ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 December 1909

VESTKUSTEN. Torsdagen den 9 December 1909. 5. Stilla hafs ku^en. TACOMA, V.ASH. Svenska (jlee klubben gal' i torsdags a. d. en storartad och väfbesiikt konsert tillsam utans med Nordmäudens Sångförening. VANCOUVER, WASH. KPogarues n(skänkniu,«-sat'-gift har höjts till $1,01)0, hvarjemte bestiimts att de •'- .) la hållas öppna annat än mellai: ' f. m.—10 e. m. samt att bjudande på "en drink" ej får förekomma Öfvertriidolsen melför förlust ai k rgjjvä t tigheten. bellingham, wash. Regnflö 'dena i vestra Washington ha anställ stor skada i Bellingham, Aberdeen. Höquiam, Elma, Ohehalis, Montesanc m. fl. platser. 1 trakten af Belling liani ha två stålbroar och fem andn broar instörtat, förorsakande en för af $100,00!). Låglandet mellai Hen! t le och Tacoma hotas delvis med öfversvämning. SPOKANE, WASH. Ett skade Ständ af $5,000 har tillerkänts Ale xander Anderson, hvilken stämt kimtraktörerna Williams & Webei och "Sisters of Charity" i Spokane fordrande $20,000 i ersättning fö...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 December 1909

AUGUST BLANCHE. Åldermannen puttrar och går till skänken, hvars dörr han uppslår. "Skäms du inte, Brundström!" ropar åldermanskan, i det hon skyndar efter, nappar tag i frackskörtet och rycker sin äkta hälft från skänken; "vill du supa bränvin nu, när du skall bort bland grefvar och baroner?... . Te skall du dricka.... vacker brudgumsfar, som vill snpa bränvin.... Herre Gud, hvad den vagnen dröjer!" Brundström sätter sig på soffan. modfälld och suckande, ty han är generad i postpappersvästen, generad af den vigtiga roll, lian måste spela för aftonen, och synnorligast generad vid tanken på tekoppen, som nu skulle taga lofven af den lilla perlan i skänkens gröna slipade flaska, med Ivari Johans namn på ena sidan oeh Brundströms på den andra. "Den gossen, den gossen!" börjar nu fru Brundström igen, gående fram och tillbaka, slående ihop händerna, "hvem kunde tro det?.... När kamrern begrafdes oeli jag gick lier för att se hur det stod till, och såg kamrerns städerska, den slarfvan, klä...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 December 1909

TIVOLI CAFE KAFÉ OCH LUNCH HOUSE. 50 Eddy St., Sati Francisco. Fäfska äks direkt fr. farmen hvarje dag. Carl G. Larsen, Egare, ROSEN FA TISTELÖN. berättelse EMELIE FLYGARE-CARLEN. r Foils, fr. föreg. n:r. IMiddagen gick förträffligt. Haraldson, Gabriella och Arve si I o på tremannahand, fy under de vackra sommardagarna såg man ej till Anton förr än son t på kvällen: han hade sii lilla mal säck-med sig i båten och be sökte de ensligaste ställena omkrint ön. . <" * •Ja, ursäktar nu löjtnanten, så ta: gubben sin lur!" yttrade Haraldsson då de stigit upp frän bordet. "Var så god — intet krus för mil 5>kullJ' bad Aitc artigt. "Tala nu vackert med löjtnanter mitt barn du kan just behöfv: muntra dig!' sade den gamle i för bigående till Gabriella. "A, jag blir aldrig munter, pappa "Du kan väl bjuda till ändå!' Gubben nickade och tillslöt dörren. För första gåugen voro nu Arve oe! Gabriella ensaroa. Detta tycktes d också båda känna, ty en viss tödagen het gjorde...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 December 1909

