ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 30 September 1909

SVENSKT BAGERI Alla slags bröd och cake tillhandahällas. Servering af läskedrycker. HAMMAM BATHS 1TUKISKA OCll KVSIvA 11.41) ICIec-tric Vibration »Inssaue Hörnet af 9th & Broadway Enkla bad för Damer och Herrar. Öppet dag och natt. Första klassens betjening. The Compass Saloon 379 12TH STREET, OAKLAND. Alla slags importerade skandinaviska spirituosavaror. Carnegies Porter, Punsch ni. ni. Merchants lunch. Smör, bröd, anjovis. Telefoner: Home 4861. Oakland 3516 F. E. CARP Alla till murareyrket hörande arbeten utföras pa bästa sätt mot garanti. Kostnads förslag: oc.i detaljer fritt. Vanering och Mantles specialité. 817 AILEEN STREET, OAKLAND Tel. Piedmont 2814. Stxtan & Son Svenska Skräddare 1004 Jefferson St., mellan lOtli & lltli OAKLAND. Telefon llotne A 3198. mps. H- JVIeyet* 511 - 5th Street, Oakland. Första klassens DAMSKRÄDDARE och I )K KSSMAK HK Arbete önskas pr dag eller i hemmet. JOHN BERG KINGSBURG, CAL., The STOCKHOLH SVENSK SALOON Johnso...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 30 September 1909

~- THE "AGAIN" ^LOOfT"~ 13 - Ith Si., hörn. af Jessie, S. F. KURIKO är ett läkemedel af erkändt värde. Den är alldeles olik alla andra .mediciner. Den må hafva sina EFTERAPNINGAR, men der FINNES INTET, som ersätter densamma. Den renar blodet. Den befordrar matsmältningen. Den verkar på lefvern. Den reglerar magen. Den verkar på njurarne. Den lugnar nervsystemet Den närer, styrker och uppfriskar. Den är, kort sagdt, en familjemedicin i ordets fulla betydelse och borde finnas i fcvarje hushåll. Den kan icke erhållas å apoteken utan tillhandahålles allmänheten direkt g-enom särskilda agenter. Omni icke känner nägon a^ent,sä skrif till de ende tillverkarne och egarne, Ds*- . Peter Fahrney k Sons Co. So. Hoyne Ave. Cfikago Reumatiska plågor. "Min moder lider mycket af reumatism och Dr Miles' smärtstillande pil le i' iir det enda medel som hjelper henne,- " MRS. G. DAVENPORT, Royceficld, N. J. Renmaj is);a plågor iiro niistän utan undantag lindrade genom anvlindan del al' Dr. Miles' Auli ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 30 September 1909

FÖLJANDE BÖCKER kunna erhållas i Svenska Bokhandeln, 30 Sharon St. I ; I Pojkastreck och Gtfbbafasoiier, bilder ur folklifvi-t af Thure S. 6oc. | OliverTwist af Chäs. Dickens,liäft. 75c. Onkel Toms Stuga af Harriet B. Stowe. 75c I Robinson'Crusoe. 75c • I Brtideh på Stafsund al Jenny Braun, häf- , häft. y5<. 1 l):o i fint klothband. ft.-2s| Sv. Folksägner ai II. Hofbvrj;. 1.5. J Axel Ivar Ståhls Vi .l.ok, 700 v,il dä såiigér och visor. -5,- , —il—11JIJ (il 11 WIIMMJ I /- Oumbärligt. Såsom oiii!ib|fi'li<r| bi' handlingsmedel vid lall af blodsloek ningar, svullnad oeh inrlanima!ionei brännskador räknas Salubi jn icke en dasl al' alla liikure ulan af alla såväl li.if i iandel som i andra liin der — som användt det enligt bruks anvisningen. Svenska Föreningar. PATRIOTISKA FÖR B UN DET nflial ler sina rcgulära möten 4:<le måndagen i månaden i Swedish-American Hall, 2174 Market st., sociala möten 2:3 och 3:e måndagen. SVENSKA DAMSÄLLSkAPKT anhå...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 30 September 1909

