ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 March 1902

TEXAS POSTEN. ACSTIN, TEXAS TOJiSDAGEN DEN 20 MARS 1902. P Metropolisvilles Gåta, ; -ELLER Amerikan kt Landtlif i Väter n, \ t Iakttagelser och skildringar AF EDWARD EGGLESTON. § (Forts, från föreg. nr.) —Ah, jag väger ingenting. Lätta- re än en fjäder. Bara ett barn. För resten gär jag ombord ända. Vid George! Och därmed stod han i be- redskap att hoppa i båten. Men Al- bert hade förekommit honom genom genting annat att göra. Om ni inte läter mej döda djäfvuien, na, då tar djäfvulen er syster, ocli de' blir si ute' på visan. Manen hade gatt upp, och ännu fortfor båten att segla tram och t i 11 - att stiga in vid båtens andra ända | baka |>a sjön, och sällskapet där skrat- och upptaga det. enda lediga sätet, tade och pratade ocli sjöng glada san- "l)et bortskämda barnet" sände iio- ] ger; Chariton gick fram och tillbaka nom en hotande blick, men Charlton ' pä stranden, ehuru de öfriga askädar- latsadc icke se honom och begynte med hög röst tala med Ben Towle om riggen. Man hade r...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 March 1902

TEXAS P06TEN, AU9TIN T^XAS, TOE3DAU1H UPPSATSER OM Jordbruket, Hemmet OCH Allmän Bildning. ! TH jp' L r h( f TT P« Majsstjälkssjnkan. . Om densamma, dess orsaker, före- b byggande och de kännemärken, som É bebåda dess närvaro, liar det talats f mycket; men ännu har man ej kom- j mit underfund med hvad som ligger till grund för sjukdommen. I en sä ! kallad bulletin, utfärdad af boskaps- kommissionärerna i Illinos. omtalas, att mänua kreatur i nämnda stat dött sagda sjukdom. Bulletinen är synbar- ligen afsedd för en allmänhet, som var praktiskt obekant med denna sjukdom, hvilken sälllan e'ler_ aldrig förekommit där. Längre västerut, i Mississippi däldema, har majs- stjälkssjukan länge varit en plaga för kreatursppfödare. Många .teorier hafva framlagts för att förklara,hrar- för kreatur, som beta på majsmarker, dö hastigt af oförklarlig orsak, me- dan de pä andra tider alls icke berö- ras däraf huru mycket majsstjälk de än förtära. Men ingen teori har än- nu hållit streck. Illinois-bul...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 March 1902

■ i-**mX* m TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS, 10RSDAGEN DEN 20 MARS 1902. DOKTOR DRAYTONS LÄRJUNGAR. EN SERIE BERÄTTELSER FÖR UNDQOH. ALLAN HAYWOOD. iv. . Milwards Corner. Söndagsmorgonen inbröt strålande och klar efter tvä dagars aofbrutet rägn. Frank Austin tycktes ocksii, när han satt vid fönstret i den liilu kyrkan i Graydon ocli sug pä en klar solsträle, som öfvergöt den t ill en be- rusande ström uppsvälla häcken med sitt gyllene skimmer, att det var ett godt förehud till det verk lian denna afton ämnade börja. Det solbelysta vattnet kom forsande och plaskande öfver de stenar, som lågo i dess väg, tills det råkade pä en skarp afsatts i klippan,där det bildade ett vattenfall i smätt, och skummande föll ned i en djup pöl, som lag mörk och tyst bak- om klippan. Under det gossen satt där och be- traktade det glittrande vattnet, van- drade lians tankar längt bort frän det herr Leonard sade. Den mörka, dju- pa pölen var Milwards Corner; den gnisrande, rörliga strömmen som ka- stade sig n...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 March 1902

