ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 March 1941

r t u k 41 n Ja P< žá Js fe ly vy Jei ce Ně Sp< lidi xas ctái veri skos mec Tex hés slde: 2ené tím dnes dých Za t háze: řeny trpět Jes vá ir lidstv dnoh( Jiným viděl, naopa je por lidsko.' brutall aby p utopie, více po zi lidst Sh D nái bého. by a málo náloži ivé p( J.l ENNIS, BEST TKEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY 'Queen of Destiny" AlSO FOX movietone news • AND SeGINNING NEW SERIÁL hy uzdravila. Dead End Kids And Little Tough Guys "JUNIOR G-MEN" Admission: 2 for 15c; 2 for 25c saturd^T^OŇB DAY ONLY Bili Elliott A New Star in a New Picture^ "Prairie Schooners" also three stooges comedy saturday midnight show Starting at 10:40 for benef1t of gebek war reliéf association 8UNDAY AND MONDAY TOUR MOTHERS' wlth Priscilla Lane Rosemary Lane Lola Lane Gale Page AND OTIIERS Also merrie melody cartoon TUESDAY AND WEDNESDAY UAItGAlN DAYS ''Whispering Smith Speaks" And Another Musical Picture A Night at Earl CarrollV' Admissinn: 2 for 15c; 2 for 25c PÍtIŠLA O HLAVU. Z města a okresu i _ j...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 4 April 1941

VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně Na pul roku $2.00 $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. , - >N tó#' 7 jvězdnaty a pruhova- *enobílý a modrý prapor vždy nad svobodnou zemí — Amerikou! AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXX. (NO.) ČÍSLO 14. Entered as second-claes matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas .under the Act oí March 3, 1879. 4. DUBNA (APRÍL) 1941. Spojené Státy zabavili yi lodí ose a Dánsku Washington, 30. března. — Vláda' nosti v úterý nařídil okamžité po- v nedili zabavila všechny italské, trestání všech plavčíků osy, kteří se německé a dánské lodě v ameri- dopustili sabotáže na jejich lodích, ckých vodách, celkem asi 65, co ná-1 Co německý a italský protest pro- mořní tajná policie odhalila syste- ti zabavení jejich lodí čeká ještě za- matické spiknutí k poškození neb mítnutí, jiné země západní polo- zničer í 28 lodí pod italskou vlajkou, koule spěchaj...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 4 April 1941

Čechoslovák V pátek, dne 4. dubna 1941. VLASTA PITTNEROVÁ: Paní teta se všecka chvěla a Anežka, sama ublsdlá stavím se ještě u té zoufalé; ta je asi ráda, že zůstala a polekaná, chlácholila starou paní jak dovedla. na světě. Jako každý sebevrah, žádný by to za půl -Nešťastná Netynka, taK se zapoinně.a, že na sebe hodiny již neprovedl. Děkuji za uctění, jemnostpaní, ruku vztáhla," hořekovala paní teta. pochutnal jsem si, byla to svačinka jaksepatří," dok- "Eyla rozčilena, roztruchlena. Ta láska je věru někdy tor se ohlížel po své tašce. nejvetším blahem, někdy neštěstím lidskému srdci," i "Nechám jich dovézt, pane doktore," řekl Zvolán a pravil Zvolán. spěchal dolů nařídit, aby se zapřáhlo. "Vášnivá laika je neštěstím vždy. Pro ty, již se jí od- Doktor ještě vešel do bytu vrátného, odkud právě dají, i pro ty, již s nimi žijí," řekla Anežka tak vážně vycházela Anežka. Poklonil se jí velice uctivě, zastavil a smutně, že ji Zvolán dojaté tiskl ruku. ji a vzkázal poručení rodičům. Pani t...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 4 April 1941

