ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 December 1910

Ti i 9 To bylo neobezřetné jednání, neboť tím se prozradil, že nás bu- de tajně sledovati, by se na nás pomstil. Věděli jsme, že se máme míli na pozoru. Nezabili jsme sice člověka, nýbrž jen zvířata, ale úči- nek i byl týž. II. Jessuf AU. Omar, když Mamallové zmizeli, zasmál se spokojeně a pravil: "To jest dvanáct hrdinů, kteří před dvěma muži prchají! Zajisté se budou za to styděti, pane, a je- ště děti jejich dětí! My však ani na píď před nimi neustoupili, a přece zvítězili jsme jen bázní před tvojí ručnicí. Člověk, jenž tě znal, mu- sel tehdá u Zibarských Kurdů s námi býli. Bylo by to bývalo divně dopadlo, kdyby byl náčelníka na tebe neupozornil. "O nic hůře, jenom by byla te- kla lidská krev, byť i ne naše. Po- kud byli na planině před námi, ne "Zastřelil jsem jej, pane, viděl jsem jej mezi křovím stojícího a na nás mířícího; proto poslal jsem mu svoji kuli a viděl jej klesnouti." "Kdo to byl? Snad náčelník?" "Nikoliv, jiný. Vidíš, že jsem zmužilým a udatným bojovníkem?" "Ne, ne...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 December 1910

I Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍ ÚŘADOVNA: Josef Dufek jr., předsedu, Caldwell, Texas. Josef Mlkesku, místopředsedu, Wesley, Texas, J. R. Kuběna, tajemník, Fayetteville, Texas. J. J. Frnka, pokladník, New Ulm, Texas. Úíetni výbor: Jan Kučera, Elllngeri Texas, J, M. Halamíóck, Eaytftnville K. 1, Texas. Albert Picnčik, IMuin, Texas. Dozorci: Tom. Krajřa ml.. Caldwell, Texai, Frank Štefka, G rančer, Jan Damek, Seuly, Tel. Met. Pazdral. právní rádce. Mésiční poplatky do ámrtnlho^fondu. Doba přistoupeni Od 18 do 21 rokfi.. "na $250 $500 15 ctú 30ctů.. 18 26 ' 30 81 • • 38 36 ' • 40 41 ' ' 46 46 ' ' 60 60 ' ' 51 51 ' ' 63 52 ' • 68 53 ' ' 64 64 1 ' 66 35ctft.. 45 ' 50 ' 00 • 05 1 75 1 $1000 « .60 I .70 $ .90 91.00 11.20 91 30 Adresář hiilů. 1. Pokrok Texasu, Jan Slavík, taj., Fayetteville. 2. Kopernfk, Jos. Pokorný, taj., Fayetteville, R.F.D. i. 8. Novohrad, F. K. Buřek, taj., Moulton R. F. D. i. i. Karel Havlíček, R.J. Stafía, taj., Hallettsville, R. 4.,box 112. 5. Jar...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 December 1910

# I stoji, že úředníci se maji volit v každé prosincové schůzi. Vzhle- dem však na neschopnost mnohých čkjft v úřadech, bylo by lépe vo- lit úředníky na dva roky, poně- vadž mnohý se sotva za ty čtyři schůze do roka do toho vpraví a pak zase nového volit? To se mi nezdá býti správné. Ovšem členo- vé spolku, když uznají za dobré, maji starého úředníka zase do té- hož úřadu znovu zvolit. Ale zkuše- nost nás učí, že čím více voleb a míchanice, tím více zmatku. Proto, bratří rolníci, jestli chce- me, aby naše jednota se zdarem kráčela ku předu, musíme předně zachovávati všecky pravidla přes- ně dle stánov R.V.O.S. f. pak hle- dět si zvolit dobré a schopné členy Uo každéha úřadj. Tak 11a to hledí ]. A. Žák, taj. Vánoční dárek. Za 65 ctů. pošleme 40 krásných dopisnic, též če^ké, a za $1.00 při- dáme zdarma co vánoční dárek dvacet ^centových nejkrásnějších dopisnic. Zvláštní ceny obchodní, kům. Cistern O. PostCard Co., Cistern, Tex. Prodejte své surové kožeši- ny za nejvyšší cenu. Pohledni...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 December 1910

