ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 January 1941

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 24. ledna 1941. BEST THEATRE! PROGRAM TODAY AND FRIDAY Bette Davis 'The Letter" Also POUKY PIG CARTOON BATURDAY — ONE DAY ONLY George 0'Brien —In— "Stage To Chino" also TIIRF.E STOOGES COMEDY SUNDAY AND MONDAY Fred Astaire Paulette Goddard IN A NEW PARAMOUNT PICTURE "Second Chorus" wlth Artie Shaw And His Band also CARTOON & HEADLINEIl TUESDAY AND WEDNESDAY BARGAIN DAYS The Mummj^s Hand AND ANOTHER NEW PICTURE "One Night in the Tropics" Admission: 2 řor 15c; 2 for 25c Dr. T. J. Reeves PROHLÍDKY OČÍ PŘÍPRAVA BRÝLÍ VE WEST KAŽDOU NEDĚLI Z města a okresu — Ve středu se narodila dceruš- ka manželům Ben Mynářovým, k čemuž blahopřejeme. * • yT'" Southwestern Life Ins. Co. | útlá. obchod pouze v Texas. (5-6) * ' — Pí. Mary Grimmová z Tours I ':odrctila se velice těžké operaci v i Dallas. • 1 JT Použitý Regular a F-12 ! Farmall traktory, velké láce. Buies Itasca Store. (2tc) * — Ben Hanák přišel minulý tý- den o konec prostředního prstu při správce auta. « JW Dv...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 February 1941

VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně Na půl roku $2.00 $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. \S \ \\*W. > \\\Ii! I 'utilit///' i2 v .aJe hvězdnátý a pruhova- ^ & o ^ červenobílý a modrý prapor Q . a v ž d y nad svobodnou zemí — A Jiř ,1 Amerikou! V 'il AND WESTSKE NOVINY KOČNjK (VOL.) XXX. (NO). ČÍSLO 6. Entered as second-claes matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas ,under the Act oí March 3, 1879. 7. ÚNORA (FEBRUARY) 1941. Liberálnější pense již prý začala ( Austin, Tex., 4. února. — Starob- ní pense v Texasu stala se liberál- nější tři dny před zahájením zase- dání státní zákonodárný, jak tvrdil odbor veřejného blaha senátnímu výboru. Marvin Leonard z Fort Worth, předseda odboru blaha, pravil, že bylo naléháno na urychlení znovu vyšetření žádostí o pensi a že bylo zanecháno složitých žádostí o pensi, v kterých byly otázky o příjmu děti žadatelů o pensi. Leonar...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 February 1941

Čechoslovák V pátek, dne 7. února 1941. VLASTA PITTNEROVÁ: "Bárci, když bude Benda při svážce krást v lese kula- ny, tedy mu nový fořt přetáhne hřbet karabáčem nebo holi; to jsem já nedělával, jen jsem zahromoval, pod ebou ránou by se byl Benda rozsypal," řekl Adamec s dobromyslným úsměškem, a ani se hajni rozesmáli, kli- dil se Benda ze dvora, neopomenuv rychle ješté sebrati něco roztroušeného sena a slámy a hoditi si na vozik. "Ona bude mít kobylka hlad," řekl k Anči. "Ten mejvá ona hu Bendů častějác nežlivá posvíce- ni", smála se Anče na celé kolo a Benda odjížděl. Zatím se upravovalo vše, jak se dalo. Adamec šel dáti dohromady postele, leč Anežka byla Již s touto prací také skoro hotova, došla s mladším hajným zpět ze stodoly a byli již spolu postavili postele na prve určená místa. "Pantáto, prosím jich, sednou si, šli celou cestu, my to s Markem uděláme," vybízela Anežka. "A kde je Flot?" "Na voze, veze se jako pán. Poručil jsem mu, aby zů- stal na voze, co jsou slamníky a uzly...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 February 1941

