ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 17 January 1941

Čechoslovák V pátek, dne 17. ledna 1941. '( BEST THEATRE Z města a okresu PROGRAM TODAY AND FRIDAY "Tugboat Annie — Schůze masového spolku bude j pořádána ve středu večer 22. ledna ! u Karla Kašíka. Kdo se v okolí za- J jímá ať se dostaví. • ' f Na prodej úplné farmářské o *i a • fy zařízení, koné a mezci. Hlaste se v oailS Again j tiskárně Čechoslováka. (4-pd) — V sobotu zavítal do West Theo- I dor Hruška z Corpus Christi, jenž I přijel na pohřeb stařence Hrabalo- í vé, která byla pohřbena v sobotu v ! Hillsboro. Vrátil se domů v neděli. Also TECHNICOLOR CARTOON SATURDAY — ONE DAY ONLY Johnny Mack Brown In A NEW PICTURE "Pony Post" with Fuzzy Knight also III)STER KEATON COMEDY Df Platíme nej vyšší ceny za pra- sata a dobytek. Navštivte mne, než- li prodáte. Frank Uptmore, Rt. 2, West, Texas. (5*pd) — V neděli dne 19. ledna bude u spořádána velkolepá taneční zába- va v S.P.JJS.T. síni ve West při zna- menitém a oblíbeném orchestru pod řízením p. Frank J. Kubína z En- nis. Zábavní vý...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 January 1941

I •r ' -1 A 11 \ C k j« k <y V \ ti VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. A = iBřSwřT ■■/j SV \ N> X I .iý a modrý prapor 4r Nechť hvězdnatý a pruhová- nad svobodnou zemí — o> ^======= v - AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXX. (NO.) ČJSLO 4. Entered as segond-class matter January 2, 1920. at the post oflce at West, Texas .under the Act of March^ljm^ 24. TJSDNA (JANUARY) 1941. OBČANSKÁ VÁLKA V RUMUNSKU Premier Antonescu vyhozen Železní gardisti v moci Tobruk, druhý přístav Libye padnul. — Dvě divise fašistů zajaty. — Rím při- pouští porážku a očekává brzkou pomoc Němců. — Rekové rozbili 100 nepřátelských trucků. Sof^a, Bulharsko, 23. ledna. — Ob-1 a oheň chrlících voznic. Jakýkoli ú- čanská válka mezi rumunskými ex-; těk Italů z města byl znemožněn, tremisty a vojáky diktátora generá- Konečný úder na Tobruk byl učiněn la Ion...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 January 1941

Iťřr ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 24. ledna 1941. KAREL ANDRES: Kariéra Matky Lízalky Humoristický román z periferie. Vzpomněla si, jak svou zamilovanou, s'ce už hodně (jou dyť von se vám ten člověk jen chechtá a kafe tu ' 4g drahý jako pes!" A do ticha, které nastalo tím, že Bezkočková skončila " nemohli smát, zahovořila Lízaika. Na polcejní šéfa, který se smál na celé kolo. • * * Matky Lízalky vzkříšení. Lízalku propustili za několik hodin po vyřízení všech formalit. Zpráva o její slcvěié obhajobě a ještě skvělej- ším zakončení se roznesla budouvou poucejniho ředitel- "Pane doktore, a vy pánové a slečinky, jak jste tady a ať se na místě propadnu, že to tak nebylo a že to bylo takhle. Paní Holmanová a vy paní Bezkočková vy mi to dosvědčíte! Paní Lízalová, jak mi moc a moc ublížila, tenkrát tomuhle pánovi (ukázala na Moučku) říkala: "Pane řediteli, naše Mařenka k filmu nejni. Nase Ma- řenka vo filmu nechce ani slyšet. Naše Mařenka je šva- dlena, a vona si svý štěstí na tu svoji mašinu c...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 January 1941

