ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 December 1910

* •y d- (Dokončení.) "Učiň vše, co můžeš, pane; šetři však svého života. Bůh tě provodí a mého syna s tvoji pomocí zachrá- ní; budu se za vás modliti, dokud nepřijdete." IV. Es Sallb. Abych upřímně řekl, nebylo mě zcela dobře, obzvláště co se týče poraněného obličeje. Nos pálil ja- ko žhavý oheS a oko takřka hoře- lo. A jak velice potřeboval jsem v této neznámé krajins dobrého zra- ku! K tomu ještě, chytí-li nás Má- tnallové, budou radostí bez sebel Dali jsme se nejen do odvážné, ale zběsilé hry. Avšak nebylo času na rozmyšlenou, měli-li jsme pomoci, musela se tak státi rychle. Již za dne viděl jsem mýtinu a večer ohně na ni planoucí a znal jsem tedy aspoň směr, jímž se nám bráti bylo; to bylo vše a zároveň nic. Stoupali do příkré stráně, po skalách v kurdském lese, v úplné temnotě a při tom bez hluku, není maličkostí. Nyní nebyli jsme ještě tak dale- ko. Dříve než na druhé straně jsme mohli vzhůru, museli jsme zde do- lů a přes řeku. Při lezení dolů ne- dbali jsme na hluk námi spůs...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 December 1910

i? Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍ ÚŘADOVNA: Josef Ouťick jr., předseda, Caldwell, Texas. Joaef Mikeska, místopředseda, Wesley, Teias, J. R. Kuběna, tajemník, Fayetteville, Tesat. J. J. Frnka, pokladník, New Ulm, Texas. Účetní výbor: Jan Kuteri, EllinRer, Texas, J, M. Halamíčck, KayettevUle K. 1, Texas. Albert Fienčfk, Plum, Texas. Uozorei: Tom. Krajřa ml.. Caldwe l, Texas, Frank Štefka, Granger, Jan Damek, Sealy, Tel. Met. Pazdral, právui rádce. v Méaični poplatky do úmrtního fondn. Doba přistoupeni Od 18 do 21 rokft.. " 23 " 25 " .. na $250 15 ctů... 18 ' ... 23 " ... 25 " ... $500 , 30ctft.. . ;i5ctu.. 66 " 75 ' $1000 * I « .90 tl.00 81.20 II 45 50 00 Adresář řádA. 1, pokrok Texasu, Jan Slavík, taj., Fayetteville. a. Kopernik, Jos. Pokorný, taj., Fayetteville, R.F.D. i. 8. Novohrad, F. K. Buček, taj., Moulton R. F. D. i. 4. Karel Havlíček, R.J. Staffa, taj., Hallettsville, R. 4.,box 112. 5. Jaroslav, Emil Marek taj., Emil Schulenburg, R. t. 0. Moravští Bratři, R...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 December 1910

Z celého světa. t) V h IVr-ckucl svoboduuiyslnóho muie musíme nazvati soudní stíhání a odsouzení redaktora poctivě socia- listického a tudíž i otevřeně svobo- domyslného časopisu ''Apeal to Reason", Freda D. Warrena, jenž rozsudkem apelačního soudu spol- kového odsouzen byl na 6 měsíců do vězení a k pokutě $1500. Proč se tak stalo? Warren chtěl ameri- cké veřejnosti ukízati, jak dvoja- kou je zdejší spravedlnost, jedná-li se o dělníka, neb o representanta kapitálu: Za doby uhelné stávky v Idaho, dne 30. prosince 1904, za- bit bývalý guvernér Steinenberg a falešné podezření uvrženo na vůd- ce horníků a úředníky Western Federation of Miners: Moyera, Haywooda a Pettibona, kteří tajně zřízenci šerifovými přepadeni v bytech, a odvezeni do vězení. Po jedenácti měsících vězen! prohlásil soud, že únos dotyčných tří vůdců byl zákonitým. Hned na to otiskl v listě svém Warren odměnu $1000 tomu, komu se podaří unésti exgu- vernera Taylora z Kentucky z jeho známého úkrytu v Indiana, a po. stavit...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 December 1910