A N 4* l'KXAS POSTKN, AUSTIN ^XAS, TORSDA' KN DEN 20 MARS Tag ej lifvet allt för tungt! jag påstår ej att det ur rätt Och som exfempel tjäna bör, Att taga lifvet allt för lätt, Som en och annan gör. Jag pästår endast hvad jag vet, Att det är dumt i allmänhet, Såväl af gammalt folk som ungt, Att ta det alltför tungt. Rätt mödosamt det stundom är Att slå sig fram på jordens ring, Men utan möda och besvär Man får ju ingenting. Ochlom ibland pa tok det går, Man modet dock ej tappa får. Det gäller på hvart nederlag Att taga nya tag. . Hvar dag man omsorg ägna bör. Därtill har Gud förnuft oss gett, Men man skall icke sörja för Den dag man icke sett. Hvad veta vi i alla fall, Hvad som i morgon hända skall.' Bäst sköta om den dag som går Sä godt som man förmår. Tag lifvet så som det sig ter. Och gör din plikt pa bästa sätt; Begär ej mindre eller mer Än skäligt är och rätt. Blir lyckan din i högre mått, Sä tacKa Gud för hvad du fått, Och sök, om klen du skulle bli, Att finna dig däri. Ej lik...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 March 1902

10 texas posten, austin. texas, jorsdagen den. mars 1902. \ It \ kjar och höns, innan han blef fast. j Några föreslår at dessa "tama rof- djur" lieläggas med dubbla kedjor, det vore nog icke någon sä dum torrrtKHT VACKRA5TE OCH STÖRSTA SORTER KliE LAQER af TAPETER Största fullständigaste lager af Bästa Målar Haterialer iieath & Milllnans berömdu Itailwuy lead och bluududo färger. I c*sa fritKcu hafva genom försök visftt si# vara den bästa. Itwntiiitf likaså bra". FonsterKlas. Varor 1 vagn sia- «ior. Der stornfärg-, ylas och lapctbaudeln 105-107 V; 6te Gatan. C. B. MORELAND. Tidtabell. 3.20 INTERNATIONAL & OHEAT NORTHERN. SÖDERUT:—Ankomma, 4 f. in., 5.45 f. m., 3.10 e. m., 8.50 e. m. Afgå:—4.10 f. m. , 6.00 f. no., e. m., 0 e. ni. NORRUT:—Ankomma 10.40 f. 1 2.57 e. m., 11.12 e. m., 12.10 f. ni. Afga 10:50 f. m., 3 e. in., 11:15 m., 12:15 e. m. och Ide. Födde. Herrskapet Lawrence TOIsén hade häromdagen den stora glädjen att till hemmet få välkomna en ny medlem, en stor ocn duk...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 March 1902

\ TEXAS POSTEN. M LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. pde Arg. Löp. No. 310. Austin, Texas, Torsdagen den 27 flars 190a. Vol. VII. No. 13. Klockljud, t [Ren' slut ar dagens strid, den lugna kvällen skymmer )ch nattens tysta frid till jorden sän- kes ner. Frän fästets djupa blå den milda stjärnan ler, |Ett ljus i sorgens natt bland alla dess ""tT bekymmer; [ Hon vinkar hopp och tröst i smärtans bittra stund, Ett bud så löftesrikt, hon bär ifrån T ^ sin himmel Till trötte vandringsmän 1 tidens yr ' ; ' vimmel, Där oron stör det lugn, som är på hjärtats grund. Och templets klocka siar de dofva sla- gen langa. tom tona bort till slut i rymdens vi- da värld. En hälsning bära de uppä sin snabba färd, Och dennas innehall jagsöka vill upp- fånga, Den talar mycket den, den är #ä läro- rik: itt mitt hjärta bär en varning att betänka, . ej för mycken lit till världens nö- jen skänka, |Tyde sä fort förgå, den snabba dagen lik. I Förty den fröjd är tom, som världen mäktar g...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 March 1902

«. I TEXAS POSTEN, AUST1N. TEXAS, JORSDAGEN DEN 27 MAKS lt02. I 1 I m i Från**** ...SVERIGE..; STOCKHOLM. Drätselnämndens första afdeining hur antagit allmänna telefonbolagets anliallan att få uppsätta telefonstol par å östermalmstorg. —Sextiosju skandinaver äro för när- varande fängna i boerlägret ä St. He- lena, enligt livad en af fångarna, herr Olof Johnson, i bref meddelat en sin broder i Amerika. —En större svensk bokafdelning kommer att uppräfetas^vld Carnegie biblioteket i Pittsburg. Urvalet af b'jckerna har anförtrotts at pastor Philip Andréen i Pittsburg. —Agendommen liällsta ^ i Bromnu steken har nu tork lar tas fri från mjäll brand. Ett nytt fall af mjält- brand har yppat sig vid Kimsta i Skanella soeken, där en häst dött af sjukdommen. K. befhde har med anledning däraf förklarat nämnda gård jämte den därtill närbelägna lägenheten Kimstalund smittade af nämnda sjukdom. —Stockholms läns hushåilningssäll skåps förvaltningsutskott tlllkänna- gifver, at.t premier för dödade g...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 March 1902