v 8 i / k Dozvuky z výstavy ve Waco. Píše Chas. Velgo. (Opožděno pro min. číslo.) Výstava jest ukončena a jest mí- něním všech, kdož ji navštívili, že úspěchem hmotným i mravním předčila podobné podniky dřívěj- ší. Zvláště ''Český Den" se vyzna- menal v obojím ohledu a přispěl značnou měrou ku docílení celko- vého úspěchu výstavy, jak se vše- cky noviny zdejší vyslovily neskrb- líce uznáním české podnikavosti, národní uvědomělosti a intelligen- ci českomoravského lidu v Texas. Z nadšených článků všech listů by. lo patrno, že neočekávalo se po- dobné celkové vystoupení těch Bo- hemians a veřejnost byla překva- pena imposantním průvodem, je- hož mnohé fotografie zdobí ještě dnes výkladní skříně mnohých ob- chodů zdejších. Zvláště dobrý dojem na veřej- nost učinilo znázornění pokrokové práce našinců v této zemi a to hlav- ně u porovnání s průvodem němec- kého dne, který následoval dva dni po českém dnu, kdež Němci se chlubili výstavou kanónů a váleč- ných lodí a jejich "Siegfrieda," co...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 December 1910

é Dr. L. H. RODDY lékař a ranhojič CAMERON, TEXAS. Office v lékárnč Geo. A. Thomas. Telefon 61—Residence 181. : ORANŽOVÉ A : fíkové stromy, růže stinné a okra- sné stromy, blumy, hrušky, jablka, broskve osvědčené na jihu druhy. OTTO STEHLÍK, pozemkový jednatel ve WICHITA FALLS, TEXAS. Krajané naleznou zde svědomitého ob- slouženi v záležitostech pozemkového obchodu. Pozemky! Pozemky! Mám do prodeje tisíce akrft pré- rií, lesů, a zdělaných a zařízených farem ležících v okresích Austin, Wharton a Fort Bend za levných cen a na mírné splátky. Zajímá- te li se, pište mi a obdržíte českou knížečku popisující Okres Fort Bend. JOS. DĚDEK. Rosenberg, Texas. POPEK & JANČÍK vUstni hostluce pod n&m-m THE BANK SALOON CALDWELL, TEXAS. MAJÍ vždy na skladč uojlepfti víWr vřoho druhu lihovin a 6everovu Hořkou. Na comi vlily čeMtvd pivo. Když přijedete do Culdwell. neopomeňte nfts navfttlvitl. Jediná - deska lékárna ve WEST, TEXAS. ALGOA FRUIT & NURSERY CO. algoa, uaivestou co„ texas T. S...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 December 1910

I I v ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ * 0 ♦ ♦ ♦ : 1 t ♦ ♦ ♦ ❖ ě ♦ ♦ $■ ❖ ♦ <$ é ♦ ♦ DO CALDWELL A OKOLÍ! Barnett, Douglas 8t Smith groceristé, řezníci a obchodníci nábytkem, CALDWELL, TEXAS, ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ a. v ♦ * ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ dnem 5. prosince počínaje i budeme pořádati největší a jediný prodej nábytku, jaký kdy byl odbýván v Ca!dwel!. Náš sklad jest naplněn nábytkem až ku stropu a abychom, učinili místo a povzbudili naše příznivce ku koupi, snížili jsme -ceny na nejmožnějši stupeň. ^ Otevřeli jsr;i6 náš nábytkový obchod 10. srpna a koupíte-li u nás, dostanete nábytek nejnovějšího druhu p, přitom dobře zpracovaný, jaký ien možno za peníze koupit. Následkem naší nezkušenosti pře- plnil1.,. jsme náš sklad a chceme našim příznivcům poskytnout! příležitost za levné peníze jako nikdy dříve opatřiti si krásný nábytek, a žádáme je by navštívili náš sklad a prohledli si naši zásobu. Zároveň děku- jeme našim českomoravským přátelům za jejich dosavadní přízeň a ujišťujeme ie, že pan Louis G-inzel, který je...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 8 December 1910

