ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 March 1941

Čechoslovák V pátek, dne 14. března 1941. BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY Too Many Girls" Z města a okresu — Albín Šulák a Ed. Mashek jsou' na seznamu nemocných. Nezapomeňte na schůzi Vče- DC" Na prodej dvě čerstvé dojni- íí Iťs a Musical Comedy Aiso FOX MOVIETONE NEWS Harry Ilujikins Says England Will Win The War. 8ATURDAY — ONE DAY ONLY Roy Rogers Gabby Hayes In New Western Thriller 'The Carson Kid" lek ve West priiti pondělí 17. břez- na v obvyklou dobu. * Hledají se zkušeni čeští man- | želé k vedení domácnosti a udržo- í vání nádvoří. Odporučení se vyža- duje. Mrs. W. R. Ross, 1352 Park Ave., Fort Worth, Texas. (11-c) * * — V sobotu se zastavili v našem závodě August Sacký a Joe Dlaba- ja z Corpus Christi, kteří s man- želkami dleli návštěvou v Dallas, Penelope a Abbott. Těšilo nás. * * U nás naleznete vždy čerstvé ce s telátky. "Pop" West, Tex. Gregory, Rt. 1, (11-pd). Farmářská schůze ve West v pondělí — Joe Parma, asi 171etý syn manž. I John Parmových léčil se po dva J...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 March 1941

VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. Nechť vlajf hvězdnatý a pruhova- ný, če>- a modrý prapor a K<y na' a° ad svobodnou zemí — V AND WESTSKE NOVINY &v ¥<r ROČNÍK (VOL.) XXX. (NO.) ČÍSLO. 12. Entered as second-cla/ss matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas .under the Act of March 3, 1879. £ \ M BŘEZNA (MARCH) 1941, 7 bilionů povoleno poslanci Malé rychlé lodě hotové Washington, 19. března. — Dům poslanců schválil dnes převelikou většinou hlasů předlohu, povolující $7,000,000,000 k financování totální- ho programu presidenta Roosevelta pomoci Anglii. Předloha byla schvá- lena 336 hlasy k 55 a nebylo v ni učiněna žádná změna, zůstala tak, jak ji výbor odporučil. Neslýchaný obnos peněz, jaký kdy byl povolen v době míru, byl schvá- len na pomoc Anglii za týden po- tom, co president Roosevelt o to po- žádal ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 March 1941

Čechoslovák V pátek, dne 21. března 1941. VLASTA PITTNEROVÁ: 1= V MYSLIVNĚ A V ZÁMEČKU Ten se radostně rozesmál a hned se chtěl dáti do práce, leč bylo na ni ještě trochu mokro, a tak ujedná- no, že se bude dláždit až po několika dnech, také až se bude moci s menšim vozíkem zajet do lomu a kame- ni dovézt. "A tam je můžeme třeba i trochu otlouct, aby se lepši podlévá sebe položily," dodal a Nácek řekl, že sc na tu práci těší. "To zde bude jako v purku," libovala si Anče. .Anežka hořela touhou, aby se jižjiž mohlo v zahrádce pracovat. Nechtěla se přeznati ani sama sobě, že se těší, že přijde více se Zvolaném dohromady, a ráda sly- šela, když hajný podotknul, že še v neděli staví v zá- mečku, aby se pozeptal, kdy možno tam zajet pro keře a sazenice. Řekl, že pak zapřáhne do malého vozíku trávy a vše přiveze najednou. "Já pojedu se strejčkem," dožadoval se Emilek. •-Což o tebe, no, strejček dá na tebe pozor", řekla A- nt-yJca. '•To musíš ty, Anežko, ale jet nebo jít také s sebou," prav...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 March 1941