k i TEXAS POSTEN, AUSTIN, 1EXAS, TORSDAGEN DEN 97 MARS 1903. Amerikanska ny- heter. OKLAHOMA. Fem mil öster om Noble blef Frank ilartman af okända personer öfverfallen och dödad. Hans hustru blef ocKså lätt sårad, medan hans dotter allvarsamt träffades. En skarp strid måste hafva utkämpats, innan II. stupade. Sannolikt hade våldsverkarne kommit för att bestjäla honom,då lian satte sig till motvärn. Hans dotter kom honom också till hjälp. Hustrun blef slagen sanslös, medan den träffade dottern troligtvis lemnats på platsen såsom död. IOWA. Tvänne unga makar) Hen- ry och Minnie Ivers i Sioux City,fun- no ut att de ej passade för hvarandra och begärde skilsmässa inför domsto- len, och de blefvo äfven hvarandra kvitt för omkring sex månader se- dan. Härom dagen kommo de emel- lertid äter och begärde tillståndsbevis för äktenskaps ingående. De ville än en gäng pröfva pä det äktenskapliga lifvet tillsammans, ty de hade trött- nat på den frånskilda sällheten. De- ras begäran beviljades och...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 March 1902

TEXAS POSTEN. AUSIIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 27 MA US VM 2. TEXAS POSTEN. Liberal Politisk lör Svenskarne i Amerika Utgifves hvarje Torsdags morgon i Austin, Texas. M. J. & H. T. Knai-e, Utuifvabe. J. M. Ojekholm Redaktör. M. J. Knape. . Atlärsföreståpdare Otto Knape lieseagent Texas Posten är befullmäktigad till- kännagifva att It. J>. BY KOM I är kandidat för county elerk i Wil- Nyhets-tidning liamson county, underkastad demo- kratiska primär valens 10 maj 1002. sanktion den Prenumerations-pris: Ett år $1.50 Ett balft år 75 Ett år till Sverige 2.00 Pren iinratlonsafulften betala* 1 förblö tt AU prenumeration är blodande till dea pre numeranien fråntägor nig tidningen. (1å al resterande prenumaraUonHafglft betalas. Fän- ningar böra lIlMlM medelst BlDrMI* eller ' öglan visning eller 1 2-centu frimärken under adress: TEXAS POSTEN, I 0*108 E. Uth Street. Auatln, Te\a«. Cd Annons-priser: BOtiaer, ej öfverut. a tum, utan ram 4 " «. 2 .. me(| .. " 4 44 41 44 önskas, pr ord ilJ salu, ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 March 1902

i>:x.vs pöstes, ACJsTiKt t *c.vs, -roasov tis dks 27 mvks r> 2 '• h >. * A. 4 Svensk ✓ amerikanska nyheter, 11 va ti svin kunna inbringa. CX ebolt, la , den 20 mars. Hr B. A. Samuelson i O lebolt höll här om dajren en auktion på svin, hvilken mbrakte en vacker sum ma på $1,200. Han uppföder svin af den finaste ras, och derför I betinga de c-tt ovanligt hi gt pris. Omtöcknadt förstånd. Forest City, Ia.,deu 20 mars. Hr Gustaf Anderson i Forost City har föeklarats vara vansinuig och har afsiindts till hospitalet i Indo- pendence. För tre år sedan var han på ett dylikt sätt angripen och tillbrakte omkring åtta månade i hospitalet. Sedan den tiden har han varit återstäld tills helt nyli- gen. Vill ha skadeersättning. Murienette, Wis., den 20 mars. Frank Peterson, som varit anställd såsom agent för The Colliery En gineering Co. Scranton, Pa., har börjat rättegång mot detta bolag, fordrande$3,000 i skadeersättning. P. blef förra året arresterad an- klagad för förskingring men vid ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 March 1902