8 Odchov zlatých rybek. "Pojďme se podivati na náš do- bytek," prohlásil farmář, chovající zlaté rybky a vedl své hosty po ne- vysoké hrázi k velkému rybníka, vzal čeřefl a rychlým zamávnutím vytáhl pěknou, tučnou rybku. Byla barvy červené a zlaté a jen se na slunci blýskala, aby se ze sítě o. svobodila. "Pěkná rybička, není-liž prav- da," prohlásil farmář s uspokoje- ním, "pěfyiá to velkost na zlatou rybku. Váží kolem dvou liber, má- me takových ještě kolem čtyř set, ne-li více." Farmy, ea nichž odchovávají se zlaté rybky, jsou roztroušeny po celých Spoj. Státeeh, lepši z nich bývají blízko velkých měst, kde zásobují se z nich hlavně ptáčni- cké a rybářské obchody, jakož i departmentní story, které zvěř to- hoto druhu prodávají. Typická zl'a- torybková farma tohoto druhu na- lézá se asi 70 mil od Chiqaga v již. ní části Michiganu, tři míle od mě- stečka New Buffalo. Ona část far- my, kde skutečná produkce ryb se provádí, sestává ze tří rybníkň, prílměrem 100 stop Širokých a 200 sto...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 December 1910

r - ' " 1 •• • ■ 'i • -C:V l k> t <y StrachJPřed Chorobami Ustupuje. Téměř všecky hlavní občasné a zas- taralé neinoce, na které nejvíc lidí umíralo, dají se nyní vyléčit dle no- vého způsobu. Jsteli choří, nevzdávejte se náděje na uzdravení ani tehdy, když jste se dlouho léčili a léky nepomáhaly. Známý učenec Dr. Ferdinand Hart- mann vás uzdraví. Nedejte nic na to, co vám jiní povídají a vás straší, prohlašujíce váš - stav za beznádějnj'. Tento slavný lékař radou uzdravuje každého. Je to podivuhodné sice ale pravdivé. Ale není to žádný div ani klam, než věda a zku- šenost nabytá třicetiletým bádáním. ^ Dr, Ferdinand Hartmann léčí různé nemoce, ale hlavné následující: Slabost, bledost, chřadnutí, trápný kašel, lámání, křeče, píchaní, bolesti v žaludku a střevách, srdeční vady, nemoce jater a ledvin, měchýře, plic a sleziny; pohlavní nemoce mužů zen (.nakažlivé neinoce a ženské nemoce, jako bžlotok, bolesti břišní a nepravidelné neb bolestné měsíčné,) dále vady a nemo- ce ušni,...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 December 1910

*: t" rivílati texaské cectioinoravany v "Cotton Palace" 14. listopadu a přejeme si udržeti Váši známost našim zasilatelským oddělením. MfŽKTE objednali jakýkoliv oblek pro kteréhokoliv člena Vaši rodiny v Ssinjforovu storu aneb látku na oblek, látky hedvábní* a na ženské Sáty, jnípravy atd. a vflbec všo ze střižního zboží. Popište nám, co si přejete, iním a barvu, a my zašleme zboží nejbližším vlakem. Dopište pro vzorky látek a náš cen nik. Adresujte: Sanger Brothers, Mail Order Dept. Desk B. WACO, TEXAS. Nejlepší ze všeho. Náš mlýn Je v nejlepíím městě Texasu. Má nejlepšl zatíženi v celém státu. Upotrebujeme nejlepšl pšenici, jakou lze koupit, a proto tvrdíme, že NAŠE MOUKA ZVANÁ "BELLE OF WACO FLOUR" (kráska WACO-SKÁ) jest nejlepšl na „trhu. Pak-li dosud neužíváte tuto mouku, žádáme Vás, byste učinili zkoušku. Waco Milí & Elevator Co., Waco. 30C301 Krocany! Krocany! Skoupíme všecky krocany v trhu v jakémkoliv množství, ale musíte přivézt ten právy druh krocanu. Potřebujeme je...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 22 December 1910

