ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 February 1941

Čechoslovák V pátek, dne 14. února 1941. BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY Joe E, Brown "SoYouWon'tTalk Also FABLE CARTOON CATURDAY — ONE DAY ONLY Gene Autry Ann Miller Z města a okresu — Bili Holý se pozdravuje z ne- moci, kterou byl postižen. m • Pronjir.u 4 světnicový dům a 4 akry země, severně od Oil Mill, hlaste se u J. M. Tobola, West <7-c) • • PERMANENTS za $1.25 a vý- .ie u Karlik's Beauty Shop. (2-6c) i — Slečna Emma Koemelová, u- čitelka botaniky na vyšší škole v 1 Austinu, přijela koncem týdne na- vštiviti svoji matku, pi. John Koe- I melovou. V Obrázky z Československa a přednáška V. Maudra ve West | — Harry Janek, jenž navštěvuje leteckou školu v Dallas, uzdravuje se doma po nemoci. OZNÁMENI KANDIDÁTŮ Na prodej dobrá dojnice s j malýin telátkem. A. J. Lenart, Rt. 2, | _ . Za mayora města West ve West, Texas. (7-p) IN NEW MUSICAL WESTERN with Jimmy Durante glso CHARLIE CHASE COMEDY SUNDAY AND MONDAY Kay Kyser IN A MYSTERY WITH MUSIC "You'lI Find Out" And Extra New...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 February 1941

VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. v l-cttt rtl 1 hvězdnatý a pruhova- lo^ jí" v .enobílý a modrý prapor fj? ,ždy nad svobodnou zemí — ř* o^ A 4= Amerikou 1 AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXX. (NO.) ČÍSLO 8. Entered as second-class matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas ,under the Act of March 3, 1879. 21. ÚNORA (FEBRUARY) 1941. Balkán plný pověsti o italskc-řeckém míru Dva týdny se mluví o míru v Bělehra- dě. — Britanie si asi pospíší zabrániti ternu posláním vojska do Řecka. Istanbul, Turecko, 20. února. — Neuttálni diplomati pravili časně v úterý láno, že Řecko, pod tlakem Německa, jest na pokraji podrobiti se míru s Itálií. Nejeví se však žádné známky, že by bylo zahájeno nějaké vyjedná- vání o příměří, nebo že by Němci podali vládě v Athénách nějaké ú- řední požadavky. Tito diplomati praví, že jakáko- li ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 February 1941

v nátPk. dne 21. února 1941. M CECHOSLOVAK VLASTA PITTNEROVÁ: vou chutí, že pani Adamcová, jak večer Anežce v; pra véla, svého pantátu z poslední doby ani nepoznavaa. Dopito a nal-to, a podáván závin. _ Pan Jelínek osvědčil teprve při něm ten pravý mysli vccký hlad či chuť. Ke škádleni Fuchsovu pokrčil jen ameny, a spořádav dva kusy závinu, položil si jeste tre- • .... a řeH nhrátiv se k Dani teté: "Vza ještě Vzácná paní V MYSLIVNĚ A V ZÁMEČKU "Pcchytla to od bratra, když jsem měl syna Lud- íka rok doma, jak přišel ze škol; přiučoval jsem seod něbo sám a Anežka se učila s sebou, aby pry mohla mne a kdyby se provdala za myslivce, někdy mužovi pomáhá . A nyní to bude potřeba a k dobrému. Mné: lezou_ty ci- fry vždycky po mozku; já tak flintu a p j — • taza]a se pani teta. to dokážu. Kouknu na drvo a vím, kolik da sahu,^^ ^ ^ Je!inek a poroučel se Adamco- tí na taiiř a řekl, obrátiv se k pani tL"I ten "si siriužejí, pane adjunkte, a donesou si to do pokoje, když si chtějí nechat; jen kd...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 February 1941

