ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
Abistati puudustkannatajaid [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 25 May 1950

Elesti Abistamise Komitee eelvii maseks abistamise aktsiooniks üle meremaadesse oli pakkide saadetis 1948. a. mõnesaja naela väärtuses. Sellest., suunati enamus Saksamaa "ÜSA tsooni, Geislihgeiii' UŠA-ala ejestlciste keskesinduse kaudu, vähe-, mai; määral-—-Inglise tsooni ja mõned nimelised pakid Austriasse. Eelmi sel, 1949. a. kulusid komitöe rahad, laenudeks maabumislubadega saa bunud kaasmaalaste majutamiseks. Osa laenudest on senini visalt ja aegamisi laekunud. .. Käesoleval aastal laekunud' sum madest saadeti möödunud' nädalal 450 naela—saksa rahas 421(5 marka —Saksamaale Eesti Punasele Ristile kaasmaalaste abistamiseks järgmis tel põhimõtetel :—Briti tsooni kaas maalastele Balti .Nõuandva Kesk kogu Eestlaste Esinduse kaudu 1500 s. marka; ülejäänud summa USA ja Prantsuse tsooni kaasmaalaste abistamiseks Eesti Punase Risti ja USA—ala Eestlaste Keskesinduse ühisel koostööl. Toetuste määramisel kindlasti silmas pidada abi vajalik kuse, põhimõtet, eelistades lasteroh keid perekondi...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 25 May 1950

Best Dual-purpose Portable PHILLIPS MUDEL 111 J Meeldiv ... Väga kerge kanda ja tarvitab vähe patareivoolu, kuid on siiski viielämbiline jja täies suuruses osadega. Võtab vastu kaugemaidki jaamasid kristallselge hääletooniga, Inina omab võimsa häälekõvendaja.... . . j Omades selle kauni välimusega moodsa Austraalia raadioaparaadi, olete-< kindlasti sellele uhke niihästi.vabas looduses kui ka omas kodus, &US see on ideaalseks, täienduseks Teie mägamisruumis, köögis, söö gitoas ja verandal ... : • Selle aparaadi väärtus tõuseb, veelgi nöil juhtudel, kui tekib eba korrapärasus! elektrivoolu "saamidel, kuna seda aparaati .need häired ei puuduta:'Hinna juures ■ ' < ; ; £29/19-6 ■ on ta kahtlemata suurima.iväärtuse ga. Austraalia raadioaparaadiks. PHILIPS täut/o —FAMOUS AS PHILIPS LAMPS

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"Hôbedasel komeedil" tinakaevandusse [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 25 May 1950

Vaeval oli ilmunud "uusaustraal laste" häälekandjas teade, et ame tivõimud on suvatsenud lühendada immigrantide transportide töölepin güäegä, kui teatasin oma ülemusele, et otsustasin oma töökoha üles ütel da. "Kõrge ülemus" oli alul1 väga ülMatud, kuid väitis siis, et kuigi üldiselt piöneerivaim on teretulnud, siis võtku ma arvesse asjaolu, et, veerevale kivile ei kasva sammalt. Ma ei lasknud ennast sellest hei dutada ja juba õhtul varakult olin jaamas, kus jaamaametmk mxiile ja m,u seitsmele asjale vastu tulelikult koha kaugesõidu rongis. Ärasõit toimus ainult veerand tunnise hilinemisega ja ma ei saa nud õieti ümber vaadatagi, kui Peri rith oli selja taga. Et pimedus varjas maastikku, siis kujunes pa rimaks huviobjektiks magamine. Kui ärkasin, siis peatus rong lääne poole asetsevas linnakeses, mille ni meks on eesti keeles apelsin. Et nähtamatu udusem varjas * ümbrust, siis ei tea ütelda, kaš oli see linn teeninud sellist tiitlit. Järgmine suurem peatus toimus Parketis, kus jaama...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 25 May 1950

TEADAANNE Meibourni saabunud eesti mehed, kellel on raskusi peatamisvõimaluse leidmisega, võivad kasutada Mel •bourne'i YMCA öömaja, Flinders St. (jaama taga üle'jõe), LÕuna-Mel bourne. Selle juures tuleb aga arves tada asjaoluga, et selle ööbimisvõi maluse kasutajad ei leia eest -muga vusi. Ööbimistasu 3/6 sh.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PUNANE OKASPIITS "PUHASTAB" [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 25 May 1950