TOL. XX. HALLE1 fSVlLLE, TEXAS, THUHS1UÍ, DECEMllF.R iá, 11110. SO. 21 $ ¥'■ OBZOR. ROČNÍK XX. HALL.ETTSVILLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 22. PROSINCE 1910. ČÍSLO 21 Entered as seeond-class mattcr November 19,1908, at the post ofllco at HaUettarille, Te>.a«, undor the act oř March 3, 1879. •fy ii. (Pokračováni.) Předlilstorický Texas. Když cestujeme po Texase z mi- .sta na místo, a vidíme nepřehled- né prerie a pláně, vysoké hory a mohutné řeky, zdi se nám jako by- ty obdivuhodné výtvary vždy zde byly. Pozorujeme rozdíl v kraji- ně, v půděj velkou rozmanitost ro-, stlinstva a zvířat, ale sotva při tom pomyslíme, jak se ty věci sem do- staly. Máme před očima velká stáda dobytka a jiného zvířectva užívaného k práci nebo chovaného k docílení potravních zásob, v ře- kách a jezerech spatřujeme ryby a ve vzduchu ptactvo, ale' ani nám nenapadne přemýšleli, odkud se to vše zde vzalo. Občas uzříme divoká zvířata, proháněla se po te- xaském území celá staletí před pří- chodem bělocha, ale zřídka oh...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 22 December 1910

I • i) I II ' II I) ' I I I I OD NAŠICH DOPISOVATELŮ. Bryaa, 15. pros. — Následující j členové a členkyně si vyzvedli pře- Stamford, 12. prosince.— Nyní stupni listiny oil řádu "Bedřich zase po několika měsíčném odpo- Smetana", čís. 39., ku řádu "Den- Činku Jednoty ohlášen kyl vstup nice", ve Wheelock: <lvou nových řádů, toužících po , j^n Ščasta, jan Nedbálek, Ad. spojení s naší jednotou. My členo- Sypták, Ad. Novosad, Pavel Miku vé řádu ''Slovanského Sdružení" I lec, Karel Novosad, Vine. Škubal, přejeme jim mnoho zdaru v jejich I Pavel Sypták, Frant. Sypták, Pe- působení v jednotě, by snadně do-1 tronila Mikulec, Anna Škubal, ju- stáli úkolu sobě vytčenému. | lie Sypták, Rozalie Křenek, Fran- Jak viděť, kráčí naše milá jedno-1 tiŠka nedbálek. ta rychle vpřed, takže málo který j j. F. Zák, taj. pojišťující spolek může se takým přírůstkem vykázati za tak krátký Bellville, 14. prosince. Řád Cameron, 14. pros. - Řád Po-1 Nelsouvllle, 12. pros. — Úřad- krok Jihu, čís. 72., zvolil si...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 22 December 1910

K ' ty 4 v Z celého světa. Deset milionů nu potí rám války. Andrew Carnegie odevzdal deset millionů dollarů sboru důvěrníků, kteří se zavázali, že budou fond ten spravovat, a to k účelu potírá- ní války. Odevzdání stalo se for- málně v budově Carnegieovy vědec ké fundace. Sbor důvěrníků se i- hned sorganisoval a zvolili si před šedou senatora Elihu Roota, který je stálým zástucem Spoj. Států na •mírovém tribunálu v Haagu. Presi- dent Taft piijal nabízené čestné předsednictví sboru. Důvěrníků jest dvacet sedm a jsou mezi nimi vynikající osobnosti, politikové, lidomilové a většinou lidé Carne- gieovi blízcí. Peníze uloženy jsou v zaručených dluhopisech první t Křídy, které nesou pět procent, čili půl milionu dollarů ročně. Car- negie ustanovuje, aby se peněz těchto používalo na potírání války. Má velikou důvěru, že se úkol ten provede v době brzkd, neboť hned činí opatření, co se má s penězi státi potom, až bude válka zaže- hnána. Praví, že v tom případu má sbor roční důchod obětovati...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 22 December 1910