V pátek, dne 24. ledna 1941. v m / Besídka Čtenářů San Antonio, Tex., 19. ledna 1941. | byl posvěcen na Riverslde nový ka- Ctěný Čechoslováku a čtenářský, tolický kostel Sv. Jiřího. Bylo tam koutku! Již opět vstupujem do novoletí ' služby časové, by jsme sblížili se s o- 1 svétou a událostmi, které nám tato přináší. Odloučeni byvše od rodné I vlasti naší krutou bouři revoluční, pět monsignoru, dva biskupové, Je- den až z Chicaga, dp. bisku O. Brown z Dallas, dp. biskup Lynch a mnoho kněží. Do schůze S.A.Č.T. v Taylor včera Zprávy z okresu Bell. Pořádá Kamila Fojtášková. Sheldon, Tex., 20. ledna. Ctěná redakce Čechoslováka! Díky za kalendář Amerikán. Pěk- j ně jsme se pobavili. Ráda jsem si přečetla v Bečláckém koutku dopis od paní E. Bišek. Jen houšť, milá pí. B., ať se taky zasmějem v této tak těžké době. A vůbec Bečlácký koutek je podařený, jen aby se cho- pily pera i bečlaéky, bude to zajíma- vější. Na Studewood měli podařené di- vadlo z časů prohiblce, ale nejko- mičtější bylo j...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 January 1941

CBCH06L0VÁK V pátek, dne 24. ledna 1941. ) •. K ) ! Žádné nebezpečí? plán, jako já jsem vidél, létat nad velikými kameny posetým ostro- _ , vem. Váš pilot se ptá významné: Jeden týdenní magazin, který tu, "Proč Rusko staví vzdušné základny néi^třeba jmenovat odtaje ein-'-de když^ dobré^-ladnýnapev- nost amerických mocných appease- mně jen 50 mil odtud? rů což obyčejně dokazuje íotografi- Pamatujete se na to, jak pr<.d ně ckýmT snímkydokumentů jimi po-! kolika lety japonští letci podnja. děných a při různých vyšetřová-; -přátelský" let z Tokyo do Washing- S^abavených. Ten magazin je tonu, o čemž bylo tehdy tolik p«- však také zřejmě prožidovský a jak se zdá, také do jisté míry proarjrys- ský, protianglický. Magazin ten v jednom z posledních čísel dokazoval nemožnost invase Spoj. Států a opí- ral se o prohlášení důstojníka ne- meckého generálního štábu von Edelsheima, který v roce 1915 řekl, že "vzhledem k rozloze Spojených Států operace invasní armády ve vnitrozemí za účelem opano...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 January 1941

V pátek, dne 24. ledna 1941. Čechoslovák jt v i«i v I'. I \ Postup událostí evropské tragedie V pátek. — Vrchní ministr Win- ston Churchill pravil dnes večer, že Britanie musí míti lavinu zbraní ze Spoj. Států, v mnohem větším množství "nežli můžeme zaplatiti", jestli má zadržeti ránu Adolfa Hit- lera v "první linii civilizace". Churchill učinil svůj dramatic- ký apel v přítomnosti osobního vy- slance presidenta Roosevelta Har- ry L. Hoppkinse, jenž seděl blízko něj na platformě. Řeč byla před- nesena v přírodě úřednictvu a děl- nictvu, starajícímu se o bezpečí před nálety. Churchill mluvil o nebezpečí hro- zící Britanii invasí Německa v mě- síci únoru, březnu a dubnu, proto- že "ten mizerák (Hitler) nikdy ne- měl takovou nutnost odstraniti Bri- tanii z cesty, jako nyní. Britanie jest si jistá svojí schop- nosti odrazitl jakoukoli ránu in- vase, ač čekající nebezpečí "může býti osudné", jestli by bdělost po- volila. Spojené Státy musí opatřiti Bri- tanii více zbraní, lodí, aeroplánů...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 January 1941

Čechoslovák V pátek, dne 24. ledna 1941. ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Published every Frlday by Čechoslovák publishing co. WEST, TEXAS. OFFICERS: Aug J. Morris, President Job. F. Hoiásek, Sec!y-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavliček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscrlption Ceny oznámek sděli se na požádáni Adrertislng rates on appllcatlon tÁDNÉ osobni útoky a dopisy u- cáillvého obsahu se neuveřejni. PRESI První týden práce texaské zá- konodárný: Zahájila zasedáni, zá- konodárci si povolili $350,000 na vy- dání, 'vyslechli dvě poselství gu- vernéra a v pátek zasedáni odroči- li až do pondělka. • • V texaské zákonodárně byla po- dána předloha, poslancem z Wichita Falls, která by zavedla státní mo- nopol na lihoviny, které by byly prodávány pak pouze ve státních prodejnách. — Znamenitá příleži- tost ke graítům. • • Jeden z cílů Hopkinsovy cesty do Londýna. — V článku Raymonda Clapper v New Vork World-Tele...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 January 1941