V pátek dne 21. března 1941. ČECHOSLOVÁK KOUTEK PRO BEČLÁKY West, Texas, milý předsedo vat Polykrap, anšto jeho jedinej slavnej příbuznej, kerejšto to ve Vídni dotách až do c. k. maštalí, se tak menoval. Ale, nic im to nebilo platný. Ženckí, jako vobičejně, to vihráli na celej čáře, a tak jedno- ho krásnýho májoviho rána — jak mi beletrykáři to píšeme — sme bily fšichni najednou pokřetěný každéj na méno "co si přines" jak to ty .. ... . . .. bábi řekli. nout sam, neb ja utekl do potoka, Tak nevjeříci Tomšo- a tam za břehem se smíchy válel. é tQ . Jb „. ne_ V poledne jsem k obědu nešel, neb £ . menuiu já jsem se od smíchu nikdy neudr-1 lakuju dys ** plsu ]aK se menuju' s-i i ... . , I anšto se ináč nemenuju. A sem rát, zel, a ještě dosud neudržím, ma- - Ctěná redakce a B. K! Co tak přečítám ty noviny, je mně divné, že ti váleční pozorova- „w „ JCOU<; U>UU11U11 „ltt_ telé věří tomu Stalinovi o tom pro- minka mně donesla něco jíst 2a (J mám tak zvučný měno! Kampak testu Bulharsku...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 March 1941

Čechoslovák V pátek, dne 21. března 1941. Porážka diktátorů cílem Ameriky Washington, 16. března. — Presi- dent Roosevelt ve své včerejší řečí, kterou pronesl na výročním banketu Sdružení korespondentů Bílého do- mu, učinil "totální vítězství" nad e- vropskými tyrany cílem amerických snah dáti zbraně do rukou národům, kteří se zbrání proti nim. Tato řeč byla jedním z nej silněj- ších projevů, jaké president až do- sud učinil a jevila pevné rozhodnu- ti vyloučiti nacism jako světovou moc a zasvétiti materialní a průmy- slové prameny této země tomuto vel- kému úkolu. Byla očekávána již ně- kolik dní. President každý rok účastnil se to- hoto banketu, který byl vždy vese- lou událostí, ale nikdy tam nepro- nesl řeč. Tentokráte použil této pří- ležitosti, aby pronesl řeč, která by- la slyšena nejen po všech Spojených Státech, nýbrž i byla vysílána ve 14 řečech na krátkých vlnách do Ně- mecka a všech zemí, jež jsou oku- povány hordami německé soldates- ky a tajné policie. Řeč svou zahájil...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 March 1941

V pátek dne 21. března 1941. ^ irrTrr íT/?v * 1 Postup událostí evropské tragedie V pátek. — Co Spoj. Státy usku- tečnily sví}j slib státi se arsenálem pro spojence, bojující proti nové- mu barbarskému pořádku na světě, zaváděnému diktátory, Velká Bri- tanie zahájila vzdušnou ofensivu proti Německu a v pátek již třetí den britičtí letci rozsévali zhoubu v dalekoletných amerických bombo- metech po celém Německu až do Berlina. Břemen, Hamburg a celé severoněmecké pobřeží bylo rozbí- jeno britickými pumami. V informovaných kruzích v Lon- dýně se praví, ie Britové nemohli riskovati své aeroplány k delším náletům na Německo, poněvadž museli šetřiti svých zásob z obavy, že nebudou mítl peníze k nahraze- ní zničených letounů. Nyní však, co mají zajištěnou pomoc z Ameriky, britičtí letci se vrhli celou silou na nepřátely. Němečtí supi však také nelení a odplácejí anglické nálety pumou za pumou. V pátek již třetí den zuřivě ničí pumami Glasgow, Ijiverpool, Birkenhead a jiná anglická města, a...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 March 1941

Čechoslovák V pátek, dne 21. března 1941. ČECHOSLOVÁK and westské noviny Published every Friday by Čechoslovák publishing co. WEST, TEXAS. OFF1CERS: Aug j. Morris, President Job. f. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscription Ceny oznámek sdělí se na požádáni Advertising rates on application E£dnÉ osobní útoky a dopisy u- r&žllvého obsahu se neu veřej ní. PRESS DO NOVÉHO TÝDNE. Z tábora čsl. vojáků. Minulého týdne v campu na trávé vzpomínkou jsme byli každý v dálavě. Kamarádi vedle písně zpívali, my jsme byli tiše, Jen se dívali. Tlustý Josef vzdychl měkkým basem kruchty: Kdyby takhle byly maminčiny buchty. Venca odvrácený sedí smutně stranou, samozřejmé myslí na svou milovanou. Honza sliny spolkl, dojaté se dívá, myšlenkami sedí u sklenice piva. Karel, věrný přítel, nikdy nezběh z party, pevnou rukou hladí ošmatané karty. Každý v campu jinak, Jinak v...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 March 1941

