ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 3 April 1902

NKS M V TEXAS POSTEN. AUSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 3 APKJL 1W 2. I u Metropolisvilles Gåta, -ELLER" Amerikanskt Landtlif i Västern. * Iakttagelser och skildringar AF edward egqleston. —Vi fröjda oss icke öfver någons tall, men när den stolte unge Charl- ton får sitt här klippt och blk i- klädd "Stillwater-gratt" samt ^far ägna sig ät den intellektuella verk- samhet, som ligger i uppstaplandet af takspan och förfärdigandet af ät- tikskaggar, skall han hafva god lid att hängifva sig åt betraktelser öfver den stora moraliska sanningen, alt "ärlighet varar längst". (Forts, från föreg. nr.) XXVII. Arresteringen. Ilen vältalige redaktören, hvarsord jag nyss anfört, sade sanningen, när .han omtalade, att Metropol isville "framställde fenomenet al' ei^glödan- de krater, hvars sjudande utbrott sprida bestörtning vidt onikrinir". En livar hade trott pä Charlton. Po- pulär var han icke personer med mycken samvetsgrannhet äro i all- mänhet icke omtyckta, sä framt icke skärpan i deras grundsatser...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 3 April 1902

TEXA8 POSTEN, AUSTIN *^XA8, TOBSDAGlfiN DEN 8 APRIL 1908 B &> . i ? t mmmummmmtmmm i UPPSATSER OM Jordbruket, Hemmet OCH Allmän Bildning Höns och jordgubbar. Här liar man nägot att tänka på och sätta i verket till väien. Hönsen gifva gödsel, äta larver och insekter och äro således en inkomstkälla me- dan bären växa och mogna. Benmjöl och kött äro de bästa gödningsämnen för Jordgubbar. Kommer därtill litet kali är det mycket att föredraga framför den bästa Peru-guano. Det måste malas fint, och ingen maskin i världen gör detta bättre än hönskräf- van. Ben- och köttrester kunna kö- pas hos alla kötthandlare. Gif hön- sen liberalt däraf, och de skola som belöning gifva både ägg och gödsel. En god hönsflock ger värdefullare > gödsel än den man får frän stlalet. Blanda hönsspiilningen väl med om- kring fyra gånger dess vikt af lerjord, för den under tak och häll den torr. Den kan sedan spridas ut öfverjord- gubbsängarne och väl inblandas med mullen, hvarefter man går öfver den s...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 3 April 1902

1 TEXAS POSTEN. AUSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 8 APRIL 1902. DOKTOR DRAYTONS LÄRJUNGAR. EN SERIE BERÄTTELSER FÖR UNDQOH. ALLAN HAYWOOD. IIos denna hftrda, Rrofva, eländig man fanns en renare äder. Djupt ner på bottnen af hjärtat fanns en källa af medlidande för alla sva«a och hjälplösa. Denna källa hade porlat och stigit, allt sedan Frank Austin talat med Edvard om den ensamma, gamla modern, som längtade så myc- ket efter sitt enda barn. Åsynen af den modige gossen, som sä tappert stått emot sä mänga starka och ohyf- sade fiender hade åter satt denna käl- las böljor i rörelse, och den tafla, som nu mötte Baileys ögon, då han träd- de in i den gamla ladan, rörde upp den ända från djupet. —Majken! Hvad, Majken Allén, är det du, utropade han och skyn- dade fram till flickan, som glödande af feber kastade sitt hufvud frän den «na sidan till den andra på det hårda golfvet. Har du kommit hit, Maj- ken? Hon öppnade ögonen och säg på ho- nom. Först stirrade hon fildt och kände icke igen honom,...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Texas Posten — 3 April 1902

J* De två kamraterna, ♦ Sven, sa hette en, den andra Fått i dopet namnet Per, Båda voro de b varandra Lika ungefar. Samma trakt ined nio och mossar Hade fostrat dem, (Inaobats hade de som gossar, Hot t i samma hem.; Tiänstedrängar hade biida Biifvit sen pä samma dag, Och det var en lust att skada Deras raska tag. (.inabbats än som drängkamrater, Kitppats man mot man, Allt för äran att i dater öfvergå hvarann. Snart i rykte framom alla Uti socknen stodo de, Ingen vågade sig kalla Bättre, starkare. (jtatdrängsnamnet rart och viktigt Fingo snart de tvä, Men ej gnabbet ville riktigt Taga slut ändå. Hvad dem äggat som gemena, Samma tätlan fanns än kvar, Ännu var alltjämt den ena livad den andre var. Bada stodo lika nära öfvertaget än, livar gäng Per blef nämnd med ära, Nänmiies äfveu Sven. Lyckan svängde dock omsider, Att den ene seger vann; Per stod kry i alla tider Sven blef krasslig lian. Tåligt under läkarvården, Plågan han fördrog, Medan hans kamrat på gården Skötte harf och plog. L...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Texas Posten — 3 April 1902