11 „J - Čechoslovák V pátek, dne 24. ledna 1941 I t j r */ / - i Zprávy z Penelope. Myslela jsem si, že již více nebu- du psát, neb toho času mi nestačí, ale když slyším, že každý vzdálený rád čte, co je na Penelope nového, tak začínám nanovo zase. Moje zprá- vy některé jsou zpozděné, neb nás navštívila též ta flu a dala nám co proto. Celá rodina jsme se rozstona- li najednou, takže byl u nás hotový špitál. Náš soused Amerikán nám chodil poklízet po několik dnů. Naše neteř slečna Leona Tichavská od Abbott, přijela k nám na týden na prázdniny, ale zatím musela nás o- patrovat. Po několika dnech jela domů, dostala strach, že by se též rozstonala. Já s nejmladším chlap- cem jsme si poleželi nejdéle, skoro dva týdny. Já se ještě cítím hodně slabá a chlapcovi se to vrazilo do o- ka. Bylo zde hodně případů, že le- želi někde celé rodiny. Zde v okolí myslím, že nebylo domu, co by ně- kdo nebyl nemocen na tu ílu. Příči- na toho je,prý mokré sychravé po- časí. Možná že kdyby se udělalo su- c...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 January 1941

ď: čbchoslovák v Pátek, dne 24. ledna 1941. Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí Uwkavé oznámte Jemu. konáni věmé až do úplného vítěz- zApis z výroční schůze so- kolské župy jižní, konané v ennis, tex., 19. ledna 1941. Schůze byla zahájena v 9:30 hod. ráno s písnéml "Kde domov můj?" a "Hej vzhůru pestrý sokole!" Schůzi zahájil starosta Enniské Jednoty br. Jerry Zázvorka, který všechny přítomné přivítal a přál té- to schůzi mnoho zdaru. Jemu odpo- věděl br. Will A. Nesudá, starosta Supy, který v proslovu nabádal k té největší harmonii a spolupráci. Na to byla čtena jména zástupců a pak následovala volba předsedy této schůze. Na návrh br. F. Rendla předsedou zvolen byl br. B. Převrá- til, snaživý sokolský pracovník. Za zapisovatele na návrh bratra Ant. Kosa zvolen br. Jos. Vytopil. Na to byl čten zápis z poslední výroční schůze, který přečetl br. Jos. Vyto- pil. Zápis byl Jednohlasně přijat. Na to byly čteny zprávy přítom- ných zástupců. První byla z Corpus Ch...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 January 1941

V pátek, dne 24. ledna 1941. Čechoslovák V I KOUTEK PRO BEČLÁKY ko američtí Aztekové a spustil na podlahu, no a tak jsme jeli. Přijeli jsme do Sugarland, šel jsem do ofi- su k řiditeli p. Ulrichovi, no a já jsem mu řekl co dělám za hloupost, aby mi dal nějakou zálohú na můj krop, třeba ještě ani zrnko jsem ne- měl zaseto. To se ví, hned mi dal kolik jsem chtěl, a dozorce co měl pod pravomoci všechny rentýře, p. Buck Flensgan, který byl zároveň i deputy šerifem, se mi nabídl za svědka. On teď jest kapitánem a ři ditelem kázničního výboru' státu Texas. Potěšilo mě to, že se mi tak nabídl, on jest a byl v okresu Fort Bend pro nás Čechoslováky vždy. No a vyřídiv si tuhle záležitost, tak jsme nastoupili další 7 mílovou cestu. Přijeda do Richmond před Court House, uvazoval muláky, no a žebřík spustil, ale nebylo ho tře- mne vezme sebou, tak tam za Tebou dojedu a blíže se seznámíme. Také chci čtenáře upozornit, že s Eola, Tex., 18. ledna 1941. přijeti. Staříčka přítel, že by mu Pane předse...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 24 January 1941

