ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 9 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 December 1909

PART II. 4"#»4^ % *5* *5» *5* •> v Torsdagen den 23 December 1909. En glad Jul till alla Vestkustens läsare! «8» <j» <5* «j* »*♦ *** »*♦ *$h$* «5» «$• «5» »J» •$» «J» < JULNATT. ida kring jorden åter klockornas maning går. Tonerna tränga varma djupt in i skogens snår. Sjunga den gamla, friska sången af nyfödt hopp: Krossadt är mörkrets välde, ljuset i makt stått opp. Bidande aning länge hän mot dess gryning gick, spanade än, när tviflet modlöst sänkte sin blick. Nu ifrån Österns länder skrider dess segertåg, väckande dolda krafter, styrkande mattad håg. Nyfödd och stor omsider kärlekens sol är när. Köldens och mörkrets makter fly för den starkes här. 1 Vise och dårar lika lyssna till toners bud. Tankarna tysta vandra högt emot stjernors Gud. Högt emot ljusa himlar stiger från frusen jord drömmarnas varma längtan, glödande känslans ord. Friden, den länge sökta, okänd i dagens larm, tar för en timma boning uti en menskobarm. ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 December 1909
Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 December 1909

Julkrönika. Af Zanders. Jag antager att du inom kort sitter i högönsklig välmåga i din gungstol och tittar på de blinkande ljusen och det öfriga glittret i julgranen under det barnen stoja omkring dig på golfvet. Kanske önskar du innan dess titta igenom Yestkusten — om du är lycklig 110g att få den före julafton — och jag önskar derför styra din fantasi på trafven baklänges — till barndomens ljufva, oskuldsfulla tidsålder, då du trodde att julen bara var till för att du skulle få äta d:g sprängmätt på lutfisk, gröt och all denna materiella härlighet, som en barnafantasi kan uppduka vid dylika högtidliga tillfällen. Du var dock ej ensam om att hålla före, att julen är (ill stor del en magens högtid. Vi härstamma som bekant från de höge Asar och ordstäfvet "utan mat och dricka duger hjelten intet" ha vi hört sedan hedenhös. Derför blir det så torrt och tråkigt och fasansfullt bedröfligt, när vi svenskar icke få något i västen! Men det är icke endast barn som ha den idén. Många vuxna o...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 December 1909

skall snart erfara att receptet är ypperligt när det blir fråga om att skaffa julglädje i verlden. Barmhertigen börjar hemma, heter det, och det är allas vår pligt att först bereda julglädje åt våra närmaste, men i denna stora verld och i dess storstäder isynnerhet finnes en massa svaga, fattiga eller annars olyckliga, ^ «.e alltid materielt olyckliga endast, som det gäller att räcka en hjelpsam hand. Tänk om du och alla de andra, som ega ett lyckligt hem, skulle inbjuda endast en stackare hvardera; tänk om ett stackars fattigt barn eller en ensam öfvergifven vuxen varelse fick dela julglädjen med dig och de dina eller du på något annat för ändamålet lämpligt tätt satte dem i tillfälle att glömma sin olycka på julaftonen, då , skulle utan tvifvel meningen af orden "menniskorna en god vilja" förefalla tydligare för de flesta. Du minnes huru i Sverige då du var barn alla fattiga fingo sina julkakor och andra gåfvor och huru tiggaven dagarna före jul icke blef ovänligt bemött, äfven om...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 13 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 December 1909

