ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 6 March 1902

TEXAS POSTBX, AUS11N. TEXAS, JORSDA(iEN DEN 7 MARS 1902. jWOWWetttt***** ********** ****************** ***** Metropolisvilles Gåta, Amerikanskt Landtlif i Västern, | J ********** Iakttagelser och skildringar AF EDWARD EGGLESTON. S**************************************11 (Forts, från föreg. nr.) All tvekan, som Albert tala med Katy om Smith rar nu försvunnen, och han gick hem för att bittert förd ömma honom. Sä- kerligen mildrade Albert ingalunda mr Westcott' under ruset fällda ytt- randen om Katy (för Jivilka denne till och med hade den "nåden" att ■kammas, när han blef nyktfci), när hyst, att | galne mannen uren inbillning, liv il Westcott, j ken han Icke kunde betaga honom ge- nom användande af förnuftsskäl. —Hör pä, mr Oharlton, sade Gray, I det blodet steg honom at hufvudet, jag trodde, ni va' en gentleman och inte skulle värdigas komma (ram me' nå' tocke där. Om ni tänker tala på 41/ yjspj , så ha vi bägge inte samma väg längre. P skiljovägen just här, mister. —ÅU. 'Jst hoppas ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 6 March 1902

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDA< KN DEN 6 MARS 1902 1 iz*i «Tj s>r«w8taina*H> gjaé3w«i UPPSATSER OM I Jordbruket, Hemmet OCH Allmän Bildning, S^SgSBag^ASSÄiSiSiSBiJiiaÄiJSSSÄWW 8i?S?8SJ?iS&SaasäS2S£US?S£!SSSSS8SH?i!«S.N af jordan från t>ydpfden måste le la i tidernas längd säger sig själft. Sydpolen är världens ständigt för köld blottade Achilleshäl, hvarif rån den yttra rymdens kyla efterhand kommer att bomäktiga sig hela vår planet och så småningom döda allt organiskt lif där. Om åska och blixt. Plantera valnötträd. Valnötträd ("Black walnut)" äro mycket värdefulla Redan för mån ga år sedan blof detta trädslag en sällsynthet, och priset å valnctträ har stadigt stigit. Fabelaktigt stora summor betalas nu för vackra ex emplar af dessa träd. Sålunda blef nyligen en farmare i North Caro lina bjuden $50 för ett euda val nötiräd, som växte i hans skogs dunge. Meu han hade fiutväderKorn satte sig i förbindelse met folk, som bättre värderade hvad han hade att sälja, oc...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 6 March 1902

TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS, lORSDAGEN DEN 7 MARS 1902. DOKTOR DRAYTONS lärjungar. EN SERIE BERÄTTELSER FÖR UNDGOn. ALLAN HAYWOOD. Ett klingande skratt följde pa den- na lilla tillfällighetsdikt, och Ville* knep hade åsyftad verkan. Allas hjärtan öf ver flödade ater af lycka, oe i det ena skämtet afloste det andra. Äfven solen, som göt sitt strålande ljus öfver bärg, strömmar och dalar, gjorde sitt till att öka deras glädje. —Tycka ni inte det skulle vara mun- tert att hafva gamle Kristofer med oss, sade Ville. Där är lian nu med de bada gossarna. VI skola fråga doktorn. . —Doktor Drayton, få vi taga Kri- stofer och pojkarna med oss till sjon, frågade han, da den gamle Askaren och de båda gossarna, som stodo bred- vid honom pä stranden, viftade med sina hattar ät det lyckliga sällskapet,. —Det har jag ingenting emot, om de kunna komma ined genast, svarade doktor Drayton. Den saken var snart ordnad, och alla tre satte sig i den andra vagnen till stor glädje för hela sällskapet. Krist...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Texas Posten — 6 March 1902