WMM HhíHH : - ) VOL. XX. HALLE1 l'SVI1.1, E, TEXAN, THIUSIUY, ItEťEMllER N, 1010. SO. 1 ROČNÍK XX. OBZOR. HALLETTSVILLE, TEXAS. VE ČTVRTEK 8. PROSINCE 10J0. ČÍSLO 10 Kntered ■ second-clans «tter November 19.1W8. at the po*t olflce at Halfctf Te>.aa, undcr the art of Morch 3,1ř7í. a i. (W. T. Carter, Jr., The 8tory of Te*aa.) Ať již cestujeme naším velkým státem po železnici, koňmo nebo na povoze, všude poutá naši po- zornost bohatství a nádhera kraji- ny. Pustíme-li se od modrých vod Zálivu Mexického na jihuk Červe- né řece na severní hranici, anebo od volně tekoucí Sabiny na výcho- břehy řek a potoků. Místy natre- fíme koryta potůčků, které větší část roku jsou vyschlá, jidne zase přijdeme na sníženiny v prériích, kde voda se sbíhá po dešti a tvoří plytká jezírka. Na této velké rozloze, kde matka příroda stromoví ještě nenasázela, vidíme četná stáda dobytka se pá- sti. Zde onde vyskytují se rýžová pole, zavodňovaná z kanálů nebo z hlubokých studní. Jinde natrefí- me rozsáhlé lán...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 8 December 1910

Příjem a vydáni H. rádu od t. do 30. list. 1910. riljem. 1. list. Hotovost úm a zál. foodu $30.883.91 „ fondu oa H. řád úroky denaích vkladů Union Bank 40.40 „ • 1, ,, Nt w Ulra St. Bank 16.58 2. od řádu čís. 25 úm. říjen 190.26 83 i. . 13.28 3. vráceno z půjčky not čís. 212.— 219 xoo.oo 4- 59 «m. říjen 15.25 g4 vkladné 49 na H. řád 18.60 5- 31 úm. říjen 45.75 31 zál. fond 1.00 31 na H. řád ,., 9• 43 úm. říjen 41.65 80 ,, 15.26 82 8.55 33 .1 38.68 5 , 28.75 Splátka noty čís. 127 41.00 úroky noty ,, 126 .95 splátka noty 32 25.00 1, 11 34 30.00 „ ■> . 36 28-OQ úroky not čís, 32., 34. a 36. 5.00 > 58 úm. list 39.!° 10. ' 14 říjen 64.27 14 zál. fond 64.50 14 na H. řád ( 11. 24 úm říjen 222.20 splátka noty čís. 43 150.00 12. 75 úm. list 44.90 91 i, 21.60 46 I 46.20 35 úm. říjen 55.50 14. 87 „ list 19.70 87 ,, říjen 19-70 4 .. 41.61 4 na starý účet 78-39 2 úm. říjen 26.16 , 1 126.00 16. 77 „ 37-63 6 • 61.85 6 úm. list ." 59.30 6 za knihu 70 úm. říjen ^7.20 45 .1 61.63 55 20.25 69 „ ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 8 December 1910