10 TEXAS POSTEN. AUSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 3 APRIL 1902. AUSTIN. Barnfäst hålles i svenska baptist kyrkan här slädes näst* sondag den 6 april kl. K på kvlälen. Fritt inträde. Allaäro hjärtligt välkomna.—O. F. Carlson. Austin Ice & Bottling Co. Säljer is vid faktoriet till 20 cents per hundra pund eller och levereras is till hemmen for 30 cents pr hundra- det. Telefon 473. iiada I mierna. 1 idningens läsare. uppmärksammas på de af mr J. II. Day pä andra platser införda tillkän- nagivandena om hans kandidatur för Bkolsuperintendeut-sysslan i Travis county. Läs dem! Pä besök i Texas. 8venska*Amerikanska Postens re- seagent, hr N. F. Olson, är f. n. pä ett besök i Texas. Under sin vistelse i Austin kom "Flaxaren" äfven in pa Texas Postens kontor och bälsade pä därvarande murflar. Tack för tit- ten och lycka till! Ex-guvernör Högg fördröjd. Enligt telegram från ex-guvernör Högg, som^förväntades hit til Austin i mldten af denna manad, har blifvit fördröjd i London omkring tio dagars...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 10 April 1902

TEXAS Tb* Uoiwaity m* POSTEN. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. le Arg. Löp. No. 312. Austln, Texas, Torsdagen den 10 April 902. VOL VII. No. 41. !v- Till de unga, du, livad mitt sinne fängslar, livad jag tänker pa: Hvad nom stundom hjärtat ängslar, Att jag rysa må? ■Mt dig vid min sida neder, Mprss en stund till mig—Jag beder Jag vill skildra lifvets faror, Sås. )m dem jag mött Hur jag skådat ungdomsskaror, Som sin tid förnött Med att hand och öra låna Dem, som blott allt heligt råna: Det är natt, och lampan sprider Blott ett dämpadt sken. PLngestfuiit i plågor kvider t Stackars sjuklingen, IHt jag kallats nöden lindra, i, Söker dödens ankomst hindra. s,Ändtligt tyckes sömn han finna, * Och jag vakar där, Medan nattens timmar svinna, Allting stilla är. Då min blick kring rummet ilar, På en massa böcker hvilar,. Kanske jag en inblick vinner fn mänskosjäl från de böcker, här jag finner, lan studerat väl. iä jag tänker—bladen vänder, |en min upptäckt sorg blott...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 10 April 1902

APRIL IEXAS lOitSDAuEW AUöllN. POSTEN IKXAS I 1 8 i i i 1 i t ii 8 ii ei fc ir in SS > 1 .... | - rå n**** ...SVERIQE.. # 41V • 4> • ■«-••• STOCKHOLM. Patriotiska sällskapets silfverme- dalj utdelades söndagen den ltt mars it sex arbetare, tre maniIga och tre kvinnliga, vid Liljeholmens stearin- fabrik, hvilka i öfver 20 ar varit an- ställda därstädes. - Ett rusklgOjJÄlfmord begicks den 18 mars strax före klockan 2 vid Munkbron utanför stadens byggnads- kontor, dä en arbetare beiöfvade sig lifvet genom att afspranga en dyna- mitpatron i munnen, sä att hufvu- det splittrades. —Pä hemställan af stadskamreraren har drälselnämdens första afdeining beslutat att tlh stadens arkiv för att där förvaras öfverlemna en af afdel- ningens sessionsal uppställd s. k.Karl XII: olbel. —Ångfartyget "Frea" som anlände hit den 18 mars frän LiibecK, medför- de därifrån 1,000 säckar potatis.— llamburgängaren "Umeå" som älven anlande hit samma dags afton, med- förde frän Hamburg omkring 8,000 säckar...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 10 April 1902

TEXAS POSTEN. AUSTIN, TEXAS, TOfHDAtfTN DEN 1 ) APRIL l!H,2. mm T * - * c linf*-! etc- K irikanska ny= heter. JERSEY. American Sugar Co. har börjat rättegång mot (rman Herold, uppbiirdsman for |. i New Jersey för utbekom- t af $1,900,000, som skulle ut- krigsskatt utkräfd af bolaget pa som det häller före—olaglilgt ^rättvist sätt. Ehuru stämningen jits mot dr. Herold, r det natur- is regeringen som afses. Bolaget afr anvanda alla^till buds stående (del att drifva sin önskan igenom. EW YORK. The Society of Amer- in Authors hade tills pä aftonen en 7 april arrangerat om en stor mid- i hotell St. Denis till ära för rar indrew Carnegie. Orsaken var egent- ligen den, att mr Carnegie stod i pegrepp att afresa till sitt hem i Skotland. Vid tillfället varäfven arran jeradt ocii en debatt öfver amerikansk litteratur, i hvilken deltogo William Partridge, skulptör; Chas. S. Smith och Melvil Dewey. statsbibliotekarie jämte flera undra män, välkända inom konstens och litteraturens omräde. LOUISI...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 10 April 1902