V pátek, dne 4. dubna 1941. ČECHOSLOVÁK k KOUTEK PRO BEČLÁKY Milý předsedo B. K. a ct. redakce! Tak dnes zase nám prší a to už 25. března celý den a skorém noc. Jo, on Joe Kohoutek z Taylor mé psává, Pavle, prší tam u vás? Tož tentokrát, Joe, prší a prší. -)0(- B. K.! Tak vás všechny vespolek po- zdravuji a na vědomost vám dá- vám, že já taky se pomalu uzdra- vuji. Neb jest vám mnohým zná- mo, že jsem v pátek odpoledne, 21. března, přišel k bolestnému pora- nění kotníku pravé nohy. Toto pí- ši na kontře u syna Willie, neb on po obdržení zprávy, toho odpoledne, hned pro mne přijel. První noc tr- pěl jsem bolestí hrozně. Willikova Si 10 oak°uka od druhých. West, Texas. Ct. redakce a milý předsedo B. K.! Tak jak se máte všichni?! S úctou, Joe Zeťák. Douška. — Na tento dopis by se Také jsem vzpomněl na tu beč- mně měli páni bečláči složit na né- lářku v tom Illinois s témi zvířát- jakou prémii, protože zajedno je ky na tom ostrůvku. Jednou psala, nejkratší a za druhé není v něm že ty zv...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 4 April 1941

Čechoslovák V pátek, dne 4. dubna 1941. I Postup událostí evropské tragedie ce, ku které bylo povoláno 200 po- licistů, ale tém nebylo možno osla- vu zastaviti. "Ať žije Jugoslávie" a zpěv La Marseillaise, ozývala se ce- lým městem. Večer všechny prodej- ny květin byly zavřeny, co demon- strace se stupňovala, načež květiny z papíru počaly se hromaditi na ži- vé květinové kytice a věnce, kte- ré byly položeny na místě, kde král byl zavražděn a v paláci de la Bour- j se. Král Alexander, otec 171etého Part of the Arsenal of Democracy V pátek. — Italské východoafric- ké říši hrozí úplné zhroucení v ně- kolika dnech. Britové dobyli již nej- silnější italskou základnu Cheren, horskou tvrz, chránící Asmaru, j hlavni město Eritrey, a Harrar,! ň;'vého~král7petra IL, byl zavraž- druhé nejvtěší mésto v Habeši, le- j dřn y Marsaille 9 řijna 1934. Vrah, žicí pouze 30 mil od dráhy Addis chorvatiký terortst| byl zabit na Abeba — Džibuti. Cheren byl chrá-; m;stč něn asi 30.000 Italy kolem dvou mě-1...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 4 April 1941

V pátek, dne 4. dubna 1941. Čechoslovák Odbočkám SAČT. je nechtěli prováděti mimo náš úz- í ký okruh. Chceme-li něčeho dosíci, musíme Krajané, miti víru v to co činíme a musíme i Jarní doba jest zde a nyní jest i důvěřovati těm, které v jejich sna- j hách podporujeme. Odmítáme na- K«pe!a vyšší školy v Bea umont pod taktovkou ka- pelníka p. John M. Skřivánka. na nas, abychom se probudili ze zimního spánku a nejen slovy ve schůzích a manifestacích, ale i skutky dokázali, že jsme dobrými Američany a dobrými potomky na- šeho starého a slavného národa československého. My jsme přesvědčeni pevně, že spravedlivá věc jest na straně An- glie a Spojenců, poněvadž jinak by Amerika a její občané nepodporova- li za velkých obětí jejich boj za svobodu dnes nazisty zotročených národů. Ano, my v SAČT stojíme již téměř tři léta pevně a neochvěj ně v jednom mohutném šiku proti nazistickému barbarství a jsme od- hodláni setrvá ti v našem boji až do úplného vítězství s naší Ameri- kou a našim President...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 4 April 1941

Čechoslovák V pátek, dne 4. dubna 1941. ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Published every Friday by Čechoslovák publishing co. west, texas. OFFICERS: Aug J. Morris, President Jos. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscription Ceny oznámek sděli se na požádáni Advertising rates on application EÁDNÉ osobní útoky a dopisy u- rážllvého obsahu se neuveřejni. V Německu zemřel minulý týden profesor, jenž mluvil 290 řečmi. Vy- padá, že linguista ten mohl naučiti svého bosa Hitle/ra náležáté ale- spoň jednomu jazyku. * * Spojené Státy, počínajíce revo- luční válkou, vstoupily v dubnu do pěti ze šesti válek. Bude duben 1941 znamenati opětné válečné mraky nad Amerikou? * • Hitler v sobotu pravil, že se ne- dá urážet takovým lidem, jako jsou Srbové a prohlásil, že chce hned vě- děti, zdali demonstrace v Bělehra- dě proti němu byly vedeny mladým králem Petrem anebo Brit...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 4 April 1941

