ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 19 January 1911

Česko-Americká Národní Rada.! cítí s námi a pochopila potřebu to- hoto upřímné myšleného a nyní Před odchodem z milované via-1 prováděného pokusu k lepším a vět- stí vyslovily ke mně přední české ! šínr-věcem na poli národní práce v národní korporace — v íele jich ; budoucnosti. Záslužná a úspěšná Národní Rada Česká a její o če-; svou národní prací Česko-Americ- sko-slovanství pečlivě starostlivý j ká Tisková Kancelář slíbila svou Zahraniční odbor, — jakož i četné j součinnost, resp. splynutí v jedno jednotlivé osoby, vážené v národě j těleso. česko-slovanském, dútkiivé a snaž-1 Česko-Americká Národní Rada né přání, bych požádal českou A-1 je sestrou Národaí Rady České a meriku, největší a nejsilnější větev půjde radou, projevy i skutky jí na| národa českého mimo hranice mat- j pomoc, kdykoli se jednati bude o ky Vlasti, o součinnost k založen!; nejhlavnějši zájmy Češství, o coko- podobné instituce v české Americe, i liv kulturně neb národohospodář- jakou jest ve staré vlasti Národn...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 19 January 1911

MHMBffWSi SWW f *r O Kritikům českého Dne. 1 : }••... lip ,íf i . < i *•' Él i !' fit i .i í- 1'lflc Viktor ViiQata, předat*!* Tiboru. "Když trpělivost přestává býti ctností," co pak? Těch dozvu- ků (?) bylo již několikráte uveřej- něno v našich českých časopisech v Texasu, kterých jsem si ale ne- všímal. Kritisování bylo habaděj I Tedy aby naše česká veřejnost po- znala a při dobrém uváženi i uzna- la činnost ústředního výboru v tomto nám všem bez ohledu vý. znamném dnu, podávám tuto něja- ká lakta. Není mým účelem chvá- lili neb házeti '"pugéty" na ústřed- ní výbor,-neboť samochvála zapá- chá, ale každému rozumnému člo- věku dávám následující na uváže ní: Suďte každý sám! Jak vznikla myšlenka o českém dni, o tom se rozepisovati nebudu, j jne neboť jeden každý našinec v Te- xasu, který odbírá vůbec který ča- sopis, ať už je to ten neb onen, to ví. Jest nás zde ve Wacu jenom asi patnáct českých rodin a s jinochy a svobodnými asi dejme tomu 30 mužů. Když nám byl podán návrh od Tex...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 26 January 1911

VOL. XX. HA1.LE1 1'M'ILLK, TKXAS, THIKMUY, JASIARV 2ti, 1 11. NO. 2 i t I r OB Z OR ROČNÍK XX. HALLETTSVILLE, TEXAS. VE ČTVRTEK 26. LEDNA 1911. Kntprgd hm mciinti-elnsH milter NnvpiuSer 19.190K, at thr pot 0fíi. it urllrtt.ville. Trv.., under thi- nr) of Mnrch ?, 1 -T". ČÍ8I.0 26 (Pokračování.) FHrozeiié roiilMeni Lesnaté krajiny výclioilntlio Texasu. VII. 1'láii Kiu-irrauilťskii. Pláň Riograndeská jest ona část Texasu, která se rozkládá jíhozá- pailné od Lesnaté krajiny východ- ního Texasu. Hraničí s Mexikem na jihu a západě, fíěka Rio Gran- de tvoř! hranici mezi Mexikem a Rio grandeskou plání. Severní hranici tvoří zubatá čára, tažená od San ^ntonio na západ k Rio Grande. Na východě leží úzký pruh Pobřežní prérie. Dráha Southern Pacific vede takřka po severní hranici pláně. Když jedeme po této dráze, vidíme Edwardsovu vysočinu na severu — podle hranice totiž táhne se dlou- há řada skalnatých, prorvaných a kostrbatých kopců. Na východní straně Pláň Rio- grandeská a Lesnatá krajina ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 26 January 1911

Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍ ÚllADOVNA: Josef Duiek jr., předsedu, Caldwell, Texas. Jocťf Mlkeska. místopředseda, Wesley, T«xus, J. R. Kuběna, tajemník, FayettevlIlH, Texas. J. J. trnka, pokladník, New Ulm, Texas. Účetní výltor: Jan Kufera, EIIInRHř, T«Xas J, M. Halnmlček. Eayettuvllie K. 1, Texas. Alberl 1'écnřík, Mum. Texas. Dozorci: Tom. Krajča ml.. CaldwJI. lexas, Frank Štefku, Gran^-r. Jan Damek. Sealy, lux. Mel. 1'azdral, pr.tvni rad-:«. Doba přistoupeni Od )Hdo2l rokli.'... na $250 $500 $1000 15 ctů.... . 30ct&.. * .00 18 ' .... f .70 23 " ... .. 45".. í .90 25 " ... .. 50".. Iři.00 30 " ... .. 60".. 11.28 35 " ... .. 05".. •1.80 40 " ... .. 7% " .. " 36 " 40 " " 41 " 45 " " 46 " 50 " " 50 " 51 " .... 45 " „ 61 " 52 " .... 50 ' " 51 " 63 " .... 55 " t " 53 "54 " .... 00 " ' 54 " 55 " .... 05 " Adresář řádů. 1. Pokrok Texasu, Jan Slavík, taj., Fayetteville. 2. Koperník, Jos. Pokorný, taj., Fáyetteville, R.F.D. i. 3. Novohrad, F. K. Buček, taj., Moulton...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 26 January 1911

Různé zprávy. Vládni výkaz sklizni' bavlny. Washington, ig. ledna. — Za rok končící 21. srpnem odžinová- no 12,188.021 6alů bavlny, což je 0 20 procent méně nežli za tutéž dobu roku minulého. Z uvedeného počtu vyvezeno bylo do ciziny 52 procent. Množství doma spotřebované ba- vlny,za rok činí 4,798,953 balů, o 441.766 méně než rok před tím. Průměrná týdní spotřeba vc Spoje- ných Státech obťášela 92.000 balů; r. 1908 87.000 balů; r. 1907 96.000 balů. Před 30 lety pracovalo ve stá- tech, kde bavlna so daří, 561.360 vřeten, které spřadly 188.748 balů. | R. 1910 80,801.494 vřeten,jež spra. cují 2,202.333. Surové bavlny za rok 1910 do 31. srpna vyvezeno 6,330.028 v ceně $460,868.020. Z toho šlo do An. glie 3§.%, do Německa 30% a do Francie 15 Cena vyvezených bavlněných vý. robkň, ve Spojených Sl átech zho- tovených, za rok končící 30. června 1910 obnášela $33,398.672, a ci- zích bavlněných výrobků za stejný čas dovezeno za $66,473. J42. Pěstováním bavlny, dž.inováním a výrobou bavlněných...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 26 January 1911

OBZOR. Časopis hospodářský, poučný a zábavný* Orgán í*. T. J. S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Výhody a příležitosti ilena Jednoty. ; Bratření členů lidského pokole- ní rozmáhá se ve všech národech a ' ve všech kruzích společností lid- i ské. Nikdy snad dříve nebyla do- 1 vzdělání pro život a příležitost' k němu skýtají bratrské spolky Čle- nům svým a rodinám jejich. Po- rovnejme jen člověka sebe lepšího bez bratrského spolku žijícího, ja- ko jsme byli. nežli jsme ke spolku několik schůze Adresa x"OBZOU", llttlIettsvUlť, Texas. OBZOR. A General Farm hiuI Kamily Newspaper. Organ oř the S. P. J. S. T. ba, kdy se pud bratření jevil a přistoupili, s n^uži, kteří osvědčoval ve větší síle a moci, : ">kft P'ln£ navštěvovali nežli v novější době vzdělanosti | spolkové a účastnili se veškeré prá- lidské. Jesti bratření přirozený ! ce sP°"<ové. výkvět pokračující vzdělanosti, a1 čím vzdělanější a pokročilejší jest ; společnost lidská, tím více zaklá- dá a pěstuje bra...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 26 January 1911

ZA VZNEŠENÝM PŘÍKLADEM. Obraz z dčjin moravských. Napsal A. Dostál. tři ÍJ Král Jan Lucemburský měl syny, kteří rozličnou zanechali po sobě památku. Nejstarší Karel byl nejslavnějšim a sluje "Otcem vlasti", nejmladší Václav nejméně se vyznamenal jako vévoda Lu- cemburský, jemuž více štěstí přálo, než aby se sám vynasnažoval. Ale prostřední Jan Jiudřichchtěl následovali staršího bratra Karla, který už slavně panoval v Če- chách a koruny na hlavu svoji hro- madil. Druhorozený syn janův byl by rád vyniknul, měl dosti snahy a dobrého úmyslu, jenom na tom zá- leželo, kde^y své vlohy uplatnil. Karel znal bratra svého důklad- ně, přál mu a chtěl poskytnoutí mu příležitost k rozvinutí plánů je- ho, o nichž s nim mnohdy dlouho rozmlouval. "Nelíbila by se ti Morava, ne- chtěl bys tamo býti markrabím? učinil Janovi nabídku. Mladý kralevič se zaradoval. To byl vždy jeho sen, aby samostatně vládnul. "Uvidíš, že se ve mně nezkla- meš", potvrzoval vřelým hlasem- "Vynasnažím se, abych Moravu dobře ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 26 January 1911