S. VESTKUSTEN, Torsdagen den 30 September 1909. Sv. Luth. Ebenezer kyrkan, 15th & Dolores Sts. fciönclaKar: Högmessa kl. 11 f. m., Aftonsång kl. 8. Söndagsskola kl. 9.4"- ) r. ni. ungdomsmöte hvar Fredagskväll. Tel. Market 3305. Teol. Dr. Ph. Andreen, Pafet. Bostad: 208 Dolores St., vid kyrkan. Hjertligt välkomna till Första Svenska Baptist Kyrkan, belägen vid 17th St., mellan Valencia & Guerrero Sts. Mjtesti ler: Söndagar kl. 11 f. 111. och 8 e. m. Söndagsskola kl. 9:45 f. 111. samt kl 5:30 c. 111. Ungdomsmöte och derefter social^ bönemöte hvarje onsdags kväll kl. 8. Korrespon-deiis-Sekr. J. Win. lidwall, 401 Moscow St., S. F. K. O. Nilson, t. f. pastor. SAN FRANCISCO. Calhounska målet aterupptages i »lasr. Byggmästarefirman Lange & Bergström ha erhållit kontraktet på uppförande å en skolliusbyggn.nl i Lakeview för ett belopp af $52,445. Till de strejkande i Sverige bevilja, ile sjömiiiyiens fackförening; häromkvällen ytterligare 100 dollars. Oli...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 October 1909

24:tle arg. San Francisco och Oakland, California, Torsdagen den 7 Oktober 1909. = VESTKUSTEN === (THE WEST COAST) Independent Weekly Swedish Journal devoted to Llttrature, Politics and General News. "VESTKUSTBN" li the oldest Swedish Newspaper published om the Pacific- , Coast and Js an Unrivaled Advertising medium. Kates: 50<*- . per Inch ea h insertion. Reading: notices 10c. per line. Liberal discount on yearly contract». Published every Thursday. Address all communication»: WEST COAST PUBLISHING COMPANY, 80 Sharon Street :: :: San Francisco. Alex. Olsson, Editor and Proprietor. VESTKUSTliN Liberal Politisk Veckotidning för svenskärn© & Stilla- j hafskusten. Utgifves hvarje torsdag. VI2STKUSTEN är spridd utmed liela SHUahafskusten och utgftr derför ett präktigt annonsined i lim. Annonspris: GOc. pr tum; bland lösning 10c. pr rad. PKIONUMKRATIONSPRIS: TTelt flr.,.; $2.00 | PJerdedels fir $0.65 i Halft är $l.2f» J Ett &r till Sverige $2.r»0 Ag...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 October 1909

FINLAND. Statsgaranti för Finlands Hypoteksförenings utländska län. Senaten tar beslutit ingå til] högsta ort med hemställan om atl fit landtdagen måte öfvr, icinnas att öfverlägga och beduta om, och på liui;Cidana vilkor Finlands Hypotcksförenin® kunde tillförsäkras statsgaranti till ett belopp af ända till 75,000,000 mark för uppfyllande af förbindelser, föreningen efter hvarje gång dertill hos regeringen utverkailt tillstånd kan ikläda sigvid upptagandet af lån å utrikes ort. Japaneser studera trävarurörelsen i Finland. öfverinspektören för skogarna i Japan m. fl. vistas f, n. i norra Finland för att göra sig förtrogna med flottnings- och andra förhållanden inom I rävarurörelsen. Folkskolan i Finland. Vid föredragning i Peterhnf den 6 sept. Iiaf till senaten öfversändts dess förslag rörande allmän läroplikt och rörande kostnaderna för folkskoleväsendet med befallning lill senaten att utarbeta förslag till administrativ förordning i ämnet. Finlands förryskning. Generalguvernören h...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 October 1909

d. G. filEmi Fine Watchrepairiug Dealer in Diamonds, Jewelry and Watches 23 MARKET ST.. SAN FRANCISCO Mjölk, Grädde, Ägg och Smör från San Carlos Dait*y För vidare upplysningar besök, tillskrif eller telefonera. N. S. Nelson, egare, 143—145 NOE STREET, mellan 14th & Henry. Orders mottagas och levereras. North Star Bottling Works 3335 26th. Street, Telefon Market 953. Agenter för det berömda Columbia Brewing Co., Tacoma, Wash. CARLSON & ANDERSON, EGARK P. W. W. MURTHIN Svensk Urnialtare 1102 McAllister St., San Fran. DONELSONS Skohakeriverkstad Mäns skor halfsulade för 75c. Damskor halfsuladc, 50c. Gummiklackar, 50c. Donclsons sydda halfsulor. 292 Church St., hörnet af 15th. SVENSK Blomsterhandlare T. SAHLIN 2105 Market Street, San Francisco Pontus Franklin Plumber 49 Sacramento Street Telefon Douglas 964. Allt till yrket hörande arbete utföres noggrant. DET SVENSKA BRYGGERIET CARL TORNBERG, K^arc. 3070 - 23d St., S. F. Tel. Market 5791. SVENSKT ÖL OCH POUTER ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 October 1909