V pátek, dne 4. dubna 1941. CECHlkSLOVA* President odsoudil diktaturu a slabochy i voleb, naše svoboda žiti, kdyby zása- j dy diktátorské převládly. Neboť kdyby převládly, nebylo by to pou- 1 ze v Evropě. i Historie národů, zrazených v po- j sledním roce, historie národů, do- Fort Everglades, Fla., 30. března, bytých v minulém roce, měla by u- — President Roosevelt mluvil vče- kázati nám i celému světu, co to ra z jachty Potomac, zakotvené v znamená žiti ve světě, ovládaném přístavu Fort Lauderdale, Fla., roz-; Gestapem. hlasem, vysílaným u příležitosti Položme si upřímně a vážně otáz- "Jacksonova dne." ku: Jak dlouho bychom mohli udr- Ve své řeči vyslovil politování, že žeti syé staré svobody za těchto nemůže se osobně súčastniti jedno- hrozných podmínek? Jak brzy by- ho z obědů Jacksonova dne. Pokra- chom musili přijati za vlastní dok- čoval: j trinu, že musíme potirati oheň oh- Velká zodpovědnost těžce dolehla něm? Jak dlouho bychom mohli za- na bedra Andrew Jacksona. V jeho chov...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 4 April 1941

Čechoslovák V pátek, dne 4. dubna 1941. Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavá oznámte jemu. gi i Devět bratrů registrovalo. NÉCO OD NÁS. Kolikrát již se mé stalo, že jsem měl s některými krajany rozmluvu o našem městě Ennis a o našem El- lis okresu, jakou maji velikost, po- čet akrů a podobně. Naše město En- nis leží na rozloze tří čtverečních mil, asi na dvou tisících akrech. Náš okres EllLs má 624 tisíc akrů pozemku. Plodiny se osévají na 364,298 a- krech. Lesní plocha, kde roste dře- vo, čítá 13,639 akrů. Pozemku, kde se nedá nic pěstovat, má náš okres Ellls 25,774 akrů. Náš okres má 4,- 728 farem a renčí a kdyby spraved- livě rozdělil tento pozemek, připad- lo by na každého farmáře 84.6 akru pozemku. U nás za rok máme 175 dnů pěk- ných, slunečných, 99 dnů v roce ťástečně zamračeno a 91 dnů v ro- ce úplně zamračeno. TÝDENNÍ ZPRÁVY. — Až od Corsicana po cemento- vou Dallas ulici u nás elektrická společnost sebrala železné kolejni- ce a pražce. U nás...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 4 April 1941

V pátek, dne 4. dubna 1941. cechoslovak ;? f\A 'VO Itenaru Corpus Christi, T exa.s Ctěná redakce Čechoslováka! Po dlouhém čase zase jsem se o- smělil pár řádků napsat z našeho přímořského zákoutí a sdělit ctě- nému čtenářstvu jak si zde pokra- čujeme. Co íe počasí týče, to je prach- mizerné, pořád jenom prší a zase chladno, takže zdejší farmáři ne- mohou seti a čas je již zde, v poli místy voda stojí a co je něco ně- kde zaseté, to ani nevyleze pro vel- ké mokro Doufejme, že se nám v krátkém čase vyjasní a pak bude pilno, traktory budou pracovat. Dne 23. března zídejší odbočka Corpus Christi SAČT měla svoji schůzi, ve které bylo málo členů přítomno. Nevím, proč tak málo navštěvují vznešené schůze a tak dúležit ? v tomto kritickém čase, kdy se má;> e spojit všichni Čechoslová- ci v jeden celek a podporovat a há- jit naši demokracii. Při této schůzi krásně promluvil ku shromáždě- ným br. Joe Krušinský st., a nabá- dal, bv každý se stal členem SAČT, a já doufám, že v příští schůzi j...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 4 April 1941