Y —j— Státní.odbor pojišťováni a ban- kovnictví oznámil, že všech 640 státních bank se již přihlásilo, že chtějí zaručiti své vklady dle ne- dávno zavedeného zákona, stanoví- cího záruku bankovních vkladů. Nájemné z pozemků, patřících státní universitě, zvýšilo se z osmií tisíc dolarů na $120.000 za posledy nich 15 roků. Tak se vyslovil práj. vní zástupce university Robert Lee Saner z Dallas. Pozemky měří na 200.000 akrů, leží západně od San Angelo a stoupají stále - cenjí. Ve s\g dvouletní zp,ávě tajem- ník státního odboru vydělání F.M. Bralley udává, že fjtátní školství nalézá se nyní v lep ím stavu, než kdy před tím. Za n.inulé dva roky celkem za 185,511.297 dluhopisů bylo odhlašováno občany státu ve prospěch škol. Několik budov při různých kollejich bylo postaveno, aneb se staví. Tak byla postavena knihovní budova při státní univer- sitě v Austině v ceně $250.ooo;kni- hovní budova při učitelském ústa- vě v San Marcos v ceně $15.000; budova při učitelském ústavě v Denton v ceně $...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 26 January 1911

•• f. 1 t 0 El Campo, 23. ledna. — Mu- sím opět několik řádků napsati z našeho okolí. Pohodu máme letos pěknou tak že někteří farmáři budou jíi s orá- ním hotovi. Také jsem četl dopis Anežky Vajíčkové; ona se milí, že byl odhadčí s tajemníkem jeden za j pět centů a druhý za nikl. Já my- slím, že odhadli každému stejně jak měl velkou škodu na majetku., Je pravda, Vašíček měl škody dost, ale co na tom, když to neměl pojištěné. Pí. Vašíčková byla na omylu, spláceli 13 let skoro tři ti- síce. Spolek R.V.O.S. jest v El Campo založen asi jedenáct roků a oni neměli to ze začátku tak vy- soko pojištěné, spláceli tři tisícé jen asi čtyry roky, a teď už půldru- hého roku v něm nejsou. Též psala, že by někteří zbohat- li. Vždyť i Vašíček měl dost vy- soko odhadnutou svou škodu bouří spůsobenou. Neměl být tak hor- ký a měl počkat, až bude mít vy- placeno z toho žebráckého spolku,\ jak řekl, že nechce nic. Ona píše, že bůh ví, kde ty peníze jsou. To může každý vědět, že peníze jsou mezi lidmi. T...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 26 January 1911

Z domova i ciziny. tva, 4 pluků pěších vojínů, prapo- ru polního dělostřelectva a škadro- Kalifornie proti Japoncům a ( nluiiúm. j ny jízdy. japonský generální konsul Mat- • suzo Nagai protestoval úředně pro- j Roční účet Spojených Států za ti nepřátelským předlohám, podá-! maso obnáší 945,000.000 dolarů a ným ve státní zákonodárně kaliforn- i odměna těch, kdož účet ten vysta- ské. Předlohy ty jsou téhož smy-! VUÍ* a kteří zbudovali jako masný slu asi, jako byly již jednou podá- jtrus' ohromné obchodní podniky, ny a musely býti odvolány. Dotý-1 odhaduje se na 25,000.000 dolarů, kaj! se nařízení, aby Japonci ne. j To už možno nazvati slušným vý- směli vlastnit dál žádné pozemky ve státě. Navrhuje se také, aby ja- ponské dítky byly ze škol běloš- ských odděleny. Tato předloha již jednou vedla mezi Japonskem a Spojenými Státy ke konfliktu. Všechny známky dělečkeml Xovj íoský mlstodriitel. Císař František Josef I. přijak 12. t.m. v audienci hraběte Franti- ška Thuna z Hohensteinu a ve,v...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 26 January 1911

