ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 February 1941

Čechoslovák V pátek, dne 28. února 1941. BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRHJAY John Garfield Brenda Marshall In a New Thrilling Picture "East of the River ALso Cartoon "POUKY THE PIG" • I — Schůze Farmářské Ligy. — Ve Z města a okresu Středu večer dne 5 března připada . pravidelná schůze Farmářské ligy. — Krajan Jan Klimek z Kalifor- neba se poiaditi o mnohém, tedy MJSTNÍ ŠKOLY POD STÁTNÍ FINANČNÍ POMOCÍ. _ Bohuš Váňa byl povolán do U. S. Navy a byl poslán do San Diego, Kalif., minulou středu. (( SATURDAY — ONE DAY ONLY Johnny Mack Brown —In— Ragtime Cow- boy Joe" with Fuzzy Knight Also CIIARME CHASE COMEDY V úterý se konala zvláštní schůze • i f cí>hr*n i npplpnv Práce v do- ré bylo rozhodnuto zméniti fin&n pí. Anny Khmkort. _ ,te dy M <J„ caí ,edeni .M štol pod ta* m- se nevymlouvejte. — Jan L. Svrček, ny "stát; aia sy^iem. mrvili krok * Z jest zaříditi platy učitelu, asice dle I1 předpisu státních. To jest zvýšení ~Jgr~ Na prodej: — Mezci, koně, lJlcUU leni( tterx nedos...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 March 1941

VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku ... $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. s v*' Nechť v' 4* 'dnatý a pruhová \V ny, ❖v a modrý prapor ad svobodnou zemí — AND WESTSKE NOVINY vS" V ROČNÍK (VOL.) XXX. (No.) ČjSLO 10. Entered as second-class matter January 2, 1920. at the post oflce at West, Texas ,under the Act of March 3, 1879. 7. BŘEZNA ) 1941. Válka na Balkáně se blíží Řekové se nevzdají Turci a Rusové upevňují svoje stanovis- ko. — Rusové žádají odstoupení zá- kladen na Rumunsku v Černém mo- mcři. — Britové udeří asi na Ru- munsko. — Hitler není hotov k in- vasi. Sofia, Bulharsko, 6. března. — Ně- mecká armáda jest soustředěna v přístavech Černého moře a na ře-' ckých hranicích a jak se zdá, všej jest hotovo k zahájení války na' Balkáně. ' Oznamuje se, že na balkánské! straně řeckých hranic stojí dvanáct německých divisí — kolem 150,000 mužů — a další se tam ješt...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 March 1941

Čechoslovák V pátek, dne 7. března 1941. VLASTA PITTNEROVA "A mně se líbí i jméno i panna Anežka," zasmál se , Fuchs. Anežka se zardéla a šla se podívati na spícího Emilka. Rozžehnuta světla, v skleněných svícnech donesla pa- 1 ní teta na stůl dvě svíce, podáno ještě na cestu horké ví- no, kterého dali nalití i Emilkovi, který se vzbudil a do- mu si žádal. Usnul zase a spícího snesl Zvolán se scho I dú a umístil v saních. t. "To jsou nějaké mlsnoty, takových on doma nema" omlouvala babička vnoučka, přidávajíc mu od svého kompotu. „™„i,i trochu za hranice, do bavorské dědiny. "Jen ať papa," usmívala se pani teta a dodala. Tak ^ x j i Anaiírn "On ví, kterou," řekl k Adamcovi. j každého pohledu na ně, tak v každém promluvení vzpo- "Jaký pán, takový pes," odvětil tento mysliveckým mínala na nepřítomného muže, tak srdečně jednala s příslovím a dodal: "Oba ostří a dobři!" matkou, chystala pohodlí pro otce, že se Anežka tázala Již bylo po poledni, a kdyby se byla měla zatáhnouti osudu, pro...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 March 1941

