ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
Tallinna raadio Austraaliast [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 June 1950

l Tallinna raadio Austraaliast Viimasel ajal oh" Austraalia lehtedes: . ilmunud • ; sõnumeid, ("The Advertiser" 26. mail, 1950 ja "THE SUN" 25. mail, 1950) Tallinna raadio saadete kohta, millistes saadetes, eriti mustas vär vis on valgustatud Austraaliasse siirdunud eesti: emigrantide, elamis tingimusi, Nii on Tallinna raadio kinnitanud oma: kuulajaile, et Sak samaa laagreist Austraaliasse emi greerunud - eestlased peavad elama " hirmuäratavais tingimusis," mis võrduvad kõige hullemate kontsen tratsiooni laagrite oludega. "Inime sed peavad elama plekkputkades ja; kanakuutides. Kannatades nälja all peavad nad endal hinge sees hoidma prügikastidest korjatud koorukes tega. "Perekonnad olevat lahutatud ja "sundtöödele "paigutatud meeäte liikumisvabadus" rangelt piiratud. "Ka naised ja lapsed ei tohi meeste. kontsentratsiooni laagreid" külas tada. ; Nii kokkuvõttes-Tallinna raadio •'•'hirmu ja õuduse" lood Austraa liasse asunud eestlaste elutingimus test. (Tallinna raadiosaadete kohta sa...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Välispoliitikat [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 June 1950

USA asepresident senaator Bark ley ' hämmastas maailma väljendu segay et Ameerikal tulevat Teelgi maid okupeerida, enne kui "külm sõda"'lõpeb. Oletati kohe, et üks seesugustest maadest on Filipiinid, kus kommunistid on juba välja jõudnud; relvastatud lööksalkadeni. Mõni päev hiljem asepresident Barkley aga võttis oma sõnad ta gasi, väites et temast on valesti arii saadud ja et ta pealegi on väljen danud vaid oma isiklikke vaateid. Paktiks äga, jääb, _ et Filipiinide "punaarmee" koosseisu.;kuulub juba limbes 20 tuhat meest ja et maa elanikkond, kes asjatult oota)) maareformi, neile üldiselt sümpati seerib.; Arvestades Filipiinide äärmi selt suurt strateegilist tähtsust, öllakse"USA sõjalistes ja poliitilistes ringkondades mõistetavalt mures* Kuuldub et Ameerika, vastupidi selt alles hiljuti avaldatud seisuko hale, siiski hakkab andma K§gu Äasiale oma?;mäja;ndiislikkuv 'ja,0U1 tarvis ka sõjalist abi, põhimõtte set Moskva " iöfenšiiv Euroopasg 3a Aasias on' teineteisega, lähedalt^eo tu...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTLASI VÔÔRSIL [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 June 1950

EESTLASI VÕÕRSIL *USA-sse saabus hiljuti endine "Vanemuise" primadonna Helmi Aren, lces viimati elas Saksmaaal *Pia nist Liidia Kass teotseb Ka nadas, Lethbridges muusikaõpeta jana. *Erle Kivilo lõpetas Stockholmi Rohuteaduše Instituudi pharm, eand. astmega. Prl. Kivilo on Sig tuna eesti gümnaasiumi esimese-, j lennu lõpetaja. *Agr. A. Ekbaum valiti hiljuti ust Reinart siirdus Rootsist Kana dasse, Montreali. *Agr.. A. Ekbaum valiti hiljuti Balti Liidu abiesimelieks Kanadas. Balti Liidu esimeheks on end. Leedu saadik Rootsis V. Gylys. *Dr. E. Kirsimägi, end. Tallinna tuntud psüühiater, elab praegu New Yorgis. Ta esines hiljuti Eesti Aka deemilise Koondise kõneõhtul loen guga teemal—" Haiguste hingelised :põhjused ja ravi." <. '— * Aleksander Pauskal ja Leo Kas teheinal on Ameerikas New Yorgis ! auto pärandustöökoda ja bensiini jaam. *End Balti ülikooli (Hamburgis) professori, õigusteadlase Karl Taltsi, elukohaks Ameerikas on New York, kus ta muuhulgas teotseb ka advo-. ka ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
NÄDALA SÜNDMUSI [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 June 1950