>'a kiiíoku "ťalifurni#" v přístavu Sun Fraurfscii, Cal. 30. listopadu. Nevím ani sám jakým spůso- bem jsem dostal do ruky Číslo "Obzoru" ze dne 24. listopadu. Jest tomu v(ce než dvě leta co če- ský časopis jsem nečetl, tak mně četba tak oblíbeného časopisu byla •velmi zajímavou a vítanou. Jak bude čtenářům velmi dobře známo, že ilříve nežli jsem vstou- pil do služby námořní, byl jsem členem S.P.J.S T, a míním znovu se státi údem této Jednoty, zda li kdy živ a zdráv se mezi naše kra- jany v Texas navrátím. Co jsem za tyto dva a pňl roku viděl, zkusil a zažil, nebude mně možno vypsati, neboť by to vypl- nilo několik ročníků Obzoru. Za ten čas jsem ovšem v mnohých vě- cech zakrněl, a to zvláště co se tý- če naší národnosti. Když jsem četl vyflatek z "Wa- co Daily Times Herald" v němž je popisován Český den ve Waco, byl jsem článkem tím velmi pohnut, jsem na takový skutek velmi bíd. Milí krajané, nevíte, jakou radost a posilnění v srdci svých krajapň, kteří jsou po celém tomto světě...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 8 December 1910

o b z o R- DOMACI PRAVIDLA1 Č«su|iik hospodářský, poučuj u xabavuý. Orgán S. P. J. S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresát' 'OBZOR", Hallettevllle, Texas. A OencrRl Parm and Famllj Xe«spaper. I Organ of the S. 1*. J. S- T. Published Every Ihursday by F. G. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscription,$1.00 per ycar. Advertising rates on application. Veftkeré zvčrolékařské dotazy (a poznámkou, že mojí býti zaslány "Obzoru" k otiítřnl.) adre- sovány k zodpovídáni bud lei českému ivírolekaři a spolupracovníku dr. R. Hellerovi, 2615 8o. Miliard ave., Near 261h St., ChicaKO. III. Jméno rádii. jméno řádu jest "Pokrok Dallas", Pokuty a tresty. Platnými omluvami, jež vysvo- bozují od jistých pokut a třeštil, jsou nemoc, oheň, velká voda — vis major — anebo záležitost, jejíž čís. 84. S.P.J.S.T., v Dallas, Tex. i zameškáni by přineslo členu hmot- McliAze ' nou ztr*tu- ^ pokutáni a 'restům ČI. 1. Síň 'budiž otevřena I5| obsaženým ve Hl. IX. Hlavních minut před časem k zaháje...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 8 December 1910

Můj hostitel měl jen kozu, již mu Mamallové dues zastřelili, je- jímž mlékem se živil. Mimo to ob- držel zvláštní dílec z každého lu- pu, jsa strážcem vchodu do ohra- dy. Co měl mě vysoce váženému ho- sti předložití? Tato otázka nečini- la mu obtíže. Když na východě přijde k někomu, jenž nic nemá, hostitel, jde jednoduše k nejbližší- mu sousedu a dostane od něho i. lined co potřebuje. Ali šel k šejko- vi, přinesl mouku, rýži a tučného vepře, takže hladu se obávati ne- bylo. Bohužel scházelo mu něco a to hlavní.věc — tabák. Ten nepatří k oněm věcem, jež pro hosta zadar- mo žádati jest dovoleno. Měl sta- rou dýmku na šňůře na krku zavě- šenou, a hrál ní pozoruje mě roz- pačitě. Když jsem odstrojil svého koně, přinesl jsem svůj čibuk a ta- báčník, jejž jsem mu -nabídl. Tu zaleskly se jeho oči a on radostně zvolal: "Jaké to štěstí, pane, že máš sám zásobu tohoto vzácného koře- ní. Již jsem se soužil, že ti nic ne- mohu nabídnouti. Nyní se vše změ- nilo v radost. Chodé da uleta ta mazem ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 8 December 1910

