ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 November 1909

VESTKU8TEN. Torsdagen den 4 November 1909. 5. Stillabafs kusften. ASTORIA,, OR. Ast oria ämnar fira sitt liiiii(.L»ri>ai-sjul)ilcuni 1!) 11 och en komité haj' tillsatts iitl föra frågan fram»* t. MARSHFIELD, OR. Hii ungdomslöroniug liar bildats i härvarande sv. lut Ii. församling. Dödsfall, Nyligen ill led härstädes mrs A. Hnirstiöiii efter att kort förut lia i; if vi I lifvet åt en flicka, liarnet dus; ji.ifira ti in mn r senare ii 11 modern. •vlr.s 11. var endast i.- '- .- ') år gammal. CCQUILLE, OR. Vid härvarande xaifVi-rk har arbetet, sum lögat liere seiVin i mars. nu ii t c ru j»(>t aj>i ts. EVERETT, WASH. Ku finsk ar ■ »'■Inre Kilits Aldrich föll öfverbörd IVån en fraktprum häromdagen och drunknade. EDDITTG, CAL. I!n lätt svår jord l) ifiling egde runi i norra delen af sta 'on i torsdags kväll. Några svin-art • kådor ha dock icke rapporterats, liäi var sknkningen stark nog att sätta linsen i en sådan darrning, att lön sleiutornti k...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 November 1909

6. VESTKUSTEN. Torsdagen den 4 November 1909. Prenumerera nu ! THE SALUBRIN LABORATORY, Grand Crossing, Chicago, 111. OBS! Uppfinnarens namnteckning i fac-siwi)e (som ofvan) finne:, å hvarje flaska äkta Salubrin. DEN GAMLA, BERÖMDA LÄKAREANSTALTEN, «jaj injnwmifA u/iniixujAiiniAIiiLn, ROSENBERG C- , EANSTALTEN, j iniAIiiLn, N. ROSENBERG CO:, C k • Dr. C. P. FRIESE, Medical Sup't. ^ Dr. C. P. FRIESE, Medical Sup't. RGC k • Dr. C. P. FRIESE, Medical Sup't. ^ Ht är den enda skandinaviska - läkareal| Amerika som gör behandling af kronM privata sjukdomar till specialitet samt V lar med svenska patienter på deras egDr. C. P. FRIESE, Medical Sup't. är den enda skandinaviska - läkareaI Amerika som gör behandling af kronprivata sjukdomar till specialitet samt lar med svenska patienter på deras PC Ht är den enda skandinaviska - läkareanstalt i l| Amerika som gör behandling af kroniska och M fl M privata sjukdomar till specialitet samt brefvex-M V lar med svenska patienter på deras eget språk,...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 November 1909

F. KOBERTS SKOAFFÄR 2261 Market St., San Francisco. (Bostad 3911 - 19th st.) Alla slag-s skodon på beställning. Reparationer utföras fort och billigt. Äldsta skoaffär i Eureka Valley. Aug. Stoltz & Co. KOTTAFFAR Bästa varor. Lägsta priser. 4127 18TH ST., SAN FRANCISCO. Prenumerera på "VESTKUSTEN" 1 Stilla hafskustens äldsta svehska tidning :: :: :: :: :: Svenska Föreningar. PATRIOTISKA l-uIiEt'NPIiT afbål ler siiKi regiiläm möten .pie måndagen i måiiaclm i Swcdi-.h Aim-tietm Hall, ^174 Market s.t., snriuln mölt-ii »:;>orh y.e niAndageii. SVENSKA 1 »AMSA LLSKAl'h"! afhåller huihmefler sina reguliära möten i Swedish Ainerii. 1 n 1 tall, 217.) Market St., tredje Torsdagen i månaden. SVF N S K A SÄLLSKAPET i San Francisco håller möten i Swedish American l- .- lall,2171 JMarket st.,h(arje Torsdags afton, allarsinöteii aiulra och tjerdeTorsdngsaltonen i m.tn. kl. S. Tel. Park 4571 SVENSKA SÄLLSKAPET i Oakland afhäller regulära möten i Castle hall, hörtiet af 12t...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 4 November 1909