. h r;i OBZOR, Časopis liospmláhiký, iioiičuý a zaluivný. Orgií li 8.1>. J. 8, t. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresa:1 '.OBZOR", HttlHtsville, Texas. A Ueneral Farm nml Family Newspaper. OrŘau oftlieS. 1'. J 8. T. Published Every Thursday by F. G. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscription,$1.00 per ycar. Advcrtisinjí rates on application. ^ Vcflkcré zvčrolíWařulié ilotnzy (s poznámkou, že mnjí hýli znslány "Olizoru" k «1iS!ónf, ndre- Hovány k zodpovídání buďtež řeskdmu zvfrolékař! n spolu pracovní!; u dr. R. Hcllcrovi, 2615 8o. Miliard ave., Ne ar 26th St., Chicago, lil. Thursday, December 22, 1010. bylo ; y __ Snoolt, 17. prosince. — Blíži se ^dvacátýšesty prosinec, den to pro nás významný, neboť budeme míti to potěšení po několikaletém užívá- ní dobrodiní, které nám členové řádu Nová osada skýtali, za jejich služby se jim poděkovati. Snahou naší bude, v budoucnu jim dobré dobrým splatiti. V onen významný den poprvé vkročíme pod svůj vlastní krov do nové síně...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 22 December 1910

Na prahu ráje. (Vysoko nad světem, kam oko :*> V dlem nicotnosti, ale oni ustrnuli jenom na povrchu. A z mého učeni nezbylo nic než krásných pohádek nedohlédne, kam naše mysl sotva! a ritus, k němuž se nehlásím. Teď že tušením pronikne, sešla se vzác- j vypravují o mní již jako o kulturní ná společnost. Je tu prostý Budd- j zajímavosti a aesthetické dámy v ha, s obličejem, který viděl zanikat Paříži jsou zamilovány do mého světy a vyrůstati nové, vedle něho, '°tosu jako včera zbožňovaly vyso- vážný Konfucius, s chytrým asvr-lký tón zpěvákův na divadle. Moje chovaně moudrým výrazem v kaž- země, v nichž slunce mělo být pra- dém pohybu, v každičné pause, stranou Mohammed se skeptickým úsměvem, který prozrazuje prudký vnitřní oheň — a ve středu všech tichý a mírný Kristus, s očima ne- výslovně tklivýma. Všichni zírají někam dolů, jsou plni zvláštního rozčilení. Teď učinili každý něko- menem poučen! pro milliony, i ne- energické pokolení a v ní hnije a vadne a libuje si v hezoučkém my...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 22 December 1910

ilMtampiBpMmaKwss Hubení plevele zelenou skalicí. O předmětu tomto čteme v oběž- níku pennsyivanké poKusné stani- ce následující: V poslední době odpoiuiuje se ku hubení obtížných pluvelů z mnoha stran zelená skalice (coppe- ras) a to hlavně na základě čet- ných a úspěšných pokusil v« Fran cii, Belgii, Anglii a Kanadě pro- vedených. V zemích těchto většinou použí vá se ku hubení divoké hořčice, di- veké řetkvičky a ohnice 15 až 20% roztoku zelené skalice a ku postří- kání jednoho akru stačí úplně 40 až 5° Sít!°nů roztoku toho. Patná- cti nebo dvaceti-procentní roztok docílíme tím, když 7 nebo 9 liber skalice rozpustíme v sudu vody. 2. provedených pokusů vysvítá, že nejlepších výsledků docílí se tehdy, když kropí se roztokem plevel před rozkvětem, dokud je ještě mladým a křehkým. Na plevel starší úči- nek jeho jest již nevalný. Mnozí rolníci v Belgii nerozpou- žtějí skalici, nýbrž rozmělníce ji na jemný prášek, tímto pole posypá- vají, používajíce k tomu na akr 200 až 3oo liber skali...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 22 December 1910

