckt sig: pä soffan och fått eld pu. cigarren. — lljertans gärna, min bästa bror, men hvarom l — Å, ämnen behöfva ej fattas. Fröken Louise t. ex Kandidaten såg något förlägen ut. — Tja, en söt flicka, eller hur': Blir kolossall förmögen, såvida ej... — Såvida ej....? — Såvida ej familjen förökas med en manlig arfvinge, ty då går göds...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 January 1910

VnflTETJSTTilf. Torsdagen rten 18 Jannari 1910. ROSEN PÄ TISTELÖN (Forts. fi1- . föreg. tur.). [>å den första skära mörgnnst nilen steg upp vid horisonten, reste Unn sig, oeh dessa timmars tysta kval tycktes ha förvandlat honom frän en menniska till en vålnad; men i de.t stela ansiktet låg nu ett bestämdt uttryck, som vittnade om ett fast beslut. Än en gång ihopknäppnnde de magra händerna sa. hård i, att nagl arna lemna de märken i skinnet, sträckte han dem öfver lmfvudet. Detta syntes vara en kraftansträngning för att draga sig från den plats, der en hemlig makt Väl nn måste vika. Icke smygande, Siisom han kommit, utan med upprätt hufvud och stadiga steg, gick ban ned till bryggan, lossade båten, rodde tyst utåt öns södra sida, der han gick i land och insköt sin farkost bland säfveu. "Det sir för bittida ännu!" mumlade han och sug på solen. "Jag skall sätta mig här så länge och höra på hur vackert de sjunga i djupet.- " Han lutade örat mot en af strandens stenar oeh ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 13 January 1910

POVELSENS Optiska och Juvelerare Butik 178 CHURCH ST., nära Market. Glasögon och Pincenezer noggrant utvalda och passade. Stort lager af Fickur, Klockor, Juveler, etc. Reparationer utföras. Svenska & Norska Ai;teras HENRY JOHNSON & SON ALLA SLAGS GODA MATVAROR FRAN GAMLA LANDET. 12 marshall square, midt emot 8tli oeli Market fUreets, (Förut i no. 1045 Howard St. mellan 6th ocb 7th) Sv. Luth. Ebenezer kyrkan, i&th & Dolores Sta. Söndagar: IJtiffrneråa kl. 11 t. m., Afionsäi»c$ kl. S. Söndagsskola kl. Mf« f. t ti. UiigdomsmÖte hvar Kredagskvil.ll. Tel. Market 3305. Teol. Dr. Ph. Andreen, Past. Hostad: 208 Dolores St., vid kyrkan. i Första Sv. Baptist kyrkan i San Francisco är belägen vid'17de gatan mellan Valencia & Guerrero sts. och mötestiderna iiro som följer: Predikan kl. 11 t. m. och kl. 8 e. m. hvarje söndag, dessutom söndagsskola kl. 9,45 f. m. samt ungdomsmöte på kvällen kl. f>,30 och derefter socialt. ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 20 January 1910

===== VESTKUSTEN ■■ Liberal Politisk Veckotidning för svenskarna a Stlllahafskusten. Utglfves hvarje torsdag. VKHTKUSTliN är spridd utmed hela Stlllahafskuslcii och utgtir derför ett präktig» annonsmedium. Annonspris: 50«. pr tum; bland liisnlng\n>c. pr rad. PRENUMERATIONSPRIS: Helt fir $2.00 | FJerdedels fir J0.60 Halft år J1.2r, | Ett fir till Sverige $2.60 Agenter erhllla liberal kommission. Allt som rör, reduktion såväl som expedition adresseras: "VESTKUSTEN.- " ALEX. OLSSON, RED. OCH UTGIFVARE, 30 Sharon Street :: :: Sarj Francisco. Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. === VESTKUSTEN === (THE WEST COAST) Independent 'Weekly Swedish Journal devoted to Literature, Politics and General News. "VESTKUSTEN" 1» the oldest Swedish Newspaper published om the Pacific Coast and Is an Unrivaled Advertising medium. Lates: E0«. per inch ea h insertion. Reading notices 10c. per line. 1,1 beral discount on yearly contracts. Published every Thursday. Address...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 20 January 1910