V pátek, dne 7. března 1941. r*T!HOHLOVAK Nové číslo "Hlídky" Nár. Svazu Č.K. Potěšující zprávy o postupu orga- nizační činnosti a pomocné akce. (Tisková služba N. S. Č. K.) 1436 W. 18th Str.. Chicago, 111. Každé číslo "Hlídky", úředního měsíčníku Nár. Svazu Čes. Katolí- ků v Americe vykazuje velmi potě- šitelné ukázky organizační činno- sti. Předně jest tu pozorovati za- kládání nových odboček tak zva- ných Osadních Svazů a za druhé jsou tu výrazně podány výsledky pomocné akce vyjádřeny v dola- rových číslicích. Jen tak letmo zachycujeme tu několik jiskrných hlášení adevzda- ných obnosů: $108.16 od Svazu v osadě P. Marie Lurdské v Chicago, $100.00 Distriktní Svaz státu Wis- consin. $80.00 od Svazu v osadě sv. Jana Nep., Racine, Wis. $57.00 od Svazu Garagher, Ohio. $56.00 od Svazu osady P. Marie v South O- maha. $37.50 od dvoru sv. Václava čís. 399 K. L., Chicago. $30.00 od dvo- ru Kar2l IV. č. 1502 K. L. v osadě Bl. Anežky České v Chicagu. Nové číslo "Hlídky" též přináší celou řadu...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 March 1941

Čechoslovák V pátek, dne 7. března 1941. Fort Worth, Tex., 4. března 1941. Cténá redakce Čechoslováka, též milí jeho čtenáři a dopisovatelé! Minule mi došel Čechoslovák a v ném redakce upozorňovala, že jsem nechala jednu stránku doma. To ne- ní možné! Jdu ke stolu, kde mám dopisovací přípravy, hledám papír a vskutku celá strana tam byla. Sta- lo se to tím, že v ten den jsem psala do trojích novin a za druhé, na prv- ním papíru mám celou adresu i se jménem, tak vždy jen napíši první stranu naň a jiné na další papíry. Už se nám to počasí vyjasnilo, no přišel březen, ale dnes se citelné o- chladilo, vítr fouká od severu. Sliv- ka na našem zadním dvoku je oba- lena kvétem. Pak tam máme moruši, Pan Bili ztratil ruku, tak to živoby- tičko téžce musí shánét. Ano, je to smutné, když pomůžete a pak to nedostanete zpét, vím jak jste to po- třebovali. Doufám, že ti lidé se ob- měkčí a vám vypomohou zpét, což bych vám ze srdce přála. Zde přáte- lé je příklad hodný k následování, Amanla nf/xfí A...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 March 1941

mammmmtammmm V pátek, dňe 7. března 1941. ČECTHOSLOV AR I Postup událostí evropské tragedie i I rozestaveno na vžech strategických mír v evropské válce po dobu ná- Bulharska a také Řecka a Albánii, | místech podél hranic. , váté vy zahranič, tajemníka Antho- aie nakonec žádny nedostane nic j Britlcký ministr George W. Ren- ny Edena v Turecku. Britové však a Němec pchfti vše i s Eui.iarskem I del varoval Eulliarsko minulého rozhodne zamítli jekékoli uvažová- a Jugoslávií. čtvrtku, že jestli se připojí k ose, ní o míru. Německý vyslanec von Vigil Pinkley, zpravodaj Spoje- | poz\ e tím Britanii, aby napadla Papen měl žádaU Turecko o spro- ného tisku píše, že Hitler chce V pátek. Z Bělehradu se sdě- i Němce na bulharském území bez středkování míru. ! skonó:ti vítěznou válku do šesti luje časné v sobotu ráno, že Bul- jakéhokoli dalšího úředního vylila- Bulharský ministr do Britanie, měsíců a že k tomu má 50—50 prí- harsko úředně oznámilo 'připojení šení války. j Nicolas Montchilov, vzdal...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 March 1941

V pátek, dne 7. března 1941. CECH OSLOVAK ČECHOSLOVÁK and westské novin* Published every Friday by Čechoslovák publishing co. west, texas. OFFICERS: Aug J. Morris, President Jos. F. Hoiásek, SeCy-Treas. Aug. F. DIRECTORS: J. Morris, Jos. F. Holásek, j. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscrlptlon Ceny oznámek sděli se na požádání AdTeitlsing rates on appiicatlon fc^DNÉ osobní útoky a dopisy u- ráillvého obsahu se neuveřejní. Pamatujte si, že musíte do 15. března podati své zprávy o dani z příjmů. Poněvadž příjem prostý daní byl snížen pro svobodné na $800 ročně a ženaté na $2000, za- stihne to mnoho lidí, kteří dříve ne- museli žádné zprávy ,o příjmech vládě podávati. Jestli některý z vás měl vyše udaný roční příjem, mu- síte podati zprávu, ať budete pla- tit! daň neb ne. • • John L. Lewis, bývalý předseda C.I.O., činí již nyní plány k utvo- ření nové národní strany, do které chce zahrnouti dělnictvo a farmáře a on má býti kan...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 March 1941