NU ÄR DET JUL IGEN! Nu nalkas julen än en gång, Med gran och ljus och jubelsång, Nu tusen kära minnen Från barndomsdagar langese'n Sig hopa — från den tid, då ren Var håg och unga sinnen. Och aldrig gammal julen blir Med rimfrost, snö och silfverskir På höga, stolta granar; Och evigt ung är tomten än, Ty han är barnens gode vän — Och glad hans väg du banar. Om mycket du af lifvet sett, Om lyckan blott emot dig lett, Om sorg din panna fårat — Vid hvarje jul du "föds på nytt,- " Dig tycks en härlig morgon grytt, Du glömmer hvad dig särat. Så fyller julen sin mission: I kojans dunkel fattighjon Nu glömma lifvets strider. Den rike känner gifmildhet, Den bittre glömmer sin förtret, Den sjuke att han lider. Välsignad, derför, sköna dag, Som kom förutan vederlag Med verldsförlossarns helsning Till dem som söka ro och frid.— Hans budskap ljuder allan tid Till dem, som söka frälsning. Zanders. VESTKUSTENS JULNUMMER. nes värdinna stack in hufvudet: "Patron Sandström frågar om fröken Dahlin ta...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 14 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 December 1909

V ESTKUSTENS .1 ULNU.MMFR Sångföreningen LYRAN, som Annandagen, 26 Dec. gifver stor Julbal i Svenska byggnaden. mande, eller skulle hon störta Axel i olycka?.... "Goda fru Bandström! Lugna sig. Detta var ju tråkiga saker, men »i skola taga dem lugnt. Gå hem n„, snälla tant — jag får ju säga så — o. bed Axel komma i morgon kl. 11.- " "Ack, ack! Han kommer inte. J..g fruktar det värsta.- " I)et blef dock efter Nannya ön Följande morgon, julafton, var en strålande vacker vinterdag. Solsken, rimfrost, snö: den nordiska vinter Nanny hoppats på. Hon hade tidigt varit tned blommor vid sina käras grafvar. Nu den lefvande! Hon såg honom med andra ögon i dag. Hans tafatthet hade haft goda grunder. Men han skulle få redogöra sjelf. Det skulle göra honom godt! Det blef en själs -bikt, en smärtfylld bikt. Han hade hoppats att det skulle dröja, innan hon kom. "Fast jag längtade, Nanny, hoppades jag Ni skulle dröja, ty jag hade ju bestulit er.- '' Plötsligt stod den unga, härliga kvinnan framför h...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 15 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 December 1909

RUPERTS JULKLAPP. Det var i California vid jultiden — en tid, då regnet strömmar ned och gräset börjar komma fram. Det fanns ögonblick, då solen liksom genom ett under bröt fram ur de stora och små moln, som skymde horisonten, och öfvergöt de söi^lersplittrade bergen med sina gyllene strålar och förvandlade dem som genom ett trollslag. Död och lif tycktes hafva blandat sig med hvarandra, ty strax efter ett, ögonblick af utmattning och tillintetgörelse vaknade naturen till nytt, muntert lif. Till och med stormarna, som beröfvade träden deras sista förtorkade löf, skaffade näring åt de nyfödda späda knoppar, som trädde i deras ställe. På landsbygden visste man vid denna tid intet bedröfligare än den hvila, till hvilken snön dömer: på det till nytt lit' uppvaknade fältet skyndade sig landtmannens plogjern att utplåna de hålor och repor, som den sista regnskuren åstadkommit. Kanske var det af denna orsak, som de ständigt grönskande julträden, hvilka smyckade boningsrummen, togo sig någo...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 16 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 December 1909

En trumma med Ruperts namn på! Och så var det verkligen.... en temligen stor, vacker, glänsande, ny, i messing infattad trumma, vid hvilken var fästad en pappersremsa, som bar inskriften; "Till Rupert!" Naturligtvis började vi alla att skratta, ty vi funno skämtet mycket roande. — Ser du, Rupert, det betyder, att du skall väcka mycket uppseende och larm i verlden, sade en. — Det är ett pergament åt diktaren, sade en annan. — Det är Ruperts nyaste verk inbundet i fårskinn, förklarade en tredje. — Välan, gif oss nu en klassisk hvirfvel, tillade en fjerde. Men Rupert tycktes hafva blifvit för mycket sårad för att kunna svara ett enda ord. Han skiftade färg, bet sig i läppen och brast slutligen ut i häftig gråt. Derpå lemnade han rummet. De, som drifvit sitt skämt med honom, kände sig nu skamsna och började fråga, hvem som egentligen hade skänkt honom den förargliga trumman. Men ingen visste det, eller om någon visste det, så åstadkom nu det deltagande, som den känslige gossen hade uppv...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 17 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 December 1909