Čechoslovák V pátek, dne 24. ledna 1941. i; BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY "Hit Paradeof 1941" Also TECHN1COLOR CARTOON BATURDAY — ONE DAY ONLY Tex Ritter And His Horše "YVHITE FLESH" In "Pals of the Silver Sage" also EDGAR KENNEDY COMEDY SUNDAY AND MONDAY A Gay New Musical Comedy Hit "Barnyard Follies" also CARTOON AND NOVELTY TUESDAY AND WEDNESDAY BARGAIN DAYS "Always A Bride" AND ANOTIIER NEW PICTURE "The Case of the Black Parrot" Admission: 2 řor 15c; 2 for 25c — Joe Chuděj ml., Harry Janek, Johnnie Gidney a Leo Vaňa odjeli koncem týdne do letecké školy v Dallas, kde se budou učiti letecké- mu strojnlctví. Dr. T. J. Reeves PROHLÍDKY OČÍ PŘÍPRAVA BRÝLÍ VE WEST KAŽDOU NEDĚLI Nové místo: Podle Best Divadla. Lichnovský Grocery WEST, TEXAS. Z města a okresu — Jerry Wibas s rodnou z Dal- ias přjeli na několika denní ná- vštěvu k rodičům Karel Wrbaso- vým a též za práci do Waco, kde I zařizuje rádio a "public address ' systém pro West Junior High S:hool do 32 školních tříd. * • ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 January 1941

i, VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročné _ $2.00 Na půl roku $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. N WEST, TEXAS. * _ •• vT<v\\vV ///. s s* .aje hvězdnatý a pruhova- ervenobilý a modrý prapor vždy nad svobodnou zemi — tmerikou! El AND WESTSKE NOVINY ROČNjK (VOL.) XXX. (NO.) ČÍSLO 4. Entered as second-clEuss matter January 2, 1920. at the post oíice at West, Texas ,under the Act of March 3, 1879. 24. LEDNA (JANUARY) 1941. Daň pro nezaměst- nanost snížena Austin, Tex., 27. ledna. — Bez zá- porného hlasu senát rychle prosa- dil a poslal do nižší sněmovny před- lohu, kterou má býti snížena daň proti nezaměstnanosti v Texasu ko- lem $10,000,000 ročně. Navrhovatelé zákona doufají, že dům poslanců bude následovat! pří- kladu senátu a mluvčí domu Homer Leonard očekává, že výbor odporučí snížení této daně snad již zítra. Zákon ten by snížil daň, kterou zaměstnavatelé platí na půl procen- ta výplaty dělníků...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 January 1941

Čechoslovák V pátek, dne 31. ledna 1941. VLASTA PITTNEROVA: "A kde se to všecko vzalo?" žasla Anežka. Je dříví v štěpinách na dvoře, rozštípané též, s stodole jsem za hlédla na mlaté hromadu chmouru a vzadu na dvoře kupu roští •"To, paní slečinko, semky dojel ze zámečku pan plac- majstr Zvolán a nařídil, že se musijou sehnat lidi a že se to musí upravit jako pro lidi. Však by zde byli, s do- _ ,. .... . . .... . volením, nevydrželi ani cigání. Tož jsme se sem s Ma- Pusta pole, táhnoucí se k dědině, svrasté!a podzimní- nastéhovalj> doma t0 opalří dcera se zetém> ten je mladším hajným, to mně milostivá vrchnost to do- brodiní a milost prokázala, že nám dcera zvostala v há- jovně. Taky včera doběhla trochu pomoci, na chvilku j jen, má tři děti, nemůže od toho. A tak abych neza- pomněl svou řeč. Sehnal jsem drvaře a drvařky a žen- sky, co chodijou "na lásku" a pak na roští. Nechal pan placmajstr ze zámečku pár koní a vůz přijet, sám přijel na koni, dovezlo se z lesa dřiví, chmour,...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 January 1941