V pátek dne 21. března 1941. ■ cschoslovAk pevnou oporou našich národů. Bo- jovali jsme společně a v roce 1918 společně zvítězili. Přesto jsme pro- hráli mír a naše národy za to stra- šlivě trpí. Je tragické, že naše gene- race musí opět bojovat za svoji svo- bodu. Náš společný vrah by nás rád zničil, ale věřím, že my brzy zvítě- zíme." Jménem britské vlády Brucé Lockhart prohlásil: "Pane presidenta, pane hlavní ve- liteli, pánové! Mám tu čest — a či- ním tak s radostí — že vás mohu po prvé osobně pozdravit na území Velké Britanie. Poznal jsem vás v Rusku a ještě více doma. Poznal jsem Vaši odhodlanost, Vaši odva- hu a statečnost. Jsou to vlastnosti, o něž se dělíte s anglickým buldo- gem a skotským lvem. Jsou to vlast- nosti, které Vás již jednou přivedly domů a které Vás i tentokrát společ- ně s Poláky a ostatními spojenecký- mi národy přivedou k vítězství nad Hitlerem. Připíjím na toto naše společné ví- tězství. Ať žije vítězná Českosloven- ská republika, ať žije vítězné Pol- sko...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 March 1941

Čechoslovák Enniský Věstník PORADA JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavé oznámte Jemu DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ. V nedéli 23. tohoto mésíce jest u nás pořádána velká schůze od naší odbočky Sdružení Amerických Če- choslováků Státu Texas, při níž bude státní předseda našeho Sdru- žení p. Vladimír Maudr, který bu- de míti přednášku a pak ukazovati barevné obrázky z československa £ jeho slovním vysvětlením. Schůze bude pořádána v Katolické síni. Začátek v 6:30 hod. večer. Vstup- né dospělá osoba 15c. Při tom místní odbočka chystá krátká a. poučná čísla, aby celý program byl zajímavý a poučný. Přítomná doba nutí nás, abychom v naší pomocné a osvobozovací akci udělali jeden krok ku předu. Proto žádáme vás, drahé obecenstvo, do- stavte se v hojném počtu na tento — Živou hořící pochodní byl Sam ' Cohen, 29 let starý zdejší žid, kte- rý se svým bratrem na Brown ulici měli obchod, kde kupovali staré že- lezo a jiný "yunk". Ve středu minu- lý týden odpoledne Saun rozdělá- val na kusy gasolino...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 March 1941

V pátek dne 21. března 1941. Enniský Věstník. Ennis, Texas. Ctěná redakce a čtoucí:— 2jů mám zas něco napsat. Ono se to ííůko řekne, napiš. Nevím, je-li to pohodlnost, nebo není času. Dnes tu zase houká takový peprný se- veiilk, tak se dobře sedi u kamen a píše. Není to ale moc dobrý pocit na tom chladném větru po dvou neb třech kiásných, teplých, jarních dnech. Chtěla jsem už dávno napsat pí. Mikeskové, aby jenom pevně stála na svém přesvědčeni a nedala si namluvit, že zde musí česká řéč za- niknout, nebo že není potřebná. Žádný z nás českých lidí zde, za žádnou cenu by nechtěl řeč anglic- kou zavrhovat pro svou češtinu. Že je nám zde dobře, že se nám zde volno dýchá, že nám žádný nic ne- zakazuje a máme ve všem volnost, to víme všichni. To ale neznamená, že máme po svém šlapat. Je smut- nou pravdou pí. Mikesková, že se naši čeští lidé za svůj původ stydí jednaly, asi napíší druhé dopiso- vatelky, kterými jsou naše pí. Ra- dová a pí. Wilma Nesudová. Mají asi více času a klidu na ps...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 March 1941