NÄDALA ŠITNDMUSI *Maailma avalikkuses äratas tähelepanu ameerika teade, et Ühen driikide õhujõudude poolt hoitakse stardivalmis raskepommitajate es kadrillid, mis sõja puhkemisel alus taksid; kohest rünnakut. Kürinak pommitajate koosseisus on ea. 500 Jielja—kuni kuuemootorilist mask nat, mis. on . suutelised- kandma aatompomnie-tjEsustessekuuravad1 kolme ' tüüpi raskepommitajad— ülipommitajad B36, ülikindlused B29 ja viimaste uuem ^ konstrukt sioon—B50. Neile lisanduvad düüs pommitajate B47 üksused. *Ameerikas Philadelfias arretee riti keemik Harry Gold, kelle kohta on andmeid, et mees . on kümme aastat teotsenud Vene salakuula.-. jana aatomisaladuste alal. Goldi ar reteerimine toimus Londonis vangis istuva aatomisalakuulaja dr. Klaus Fuchsilt saadud andmeil. Viimase kinnituse järgi oli Gold üks neid, kellele Fuchs oma Ameerikas viibi misel andis üle andmed aatomsala duste kohta venelastele edasi toime tamiseks. Ameerika Aatomienergia. Komisjoni liikme senaator Johnsoni teadaande ko...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
THE MODERN MAID [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 June 1950

THE MODERN MAID It was getting late at night when the servant: girl returned from the shops with various do mestic purchases; As she explained the transac tions to her mistress she cried out suddenly: "There! If I haven't forgotten the ham and eggs for breakfast." "That's a pity" observed the. mistress, but added, with kindly philosophy, "neirer mind. The 'shops will all be shut now. We shall have to get along in the morning with bread and butter and marmalade." The girl started. ' 'And, what shall: I have?" she inquired. - "Well, Ellen, I suppose you'll have the same as we do," replied the mistress. "Yes, Mrs. X.," responded Ellen, with some severity, "but let me tell you I can't do my work unless I'm properly fed."

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Speak English correctly! IDIOMS TO GET [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 June 1950

Speak English correctly! IDIOMS By FELIX RUUT TO GET to get 011—edenema; how do you get on— kuidas sa edasi jõuad, kuidas . sul läheb; .to get on one's nerves— — kellegi när videle" käima; to get out—esile, too-1 ma, väljendama; get out!—kasi välja!; to get out of hand—käest ära minema, kontrolli alt | pääsema; to get over—ületama, üle saama; sal lima, -taluma; I can't get over his abdftiinable manners—ma ei suuda taluda tema kohutavaid kombeid; she has quite got over the loss of her husband—tema sai üle oma mehe- kaotusest; to get rid of—(millestki, kellestki) vabanema, lahti saama; I could get nothing out "of him— ma ei saanud temalt mingisuguseid andmeid, teateid, vihjeid; to get the upper hand of— (kellestki) jagu saama; to get'together—kokku tulema, kogunema;. to get up—üles tõusma; üles ärkama, üles tõusma (unest). Lõpuks olgu esistätud ülaltoodu illustreerimi seks järgmine anekdoot. Juhul kui lugejad koh tavad, tundmatuid sõnu, siis palun neist aru saada sõnastiku abil.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
The Position of Woman in USSR From "Newsletter from Behind the Iron Curtain," No. 164, Vol. IV. 1950. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 June 1950