vj. VLSTKUSTEN. Torsdagen den 1 November 1903. AL Sv. Luth. Ebenezer kyrkan, If.th Dolores Sts. Srtm.iiir,;ir: Höj?nifissa kl. 11 f. in., A iTonsäjifi; kl. <S. Sömlatf.sski» ki kl. J».4:j f. ni. lingdninSfiirtU* hvar Fredagskväll. 'JVI. Market 3Tool. 1 >r. JM». Anclrfcen, I';fst. Bostad: 20S Dolores St., vid kyrkan. HjertllQt välkomna till Första Svenska □ aptistkyrkan, belägen vid I7tli SI reel, iii.-II. Valeneia & (Jiicrrcro. IVIiitostider: S<- "- niclaK'ar kl. II I'- , ni. och 8 o ni. Söndansskola kl. !»:l.- "- » r. ni. samt kl. c. ni. 1/nji'di nisniiite oeli doreftei* soeiah l>f>nehXarje onsdags kväll kl. S. l»oridcns-Se,-kr. .1. Wm. lOdwall, I o I Moscow i.. S. K. F. O. Nilson, t. f. pastor. Svenska Methodistkyrkan, (Jticircro o<n i';!iii|) st. San Francisco. Mötestider: Söndagsskola kl. 10 f. m. Pl'<Sdikan kl. 11 i. ni rii^domsiriot.e kl. 7 e. m. och predikan kl...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 November 1909

VESTKUSTEN liberal Politisk, Veckotidning lur svonskame A. St illahafskustcn. Utgifvcn l»varje torsdag. VWHTKtTSTKN är spridd utmecl hela .Stillahiifskust.cn och utgör derför ett pr&Utfgt annonsmedium. Antionspris: 50c. pr tum; bland läsning 10c. pr rad. PIUONUMRnATlONSPRlS: rrelt Ar 12.00 I Fjerdedel* kr $0.65 Halft år $1.25 J Ett år till Sverige .... $2.50 Agenter erhålla lilxjrnl kommission. Allt som rOr redaktion såväl som expedition adresseras: "VESTKUSTEN. ALEX. OLSSON, RED. OCH UTGIPVARE, 30 Sharon Street :: :: San Francisco. 24:de krg. Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. San Francisco och Oakland, California, Torsdagen den M November 1909. - VESTKUSTEN = (THE WEST COAST) Independent Weekly Swedish Journal devoted to Literature, Politics and General News. "VESTKUSTEN" 1» the oldest Swedish Newspaper published ora the Pacific Coast and Is an Unilvaled Advertising medium. Hatos: fiOc. per Inch on h Insertion. Reading notices 10c. per lino. l.l...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 November 1909

I Ny Svensk BOKKATALOG | I y | öfver importerade böcker till salu hos I Bjk & BjNt ❖ * * | I Björck & Borjesson,40 w. 28thst., NewYoik City sändes gratis och portofritt på begäran. Kalalogen ininv. ,!!er ile bästa svenska författares arbeten till de billigaste priser som ti. >kommit i Amerika. OBS.! Till hvar och en som begär katalogen erbjm- '- a vi till endast 25 cents en sats om 25 svenska vykort, innehållande landskap, nationaldräkter, gratulationskort, väl utförda i färger ocli al' samma kvalité som säljas i butikerna lill 2 a 5 cents per st. Frimärken mollagns i likvid. BJÖRCK & BÖRJESSON, 40 West 28th St., NEW YORK CITY. i' ♦ >> v •;* 'V •£• ♦ »> »> * »s> •;« v v »> •!< %* >;• <* >;< c* <• ❖ ❖ •> c* •> >&...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 November 1909

Martha Washington Comfort Shoes refnad—det Ur hvad som V vV menas meil att bära stilfulla Martha Washington Comfort skor. De passa som en handske och tillförsäkra fullkomlig hvila1- ' och lättnad för foten. Inga knappar eller snören—1 endast att draga dem på och af som en slipper. Resårerna på sidorna åstadkommer fullständig välsittning vid hvarje steg. Ni skall aldrig fOrstå hur'behaglig en fin sko kan vara, förrän ni burit COMFORT-SKOR äkta hafva namnet Martha stämplade i- sulan. Afvisa er; cwn inte, skrif till oss. s i de hem, hvarest TER S NEY & SONS CO, ., CHICAGO, ILL. pDRESEN Alla andra våffeljern hafva fyrkantiga "taggar" som bränna vanlorna der "taggarna" mötas lemnande dem lialfbakade på andrastallen. Andresen hjertformade våffeljern passa tillhopa som kugghjul och baka jemnt. Om ej er jernhandlare har dessa jern, skrif till oss. Vi skicka er vår illustrerade bok med vaffelrecept. Begär bok No. 5. CAIJI-ORNIA »ITJPJPI/V CO., 268 Mar2s.et St., San FrancivSco Du ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 November 1909