Čechoslovák V pátek, dne 21. března 1941. I BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY Fredric March Betty Field in joseph conrads "VICTORY" And fox movietone news 8ATURDAY — ONE DAY ONLY THE TIIREE MESQUITEERS —ln— "Rocky Mountain Rangers" Also BUSTER KEATON COMEDY And Extra 2 Reel 'Měn of Lightship 61' 8UNDAY AND MONDAY Claudette Colbert Ray Milland IN A NEW ROMANCE COMEDY "Arise, My Love" ALSO CARTOON COMEDY And ťMen of Lightship 61' TUESDAY—ONE DAY ONLY BARGAIN DAY John Hubbard Wendy Barrie "Who Killed Aunt Maggie" also GOOD MUSICAL COMEDY Admission: 2 tor 15c; 2 for 25c WEDNESDAY—MARCH 26TH Matlnee 2 P. M.—Night 7 P. M. Czech Talking Picture "BOŽÍ MLÝNY" DONT MISS IT! Hodný lékař. — "Vy nesmíte pit ani pivo, ani vino, jinak se neu- zdravíte." — "Dčkuju, pane doktor, jen když mi nezakázali ty dva ka- líšky whisky, co piju vždycky ráno a víder." )o( PŘEDPLAŤTE SI ČECHOSLOVÁKA $2.00. Z města a okresu — Paní Robert Kolářová byla v pondělí večer narychlo dopravena do nemocnice do Waco a ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 March 1941

VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Peftéžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. ČS" N>>; v v-'>Xv\\\ •••'1 '■ ■ N "A co^e 4 a pruhová- <£• & * , a modrý prapor *eV ^ JCOUl nad svobodnou zemi — AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXX. (NO.) ČÍSLO 13. Entered as second-claas matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas .under the Act oí March 3, 1879. 28. BŘEZNA (MARCH) 1941. Spolková vláda nařídila zastaveni stávek hned Wash ngton, 26. března. — Spolo- j vá vláda se rozhodla skončiti devět týdnů tívajíci stávku v Allis-Chal-| mer Manufacturing Company ve středu nařízením společnosti a za- městnancům, aby okamžitě zahaji- li produkci důležitých objednávek k obraně. Po celodenní poradě s úředníky společnosti, William F. Knudsen, di- Stávky začínají vážnými Bethlehem, Pa., 24. března. — V ohromných továrnách Bethlehem Steel Company, kde 18,000 dělníků ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 March 1941

Čechoslovák V pátek, dne 28. března 1941. VLASTA PITTNEROVÁ: V MYSLIVNĚ A V ZÁMEČKU "Šel jsem lesem a poznal ránu ze své pušky. Běžel jsem, Blesk kvapil přede mnou. Domýšlím se všeho, a když Blesk Jelínka popadl, ušetřil mne, že jsem se ho nemusil sám dotknouti. — Zpátky, Blesku, nazad! A oni vstanou!" poroučel Zvolán psovi i písaři. Ten vstal a sáhl si na krk. "Nic se jim nestalo. Blesk neprokousl límec, ale po- valil jich jako chlap. Mluvit s nima nebudu, flintu si vezmu sám. Jdou zpět do zámečku, a až se vrátím, at jich tam již nevidím. Právě přijel nový písař, hned spakujou svoje věci a odjedou, nebo se dozví pan di- rektor, co se tu dělo," hněvivě, ale nehlučně zahovořil Zvolán, ukazuje rukou na pěšinu. Jelínek se oprašoval, hledě bojácně na Bleška, ka- ždý jeho pohyb pozorujícího. Našel klobouk, oklepal jej a s úšklebkem v zrudlé lí- ci beze slova odcházel, co mohl nejrychleji. Anežka klesla na balvan a dala se do pláče. Pušku pustila. Zvolán zvedl pušku i košíček zvedl a přis...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 March 1941