V pátek, dne 21. února 1941. Čechoslovák President Beneš o mnichovské dohodě. muset bojovat později. Stůjte pevně, buďte připraveni vy a vaši vojáci; národ musí vytrvati; nepovolujte ať se stane cokoliv a vyčkejte pra- vého okamžiku. Pak půjdeme znovu do boje jako v r. 1914." Nerozumějte mi špatně: Byl jsem Ve středu dne 8. ledna 1941 byli president Beneš s ministrem zahra- ničí Janem Masarykem čestnými | Sj j tehdy jist, že by bylo mnohem hosty na obědě velké britské orga- jgpe pro nas všechny, kdybychom se isace svazu Národní obrany, na postavili všichni společně proti na- němž president pronesl řeč, která cistickému teroru a diktátorství. vzbudila v britském tisku a veřejno- sti značnou pozornost. Ale, aby Československo šlo do války samo — to by se zřetelem na politi- Dr. Beneš pravil: "Kdokoliv je v ck0u, mravní, psychologickou a vo- této válce vyzván, aby mluvil o Ce- jenskou situaci evropskou v září skoslovensku, nemůže se vyhnouti 1933 — ^ylo buď krajním zoufal- sporné otázc...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 February 1941

Čechoslovák V pátek, dne 21. února 1941. Britické plovoucí tvrze hotovy. mm w & i - ■ m Postup událostí evropské tragedie v pátek. — Kruhy blízké premié- ru Dragiša Ovetkovičovi pravily v pátek, že Jugoslávie vyhoví "přání" Adolfa Hitlera po návratu jeho stát- níků z konference s arcibanditou. Dobře informované kruhy praví, že Jugoslávie byla zahnána do rohu hrozbami Hitlera a proto zástupci vlády jeli do Némecka se poradili, aby zachránili Jugoslávii před vál- kou. Jihoslavci byli dohnáni učiniti Němcům ústupky následkem podro- bení se Bulharů přání nazistú a svolení toho Ruskem. Turecko však dalo najevo v pátek prostřednictvím tisku, že jest hoto- vo se biti, poněvadž nemůže hledéti lhostejně na jakoukoli invasi Bul- harska Němci. BriUcká vojenská mise dokončila prohlídku turecké obrany na bul- harských hranicích, co Hitler při- pravuje 600,000 svých pochopů k vr- žení se přes Bulharsko na Řeky a Turky. Řekové prorazili italské linie na několika místech v ofensivě podél celé a...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 February 1941

V pátek, dne 21. února 1941. ČECHOSLOVÁK Besídka j Čtenářů j Brenham, Tex., 16. února 1941 Ctěná redakce! Přijměte od nás všech doma sr- dečný pozdrav, jakož i všichni čte- náři. Když tak čtu Čechoslovák a vi- dím, jak ten zbytek těch našich kra- janů zde v Texas v jejich osadách se pěkně schází a baví, tak se mně často posteskne a kolikrát se tomu divím, že jsem uvázl zde v tomto ně- meckém hnízdě. Ale jak je přísloví, že hudba nezná národnost. Už jede- náctý rok učím zde v naší vyšší ško- le hudbě, a tak podle všeho musíme býti tam, kde dobýváme náš chléb, ale od konce tohoto roku půjdu už na odpočinek a nechám moji práci někomu mlašímu, neb cítím, že mo- je nervy volají po odpočinku, tak si slibuji, že začnu potom drobet van- drovat a snad ještě najdu někde sta- ré známé, jenže už je jich málo, ti staří odcházejí na západ a těch mladších málo znám. Tak si koli- krát vzpomínám, když jsem poprvé přijel do Ameriky, bylo to roku 1897, což je už dost dlouho. Přijel jsem zde v září a t...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 February 1941

CRCHOSLOVAK V pátek, dne 21. února 1941. ČECHOSLOVÁK and yvestské noviny PublLshed every Friday by Čechoslovák publishing co. WEST, TEXAS. officers: Aug j. Morris, President Jos. f. Holásek, Sec'y-Treas. directors: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscrlption Ceny oznámek sdéli se na požádáni Advertising rates on applicatlon E^DNÉ osobní útoky a dopisy u- rážllvého obsahu se neuveřejní. to očekávané jaro. Už je zase přede dveřmi roční čas ten vysněný, různý hmyz se připravuje ve své skrýši stísněný. Jindy lidé rádi shlédli první jarní motýlky, dnes jsou v modě každodenní pruské žravé kobylky. 'Nový řáď se naparuje Jak vše staré opraví, 1 když vlahý jarní vánek novým plynem otráví? Nazístlčtí netopýři, jak se píše, vypráví, zemi deštěm svého trusu pro žeň smrti připraví. V probouzení pro to 'jaro' Amerika nelení, bude to jak závodění 6 bujnou jarní zelení. Pruští hadi pangermáni zvlášť na ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 February 1941