* 4. ■ IRXAS POSTEN. AUSTIN, TEXAS TOKSDAGEN DEN 27 MARS 1902 | Metropolisvilles Gåta, \ "ELLER" | Amerikanskt Landtlif i Västern * Iakttagelser och skildringar AF EDWARD EGGLESTON. 9 i (Forts, från före#, nr.) En hvar på stranden visste precis, hvar "Sjöfröken" hade kantrat, och om de noggranna upplysningar, som till ofvertlöd gäfvos, hade kunnat hjälpa till att finna liken, skulle det snart hafva varit gjordt. Den enda svårigheten var, att dessa "noggran- na underrättelser" voro sin emellan mycket stridiga, i det nämligen icke två af ögonvittnena gäfva överens- stämmande uppgifter. Mycket ropan- de hördes längs stranden, och mänga anvisningar gäfvos, men allt sökande visade sig länge fruktlöst. De hoj- tande tystnade och talade, hviskande, när Albert kom i närheten. För de flesta människor finnes ingenting vördnadsvärdare än sorgen. Klockan half tre pa morgonen erfor mannen, som höll linan, en sällsam skälfning, känslan att hafva påträffat ett af li- ken. Han halade upp draggen, o...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 March 1902

TEXAS POSTEN, AU8TIN, 1EXAS, IORSDAGEN*DEN 97 MARS 1909. T l UPPSATSER OM Jordbruket, Hemmet OCH Allmän Bildning. flera land för nybyggare. Sä framt ministerns för utrikes ä- renden plan ej går om intet, komina inom loppet af de 12 nästa månader- na ånyo två indianreservationer att öppnas för nybyggare. I)e nu ifråga- varande områdena äro visserligen pa J&ngt när ej sa vidsträckta som den för kort tid sedan öppnade Kiowa-, Oommanche- och Wicliltareservatlo- nerna,men det är dock fräga om 10,000 acres fruktbart land. De indianer, som fä släppa till detta land, äro del- vis Otoes och Poncas. delvis tillhöra de samma stam, som gifvit staten Missouri sitt namn. Hvarje medlem af dessa tre stammar, hvilka bo i nordöstra delen af Oklahoma, har helt nyligen af Onkel Sam erhållit sitt vanliga stycke, 160 acres. Men därjämte finnas 100,000 acres godt land, lämpligt för åkerbruk, hvarpa "cowboys" mot en ringa afgäld nu beta sina hjordar. Dessa 100,000 a- cres bör enligt indiankommissariens...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 March 1902

TEXAS POSTEN. ACST1N, TEXAS TORSDAGEN PK-N 27 MAKS 190t. DOKTOR DRAYTONS LÄRJUNGAR. EN SERIE BERÄTTELSER FOR UNDQOn. ALLAN HAYWOOD. —Nej, hör du Ville, nu narra du allt bra radikalt! —Jag försäkrar det är sannt. lian sade sa—ja, inte med samma ord r<>r- stäs. Som du /et sa uttrycka dok- torn och jag oss just inte på samma sätt precis. Till exempel, om jag skulle beskrifva dig, sa skulle jag sä- ga,att du vore rätt stilfull och pikant, att du kanske sätter näsan något högt, men att du i det hela taget är den muntraste och bästa fyr jag kän- ner, samt att du Inte ser sa illa ut. Men doktorn, han skulle presentera dig sä här: Herr Frank Austin, en ung man, som är fullkomligt hemma uti tidens viktigare frågor, har en snabb uppfattning och ett raskt ut- förande, har kanske nägot stolt och värdigt i sin hållning, men är i alla fall en man med ett angenämt sätt att vara och en hög bildning. Utom dessa intellektuella egenskaper är han ock nog lycklig att hafva en välfor- mad, manlig k...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 March 1902

"Det är Morgans/' I KXAS POSTEN, AUSTIN T'iXA.S, TOKSO.V EN DEN 27 MARS laOJ Th# TTntv< i«itv 9 ■'•MA 'En präktig besittning," mitt utrop var, m svar En sotiK karl gaf mitt strax ti "Det är Morsans!" jag for pä ett tåg, for dagen läng j en kunglig vagn vid maskinens gäng pii ett spär, som sträckte armarna ut öfver liela landet och ej tog slut. • 'Ettstorverk i sanning," mitt utrop var. En uniformerad mig gaf till svar: "Det är Morgans!" Jag for pä ett statligt fartyg bort, Frän vimpeln till köl'n af prima sort, En del af en (lotta, som ta Ha kan Med kronans flotta i manget land. "Ett fartyg, som duger," mitt utrop var. En bjulbent karl gaf mig strax till svar: "Det är Morgans!,, jag bodde ibland en stolt nation, livars land sig sträcker frän zon till zon. Dess mal i strid och i frid dess värt Bär vittne om styrka i muskel och nerf. "Ett härligt land!" dä mitt utrop var. En högrest man gaf mig stolt till svar: "Det är Morgans!" Jag drog till ett öde land vid poln För att skåda den...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 March 1902