V pátek, dne 7. února 1941. ÍÍFCH08L0VAR Houstonské Den ze dne se chystám do psaní a stále jsem to musel odkládati. Ne- vlídné počasí bylo tou příčinou, že jsem musel ustáti. Ošemetná "flu mne držela hezky dlouho ve svých spárech, ne aby mne na čisto zdo- lala, ale natáhla to se mnou hezky dlouho, že jsem nikam ani nešel, jen do práce a jak jsem přišel z práce, byl jsem zdolán únavou tak, že jsem po večeři a zběžném přehle- du novin šel spát. Teď již kloužu se šedesátky k tomu sedmému milníku a to snad člověk jaksi leniví, vleče se žitím jak ta řeka u svého ústí. Z mládí to běží ten život jako hor- ská bystřina, ale přibýváním let ten tok žití se zvolňuje. Nu, tak vida, Hitler si zase zabou- řil, i ten jeho "blitzkrieg" již ne- spěchá tím prvotním tempem, ja- ko ze začátku. I ten nejdůmyslně- ji sestavený stroj má nějakou tu A- chilovu patu, selže časem ve svém výkonu a nejlépe a nejpromyslněji sestavené válečné plány projeví ně- jakou slabinu, nějaké malé opome- nutí a kalkulace se...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 February 1941

Čechoslovák V pátek, dne 7. února 1941. Postup událostí evropské tragedie V pátek. — Co nazistický natěrač Hitler ve čtvrtek hrozil, jak zvítě- zí v roku 1941, Britové obsadili tře- tí italskou důležitou základnu v Li- byi — město Dernu, 175 mil západ- ně od egyptských hranic, po čtyř- denním boji s 10,000 fašisty, kteří kladli asi dosud nej větší odpor v celé kampani. Příštím cílem Britů jest Bengazi, 150 mil dále na západ od Derny, kamž britické mechanisované od- díly již spěchají. Němci poněkud zvýšili činnost proti Anglii v pátek. Bombomety s novou zuřivostí napadly Londýn za bílého dne, co veliké Berty vrhaly ohromné výbušné projektily přes kanál 12 mil dovnitř Anglie za Doverem. Němci se chválí, že mají děla schopná střileti na Londýn z fran- couzského pobřeží. Mezi obětmi v Lodnýně byl prv- ní Američan. Byl to major Robert Williams, vojenský pozorovatel Sp. Států, který byl zraněn střepinou pumy, proletěvší oknem do jeho po- koje v hotelu. Má se za to, že ztra- tí jedno oko. ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 February 1941

V pátek, dne 7. února 1941. ČECHOSLOVÁK I i VŠELICOS J. F. Morávek, Robstown, Tex. Tož práce na rozšíření silnice me- zi Robstown a Corpus Christi již za- počala. Tato bude "4-lane", každá 11 stop široká a vprostřed mezi ni- mi bude pás, 22 stop široký pro za- stávky. Doktor: "Řekla jste již pánovi, že se stal otcem trojčat?" — Ošetřo- vatelka: "Doposud ne, on se právě holí." Něteré děti mají tak dobré srdce, že se s rodiči rozdělí o jejich posled- ní cent. Corpus Christi Obchodní Komora si zavčas zjednala hlídače, aby hlí- dal jejich pumpovací zařízení při Calallen, odkud celé město a nyní i vládní námořní základna jest záso- bována vodou. Zároveň se staví plot kolem a i při Mathis jezeře jest u- stanoven stálý hlídač. Není třeba státi ve světě vysoko, jen je třeba státi pevně. V Corpus Christi si právě odhlaso- vali za $100,000 bondů, za které by mohli zvětšit a zvelebit jejich leti- ště. Postaví se v něm vysoká věž, na které budou světla, dle kterých pi- loti musí řídit směr letu...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 February 1941

CECHOSLO VAK V pátek, dne 7. února 1941. ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Published every Friday by Čechoslovák publishing co. WEST, texas. OFF1CERS: Aug J. Morris, President Jpg. F. Holásek, SeCy-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor předplatné $2.00 Subscription Ceny oznámek sdélí se na požádáni Advertlslng rates on application E^DNÉ osobní útoky a dopisy u- rážlivého obsahu se neuveřejní. V ftíŠI POHNOJENÉ ĎÁBLEM. Král vládnul z Boží Milosti, A vůdce z vůle lidu, a vztekle k tomu vykřikne že je to vinou židů. Též že prý ani křesťanství nic není schopno řešit, tož jako starý kabátec, se musí všecko přesít. A jako v dobé říjení, je laskav k dívkám, paním, a by ho lidé chápali až slintá hrozným řvaním. Vše bleskurychle zlepšuje; do chleba slámu přidá, a tiskne nové peníze , tak čisté jako 'křída'. Čest a mrav, právo, svoboda jsou špatné zvyky cizí, a proto, jak ta poctivost, , f! ze všeho nejdří...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 February 1941