V pátek, dne 7. března 1941. ftECHOSLOVÁK / kem lidského štěstí. Či proč by člo- věk měl ruce, nesmí-li jich užívat? Proč by nabýval rozumu a měl lid- ské cítící srdce, kdyby jich nesměl uplatňovat? Masaryk se zahleděl do dějin. Po- znal, že všude, kde vládl stát dik- tátorsky nad člověkem, kde mu vzal právo svobodně myslit, mluvit, cí- tit a jednat, byl stát nenáviděnou modlou. Masaryk poznal, že v du- chovním zmatku, který diktatury vyvolaly v lidských duších, zmocni- ly se svých vlastních národů. Dik- tatury popřely právo osobnosti. Jak by mohli ctít právo národa? Ale Masaryk nepřestal jménem Čechoslováků volat: "I my chceme zvonit na zvonici světa!" I my chce- me žít po svém. I my chceme uká- zat světu, že jsme zrozeni ke svo- bodě! I my něco krásného dovede- me! Ani jedinci ani národové se ne- smějí stát bezduchým nástrojem v rukou násilníků. Pluh nebo parní stroj je bezduchý nástroj. Nemaje vlastní duše, musí být řízen člově- kem. Ale člověk, jemuž bylo dáno srdce i rozum, že ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 March 1941

Čechoslovák V pátek, dne 7. března 1941. Enniský Věstník POftÁDÁ Zprávy z Ennis a LEN Z TEXASU. JOSEF VYTOPIL. okolí laskavé oznamte jemu. chtít. Dnes je slyšeti: nebude šafrá- nu, kmínu a různých véci, které im- a; portujeme, ale při zkoušce a poku- Při zhotovování nové obuvi správky obuvi v této americké zemi | sech možná že by se našlo místo, spotřebuje se velmi mnoho toho lnu kde by se dalo vypéstovati mnoho na nité, kterými se přišívají pode-1 takových vécí, protože Amerika je šve ku svrškům. Jedna libra nití z ohromná zemé. U nás v Texasu je V pátek také odejel zubní lé- ío program, kde uvidíš a uslyšíš i)' i kař McMurray, který nastoupil mí- různé kumšty, které za tvoje vstup- sto vojenského zubního lékaře v El né budou státi za to. Bude to večí- Paso, kde byl na jeden rok jako zá- rek jen č.sté vénovaný tomu umění ; ložní důstojník v hodnosti majora na jevišti. Vítězům budou odevzdá- j zavolán a jeho úřadovna zůstane po ny různé peněžité odměny, které tuto dobu zavřená. i zv...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 March 1941

/ ř * V pátek, dne 7. března 1941. Crockett, Texas. Ctěna redakce a bečláci! KOUTEK PRO BEČLÁKY Mylá redachce a ctěný bečláctvo: Anšto můj poučnej článek bil mi- Jak jsme bydleli bylo to kdysi při v jedné osadě, druhé polovici nulej tejden vimáčknutej bes chybi.j května, nedaleko nás náš krajan vosmjeluju se opjet z přehršli do měl oslavit, snieté nnrn7Pninv Rvi i bečláckýho mlejna. bejt stručnéj anšto sem dostal vod pana Morrise avízo buduly to prej roztahovat, takže my to vihoděj, je- lykoš sazeči prej mu vyhrožujou le- žací stáfkou budely tu mou beletry- ku furt přiímat. (Pro ty co to nevje- dí, vobjasňuju že beletryka je sfran- couskýho a česky znamená, krásný písmáctví). Ale já si troufám říct, že přehršlí do (měl oslavit 501eté narozeniny. Byli Nýbrš mušim jsme tam hne po ránu. Moje první manželka vypomáhala v kuchyni a já ledaco chystal v domě, jako stoly dával dohromady a jiné. Když žen- ské počali krájet nudle, musel jsem i já jít krájet, neb jsem v tom byl pravým mistrem. ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 March 1941