TEXAS PCSTEN, AUSTIN, 1EXAS, JOKSDAGEN DEN G MARS IJM 2. t -1S t V inter äfventy t. l)et var min lilla vackra kusin Och j lik som for o frun balen— Heniws blonda frisyr, hennes nelgon- min Gjort furor däruppej salen. Tyst kavaljern hade svurit pa Att sitt lif det ville han väga, Om blott h.u n en .enda gäng fä Hennes blick att tändas i laga. kunde Men kall och hvit som den snö, som slog Mot herrgårdens höga fönster, Han lyfte hufvudet blott och log- För flickor ett verkligt monster. Och öfver solfjäderns elfenben Hon följde den yra dansen— Af nöje den blåa blicken sken Under ramsvarta ögonfransen. Nu balen var slutad. Och sidensko Bytts ut mot varma bottiner— 1 slädan satt jag i godan ro Och tänkte pä mat och viner. Bredvid mig och svept i björnskinns- fäll Med kragen fälld upp i nacken Satt balens drottning i vinterkväll Tillbakalutad i räcken. Hvad hon var söt! Hennes rosenkind De hvita flingorna smekte, Och ystert hvinande nordanvind Med det guldblonda håret lekte. Men drifvan vä...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Texas Posten — 6 March 1902

1 \ TEXAS POSTEN, AttStltt. TEXAS, JORSDAGEN DEN 6 MARS 1908. conwitrr VACKRASTE OCH STÖRSTA SORTERAOE LAQER af TAPETER Största fullständigaste lager af Bästa Målar flaterialer neath Ai MillitfttDH berömda Kallway-lead och blandad färRer. Dessa frugca hafva genom förhök visåt si« vam den bästa. Ingenting likaså bra". FonsterKlas. Varor I vapnsla •tor, Der storafärg-, glas och tapethaadeln 105-107 V; 6te Qatan. C. B. MORELAND. Tidtabell. INTERNATIONAL & GREAT NORTHERN. SÖDERUT:—Ankomma, 4 f. m., 6.45 f. m., 3.10 e. ni., 8.50 e. m. Afgå:—4.10 f. m.;, 6.00 f. m., 3.20 e. m., 9 e. m. NORRUT:—Ankomma 10.40 f. m., 2.57 e. m., 11.12 e. m., 12.10 f. 111. Afgä 10:50 f. m., 3 e. in., 11:15, e. m., 12:15 e. m. HOUSTON & TEXAS CENTRAL. Afgä 1.25 e. m., 11.00 e. m. Ankomma 7.20 f. m., 4.10 e. *m. AUSTIN DIVISION. Afgä 8.(K) f. m. Ankomma <>.50 e. rn. AUSTIN. Vårt nya anbud. För den lilla summan af $3.00 vilja Ti pr post sända eder en vackert in- bunden bok, innehållande 300 sidor i...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 March 1902

The University TEXAS POSTEN. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 7de Arg. Löp. No. 308. Austln, Texas, Torsdagen den 13 flars 1903. Vol. Vil. No. 11. Runristaren. Af A. U. Bääah. Stenen han rest invid allfar vägen, "Tätt vid sin goda, timrade gård. Inför de farandes ögon belägen, Stenenskall blifva en minnenas vård. Yäl må hans gärd läggas öde, Själf skall han gå till de döde, •lommas måhända, fast glömskan är härd. Lefver blott stenen och runorna staf- " * as, Sj skall hans faders minne begrafvas. Stilla, tyst begrundande står han framför stenen med mäjseln i hand. Onder satta spirande vår han Drakslingan huggit längs skroflig rand. Minnenas vård skall stå färdig, Hugstore fadern värdig, Innan all sommaren vikit ur land. Sedan må vintrarnes frostdygn isa Runor,som varmt hans fader beprisa. Innerligt gläds han ät drakslingans tunga, •läds åt dess gadd och ät ringlande stjärt. In mellan bägge ärnar han sjunga Faderns ära kort och bjärt: Hur skola bästa orden •if...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 March 1902

.. -/ TEXAS POSTEN. AUSIiN, TEXAS TOHSDAOEN DEiN 13 MARS 1902. i u Prån " i ...SVERIGE... #">♦ Vt-# • -t<J> 'a STOCKHOLM. Neptunlordens styrelse har vid sam- mmträde i dagarna beslutat anvisa 1.000 kr. till inköp af ved till ordens fattiga. —101 i r fyllde den"113 febr. hem- mansägaren Jonas Olsson Ham- maren. Den gamle är fortfarande vid god vigör och är hvarje dag uppe och påklädd, omtalar N. V. T. —Sultan Abdul Hamld har t illdelat ka vassen Ahmed effendi ocii portvak- ten Giacomi Arnovitch vid svens-nor- ska beskickningen i Konstantinopel Medjidle-orden, femte klassen. —Arbetaren Per Gustaf Jansson frän Hasjö, som i maj fortidet är*i Koden tvingade en 7-ärig gosse Styfjit tVtrio ka brännvin, sa att barnet efter svä- ra plågor atled, har af K. M:t, i lik- het med ^af underrätterna, dömts till \% års straffarbete. —Ogifta Alma Wilhelmina Carls- son, som Häktats härstädes, enligt hvad af detektiva polisens utrednin- gar framgår, under förliden höst"när begått en massa inbr...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 March 1902