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 4. dubna 1941. . J I I BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY Humphrey Bogart "High Sierra" THE PEAK OF THE SCREEN ALSO LATEST FOX NEWS BATURDAY — ONE DAY ONLY Gene Autry Smiley Burnette In A New Musical Show * Ride Tenderfoot Ride" AIbo ANDY CLYDE COMEDY 8UNDAY AND MuNDAY Ann Sheridan Geo. Brent —in— "Honeymoon For Three" with Charlie Ruggles AND OTIIERS Also MERRIE MELODY CARTOON TUESDAY AND WEDNESDAY LIMITED ENGAGEMENT FULL LENGTH m WITH THEW1ND We are proud to brinjj to our patrons Tlíc GREATEST MOTION PICTURE OF ALL TIME!See it now! Perhaps never aRain such an op- portunity! The immortal romantic drama with more thrills than any ten pictures! Unchanged! Nothing eut but the price! Admission— Malince Cliildren 25c—Adults 40c, Inc. Tax Night Shows AU Seats 55c, Inc. Tax Only 2 shows Daily—Doors Open at 1:15 P. M.; 7 P. M.; Show Starts at 1:30 P. M.; 7:30 P. M. Československé ženy do britské armády. Československé ženy byly nyní rozhodnutím britské vlády při...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 April 1941

VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. \ I" * ..obílý a modrý prapor -dnatý a pruhova- l d y nad svobodnou zemi — Amerikou! AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXX. (NO.) ČÍSLO 15. Entered as second-class matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas .under the Act oí March 3, 1879. 11. DUBNA (APRÍL) 1941. 390,000 Reků v pasti—Soluň padnul Obklíčení Řekové se brání Jygoslavci v nebezpečí Jugoslávie odříznuta od Řecka. — Němci postupují k Albánii. — Suez příštím cílem osy. — Churchill varuje Rusko. X A O A ^ AAA D AIfii Berlín saěluje, že 303,000 Řeků, obklíčených východně od řeky Var- dar složilo zbraně, avšak z Athén Jest Suezský kanál, důležitá cesta pro Brity, dělící od sebe východ od zápidu. Toto znamená jasně, že zprava praví, ze kladou zoufaly od- Turci ge vá,ce nevyhnou> poněvadž por nemeckym hordám dále vzdor, . y ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 April 1941

ČECHOSLOVÁK V p^tek. dne 11. dubna 1941 . VLASTA PITTNEROVÁ: 1 "Tak ano. Zazpívám jim píseň, kterou můj otec zpi- prý ho neproklínám. V tu neděli, kdy jsme měli mít vával; znal jsem ji již jako hošík, našel jsem ji po ném spolu druhou ohlášku, měl s tou nevěstou tři ohlášky napsanou i noty k ni. Vyprávěl mi, že ji zpívávala moje najednou, v pondělí svatbu a stěhoval se do Uher. Více- matka. A teprve jako dospělý mladík jsem jí poroz- krátě jsem ho nev.déla a o ném neslyšela. Ale odstonala uměl", pravil Zvolán. Upravil si kytaru, usmál se vlídně jsem to", Anežka sepjala ruce ve vzpomněni zašlých na Anežku naproti němu usednuvší a počal příjemným bolů. "'Opeču něco, panímámo. Je dost vajec, mohu udě- tát ještě večer něco. Třeba tyčinky vanilkové po šesti uQouťkách a z bílků pusinky s malinovou zavařeninou, "ary ísf mi vždycky u jemnostpaní kmotřičky podařily", "Yek'iíi Anežka a hned šla pro cukr, odvážila jej na žlu- tých mosazných vážkách, donesla vejce, vanilku a zavařeninu a Anče s...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 April 1941