\ <v 1% e * Waller, Texas, 10. prosince. — Ct. tajemníkům podřízených spol- ků R.V.O.S. k laskavému povšim- nutí! /elikož cd posledního sjezdu R. V. O. S. již po dvakráte v našem orgánu Obzoru byli vyzváni veške- ří oni členové, jenž buď prostřed- nictvím jejich domácích tajemníků, nebo přímo sami, oznámili tajem- níku U.S.V. že na dále nepřejí si drželi pojištění na jejich majetek u R.V.O.S. proti ohni, blesku a vi- chřici, ale že budoucně přejí si bý- ti pojištěni na jejich majetek jen proti ohni a blesku, přece však vzdor tomu nezaslali své certifiká- ty do dnešního dne nezaslali úřa- dovně U. S. V. k opravě nebo vý- měně za certifikáty nové. Ačkoliv oněch členů jest pouze jen asi de- set, přece považuje úřadovna za nutné uěiniti opatření proti tomu, aby v budoucnosti nepovstaly z to- ho jednotě R.V.O.S. nějaké nepří- jemnosti nebo soudní opletáni, te- dy oznamujeme, že veškeré certifi- káty, které byly vydány úřadovnou U.S.V.^ na pojistky členů do dne 31. března 1910, dnešním...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 22 December 1910

OBZOR. Časopis hospodářský, poiuuý a zábavný. Orgán S. 1\ J. S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresa:' 'OBZOK'% Hallettsville, Texas. A General Farm and Family Newspaper. Organ oř tíie H. P. J. S. T. j Published Every Ihursday by F. G. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscription,$1.00 per ycar. Advcrtising ratcs on application. Veškeré zvěrolékařské dotazy (h poznámkou, že mají býti zaslány "Obzoru" k otištěni,' adre- , soványk zodpovídáni buďtei řeflkému zvěrolékaři a Clena O ZVVSeill DOÍlStnéhO n spolupracovníku dr. II. Hellerovi, 2615 So, 1 Miliard ave., Ncar 26th St., Chicago, 111. Zvyšováni pojistného. Mnohým členům zdá se pflso- biti nesnáze naše zařízení o zvyšo- vání pojistného, ačkoliv opatření stanov S.P.J.S.T. v článku jo. Hlavy V. jest tak jasné a srozumi- telné, že ani lépe upravili je ne- možno. Každý člen, žádající o zvýšení pojistného, pak-li tomu jeho stáří dovoluje, na jaký obnos pojištění j žádá, musí o povolení požádati řád, | kterého členem je...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 22 December 1910

\\*7 VOL. XX. HAI.LE1 rSVlLIiE, TEXAS, THIKSDAY, DECEMBER 24,lttlO. NO. 21 •ř-r m v OBZOR. ROČNÍK XX. H ALLETTSV11XE, TEXAS. VE ČTVRTEK 22. PROSINCE 1910. ČfSl.0 21 Entcrcd ■■ Mcnnd-cl... u.llfr Nnrímbír 1 . 1MW. t lín V* ■'« « lUltolUTlIfc. Tel.M. mfrr lh met oI M.rtll S. 1CT. VANOCNI pozdrav našim zákazníkům a přátelům ■ Přejeme každému z Vás Veselé Vánoce a Šťastný Nový Rok. Ať slouží Vám zdraví a bůh Šťěstí necliť provází Vás KOKEM 1811. Děkuieme srdečně za přízeň, kterou jste obchodu našemu věnovali v minulosti a ujišťujeme Vás, že si obchodního styku s Vámi vážíme. Jest naší snahou, abychom každého ku spokojenosti obsloužili. S úctou T. A. HILL & SON ^.;wrrívrw?rrtvrrrvr>^^vrrrTnrTTTTTrrTTTTTTTTT^^ TíTínTil HCallettsville, Texas. rrrviTrivrmTTiTiiT^ zboží za nízké ceny možuo vždy obdržeti v mém obchodě. Jméno V. A. Hanák může vám býti dostatečnou zárukou tohoto tvrzení. Vždy přičinil jsem se, aby můj odinářský a zlatnický závod jak zboží tak práci spravedliví dle ceny o...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 22 December 1910