Täiendavalt meie lehes avaldatud kommunistliku suurpuhastuse kohta Eestisr kuuleme veel; et ühes- Hans Kruusiga on põlu alla langenud ja välja puhastatud, rida1 roosa kalx lakuga ülikooli- õppejõude ja -kuju ^tavkunstnikke. Ülikooli õppejõlidu-; dest on ' 'kodaillilmks kommunist tiks" ristitud professorid Alfred Koort, Laja, Taev, Kleisy A. Vaga; Üprus, Harri Moora j.t., kes on üht lasi ka tagandatud oma kohtadelt., Kunstnikkudest on põlu alla lan genud J. Pütsepp, A, Väbbe j.t. Tun tud kunstnikest on juba ammu päevakorralt kadunud selline sirg jooneline isiksus nagu oli seda Johannes Greenberg. Isegi punast värvi . kunstikollektsionäär juut Julius Genss on kodanlikuks nat sionalistiks tembeldatud. Väärib märkimist, et viimasel ajal ründab kompartei häälekandja ' 'Rahva Hääl' ' peaaegu igas numbris Hans Kruusi, olgu siis joone all või joone peal. Nii kirjutas "Rahva Hääl" ühes selle aasta aprillikuu juhtkirjas:. "Võimult kukutatud ekspluateerivate klasside viletsad^ jäänused Nõukogu...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SEGAKOORI AASTAPÄEV THIRLMERE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 25 May 1950

SEGAKOORI AASTAPÄEV THIRLMERE Thirlmere E. S. "Koit" segakoor uühitseb oma teist aastapäeva lau päeval, 3. juunil, 1950. Aastapäeva kontsert aktus toimub Ed. Liira far mis. Aktuse osas esitab segakoor 10 laulu. Sõnavõttude järel on ette nähtud ka rahvatantsud noorterür malt. - Hiljem koosviibimine tantsu ja muude lõbustustega. On korraldanud ka einelaud. Koosviibimisele, mille algus on kell 8 õhtul, on sissepääs '.vabatahtliku maksu eest. Oodatakse ! ka külalisi Sydneyst ja kaugemalt.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
UUS OOKEANILAEV "BRITKONI" ASEMELE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 25 May 1950

UUS OOKEANILAEV "BRIT KONI" ASEMELE Eesti laevameeste poolt osteti Inglismaal merel hukkunud £<J3rit koni" asemele uus 9.300 tonni kan dejõuga kaubalaev, mis on suuri maid Eesti kaubalaevu, mis sõitnud maailmameredel. Laeva meeskond on 40-meheline, millisest koosseisust on 30 endisest "Britkoni" meeskon nast, eesotsas kapten T. Soomaniga. Laev, mille nimeks oli "Celtic Mo narch," ristitakse ümber '' Britko niks." Laev ön võrdlemisi uus, ehi: tatud 1929. aastal.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Melbournist [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 25 May 1950

Melbournist Eesti Seltsi "Kodu" ja koguduse: juhatuse ühisel korraldusel' toimus 12. mail kell 3 p.l., Temperance Hälli suures saalis emadepäeva ak tus. Aktuse avasõna ütles Õpetaja TJ. Stockholm. Järgnes .deklamat sioon G. Suitsu "Kerkokell" E. Pur jelt. Lastekoor E.. Purje juhatusel leandis ette "Kallis emake" ja ■"Kord mõtetes istus . . . " Marie TJnderi traagilise "Sõduri ema" •esitas prl V. Joosep. Järgnes melo deklamatsioon prl. M. Nõmmistolt ja S. Nõmmistolt. Aktuse kavas ei puudunud ka laste rahvatantsurüh ma ettekanded prl. V. Joosepi juha tusel, "Kaera Jaan" ja "Kalamies." Peale E. Purje akkordeonisoolo jaE. jRaudmäe, V. Joosepi ning M. Kivi väli, melodeklamatsiooni ütles aktuse lõppsõna seltsi esimees V.- Marder. Kõik ettekanded leidsid sooja vas tuvõtu kuulajaskonnalt. Meeleolu ikäks lõppakordiks kujunes emade dekoreeimine lilledega .laste poolt. Jl.eJ. 1