ser, att jag icke hade mycken tid att sörja den stackars Rupert. Icke Inngt efter det jag erhållit denna underrättelse, inträffade en stor drabbning, i hvilken en del af vår armé blef öfverraskad och med stor förlust tillbakaslagen. Jag skickades från min brigad till slagfältet fcr att bistå den slagna divisionens li kare Ty de hade mera arbete än di kuncle rå med. En lada hade Uifvit förvandlad till hospital, och så snar' jag ankom, begaf jag mig genast (ill arbetet. — Ack, Bob, sade doktorn tankfullt, i det han tog den glänsande sabela ur den halft förskräckte gossens hand och höll den framför honom; denna vackra leksak är en symbol för en ryslig och förskräcklig verklighet. Jag vände mig till en kraftigt byggd man från Vermont, fortfor doktorn, i det han med sabelspetsen litade el t mönster på golfvet framfi.- '- i kaminen. Han var svårt sårad, men han sträckte händerna upp emot mig och bad mig att först hjelpa dem, som voro bättre i behof af •i/elpen än han.... Till en början ak...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 18 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 December 1909

10 SVENSKA SÅNGSÄLLSKJÖNSSONS LUTFISK. Ungkarlen, grosshandlaren Nikodemus Jönsson, liade en enda passion: lian tyckte om lutfisk. Detta förklarar i viss mån just att han var ungkarl. Kärlek, förlofning oeli äktenskapliga skyldigheter, alltsammans öfvergick Jönssons grosshandlarförstånd. Nej, för honom var en tallrik lutfisk för mer än de "blådaste" ögon, de rundaste former. Hade han fått välja mellan en kyss af Olga Andersson och en portion lutfisk, skulle skön Olga fått ett snöpligt återbud och lutfisken afgått med segern. Sådan var han. Den passionen skulle också, lik alla stora, sanna, verkliga passioner, föra sitt offer i klammeri med döden. Dock ej så, att han åt för mycket lutfisk, nej, det var med andra medel, som Dases majestätis Döden skulle komma Jönsson in på lifvet. Jönsson Y ESTKUST ENS JULNUMMER. KAPET, hvars sedvanliga Nyåri Svenska föreningsbyggnaden. skulle för resten aldrig i lifvet kunnat äta ihjel sig på lutfisk. Så mycket med lutfisk lutas inte i Sverige. För r...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 19 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 December 1909

förfärligt ögonblick. Jönsson kände igen både fatet och lutfisken, och som ett retadt lejon kastade lian 3'^ öfver pojken. — Niding! skrek han med en ton, som om någon velat slita hjert.r.t ur kroppen på'n. Ska' du stjäh luin lutfisk! Han rycket fatet åt sig och gaf pojken en hurril, hvarefter han med tre hopp var inne hos hushållerskan i köket. — Se här, ropade han triumferande. En lymmel har brutit sig in hos oss och plundrat skafferiet, men jag högg allt igen'et. Johanna får vara ytterst rädd om maten, tillade han, och så gick han in och såg lika xjelfbelåfen ut som vännen Napoleon I på Panoptikon. Att börja med blef Johanna alldeles perplex, men så tog hon, i ett anfall af lika delar akut sinnesförvirring och kvinnlig ilska, fatet samt stjälpte ut hela jetteportionen med lutf:sk genom närmaste fönster. Fönstret var åt gatan, och lutfisken kom, plask, öfver patrullerande poliskonstapeln. Det blef ett mål, ska' jag säga. Poliskonstapeln kom rusandes upp, och Johanna förklarade und...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 20 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 December 1909