Prom "Newsletter from Behind the Iron Curtain," No. 164, Vol. IV. : . • - . 1950. ' ž:. Several weeks before March 8, when the Soviets celebrate the In -ternational Women's Day with much pomp and circumstance, PRAVDA wrote in a leading article: "For the first time in the history -of humanity the equal fights of wo men have been realized in the So viet state. . . . As different as light from darkness is the position of wo man in the Soviet Union from her position in the capitalist states. In the Supreme Soviet of the USSR there are more women representa tives than in all the parliaments of the capitalist countries together. ." This is quite true in the sense that the position of woman in the Soviet Union is indeed unique in the world. To pay for the right to be elected to .the Supreme Soivet women in the USSR must do the hardest work on an equal footing with men. In the Same issue of PRAVDA there is an article by one Aslanova, a female member of the Supreme Soviet from Azerbeijan. Sh...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
LEERILAPSED [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 June 1950

LEERILAPSED Esimesel nelipühil Õnnistati Mel bourne'is St, Johni kirikus Õpetaja Uno Stockholmi poolt: Aino Järv— Pärnust, Ellen- Krikori—Tartust,.•< Hans Aaria—Kuressaarest, Harry Haller—Järvamaalt, Mihkel Käige —Pärnust,. Kalju Luik—Võrust, Hugo Nigol—Elvast ja Raymond Nõgeste—Virumaalt.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 June 1950

IGA EESTLANE TELLIB "Meie Kodu"

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TEADAANNE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 June 1950

TEADAANNE f Austraalia Kunstinõukogu föde raalne direktor palus immigrat siooniministrit korraldada uus anstraallaste kunsti—ja käsitöönäi tust, mis oma ilmelt vastaks Can berras korraldatud näitusele. Näitus tuleks korraldamisele kogu Aus traalia ulatuses. Kõiki uus-austraallasest kunst nikke, maalijaid, skulptoreid, graa fikuid, käsitöö^— rakenduskunsti alade esitajaid palutakse kas' üksi kult või gruppides saata oma ette panekuid ja töid eelolevate näituste korraldamiseks. Eelistatud on Aus traalias loodud tööd. Saadetud töödest teeb valiku zürii, mis koosneb austraalia kunst nikest ja uustulnukaist. Immigrat siooniministeerium vastutab kõigi kahjude ja kaotsiminekute eest, trükib kataloogid reproduktsiooni dega, korraldab transpordi selleks eraldi ehitatud kastides ja määrab kolm vastutavat isikut näituse juurde. Kunstiosakonnas tööd esitatakse individuaalsete töödena. Käsitöö ja rakenduskunsti osakonnas rahvused esinevad omaette osakondadena, kusjuures väljapanejate nimed aval ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Paljasjalgne Tônisson küüditati Burmasse [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 June 1950

Paljasjalgne Tõnisson küüditati Burmasse Meie .lehe 13. oktoobri numbris 1949. avaldasime kirjutuse "paljas jalgse Tõnissoni'' tegelemisest Siia mis. .Nagu sellest kirjutab ''Stoek l^olms Tidningen Eestlastele" nr. 65, 1950, on mees ühes oma ' 'jüng riga" Siiami võimude poolt välja saadetud. Burmasse, kusjuures mõ lema ' 'buddbaiisu preestri" varandus on jäänud Siiamisse. Mehi on Bangkokis külastanud ameerika ajakirjanik, kellele ' 'pal jasjalgne Tõnisson" olevat kinnita nud, et tema kodanline nimi on Kar lis Tennissons ja ta olevat rahvu selt lätlane. "Jünger" Friedrich Voldemar Lustig aga olevat tunnis tanud end eestlaseks. Kui Tõnisson ise on lasknud en nast" tituleerida '' peapiiskop Dy-sek ning," siis oma "jüngrile" on ta a;n- , nud "ülempreestri" kraadi. Mõlema mehe korteris peale kahe koera ja kümnekonna kassi oli olnud, rohkesti igasuguseid vanu haruldusi ja väärtesemeid, näit. peapiiskopi kalliskividega kaunistatud kroon, palju kuld—ja hõbemünte, harul dasi käsikirju, ja ra...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTI RAAMATUID AUSTRAALIA RAAMATUKOKKU [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 June 1950

EESTI RAAMATUID AUSTRAA LIA _ RAAMATUKOKKU Adelaide laenuraamatukogu The Public Library of South Australia, Adelaide Lending Service" juhataja saatis meie lehele järgmise kirja: "Meie raamatukogu, on huvita tud eestikeelsete raamatute oman damisest. Kas võiksite meid nendega varustada, või juhatada, kelle poole peaksime pöörduma eestikeelse kir janduse ostmiseks? Kui teil on raamatuid müügil, kaš saadaksite mulle nimekirja. Austavalt Teie J. P. "Whyte."