V pátek dne 28. března. 1941. Čechoslovák Houstonské Kapitolky Toužebně očekávané jaro již k v tom ohledu nezůstal také pozadu, kazy nebyly žádány. Tehdy tu byla Hrnou se sem i ze sta mílových opravdová svoboda. Byl jsem na cos! vzdálenosti. Co sem jen přijde ročně podobného zvyklým z Holandska,' děvčat z venkova, pro které život na kde nebylo těch hloupých úřednic-! Co se pise. i asi toto: "Předpokládáme-li, že to- talitariáni vyhrají válku nebo při nejmenším udrží jejich nynější po- Přečetl jsem už hodně úvah od sici v Evropě, můžeme se přizpůsO' farmě pozbyl již půvabu. Ne všech- kých formalit, člověk nemusel stále žurnalistky Dorothy Thompsonové; bit k obchodováni s nimi? Magazín ny naleznou hned službu a také ne sebou tahat průkazní listiny a ozna- několikrát se už zastala délnictva, Fortune o tom vedl hlasováni mezi každé se podobná práce zamlouvá, movat na policii přesidlil-li na jiné j ale Pro poměry rolníků nemá ani předáky obchodu, a dvě třetiny jich nám do Houstonu přicvá...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 March 1941

Čechoslovák V pátek, dne 28. března 1941. Postup událostí evropské tragedie jest v kabinetu. Slovinský ministr Kulovec pomohl rozluštiti krisi ka- binetu přijmutím dalšího úřadu ministra spravedlnosti, které bylo zamítnuto chorvatským místogu- vernérem Světozorem Ivkovičem, V pátek. — Jak se zdá, Adolf Hlt-! Jenž se vzdal z protestu proti přá- ler ješté nevyhrál a nebude míti teleni se s osou. Očekává se však, že lehké vítézství v plánech zatáhnou- i toto jsou jen začátky nesnází v Ju- ti Jugoslávii do svého nazistického goslavii, jestli skutečně vláda po- pořádku, poněvadž obyvatelstvo to- depiše dohodu s Němci. hoto slovanského státu není ochot- no vzdáti se své svobody ani tak da- leko, aby Němci posílali své zásoby a raněné touto zemí, anebo aby o- devzdali svoji hospodářskou a po- litickou svobodu otrokářům. Přítomný jugoslávský kabinet se vzbouřil a tři ministři se raději Z Ankara sdělují diplomatické kruhy časné v neděli ráno, že jest- li Turci budou nuceni se biti s Němci na...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 March 1941

V pátek, dne 28. března. 1041. ČECHOSLOVÁK / K VŠELICOS J. F. Morávek, Robstown, Tex. George Grifíin, 25, černoch od- souzený k smrti v elektrické židli dnes ráno, pro útok s kladivem a znásilněni Mrs. A. J. H., bydlící ne- daleko Corpus Christi, dostal 30 dní prodloužení života. Tisk oznamuje, že poprava černocha je odložena na 20. dubna. Byl to první trest smrti vynesen od distr. Att. Joe P. Hat- chitta v tomto koresu. 4 Dle kalendáře máme jaro již zde, ale počasí jest stále více podzimní. Mlhavo a chladno. Něco bavlny je v okolí zaseto, ale té není v zemi velice zdrávo. Odvodní výbor rozeslal minulý týden 200 otazníků mladíkům v o- kolí, mezi těmi se nalézá 6 jmén našinců a sice: R. Cykala, L. Gaj- doš, F. Rektořík, Chas. Mokrý, E. Bartoš a W. Hrnčíř. Robstownští hasiči podnikli sbír- ku ve prospěch "British Fire Fight- era" Hasiči budou povděční za sebe menší příspěvek od kohokoliv. Nej delší řeč v kongresu promlu- vil W. V. Allen v roku 1893. Mluvil proti jisté předloze 14 hodi...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 March 1941

CBCH OSLOVAK V pátek, dne 28. března 1941. i I ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Published every Friday by čechoslovák publishing co. west, texas. OFFICERS: Aug J. Morris, President Jos. F. Holásek, Sec*y-Treas. Když byly stavěny cementové sil- nice, nebylo úmyslem stavitelů bu- j dovati trati pro automobilové do- ' stihy, nýbrž pro pohodlnou a šetr- nou jizdu. Většina cementových sil- nic jsou úzké cesty, na kterých žád- ná rychlá jízda přes 60 mil za hodi-: nu není jistá, zvláště při předjíždé- j ni neb potkávání trucků, na které nyní si řidiči automobilů musí dáti teprve dobrý pozor, neboť zákon jim dovoluje náklad až 38,000 li- ber. I když cesta jest volná, malič- j ■'Jarní pronásledování". DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, ] ká porucha neb vybuchnutí pneu F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavliček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscríption Ceny oznámek sdělí se na požádáni Advertising rates on applicatlon K4DNÉ osobní útoky a dopisy u- rážllvého obs...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 March 1941