KYRKORÅDSSNILLEN. Patron Boman: nör nu Jönsson, jag' tror allt vi fåtof att 'ia en JJX i.Miign. Den u;imla skakar sä det är alldeles förskräckligt. F. d. t. f. e. o. fjerdingsman Jönsson: — Hva'f En ny likvagnf Ar de- ' nän som har klagat l ja?- — Hvarifrån kommer du? Gud bevare öfversten; från Askersund med beväring. — Nå. hvar äro de då? —-Gud bevare öfversten. De komma strax efter. — Då lagar jag mig undan medan tid är, sade öfversten och sprang upp ur sin bädd. SAK SAMMA. En herreman och en bonde hade en process med hvarandra, hvars resultat berodde på, huruvida herremannen skulle gå den honom ålagda vär-; jemålseden. Fördomsfri och begåfvad med ett rymligt samvete, aflade han också den falska eden, hvarefter lian vid utgången ur tingssalen, hviskade bonden i örat- — Strunt fick du, Pelle. — Ja, sade bonden, han fick så, bin håle också. TVETYDIGT. Historien är här visserligen gammal som gatan, men , torde, dock vijra af sitt intrese. Då husarer voro kasernerade i Y stad brukade ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 30 December 1909

VESTKUSTEN Liberal Politisk Veckotidning för svenskarne ä. Stilla- ] hafskusteu. Utgifves hvarje torsdag. VISSTKUSTEN är spridd utmed hela Stillahafskusten och utgör derför ett präktigt annonsmedium. Annoiispris: 50e. pr tum; biand läsning 13c. pr rad. . Farbror Frans, RÄTT. Det lilla ordet är för tyranner och våldsmän, hvad den röda duken är för kalkoner. Det retar dem såh innerligt. Det är deras onda samvete. Ofta låta sig handlingar af tvifvelaktigt värde så väl inlindas i klingande fraser och vackra tänkespråk. Hur många gånger har man icke till "Guds ära" och "Fosterlandets bästa" låtsats göra sådant, som i sin innersta kärna var anfrätt af egoism. Och det går märkvärdigt bra att bevara den fagra ytan, ända tills det skall utrönas: är det rätt? Då bricta bubblorna. Huru många de vackra, orden än må vara, så äro de af noll värde, ifall den enkla frågan ej låter sig med ett öppet och ärligt ja besvaras. Ju högre den bekännelse är, som föres på läpparna, desto strängare bli krafve...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 30 December 1909

SORENSEN CO.,,NC Jl VlCMlRAHi; OC H OPTIKKK 715 MARKET ST., Nära CALL Största juvelerareaffär i staden. Filial 2593 Missron St., nära 2.?:nd. J.?egär katalog. All uiTCpare: gs- .- i ran teras för Iva år. Om Ni med små utgifter vill skaf fa Eder ett eget vackert licm i ett land, der det råder en evig vår, samt förskaffa er en trädgårdsanläggning och ett bananasplantage, som ger Eder en utmärkt existens RES DA TILL CUBA och det vid Oceanen belägna skandinaviska scttlcincntct TURIGUANO. En bok om Turiguano-settlcmcntct Cuba. Per Vildner, adr. Turiguano, Moron, sändes fritt pä begäran. Tillskril' Sörensen Co Inc. Yi lia det slörsla ocli bästa layer at' diamanter, vägjr- ocli fickur, .juveleraresaker, silfyerväror, teaterkikare, paraplyer samt glas- ocli liaiulmäladt porslin. HENRY B. RULE General Insurance Broker Brand- , Lif- , olycksfalls- , Glas- , Inbrotts- ,- 'Automobil*och Liability-försäkriiiK. 268 MARKET ST., Rum 123, San Francisco TELEFON DOUGLAS io2<&amp...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 30 December 1909