HK TBX*R POSTEN, AUSTIN TEXAS, TORSDA< KN DEN 13 MARS 1903 Amerikanska ny- heter. WASHINGTON. Seketerar Hay har 8ändt order till guvernör Wood pä Kuba, att komma till Washing- ton med första möjliga för att presi- denten och sekreteraren må fa tillfäl- le att mera fullständigt rådgöra med honom om nödiga mätt och steg öf- ver affärernas slutliga uppgörelse pä öriket och den kubanska republikens grundande. Man tror att regeringsä- rendena kunna öfverlätas åt kubaner- na själfva omkring den 1 maj. Detta vill docK icke med nödvändighet säga, att de amerikanska trupperna dä må- ste lemna. Emellertid skola dessa frågor just närmare bestämmas sä fort guvernör Wood kommit till Washington. OKLAHOMA. En järnvägsolycka inträffade pa Choctaw, Oklahoma & Gulf järnvägen i-i mil öster om Hydro tidigt i f redags morse, därvid loko- motivföraren dödades och en annan person allvarsamt skadades. Det för- olyckade tåget var ett passagerartäg. Lokomotivet hopade af spåret och rullade ned utför d...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 March 1902

Hl i EL A TEXAS POSTEN. AUSTIN, TEXAS TOrtSDAGEtf DE.« 13 MARS 1*2. TEXAS POSTEN. Liberal Politisk Nyhets-tidning tflr Svenskarne i Amerika. Utfcifves hvarje Torsdags morgon i Austin, Texas. m. j. & H. T. Knai>e, Utgifvabe. j. m. Ojehholm Redaktör. m. j. Knape.. Affärsföreståndare Otto Knape Reseagent. Prenumerations-pris: Ett år $1.50 Ett hälft år 75 Ett år till Sverige 2.00 Vrtnu mr t'oa4 f<lftuD oefcaltt* I förskott All [>r uttmaritlon ar tuulaade till don* pre ■ imeriObdu fråri#ä{or mU t«dnlu ?en. flå al r®s erai leprenunjeritionabetalas. Pan- Btngar bö t Händas medelst E*press- eller Fe-sUuvUiiltig eller 1 2-cent frimärken under adreas: TEXAS :FOST:E2ST, 100-108 K. Oth .Street. Austin, Texas. Annons-priser; öd ti ser, ej ofvurst. t tuui, ulan rain •• " a " med " .. M 4 4 .. .« öOHkas, pr ord 111 aalu, pr ord .Bo"? $'.oo 7&o $I.6o 20 40 • Entered at the po t Office at Austin, Texas as seconti class mail matter. Profnummer af Texas Posten sändes fritt pä begäran....

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 March 1902

1^1 ÖNSKA få eder handel. jV Oet skulle vara oss ett nöje få visa eder vårt höstla- ger af Skodon och Hattar Alla senaste JV Moder r r Nu inkomna till Låga Priser... DeLASHMUTT f . BROS., <• 607 Congress Avenue, Austin, Texas. Nya V årvaror Till Moderata Priser. C. L. CONDIT & CO, 718 Congress Avenue, Austin, Texas. aimmwffliimiiimwimniiimiiiii E D, Handlare 1 GROCERIYAROR och FODER —Säljer för kontant endast Jag säljer hvad helst som förekom- mer i mitt lager till lägsta pris till kontant och betalar eder ett hederligt pris för edra ägg, höns och smör. (g^Gör mig ett besök-^@ Hörnet af Östra Femte och San Jacinto gatorna. AUSTIN, - - TEXAS. När Ni skall resa tm gamla landet eller skieka efter släktingar och vänner, köp dä alltid biljett med Dominion Line hvars ångare afgå regelbundet hvarje Lördag från nedanniimda hamnar 1I0ST0S, MONTREAL ceh PORTLAND. Noderna beqvämlighcter i alla klasser För vidare upplysningar ir eller tifl hänvänd Eder till vSra tokatagenter eller DO.tI&...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 March 1902