Henry S. Paulus PRÁVNÍK Hallettsville, Texas, Shiner, úřadovna v druhém poschodí v Opera House. *, % úřadovna v úřadovnč smiríího soudu J. C. Habermacher. U i Save Money Yon save money by blanketing your horše with a fatnous 5A Hone Blanket. Ile saves tlie cost of bis blanket oti his lessened feed bili. SA Blanket* are wartn, strong, and noted for lengtli of wear. Ask your dealer for 5 A, Buy a 5A Ilias Girth for the Stable. Buy u GA Square for the Street. WeSelIThem Potřebujete-li kočár anebo ja- kýkoliv lehký povoz, navštivte nás. Máme úplný vyber krásné opracovaných a trvanlivých kočárů, prodáváme je lacino a ručíme za ne. Váš ve vší úctě H. J. Heye, sedlář a obchodník Kočáry, HALLETTSVILLE, TEXAS OC Win. CHRISTIAN Houston, Texas. Travis Street. KUPEC BAVLNY A KOMISIONÁŘ Poskytujo ZÁLOHY na zásilky. Jednatel pni "KINGS" zlepšené bavlnění5 semeno a "E A 11 L Y TH1 UM 1*11 BIO BOLL.'" Dřevosklad v Brenham W.A.Wood & Co nejvetší sklad v městě: prken, latí, šindele, dveří, okenic...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 26 January 1911

I y " =«S! The Temple Saiíiturium jeat nejlépe a ncjúplníji vypravená nemocnice ve Středním Tcxmu určená zvláAtC pro oAelrování nemociiýrh vyžadujících operace. Nemocni h nakažlivými nemo- cemi in- nepřijímají. Hlavni budova je 4 zdéná vytápí mi parou Hlény i podlaha Jiiou neprovine. nepropoii f£jíci zvuku. Klektrické svonkv, elektrické vějíře a telefon jnou íastl výpravy každého pokoje. Operafní oddélenl nt-Mávú ze Mc ti pokojQ ne nkvelym Hvétlem h porculánovými Htřmimi a podlahou. Opt>rui-nf nástroje jiiou nejnovéjiího vynálezu. Lékaři Sanitaiia Jhou prosluli dovedností a mnoholetou /.kuňenoHtí. K ponluze nemocných jeat celá řada zkoušených ošetřovatelek, V ústavu jest místa pro 70 pacientů. Mrs. M. A, Parsons, Miss Wilma Oarlton, ■a řídí nemocnici, dohlíží( ..a ošetřovatelky. ^ Temple, Texas. WILLIG BROTHERS Temple, Texa^, vypravili svůj mlýn posledním rokem čtverým novým složením, každý o dvou válcích a doplnili stroji ncjnovčjSí soustavy a jejich výrobek, V mouka zvaná: "Pra...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 2 February 1911

TOL. XX. HALLEirsVILLE, TKXAS, THUKMUY, FEBRIARV 2,1 11. NO. 47 i OBZOR £ROČN(K XX.. HALLETTSVILLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 2. l'NORA 1011. ČÍSLO 27 Entered as cc cond-clami matter November IP, 1908, at the po*! o*S«-e at Tv>.m, under tlte act of March ?, !!<?>. (Pokračování.) IX. Ccrnú prérie. Krajina "Černou prérii" tvořící, jest veliká, černá, travou porostlá, vlnitá rovina v severovýchodním Texasu. Táhne se od Červené ře- ky až k San Antonio. Na severu šířka její obnáší skóro sto mil, ale tím dále na jih pozvolna se úží, tak že při San Antonio jest sotva dvacet mil široká. Toto jest hla- vní část pověstné Černé prérie te- xaské, ležící západně od Lesnaté krajiny východního Texasu. Dél- ka její obnáší asi 300 mil. V sou- sedství San Antonia zatáčí se na západ a vybíhá až k Rio Grande jako úzký pás mesquitové prérie jen několik mil široký, na severní straně s Edwardsovou vysočinou hraničící a na jihu pozvolna seztrá cející v písčité Plání rio-grandeské. Hlavní část Černé prérie...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 2 February 1911