V pátek, dne 7. února 1941. Čechoslovák ven a proto udeři na Brity v nej- ! bližší přihodné době a snad ješté v době, kdy ve Washingtone se budou hádati, zdali se máme brániti ne- j bo ne. Zprávy z Penelope. Pozdravné dopisy a telegramy státnímu sjezdu S.A.Č.T. Jsem ráda, že se sjezd S.A.Č.T. v Taylor pěkně vydařil, jen mě mrzí, Nyní není doba k haštěření se me- 1 že ?d naši odbočky nebyl žádný de- zi sebou a otázkou, zdali demokracie legat' isme zde hodně pozadu, tak dává nám právo projevovati náhle- j P°tře^°vali někoho,kdo Pozdravné dopisy a telegramy Níže uvádíme pozdravné dopisy dy o tom, zdali máme nebo nemá- n^s' zde trochu povzbudil, aby me se brániti lupičům! Na volnost Z ^ácl pro tisku a mluvy, jako zásady vám právě poukazují ti, kteři v tyto zá- dobro běženců a všech trpících, což | je naše svatá povinnost. Rolnici si již začínali chválit, že sady neven. Těchto výhod pravě ; již se začiná dobře orat a t bu_ zneuzivaji ti, kteri chtějí demokra- de na druhý týden> ale z ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 February 1941

Čechoslovák V pátek, dne 7. února 1941. Enniský Věstník POŘÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě oznámte jemu CIT NEBO SVĚDOMÍ? Zástupci naši odbočky S.A.Č.T., Jos. Odložil a pí. Anežka Zázvorko- vá přijeli z Taylor úplně spokojeni s výsledkem této státní schůze a také přinesli, že naše enniská osada byla tam oznámena jako odbočka která odvedla nejvétší obnos na náš dru- hý odboj. Viděl jsem v minulém čí- sle Čechoslováka uveřejněny jména odboček, kolik která odeslala a jak pracovala. Jsme tomu rádi, ale ne- jsme na to pyšní, protože jest to na- še povinost, kterou rádi konáme. U nás náš lid jest složen z Moravanů, kterých jest zde asi 75 procent, dále z Čechů, asi 3 Slováci, 3 Slezané a jeden český Ukrajinec. Náš lid je v jádru dobrý a má srdce na pravém místě (ač člověk má srdce na levé straně těla), ale náš lid je na po- hled trochu drsný, že někteří odbu- armády a rozloučil se se spoluvete- ránem. Následkem velkých dešťů a špatných cest pohřeb nemohl býti — Tak se bu...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 February 1941

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 7. února 1941 koutek pro bečláky m. po nosích a vousích. Občas některý nČCO jillého. zvolal: "Himllaudon, ja ti dam^ a J bác ho tou chcíplou slepicí. Až už byli pořádně opéřeni i od slepičáku, střev a krví zamazaní, tož ktsrýsí Je zvolá: "Hergot, Martine, Přítel Vytopil z Ennis napsal, že s.l-1 o. antisemitou. Američtí íašisti s n^nrvk* Fordem v čele jsou také antisemiti, CUry". , , . .. „ niJ. c„ Sp bytý!" lassen dal halt! Sehr gut^ do- a a* ^ y A toz usedli do vozu a jeh ^ ^ ^ napad. domu. Doma zeny s lucernou si na nQut podmanit a vyrabovat. Probol- ne posvítily, když lezli s vo . ševick- magazin se však bezvýhrad- f . a praví- -Umučená hodino, jak to ševický magazin West, Texas. jený a v dobré nalade pomoct si M tine Karla vyhlížíte, jako kdy- ne židu zastav . nemůže. Však každý uzna ze kdo pi- ™ lýden zabijeli a škubali Bronstema • še do novin, že nic u sebe neudrží, OV j - * • , Tak zase něco veseleho. — Jak Kdo vydržoval Trockého, který i ve Dysie cei...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 7 February 1941