4. VESTKUSTEN. Torsdagen den 7 Oktober 1909. Ssvcnsha Bohbanbcln Importerade Svenska Böcker af Sveriges förnämsta författare. Kxtra fina Psalmböcker och Biblar. Elegant Brefpapper, ' Svenska Fickknifvar ochKakknifvar, eleganta Svenska Vykort. Agentur för Hr, Hikansson's bprömd-i SALUB'tlN och Dr. IViers KURIKO, Beställningar från landsorten expedieras. C. O. SIVANBERG, Egare. | Konserter vid Lunch, Middag och Supé samt kl. 3—4.30 1 | ,- e. m. af en utmärkt orkester jemte medverkande soloister % * % på kusten PORTOLA CAFÉ t FLOOD BLDG. Hufvudingång 18 Powell Street Telefon Market 263. När ni besöker PORTOLA-FESTEN glöm icke att samtidigt besöka det största och elegantaste svenska Cafe * ❖ I 4» ❖ * * JOHN A. RENSTRÖM, Egare. hnhHdi¥.*Y -'!«■ Möbelhandel Mattor, Möbler, Spislar. Finaste möbelaffär i liela vestern. En tre våningars byggnad full af allt hvad till utstyrseln af ett hus hörer. Kom och bese värt lager och ni skall lätt bli tillfredstäld med våra varor såväl som med priserna...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 October 1909

I ALAMEDA COUNTY. Rikt jemnt land, med två jernvägar $25 kontant och $10 RICH VALLEY LAND COMPANY, 180 SENDAST TRE KVARTEWestern Hotel, SK Street, mellan SeUtmärkt Affärs- och Familje-Hotel. "BMåltider 25c. Vagn till och från SVENSK LÄKARE I OAKLAND A. F. WERNER, M.D. Kontor ocli lies.: R. Wickmann Svensk .Juvelerare och Urmakare, Diamaiiki, ! > t'\/i hluckor. 1228 UKOADWAY, " Oakland. Repareiingai al Uäsla ldag. Talleloti 'Jakiahd 9-393. Haglunds Institute C. J. Haglund Naturopathic Physician Naturopathic Treatment Massage and Swedish Movements Elektriska ljus- och Nauheim Bad 530 13th St., Oakland, llörncl af Clay TIMMAR: ') till 12:1 till 5. För en ny kostym Itesök den välkände Svenske skräddaren Andrew Anderson hos John J. Andersen Skräddare 463 10th Street, Oakland, Cal. Alltid ett sorterailt lager af utländska och inhemska tyger. Piedmont Baths Saltvattens såväl simbad som karbad samt Turkiska Bad. 24th St., nära Broadway, Oakland. AL. JOHNSON, Egare. Union Exch...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 October 1909

ROSEN PA TISTELÖN BERÄT- EMELIE FLYGAKE-CARLEN. (Forts. fr. föreg. n:r.). Efler frukosten gjorde han den vanliga runden, såsom han alltid brukade «lii lian var hemuia, nemligen i de fattigas stugor. Arvids känsliga hjerta led af att se de betrycktas nöd. Än delade lian ut en och annan tolfskilling ur sin e.j särdeles försedda kassa, iin gaf lian goda råd. Och alltid afhörde lian tåligt den gemensamma klagan, som alla läppar frambnro öfver patron på Grfiby, en af dessa blodiglar, hvilka under skepnad af handelsmän nedsiila sig på fisklägen eller deromkring och idka rörelse med tie fattiga fiskrarna, som hos en sådan person till obetdligt pris sälja sin tungt förvärfvade egendom, sin fisk, mot hans drygt uppsatta mjöl- och potatiskappar. Det fiskläge, vi i vår berättelse sökt skildra, egde blott några bergade hushåll: större delen utgjordes af utfattigt, folk. som icke egde det ringastfc i sina tomma hus, utom de stackars fiskhufvuna, hvilka knappt sjudit upp i grytan, innan de voro a...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 October 1909

