ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 2 February 1911

OD NAŠICH DOPISOVATELŮ. Stamford, 22. ledna. —Po pře- čtení dnešního čísla "Obzoru" při- šel jsem k náhledu, že skoro v každém řádě vyskytnou se nějaké chyby neb chybičky. Zvláště mně upoutal dopis jednoho z bratra Enniských, kde to došlo skoro až ku rozpadnutí řádu, což dle mého mínění se nechá vše snadno za- žehnat. 1 my v našem řádě, vlastně mi- mo řád, měli patálii, ač ne tak kru- šnou jak v řádě shora uvedeném, a kterou, ač nerad, dovoluji si zde uveřejniti. Při jedné návštěvě u br. Ant. Bryksiho v jeho pěkně zařízeném uzenářském a řeznickém závodě, přišli jsme k řeči, že skoro všech- ny naše spolky po schůzích rpaji pivo, že i my bychom se mělik po- dobnému zařízení přispůsobit. — Proti tomu jsem rozhodně prote- stoval, nechtěje rušit prohibici z jejího klidu. Ale zmíněný bratr neměl s tím pivem na zřeteli nás, neboť mi hned sdělil— že nebude- li ode dneška po schůzi vždy pivo, že prý žádná sestra, tudiž ani jeho manželka do schůze nepůjde. Teď, světe toč se, otevřely se mi oč...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 2 February 1911

I t I I DOSVĚDČENÍ. Pro nemocného br. Adolfa E. Besedu poskytli podporu následu- jící fády a dárcové: Řád čís. 55., $15. Dr. ]. A. Pázdral $2.50. Po íx.oo: K. Bučánek, K. Ku- čera, J. Lichnovský, J. Kučera, A. Pustějovský, J. Smajstrla, Brank Svoboboda. Po 50 centech: R. Bartoš, P. Sý- kora, J. Bartoň, F. Doležal, E; Kučera, J. Ondřej, J. Šimeček, L. Daněk. Po 25 centech: K. Sýkora, S. Gerich. Řád Moravští Bratři, čís. 6., podporoval jej $10, kteréž osobně doručili sestře Besedové, jelikož zmíněný bratr nalézal se již v oše- třováni v San Antonio. Dále přispěly řády: č. 39. $5.00, 17. $3.00; 92. $2.60; 49. $2.20. Po $2.00 čís. 1, 28, 9, 24, 25, 47. Čád čís. 20. $1.90. Po $.50 řád čís. 10, 85. Řád čís. 90. $1.10. Po Či.00 řád čís. 29, 4, 54, 13, 32,44, 45, 72, 88, 19, 70, 51, 27, 38, 7i 78, 63. Po 75 centech řád čís. 37, 65. Po 50 centech řád čís. 76, 47, 11, 56, 36, 46, 12, 18, 59, 77, 40, 16, 89, 26, 60, 41, 52, 66, 83, 57, 58, 3, 75. 71.33- > Po 25 centech řád Čís. 67, 69, a 81...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 2 February 1911

r 7v-*V He"^,s-P.a"'us Wm. CHRISTIAN PRÁVNÍK Hallettsville, Texas. Shiner, úřadovna v druhem poschodí v Opera House. úřadovna v úřadovno smírčího soudu J. C. Habermach^r, Houston, Texas. Travis Street. Savs Money You savc money by blanketing your horše witli a famous 5A Horše Blanket. Ile saves the cost of his blanket on his lessened feed bili. | 5A Bl&r.keh nrc warm, strong, and noted fer len^h of vrear. Ask your dealej for 5 .V. Puy a 5A 13ias Glrth for the Stable. Buy*: A Cqtnre for the Street. Wo Seli Thcm -J Potřebujete-1 i kočár anebo ^ja- kýkoliv lehký povoz, navátivte nás. Máme úplný výběr krásně spracovaných a trvanlivých kočárů, prodáváme je lacino a ručíme /.a ne. Váš ve vší úctě H. J. Heye, sedlář a obchodník kočáry, HALLETTSVILLE, TEXAS oc 30 Gus. Thieíe, Yoakum, Texas, řezník a uzenář; čerstvé maso všech druhů,uzeniny, klobá- sy, vídenské párky. KUPEC BAVLNY A KOMISIONÁíl Poskytuje ZÁLOHY na zásilky.* Jednatel pro "KIXCIS" zlepšené bavlněné semeno a UEAKLY TKlUMPll...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 2 February 1911