Slovanská Podporující Jednota státu Texas. HLAVNI UílADOVNA ' Josef Duítk jr., předsedu. Cnldweii, Texaa. Jiiaef Mikctka, uiiRtoptedseda, Wesiey, Texaa, J. H. Kuliína, tajemník, Kayetteviiie, Texan. J. J. trnku, pokladník, New Min, Těsna. Úfetni vílnif: Jun Kučera, Kllinlier, Texas, 1, M. Hnl.uniček, EayettluU.ťii. I, Texaa. Albert ťtcnčik, 1'luni. lV\:is, Dozorei: Tom. Krajta ml., Culdwll, Texaa, Frank Štětka, Uran^er, Jan Damek. Tex. Met. Faidral, pravili radea. Míalřnl puplatky do úmrtniho londu. Doba přistoupeni Od 18doďl roky.... •• 22 " 25 .... " SIS ' 30 " .... " 31 " 35 " .... " 30 " 40 " .... " 41 " 45 " .... " 45 " 50 " .... " 50 " 51 " .... ,, 51 " 52 " .... " 52 " 53 " .... " 53 " 54 " .... 11 54 " 55 " .... na S250 0 S1000 15 otů 30ct6.. # .00 ih ' 35otli.. # .70 23 " 45 " .. .00 25 " 50 " .. (Í1.00 3(1 " 00".. #1.20 35 05 " ,. 11.90 110 fló 75 ' Adresát' MtlS. I. Pokrok Texasu, Jan Slavík, taj., Fayetteville. a. Koperník, Jos. Pokorný, taj., > Fayetteville, R.F.D. i...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 8 December 1910

£ to i* # t Strach Před Chorobami Ustupuje. Téměř všecky hlavni občasné a zas- taralé nemoce, na které nejvíc lidí umíralo, dají se nyní vyléčit dle no- vého způsobu. Jsteli choří, nevzdávejte se náděje na uzdravení ani tehdy, když jste se dlouho léčili a léky nepomáhaly. Známý učenec Dr. Ferdinand Hart- mann vás uzdravi. Nedejte nic na to, co vám jiní povídají a vás straší, prohlašujíce váš stav za beznádějný. Tento slavný lékař radou uzdravuje každého. Je to podivuhodné sice ale pravdivé. Ale není to žádný div ani klam, než věda a zku- šenost nabytá třicetiletým bádáním. Dr, Ferdinand Hartmann léčí různé nemoce, hlavně následující: Slabost, bledost chřadnutí. f.á ý kagel lámánf ,.řeče> píchaní, bolesti v žaludku a "Vevikh, srdečni vady, „emoee jater a ledvirt, mecn>r*# pj|C S|eziny. pohlavní nemoce mužů j /etlj i vu >''moce a ženské nemuče, jako belotok, bolesti brisni a neťx^v;(je|ne|, bolestné měsíčné,)dále vndy a nemo- ce usn1, oční, hrdla a nosu, jakož i kožní vyr&...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 8 December 1910

joNMi pMati texaští mmm v "Cotton Palace" 14. listopadu a přejeme si udržeti Váši známost naším zasílatelským oddělením. MŮŽETE ob jed nati jakýkoliv oblek pro kteréhokoliv člena Vaší rodiny v Sarigerovu ston* aneb látku na oblek, látky hedvábné a na ženské šaty, přípravy atd. a vůbec v So ze střižního zboží. Doplňte nám, co si přejete, míru a barvu, a my zašleme zboží nejbližsím vlakem. Dopištc pro vzorky látek a nás cenník. Adresujte: Sanger Brothers, Mail Order Dept. Desk B. WÁCO, TEXAS. Nejlepší ze všeho. NA5 mlýn je v ncjlepStm místě Texasu. Má nejlepší znfízení v celém státu. Upotřebujerao nejlepší pšenlol, Jakou lze koupit, a proto tvrdíme, že NAŠE MOUKA ZVANÁ "BELLE OF WACO FLOUR" (KRÁSKA WACO-SKÁ) jest nejlepší na trliu. Pak-ll dosud neužíváte tuto mouku, žádáme Vás, byste učinili zkoušku. Waco Milí & Elevator Co., Waco. 10001 Krocany! Krocany! Skoupíme všecky krocany v trhu v jakémkoliv množství, ale musíte přivézt ten právy druh krocanů. Potřebujeme je pro naši; naklá...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 8 December 1910