Čechoslovák V pátek, dne 7. března 1941. . f BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FÍUDAY Errol Flynn Olivia de Havilland 'SANTA FE TRAIL' Also MERKY MELOIlfY CARTOON Z města a okresu — Raymund Opéla, syn manželů Ino. Opělových, zlomil si nohu mi- nulé úterý. * * — Narozeni presidenta Masaryka vzpomeneme při divadle "Dolary strýčka Johna" v pondéli večer. ZW Na prodej — Plymouth Rock nosičky a tři kohouti. Hlaste se u Frank Doležal, Ross, Tex. (pdJ BATURDAY — ONE DAY ONLY "When the Daltons Rode" wlth Randolph Scott Kay Francis Geo. Bancroft Andy Devine AND OTIIERS also COOD COMEDY. SUNDAY AND MONDAY Jack Oakie George Bancroft "LITTLE MEN" with Kay Francis AND OTIIERS And PICTURES—PEOPLE—NOVELTY also POPEYE TIIE SAILOR TUESDAY AND WEDNESDAY BARGAIN DAYS ťťThe Gentleman From Califoraia" AND ANOTHER NEW PICTURE "Girls on the Road" with Ann Dvorak Admission: 2 for 15c; 2 for 25c FLYNN, DE IIAVILLAND STAR IN 'SANTA FE TRAIL* The new Errol Flynn-Olivia de Havilland co-starring film, "Santa Fe Tr...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 March 1941

rr SCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně Na půl raku $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. Necv c*> <> 4q, vězdnatý a pruhova- j a modrý prapor nad svobodnou zemi — 0 ^ I ?• A -O"! AND WESTSKE NOVINY ROČNÍft (VOL.) XXX. (NO.) ČÍSLO 11. Entered as second-claes matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas ,under the Act oí March 3, 1879. (4r BŘEZNA (MARCH) 1941. Britové vylodili 175,000 mužů v Řecku Mussoiini zoufale vybízí vojsko, aby, 'něco dělalo!' v Rekové drtí útoky, vedeny Mussolinim samým, a decimují fašisty. — Hitler v Rakousku. — Jugoslávie stále oddalu- je vstup do osy. — Italské tvrze v A- ťrice stojí opačně. Daňová předloha schválena domem Privátní zprávy Spojeného tisku sdělovaly ve středu, že britické voj- sko bylo vyloděno v Řecku a založilo si strategickou základnu v Soluni, pouze 60 mil od místa, kde jest na- hromaděno německé mechanisované vojsko podél...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 March 1941

Čechoslovák V pátek, dne 12. března 1341 VLASTA PITTNEROVÁ: "Nebylo vlastně misto, ač bychom se byli na kozlíku tři sesedli, ale on si rád zahraje v zámečku sám na pá- na. A svačinu i večeři mu tam vzácná paní teta necha- la a kuchařinku také", ušklíbl se Fuchs. "Jdou oni šelmo", smála se paní teta. Když odjeli, Anežka dlouho pohlížela za saněmi. Slíbila Zvolanovi, že přijde příští neděli, bude-li po- hoda, do kostela, kam on též dojde, a že si v klidu pro- hlédnou malby na stěnách. Že pak u nich poobědvá a domů že ji doveze, to že se rozumí samo sebou. Tak srdečně pohlížel při tom návrhu Zvolán na A- nežku, že nebyla s to odříci. A tak slíbila. A nyní se zamýšlela nad tím slibem a skoro se mrzela, že slíbila XI. Aí, se Anežka sama divila, že se jaksi nemohla dočkat neděle, ba že se starala, jaké bude počasí. Tázala se haj- ného, zda nepřijdou vánice, zda nebude vítr, a Emilkovi povídala o zámečku. Emilek měl obé figurky, které dostal od paní tety, po- stavené na prádelníku, a jen n...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 March 1941