;<V« '"VV ÍV.'.-. r. =3[=3[rEE ^ (The Temple Sanitarium jeHt nejlépe a ncjúplnéji vypravená nemocnice ve Středním Texasu určená zvláště pro oAetrováni nemocných vyžadujících operace. Nemocní 8 nakažlivými nemo- cemi e nepřijímají. Hlavní budova jest zděná vytápěna parou stěny i podlaha jsou neprudyiné, nepropouštějící zvuku. Elektrické zvonky, elektrické vějíře a telefon jsou řantí výpravy každého pokoje. Operační oddělení sestává ze Antl pokojů se skvělým světlem s porculánovými Měnami a podlahou. Operační nástroje jsou nejnovějšího vynálezu. Lékáři Sanitaria jsou proslulí dovedností a mnoholetou zkušeností. K posluze nemocných jest celá řada zkoušených ošetřovatelek, V ústavu jest místa pro 7l pacientu. Mrs. M. A. Parsons, Miss Wilma Carlton, řídí nemocnici, dohlíží na ošetřovatelky. Temple, Texas. 30£E WILLKí BROTHERS Temple, Texas, vypravili svůj mlýn posledním rokem čtverým novým složením, každý < dvou válcích a doplnili stroji ncjnovčjší soustavy a jejich výrobek, mouka ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 9 February 1911

'í VOL. XX. £ 'íi a (• t •9 HALLElfSVILLE, TťXAS, THUitSDAl, FEIilll AKY NO. is ZOR ÍS ROČNÍK XX. T E HALLETTSVILLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 9. 1'NORA 1911. ČÍSLO 2 Ent red as ueond-clasi mattcr November 19,1U08, st the uo t otti at HaUettaville, Tt).u, nndtr the act oí Vare \ ?, 1 (Pokračování.) X. Velká prérie. ní bavlny, korný, pšenice, ovsa, vojtěšky a stepní trávy. Kameni- té pozemky používají se za past- j vištř. Na nížinách podél řek pěstuje se i bavlna, kukuřice a vojtěška. Du- ~r V mnohých místecj rozpadlý vá- hlavně dobytek, vlna, pekány, ba-1 stop nad hladinou mořskou. I'o- penec nesmísil se bytky rost- vlna a stavební Kámen. ] vrch je vlnitý a voda má dobrý o, aby pů- Střední horská krajina má nej- spád. Velmi málo najdeme iníst, n ati mohla, starší skály v Texas, v pravdě | na nirhž voda po dešti zůstává stá- tů Lehká písčitá půda propouští linstva dosti hlubc da suchu dobře v z d o neboť není dost spod v, která by možno některé počítati mezi ne]-1 vodu zadržovala. K le préri...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 9 February 1911