TEXAS POSTEN. AUSTIN, TEXAS TOKSDAGEN DKN 10 APRIL 1902. ■ TEXAS POSTEN. Liberal Politisk Nyhets-tidning för Svenskarne i Amerika. Utgifves bvarje Torsdags morgon i Austin, Texas. M. J. & H. T. Knape. Ut<ifvahe. J. >1. Ojerholm Redaktör. M. J. Knai*e. . A tfärsf öreståndare Otto Knai*e Reseagent. Prenumerations-pris: Ett år 11.60 Ett hälft år 75 Ett år till Sverige 2.00 kännauifva J. N. KELLER såsom kandidat för distrikfelerk i WillUmsooeounty.uodcrkaaUd demo- kratiska primärvalens sanktion den 10 maj 1902. Prenumeratloosafglften betala* 1 förskott All prenumeration är bindande till deg* pre nuoaeranten fråiuätfer 1k tldnlnicen då al resterandeprenumeratlonsafKlft betalas. Fan- otnKttr bora sändas medelst Kxpress- eller r oetanvisnlng eller 1 2-cents frimärken under adress: TEXAS POSTEN, 1 6-108 K. 9th Street.'Austin, Texas. Annons-priser: tid aotlser, cj öfverst. a tum, utan ram .5<>c •• 4 " " S'.oo " " t " med " 7#o " $i.5o önskas, pr ord ■ • 2c 111 salu, pr ord • ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 10 April 1902

1'KXAS POSTEN, AUSTIN " i <. V<, TaUOYMS* DES 10 APRIL 1T)2 O, /N /K t • I I I L AR NI TORSTIQ Om ni önskar en god och billig dryck, någonting liknande I SVENSKT ÖL och SVAUDRICKA ♦ I ❖ ■; z . GA TILL ♦ C. A. ERICSON & CO., Y 1308 Lavaca Street, Phone 995. ^ AUSTIN. : TEXAS, —♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ' ♦ ♦♦♦♦♦■ ♦• ♦ ♦' ♦■ ■ ♦ ♦ • ♦ fr Nya Varor, Just Inkomna. Ice-Creams frysare, 3 olika fabrikat i 5 storlekar. Hyita enialjerade kökskärl af stål, importerade dirtkt från Tyskland. Tvättmaskiner med tillbehör. Gasolinspislar, "Blue Flame" oljespislar, bränner vanlig fotogénolja UTAN veke. Kom och hälsa på oss i vår nya lokal—tvärs öfver gatan från Womack & Sturgis grocerihandel. K. J. PETERSON, TAYLOR, TEXAS Svenska amerikanska nyheter, Gick icke någondera. Omahii. Nebr., den 2 apr. -En falsk anvisning pi *50 presentera des måndagen i förra veckau i Dellone hotell af II. C. Jacobson, samme man, som för en tid sedan stod anklagad för förskingring af medel för Nebraska Clothing Co-, hv...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 10 April 1902

if TKXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS, JORSDAGEN DEN 10 APRIL 1902. Metropolisvilles Gåta, El.I,KU Amerikanskt Landtlif i Västern, 5 * Iakttagelser och .skildringar AF EDWARD EQQLESTON. ****** —Skutan har kommit i orätt kurs —ni signalerar efter lots—ban kom- mer omburii: näväl,ni lämnar rodret, sätter er )u«nt ner och låter lotsen styra kosan. Ni företar? Och mr Con- ger såg ut, som om han velat smält ut den bild, han begagnat, 0111 han hade haft tid därt ill. Men det hade han icke. Albert äter sag Moll ännu mer^nedslagen ut. —Näväl. fortfor advokaten, lät oss komma till saki n. 1 första rummet inäste ni anförtro mig alltsammans. Ni måste säga mig, huruvida ni ta- git handlingen eller icke. Och nir Conger tystnade och granskade noga sin klients min. Charlton sade ingenting, men uL- trycketi lians ansikte vittnade om en inre strid. —Godt, mr Charlton, sade den if- rige lagkarlen med minen hos en,som lyckligen fullgjort den första och obe- hagligas t c delen af sitt värf och nu står i begre...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 10 April 1902