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PUNANE KOLONEL KUTSUTI TAGASI [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 25 May 1950

PUNANE KOLONEL KUTSUTI TAGASI Nõukogude Vene Stockholmi saat konnas konsulaadi osakonna eest laste repatrieerija, kes äratas tähele panu oma külaskäikudega üksikute Rootsi eestlaste juurde, on Rootsist "koju kutsutud'." Arvatavasti ei pöördu see mees enam Rootsi ta gasi;

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Eesti asundus Austraalias [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 25 May 1950

Eesti asundus Austraalias Kui kõnelda eesti asundusest Aus traalias, siis pälviks seda nime Tiiirlmere, kiis eesti farmerite. poolt kutsuti aastate teest ellu organisat sioon "Kuiigla" Farmers Associt tion. See. põllumeeste kutseühing asutati eestlaste poolt, kuid osa eest lastest' farmerite lahkumisega linna läks liikmete ülekaal ja koos sellega Isa eesti põllumeeste organisatsiooni juhtimine üle austraallaste kätte. Mis aga jäi sümboolsena püsima, oli põllumeeste organisatsiooni nimi "IKungla." : Viimase kahe aasta immigrat siooni tulemusena on aga eestlaste arv Thiiimeres tõusnud' üle 100, s.o. enam kui kahekordseks. Eestlaste juurdekasv on teostunud peamiselt .endiste DP'de arvel, kes on leidnud töö ja elamisvõimalused vanade aus traalia eestlaste farmides. Kuid •väärib märkimist, et mõned uustul nukad on asutanud ka ise farmid. Omavaheliste sidemete süvendami seks ja rahvuskultuuriliste sihtide taotlemiseks osutus tarvilikuks eesti seltsi asutamine. Seltsi asutamiskoos olek pee...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Kohutav plahvatus Ameerikas [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 25 May 1950

Kollatav jahvatus Ameerikas Ööl vastu 20. maid vapustas South Amboyd. New Jersey osarii gis kohutav plahvatus Neli laske moonaga laaditud pargast lendasid õhku, kusjuures- hukkus 20-30 ini mest, 25 jäid teadmatult kadunuks ja ümmarguselt 500 linna, elanikku said haavata, neist suur osa raskelt. Umbes 600 tönni laskemoona plahr vatamisel varises rusuhunnikuks ligi 4000 hoonet. Samuti purustati plah vatusejõust tehased. Et plahvatuse all kannatas ka linna jõujaam, siis haaras linna elanikkonda kirjelda matu paanika pimedas linnas. "Lin na visati aatompomm!" kostsid hüüded ja tuhanded elanikud põge liesid paanilises hirmus linnast välja. - j Plahvatuse .jõul paisati. autod puruks vastu majaseinu. Aknaklaa sid purunesid 36 miili eemal aset sevas Trentoni linnakeses. Eriti rohkesti inimesi sai haavata äride vaateakende klaasikildudest. Kuber neri poolt rakendati linnas korda hoidma sõjaväe üksused. Tekkinud tulekahjusid ruttasid kustutama 14 ne ümbruskonna linna tuletõrjujad. Kogu öö toi...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Välispoliitikat [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 25 May 1950

Välispoliitikat Austraalia välisminister Spender'i algatusel ja juhtimisel toimus Syd neyks Briti, Austraalia, Kanada, Uus-Meremaa, India, Pakistani ja Tseiloni täisvoliliste esindajate kon verents, mille eesmärgiks oli- Kagu Aasia rahvaste majanduslik ahis tamine. Esialgsetest Briti ja Aus traalia • lahkarvamistest hoolimata lõppes konverents täiesti konkreet sete tulemustega. Juba lähema 12 18 kuu jooksul rakendatakse selleks tervelt 23 miljonit naela, millele umbes sama ajavahemiku möödudes järgnevad suurejoonelised majan duslikud investeeringud. Vähemalt 70% kogu programmist jääks Briti ja Austraalia kanda. Kuigi majan dusliku abi tähtsust kommunismi leviku pidurdamisel ikka veel kipu takse üle hindama, on Sydney kon verentsi tulemused siiski paremaks kui igasuguse, asjade arengut vä hegi. ettenägeva poliitika puudu mine. On märkimisväärne, ei.^heaeg selt Sydney nõupidamisega, ^eeldus ÜSA sõnaselgelt igasugusest 'majan duslikust abist Pakistanile ja In diale. Nähtavasti hakataks...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTLASI VÔÔRSIL [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 25 May 1950