Příjem a vydání Hlavního Řádu od l.,do 31. ledna 1911. Příjem. Přebytek fondu úmrtního a záložního S6.952.13 ,, ,, na Hl. řád Úroky denních vkladů Union N. Bank 8.15 Splátka noty íís. 123. 1.300.00 Od řádu čís. 9. úmrtí prosinec !3i.70 9. na Hlavní řád 57. úmrtí prosinec 20,35 69. „ leden 15.58 I 69. na Hl. řad 58. úm. leden 39 05 úroky denních vkladů na N. Ulm St. Bank 10 95 od řádu čís. 93, úm. pros. 8.28 splátka noty čís. 145. 1.000.00 úroky „ 48.00 „ not ,, 124 a 125 15.00 II ii 12 — 14 36 00 od řádu čís. 1. úm. pros. 126.50 80. úm. leden 16.56 úroky not čís. 146 — 150 72.00 od řádu čís. 2. úm. prosinec 24 36 50. „ 18.15 úroky noty čís. 37. od řádu čís. 23. úm pros. 23. na Hl. řád 68. úm. pros. 17. i, leden 17. ňa Hl. řád úroky 13. 16. 17. 20. 15.oo 67.28 70.95 165.40 23- 52. 52. úm. pros. 58.15 32. 53-23 not čís. 159 — 165 387.40 II 65.95 čís. 22. úm. pros. 45.3i 44- I9.55 7- 67.89 54- 6l.26 noty čís. 58 25.00 1 čís. 54. 11a Hl. řád 75. úm. leden 38.25 77. „ pros. 38.23 77. na ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 9 February 1911

é BAKIIOKA MFI.LANOVA- VRŽENÉ KOSTKY. % {• "Pojďte Julinko. krutý váš ná- řek nevzbudí více tatíčka ani ma- tičku", od rovu odváděl rada Be- roušek asi šestnáctiletou dívku, která právě podle matičky i tatíčka do hrobu uložila. Šla s ním, po- tácejíc se bolem. Stála ve světě zcela opuštěná. Bližších přátel již neměla a vzdálenější stranili se jí, obávajíce se přítěže do rodiny. Jediný, důvěrný, upiímný přítel j otcův — rada Beroušek — slíbil umírajícímu, že se stane dívčiným poručníkem. Julinka byla dcerou po advokátu, však kromě pojistky na otcův ži- vot a nepatrné hotovosti v soukro- mé pokladně nalezené, neměla v dalším životě nač spoléhati. Zvě- děla již od poručníka o svých pe- nězích, však v době smutku připa- dalo jí vše malicherným, oproti hlubokému smutku, jež svíral její mladistvé srdce. Vždyť není snad ani možným, aby žila zde na světí tak opuštěná. Advokát Karel Bezděch byl v posledních letech terčem nelítost- ného osudu. Po dlouhé a trapné T nemoci, jež stála ho i značn...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 9 February 1911

, Cr I I I I * 1 i FARMÁŘSKY STORE v Ennis, Texas. Založený na základě svépo- moci nabízí našincům a Z.i levnější ceny než kdo jiný. Léky Dr. Ilreuera, Dr. Formánka, Dr. Uellera, lloboko a Trinerova holká vždy na skladě. Skupujeme za trini ceny farmářské výrobky. Niiíf zásada: "Svůj k svému, a vždy tile pravdy." J. I) liťlilt, | '(MlsCllu .1. II. WHATLEV, niistopMs. J. I . H1MÍATE, tajilliník. J.D.BurrLumberCo. Ennis, Texas. Vyžaduji si Váš obchod při potřebě stavebního clříví, skla, všeho druhu nátěrů a olejů nátěrů na kočáry a vozy. O. S. BOGGESS, FLOYD CASSEY, přcds. místopředs. C. W. HOLLOWAY, pokladník. The First State Bank ve West, Texas. BituKíi se watt fouilsm. ii Budeme povděóni Va- šemu obchodu. Zdarma í!o ČECH!! I.Í. .1 aR možno zdarma starou vlasť navštívili dočtete se v Obrazový rodinhý list tento stojí $1.00 na celý rok Ki- ložíte-li 35c pošleme žáro- vé fí 100 krásných různých pohlednic poštou vyplacené. ČESKÉ LIDOVÉ KNIHKUPECTVÍ 400 E. 7 2nd St. NEW YORK CITY, N.Y. P...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 9 February 1911