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SKAUDID [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 June 1950

SKAUDID Laupäeval, 27 mail anti Sydney, 9. (resti) lippkonna skaudijuhtiflele: lippkonhajuht skautmaster Sam ' Eber'ile, rowerskautide juht Vik tor Valk'ile, skaut juht N. Kalda'le ja lippkonna sekretär Herbert Särev'ile välja ringkonna komis jonääri poolt juhitunnistused (war rants). Tava kohaselt kinnitab skautjuhid ametisse peaskaut Ro wallän Inglismaal, Londonis. Domi nioonides teevad seda vastavad aukandjad, kelleks Austraalias on esindaja Mr. J. Northcott. Viimase poolt, kinnitati ametisse* ka meie skautjuhid.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTI KIRJANDUST [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 June 1950

EESTI KIRJANDUST —raamatuid ja ajakirju—on müügil Eesti kaupluses Eesti Maja kõrval majas 143 Campbell St. Sydneys. Samas müüakse ka peennahatöid. Raamatud ja nahkesemed ori soovi jatele vaatamiseks vitriinis välja pandud

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ÖNNETUS KAASMAALASEGA [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 June 1950

ÕNNETUS KAASMAALASEGA Reedel, 26. mail kukkus Sydneys G-ranyille'i jaama juures liikuvalt rongilt ja sai raskeid sisemisi vigas tusi Juhan Popp, 47 aastat vana, abielus. Vigastatu viidi Parramatta haiglasse, kus ta seisukord veel. pühapäeval raske oli. Popp töötas raudteeehituse töödel . Regents Park'is. - ' ■

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ÜLEMAAILMSE EESTI KIRJANDUSE SELTSI OSAKOND AMEERIKAS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 June 1950

ÜLEMAAILMSE EESTI KIRJAN DUSE SELTSI OSAKOND AMEERIKAS asutati hiljuti sinna asunud seltsi tegelaste eestvõttel. Praegu on ka vatsus asutada seltsi juure kirjas tus osaühingut ja hakata välja andma igakuulist, 1 dollari hinna list raamatut koguteost. Raamatuid saaksid seltsi liikmed ja lugejad'— liikmed soodustatud hinnaga. Aval damisele tuleksid novellid, romaa nid, esseed, luuletused ja näidendid. Nii leiaksid avaldamise võimaluse kõik kirjanduslikud vormid, mille dest eriti näidendi tekstide järele, paguluses on karjuv tarvidus olnud. Praegu viibivad New Yorgis Ü.E.K.S. tuntumatest kirjanikest Henrik Visnapuu ja Pedro Krusten. Nagu eelmine teatab, lõpetab saavu tatud kokkuleppe kohaselt Ü.E.K.S. väljaandel ilmunud "Koguja" oma ilmumise ja kõik jõud koonduvad Rootsis ilmuma hakkava uue aja kirja " Tulimuld" ümber.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 June 1950