"M Slovo o líhních. O iž> I ť # 9 Přítomně trh zaplaven jest mno- ha druhy líhni. Některé z nich se již osvědčily, ale až dosud nezná- me líheň, jež by z neoplozeného nebo zkaženého vejce kůfe vylíhla. Některé líhně jsou lepší druhých, jiné jsoy zase tak moc dobré, že k praktické potřebě se ani nehodí. Máme líhně na teplou vodu a na horký vzduch. U některých vy- stoupí horko na jich majiteli, se- zná-li, že n-ivylíhlo se mu kuřat to- lik, kolik očekával a u některých je zase třeba mnoho horkého vzdu- chu, aby se vůbec nějaká kuřata vylíhla. Že by se kuřata v líhních vylíhla o 7 neb i 10 dní dříve, než pod kvočnou, jest nesmysl a klam. Které líhně — zdaž s horkou vo- dou nebo s horkým vzduchem — jsou lepší, o tom rozhodovati ne- chceme. Víme jen tolik, že při řádném vedení a dozoru na líheň celkový výkon strojů těch jest stej- ným, totiž někdy vyvede se kuřat více v líhni té, jindy v oné. Zdar závislým jest právě tak mnoho na vejci jako na stroji. Ani ta nej- lepSí a nejspolehlivě...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 8 December 1910

8 Na Moravě svitá. Všemi katolickými zeměmi jde stesk nad děsným rozkladem rodin- ného života. A není země katoli- cké, aby v ní slova "domov" a "ro- dina" měla tak sladký zvuk a byla všenárodním heslem, jako na pří- klad v "kacířské" Anglii. V čem to vězí? Věc přece stojí za vyše- tření. Jsme-li s názorem, který tuto pronášíme na omylu, nechť ji ní nás opraví; nejsme-li, nechť se zjedná náprava. Klidným uvažováním, bez vášně a stranictví, dospěli jsme k pozná ní, že hlavní příčinou rozkladu ro- dinného života je kněžský systém. Církev dělá z kněze nadilověka. Kněz je pokládán za zástupce Pá- na Boha na zemi, má několikaná- sobné pomazání, je zprostředkova- tem božích milosti, odpouští hříchy * a soudí, že bez prostřednictví kně- ze nenalezne milosti u Boha. Kněz zkrátka stojí před lidem jako ztělesněná mravnost, v jehož rukou sám nejvyšší soudce lid- ských činů se vtěluje ve svátosti oltářní. Kolik se takto na jedné straně přisuzuje knězi nadlidské důstoj- nosti, tolik se na druhé ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 December 1910

VOL. XX. HAJ.LE1 rsVILLK, TEXAS, TUIKSIMV, ltECEMBER 15.1 10. NO. 20 KJ o C' í* f 9 <■<& ROČNÍK XX. HALLETTSVILLE, TEXAS. VE ČTVRTEK 15. PROSINCE 1010. ČÍSLO 20 Entervd au ateond-claaa matter Novem ber 19,1906, at the poa< offiee at HallettavlUe, Te>.«a, under the art of Maieh 3, 1*79. Jakmile projedeme tyto lesy smě- rem západním, octneme se na širo- kých prériích a pláních, z části ú- plně rovných, z části vlnitých. Kromě trávy a mesquitových stro- I. mfl velice málo rostlinstva je zde k (Pokračování.) spatření. Hlavní živností jest zde Kdybychom vstoupili na půdu dobytkářství, ačkoliv podle želez- texaskou při severo-západním uhlu n'° ' 'army lze nalézti. Část tato na hranici Louisiany a cestovali | imenuje se Great Centra/ Basin, přímo k Dallas, prošli bychom ví- ' Velká střední kotlina", nebo také ce jak ioo mil lesy východního Te-: "Kedland Country ', červený kraj. xasu, ale přiblíživši se asi na 40 i ^ato krajina, jež zaujímá také^ve- mil k Dallas, octli bycho...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 December 1910