Sen Champaubertův- i. Dva herci, Laubépin a Champau- bert z divadla ''Fantaisiers-histo- riques", měli právě vytištěna svá jména na velikých plakátech bou- levardů a sice skvěl se tam onen velkými písmenami jakox "první milovník", tento jako "komik". Jaký rozdíl tělesný i duševní me- zi těmito dvěma muži! Laubépin, velký šibal, živý, hezké postavy, hrál s velkou elegancí úlohy ro- mantické a "světácké". Champau- bert byl malý, podsedlý; zavalitý človíček s dobráckým kulatým o- bličejem a s očima veselostí jiskří- címa. Jak si tito dvakamárádi rozumě- li, aby bavili obecenstvol A přece nebylo mezi nimi ani stínu žárlivo- sti! Laubépin a Champaubert, jež náhoda povoláni uměleckého často sdružovala, milovali se jako dva bratři, dělíce se stejně dobrou ná- ladou o štěstí i neštěstí, jež je po- tkávalo. Oba dva byli svobodni. Laubé- pin, teprve osmadvacetiletý muž, radoval se ze života,kdežto Cham- paubert o patnáct roků starší mrzí- val se častěji, že musí vésti život starého mládence. ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 2 February 1911

se pokusí vložiti ji do předlohy roz- počtové, ale ani pak neoí jisto, po- chodí-li s ní. Předloha o lodních subsidiích, aspofi pokud se jižní! Ameriky tyje,snad sená(em projde, Podrobnosti k padlé bance P.V. mohl a neměl při sobě lékate, kte- Kovnlanek and Co. rý by mu p0mhl. Je to kapitán A. Banka P.V. Rovnianek and Co., N- McGray z parníku Herman v Pittsburg, Pa., s odbočkami v j Frasch z New Yorku Parn()t vyjel New \ orku a Uniontbwn, Pa., pře- z. přístavu Progresso na Yucatauu dána na soudní rozkaz v ruce pře- j v Mexiku, po vánocích, ubíraje se i ale pak by přišla do sněmovny po- jímatele, Roberta H. Marshalla se I j010(,0 mjsta (J0 něhož dnes koneč- slanecké a bylo by třeba obrovské- ně přij ! Kapitán najedl se naklá- j ho napjetí všech sil, aby ji tam re- daných ryb a udělalo se mu špatně, j pubikáni prosadili. Opevnění pa- Dostal ptomainovou otravu. Dne namského průplavu bude bezpo. 4. ledna byl již blízek smrti. Na lo- di nebylo lékaře, ale měla telegra- fický aparát, jímž...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 2 February 1911

t„v-. j ' ' < lj I- A Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVSÍ ÚŘADOVNA: Josef Dufek jr., před heftu, Caldwell, Texas. Josef Mikeska, místopředseda, Wesley, Texas, J. R. Kabina, tajemník, Fayetteville, Tesán. J. J. trnka, pokladník, N«w Ulm, Texas. Úřetnl výbor: Jan Kuíera, Elllnger, Texas, J. M. Halamfček, Kuyatevilie rt. 1. Texas. Albert 1'éenčlk, iMum, Texas. Dozorci: Tom. Krajta inl.. Caldwell, Texas, Frank řttefka, (iran^er. Jnn Damck. Sealy, Tex. Met. i>r. vnl radee. Dobn přistoupeni Od 18 do 31 roku.. na $250 15 ctft.. $500 51000 ... 30otft. í .60 9 .70 ... 45". i .00 ... 50 " . it.oo ... 60". 11.20 ... 65 M . 4130 ... 75 " . i. Adresát řádfi. Pokrok Texasu, Jan Slavík, taj., Fayetteville. 2. Kopernfk, Jos. Pokorný, taj., Fayetteville, R.F.D. i. 3. Novohrad, F. K. Buček, taj., Moulton R. F. D. i. 4. Karel Havlíček, R.J. Stafla, taj., Hallettsville, R. 4.,box 112. 6. Jaroslav, Emil Kossa, taj., Scluilenburg, R. 3. 6. Moravští Bratři, Robt. Gerlich taj., West, R....