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 7. února 1941. BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY Edw. G. Robinson -in— "A Dispatch Z města a okresu — Paní Anna Klimková, neb jak jí mnozí říkají paní Anna, která byla nemocna na "flu", jest již na cestě k uzdravení. • • jf?*' Na prodej — dvou řádkové nářadí, cirkulárka pila, 200 balíků sena a prací stroj. Ernest Šnapka, Rt. 2, Abbott, Texas. (6-7p) PrOlTI Reuters" — Leo Wrbas s manželkou z Hub- bard City, byli zde minulou neděli na návštěvě u svých přátel a pří- buzných. • • Pronajme se světnice, neb se přijme žena, která by bydlela se mnou. Rosi Vrána, West Texas, (6-c) Also MERKY MELODY CARTOON «ATTTRDAV _ ONE DAY ONLY Tim Holt —in— "Along The Rio Grande" also ANDY CLYDECOMEDY SUNDAY AND MONDAY "South of Suez" with George Brent Brenda Marshall AND OTHERS also MACK SENNET COMIDY TUESDAY AND WEDNESDAY BAKGA1N DAYS 'Dancing on a Dime' AND ANOTHER NEW PICTURE "Hard Rock Harrigan" Admisslon: Z for 15c; 2 for 25c Ti&ť) THERE'S DOUBLE C0MF0RT DOUBLE VALU...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 February 1941

VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. Nech 4, hvézdnatý a pruhova- * ^ 4 a modrý prapor , nad svobodnou zemí — w" . y ' .<v i v JCOU! AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXX. (NO.) ČÍSLO 7. Entered as second-class matter Januarv 2. 1920. at the rošt ofice at West, Texas .under the Act of March 3, 3 879. 14. ÚNORA (FEBRUARY) 1941. AAA. nabízí bonus v penězích farmářům Každý z farmářů bude oprávněn na zvláštní "bonus" $3, když bude kooperovati s programem "žiti do- ma", jenž jest za účelem podněcova- ti zvětšení produkce potravin na farmách, jak oznamuje odbor země- dělství ve Washingtoně. Bonus, jenž bude placen ze $3,- 000,000 přídělu na zbavení se pře- bytku plodin, bude dodatečnou ná- hradou k jiným výhodám, nabíze- ným farmářům za podílení se na A AA. omezovacím programu bavlny. Podílení se na bonusovém progra- mu jest ponecháno ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 February 1941

Čechoslovák V pátek, dne 14. února 1941. c- rvi VLASTA PITTNEROVÁ: V MYSLIVNĚ A V ZÁMEČKU ^! slziček, hořící lásky a yzopu, které zanechala ona v my- Nyní arci harašilo smutně uvadlé spletení úponko slivně Miliřské. Zde tak leda že vypučí od kořene smut- vých téch keřů, z nichž listí dávno větry odvály. A v té ně fialový šalamounek, nějaká nevyhubitelná noční fia-! úzké zahrádce stály keře stolistek, obaleny slámou a ža- la a vždy znovu se sama zasévající oranžová sluníčka házeny chmourem; nebyly by vydržely zdejší tuhé zimy. byla k očekáváni, jiného cosi sotva. j Kromé růžových keřů byly v té zahrádce podél průčelí -Však si vše upravíme," řekla si odhodlané a hledíc zámečku zasázeny samé květiny přezimující: pivoňky, do mihy dodala: "V zahradě květy vykvetou, opatři se, kosatce, srdcovky, oméje, plamenné lilie a hořící láska. , .. ! jen v životě zhynou a nedají se koupiti, ani vyprositi. "No, od Volmanů se nepředali nikdy a nikomu, ale ja Q;;ud dvakráte jich nedaruje." myslím, vzác...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 February 1941