V pátek, dne 12. března 1941. Čechoslovák Enniský Věstník PORADA JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavé oznámte jemu. se staly členkami. Též vime, že ne- dokážem tolik, jako dokáži kroužky žen v městech, neb mají snadnější NEMŮŽEME ZA TO. Mnoho, a to proto, že máme demo-1 Dvě dobré dallaské pracovnice, paní Božena Valčíková, nikdy ne- únavná, a zvláště nyní kdy má sy- na lékařem, nešetří se a jest všude velmi činná ve věcech, které naše češství zastupují; druhá dobrá spol- ková pracovnice, paní Božena Ježo- vá v Dallas, našemu Ennisu daly ta- kovou, nevím jak bych to napsal, zdali výtku, aneb že snad u nás je to lepší, že prý k nám jelo na maškar- ní zábavy půl českého Dallasu. Nemůžeme za to, tito návštěvnici, kteří k nám do Ennis jeli, skorém všichni zde někoho mají ze svoji ro- diny, aneb zde kdysi bydleli a do Dallas se přestěhovali, a musím na- psati, že kdyby dnes chtěl v Dallas počítati tanečníky při některé ta- neční zábavě a zapisoval sobě ty známé tváře těch taneční...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 March 1941

— Čechoslovák V pátek, dne 12. března 1941 Zprávy z okresu Bell. Pořádá Kamila Fojtášková. 1 mé zdraví. V zrcadle jsem pak spa- třila smrtelné bledý můj obličej s ! modrými skvrnami kolem očí a no- su. Jak jsem se probudila vše vér- né mné utkvělo v paměti. Kdyby se Ta paní zima se s námi lej^s po- mně takový sen zdál v dobách, kdy malu loučí, neba č jest přes den slu- hrávala'divadla, tak bych si nečné počasí, jsou stále chladna. jisté vykládala. že budu asi pla- Zvláště z rána je dosti citelná zima, vat Ne ^ ye vzduchu> ale na k„0llm Prknech. Takový pitomý sen a při- vedl by člověka do špatné nalady. Ještě ie to byl jen sen. To proháné- ní v tom vzduchu by se mé sice líbilo, až na ty špatné konce, co 40 stupňů. Tím, že je chladné poča- sí, po téch velkých deštích půda po- malu loučí, neb ač jest přes den slu- žuje od polní práce. Pro mokro v poli se nedá orat, ač již je nejvyšší I I «• >•"«" p'° i™" Mnozí farmáři mají ješté malo po oráno a ten mésíc březen brzo ute Ve středu...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 March 1941

\ V pátek, dne 12. března 1941. KOUTEK PRO BEČLÁKY pro farmery, to budou i nějaké me- louny, tak dva vždy půjdou pro ně- jaký ten meloun a to bude na to i dobrý Joe Zeťák, ten nigršůt si do- bře narychtuj. No a ostatní budeme doma. Budeme pracovat na nějakém patentu, jak by jsme bez práce si za- bezpečili bezstarostné stáři. Velký | taneční sál mám zrovna přes ulici, i a herdek kluci, už vás vidím jak va- Mylá redachce a veškeří bečláctvo: Vondyno v jednom čísle Čechoslo- váka sem se fším, že spolubečlák Va- lentin Kopecký, ten co bejvá ve West, mjel precepys na guláš. Já sem to podle toho precepysu sprub — nu, ulezlo bi to bilo bejvalo, aš na to, že sem buť něco vopomjel do to- ho přimýchat, nebo sem tam něco fšoup co í tom precepysu nebilo — še oči budou čubrnět, až začnou Ba skrátka, holt to nebilo to vono. Ta- { čovci z Fayettevillu hrát samé české xem se rozhot, že vám podám svůj kousky, no — to budete posmykovat vlasňí precepys na guláš tagzvanej kravatu a hladit si vlasy, kdo...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 March 1941

V pátek, dne 14. března 1941, ] l 1 ( ( 2 I s ■\ a i I v j' n n í v d k o! n li si Či a b: tc di Je ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Publlshed every Friday by Čechoslovák publishing co. WEST, TEXAS. OFFICERS: Aug J. Morris, President Jos. F. Holásek, Sec'y-Treas. Umíte šetřiti? Jestli pak víte, že Hledá se rozumně šetřiti — nemíníme býti Killnarove v Texasu a lakomcem — jest umění? Stuchlíka, automechanika často sobě odpíráni, cagu. Píše z Anglie, ze by rad na- Píibuzný pí. Antonie né stránce klejí do Hitlera, ale na pnmo Šetřiti p. Jana 1 druhé šikovným způsobem podrý- v Chi-1 vají všechnu práci vlády k obraně a aby to působilo lépe, vezmou si mini Texas očekává vět- ší příjem farmářů Aug. F. poněvadž všichni jsme do jisté mi- Československé naroan raay, ^ ( farmaře, déi- TeXas vyhlíží v roku 1941 k nej- ry sobci. Poněvadž s přítomným o- West 26 St., Chicago, 111. . Qlazku a podobné. Na oko většímu příjmů na farmách od roku hromným programem národní o-j Dům pos|ancli státní zákonodár...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 March 1941