V pátek, dne 21. února 1941. čechoslovák kdy neodvážil odporovat důstojníko vi. Civilista je stvořením méněcen- ným. Kdykoliv došlo k sporu mezi přislušnikem branné moci a civili- stou, byla to situace velmi trapná, ba hrozivá. Mezi dústojniky byl souboj jedí ným odčiněnim útoku. Souboj byl sice protizákonný, avšak podle pra- videl cti, souboji nebylo lze se vy- hnouti. Přijal-li jste výzvu k soubo- ji, zavřeli vás na rok do pevnosti, odmitl-li jste souboj, byl jste vylou čen z armády. Proto každý dával ra- ději přednost souboji. Nebylo ostat- ně volby. Musil jste porušit zákon. A to vedlo Němce k tomu, že porušo- vali nebo obcházeli i jiné zákony. Zejména pak zákony humanity a právni řád mezinárodní. Co lze o- statně očekávat, když panující tří- dy a vedoucí kruhy společenství jsou soustavně poučovány a vedeny k to- mu, aby porušovaly základní pravi dla a zákony — a zejména, aby ne dbaly zákazu prolévati krev. To ve dlo také k lecjakým proviněním a výstřelkům v německém soukromém ž...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 February 1941

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 21. února 1941. Enniský Věstník POftÁDÁ Zprávy z Ennia a VOJENŠTÍ REKRUTI. JOSEF VYTOPIL. okolí laskavě oznámte jemu. Od nás odešli rekruti na vojnu v ú- TÝDENNÍ ZPRÁVY, — Náš městský maršál Sam Estes terý a v pátek minulý týden a 28. ú- a konstebl Freeman vyzráli na zlo- nora znovu budou rukovat. Bude mí- déje dobytka, kterého nechali na- ti Amerika vojenské rekruty jak před v prodeji prodati býka a až ho mají evropské zemé, ku přikladu jak; zloděj prodal, tak ho zatkli a šerif jsme my šli k tomu odvodu v 21 le- tech za Rakouska? Já myslim, že spiše Amerika bude míti tyto rekru- ty než ne. Zvláště za nynějších po- měrů, kterými nutí jedna země dru- hou, aby byla vojensky připravena, aby měla vojsko pohotové, když ho bude třeba. Jak se proslýchá, tak nynější vojenský výcvik a ty odvo- dy prý budou trvati po pět příštích Frank Wolfe z okresu Hunt zloděje sebou odvezl, neboť tam ten zloděj ukradl dobytek. — Manželé W. J. Hejný se synem Joe zajeli v neděli do D...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 February 1941

V pátek, dne 21. února 1941. Čechoslovák r,~ s KOUTEK PRO BEČLÁKY Milá chaso Bečl. Koutku! Hromský Valenta Kopecký i s je- ho návodem na guláš. Člověka by čerti brali a hochu, máš štěstí, že jsi kdesi v tom vašem slavném West. Vy jste tam ale šůr sebránka. Tož jsem si koupil nový hrnec, dal jsem zaň 15 centů, za maso 30 centů a za sádlo 5c, za vodu platim měsíčně $2.00, a tož jdu podle návodu. Posta- vím na kamna, udělám oheň akorát na 300 hicu, no a co čert nechtěl, když jsem vše měl pěkně přichysta- né, kýsi čert tam začne blunkat na kovadlo. Nejdřív jsem myslel, že to jenom na potvoru některý blunká, obyčejně Jan Němý, ale za chvíli za- se, tož jsem šel do kuzně, kdo u čerta má tak p lno o poledni. U nás v Ev- ropě ani koza se nepásla přes poled- ne. Tož měl jsem kostýmra kdesi až poza Barbarshill; chtěl, abych mu udělal "trailer" pro jednoho koně. To se ví, on mi říkal jak to chce mít a z jakého materiálu, a chtěl vědět kolik bude stát. Well, člověk akorát neví hned, neb on tako...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 21 February 1941