R. VESTKUP.TEN. Torsdagen den 9 December 1909. KVINLIGT BITRÄDE. Köp Julklappar I POVELSENS Juvelerareaffär 178 Church St., nära Market. Nytt, stort urval af Ur, Juveler och Silfvervaror. Butiken hålles öppen hvarje afton. Svenska & Norska Delikatesser Jmporteras HENRY JOHNSON & SON ALLA SLAGS GODA MATVAROR FRAN GAMLA BANDET. 12 MARSHALL SQUARE, midt emot 8tli och Market greets. $ (Förut i no. 1045 Howard St. mellan 6tli och 7th) GANTNER BROS., inc. Begrafningsentreprenörer och Balsamerare. 3460- 16th Street, mellan Church och Sanchez. Tel. Market 132 W. P. FULLER & CO. Tillverkare af PIONEER WHITE LEAD FÄRGER, OLJOR, FERNISSOR och GLAS j San Francisco, ' Sacramento, Oakland. Seattle, Tacoma, Stockton, Los Angeles, Spokane, Portland, San Diego. Butiker 1 BUKETTER. 488 Haight St., nära Fillmore, San Francisco. Telefon Park 2775. Växthus och lagerrum i 324 Fillmore. N. PETERSON, Egare. Haight St. Floral Co. FÖNSTER- OCH TRÄDGÅRDSVÄXTER, BLOMSTERPRYD...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 16 December 1909

VESTKUSTEN (THE WEST COAST) Independent Weekly Swedish Journal devoted to Literature, Politics and General News. "VESTKUSTEN" is the oldest Swedish Newspaper published om the Paclllo Coast and Is an Unrivaled Advertising medium. Lates: »60c. per Inch ea h insertion. Reading notices 10c. per line. Liberal discount on yearly contracts. Published every Thursday. Address all communiöatlons: WEST COAST PUBLISHING COMPANY, 30 Sharon Street :: :: San Francisco. Alex. Olsson, Editor and Proprietor. VESTKUSTEN Liberal Politisk Veckotidning lör svenskarne ä. Stiliahafskuaten. Utglfves hvarje torsdag. VESTKUSTEN är spridd utmed hela Stlllahafskusten och utgör derför ett präktigt annonsmedium. Annonspris: 50c. pr tum; bland j läsning Uc. pr rad. PRENUMERATIONSPRIS: Helt är $2.00 | Fjerdedel B är »0.65 Halft är ».. $1.25 | Ett är till Sverige .... *2.BO Agenter erhälla liberal kommission. Allt som rör redaktion sävill som expedition adresseras: "VESTKUSTEN.- " ALEX. OLSSON, RED. OCH UTGIFVARE, 3...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 16 December 1909

HENRY B. RULE General Insurance Broker Brand- , Lif- , olycksfalls- , Glas- , Inbrotts- , Automobil- och Liability-försiikring. 268 MARKET ST., Rum 123, San Francisco tbleef-ON DOUGLAS 1020 ' Saninia byggnad som Svenska Konsuialet, BERKELEY KONTOR: 2123 Center Street. Tel. Berkeley 5082 För att j»öra urval af JULPRESENTER s. .»■ ■ /- s. .»■ . /4. ! érojudå. vära butiker <le bii.sfa |illlii.llou emedan vi ha det största och bästa lager af diamanter, vägg- och fickur, .juveleraresakor, silfvervnror, teaterkikare, paraplyer samt glas- och liandmäladt porslin. En liten inbetalning nu reserverar åt er hvilken artikel som helst. ; SORENSEN CO.,.mc ji vkij:karj; och optiker 715 MARKET ST., Nära CALL BLDG. Största juvelerareafrär i staden. Filial 2593 Mission St., nära H::nd. Begär katalog. All ur: eparevln;; garanteras för två år. / Om Ni med små utgifter vill skaffa Eder ett eget vackert hem i ett land, der det råder en evig vår, samt förskaffa er en trädgårdsanläggning och...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 16 December 1909

——- . _— —— ' - __ TESTKUSTEN. Torsdagen den 16 December 1909. 3. "— ! HALLANDSSÅNGEN. SOLO. Öfver Hallands bruna åsar Komma hat'vets hvita måsar Svafvande i rymden blå, Väcka oro väcka trängtan Och en evig, ovig längtan l)it der stolla snäckor .skrida Och der böljor gå och gå. KÖK. Och en evig, evig längtan Dit der boljor gå och gå. SOLO. Mellan klippans mörka fästen Bygger kustbon sina nästen Till de käras hägn och ro. Och vid stugans låga väggar Blomma sommarns hvita baggar, Der en ensam tagel sjunger All sin längtan, all sin tre. KÖR. Der en ensam fågel sjunger All sin längtan, all sin tro. SOLO. Fattig spirar hallandsgrödan, Men i hafvet växer födan Skimrande ur dunkla djup. Hafvet, hafvet tar dig fången Och dit ut går Hallandssångeq* När de blå och gyllne böljor Krossas emot strandens stup. KÖR. När de blå och gyllne böljor Krossas emot strandens stup. C. .B. A. Fredberg. BARNSLIGHETER OCH ONDSKA. Betraktelser af Henry Svarenus. (Foils, fr. Jöreg. n:r.) Under storstrejksmånade...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 16 December 1909