mMR 10 TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS, iORSDAGEN DEN 27 MARS 1902. 1 1 trrmftrr VACKRASTE OCH STÖRSTA SORTERaoE LAUER af TAPETER Största fullständigaste laster af Bästa Målar Haterialer neath v MilllKan berömda Rallway-lead och blaiiUaUo färger. I>cbh* friigca hafva K"nom oreok vlsAt Hin vara deu hasta. InueDtlnK likaså bra". Fönsterglas. Varor I vagnala fcior. Der slorafarK-, glas och tapctbaiidclu 105-107 V; 6te Uatan. C. B. MORELAND. Tidtabell. INTERNATIONAL & GREAT NORTHERN. SÖDERUT:—Ankomma, 4 f. 111., 5.45 f. m., 3.10 e. m., 8.50 e. m. Afgå:—4.10 f. m. , e.00 f. m., 3.20 e. m., I) e. in. NORRUT:—Ankomma 10.40 f. m., 2.57 e. m., 11.12 e. m., 12.10 f. rn. Afgå 10:50 f. rri., 3 e. m., 11:15 e. m., 12:15 e. m. HOUSTON & TEXAS CENTRAL. Afgä 1.25 e. m.,'11.00 e. m. Ankomma 7.20 f. m., 4.10 e. m. AUSTIN DIVISION. Afgä 8.00 f. m. Ankomma 6.50 c. 111. AUSTIN. Under läxarevård. Herr P.Nelson från Hutto,Tex.. är i Austin under läkarevård och kommer att vistas här mlgon tid. Det l...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 3 April 1902

The UniTe'sity TEXAS POSTEN. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 7deArg. Löp. No. 311. Austin, Texas, Torsdagen den 3 April 190a. VOL VII. No. I i' , Kärlekens sång, Här sänger af mor Ti höra som små, Kj ana vi dä, Hvad gömdt i dem bor. Vi fröjdas ät ron, Som sången oss ger, Dock ger den än mer; Hvar strof är en ton Wr Kärlekens sång. Kår innerligt kär En annan vi fä, Att sånger första Snart känslan oss lär. Vi väl känna till IIvart jublande l^vad Bland blomster och blad. För oss är hvar drill En Kärlekens säng. När famn emot famn Som maka och man Vi hviska hvarann De vackraste namn, I tonfall sä ömt, I skälfvande bön Och tack, som är lön, Ett eko är gömd t Fran Kärlekens säng. När späda små skrik Oss nä första gäng, Den vackraste sång Dun läten är lik. För ungfolk pä vakt. Vid gråtande skatt Den ,klingar sä glad t! II vart skrik är en takt Ur Kärlekens sång! I motgångens år, På segrarnas dag Än kraftig, än svag Den sången oss när. Ett skratt och en gråt, En eg...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 3 April 1902

TKXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS, JORSDAGEN DEN 3 APRIL 1902."• a platsen, där toratvardet numera ar «illdeles för högt BILTATTER «***Prå n*«** ...SVERIGE... STOCKHOLM. Skansens nya lodjur, som nian se dan dess hi,tkoinst låtit förblifva den till buren^hörande grottan, är nu utsläppt 1 buren och kan sålunda allmänheten tagas i betraktande. —I dagarna bar förfrågan om varm mjölksautomaterna ingått frän Am- sterdam, och till stadsrädinnan Biehr bärstädes harskrifvelse anländt frän Bergen med anhållan om närmare upp lysningar om apparaterna —Ett 30-årsjubileum firades den 15 mars pä aftonen å Skomakarekälla- ren af tio af de navigatörer, som är 1872 voro elever i Stockholms naviga- tionsskola. Sedan supé Intagits, följ- de ett angenämt och kamratliktsam- kväm. —Till kommerskollegium har an- mälts, att C. B. Carlsen (Carlson), omkring 28 är gammal, antages hafva omkommit nied.luiblinskeppefliath- down", pä resa frän Yokohoma till Tacoma, bvarom underrättelse sak- nas sedan den t oktober —Und...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 3 April 1902