4. VESTKUSTEN. Torsdagen don 11 November 1009. Entered at the San Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter. VESTKUSTEN, Frisinnad Politisk Veckotidning för Svenskarna pä Stlllahafskusten. UTGIFVES HVARJE TORSDAG från 30 SHARON ST.. SAN FRANCISCO mellan 15th & lGth, Church & Sanchez. PRENUMERATIONSPRIS: Ett år $2.00 Ett halft år $1.25 Ett kvarts år 60c. Ett helt år till Sverige $2.50 Alla prenumerationer måste åtffiljas af kontant likvid. I annat fall fästes ingen uppmärksamhet vid desamma. "VESTKUSTENS" Telefon: Market ,4851. ALEX. OLSSON, Redaktör och Utgifvare- . Alf. Erickson Reseagent. Ett mycket förståndigt förslag framkom omedelbart efter valet här i förra veckan. l)et utgick från chefen för registreringskontoret Zemansky och afsor att endast halfva antalet stadsfullmäktige skulle ställas under omval åt gången. Deraf skulle följa att valen måste gälla för lyra år. Det tar tid, innan de föreslagna åtgärderna kunna komma till utförande, äfven om f...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 November 1909

San Jose, Cal. Kapital Stock $250,000.00 Surplus and Profits $156,921 04 Platsen att insatta edra besparingar The Compass Saloon 379 12TH STREET, OAKLAND. Alla bla^s importerade skandinaviska spirituösa varor. Canutes Porter, Punsch ni. ni. Merchants lunch. Smör, bröd, anjovis. Telefoner Home 4861, Oakland 3516 Stxian & Son Svenska Skräddare 1004 Jefferson St., mellan lOtli & llih OAKLAND. Telefon Home A .- 'il!)8. MAMMAM BATHS TURKISKA ocli RYSKA IIAD IClectric vibration Massage I ALAMEDA COUNTY. nvägar och vå stationer på landet. och $10 i månaden NY, 180 Sutter St., Rum 301 & 302, S. FER FRÅN STATIONEN. aefamento, Cal. econd & Tliird NtM. OARD & ROOM" $1.25 (III $2.00 per (lag. alla tåg. MORRISON & BURNS, Egare A. DINGLE , Kaffe Ete. c. Vi lemna 20 proc. rabatt. ra 18th St., OAKLAND, CAL. nde 5 Acres Hem MARVIN'S HÅR-AFFÄR flriindlafrd 1884. / ssage, Chiropodi. Orders från landsormpt. Svenska lalas. Båda tele...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 November 1909

6. VESTKUSTEN. Torsdagen den 11 November 1909. - UNGDOMENS RÅDGIFVARE. en af oss utgifven boic på 48 sidor, omhandlande lifvets hemligheter, äktenskapet, mari-ja elaus sjukdomar, deras följder o. k. v.; den borde liUas af hvarje uiig man. Sändes fritt I förseglat omslag till hvar och on som pa etl postkort eller i bref insänder sin adress till ON. ROSENBERG CO., 59 Dearborn St., CHICAGO, ILL. Sär d V estkusten till "Gamla Landet fj mimmi ii win Milium Prenumerera nu ! «mtaummmBumm THE SALUBRIN LABORATORY, Grand Crossing, Chicago, 111. OBS! Uppfinnarens namnteckning i fac-simi)e (som ofvan) finnes a hv.irjt ^ flaska äkta Salubrin. DEN GAMLA, BERÖMDA LÄKAREANSTALTEN, ROSENBERG CEGMLA, BEMA LAREANSTALTEN, N. ROSENBERG CO., Dr. C. P. FRIESE, Medical Sup't. drffBflfa J är den enda skandinaviska läkareanstalt i ii ]B Amerika som gör behandling af kroniska och m 111 Ja privata sjukdomar till specialitet samt brefvex- Ja lar med svenska patienter på deras eget språk- , Medical Sup't. är den...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 November 1909