2 TEXAS POSTEN, AU3T1N. TEXAS, lOKSDAGEN DEN 13 MARS 1908. Metropolisvilles Gåta, — ELLER — Amerikanskt Landtlif i Västern# Iakttagelser och skildringar AF EDWARD EQQLESTON. (Forts, från föreg. nr.) Emellertid var Dave besluten att pröfva sin lycka, och kort eter Al- berts afresa blankade han sina stora stöflar, borstade sin lugg, och begaf sig till Piausaby's hus. Han hade den lyckan att träffa Katy ensain. —Hur står det till, hur står det till? Har jag inte tur, som träffar hemma? Hå, håh I Flnns;ingen, som liar så'n tur.som Jag. Har alltid haft tur. Och så begynte han berätta om en mängd märkvardiga bevis pa den "tur", han haft ända från sin barn- dom, huru han en gäng hittat en guldslant på 2^dollars o. s. v., hvil- ket allt, om vi återgåfve det med alla de vidlyftiga biomständigheterna och de många afbrottenJ{enom*hans själf- belåtna "håb, häh, häh!", skulle trötta våra läsare lika mycket, som det tröttade Katy. Dave slog sig nämligen ned med benen i kors, knäppte ihop händerna...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 March 1902

TEXAS POSr«?V T* ''i *i*AS, TORSDA' 'KN DEN 18 MARS 1902 il ■ UPPSATSER OM Jordbruket, Hemmet OCH Allmän Bildning. sraaMaaaai^&isga^^ Stort författarehonorar. Stort författarehonorar. Polacken Sienkieviez/^som för'«när varande väl är den mest .Opopuläre bland romanförfattare, har Dyliken slutit kontrakt med en engelsk förläggare, som för hans nästa bok betalar en shilling pr ord, eller in- alles 270,000 kronor. Så högt har väl knappast någon annan nått, men det har dock betulats flera goda honorar, i synnerhet i England och Amerika. Frithiof Nansen fick 18,000 kronor för det första tele- grammet till en engelsk tidning och 72,000 kronor för en dä-efter föl- jande artikel i samma tidning, samt vidare 180,000 kronor för en reseskildring. — O—— Dufvornas ägj? Ettdufrede innehåller regelbun det två ägg, och man har lår ge trott, att af det ena blef en haune och af det andra en hona Ehuru detta ofta slagit fel, har dock tron hållit i sig, emedan man icke kan se utanpå dufungen, hvilk...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 March 1902

TEXAS POSTEN, AU ST1N. TEXAS, 10RSDAGEN9DEN 18 MARS 1902. \' doktor draytons lärjungar. EN SERIE BERÄTTELSER FÖR UNDQOH. ALLAN MAYWOOD. (Forts, från föreg. nr.) —Han säger,att lian vill stanna hos mitr, sade hon, om han icke kan K<>ra näjfontinK för er. och <lä skulle jag känna, att jap hade förstört dagen, icke blott för er, utan for alla den • dom vilja, att ni skola vara ute ciei fria. Dessutom märker jag, att dem ensliga kvinna gerna skulle vilja tata med någon. Tag ni Edvard med er, Bä fär jag läna den stackars gumman •tt öra, pä det hon mä fa ll|;,oin"Vl alla Bina sorger diirl till gengäld l«i all den vänlighet hon visat in ig. Genom öfvertalningar och smeknin- gar fick hon slutligen sin vilja fram, och inom några fa minuter satt hon bredvid mor Kailey pä trappan ti" férstugubron. Septembersolen got si- na milda strålar öfver den gamlas norgsna, färade panna och den unga frökens guldglänsande lockar, un<l< i det den förra berättade och den sena- re lyssnade till...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 March 1902