TIVOLI CAFE KAFÉ OCII LUNCH HOUSE. 5« Hiclclv St., Sin» 1'raucisv». Kärska Ägg direkt fr. farmen hvarje dag. Carl G. Larsen, Egare. Om Ni önskar fa reda på hur det är med Edert helsotillståncf fritt besök den gamle bekante INDIANDOKTORN 2470 Howard St., San Francisco. :: ENDAST ÖRTER ANVÄNDAS. Alameda Cafe 17 Steuart Street San Francisco. JACOB PETERSON, EGARE. Eagle Saloon C. A. JOHNSON. VINER, LIKÖRER, CIGARRER. Möblerade Rum. 118 4th St., hörn. af Minna, S. F. P. R. POULSSON- " Alfa slags ÅSSURA^S 214 Kolli HonlKuincrj & California stK. Telefonera oller sitnd postkort oeh JaK skall Infinna infe. Tel. TEMPORARY 26. August Johnsons C roceri butik 22nd & Capp Sts. Telefon Mission 4909. Pri leverans. Sänd Eder order pr telefon eller post. : Véstkustert" (ill salu Salubrin. BÖCKER kunna erhållas i Svenska Bokhandeln, 30 Sharon St. Pojkas t reck och Gubbafasoner, bilder nr folklifvet af Thure S. 6oc. ÖliverTwist af Clins. Dickt 'llB,lliifl, 75c. Onkel Toms Stuga...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 7 October 1909

Marion Vecki Advokat (Advokat för Svenska Konsulatet.) Crocker Bldg, 620 Market St., Rum705 TEL. KEARNY 3588. Mission Office: 2560 Mission St., Ap't 28 Timmar: 6:.'!0 — 7:30 e. m. j N. Söderberg Advokat Rum 953, Monadnock Building San Francisco. '- ,681 Market St., : r. h. cross Advokat 645 Mills Bldg., Montgomery & Pine Telefon Kearny 4310 1 Advokat för Svensk-Atn. Banken: svenska konsulatet för California, Oregon, Washington, Alaska, Idaho, Utah, Nevada och Arizona. 268 Market St., San Francisco. WM. MATSON, Konsul. "LUNBSTttOM'S" HATTAR B U T I K E R 61 Market Sireet 2610 Mission St. 117H Market Strest (>05 Kearny Street L. A. Peterson, SVENSK SKRÄDDARE. 12 Geary St., nära Kearny, (Schmidt Bldg.) RUM 4<)6. Före branden 935 Market St. Tel. Douglas 3136 C. J. Rehn, svensk Skräddare. 1028 MARKET STREET, ofvanför 6th, rum 27 och 28. Golden Gate Building Telefon Market 3964. I j Tel. Market rsr craig, cochran & co. Etablera! 1858 C...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 October 1909

No. 41. 24:de årg. San Francisco och Oakland, California, Torsdagen den 14 Oktober 1909. ===== VESTKUSTEN == (THE WEST COAST) Independent Weekly Swedish Journal devoted to Literature, Politics and General News. "VESTKUSTEN" 1» the oldest Swedish Newspaper published om the Paclflo Coast and is an Unrivaled Advertising medium. Rates: 50c. per inch ea h Insertion. Reading notices 10c. per line. Liberal discount on yearly contracts. Published every Thursday. Address all communications: WEST COAST PUBLISHING COMPANY, 30 Sharon Street :: :: San Francltco. Alex. Olsson, Editor and Proprietor. VESTKUSTEN Ulberal Politisk Veckotidning för 8venskarne i StlllaliafsUunten. Utglfve» hvarje torsdag. V10STKUSTI0N iir iprlilil utmed liela Stillaliafskusten och utsiir ilerför ett ' iiraktlft annonsmedium. AnnonsprisDOc. pr tum; liland läsning 10c. pr rad. PHENnMrcnATTONSPRIS: | Helt Ar $2.00 | Fjerdedel» ar lO.CS : tfalft ar 51.25 | Ett £ir till Sverige I2.G0 Akt'"t erhålla liberal kommission. Allt ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 October 1909

Hur kommer Jet sig g I att så månfta sjukdomar, hvilka kommit de mest berömda res skicklighet pi skam gifvit vika för inverkan af ett så enkelt husbotemedel som är den bästa svensk Punsch Distr: A.J. Andfl'son iS: Co.. CHICAGO — 227 Kast Randolph St. I lie Swedish Am. Mercantile Co., ^i6S Market St.. SAN FRANCISCO. PROFVA, JÄMFÖR och DÖM 0111 ej j 'I' K <; N K K cV W I I. C K ÉN'S C A I. O R I V BAKERY 1 Oaklauds mest populära och mest besökta -Restaurant, Lunch och Coffee Parlor SVENSKA. VIRNERBRÖI), alltid färska KRINGLOR. Alla slags fina konditorivaror till bröllop ni. fl. tillställningar levereras på bcst.:iliniu£. Danskt rfigbröd. Kn-5 ... -"- -yMjjflg- samma agenter fiir det utmärkta Johnnnishcrg sigtliröd, $ PKTERSRN & IIlCSSIv, ICffare. t * 1012 WASHINGTON ST., 471 t:I.KVl:NTII ST.. OAKLAND, CAI.. * Telefon: Oakland 6.10. Homes A 2431 (Förut i Nu. 623 Kearny St., San Frtncisco.) + * v v -i- * * * -i- v v ^ .;. v 'i* 'i- •> * •&am...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 October 1909