Du Naas Bar 1383 MISSION STREET E. NELSON, Egare. Rekommenderar sitt välsortera lager af importerade skandinav ka och inhemska likörer. Tel. Market 3152. ATT HYRA. Möblerade rum för uthyrnir 1361 Eddy st. Mfss Josefina Johnson. STJERNOft. När en stjerna länds i himmelsvnmmet, Blir del nya ljuset, ej förnummet. På vår jord i samma ögonblick, Oeh den nya stjernan kan lin brunnit Många år, förrän dess ljus har hunnit Hit och här förändrat himmelns skick. När en stjerna sliieks deruppe, simmer Genom eterhafvet hennes skimmer Länge, kanske många lusen år, Tills den sista ljuspartikeln hinner Hit till oss och ingen längre finner Stjernan, der hon lyste än i går. Nlir till jorden föds en snillrik hjerna, Ivan dess ljus — liksom en fjerran stjerna — Lysa, icke anadt, icke kändt, Tills det når oss och blir sedt omsider För att sedan långa, långa tider Slocknadt stråla på vårt firmament. Frida Landsort. FINLAND. Slutet är nära. Ett telegram från Petersburg har bringat den uppseendeväckanln ny...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 30 December 1909

Storheim & Pedersen Hus- , Skylt- och Dekorationsmålare 3937 18th St., nära Sanche? San Francisco. Om ni får kalla fötter, snufva eller hosta i dessa höstdimmans dagar så kom ihåg, att det tillförlitliga botemedlet Salubrin är det bästa mot dessa åkommor. Endast 50 e. flaskan i Svenska Bokhandeln, 30 Sharon st. Entered at the San Francisco, Cal.. Post Office Second Class Matter. Vest-kusten, Frisinnad Politisk Veckotidning*för Svenskarne på Stillahafskusten. UTGIFVES HVARJE TORSDAG från 30 SHARON ST.. SAN FRANCISCO mellan IBth & 16th, Church & Sanchez. PRENUMERATIONSPRIS: Ett är $2.00 Ett halft år $1-25 Ett Kvarts år 65c. Ett helt år till Sverige $2.50 Alla prenumerationer måste åtföljas af kontant likvid. I annat fall fästes ingen uppmärksamhet vid desamma. "VESTKUSTENS" Telefon: Market 4851. ALEX. OLSSON, Redaktör och Utgifvare Alf. Erickson Reseagent. Ett godt nytt år tillönskas allt» Vestkustens läsare! Detta lit* den årsens tid då man besluta...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 30 December 1909

DR. MAY medhjelpare. 1054 BROADWAY, hörn. afllth. OAKLAND. Sänd Vestkusten till "Gamla Landet —■■iiniiniiiiiiiHMiiiiiMiMniiiii Prenumerera nu ! wammaaammmm wStillahafskujften. SEATTLE, WASH. En ny svensk UebePkalojje har bildats hiiistädes och fått namnet Linnea, Vid bildaiidet inyinq-Q 66 medlemmar. En ny hamnkaj vill l'ör en kostnad af 171/» man anläsrsra mill. doll. En svensk-dansk atlettaflan eajde eajde ren rum i Washington vanska tal och renIvi romda; inför en rad publik. voch intresseTyvärr kunde inte danskarne från ffå sin samla syndiga IukI att "snyde svenskereri"- . Att det skelde genom fullkomlig utblott.ning af all fornnordisk manlighet betyder nog för •lem intet, säger Pae. T. Danskarne rustle nemligen i brottningen upp r (1 tyngre rriiin och vunno derför öfver svenskarne. Svensken SI rand, 1")H 1st»., gaf dock sin 170 lbs. lunge dan ko motståndare on synnerligen hfird strid. Inom boxningen dei'emot, der sven skarne antogos ligga iifvcr, — ute hlefvo danskarne belt enke...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 30 December 1909