m Från Allmänheten. En friareannons. "När månen vandrar pa himlen blå Och tittar in genom rutan," Da tänker jag understundom sa: Jag kan ej längre bli utan En vän i lifvet ocli tidens skiften, Ej gå och sucka allt intill griften Som gammal mö. Jag är en tärna pä nitton år, Med alla husliga dygder, Med bläa ögon och gullgult här, Bet skönaste i våra dygder, En mun och kinder lik rosenlunder, En snöhvit hals och så därinunder Sä mycket rart. Så smärt om lifvet med händer små Och fot så lätt som en älfva, En röst, musik till att höra på, En gäng, som gracerna själfva, Ett skick, en hållning en drottning värdigt, Och nu jag tror mitt porträtt är fär- digt, Skönt, underbart! Vill nu en bild af den man Ni se, Som en gäng skail blifva värdig Att fä mitt hjärta och sitt mig ge, Sä skall den strax blifva färdig. Han högväxt, manlig, och stark bör vara, Att han ej blinkar i någon fara, Som komma kan. En högvälfd panna med ögon blå, Som trofast blicka i mina, Mustascher, blonda och ej för smä,...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 March 1902

• * '.. v v , v V. t V 10 fil I \ I % Oljebr&nnare exploderade. I måndags eftermiddag kl.5 eiplo- derade^ep oljebrännare under en af ångpannorna ute vid stadens kraftsta- tion, därvid en eldare, en dades. Da^ han skulle tända bränna- ren, hände att^gas.Bom samlat sig in- nanför, exploderadejned sädan kraft, att en del af eldstadens framsida ska- dades. Dörren sprängdes upp och träffade eldarens arm, som skadades något. kvlnnoförenlngens-möte. Det förut tlllkännagifna manads- mötet af kvinnoföreningen inom sven- ska^M. E.*församlingenlhär i staden hölls i ^pastorsbostället invid kyrkan sistlidne torsdag~på eftermiddagen och; k vallen.Detta möte var sä väl lyckadt som'ett sadant möte gerna kanjblifva, både i; ett som annat Jämförelsevis väl besökt, blefvo in kom terna~på ett"motsvarande sätt ökade, och. de närvarandes tillfreds- ställelse" var"allmän,r värdinnor.och förening till^edUiT^ ~ TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS, 1ORSDAGEN DEN 13 MARS 1902. un t ti ht VACKRASTE OCH STÖRSTA SOR...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 March 1902

Tht Univerjity TEXAS m POSTEN. ■m LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 7de Arg. Lop. No. 309. Austin, Texas, Torsdagen den ao flars 1902. Vol. VII. No, la. Ett sofvande barn, Just nu, när dagen faller pa din pan- na, Du obekanta barn i hyddans gömma, Invid ditt läger lockas jag att stanna Ocn om ditt öde, om din framtid drömma. Ett barn en gata är. Vid jordens stränder Det landat nyss från lugna anderiken, En morgonglans frän fjärran morgon- länder Är ej äunnjrån denna tinning viken. En farkost vaggan är. Dess förlåt fläktar, Som seglet krusas,fylldt af västanvin- den. Ej jordens skönsta törnros härma mäktar Den skära ros, som barnet bär pä kinden. Du ljufva, outvecklade förhoppning! livad lott skall verkligheten här dig gifva'? Du stilla väsen, stadt i stilla knopp- ning, Du späde främling, hvad skall här du blifva? .. Sä svag som du en gäng vid Nilflods- stranden Vardt Moses upp af kungadottern ta- gen, Men förde folken genom ökenlanden Och fick pä blixtomsträ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 March 1902

I TEXAS FOSTKN, AUSTIN. TEXAS, JORSDAUKN I KN MAKS 1!« 2 Från Af ven fäste rekitor Lindroth de när- varandes uppmärksamhet pa ett all- mänt föräldramöte, föranstaltadt af t Pedagogiska sällskapet, koui är af sed t att hällas i K. F. U. M :s lokal den ..SVERIGE... . 12 mars kl. 12 7 e. STOCKHOLM. Enligt hvad Falu Länstidning sport, väntas prins Eugen till Rättvik i slutet af denna vecka, skrifves den 26 febr. Prinsen anländer, ätföljd af sin adjutant, på lördag f. ni. och tager sin liostad pil turisthotellet,där rum beställts för hans räkning. Prin- sen kvarstnannar i Bättvik till pafol- jande måndag. —Förre första konstapeln vid andra Svea artilleriregemente Gustaf Helin från Tierp, .hvilken ä engelska sidan deltagit i boerkriget omkring ett är, har enligt bref till släktingar i hem- orten den 4 sistlidrie januari stupat i en sammandrabbning vid Hautcoppf. Han var blott 24 är g&irimal. —Enligt öfverenskommelse mellan k. järnvägsstyrelsen och järnvägssty- relsen i Finland skola s...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 March 1902