v Cotton Palace" 14. listopadu aTpřejeme si udržeti Váši známost naším zasílatelským oddělením. MĎŽKTIO objednat i Jakýkoliv oblek pro kteréhokoliv áíena Vaší rodiny v SangerOvu storu aneb látku na oblek, látky hedvábné a na ženské šaty, přípravy aul. a vůbec vše ze střižního zboží. Dopiáte nám. co si přejete, míru a barvu, a my zašleme zboží nejbližším vlakem. Dopište pro vzorky látek a náš cenník. Adresujte: Sanger Brothers, Mail Order Dept. Desk B. WACO, TEXAS. Nejlepší ze všeho. Náš mlýn je v nejlepším městě Texasu. Mil nejlepší zařízení v celém státu. Upotřebujeme nejlepší pšenici, jakou lze koupit, a proto tvrdíme, že NAŠE MOUKA ZVANÁ "BELLE OF WACO FLOUR" (KRÁSKA WACO-SKÁ) jest nejlepší na trhu. Pak-li dosud neužíváte tuto mouku, žádáme Vás, byste učinili zkoušku. Waco IVlili & Elevator Co., Waco. (ř. aonoi Krocany! Krocany!? Skoupíme všecky krocany v trhu v jakémkoliv množství, ale musíte přivézt ten právy druh krocanů. Potřebujeme je pro naši; nakládárnu krocani musí vá...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 22 December 1910

& te> 4J til * Aitimannsvllle, i. pros. Dou. fáme, že ctěné čtenářstvo tohoto listu a členové R.V.O.S., nám ne- zazli, když přicházíme s odpovědí na dopis p. Kulhánka v jednom z minulých čísel "Obzoru", ve kte- rém se onen pán velice rozčilil nad naši oprávněnou a spravedlivou žá- dosti a nad naši nevinnou poznám- kou ohledně konáni jeho povinnosti co tajemníka R.V.O. S. Hned na počátku radí nám p. Kulhánek, co jsme měli dělat..po rozbití našeho kostela minulou bou- ří červencovou. Litujeme, že nám dáváte instruk- ce trochu již pozdě. Jestli jste to věděl, pane Kulhánek tenkráte, a jfestli to byla jediná správná cesta k výplatě, pak jste zanedbal svou povinnost tím, že jste nám to ne- řekl. Jestli jste to ale nevěděl, ták můžete očekávat, že kostelní výbor to měl vědět. Ujišťujeme vás ale, že kdyby náš kostelní vý- bor dostával službu $60.00 měsí- čně od R.V.S.O. jistě by byl vě- děl, co se v takových případech dělá. Dále praví p. Kulhánek, že se vymlouváme, že nám nebylo nař...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 22 December 1910