6, VESTFTJSTEN. Ttinilftgen flsn 30 December 100$. UNGDOMENS RÅDGIFVARE, en af oss utgifven boc pä 48 sidor, omhandlande lifvets hemligheter, ttktenskapet, mänpa slag» sjukdiiinar.deras fliljdrr «. k. v. ; »teu l.oi tl^ IUhhs af Ii varje ii na inan. SUndes fritt I förseglat omslag till hvar ach an »om pi etl postkort eller I bref insänder sin adress till N. ROSENBERG CO., 59 Dearborn St., CHICAGO, ILL. % DR SALUBRIN ! wBästa botemedel för svullnader och inflammationer; för sär och kontusioner; för frost och brännskador. Fris 50c. per daska (4^4 oz.) TOALETT-SALUBRIN, ett fint toalettpreparat af högsta värde för hudens, slemhinnornas, tändernas och hårets vård. litt präktigt medel mot mjäll (dandruff)och i många hudsjtikdo % mar. Pris 75c. per flaska (6 oz.) SALUBR1N-1NHALER, en synnerligen praktisk apparat * för Salubrin-gäsens inandande i fall af hufvudvärk, katarrer, och sjukdomar i andedrägtsorganen. Pris 40c. % Säljes å svenska apotek samt der svenska tidningar försäljas. * Hufv...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 30 December 1909

VESTKUSTEN. Torsdagen den 30 December 1909. 7. ROSEN PÅ TISTELÖN (Forts. fr. föreg. n:r.). (iiitu'c Flint, visen, oinjiifvMi af I ml.v'svärmen i sin kupa, roade oändligt. Uubriélla, som gfenast gaf sig i. 'prat med nubben. Ja, bon skulle giTna ha satt silf på deu mörknötta bänken bland alla barnen för att i iT'm1 ro ta afböra ban's berättelser, <»in bon icke på fru Katrinas ansikte och jeiukningar åt dörren bemärkt att det vore tid till uppbrott. Då Gabriella tog afsked af gubben, hugnade hon honom med en kardus tobak, hvilken hon enkom medfört åt honom. Flint båtsmåns ögon strålade dervid af förnöjelse: det syntes. :\l(, luui redan i försmaken njöt af •■n pipa äkta tobak efter så otaliga pipor knaster. Erika yttrade åt Arve några hjertli^ra oeh förbindliga ord om det myckna goda, som lians verksamhet åstadkommit på fiskläget, och med blygsamhet, afhörde Arve hennes beröm. Det fanns likväl ett par läppar, af ti v i I ka lian hellre hört del, men de Ilade iiim icke ytt...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 30 December 1909

KVINMGT BITRÄDE. POVELSENS Optiska och Juvelerare Butik 178 CHURCH ST., niira Market. (Jlastiuon och Pinccnezer noggrant utvalda och passade. Storl lager af Fickur, Klockor, Juveler, etc. Reparationer utföras. Svenska & Norska Delikatesser HENRY JOHNSON & SON AJ-LA SLAGS GODA MATVAROR FRÄN GAMLA LANDKT 12 MARSHALL SQUARE, midt emot 8th oeh Market MrteU. J (Förut i no. 1045 Howard St. mellan 6tli oeh 7Lb.) - — m __ &V« Luth. Ebenezer Jpth & kyrkan, Dolores Sts. Söndagar: liöffmessa ,kl. 11 f. in., Aftonsång kl. 8. Söndagsskola kl. 9.45 f. m. ungdoinsmöte hvar Fredagskväll. Tel. Märket 3305. Teol. Dt"- . Ph. Andreen, Past. Bostad: 208 Dolores St., vid kyrkan. Hjertligt välkomna tilt Första Svenska Baptistkyrkan, belägen vid 17th Street, moll. Valencia & Guerrero. Mötestider: Söndagar kl. 11 och 8 p m. Söndags¬ skola kl. 9:45 f. m. samt kl. 5:^0 e. m. Ungdomsmöte och derefter socialt bönemöte hvarje onsdags kväll kl. 8. Korres...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x