EESTLASI VÕÕRSIL *Paul Tammeveski, omaaegne "Heli Neli" asutaja ja' populaarse laulu "Üksainus Õis" autor töötab Ameerikas ühe arsti juures aiatöö del, kusjuures ta peab kõrvalülesan dena täitma ka laste järelvaataja kohuseid. *Endine tuntud spordimees An ton Ohaka elab Brasiilias Sao Pau los. Tema tähelepanekute järele Brasiilia eestlased assimileeruvad. Enamik eestlaste lapsi ei räägi enam eesti keelt. ^Karikaturist Yaltmann-Yallot töötab koos abikaasaga New Yorgi lähedal majaabilisena. ^Stockholmi kunstiakadeemias õpib pr. Linda Suursööt, kes on äratanud tähelepanu oma andeku sega Linda Suursööt on dr. Suur söödi abikaasa. ATuntud naisgraafik Agathe Veeber töötab New Yorgi lähedal majaabilisena. Hiljutisel New Yor gis u feorraidatud _ graafikanäitusel oli Ar Veeb^r 'esitatud' ühe "tooga,: "Poi- " sipea." ' " • *Endine Vanemuise solist, hiljem "Heli 4" liige tenor Rudolf Alari töötab Ameerikas nahatöö alal, mil list ala ta Õppis Saksamaal Blom bergi DP-laagrisl • . ^Estonia ooperi...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
NÄDALA SÜNDMUSI [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 25 May 1950

Vai»ai.a sim»hsi I ^Möödunud nädalal avastati Ing lise kanalis võõras laevastik, mis lähemal vaatlusel osutus venelaste kalalaevastikuks. Kohale saadetud inglise torpeedopaadi juhtkonnale teatas vene kalalaevastiku koman dör, et\ nemad on teel Balti merest Mustale merele. Inglaste tähelepanu: äratas, et venelaste laevad olid me hitatud noorte meestega, kellest enamik oli varustatud tugevajõuc J iste binoklitega. Tähelepanu ära tav asja juures on; et vene laevas tik tuli nähtavale piirkonnas, kus •kolme päeva pärast pidid algama lääneriikide laevastikkude manööv rid. • .• ^Lääneriikide poliitiliste vaatle jate arvates on Chusani saare eva kueerimine rahvusliku hiina sõja jõndudest toonucl lähemale otsus tava rünnaku Formoosale.Eelda takse, et suurrünak Formoosale— ^.fihvusliku Hiina, viimsele kantsile, '• äigab juümš7""' 500.000-line rünnakaririee, mida toetavad Nõukogudie sõjalennukid ja allveelaevad. ^Hiljutisel Atlandi pakti riikide välisministrite konverentsil, millele eelnesd ki...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Speak English correctly! IDIOMS TO GET [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 25 May 1950

I d i q mr s Bv FELIX RUUT TO GET "To get"- on, samuti nagu seda oli "to put;" üks sagedamini tarvitatavaid pöördsõnu inglise keeles* eriti just igapäevane keel on rikas selle verbi idiomaatilistest väljendustest. Põhitähendused esitatud koos idioomidega: (1) omama; omandama; ostmise teel omandama • (kostma); saama; hankima; muretsema; e.g. (exempli grait^a—näiteks) : I should prefer to get a smaller house—naa eelistaksin omandada vaikseimad maja; y<ra may want it, hut you'll never get it—sa võid seda tahta, kuid sa ei saa sed^ kunagi; you had better get a new coat—oleks parem kui sa muretseksid endale uue mantli; I get a'letter every day—ma Saan iga päev ühe kirja; I never got your tele - gram—ma ei saanud iial sinu telegrammi kätte ; get me some tea—too. mulle1- teed ;• didn't you get any help—kas sa ei saanud mingit abi; to get glöry and wealth—hiilgust ja Tikkust võitma (mingi pingutuse tulemusena); to get hold of -^-(millestkij kjiiqi haarata saama (otseses ja piltli...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
THE FATE OF SOCIALISTS UNDER COMMUNIST RULE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 25 May 1950