V pátek, dne 31. ledna 1941. Čechoslovák [W Postup událostí evropské tragedie V pátek. — Informované vojen- ské a dipplomatické kruhy v Lon- dýně vážné očekávají nejstrašněj- ší útok v historii světa se všemi možnými moderními zbraněmi, za- hrnuje v to vrhání ohně a plynů a v neuvěřitelném rozsahu. Tento děsný nápor nazistů na britické o- strovy očekávají během tří měsí ců. Vojáci, od obyčejného muže k nej vyššímu důstojníku, jakož i námoř- níci, britlčtí, spojenečtí a neutrál- ní pozorovatelé shodují se v jedné domněnce, a sice: "Německo se po- kusí rozdrtiti Britanii a vyhřátí vál ku před květnem." Tito pozorovatelé soudí, že Bri- tové odrazí tento pokus invase, ale pouze za oběť polovice svého letect va, tři čtvrtiny bitevní flotily a nej- méně 250,000 vojska. V Římě Musoliniho časopis Milan Popolo ďltalia napsal v pátek: "Předvídáme velice bouřlivé jaro. Očekáváme, že utrpíme rány — ale nepřítel musí se připravitl na ná sledky povodní." Podlí pobřeží a za nimi, Britové dnes v no...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 January 1941

Čechoslovák V pátek, dne 31. ledna 1941. KOUTEK PRO BEČLÁKY Besídka Čtenář B. West, Texas. K., bečláci a Pane předsedo všichni čtoucí! Jak jsem vám minule slíbil, že vám v příštím čísle v B. K. podám návod na guláš. V naději, že s tím nepřijdu pozdé do tiskárny,-tak aby lidé věděli co nejdříve, že já guláš někdy vařím. Návod podám, ale ho neprodávám. Řeknu vám, co se mi přitrefilo prvší sobotu navečer. Při- šel ke mně pan Adolf Křemínek s půl-galonovým boketem na ten guláš. Nový hrnec že v káře, a že on bude guláš vařit až v neděli. Ná- vod jsem mu pověděl, tak odjel do města pro bobkový list; já zůstal doma a vařil večeři, také 1 pro ně- ho. Když se vrátil, povídal mi, že má jeti k panu Alfons Hrabalovi, a aby mně sebral s sebou, že tam mají přátelskou besedu. Tak jsme povečeřeli, já sedl s ním do káry a jeli. Že jsme se tam měli dobře, to podotknouti sluší. Po dvanácté hodině noční byly podávány sandviče, ty pravé, čes- ké: šunka, klobásy s domácím pe- čeným chlebem. A ty české pí...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 January 1941

V nátek. 31. lí>4t. Čechoslovák Státní sjezd SAOT vTaylor se potkal se zdarem Byla to slavná a důstojná manifestace našeho lidu v Texasu; stojíme věrně a neochvějně za naší vládou, pracujeme o zachování demokracie zde a i^ jinde a o znovudobytí samostatnosti Českoslo- venské republiky. Velká síň S. P. J. S. T. v Taylor zaplně- na účastníky; bylo zastoupeno 30 odbo- ček 90ti delegáty a všechny naše Jed- noty hlavními svými delegáty. Přijaty opravené stanovy, přizpůsobené požadavkům nové doby a určen směr další působnosti. Delegáti a účastnici prvního sjez- du Sdružení Amerických Čechoslo- váků v Texasu, kteráž organisace byla založena v East Bernard kon- cem září 1938, začali se sjíždět! do velké síně řádu Praha, S.P.J.S.T. v Taylor, časně v neděli ráno. Počasí bylo pěkné, třebas bylo poněkud chladno. Po desáté hodině předseda Sdru- žení p. V. Maudr svolal schůzi dele- gátů za účelem zařízení a vykonání předběžných prací před hlavním za- sedáním. Vyslovil posmrtní vzpo- mínku dvou...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 January 1941

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 31. ledna 1941. ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Publlshed every Friday by Čechoslovák publishino co. west, texas. OFFICERS: Aug J. Morris, President Jos. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavliček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscrlptlon Pěny oznámek sdělí se na požádáni Adrertlslng rates on appllcatlon t^DNÉ osobni útoky a dopisy u- rážlivého obsahu se neuveřejni. Nazisti již přestávají tleskati a křlšeti "hell". Admirál Erlc Raeder, velitel němec, loďstva, pravil ve evé řeči k stavitelům lodí v Kielu, že britická námořní moc bude a musí býtl zlomena. Řeč tato byla na rádio rozhlasu a bylo ji slyšet! v Londýně, ale angličtí posluchači praví, že jeho řeč nebyla ani Jed- nou přerušena potleskem. I Němci již začínají býti nabaženi nazlstlc- kých lží. • Komunisti před novým rokem prohlásili, že nebudou míti po no- vém roku ničeho dočinění s rus- kou internaclonalou. Walt...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 January 1941