BERÄTForts. fr. föreg. n:r. TIONDE KAPITLET. Tvenne af Gabriellas pröfningsar liadc förflutit. Arnman fortfor att under sina kryssningar i skärgården stundom besöka Tistelön, der han, väl anskrifven boa gamle Haraldsson för den punktlighet, hvarmed han i ii bet a 1 te sina räkningar, oeli den drift ooli klokhet, som utmärkte alla hans förelag, beständigt såg sig mottagen med synbart nöje. Endast Anton skydde allt förtroligt närmande till den vänlige och artige jaktlöjtnanten. När lian fick se en skymt af tulljakten, satte han sig i sin båt oeli rodde utåt öns andra sida, der lian. liksom fordom satt hela dagen . vaggande och sjöng neckens visa, medan lian mekaniskt skötte metspöt eller drog upp sä fyen. Om vintern lemnade han spisvrån oeli gick på sin kammare när Arnman kom och ehuru han år från år blef beständigt mera grublande och sluten, hade man likväl ej på långliga tider afhört uåjj-ot oroande utbrott. Josefinas och Gabriellas bekantskap hade snart öfvergått till förtroligt, f...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 11 November 1909

AJJYOKAT Praktiserar vid alla domstolar. Umbsen Bid};., 2« Montgomery St. Tredje våningen. Tel. Douglas 346. Sail Francisco. Charles Francee Svensk Notary Public Chronicle Bldg., l:a våning, Rum 118 Koutorstiiuniar: 9 f. ni. lill 5 e. 111. Telefon Douglas 1S15 I tes. 1115 Castro St. Timmar C—8 c. m. Telefon Market 4835. Marion Vecki Advokat (Advokat för Svenska Konsulatet.) ; Crockerlildg,620 Market St., Rum 7(15 i TEL. KE ARN V 3588. | Mission Office: 2560 Mission St., Ap't 28 70 Timmar: — 7:-»0 c. m. R. II. CROSS Advokat 615 Mills Kldij., Mniilgomery & Pine IVleiun Kc.uin c|^io Advd al ft>i Svciist-Aui. liankeii. SVENSKA KONSULATET för California, Oregon, Washington, Alaska, lilalio, Utah, Nevada och Arizona. 268 Market St., San Francisco. WM. MATSON, Konsul. I "LUNDSTROM'S" HATTAR 1178 Market Street BUTIKER 64 Market S,rcet c 1/ i- 2640 Mission St. (>05 Kearny Street I c 1/ i(>05 Kearny Street SVENSK SKRADDARE. L. Å.Peterso...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 November 1909

== VESTKUSTEN , Liberal Politisk Veckotidning för svenskarrie ä Stillahafskusten. Utglfves hvarje torsdag. VESTKUSTEN är spridd utmed hela Stlllahafskusten och utgör derför ett präktigt annonsmedium. Annonspris:, 50c. pr tum; bland läsning 10c. pr rad. Utlandet. ■tS'J PORTUGAL. Kungen i delta land iir 1111 på giljarfärd i England. Under tiden regerar hertigen af Oporto. BELGIEN. Konung Leopold darrar 1111 på sin tron, påstå telegram från London, och ingen menniska förvånar sig öfver det. GREKLAND. Löjtnant Tibaldos, som ledde myteriet i flottan, och eu kamrat till honom, löjtnant Dimoulis, ha häktats. Alla de ledande i myteriet äro nu infångade. FRANKRIKE. Ett förslag att förändra representationen i deputeradekammaren från arrondissement till departement har förkastats af sagda kammare. Björnstjerne Björnson anlände i onsdags till Paris för att der .undergå läkarebehandling. Han möttes vid jernvägsstationen af eji representant för premierminister Briand. NORGE. Vid de allmänna valen...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 November 1909