V pátek, dne 11. dubna 1941. CECHOSLOVAK i Postup událostí evropské tragedie V pátek. — Maďarský premiér hrabě Perl Teleki byl nalezen ve čtvrtek s prostřelenou hlavou. Ra- ději vzal_ si život, nežli měl se díva- ti na to,'aby Uhersko porušilo přá- telskou smlouvu se sousedním ná- rodem Jugoslávií, kterou on uza- vřel. Maďarské časopisy v pátek psa- ly, že ani zahraniční, ani domácí politika Maďarska nebude změněna následkem úmrtí premiera Telekiho. On spojil svoji zem s osou, ale ne- ustále bojoval o to, aby Uhry se ne- dostaly úplně do moci nazistů a aby zachoval přátelství s Jugoslá- vií, nyní ohrožovanou Němci. 621etý Teleki bude pohřben v pon- dělí ráno za celonárodního smutku, ač jeho přáním bylo, by byl pohřben docela jednoduchým způsobem, ba i za nepřítomnosti jeho rodiny. Němci a Italové obsadili ve čtvr- tek opět přistav Bengasi v Libyi, který Britové dobyli před několika měsíci. Britové však tvrdí, že město se nedá brániti, a že vyklidili ho proto, aby ustoupili zpět na m...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 April 1941

Čechoslovák V pátek, dne 11. dubna 1941 Postup událostí evropské tragedie ty. Jest podezřeni, že německé me- chanisované vojsko bylo doprave- no do západní Libye francouzský- mi loděmi. V Eritrei Britové praví, že vykli- dili cestu k Massaua, poslednímu důležitějšímu méstu v nejstarší i- talské kolonii a přístavu v Rudém moři, kamž Spojené Státy hodlají posílati své válečné zásoby spojen- cům a odsud by byly dopravovány Suezským kanálem na Balkán. Turci dosud nic neříkají, jaké stanovisko zaujmou ve válce na (Dokončení se str. 3.) Ifcwnzealanďanů, vybraná z vítěz- ná- armády Nilu, byla v Řecku od čtdfcy., co Němci okupovali Bulhar- !šta a válka na Balkáně stala se ne- rzabncnjtelnou. "Silná britická armáda jest na řecké bitevní frontě", praví se v oznámeni, "aby bojovala po boku našich spojenců a vzdušné flotily ibriUckých aeroplánú jsou hotovy rzmeřiti své síly s německou váleč- .iiiju mašinérií na Balkáně." Vyrozumívá se, že generál Sir Archibald Wavell, vrchní velitel bri- tickýc...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 April 1941

Éí — V ?átek, dne 11. dubna 1941. Čechoslovák i: i J XI I Vv i I Různé tábory. ] ale vzdor tomu je sem posílána dále. Loďařské firmy v zdržely stavbu 200 obchodních lodí o více než dva Zprávy z okresu Bell. President Roosevelt už tolikrát měsíce žádáním přílišných profitů Pořádá Kamila Fojtášková, Rt. 2, mluvil o nutnosti jednotné fronty, _ bez zdanění — a za celou tu do-1 Rogers, Texas. ale vzdor tomu je mnoho různých bu nebylo ničím ani hnuto, ani rá- J táborů, zdražujících nebo docela sa- na kladivem prý se neozvala. Více Pěkně se v sobotu vydařila před- botujících práci na obranu před ú- velkých průmyslníků a velkých náška p. VI. Maudra při předvádění točnými diktátory. | bankéřů jsou dosud appeasery, a barevných obrázků v síni řádu V Houstonu byla pořádána velká prý buď program obranný buď zů- Hvězda Texasu v Seaton. Ač návště- schůze, na které mluvil také známý myslné zdržují nebo mu vůbec pře- va nebyla přílišná, přec byla dosti velkokupec bavlny, který mezi ji- kážejí. j slu...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 April 1941

Čechoslovák V pátek, dne 11. dubna 1941 ČECHOSLOVÁK and westské noviny Published every Friday by Čechoslovák publishing co. WEST, texas. OFFICERS: Aug j. Morris, President Jos. F. Holásek, Sec'y-Treas. dikectoks: Aug. j- Morris, Jos. F. Holásek, r. j. Čoček, J. a. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscrlptlon Ony oznámek sdélí se na požádání Advertlsing rates on appilcatlon £4DNÉ osobní útoky a dopisy u- xáíllvého obsahu se neuveřejní. Zahrává si s nebezpečnou gorilou. Natěrač Hitler se doVoláVá u Bo- ha o pomoc, když se vydává na lou- pežné výpravy do mírumilovných zemí, ale jinak se vydává za nad- boha a křesťanství u néj Je na po- směch. * • ■ Přejeme všem čtenářům Čecho- slováka veselé Velikonoce, které my v Americe můžeme míti veselé, ale chudáci ve vydrancovaných zemích nazistickými bandity mnoho rado- sti nebudou míti. I těm přejeme, aby alespoň jim bylo poněkud u- leveno v jejich utrpení. * P. K. Wrigley, předseda společ- ností vyrá...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 April 1941