Iř**- Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍ ÚŘADOVNA: JoseO>uŇck jr.. pftídlttdtt, Caldwell, TelM. Josef Mikcttka, umtoptedseda, Wealey, Texas, J. R. Kuběna. tiijemntk, Fayetteville, Telaa. J. J. Frnka. pokladník, New Ulm, Texai. Úíetni výbor: Jan Kučera, Kllitiper, Terna, J, M. Halamfček, Kayettuvlllc K. 1, TflXM. Albert Fécnelk. Hluiu. TMCM. Dozorei: Tom. Krajía ml.. Caldwell, Teiíi, Frank Štefka, Gruntier, Jan Damek. SeHly, Tex. Met. ťazdral, Jirivui rádee. Mfulfní poplatky do úmrtního fondp. Doba přiatoupeni na $250 1500 $1000 Od 18 do 21 roků.... 1S cti 80ct&.. 1.60 1 22 " 25 1 20 ' 80 ' SI " 36 1 38 " 40 1 41 " 45 ' 45 " 50 ' 50 " 61 , 51 " 62 18 23 36ct&.. 46 " .. 50 " .. 60 " .. 85 " .. 75 " .. I .70 t .00 11.00 11.20 11.30 Adresář řádů. 1, Pokrok Texasu, Jan Slavík, taj., Fayetteville. 2. Koperník, Job. Pokorný, taj., Fayetteville, R.F.D. i. 8. Novohrad, F. K. Buček, taj., Moulton R. F. D. i. 4. Karel Havlíček, R.J. Staffa, taj., Hallettsville, R, 4.....

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 13 [Newspaper Page] — Obzor. — 22 December 1910

Slovo začátečníkům v chovu drůbeže. Třeba cena byla zapomenutá, jakost utkví v paměti. ě Každému začátečníku, který ho- dlá chopiti se chovu drůbeže, v kterémž míní nalézti z&roj příjmů i 1*0 potěšení, naskytuje se na prvním místě otázka: Jak do toho? Drůbcž- níci zkušení necítí ovšem potřebu následovních několika řádku, kte- rými chceme upozornili začáteční- ky v tomto oboru a základní body, kterým jest třeba pozornost věno- vati, avšak ti, kdož započít hodla- jí, budou je potřebovati — když ne hned, tedy po krátké zkušenosti, po krátkém čase. Předně musíme míti v drůbež- nictví zálibu a musíme se s chutí do toho pustíti, aniž bychom se o- bávali trochy práce, která jest s drúbežnictvim spojena. Práce tato, mimochodem řečeno, jest velmi snadnou; člo""k ]en poněkud v práci zálibu mající, nenazve ji těž- |w' kou. Člověku, nenalézajícímu v drubežnictví zálibu, se ovšem brzy znechutí. Opatřme si drůbež pěk- nou a hleďme udržeti ji v zdravém a prospívajícím stavu. Nežli zakoupíme dr...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 14 [Newspaper Page] — Obzor. — 22 December 1910

SCHULTZ, GRAY Si COMPANY, LÉ K ÁRŇÍCI SHINER, TEXAS, PŘEJÍ VÁM Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok! 3F=1E DG DEG OPERA HOUSE SALOON REISSIG &, BUSS, majitelé. Jemná vína, likéry a doutníky všeho druhu vždy na skladě. t v ,, y f Při této příležitosti děkujeme všem svým zákazníkům a příznivcům za přízeň nám v během uplynulého roku prokázanou a nadějeme se, že táž v nastávajícím roce 1911 | \ nám opět bude věnována. i \ Přejeme ze srdce všem Veselé vánoční svátky a šťastný Nový rok! SĚ /v íř £ I í! i r Ctění krajané! Přeji Vám všem VESELÉ VÁNOCE a ŠŤASTNÝ NOVÝ KOK a zároveň Vám děkuji za podporu mému obchodu věnovanou. Pro* sím, abyste mi ji i v nastávajícím novém roce zachovali. Jako do- sud, i v budoucnosti naleznete u mne vždy dokonalý výběr střižného zboží, hotového šatstva, obuvi, klobouků, prádla a jiné za ceny mírné. Přesvědčte se k Vašemu vlastnímu prospěchu FRANT. SHIMEK. V I ? ^ rnnn i . gn i m cri.ř -JO • £ KAHN & STANZEL, v t obchodnici zbožím železným, plechovým a skl...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x