Andra Priset * "" Äpplen, växta uti den unga Monitor-trädgården. WW WW© wW oWvQwyjoet Jcände sis' 4jö<?st belåtna med detta faktum är helt naturligt. Men ytterst lse^arné i fore- '- taft'ot s<>m hjelpt dem göra detta storverk en möjlighet. 2. HO' utställa ro sohi liiilåcle med hvarandra Mtt fil hösxta priserna pa sina flade mod Monitor trädgärden om liösuta priset pä Newtown Pippin äpplen. iserna då man ' liar 43 medtäflare, he tyder helt simpelt att StOGERff ÄM att svenskarnas trädgård iir ett fak,tum och .beläget pä rätta platsen. detta företag? Ni borde vara det, om Ni icke är det. örsökte stämpla vårt företag godtrogna personers penningar, il ro ingar. Nu l»»jja de .x-kså att .med iåsom , äro , il ro .med iåsom ert \get-rich-(|iiick-s( , äro nu tysta som grafven, beundran följa lhed heme"- , i ja t. o. m. Ii t tänkt l>anna se hur Monitor och Linnea växa. kustens" mänga läsare llfälle en fattik man här har träd i Rogiie ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 20 January 1910

indiandöktorn 2476 Howard St., San Francisco. :: ENDAST ÖRTER ANVÄNDAS. :: ÖSTGÖTARNES SÅNG. Bygder, der fädernas timglas förrunnit Fält, der bland skördar går liarnes gång, Hem der vid helg våra grenljus förbrunnit, östgötaland, lyss till sönernas sång. Nordvart står milskog med troll och med skugga, Der skriar falken från Kvarsebohäll; Ostvart bland holmar, der häggarna dugga, Ejdrarne sträcka i skymmande kväll. Långt öf^er slumrande slätter i natten Lyser från Linköping lågornas rad; Långt öfver Vätterns vaggande vatten Klar klingar klockan från systrarnas stad. Strömmen, som störtar mot hafvet, sin moder, Rundt vrider hjulen med rytande röst. Näckrosor glimma på glidande floder, Vildsvanen doppar i Tåkern sitt bröst. Sofvandc sagor bland popplar, som susa, Vakna med liljor ur Alvastra grus; Än öfver Bråvalla dödsjungfrur brusa, Än rider jarlen mot Ulfåsa hus. östgötabygd, du vår tysta, vår trygga Fred öfver städer och slätter och berg, Fred öfver dem, som der bo och der bygga, V...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 20 January 1910

4. VESTKUSTEN. Torsdagen den 20 Januari 1910. Kntered at the San Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter. VESTKUSTEN, Frisinnad Politisk Veckotidning för Svenskarne pä Stillahafskusten. UTGIFVES HVARJE TORSDAQ från 30 SHARON ST., SAN FRANCISCO mellan 15th & 16th, Church & Sanchez. PRENUMERATIONSPRIS: Ett år $2.00 Ett halft Sr $1.25 Ett kvarts år 65c. Ett helt år till Sverige $2.50 Alla prenumerationer måste åtföljas af kontant likvid. X annat fall fästes Ingen uppmärksamhet vid desamma. "VESTKUSTENS" Telefon: Market 4851. ALEX. OLSSON, Redaktör och Utgifvare Alf. Erickson Reseagent. En kyrktidning konstaterar att encentarea besöker kyrkan oftare än dollarn. Om anledning till detta förhållande yttrar sig' tidningen icke. Höflighet, artighet och vänlighet i umgänget med andra visar hvarje väl uppfostrad meniiiska, äfven om hon icke får röna1' detsamma af andra. Ku verklig gentleman behandlar andra som gentlemän, äfven om de icke äro gentlemän, emedan h...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x