vlečná lodice, nákladní parník a1 železniční vůz s dynamitem byly | zničeny a zbytky lodí ibqed se po- topily Se všemi osobami, jež se„ na nich nalézaly. Asi 75 stop vnější- ho konce pieru bylo rozmeteno Na kladači výbušné látky rovněž zmi- zeli. S podivením jest, že velké škody na majetku způsobeny byly v překvapující vzdálenosti od mí- sta výbuchu. Nádraží dráhy Jer. sey Central bylo do té míry poško- zeno, že doprava musila býti pře-1 rušena; obrovská skleněná střecha [ nádražní rozbita byla na kusy, zdi byly pobořeny a popraskaly a do- konce i chodníky nedaleko byly vy-! bortěny. Ellis Island utrpěl znač- né škody, jež odhaduje se na $50.-: 000 a na 50 osob tam bylo poraně- no rozlétnuvším se sklem, neboť téměř všechna okna v .tamních bu- dovách byla rozbita; zraněn však nebyl nikdo. Obyvatelé Jersey Ci j ty měli pocit, jako kdyby se jejich i město rozhoupalo. Nesčetný počet oken byl rozbit. Několik budov bylo tak silně poškozeno, že bude třeba značného vydání na jejich 0- pravu...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 9 February 1911

OBZOR. i ar.opi> liospudál-ský, poiiOný a zábavný. Orgii li S. P. J. S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresa:"'OHZOIi", llallotlsville,Texas. Dobrý základ S.P.J.S.T. A (ieuťnil Karm uml Kamily Ncuspaper. Orpun oř tli** S. P. J. S. T. Pablished Every Thursday by F. G. Fabian, Hallettsville, Texas. 5ubscription,$1.00 per year. Advertising rates on application. Vcňkerí zvřrolčkařnkó dotazy (h poznámkou, ie mají býli /aulány "Obzoru" k otiňtčnl,) adre- sovány k zodpovídáni buďtež á-Klu-mu zvčrolókaři a Hpoluprnrovnlku dr. K. Hcllerovi, 2615 So. Miliard ave., Nrur 2Kth St., Chicaiio, III. Tliursday, February 9, 1911. Kok 1911 začala S.P.J.S.T. se 5658 členy a $127.245.41 hotovosti ve stálém a úmrtním fondu. Jen ve stálém vzrůstu jest pravá síla! Kdybychom zůstali na dnešní výši členstva a nerostli ustavičně, půjdeme zpět. Jest nejen-směšné, ale také ne- spravedlivé, když bratr odsuzuje usnešení řádu, které učiněno bylo, když on do schůze se nedostavil a sám povinno...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 9 February 1911

II v r. 1908 — 1909. Šest týdní zajetí. Fuller udával, že jeho zajet! tr- valo asi šest týdnů — od poslední- ho února do velkonoční neděle. Během té doby Houston přijel na farmu. Vězni odkrývali právě sladké brambory. "Volal jsem na <ěj od práce, jestli ví, jak velká je .ije pokuta, že se toho nemohu dovědět." Konstebl se zastavil a pravil: "Ovšem, že vím!" a řekl mi něco kolem $29.00. Newsom byl od uás jen několik vali jsme na cestě, kopali a sekali peníze od bratra a hledal zaměst- křoví a trávu motykami. Když McLeod zpozoroval, že Steele není na svém místě, zvolal: " Jdě - te někdo a prašťte toho syua čuby motykou." — Stone ležel na zemi ve mdlobách. McLeod šel k němu, vzal velkou hůl a začal do omdle- lého mlátit. Hůl, vlastně uříznu- tá haluz s?ť stromu, kde jsme čisti- li cestu, byla asi půl druhého palce tlustá a tak dlouhá jako podium, na němž stojím. McLeod nejdříve tloukl zmíněnou holí a pak po něm šlapal. Bylo nás v tlupě asi 40, j ale Steele nik ío nedržel, poněvadž j...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 9 February 1911

Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. (< f I HLAVNÍ UÍtADÍJVNA: Jonef Dušek ir., předseda, Caldwell. Texas. • Jonef Mikeska, místopředseda, Wesley, Texas, J. R. Kuběna, tajemník, Fayettevllle, Texas. J. J. Frnka, pokladník, New Uliu, Texas, tičetni výbor: Jan Kučera, Elllnger, Texas. J, M. Halamlčck, Eayettevilte K. I. Texas. Albert ťéenčlk, Pluin. Texas. Dózorei: Tom. Krajin ml.. Ciil<1w>l, rexns, Frank Štefka, Oraiiger. Jan Uamek. S--'«iy. lex. Mel. 1'azdral, praVm rádce. Mésiřnl poplatky do úmrtního fondu. Doba přistoupeni na }2"i0 Od 18do2l rokft«... 15 ctft.. " 23 " 25 " .... IH 1 . ' 45 1 ' 50 1 . 51 * 83 50 55 00 05 1500 30c tfi.. , 85etftř. . 45 '• .. . 50".. . 00 " .. . « " . 75 " .. 51. Věrnost, M. J. Šidář, tajem. Fayetteville R. 2, Texas. 52. Osvěta, J. A. Vyvjala, taj., Cistern, R. 1. Fayette Co. 53. Český Lev, Jos. F. Ressler, taj, Fayetteville, R. 4, box 30. 54. Jaromír, Robert Červenka,taj., West. 55. Hvězdnatý Prapor, Petr Sýkora, tai.. West. R.F.D. 4....

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 9 February 1911

ň I* i m \ # ' i * T 4 * T * t * *'• ♦ Tlieo. Keller Company Houston, Texas. G-ROCERNI OBCHOD VE VELKEM. Dovpzni obchod. Kupci bavlny. Vyžadují si zásilky. Povolují zálohy. Zaručuji uspokojeni. Nejlacinější grocerní závod v Texas, zabývající se hlavně zasílacím obchodem a dodávající přímo spotřebovatelům nejlepšího druhu grocerii za' nejlevnější ceny. na Prodej bavlny a farmářských výrobků obstaráváme rychle a se'Zaručením uspokojivého výsledku. Zkuste nás. OnenliKlihli zť;z<lToHliMti. Ve vyáokýc(i kruzích diplomatic- kých se nikdo ze služby nepropou- ští jen tak pro neschopnosti. Je- li některý hodnostář na svém mí- stě zhola nemožný, následuje vy- znamenání a povjšeni a je-li nut- no, aby piestal úřadovati — one. mocní. Také zástupce papežské! politiky ve Vídni Granito de Bel- monte ze zdvořilosti odejde — pro churavost své matky, která však už je churava několik let. — Po- stunu přichází zdvořilostní nenibc i na jiné smrtelníky. V Ústí nad L. "onemocněla" velice těžce ředitel-...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 9 February 1911

o OBZOR. Časopis hospodářský. poučný a zabavný. Oř pí u S. 1'. .1. ÍS. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresaíl4OBZOÍl", llallťttsvllle,Texas. i ho pěstitele a jistě, že nebude lito- • vati. Bílé a žluté plymouthky i jsou krásní ptáci. j Wyandotky jsou výtečnou slepicí ! pro farmáře, nechť v té neb oné barvě. Bílé jt>ou nejhezčí. Ko- važovati možno. Zvláštností u nich je, že mají na nohou pět pr- stů. Ony předně vyžadují kraji- nu suchou a na vlhké pudě nebo docela močálovité nelze na jich pě- stování ani pomysliti. Váhy dosa- | hout váží 7—9, slepice 6—81b.— huje kohout od 7 do 9ÍI) a slepice I Jsou dosti otužilé, shánčivé, rych od 6 do 7 ti). Tmavě zbarvená ple | ! le rostoucí a jsou-li přiměřeně oše- mena jsou těžší, čistě bílé však je | třovány nemňže si hospodyně na nejvyhlášeněji. Dobře nesou, do-! ^ —v~w> jejich nosnost nařikati. Co se tý- bře sedí, jsou dobré kvočny a nej- \ dKOm 1 če zavádění jich na České farmy od- vyhlášenější jest jejich maso, o k...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 9 February 1911