V pátek, dne 28. března. 1941. OKI .O V A K Sója bob bude důležitou plodinu Washington, D. C., 21. března. Zavedení cizokrajného bobu sojo- vého jako důležité hospodářské plo- diny do farmářského systému Spoj. Států nebylo tak lehké, jak se zdá nyni, kdy tato rostlina je již ve Spoj. Státech téměř zdomácnělá. Bylo totiž zapotřebí více nežli 40 roků a importování semen různých druhů odrůd a sort, většinou z ori- entu. A těchto zásilek bylo více než- li 10,000, jak právě nyní vzpomínají odborníci ve federálním departmen- tu zemědělství. Dr. E. C. Auchter, přednosta úřa- du pro pěstování rostlin při depart- mentu zemědělství pravil, že větši- na oněch více nežli 100 pojmenova- ných variet a sort soji, jejichž se- meno se prodává již dávno na pra- videlném trhu, je právě výsledkem dovozu oněch semen z ciziny, je- jich výběru a pokusů o přizpůsobe- ní této rostliny půdě a podnebí Spoj. Států. S počátku také farmáři nepřijí- mali tuto novinku se žádným zvlášt- ním nadšením, jak už tomu ob...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 March 1941

Čechoslovák V pátek, dne 28. března 1941. Enniský Věstník POŘÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis * okolí lsskavá oznánite jemu. UNITED STATES OF EUROPA. Spojené Státy Evropy, tak jak máme Spoj. Státy americké, moh- ly by dobře existovat!, a za to se přimlouval a také pro to pracoval francouzský zemřelý státník Briand. A co se mne týká, a měl bych to po- podepsat, tak bych byl prvním, kte- rý by toto podepsal. Jest toto je- diné východisko, aby v Evropé pře- staly války a vybudovala se země bez celních hranic, kterých je v Evropé velmi mnoho. Vybudovala by se silná, bohatá Evropa dle způ- sobu Ameriky, kde máme sdruže- ných 48 států při jedné jednací ře- či anglické, které se všichni podro- bujeme bez reptání, že by nám ně- kdo bral mateřský jazyk. Tato pro- paganda v Evropě však naráží na velikou překážku, a to je, že každý národ lpí na tom, že jeho řeč jest nejlepší a žádný národ jeho řeč by týdenní zprávy. — Známý dopisovatel Petr Rab- štejnek z Oklahoma City, psal v Amerikánu, že u...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 March 1941

V pátek, dne 28. března. 1941. - cechoslovAk KOUTEK PRO BEČLÁKY Milá redachce a ctěný bratři mlá- denci:— Nejdříf muším bratru Filipovi vobjasnit kerak to přide že mám tvrdej jazyk nebo péro. To je brat- ře takle. Voni se nám Čechům Mo- ravani furt vysmívají, že prej ne- známe rozlílu mezi tvrdým a mje- kým "i", a že prej píšeme fšecko pořát jen ze samejma mjekejma. Abych im dokázal, že my Češi taky víme kerak se tvrdý "y" píše, taxem ich do těch mejch dopisů trochu napepřil, ale vidím že se to někte Eola, Tex., 18. března 1941. Milý předseda B. K. a ct. redakce! Snížek se nám chumelí, zima je zimička, pod tím bílým příkrovem, zapadla cestička. Jo, tak dnes ráno se podívám ven a ono vše pod sněhem. Jino- vatka po stromech až se větve lá- maly. Též dvanáct křepelek či ku- co o kterém píší. Moje sestra o 4 roky starší, uměla číst již ve staré vlasti a zde v Americe, v Granger se doučila, proto jsem ji žádal, aby mně to příčetla, co o té mašině pí- ší, však ona mne hrubě odbyla, že aby...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x