Čechoslovák V pátek, dne 21. února 1941. BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY 'CONVOY" BKITAIN S WAR AT SEA! See the Royal Navy in action; See how a convoy Is attacked in mid- ocean; See the sinking of an enemy submarine; See the thrill- ing battle between the British light cruiser and the Nazi pocket Battle- ship. Z města a okresu Op. E. J. Polčák správcem ve West 6ATURDAY — ONE DAY ONLY Richard Dix —in— "Cherokee Strip" Also EDGAR KENNEDY COMEDY 8UNDAY AND MONDAY Weaver Brothers And Elviry -in— Triendly Neighbors' also CARTOON &. COMMUNITY SING TUESDAY AND WEDNESDAY BARGAIN DAYS "Diamond Froniier" AND ANOTHER NEW PICTURE "Slightly Tempted" Admission: 2 for 15c; 2 íor 25c MONDAY-FEB. 24TH ONLY IN P12RSON ON CUlt STAGE H. K. Lewis and His Hollywood Varieties Featuring America's Grcatest Lady Ventiiloquisl—Charlie McCarthy— One Man liand and His $1,000 Accordianna, "Dancer"—"Mirtli And Magie"—Also TI1E VIRGINIA HILLBILLIES DONT MISS IT! Admission 10c and 30c — V sobotu 22. února...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 February 1941

VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně Na pul rotu $2.00 $1.00 Peněžili zásilky, jakož i dopisy, tý- kajicí se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. Nechť dnatý a pruhova- a modrý prapor nv ->d svobodnou zemi — ř A* íř * & j! AND WESTSKE NOVINY v ROČNÍK (VOL.) XXX. (NO.) ČÍSLO 9. Entered as second-class matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas ,under the Act of March 3, 1879. 28. ÚNORA (FEBRUARY) 1941. Itálie v moci Němců Miisoiini pouze figurou Vážné nedostatky potravin v Německu Spolehlivé zpruvy do Washingto- nu sdělují, že Němci jsou pány Itá- lie, jak oznamovalo rádio ve čtvr- tek v poledne. Hordy nazistických pochopů se hrnou do Itálie Brennerským prů- smykem a tisíce německých Gesta- pů a vojáků již zmocnilo se ital- Wachington, 22. února. — Vládní ekonomisti přišli k závěrku, že-Ně- mecko čelí vyhlídce vážného nedo- ských letist, vojenských středisk a statku nutných potravin během pří- draíl P° hrozbě, že obyv...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 February 1941

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 28. února 1941. VLASTA PITTNEROVÁ: V MYSLIVNĚ A V ZÁMEČKU "Že jsem mládenec, poctivý mládenec, že jim ještě dlouho nedám nic vydělat", smál se Fuchs. "Vlastně jste jeli mládenci tri", podotkl Adamec. "Pravda, ale kdekdo se díval jenom na mne", jistil Fuchs. "Však je na mne také podíváníčko, mládeneček- mysliveček jako malovaný, jako obrázek." Všichni se smáli. To o panně Netynce portýrové, která myslí trochu Anežka již přinášela polévku. vysoko a líčí na pana forstšrajbra, na Jelínka. Že myslí Pam Adamcova usedla s hosty u stolu, majíc podle se- panenka, že o tom nikdo neví a zatím že to ví on i jeho Emilka ve vysoké židličce. žena, a pan adjunkt Fuchs že také není slepý a hluchý j . Hošík byl trochu poděšen více cizími lidmi, ač mu ba- a leckdy něco prohodí, že prý mívá v sousedstvu někdy cukroví, ořechy a jablka, které mu paní teta dovezla veselo. A portýrovi že by myslili s dcerou ještě výš, že by! koledy > působily radost, přece se ostýchal a nechtěl ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 February 1941