NORGE. omdagelr sfewarten ombord och tillfogade honom flere knifhugg. Man antager, al! ena lungspelseii genomborrals och atl hufvudniuskelii pä ena armen al'ikurits. Svenska kyrkan i Köpenhamu. (irundeji lill den svenska kyrkan är nu färdig oeli del egentliga mnrningsarbelel hal- börja I. "Det sjette sinnet" som hamnlots. Kn norrman Emil Knudsen, som kallar sig- sjelf mannen med del sjette sinuel, gaf nyligen en märklig uppvisning för åtskilliga läkare och vcleiisåapsinäil, i del lian med 1'örbundlui ögon förde en niotorhiil på en ganska invecklad färd i Köpenhamns hamn. Knudsen har varil den bekante Flötumspojkens läromästare och liar sjelf '- varil anlilnd af- polisen vid flere til Hallon pä grund af sill utoniordentliga spårsinne. —> o~ Lille Karl (som skarpl ogillar den inriil!ning som kallas skolan): Pappa, livad menas med en autodidakt ? I'appa: .Jo, del menas en som ej gall i skola, ulan skaffat sig kunskaper på egen hand. Lille Karl (efter en stund) : Pappa, k...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 November 1909

VESTKUSTEN"- . ToorsSagen den IS November 1909. 3. DR. GIBBON Denne gamle tillförlitH* ge ocli välkände specia list i San Francisco fortfar att kurera alla könssjukdomar såsom Gonorrhee, (»leet, Str.kturSyfilis i alla dess former. Hudsjukdomar, Nervösa åkommor, Allmän svaghet lurlorad könskratni. m., vare sig sjelflcirld ljh hil- ., g j!vållad ( ller ej, och hvilkaTsymptöm vanligen äro blekhet o. magerhet mörka ringar undet ögonen, hufvudvärk, ringI ning i öronen, brist på sjelfitllit, tillbakadrageni het, hjertklappning, svaghet i rygg och ben. förI lust af minnet, finnar i ansigte t, hosta, lungsot I etc. DR. GIBBON liar praktiserat i San Francisco i 47 år och lidande skulle icke tveka att rådt I fråga honom och begagna sig al hans erfarenhet I och skicklighet. Han botar när alla misslyckas. ' Försök honom. Bot garanteras. Patienter botas i hemmet. Dr.J.K.GIBBON, 1^44 California St., Sau Francisco, Cal. När ni skrifver nämn annonsen Prenumerera på "VESTKUSTEN"! Stilla hafskustens ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 November 1909

C. O. SIVANBERG, Egare. Konserter vid Lunch, Middag och Supé samt kl. 3—4.30 ❖ S» e. m. af en utmärkt orkester jemte medverkande soloister * t i .5..j..;< .j,j..j. .5..j..j,,j,.j, ,j< — PORTOLA I • v Telefon Market 263. FLORADORA BAR 233 Church Street, nära Market San Francisco B. R. PETERSON A. E. BRANDSTEDT * * * .♦« »> «$»$ »♦. * * »♦« ►> * »♦« % 4» 4» ►> »> * * »> * "t* "t* * * ►>♦}» »> * * * «$>»J« »♦« $ »J» *- * Vid besök i San Francisco glöm ej att aflägga visit i det största svenska Cafe här på kusten* det eleganta ❖ v Möbelhandel Mattor, Möbler, Spislar. Finaste möbelaffär i hela vestern. E11 tre våningars byggnad full af allt hvad till utstyrseln af ett hus hörer. Kom och bese vårt lager och ni skall lätt bli tillfredstäld med våra varor såväl som med priserna. 2019-39 Mission St., nära 16th, S. F. RES DA TILL CUBA och det vi...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 November 1909

Stilla hafs kulten. PORTLAND, OR. Peddlare 'här i staden tii nu betala en "license" af C. 10 dollars om firet. Föreningen Linneas årsfest eger rum den 27 dennes i Woodméns hall. Vid Gustaf Adolfsfesten i Svenska Iiiimanuelskyrkan den (i dennes liiill festtalet al' pastor .1. A. Lea, hvarjemte pastor Renhard höll ett kort tal prisande den gamla tiden med dess "iidla strider i sann gudsfruktan" oeh liirdöinandr vår egen tid med dess '■"enstaka riktningar till vanheder genom en oädel samlmllsupplösnings- • 'rid i rå gndsförnekelse.- " Dessutom 1 öi ekorn sång af kören och fru Hilda 'j..idborg sjöng Norrländingens liemI '- li- .- '- - 'tan. Olyckshändelse. A. II. Knutson , fi "i Ftillsbo ftikte häromdagen hopt. • p;i en i gång varande spårvagn. Han fick dervid ena skuldran vrickad ur led <>cli två refjpen brutna. A. C. Hanson, en metallarbetare, i oil i måndags å. d. från 5:te våninI gen af en nybyggnad -och skadades sä illa, att fara för lifvet förefinnes....