SCANDINAVIAN SAVINGS BANK' AFFILIERAP MED THE MERCHANTS NATIONAL BÄNK! !- CHRONICLE BUILDING | och 1740 FILLMORE STREET Depositary of the United States Government. Kapital och öfverskott (tillsammans) 5600,000.00 BANKENS DIREKTION: Lewis I. Cowgill President Frederick F. Sayre Vice President L. M. Macdonald Kassör J. G. Eschen, W. H. Little, Albert Sutton, J. Jensen, Henry wilson. Intresse betalas på insättningar. Penningar sändas till alla delar i verlden efter lägsta laxa. Öppen om lördags eftenridclagar och kvällar till kl. 6. JmJ» * ^ * * * '> • {• *'• * * ♦ •> * ♦ * •!« * * <••>•>•» <!■ .> i;, i There is no better investment in California to day than a Blue Gum«Eucalyptus Plantation I have the best proposition offered in California. For prospects and informations, Address: R. DY8ERGH, Room 787, Flood Bld'g. or call Sundays bet. 9 and 11 e. m., 1326 35th Ave., Fruitvale, Cal....

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 16 December 1909

Hörnet af 9th & Broadway Enkla bad för Damer och Herrar. Öppet dag och natt. Första klassens betjening. Albert Ekstam säljer ocli köper antiqviteter och gamla möbler. Möbelsnickare och tapetlerare. Reparationer ocli polering utföres. 2393 Shattuck Ave., BERKELEY. Tel. Berkeley 4974. R. Wickmann Urmakare och Juvelfabrikant Diamanter, Ur och Klockor. Reparationer af Klockor och Ur en specialitet. 1228 BROADWAY, Oakland. Telefon Oakland 6393. GARDEN CITY BANK AND TRUST CO. San Jose, Cal. Kapital Stock $250,000.00 Surplus and Profits $156,921 04 Platsen att insätta edra besparingar 411 2nd St., Eureka, Cal. Ett lager af utmärkta "logging" skor jemte andra slag på hand såväl som på beställning. Reparationer utföras med senaste slags maskiner. Förderfva icke edra goda skor genom att låta halfsula dem mea billiga stift, som förderfva skon, utan lät oss sy fast halfsulorna. Det kostar icke mera. fr a/qs//v •;> NO more sore Noses: nosin cures them Price 25 Cents By...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 16 December 1909

(Forts.) SANNINGEN. Det är klart alt sanningen är svår att hörå. Dä mail säger sanningen och denna icke pasaar en viss person eller ett visst pärti, så blåser det upp storm emot den djerf ve» som vågade säga hvad som var sannt. Då det blåser en frisk vädrande vind in i de dammiga kamrarne, då dammet hotar att hvirfla dem i ögonen, som förut icke trott alt damm fanns och som fpr allt i verlden icke borde få veta det, då skyndar nian sig atl stänga dörrar och fönster så att vinden icke vidare skall fä tillfälle att spela och än mer, då försöker man dra ner rullgardinerna så ptt solen icke skall för de i kamrarne boende allt för mycket och skarpt påvisa att det verkligen finnes damm. Då. ett sanningens och rättvisans ord fritt och oförfärad! sages ut i en angelägenhet, som är hela samhällets, då. jemra sig- de, som värst träffas al' sanningens orhutliga arta/ då skriker man liögljiuft och fanatiskt öfver atl man- ' icke, tillåtits lefva i ocli predika lögnlen utan obehörigas ingrepp, d...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 16 December 1909