V pátek, dne 14. února 1941. ČECHOSLOVÁK ■ r Postup událostí evropské tragedie V pátek. — Britické vojsko učinilo v libyjské poušti postup 150 mil ve 30 hodinách aby mohlo zaskočiti velký počet uprchlé italské posád- ky z Bengasi a dobylo tuto důleži- tou fašistickou základnu se všemi válečnými zásobami.. Zbytek Italů, kterým se podařilo uniknouti před rychlým úderem britické armády Nilu, utíká v nepořádku k Tripoli, ležící asi 600 mil na západ od Ben- gasi. Rána, kterou zasadili Britové Italům v posledních dnech, uvrhla fašisty do největšího zmatku v mo- derním válčení a Britové se stali ú- plnými pány východní Libye. Bleskurychlými manévry Britů byli Italové překvapeni a veliký po- kročí německé vojsko bulharské hranice, vojenská střediska a drá- hy budou okamžité bombardovány britickými letci. Praví se, že Brita- nie by ráda zachránila Bulharsko, a- le že propuštění německého vojska touto zemí donutí Brity, vzdor ne- chuti Bulharů, pumovati balharské území. Britické vyslanectví, ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 February 1941

Čechoslovák V pátek, dne 14. února 1941. Fort Worth, Tex., 9. února. Ctěně redakci a čtenářstvu zase pár řádků po dlouhém čase. Zdá se mi že těm dopisovatelům a čtená- řům něco dlužím, když jenom čtu a nic nepíši. Povídá se: kde té mají rádi ne- czboď tam často. Časté dopisy a stej- loéfco znění nezajímají. Bečlácký iroutek se v Čechoslováku pěkně vy- jímá, jen pište víc a hodně humoru. ^ Ékoda že nemohu mezi vás. PÝCHA PŘEDCHÁZÍ PÁD. Toto přísloví jest staré a samo se- Sxju pravdivé, jak pro různé jednot- livce tak pro různé organisace, ná- boženské sekty, politické strany a lilavně celé národy v dnešní době. j Pýcha je nenáviděná vlastnost a také má krátký život, dlouho netr-j vá. Po světové válce v r. 1918 evrop- j ské národy byly pyšné nad svým či- nem, že porazily nepřítele, který ne- Jbyl poražen, ale domnívali se všich- ni, že válka je navždy zažehnaná, a- niž by se byli ohlédli za sebe, co kutí j Německo. V mnichovském orteli za- se Anglii a Francii se zdálo, co nám j po Čes...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 February 1941

V pátek, dne 14. února 1941. Čechoslovák Co čteme. Ku konci minulého roku jsem se zminil o časopisu zaslaném mi z Ka- lifornie. Je to americký denník, dle obsahu zřejmě komunistický, a v tom čísle byl ničemný článek o pro- zatímní vládě československé v An- glii, a hlavně proti dru. Eduardu Benešovi. Je však známo, že většina těch C.I.O. dala svůj hlas pro Roose- Měl jsem nedávno příležitost čisti proněmci, pak carevnou Němkou a větši dílo od moravského legionáře i Rasputinem, který ani nebyl církev- Pleskýho, který dobrovolně uniknul ně vzdělán. A jaké byly v Rusku po- do ruského zajetí a byl jedním z prvních, kteří vstoupili do České Družiny, a tak také prodělal bitvu u Zborova. Je to dílo historické, psal jen to co viděl, slyšel a prodělal. Ač je úplně nestranným, jeho dílo je těžkou obžalobou bolševismu a těch českých "komunistů", kteří pomá- hali v Rusku Trockymu proti česko velta, nejsou tedy všichni smýšlení slovenské armádě, čímž přišlo mno- komunistického. V Londýně byl ny-...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 February 1941

V pátek, dne 14. února 1941. f E ■ \ ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Published every Friday by Čechoslovák publishing co. west, texas. OFFICERS: Aug J. Morris, President JQ6. F. Holásek, SeCy-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, P. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček V Americe se nikdo netřese stra- Sdíuierá Amerických Čechoslo- chem před Hitlerem, ale Spoj. Stá- váků v Texasu není více jen téle- ty se pouze chtějí zabezpečiti pro- sem pouze na papíře, nýbrž pevným ti tomu, aby nedošly tak daleko, ja- článkem v mohutné Československé ko Británie. Kdo se v Americe tře- Národní Radě, která spojuje vše- se strachem, jsou to zrádci a pro- chny naše lidi ODBOČKA ALAMO, S. A. Č. T. SAN ANTONIO, TEXAS. la jít mezi chasu. Škoda, že ty kni- hy nemám zde, jak ráda bych je teď 'četla znovu. Různi ti spisova- San Antonio, Tex., 11. února. | telé vás ve své knize poučili. Tady Vcházíme do druhého ročníku na- už spíš jsem si leckterou knihu . lanových, Mary. Přeji Billovi hodně...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 February 1941