' V pátek, dne 11. dubna 1941. Čechoslovák národní obrana doma- Hodně se dnes mluví a píše o té Národní Obraně (Nantional De- fense), ale hlavni pozornost se vě- nuje té části Obrany, která bude zařazena přímo v armádu. Druhé části Národní Obrany, mobilizaci našich zdrojů, zbroje a munice se také věnuje hodně po- zornosti, ale moc málo se píše o li- dech, kteří tvoří nebo budou tvořit armádu dělnictva, která jest a bu- de zrovna tak důležitou jako ta ar- máda v poli. Ve druhém patře je oddělení pro sváření. Učí se tam svářeti elek- trickými proudy i všechny druhy autogenního sváření, a kromě to- ho je tam zvláštní třída pro ty, kte- ří jíž svářeti umí, ale musí se obez- námiti se svářením hliníku. Škola má dvě oddělení, jednotná den, druhé po večerách. Také do te ! Fort Worth> Tex., 8. dubna, školy každého nevezmou, neb by ctěná redakce Čechoslováka, tez bylo zbytečno někoho učit, kdo by čtenáři! Mám moc práce, ne potom nebyl do továrny přijat. Kaž- I boť chceme Párovat dvě ložni...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 April 1941

Čechoslovák V cátek, dne 11. dubna 1941 Enniský Věstník ( poftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavé oznámte Jemu. Prodávám Watson bavlněné semeno první rok čisténé za 75c buši. Fr. A. Lažnovský, Rt. 1, Ennis. — Po šestnáctiletém manželství byli obdařeni děvčátkem manželé John F. Juříkovi, kterým se ve zdej- ší nemocnici děvčátko narodilo. První jako chůva, která bude ty dal- ší opatrovat. John je zaměstnán ja- ko mechanik u Barington Chevrolet společnosti. Gratuluji. V úterý narukovali dva bra- tranci, Karel Vítovský, syn manželů Jos. Vítovských, který se dal dobro- volně, a Ludvík Vítovský, syn man- želů Jim Vítovských, který byl draf- tován. Pomalu odchází ti rekruti, že není to ani znát že odchází, protože odjíždějí v menším počtu, ale jest jich již pryč slušný počet. Až přije- dou někdy na "orláb", tak to bude jako ve staré vlasti když vojáci při- A proto je to jeli domů. Jen rozdíl je v tom, že ve r"i i«o<^*vúrQ tak mluviti staré vlasti přijeli vojáci a měli se- ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 April 1941

"V pátek, dne 11. dubna 1941. Čechoslovák IL-V KOUTEK PRO 3EČLÁKY West, Tex., 8. dubna. (Pokračování.) A. praví: Dadgum, ty tě ale zfixo- valy. Tak když jsem s toho stromu letěl dolů a než jsem oči zamhouřil, zdálo se mi že po chodníku jde ně- kolik ženských a mluví o Hitlerovi, a já asi skočil mezi ně neb do cesty. Na nohou jsem měl vysoké šněrova- cí boty a khaki oblek. Tak ony z to- ho leknutí, že snad ten ošklivý Hit- ler se spustil s toho aeroplánu, kte- rý právě v tu dobu letěl, a začaly o- šklivě kopati, ale když poznaly o- myl, tak odešly, jinak by mne byly rozkopaly na kousky. A když jsem byl v městě v sobotu 29. března, tak dobří lidé mi dávali rady všeliké, jak si mám počínati při takové prá- ci. Také jste četli v Čechoslováku v redakčních zprávách, jak mi radil asi pan redaktor, ať podruhé nej- prv strom porazím a pak obřezá- vám větve. Tak p. red., viděl jsem ty krásné "shrubs" kolem vašeho domu, a tak když někdy budou po- třebovati býti "otrymované", tak si zavolejte n...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x