ZAJÍMAVOSTI. **$ \ -v' \* i A ťapeiiké Motuproprlo neplatně v itusku Papežovo nařízeni, aby všichni katoličtí kněží složili přísahu proti modernismu, bude míti v Rusku svou zvláštní historii. Ruský mi- nisterský předseda Stolypin roze slal oběžník na všecky římskoka- tolické biskupy, s tím zněním, že dotyčné papežské nařízení nemá pro Rusko platnosti a že budon přísně voláni k zodpovědnosti,kte- ří se papežskému Motuproprio podřídí, Evropské university. Je jich 125 a mají 228.732 poslu- chačů. V popředí jest universita berlínská se 13.384 posluchači,kte- rá již předstihla pařížskou (12 985) a třetí jest budapešťská (6.550), čtvrtá vídeňská (6.205). Německo má nejvíce universit (21) a nynější návštěvu (49.000) — tedy největší. ,Dle počtu posluchačů následují o- statní země v tomto pořadí: Fran- cie 16 universit a 32.000 slutí., Ra- kousko-Uhersko n s 30.000 stud., Anglie 15 s 25.000 stud., Itálie 2t 24.000, Rusko g s 23.000, Španěly 9 s 12.000, Švýcary 7 s 6.500, Bel- gie 4 s 5.000 a...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 9 February 1911

Co psal strýček Tolstoj Honičce# Ruský časopis "Kijevskija Izve- stija" uveřejňuje roztomilý obrázek ze zátiší starce Tolstého. Dopi- soval si se sedmiletým děvčátkem Sonjou Hubinsteinovou; ona mu psala: "Milý strýčku! O Vašich jmeninách začala jsem se učiti dle Vašeho abecedáře; mnoho jsem o Vás slyšela od svého otce a proto Vás prosím, abyste mi odpověděl, je-li Bfih či není, může-li se v so- botu psáti atd." Dne 23. října do- šlo malou Soničku psauí od staré- ho strýčka Tolstého s přiloženou napsanou modlitbou: Dopis zněl doslovně: Sonji! Buh není v nebi, nýbrž v každém Člověku. Bůh je to, co dává lidem a všemu živoucí- mu život. Boha poznáváme lás- kou. Láskou je spojován Bůh ve mně s Bohem v jiných bytostech. Celý zákon boží tedy pozůstává v tom, abychom Boha a bližního mi- lovali a největší štěstí na světě te- dy pozůstává v tom, všechny milo- vati. Posílám Ti modlitbu a radím Ti, abys se ji často modlila sna- žila se zdržovati všeho, co překáží lásce, všechny lidi pak miloval...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 16 February 1911

W ',V VOL. XX. m HALLETr.SVlIAE, TEXAN THUHSDAY, FEBHIIAKY 10,1011. DB Z OK. ročník xx. HALLETTSVII.LE, TEXAS, VE ČTVRTEK 16. ÚNORA 1911. \ CISl.O 2«J Fntered a wtcond-daM maUer Novomb rl9.190?, nt thc pont otfirc ni HalIntKvUlr. Tf).u, undcr íheart of March 3, 1*79 TB2EAS. Ettiiiiii: 3 (Pokračování.) XIV. EdivanUova n Ntodonova vysořina. Vysočiny Edwardsova a Stock- tonova tvoří velkou část území zá- padního Texasu a zahrnují asi dva- cet nebo více velikých okresů. Na severu hraničí se "Značenou plá- ! ní" a "Střední kotlinou" a pozvol-! na s těmito krajinami splývají. Na východě tvoří hranici "Střední hor- ; ská krajina" a ''Černá prérie", na j jihu "Pláii rio-grandeská" a na zá j padě ieka Rio Grande a "Krajina j hor a kotlin". Obě vysočiny dělí od sebe řeka Pecos. Na východ od Pecos leží! Edwardsova vysočina a na západ Stocktonova. Půda a pgd ní nalézající se ká- men jsou na obou vysočinách tak řka stejných vlastností. Jest to drsná vápencovitá krajina s povr- chem velice nerovn...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 16 February 1911