V pátek, dne 31. ledna 1941. ČECHOSLOVÁK Zprávy z okresu Bell. Pořádá Kamila Fojtášková. Přeradostné cestování prý mívají velcí páni. Tak jsme četli ve škole v našich čítankách. Někdy že se kolo zláme, jindy vůze se zvrhne. Tako- vé přeradostné cestování, z nera- dostnými příhodami jsme zažili i my, když jsme se vraceli v neděli ze státního sjezdu S.A.Č.T. v Taylor. Si- ce se nám ani kolo nezlámalo, ani vůz se nezvrhl, ale baterie nám na cestě vypověděla. Štěsti ještě, že se to nestalo daleko od domova, ale na Seaton, kde jsme naši baterii vymě- nili v obchodě p. L. Motla za novou. Sice jsme se s tím chvilku pozdrželi, než zas byla kára v pořádku, aby- chom mohli domů také zavést oku- panty naší káry, br. Jana Klinkov- ského a br. Fr. Špaňhela, kteří byli též delegáty, vyslanými naší odboč- kou do sjezdu a tak jsme společné jeli s naší károu. Když kára byla již v pořádku, tak jsme prvně zavezli domů p. Klinkovského. Ještě se však chudák doma ani neohřál a své mi- lé ženušce nezdělil...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 January 1941

CECHOBLOVAK V pátek, dne 31. ledna 1941. Enniský Věstník PORADA JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě oznámte Jemu. NAŠE ČESKÁ DIVADLA. Město Houston, kde naši Čecho- slováci bydlí jest na prvním místě s počtem hraných našich českých pěkných divadel, které houstonšti ochotníci ve svých českých síních sehrají. Druhé následuje město Dal- las, třetí Ennis, West a jinde, kde dosud česká divadla jsou hrána s velmi dobrým úspěchem. Kdysi se hrávalo více našich pěkných če- ských divadel, které náš lid podpo- roval, a že divadla se hrála v růz- ných místech, museli tam zůstat! někde založené divadelní knížky, které tam leží ladem. V poslední vý- roční schůzi naší Sokolské župy již- ní bylo odhlasováno, že sokolská di- vadelní knihovna, která čítá mnoho svazků, bude přestěhována z Dallas k nám do Ennis, do našich velkých skříní, které máme pro naši velkou knihovnu udělané. V sobotu ráno byl pohřben Z ODBOČKY S.A.Č.T. GALVESTON. všem, vy pracovníci národní, kteří známý Jim May, který ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 31 January 1941

y pátek, dne 31. ledna 1941. Čechoslovák Minulost a přítom- nost Německa. (Z přednášky Sira Roberta vansittarta.) Londýn, leden 1941. — (United Conespondents vítá příležitost, že muže zaclati první článek z řady úvah z péra Sira Roberta Vansittar- ta,G. C. B. G. C. M. G. M. V. O., hlavního diplomatického poradce britské vlády Původně byla serie těchto přudnájek promluvena do rozhlasu pro britské impérium na začátku prosince a vzbudila světo- vý zájem. Vyjde též kríižné u Ha- mishe HamUtona. Sir Robert se do- pracoval velkých úspěchů, hrál ve- likou úlohu v zahraniční politice, nejdříve jako stálý státní podse- kretář a potom jako hlavní diplo- matický poradce vlády. Je velmi na- daným spisovatelem a vzhledem k výborným 'znalostem Německa a něm. problémů, není nikdo lépe kvalifikován, aby posoudil ducha Německa minulého a přítomného). Hitler není náhoda. Pohiéaneme-li do německé minu- losti, vidíme, že je jednoduchá a ošklivá; je už na čase, aby o Ne- mecku bylo řečeno jednou vse bez...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x