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 November 1909

Prenumerera nu ! Flickan i Stadsgården. RERATTELSE (Forts. fr. föreg. n;r.). '• \'ej, ni liar ännu något att tillläfrga.- '' " Intet.- " "Ni vill förskona edrn sköna läppar fran att biträ fram de mörka tankar, som {jnnu- '- rufva på djupet af er s.jiil.... jag skall hjelpa er, min furstinna.- " Furstinnan studsade. Det Itlef nu hennes tur *tt träffas af bestörtningens Åskvigg. "Ja,- " fortfor läkaren, "jag vill låna ed ra tankar min tunga Ungefär så här ville ni säga till mig: min herre, ni har smugit er in i mitt palats, för att bakom liikarkonstens ogenomskådliga sköld stöta mordjernet i min gemåls bröst!.... Min herre, ni ville skrifva ett nytt blad i de hemliga giftenias historia!....- " Den sköna kvinnans nyss k noppade, men ändå så rika barm började våldsamt häfvas och sprängde ilernnder mången tråd af det skära silkesfloret, hvilket låg öfver Guds skönaste gäfva, som morgonrodnaden öfver skumhöljd våg. Men udden af den förolämpade mannens blickar och ord hejdades icke af yåge...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 November 1909

Svenska Föreningar. PATRIOTISKA I-ÖRBlMr*ET :ifliål: ler sina regulära möten 4:<le ni^^agen i månaden i Swedish-American Hal'- . 2174 Market st., sociala möten 2:a och 3:e i.iåndagen. "- SVENSKA DAMSÄLLSKAPET afhåller hädanefter sina reguliära möten i Swedish-American Hall, 2174 Market St., tredje Torsdagen i månaden. S V K N S K A SÄLLSKAPET i San Francisco håller möten i Swedish-Ameri-can Hall,2174 Market st.,'hvarje Torsdags afton, attarsmöten andra och fjerde Torsdagsaftonen i m:1n. kl. 8. Tel. Park 4571 SVENSKA SÄLLSKAPET i Oakland afhåller regulära möten i Castle hall, hörnet af 12th och Franklin sts., andra och fjerde tisdagen i månaden. LOGEN "ODIN"- , No. vax. I. O. O. F., afhåller regulära möten i Swe-dish-American Hall, 2174 Market st., hvarje onsdag afton kl. 8. Chäs. J. H. Berg, N. G. Hjalmar Matson, Sekr. REBECKA-LOGEN*" FREJA häller sina möten hvarje Torsdagsafton kl. S i Swedish-American Hall, 2174 Market st. Eli74 Elvira Wilson, N. G. Tillie Johnson, ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 18 November 1909

8. VESTKUSTEN. Torsdagen deSv. Luth. Ebenezer kyrkan, J5th & Dleeya, J5th & Dolores -Sts. Söndagar: iiö.mnessa 1<1. 11 f. m., j/NA Aftonsäng kl. 8. SöndagsSkom la kl. i).4T> i'- , m. ungdomsmöte hvar fredagskväll. Tel. *(flp> )ffl M-arket 3305. Teol. l)r. Pii. AndreenPastBostd: 208 Andreen, Past. Bostad: 208 Dolores St., vid kyrkan. Hjertligt välkomna till Första Svenska Baptistkyrkan, belägen vid 17th Street, niell. Valencia. & Guerrero. Mötestider: {söndagar kl. 11 1\ m. oell 8 " ni. Söndagsskola kl. 1. ni. samt kl. 5:30 e. m. Ungtlomsm&fce oell derefter socialt bönemöte ]ivarje onsdags Kväll kl. 8. Korres-pondens-Sekr. .1. Wm. lOdwall, 401 Moscow t "t., S. R F. O. Nilson, t. f. pastor. Svenska Methodistkyrkan, Guerrero ocn Camp st. San Francisco. Mötestider: Söndagsskola, kl. 10 f. m. Predikan kl. 11 f. m. Ungdoinsmöte kl. 7 e. m. och predi- \ an kl. 8 e. m. IWinemöte hvarje ons*1 •:...- ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x