TEXAS PCSTKN, AUST1V IKXAS. TORSDAOE.V DKN 30 MARS I^.S. m * V Utländska nyhe= ter. MEXIKO. Undersökningar efter -ffuki i federala distriktet pågar alit fortare och liera koncessioner liafva redan beviljats.—Att man här i Me- xiko också har ganska slängda tjufvar bevisas däråt'.att eij hitkommen ame- rikansk detektiv blef bestulen pä sin portinonä. Ficktjufven blef sederme- ra arresterad och tick för sin näsvis- het en dom pä tva ars fängelsestraff. ItYSSLA N D. Understödskommitté- en i Schemacha har konstaterat, ef- ter hvad som meddelas frän Baku, att antalet nödlidande familjer i Schmacha utgöra 2,561 med tillsam- mans 14,300 medlemmar.—Man iiar hittills fum lt S82 lik efter vid jord- bäfningen omkomna personer. Jord- skalfven hafva nu upphört. Fem tu- [ sen personer hafva utvandrat frän sta- den. DANMARK. Kassaskäpsstölderna fortfara, efter ' hvad som meddelas fran Köpenhamn. En natt gjordes inbrott hos vinhan- déisfirman Hans Jörgeson & Co. Tjufvarne lyckades spränga det st...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 March 1902

TEXAS POSTEN. AUSTiN. TFXAS TORSDAGEN DEN 20 MAKS 1902. K TEXAS POSTEN. Liberal Politisk Nyhets-tidning lör Svenskarne i Amerika. Utgifves hvarje Torsdags morgon i Austin, Texas. M. J. & H. T. Knäte, Utoikvake. J. M. Ojkrholm Hedaktör, M. J. Kkape. . Atfärsföreståndare Otto Knape Koseagent. OOUNTY KASSÖR. Texas Postan är auktoriserad att tillkännagifva W. J. FLANAOAN säsom kandidat för eounty kassör i Williamson eounty,underkast ad demo kratiska primärvalcn sanktion den 10 maj 1902. Texas Posten är auktoriserad till- kännagifva, att J. W. 1IODGES är kandidat för eounty kassiir i Willi- amson eounty, underkastad demokra- tiska primärvalens sanktion den 10 maj JU02. Prenumerations-pris: Ett år SI-50 Ett hälft år 75 Ett år till Sverige 2.00 PreQum4ratloa«<if(rlften butala* 1 förskott All prenumeration är bin<l>inde fcill de# pro numer*nLen fråa^uKtsr nltf tidningen, då al re*terttnd« prenura ratlonHuf flft betalas. Fän- nlnKar böra Händas medelst K*press- eller ► ontaovlBD...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 March 1902

TEXAS PCSTKN, AUST1N, 1EXAS, TORSDAGEN DEN 80 MARS 190*. L ' / / rensk ✓ amerikanska - nyheter. Befordrad landsman. )mahti, Nebr-, den 12 mars. Oscar H. Anderson i Oakland, bbr., har erhållit anställning som Btvägare (mail wei/her) på Un- i Pacitic-järnvägen mellan Coun- 151 u tis och Pocatello, Idaho, en llgsträcka af i, 500 mil- Hr An- btsod anlände i förra veckan till juncil Bluffs för att tillträda sin lya befattning. Närolyckan är framme. New Britain, Conn., åen 13 mars. 5ven Öländer, boonde i nr 70 Fair- riew st., och anställd vid Stanley lule & LevelCo:s fabrik, var i hördags under arbete derstädes ut- 5satt för en svår olyckshändelse. Ett stycke trä slungadt från en såg orsakade«ett djupt och smärt- samt sår, Dr. Andersonn tillkalla- des och sydde ihop det gapande såret. Lyckade operationer. Jamestown, 111 , den 13 marg. Mrs Oscar A. I ohnson å Allén street, hvilken för några veckor sedan genomgick en högst farlig operation å W.C.A.-Hospitalet, är nu äter i sitt hem i kr...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x