TIVOLI CAFE KAFÉ OCH LUNCH HOUSE. 50 Kdcly St., Sail Francisco. Furska Ags direkt fr. farmen hvarje dag. Carl G. Larsen, Egare. ROSEN PA T1STELÖN P.F.RATTELSE emelte elygare-carlen. (Forts, fr. fores'- . n:r.). Men verkligen hehöfdos det mistan mern sjell behärskning, jin t!abriella hunnit förvärfva sig. att icke förråda sitt deltagande då hon fick se Arnman, lians utseende var i hög grad förändrad!. Ku allvarsam nervfeber i förening med djup hjertesorg hade tärt hans'friska utseende, lian var gulblek och* mager, de insjunkna ögonen glänste • väl, men elden var dämpad, och det glesnade hur, sorn fanns kvar af hans vackra lockar, bidrog lill att ytterligare visa fÖrä ndringen. Men i (inbriellas ögon gjorde honom detta utseende, förenadt med ett drag al sorgbundenhet, ännu mera intressant. Hon vågade blott icke, då allas ögon voro fästade på henne, yttra sitt hjertliga deltagande, ej en "åns rikligt se på honom, och derför blef det något främmande och tvunget i hennes hälsning och i d...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 16 December 1909

8 VESTKTJ8TEN. Tnrsdagen deSv. Luth. Ebenezer kyrkan, ir.th & Dolores Sts. Söndagar: Högmessa kl. 11 f. ni., Aftonsång kl. 8. Söndagsskola kl. y.45 f. m. Ungdornsmöte livar Fredagskväll. Tel. Market 3305. Teol. Dr. Ph. Andreen, Past. Bostad; 208 Dolores St., vid kyrkan. Hjertligt välkomna till Första Svenska Baptistkyrkan, belägen vid 37th Street, niell. Valencia Guerrero. Mötestider: Söndagar kl. 11 f. m. och 8 e m. Söndagsskola kl. 9:45 f. m. samt kl. r»::50 e. m. irngdomsmöte och derefter socialt bönemöte hvarje onsdags kväll kl. X. Korres-ponden-s-Sekr. .1. Wm. lOdwall, -101 Moscow SL. S. K. F. O. Nilson, t. f. pastor. Svenska Methodistkyrkan, Guerrero och Camp si. San Francisco. Mötestider: si- "- »11<lagsskola. kl. 10 f. in., Predikan kl. 11 i' ni. I ingdomsmöte kl. 7 e. m. och prediIcui kl. X e. m. Bönemöte hyarje onsd . J vi v .ill kl. 8. Alla fi.ro hjertligen Inbjudna. ^ JHLevedahlPastor- ^ J. H. Levedahl, Pastor. Bostad 4HJI Guerrero st. SAN FRAN...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 December 1909

1■—-- ^—— i ===== VESTKUSTEN = j i VESTKUSTEN j Liberal Politisk Veckotidning för svenskarne fl Stillahafskusten. Utgifves hvarje torsdag. VESTKUSTEN är spridd utmed hela Stillahafskusten och utgör derför ett ■ präktigt annonsmedium. Annonspris: 50c. pr tum; bland läsning I Jo. pr rad. PRENUMERATIONSPRIS: Helt år {2.00 | Fjerdedels är $0.65 Halft &r $1.25 | Ett år till Sverige .... $2.60 Agenter erhålla liberal kommission. Allt som lör redaktion såväl som expedition adresseras: "VESTKUSTEN.- " ALEX. OLSSON, RED. OCH UTGIFVARE, 30 Sharon Street :: :: San Francisco. Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. t* == VESTKUSTEN == (THE WEST COAST) Independent Weekly Swedish Journal devoted to Literature, Politics and General News. "VESTKUSTEN" la the oldest Swedish Newspaper published om the Pacific Coast and is an Unrivaled Advertising medium. Lates: 6Uc. per inch ea h insertion. Reading notices 10c. per line. Liberal discount on yearly contracts. Published e...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 December 1909