) I A V pátek, dne 28. února 1941. Čechoslovák •i Chceme organisova- ný mír. Až do nedávná jsme stále slyše- li z úst německých dobyvatelů v různých obměnách jen jedno hes- lo: "Běda přemoženým". A toto heslo bylo také do všech důsledků prováděno; náš národ byl zbaven všech politických a kulturních práv, s našimi občany se zacházelo jako se stádem bezbranných vězňů. Tak se s nimi zachází až do nynějška, neboť ani jedna ze spáchaných křivd nebyla odčiněna, ani jedna z hospodářských škod nebyla nahra- zena, ani jedno z uloupených práv nebylo vráceno, naopak křivdy se jen množí. Ale tuto brutální perse- kuci doprovází v poslední době no- vá písnička. Naši doma, uzavřeným ve velikém koncentračním táboře, jemuž se říká "Protektorát", mluví se najednou o novém evropském pořádku, který Německo zřídí, jak- mile jeho poslední nepřítel složí zbraň. Jaká to bude krása. Celá E- vropa bude jedním organisovaným celkem, jehož jednotlivé části bu- dou mít svůj podíl na tomto štěstí a také českoslov...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 February 1941

Čechoslovák V pátek, dne 28. února 1941. Postup událostí evropské tragedie V pátek. — Němečtí důstojníci německé armády přijeli v pátek do Santanderu, aby zařídili tu vše pro blízký příjezd technických oddílů Adolfa Hitlera za "mírumilovným účelem" — odstraniti utrpení to- hoto zničeného mésta v severním Španělsku. Očekává se. že nejméně 500 ně- meckých techniků a vojáků s úpl- ným nemocničním, inženýrským za- řízením a polní kuchyni přijede do Santanderu, kteréž město bylo zni- čeno tornádem a požárem. Vojsko to má zůstati v Santanderu tak dlouho, jak bude ho třeba, jak se sděluje. V pátek večer však se ne- sdčlovalo, zdali již Němci do Špa- nělska přijeli nebo ne. Úřední kruhy v Madridu předpo- vídaly, že poplach, jenž byl vyvo- lán touto zprávou za hranicemi, možná přiměje generalisimo Fran- eisco Franco k odvolání německé vojenské pomoci v posledním oka- mžiku. 2, Bělehradu se sděluje, že nazi- sti připravují pontonové mosty přes řeku Dunaj za účelem hromadného pochodu německé a...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 February 1941

V pátek, dne 28. února 1941. Čechoslovák / "v ZPRÁVA POMOCNÉ AKCE ŽEN V HOUSTONU. Naše schůze pomocné akce, od- bývána dne 14. února 1914. za ú- časti našich obětavých žen. Na pro- jednání v prvé řadě přišla resigna- ce pí. H. Valčíkové, která se omlou- vala, že s lítostí se musí tohoto úřa- da vzdáti, že není jí možno věnova- ti se tomuto šlechetnému účelu, tak jak to vyžaduje a žádá, aby tohoto úřadu byla sprošténa. Resignace přijmuta a zvolena na její místo na- še obětavá a ještě za prvního od- boje nezištná pracovnice, pí. Anež- ka Svačinová, 5625 Darling, Hou- ston, Texas. A tu vás laskavě žádá- me, abyste vaše íinační příspěvky v budoucnosti zasílali na tuto adresu. Pí. A. Svačinová vám podá finan- ční zprávu za dva měsíce a sice za leden a únor. Dále šly jsme prohláédnout všech- ny zaslané bedny a balíky šatstva, které bylo, vámi krajané, zasláno na nás. Uznáno, že jest záhodno vše odeslati při nejbližší příležitosti, a tedy ujednáno balit v pátek dne 21. února večer. Při tét...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 February 1941

CBCH06L0VÁX ČECHOSLOVÁK and westské noviny Published every Friday by Čechoslovák publishing co. WEST, TEXAS. off1cers: Aug J. Morris, President Jos. F. Holásek, Sec'y-Treas. dibectors: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavliček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2 00 Subscriptlon Ceny oznámek sděli se na požádáni Advertislng rates on appllcatlon Í^lDNÉ osobní útoky a dopisy u- rážlivého obsahu se neuveřejní. PRESS Komisar ruské obrany, maršálek ^ Semyon Timošenko varoval v nedé- J li při oslavé dvacátého třetího vý- ročí rudé armády, že "ruská bran- ná moc jest hotova na okamžitý rozkaz pobiti každého, kdo by se opovážil porušiti naše svaté hrani- ce." Pro přítomnost se nemusí Rus- ko obávati "porušení" jeho hranic, ale s tím "povražděním" každého, kdo by se o to pokusil, bude jinak, jestli se Némcúm podaří zdolati Britanii. Pak Rusko bude nuceno sl hodně pospíšit!, aby povraždilo hodně Němců, až se začnou hrnou- ti přes sovětské hranice....