y pátek, dne 14. února 1941. Čechoslovák Zprávy z okresu Bell. Pořádá Kamila Fojtášková. Ted zas po nějakém chvilkovém odpočinku se zas na farmě začíná- me hýbat. Je třeba trochu v zahrád- kách pracovat, neb za chvíli nám u- plyne únor a té práce bude stále víc přibývat. Hospodyňkám nastane ta- ké brzo práce s kuřátkami, neb kaž- dá bude hledět jich vychovati co možno nejvíce. Nyní při všelijakých těch moderních vymoženostech to jde snadněji než tomu bývalo dříve. Též i já se těším, že letos budu míti práci s kuřátky usnadněnu, neb mně manžel vystavěl pěknou vý- hřevnu s elektrickým samočinným vyhřívačem, který jsme si do ní za- koupili. To se mně bude kolem toho lepší otáčet, než když jsem tu kuře- cí havět musela všelijakými rozto- divnými způsoby zahřívat a ošetřo- vat. Někdy na ty všelijaké vynálezy člověk bručí, ovšem, nejsou-li lid- stvu příliš ku prospěchu a jsou-li jen na úkor zdraví a bezpečnosti. Ale věc, která je potřebná a užiteč- ná, z té máme upřimnou radost. Předešlý ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 February 1941

CBCHOSLOViK V pátek, dne 14. února 1941. Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě oznamte jemu. — V Dallas u řádu Pokrok Dallas — Tentokráte jsme prodělali za'du, sešlo z divadla, které Sbor měl 'čís. 84. začali bourati, aneb již je měsíc leden. Zemřelo u nás 19 lidí a: nacvičené k sehrání v listopadu, ale rozbouraná stará spolková síň, a na1 narodilo se jen 9 lidí za mésíc leden pro nepříznivé počasí se hráti ne- dalo. Zatím odešel Mirouš, za to- ho se ale našla náhrada, než však divadlo mohlo býti sehrané, odchá K UPOMÍNCE. TÝDENNÍ ZPRÁVY "Den, kdy prohlášen jste byl za tovaryše, má pro život Váš velký vý- znam. Při této příležitosti, kdy ode- vzdán Vám byl ten vyučný list upo- zorňujeme Vás na toto: Buďte pamětliv, že vstupujete dnes na dráhu, která tvoří rozhraní mezi zcela závislým a svobodným, téměř samostatným životem. Tato svoboda však jest právě to, čeho roz- umným a užitečným způsobem vy- užitkovati máte. Nezapomínejte na svou rodnou vlast, nik...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 14 February 1941

V pátek, dne 14. února 1941. Čechoslovák KOUTEK PRO BEČLÁKY Wacf 1 padla rána a zajíc se válel. Soused: wesi, íexa6. t „UAla Pónn Tlr V 11 70 QCnnň io. Ctěná redakce Čechoslováka a Beč- lácký Koutku! Tak jak jsem slíbil v posledním dopisu, že budu zase-psát, tak již jsem zde. Někteří mně v soukromých dopisech počali nazývat humorista diy hQ mrtvice neb m.nuly týden jsem zase několik ^ zvolá; . na mú dopisu obdržel a nekten si nepřeji, duš toto jsem jakživ neviděl> No, chála Pánu Bohu, že aspoň je- den nebyl vycpaný". Kluk pro něj běžel, vezme zajíce a jsaobrácený zády v okamžiku vytáhne vycpané- ho a na jeho místo vsunul zastřele- ného a pak šel s nim k sousedovi — aby byly jejich jména uveřejnena proto odpovídám, že když vás ty mé dopisy zajímají, dá-li Bůh zdraví budu hledět vás, milí čtenáři a čte nářky hodně dlouho bavit a obvese lovat. Mohl bych i něco vážného na Joe Zeťák. Crosby, Tex. aby vycpaný zajíc lítal, to nám kdo- si učaroval, to nedělají Zeťáci!" Kluk šel rovnou k ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x