HENRY B. RULE General Insurance Broker Brand- , Lif- , olycksfalls-, Glas- , Inbrotts- , Automobil- och Liability-försakring. 268 MARKET ST., Rum 123, San Francisco « TELEFON DOUGLAS 1029 Samma byggnad som Svenska Konsulatet, BERKELEY KONTOR: 2123 Center Street. Tel. Berkeley 5082 För att Kura urval af r JULPRESENTER erujuda vårn. lmllkor de J>,}isla tilllUllen Qniochin vi ha clét slt5lVsta och biista 'iger af cinunanter, vJigg- och fickur, jtfveleraresaker, silfvorvaror, teaterkikare.paraplyer samt ylas», och hanäntfUaril porslin. Kv lyen j-nyelaining nu reservérar åt er hvilken artikel som helst. - mm ❖ * ♦> * * ❖ * * EDWARD BROWN & SONS, Generalagenter * t Alaska Commercial Bklg., California & Sansomc Sls., SanFrancisco, Cal. t •}• Assurans motlaRcs af P. R. POULSSON, 214 Kohl ISuililinif, S. !•- '- . <. Agent i Sacramento, Cal., H. A. McCELLANI) CO. • * »♦» A & 4»* * * * * * * * * * * * * * * * * * ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 December 1909

O. Blomquist Urmakare & Juvelerare 21^ Montgomery St., midtcmot Mills Bldg. UK, KUK'KOU, JUVKI.KRARKARBKTEJST 1« < c. cparr rivs noggrannt. Slort urval af Ur, Klockor, . i imanter och i:las ; on. F. R. POULSSON Aila säags ASSURANS 214 Kohl Bldg., & Clif4 gMontgomery & California Stl. ör sänd postkort och Tel. K' arny 26. Telefonera el skall infinna mig. Uoais Ii i ndströ m Svensk Damskräddare Mercedeä Building 251 POST STREET, mellan Siocktni oeh Gran! ave. Telefon Kearny 3097 O W. JENSEN KOL OCH VED Alla orders fylla> snabbt Express a ffh ykoffertai och ilylik* 67 Landers St., mellan i4th & 15tb; Church och Dolores. Teiefon Park 6541. Cli arles a Plasnlbéck 590 Valencia St., ä17- , nära 17tli. Förut i No. 1915 MissionS Nya och begagnade Symaskiner, speciella såväl som för familj e bruk, alltid på lager. Maskiner af alla slag repareras. Allt. arbete gaus /»teras. Mjölk, Grädde, Ägg och Smör från San Carlos...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 December 1909

C. O. S IVANBERG, Egare. Konserter vid Lunch, Middag och Supé samt kl.- * 3—4.30 e. m. af en utmärkt orkester jemte medverkande soloister Entered at the San Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter. VESTKUSTEN, Frisinnad Politisk Veckotidning för Svenskarne på Stlllahafskusten UTGIFVES HVARJE TORSDAG från 30 SHARON ST.. SAN FRANCISCO mellan 15th & 16th, Church & Sanchez. PRENUMERATIONSPRIS: Ett år $2.00 Ett halft år $1.25 Ett Kvarts år 65c. Ett helt år till Sverige $2.50 Alla prenumerationer måste ätfOIJas af kontant likvid I annat fall fästes Ingen uppmärksamhet vid desamma "VESTKUSTENS" Telefon: Market 4851. ALEX. OLSSON, Redaktör och Utgifvare Alf. Erickson Reseagent. ANMÄLAN. Vestkusten ingår på nyåret i sin 25:te årgång. Här på kusten, der sv. tidningar ofta uppstått och dött innan året gått till ända och ingen ännu haft lifskraft i sig att oafbrutet utkomma ända sedan första utgifningsdagen, får ju 24 år anses som en ganska respektabel ålder för...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 December 1909

VESTKUSTEN. Torsdagérj den 23 December 1909. 5. Stillahafs kulten. COEIJR d'ALENE, IDAHO. Alla counties, sä, när som två, i Idaho ha nu bortröstat krogen. Vå'ta counties iiro Ada och Elmore. TACOMA, WASH. Drifven liunger inträdde William Williams häromdagen i Biooms pantlåneaffär och hotade B. till lifvet samt tillgrop én del saker för att skaffa sig pengar till mat. Han blef arresterad och insatt i en mörk cell. Följande morgon befanns hans hår ha blifvit alldeles grått. En ny svensk missionskyrka invigdes här i söndags. SEATTLE, WASH. En svensk i epublikansk klubb liar nu bildats hit'--llides och valt till president hr >'• K. Chilberg, v. pres. C. .1. Erickson, o. e. 11. Anderson och Alexani- '- cr Pcars-m, till sekr. C. .1. Smith Suml till kassör B. J. Blomskog. Svenska klubben har till styrelse valt John G. Johnson, pres. John A. Swan, v. pres. och O. W. Hellgren, s>ekr. Dödsfall. Pastorn vid sv. missionsförsamlingen C. Aug. Nyrén ha/ aflidit, 43 år...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 December 1909