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 February 1941

I V pátek, dne 28. února 1941. Čechoslovák ě V V Zprávy z okresu Bell. Pořádá Kamila Foj tašková. Předešlý týden byly jsme v Tem- ple podívat na krásný a veselý film "C. K. Polní maršálek", který byl u- kazován v divadle "Gem". Návště- va byla dosti četná, ač mohla býti ještě větší, neb ten kus stál oprav- du za to jej viděti. Každému ná- dopisu zdělím, zvláště kde vzpomíná svých přátel. Pan Biel píše, že žád- ný neví jak jsou noviny dobré, že se dozví z nich o svých známých, s kte- rými se po mnoho let neviděl. Z o- kresu Bell je již vzdálen 32 let, pře- býval někde při Seaton a možná že si mnozí rádi naň vzpomenou. Ptá se po panu Frank Kristiníkovi, po J. C. Bártkovi, s kterým se neviděl 35 roků. Také píše, že bydlel ve West ... .. ..... .. . . ... 8 roků. Také vzpomíná pí. Marii Ča- vstevniku se líbil a ti co jej nemeli ,, ..... . , . . ^ j. .j.í. .. j . blovou a posila ji po mne srdečný příležitost viděti, mají opravdu če ho litovat. Vždycky ráda vidím če ské filmy a za druhé, ž...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 February 1941

V pátek, dne 28. února 1941. Enniský Věstník POÉADA JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavé oznámte jemu. PftECE JEN TROCHU MOC. černošského císařství, Habeše, mély Amerika, Anglie a Francie poslati jen válečné loďstvo do toho Suez- ského průplavu a Italové by jeli do- mů jako vrabci do hnízd. Všechny národy chtějí míti více než mají, ať již peněz neb země, a lid to samé, každý chce dnes všeho moc, ač ku spokojenosti člověka je třeba velice málo, jen trochu dobré vůle. Jeden bilion dolarů je tisíc milio- nů dolarů a v pádu dlouhého válče- ní by ty povolené biliony dolarů na přípravu k obrané při takových pla- tech dlouho nevydržely a znovu by musely býti povoleny ty ohromné miliony dolarů, když při správném a spravedlivém rozdělení by se udě- lalo o mnoho více než takovým způ- sobem, a proto jsem to nadepsal "Přece jen trochu moc". o TÝDENNÍ ZPRÁVY. — Přišel ke mě náš poštmistr G. •ých je treoa kui zi- Barney a přinesi mé vyvěšující li- ziveni toho, K y stlnUj ve které je přip...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 28 February 1941

v pátek, dne 28. února 1941. v r koutek pro bečláky . ' f'' Mylá redachce a vážený beěláctvo!, mu obrvrahu natěračl Mys,im> Ačkolif nejsem voptimysta, alebrž v blázinci by se našlo několik, co s spis pesimysta, přeci se vosmjeluju přizpívnout do Bečláclcýho koutku kterejšto se zabejvá humorystikou a ne vážnejma ouvahamy, a dofám že mje snat taki ňákej ftip přídě do péra. Nejdříf vám mušim grátulý- rovat k tomu názvu: "Koutek". Je to túze trefnej názef, anšto se říká: Se- dávej panenko f koutě, budeš-ly hodná najdou tě, a co platí vo pa- nenkách to samý platí taki vo mlá- dencích, čily bečlácích, a taxe může- me těšit že snat nás někerá ta vdo- vyčka najde — ale, musíme bejt hodný. nazisty nesouhlasí. Dnes je velký počet lidí, kteří věří více lži nežli pravdě, ale jsem přesvědčen, že toho budou všichni takoví jednou litovat a také stydět, ale budou mít k tomu dosti příčin. Tak zase něco veselého z mladých let. Jak jsme bydleli na té slavné Brushy, totiž jižně od Taylor, okolo řeky...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x