THE PATE OP SOCIALISTS UNDER COMMUNIST RULE. In consideration of such a past, are the socialist democrats or labour party members really a main obstacle to the - communists' drive towards world revo lution?. Even are they really supporting the labourers' class? Is there really any genuine reason for Communists to hate socialists so as they do both in theory and fact? Are they not: aiming at one and the same thing, one peacefully, other by force? In some of these countries, the political past of which was the source of the above review, the communists actually have established, themselves according to their tactics—by. force. What hap pened to socialists? Were they still be ing hated by the communist invaders, or were they granted thanks or toler ance and personal existence for their previous efforts towards the same aim? At least the socialists themselves ex pected something like a preferential treatment. The actual fate of these naive (to Bay the least) members of the "Second In te...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ALTERNATIVE OR PIONEERS TO COMMUNISM? [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 25 May 1950

By ILMAR RAUDMA . The Federal Treasurer, Mr. Fadden, . recently stated in, the House of Repre sentatives that socialists and com munists differ from each, other only in ' their methods, but not in their aims. -, The members of the Labour Parity violently- opposed to that alleged iden tity. However, none of them succeeded in explaining where and- which the dif ference was. Is there really no difference? And If there is . any—how could it be defined and which is thb actual origin of it, as , Marx personally did not ■ form either of these political parties?

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
A. RAADIKU JÄRJEKORDNE KAOTUS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 25 May 1950

A. RAADIKU JÄRJEKORDNE KAOTUS v Ameerikas Ohio osariigis sai Raadik järjekordse kaotuseosali seks võisteldes lo-ringilises matshis IŠonnie D.elaney" vastu. Jub$ esime hes ringis löödi - Raadik kaheksani põrandale. Hoolimata sellest sai ameeriklane siiski. ainult punkti yõidu. ^

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"LABOUR" AND "SOCIALIST" PARTIES. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 25 May 1950

"LABOUR" AND "SOCIALIST" PARTIES. Now the question arises whether there is any difference between the usual socialist democrat parties and the "Labour" parties, as known in the British Commonwealth? For many years the British Labour Party was consid ered' in the continent as not identical with the socialist democrat movement. Sven in many university text books at that time the British Labolr Party was regarded as just one party of the Brit ish famous three-party system: right, left, and centre, considered to be almost exclusively a British phenomena. The same applied to Australian Labour Party, although it Yas n°t so well known in Europe. However, since the labour parties officially introduced na tionalization bills, this illusion of a somewhat different nature of British labour parties was destroyed. In fact, "there is no difference, whatsoever re mained between a "labour" and "social ist" party but the mere designation. They both are descendants of Karl. Marx, this talented German...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
THE BIRTH OF THE THIRD INTERNATIONALE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 25 May 1950

THE BIRTH OP THE THIRD ' INTERNATIONALE. The difference between the socialists and communists is the same as the dif ference . between the Second and the ■^hird Internationale. ' While socialists believed in an evolutionary victory over the capitalistic system; without applying any other force but the ever increasing' electoral power of the proletariate, par ticularly that of the industrial prole tariate, the communists pressed for a ' debisioh by violence whenever there was a chance. This was the major issue on the London Conference of 1903 where all the prominent Marxians from throughout the world had gathered to consider the future tactics. Those who favoured force, finally gained the upper händ, xand their resolution was passed by a big majority. Thence the' orthodox division between "bolsheviks" (ma jority) and "mensheviks" (minority), as it was \ introduced by Lenin; The "bol sheviks" soon called themselves the ''Third Internationale" as distinct from the -!<Secohd ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x