1 V pátek, dne 14. březua l 4i. Čechoslovák r'N Fort Worth, Tex. Ctěná redakce Čechoslováka, též všichni čtouci a dopisovatelé! Sedla jsem si ku psaní, ať to mám dřiv odbyto, a jestli bude hez- ky, budu dále čistit domov, neb jsem se vším pozadu, jak na venku, tak v domě, jen když nemám už flu. Dnes se mi lépe píše, dostala jsem z Chicaga dopis od našich milých přátel, p. a pí. Rudolf Voráčkových, a v něm poštovní poukázku na dva dollary na Čechoslováka, který se jim líbí, protože je stoprocentně čechoslovácký, a také že se dočtou zprávy z různých míst o Texasu, kde byli při návštěvě roku 1940. Až z dálného severu a pamatovali s předplatným na časopis Čechoslo- vák. Pí. Dvořáčková byla v Evropě roku 1938, a spolu jsme jely zpět do Ameriky. Máme nač vzpomínat, když se sejdeme dohromady. Ona pochází z kraje Rostislava Štefá- nika, a já při návštěvě jeho mohyly jsem hledala dole v knize jestli je tam jméno některé z Texasu; bohu- žel, nebylo. Nešli se podívat na tak krásnou památku Šte...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 March 1941

Čechoslovák V pátek, dne 12. března 1941 Postup událostí evropské tragedie V pátek. — Nazističtí podvodníci a lháři dosud se pokouší zmocníti se Balkánu bez výstřelení rány, na- háněním hrůzy a sliby. Ze Sofie, kde byla zavedena přísná censura, se sděluje, že Němci, věnující více energie nežli dosud na docílení řec- ko-ltalského mixu, nabízí Rekům urovnání, dle kterého by neztrati- li žádného území, které drželi na počátku války. Mimo toho nabízejí co odměnu lokomotivy, stroje a ji- né hospodářské výhody Turkům, když se rozloučí s Brity. Jest jasně viděti, že Němci dosud Jiodně spoléhají na úspěch v diplo- matických čachrech, vzdor tomu, že Řekové ujišťují, že zůstanou věrni Britům a že budou bojovati dále. Informanti osy prohlášují, že bri- tlcký zahraniční ministr Anthony Eden nedostal od Řeků rozhodný slib, že budou bojovati dále. Němci také činí větší pokusy na- klonit! si Turky na svoji stranu a Tozkmotřitl je s Brity, nežli před okupací Bulharska. Součaně nazističtí lháři neún...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 March 1941

T V pátek, dne 12. března 1941. LJ. -i a; CECH OSLOVAK Různé náhledy. Kt?rýsi kongresnik z jihu mluvil o poměrech na farmách a řekl, že kdyby ro níci dostávali za hodinu takový plat jako průmysloví dělníci, že by bavlna stála dolar za libru, a pšenice tolik, že by bochníček chle- ba stál 25 centů, a jiné produkty v poměrné dle toho ceně. A že ti děl- níci se domáhají ještě větších pla- tů a stávkují v nejkritičtější době pro Spoj. Státy v historii. Jiný kon- gresnik, ze severního města, zase řekl, že přebytek bavlny je proto tak veliký, že vláda udržuje cenu bavl- ny příliš vysoko, ale že sám dostává deset tisic ročně za pouhé kecání, o tom se samozřejmě nezmínil. Lodě, lodě! Jeden severní novinář, který byl nedávno s Willkiem v An- glii, napsal pro nedělní vydání den- ních časopisů článek ve kterém do- kazoval, že Anglie potřebuje přede- vším lodě a velké bombovací aero- plány, ale hlavně lodě. Kolumnista Jay Franklin napsal, že Hoover veli- ce agituje pro pomoc Belgii, ale že by s...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x