Suché farmaření. I I 1' I V posledních několika letech do- znali mnozí farmáři, usadivší se v po nich se táhnouti na povrch a v podobě par unikati do vzduchu. Náležitá znalost základů suché- ho farmaření může státi se pro- Úrodnost půdy. Úrodnost půdy dva různé pojmy. sklizeň jsou že vzduch jest potřebným půdě ne- jen k tomu, aby jej kořeny rostlin pojímaly, ale také z rozkladu orga. Úrodnost jest! nických látek, kterými uvolfíují západních suchopárech, úspěchu, | spěšnou i farmáři v krajinách vlh- vlastností půdy, jest věcí, které je j různé rostlinné potraviny. Prově o Čemž také již mnoho se psalo, a í kých, když uhodí sucho, takže je'půda schopnou, kdežto úroda ne- trávávání půdy tedy slouží ku roz tudíž nebylo by divu, kdyby se ! třeba s vláhou spořiti. A také dů-1 záleží pouze na úrodnosti. Jsou Čtenářové domnívali, že podobué- j kladná znalost základů dobrého ho úspěchu možno dopracovali se | farmaření v krajinách vlhkých uká- kdekoli v západních sušjnách a; že se prospěšnou f...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 16 February 1911

t * I V ZALOŽENA r. 1863. Theo. Keller Company Houston, Texas. G-ROCERNI OBCHOD VE VELKÉM. Dovozní obcliocl. Kupci bavlny. Farmářské kluby. * Vyžaduji si zásilky. * Povoluji zálohy. Zaručují uspokojeni. + jsi grocerní závod v Texas, zabývající se hlavně zasílacím obchodem a dodávající přímo spotřebovatelům nejlepšího druhu grocerii za nejlevnéjší ceny. n % ííÉáií iěsííiií cenil kterýž lům n miffim. Prodej bavlny a farmářských výrobků obstaráváme rychle a se zaručením uspokojivého výsledku. Zkuste nás. HENKE & P1LLOTT, Založeno r. 1872 Grocerní obchod ve velkém i na drobno. HOUSTON. TEXAS. ♦ X wtmmmm m mm******** | Přejeme si Váš obchod § n TTlritřnipnm íixnnknipni Clhiprlnňiikn nn § * $ a zaručujeme uspokojení. Objednávka na zkoušku Vás přesvědčí. :ÍT T~f'" lIOitSTOX, ' TEXAS. Největší a nejmedernější obchod lihovinami na Jihu. * *íí ♦ ♦ - ♦ ♦ O ♦ ♦ ♦ Kvitance a plnomocc-nství do Rakousko- Uherska správné vyli o- tovuje firma f. Brodský a Sovák, 1389 2. Ave , New York: popla- te...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 16 February 1911

OBZOR. Časopis hospodářský, poučný a zabuvný. Orgrtn !'• J« Vych zí každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Ailrc a:"OUZOU", llallettsvillc,Tesas. <0> 3E5 2B5 O K. A OcniM iil Farm antl Family Jiewkiiaper. Org-nu «ř tlie S. I'. S. T. Published Every Thursday by F. G. Fabian: Hallettsville, Texas. Subscriptlon,$1.00 per year. Advertlsing rates on application. Milluril nvo., Níar 26lh St., Chicuiío, III. Thursday, February 16, 1911. Středověké vynálezy. I století, která se daleko nemo- hou vykázat takovými výsledky mi poli technickém jako století na 8e, měla vynikající a důmyslné vy - nálezce různých strojů. Tito naši předchůdci byli obyčejně ve služ- bách panovníků a pečovali o po- můcky válečnické. Po některých is těchto mužů se ještě zachovaly poznámky a slciz- zy týkající se jejich prací; při prohlížení těchto dokumentů naj^ deru někdy návrhy a ideje, které byly provedeny až mnohem poz- ději, a které musily býti znovu vynalezeny až pu stoletích zdlou- havým způsobem a cestami...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x