I í I [ OD NAŠICH DOPISOVATELŮ. 1 Telico, .8 pros. — Ve schůzi | Ennis, 8. pros. — Mezi mnohý- ■ řádu "Čecha Domov", čís. 82,, od-1 mi okresy, které poslední dobou se Rosebud, 8. prosince. — Mu- j bývány dodatečné volby výboru i těší značnému přílivu našinců, za- sím též ni co napsat do milých i účetního, zábavního a nemocen- j jisté přední místo zaujímá okres sloupců "Obzosu" z našeho mě I ského jakož i nastolení úřadníků ! Ellis, který nejen půdou, ale i zdra- stečka, aby čtenáři věděli, že jsme| pro rok 1911. Nově zvolený br. i výni podnebím a vhodnou polohou jeSté na sváté. Nového tu není j předseda F. Moučka děkoval za j poblíže velkoměsta, láká našince k mnoho, leda že tu máme hodně su 'důvěru mu projevenou a sliboval [ usazení. cho, vody všude chybí, pršet ne- chce, jen větry a zimy se střídají. Už nám tu pořádně nezapršela od Halleyovy kornety, ta musela vše- cku vodu vypít z oblaků, takže ny- ní nemá z čeho pršet. Do Vánoc už není daleko. Ve- lice rychle ten čas utíká, že č...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 December 1910

Drůbeži trus. 4% t V Až dosud nezní velká Sast ná- šich hospodářů velké hodnoty a znamenitého účinku drůbežního trusu a proto lze částečně vysvětli- li si netečnost, s jakouž tací ho- spodáři pohlížejí na tuto vzácnou mrvu. Avšak i hospodáři, kteří znají hospodářskou cenu drftbežní- ho trusu, neumějí ji s prropěchem užívali a nevěnují takměř žádné pozornosti tomuto hnojivu. jakou cenu má trust drůbežní, vysvítá již z chemického rozboru rozličných druhů jeho, jejž byl lu- čebník dr. Heiden provedl a dle něhož obsaženo ve 100 částech trusu org. látek 59.26 slepičího, 58.02 kachního, fosforečnanů 13.79 slepičího, 7.39 kachního, síranu váp. 23.58 slepičího, 7.06 kachní- alkal. solí 3.37 slep., 0.53 kachn. Chceme-li však věděti, jak se má trust drůbežní k rozličným jiným druhům hnojiv a jakou mrvní hod- notou vyniká naproti mrvěchlévní, pohlédněme na lučební rozbory rozličných hnojiv, které byly pro- vedeny a dle nichž obsaženo ve 100 částech; vody dusíku íosf. (Inisla chlévní mrvy 75 ko...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 December 1910

H OBZOR.! Časopis limpodářský, poučný n /ilbavný Orgiin S. 1*. d. S- T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Cesty bratrství. I Bratrské spolky vyvinuly se z j potřeby vzájemné podpory mezi li idem, z popudu Něco o tráveni. Listopadavý výkaz matičního milionu centů. (Č.A. T.K.) Adresu: "OBZOlt", lUilcttsvllIe,Texas. A (Jeneinl Farm utni Family Xewspaper. Organ uf tlil' S. I'. J. S. T. spolky, hlavně na ochranu mistrů proti přebytečné soutěží. Z ce- chů vyvinuly se později dělnické podpůrné spolky. Ve Spoj. Státech založen byl v tom smyslu r. 1867 podpůrný spo- lek "Ancient Order of United Workmen", který první zavedl vzá- jemné pojišťování na život, kteréž- to rychle přišlo ve všeobecnou ob- libu a bratrské spolky za těchtřia čtyřicet roků rozšířily se podivu- hodně. I Dnes máme na 600 vzájemně Vcíkerí ivírolíkafsjíí dotajyjspowárokm. spo])^ ve Spoj. Stá- íe mail lij ti ™ Uny "Ohjorn" k etistřnl.) dre: r v 1 r ť 1 •ovinyk jodiiovjdánlbuďte*čmkťiniinMmňi těch a Kanadě, kter...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x