Melbonrne'i Eesti Ühing,. "Kodu" korraldab Võidupüha-J aanipäeva tähistamiseks 23. juunil kell 7.30 junnil kell 7.30 õhtul Collingwood'is Hoddle St. asuva Town Halli ruumes VÕIDUPÜHA BALLI. Kavas näidend eesti motiividel rah vatantsudega. Einelaud. Tants. Tantsuks mängib eesti orkester. Pääsmed hinnaga 5. shillingit eel müügil saadaval juhatusliikmetelt. Oodatakse kaasmaalaste rohket osa võttu. Juhatus. Tuntud eesti 'akrobaadid)—es traadikunstnikud perekond Lepad "korraldavad Eesti Abistamiskomi teele laupäeval, 10. juunil, algusega kell 7.30 õhtul Sydney Eesti Majas. VARIETEEöHTU Kavas uusi sensatsioonilisi numb reid Leppadelt. Peale eelmainitute on õhtu kavas kaastegevad varieleejõud Tivolist, Booseweltist, Sammy Leest, tsirkus ' Wirtliist, jne. Esmaklassiliste akrobaatiliste numbrite kõrval sisaldab kava ka' muretut nalja ja koomikat. LÕPUKS TANTS. Pääsmete hind sh. 8/-, saadaval Eesti Seltsi einelauas. Pääsmete arv piiratud. Sydney Eesti Selts "Eesti Kodu Linda'''■järjekorraline...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 1 June 1950

MEIE KODU. Austraalia eestlaste nädalaleht. Peatoimetaja Juhan Yiidang. Vastutav toimetaja ja litsentsiaat Ilmar Raudma. - Toimetus ja talitus: Estonian House, 141 Campbell St., Sydney, N.S.W. Telefon MA 8009. Üksiknumbri hind sh 1/-. Aadressi muudatused sh 2/-. Tellimishinnad: 3 kuud sh 13/-, 6 kuud £1/6/-, 12 kuud £2/10/-. Kuulutuste hinnad : sh 10/- toll, tekstis 50% ja esiküljel 100% kallim. Omaste—ja tööotsimise, ning korteri \ otsimise ja korteri pakkumise kuulu c tused 6 d. sõna. Publicity (1938) Press Pty. Ltd., Regent St., 71-75 Sydnesr.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 June 1950

|/ ;;Yi.' meie kodu. i Austraalia eestlaste nädalaleht. - Peatoimetaja Juhan Viidang. Vastutav toimetaja ja litsentsiaat ■ ^ Ilmar Raudma. Toimetus ja talitus: Estonian House* 141 Campbell St., Sydney, N.S.W. Telefon MA 8009. r Üksiknumbri hind sh 1/-. Aadressi muudatused sh 2/-. - Tellimishinnad: 3 kuud sh 13/v 6 kuud £1/6/-, V2r kuud £2/10/r. Kuulutuste hinnad: sh 10/- toll, tekstis 5Q93 ja esiküljel 100% kallim. Omaste—ja tööotsimise*, ning korteri otsimise ja korteri pakkumise kuulu- ~ tused 6 d. sõna. ■. - Publicity (1938) Press Pty.' Ltd.r Regent St., 71-?S Sydney.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 8 June 1950

Kiriklikke teateid Sydney Eesti Ev.-Luteriusu Jaani Koguduse Jumalateenistus on püha päeval, 11. juunil, kell 7 õhtul,. 90 Grbulburn St., Luteriusu kirikus. Koguduse koosviibimised Kogu duse saalis 760' George St., sissekäik Parker Lane'ist, on laupäeval 10. juunil ja pühapäeval 18. juunil algu sega kell 4. p.l. ' Palutakse kõigi kaasmaalaste roh ket osavõttu. Uusi- koguduse liik meiks astujaid palutakse Koguduse õpetajale oma soovi avaldada.v< ja - oriiäd' andmed anda koguduse liik mete nimekirja sisse kandmiseks. Elukoha muutmisel palutakse uued- .aadressid õpetajale teatavaks, teha. ; Praost Fr. .Stockholm, Siv ■ * 3. " juunil - tuhastati. .■ Cronulla krematooriumis. Juuli Alp'i põrm. Matusetalituse pidas praost Stock holm. - - Lahkunu oli 73 .aastat vana,, sündinud Järvamaal Ambla vallas,, kust Austraaliasse . siirdus ' 1927. a. Perekond elas Lakeslandis. Leinama jäid abikaas ja lcakš täiskasvanud poega. * Melbourne'i-ii. .eesti evr; lut. usu: koguduse '■ jumalateenis...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x