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 2 February 1911

Tak vidíte, p. Hošek, jiným to závidíte, že mu spolek počká a sám se přiznáváte, že jste kolikrá- te dluhoval. Dále p. Hošek píše: Tímto počal jsem tam, kde tolik práce čeká, a doufám, že mým do- brým snahám budete každý nápo- mocen, neb jen tak pracovati jest možno. Kde místo vzájemné dů- věry je klam a šalba, kde každý desátý hledí na svou kapsu, tam státi nemíním, neb takové hospo- dářství je zralé na smetiště". Pane Hošek, právě vaše jednání bylo dost zralé, že tam mělo být, jak vám píše p. Strunc od vašeho iádu Čechů Domov. Bratři, pře- čtěte si dopis p. Strunce v minu- lém čísle, co jim p. Hošek dělá ve spolku. Bratři, což si neumíte po- moci s takovým členem, který star- šímu předsedovi si dovolí říci, že je špína? Ale staré přísloví pra- ví: Kdo čest nemá, jiný mu jí j nedá. Tak, bratří, od R.V.O.S. pama- tujte všichni na schůzi třetí neděli v měsíci březnu, a všichni, i vy, pa- ne Hošek, vemte si důkazy sebou, neboť já je budu od vás chtít, a ne- budete-li je míti, tak je b...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 2 February 1911

OBZOR. Čuuipix hospwlařsLý, pmiínj a zábavný, Orsríiu S. 1'. J. S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresa:-'OBZOK", lliilh-ttsvill) ,Tcxoh. A Uenernl Karm nud Family Xowspiippr. Organ of tlie >i. 1'. J. S. T. Published Kvery Thursday by F. G. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscription,$t.OO per year. Advertising rates on application. Veškeré zvčrolékantké dotazy íh poznámkou, že maji býti zn 1Any "Obzoru" k otifitčnf.) adre- novány k zodpovídání buďte/, řeikému zvěrolékaři a n polti pracovníku dr. H. Hellerovi, 2615 So, Miliard ave., Ncar 26th St., Chicago. III. Tliursday, February 2, 1911. . K společnému dobru a prospě- chu slouží uveřejňování "Domá- cích pravidel" jednotlivých řádů v orgánu. Takřka vždy nějaké no- vé, celku užitečné zařízení se v nich vyskytne, jež také jiné řády použiti mohou. Orgán jednoty jest pojítkem a sprostředkůvatelem myšlenek a ná- hledů mezi Členstvem. Jeho pro- střednictvím mohou se nejsnadně. ji bratři a sestry seznámit! a různé po...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 2 February 1911

Mi z ota Bnrlesoo r. 1908 — 1909. Čtyři muži, obviněni z potušení zákona Spoj.'Států, jímž zapovídá se udržování člověka v nevolnictví, předvedeni byli dne 24. ledna v Austině soudci T. S. Maxey-mu, který má na starosti "západní te- xaský distrikt". Soudní sífi byla svědky a diváky nacpána. Skoro sto svědků dostavilo se z okresu Burseson. Obžalovaní jsout William Sledge Houston, konstebl, Josepli Wil- liam Woods, Robert S. Newsom, správce a obchodní řiditel na Kop- pe-ově farmě v okresu Burleson a Harlam McLeod, dozorce nad dělníky tamtéž. Stížnost podána byla již před rokem, z této vyvinu- lo se pět stejných případů, a každý případ obsahuje dvanáct obžalob. Jádro žaloby spočívá v tom, že ■obvinění se spikli, spojili se, pod- porovali a dohodli se společně: trý- zniti, potlačovati, ohrožovali a za- strašovati jisté občany Spoj. Států v používání jich práv a výhod, ja- ké ústava a zákony Spoj. Států jim zaručují, najmě zbavení svobody a udržování jich v nevolnictví a při aucené práci...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 2 February 1911

t OBZOR. Časopis hospodářský, poučný a zulmvnj. Orgou I*. J. S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresa:**015/011", llallHMillts IVxas. 4L-P 3ES 525 O A Wenorul Farm mul Kamily Xiiwspapcr. 0rj.Mii oř tho S. 1'. .1. S. T. dobrou vůlí druhých. Proto právé při organisaci Česko-Americké Národní Rady nutno vyhnouti se všeliké hlučné reklamě a nutno upustiti od slibování nějakých zá- zraku, jež přece možný nejsou.Zde není místa pro lesklé íráse a vzlet- Diamanty budou <lraž$í. Obchodníci diamanty, kteří ma jí své obchody v Maiden Lane,New POZVÁNÍ. Řád Hvízdá Svobody, čís. 87., všechny bratry a krajany v York, prohlásili, že s jistotou l"*: 0koll, aby se dostavili k maškarní- očekávati zvýšení ceny diamantů. I mu p[esu dne l6_ ŮDOra ve čtvrtek Sdělení toto dostali od společnosti j ve£er v Hermann-Sohne Halle. O De Beers Company z Kimberleye, pof4dek a dobrou zábavu se po Published Every Thursday by F. G. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscription,$1.00 per year. Adverti...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x