TE CAS POSTBN. AUSTIN TUXAS. TOKSDACrKN DEN 3 APRIL 190) 1 \ A merikanska ny- heter. OKLAHOMA TEIUUTOBY. Den ;w mars hemsöktes staden Outlirie af en svär eldsvåda. I branden för- stördes hotellet Capitol och äfvenså hotellet St. James, Cammacks hyr- kuskstall och Richey diversehandel samt State kapitol tryckeri. Förlu- sten beräknas till minst $330,000. ALABAMA. Från Isbell, Ala., meddelas den 30 mars att en cyklon- artad storm härjat trakten förliden fredag, den 28 mars, hvarvid bonings- hus, kyrkor,staket, träd och telegraf- stolpar förstördes. Två kyrkor ruine- rades alldeles och frän en tredje bort- lyftes taket till en 300 fot därirran va rande obebyggd tomt. Ett cederträd, 12 tum i diameter, stående två fot från ett magasin, snoddes af genom blåsten fem fot från marken och slun- gades tvärs igenom huset, hamnande pä andra sidan gatan. Järnvägssta- tionen, tillhörande North Alabama järnvägsbolaget, lyftes utaf stoimen frän en 5 fot höga grundvalen, därvid fraktgodsmagasinet sle...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 3 April 1902

t v S ! .JU' ■ . „ TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS, IORSDAGEN DEN 3 APRIL 1902.B TEXAS POSTEN. Liberal Politisk Nyhets-tidning för Svenskarne i Amerika. Utgifves hvarje Torsdags morgon i Austin, Texas. M. J. & H. T. Knai-e. Utoikvake. J. M. Ojebholm Redaktör. M. J. Knape. .Affärsföreståndare Otto Knape Keseagent. COUNTY ATTOKNEY. Texas Posten är auktoriserad tillkän- nagifva J. B. ROBIVSON såsom kandidat för county attorney för Williamson county, underkastad deinoratiska primärvalens afgörande den 10 maj 1902. Texas Posten är befullmäkti«ad till- kännagifva att JNO. I). HUDSON är kandidat för countv attorney i Williamson county, underkastad de- mokratiska primärv alens sanktion den lO.maj 1U02. Prenumerations-pris: Ett år *1-50 Ett hälft år 75 Ett år till Sverige 2.00 Prenutner&tloQtaffflften betalus 1 förskott All prenumeration är bindande till deas pre numeramen från åtr<T ii# tidningen, da al resterando prenumerutlonsufKift betalas. Pan* nlnKar böra sändas medelst Kipresn-...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 3 April 1902

TtiXASP))TES, AU STIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 3 APRIL 1908. ' i 1 4- Nytt, fördelaktigt anbud TILL GAHLA OCH NYA v PRENUMERANTER ✓ Som Texas Postens ägare hafva ett större antal INTRESSANTA och VÄRDEFULLA BÖC- KER, hvilka de önska göra sig af med för att bere- da bättre utrymme, utlofva de att ..KOSTNADSFRITT.. skänka en (ålan till hvar och en, GAMMAL eller NY PRENUMERANT, som s]älf på Texas Postens kontor eilägger ETT ÅRS PRENUMERATIONS- AFGIFT på tidningen. Som detta anbud endast göres tillfälligt och endast för en kortare tid, bör HVAR OCH EN, som önskar sig en SÅDAN BOK. (öfver 200 sidor) QE- NAST betjäna sig af detta tillfälle. TEXAS POSTEN, Austin, Texas, Akerbruks= Redskap. PLANTMASKINEK, PLOGAR, CULTIVATORS, HARFVOR Äfvensa Takrännor och Galvaniserade Järnplåts-Cisterner. Goda Varor och Låga Priser. TAYLOR TEXnS. K. J. PETERSON, Svensk/ amerikanska m nyheter. Följd af slagsmål. Stratford, la., den 27 mars. Under nägoa tid har något gurgel funnits mellan Frank John- son och Alb...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x