G. VESTKUSTEN. Torsdagen den 23 December 1909 UNGDOMENS RÅDGIFVARE, O cn af oss utjrifven boic pA 48 sidor, orahandlande lifvet" hemligheter, äktenskapett xttåtica hIo^h wfukdomar, deras fOlfder o r. v.: den hnrile i«Ua» af II V ;» I* » O IIII o- mnii C>in><«r t «... I _ i i. - hvarje ung man. Sändes fritt I förseglat om*la« till hvar oci» an som ps all oottikort eller i bref insänder sin adre** till N, ROSENBERG GO,, 59 Dearborn St., CHICAGO, ILL O- Grand Crossing, Chicago, 111. * <! « «s> * OBS! Uppfinnarens namnteckning i fac.simile (som ofvan) finnes å-liva-je flaska äkta Salubrin. ! « «s> * 4. .> •> •>v * •> •> »t. •> •> .;. •> •;« v * * *t* * * *> v *S* 'I* *> * •> * * •> v ^ *1* v *1* *1* -V -l* DEIMUMLA, HKRÖM...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 December 1909

August Johnsons Grocer i butik 22nd & Capp Sts. Telefon Mission 4909. Fri leverans. Sänd Eder order pr telefon eller post. 'Vestkusten" till salu S. M. ISING SKANDINAVISK JERNMAN B E 1* 215 Church St., nära Market. Tel. Market 2521 Alin slag-s verktyg & Jernsaker. Oljor, målarfärg, glas ni. m. Moderata priser AFFÄR TILL SALU. På grund af vid olyckshändelse erhållna skador och i öfrigt klen het a önskar speceri hand Rinden C. (1. Fredell försälja sin affär, belägen i 40(5(1 24tli st. Närmare underrättelser lemnäs i butiken. Om Ni önskar fä reda pä hur det är med Edert helsotillstind fritt besök den gamle bekante INDIAN DO KTORN 2476 Howard St., San Francisco. :: ENDAST ÖRTER ANVÄNDAS. • ÖNSKAS. E11 lämplig och energisk man som /okalrepresentant sökes att upptaga order på "Roosevelts Thrilling Experiences in Africa.- " Lön $18 i veckan. Skrif genast efter vilkor. The Hoey Publishing Co., .123 Dearhorn st., Chicago, III. "FLATS" ATT HYRA BILLIGT. Flera nyl. repa...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 23 December 1909

8. VERTT'TTSTEN. Torsdagen den 23 Decemtinr 100?). —— ——— Sv. Luth. Ebenezer kyrkan, Jf>Lli <& Dolores Sts. Söndagar: J logrnessa kl. 11 f. m., Aftonsång kl. 8. Söndagsskola kl. f. m. ungdomsmöte livar Fredagskväll. Tel. Market 3305. Teol. Dr. Ph. Andreen, Past. Bostad: 208 Dolores St., vid kyrkan. Hjertligt välkomna till Första Svenska Baptistkyrkan, belifgen vid 17tii Street, mell. Valencia & Guerrero. Mötestider: Söndagar kl. 11 f. m. och 8 p m. Söndagsskum kl. 9:45 f. m. samt kl. 5:30 e. m. Ungdomsmöte och tlerefter socialt bönemöte hvarje onsdags kväll kl. 8. Korres-}»on<hMis-Sekr. .1. Win. ISdwall, 401 Moscow St., S. F. F. O. Nilson, t. f. pastor. Svenska Methodistkyrkan, Guerrero och C:imp st. San Francisco. Mötestider: Söndagsskola kl. 1<> f. nii» Predikan kl. 11 f. m. IJngdomsmöte kl. T e. in. och predikån kl. 8 e. ni. Hönemöte hvarje onsdagskväll kl. 8. Alla äro hjertligen in...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x