TEXASoPOSTEN, AUSTIN TSXAS, TORSDAGEN DEN 10 APRIL 1909 t I J J ''m i 1 f i UPPSATSER 1 OM lordbruket, Hemmet OCH Allmän Bildning luktalare bland exoterna. I Révue scientitic riktar en ransk vetenskapsman uppoiärk- mlieten på att buktalarekonsten är känd och utbredd bland många olika folkslag. Hans undersök ningar ha ledt till det resultatet att denna konst i forna tider drefs till en hög grad af skicklighet. Han antager att undervärket mod "talande bildstoder" hos do gamle egyptierna kan hiinföras till buk- taleri. Hos vilda folkslag lefver denna konst ännu. Hos*dem är denna sport förknippad med frambesvär- jandet af andar särskildt de dödas. Besvärjelser efter denna metod fö- rekomma hos zuluema, maorierna och andra folk. Man får härvid höra andarnes röster, stönande och suckande under jorden, öfver hyddornas tak eller i något hörn af hyddan. Präster- nas och trollkarlarnes ansikten och läppar äro under dessa spöke- rier fullkomligt orörliga. Den färdighet, hvarmed de framkalla de...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 10 April 1902

' re= TEXAS POSTEN. AUSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 10 APRIL 1908. / DOKTOR DRAYTONS LÄRJUNGAR. BN SERIE BERÄTTELSER FOR UNOOOn. ALLAN HAYWOOD. (Forts, från före#, nr.) Man insåg, att han Ickk kunde loc- kagossen till gräl,och väl vetande,at han i ett ordkrig skulle blifva beseg- rad inför sina bundsförvanters ögon, lämnade han fältet, lians vänner följde honom ögonblickligen, sä att Frank, Loren/, och Kristofer, åtmin- stone för det närvarande, blefvo läm- nade ostörda. —Kommer han att göra som han säger, Kristofer, frågade Loren/, oro- ligt, da Frank vände sig bort fran dem och säg ut genom fönstret. —Det kommer han, för sa vidt man icke brukar vald för att hindra ho- nom. Jag tror, att vi, nu gjort att nvad vi kunna här. Kn själ har ända blJfvit förd till ljus och glädje genom dessa små möten. Lä tom oss tacka Herren därför. Kanske öppnar " han någon gång väg för oss till att sprida hans ords välsignelse 'till' llere. Men herr Austin, min käre gosse, och han lade mildt sin hand pä Fr...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Texas Posten — 10 April 1902

1'EXASoHÖSTEN, AUöTIN TSXAS, TO«SOAGÖN DEX 10 APRIL m-i mm Aile Carl vid mid- dagsbordet, Hos herr von Y. en vacker da# Del midduK skulle bli, Noblessen all bjöds öfver lag Att taga del däri. Ej rikedom i huset fanns Att kalasera pä, Men för att liäfda namnets glans, Man måste till ända. Och lille Carl, en pratsam pilt, Blef tillsagd af sin mor Att sig uppfört mönstergillt, Som om han vore stor. Han särskildt tick som villkor satt, Bland mycket annat smått, Att ej för någon säga att Han nja byxor fått. Man satt till bords och allt gick bra. Och soppa bjöds omkring; En livar tick livad lian skulle ha, Men Carl tick ingenting. Den lille säg sig om ett tag Och utbröt i förtret: "Fär jag ej soppa, säger jag Det där, som—mamma vet.'' Och mamma gaf sin son en blick, Som mammor ha för sed, Men ack pä samma gäng han tick Sin soppa och sin sked. Von Y. satt stel liksom en byst, Frun tog till ordet sä: ••Om inte Carl kan vara tyst, Far han frän bordet gä." Och Carl han teg tills nästa rätt Jt...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Texas Posten — 10 April 1902

1 v TEXAS POSTEN, AUST1N. TEXAS, 10RSDAGEN DEN 10 APRIL 1902. austin. 1 ill El.Campo Herr Axel Wann {reBte liden lördag till El C«nipo. ämnar stunna borta niigra W* endast. Herr fcWann gen en del kreatur därnere { *8 terna och måste en gåD^ewe an resa dit ned for att se till huru liefinnabig. Stadsfullmäktige* s«mmratr*<fe. Sistlidne måndag bade ta 11 maktiga sitt sedvanlig® a ""J" j„. AlfckillijTB gtiromil och så kom frågan upp 1 "dprinkla" Congress Ave. och del af Sjätte fjatan, en «ak som staden anses höra otnbesörja- Sa ken blef emellertid refererad,tillet särskildt utskott, som har att rap portera härom till nästa möte. PÄ resande fot. Fröken Annie Nelson reste i går, onsdag, från Austin till Wa co, där bon ämnar stanna några veckor för att bälsa på där bosatta vannerJ ocb bekanta. Därifian tänker hon sedan resa till Chicago och det är mycket möjligt att hon sedan fortsätter färden ända till det gamla fosterlandet. Texas Posten önskar lienue en lyckosam resa. Gäller spott-fö...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x