John A. ilalpin, Attorney at Law. Rådfrågningar fritt. Behandlar skilsmessomål. Fastighets- och inteckningsfrågor, fastebref, testamenten etc. uppsättas. Köpebref granskas. Mechanics Savings Bank Building 948 Market St., hörn. af Mason, Rum!?07-308 Liouis LiindstPÖm Svensk Damskräddare Mercedes Building 251 POST STREET, mellan ^- Stockton ocli Grant ave. Telefon Kearny 3097 O.W.JENSEN KOi <0>CM VED Alla orders fyllas snabbt. Express af koffertar och dylikt. 67 Landers St., mellan 14th & 15tb, Church och Dolores. Tellefon Park 6541. Charles Plambeck 590 Valencia St., nära 17th Förut i No. 1915 Mission St. Nya ocli begagnade Symaskiner, speciella såväl som för familjebruk, alltid på lager. Maskiner af alla .slag repareras. Allt arbete garanteras. j.G. Niemi Fine Watclirepairing Dealer in Diamonds, Jewelry and Watches. 23 MARKET ST., SAN FRANCISCO Mjölk, Grädde, Ägg och Smör från San Carlos Daitfy För vidare upplysningar besök, tillskrif eller ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 October 1909

San Francisco. Arf i Sverige och andra fordringar nkasseras af The Swedish-American Bank, 54 Geary st. Glöm icke Linneas piknik den 17 okt. i Shellmound Park. Ni* dansmusik från Sverige. Fylgias årsfest på lördag kväll i svenska föreningsbyggnaden, 2174 Market st., påminna vi ånyo om. Svensk restaurant har öppnats af rar Eber Wanderydz i no. 330(5 22nd t., der alla slags "short orders" såäl som ostron, stekar m. m. serveras illa tider på dygnet. Det är nu i kväll, torsdag. Rebeckalogen Freja firar sin årsfest i Sw. Am. Hall. Frejas aftonunderhållninar bruka ju vara värda att besöka och det påstås att denna skall bil "etwas noch nie dagewesenes"- . Afgiften är endast 25 gents. Svenska Politiska klubben hade i »år, onsdag, sammanträde i Sw. Am. Hall. Då emellertid tidningen redan lått i press på eftermiddagen, kunna vi ej redogöra för förhandlingarna förrän i nästa nummer. Otillräknelig. .James K. Cunningham, som den 30 sistl. juni sköt och dödade Carolina Brasch, kontorsbiträde hos d...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 October 1909

hos Jolin J. Andersen Skräddare 463 10th Street, Oakland, Cal. Alltid ett sorteradt lager af utländska och inhemska tyger. Piedmont Baths Saltvattens såväl simbad som karbad samt Turkiska Bad. 24th St., nära Broadway, Oakland. AL. JOHNSON, Egare. Union E*ehange PETERSON & BECKER, Egare. 479 10th Street, Oakland. mellan Broadway och Washington Svenskt Hiifvudkvarter. Alla slags importerade och inhemska likörer. Un derrutlelser af alla slag meddelas med nöje. F. k. CARP Alla till murareyrket hörande arbeten utföras pa bästa sätt mot garanti. Kostnadsförslag oc.i detaljer fritt. Vanering och Mantles specialité. 817 AILEEN STREET, OAKLAND Tel. Piedmont 2314. Svenska Julkort. Ja^ liar i år ett större ocli bättre Inner af Svenska, Kngelska, Finska och Norska Julkort. Alla som ämna beställa Julkort tilli^das att genast begära profver. Qfcff" i,ooo agenter önskas. AUfiUST HOWARDS, L. liox li. Ashtabula, Ohio. SALUBRIN v/ * •> * * * •: ' Sv/ * •> * *...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 October 1909

25 Doses 25 Cents Your Druggist sells Dr. Miles' Anti-Pain- .- Pills and he is authorized to return the price of the first package (only) If it fails to benefit you. dolken. Jag gick söm en drucken,och det var mera vanan än eftertanken, som förde mina fötter den rätta vägen. I solnedgången kom jag till byn oeh steg ln i den gamle faderns hydda. Han satt i ett hörn af rummet med händerna knäppta till bön, men med en jernhård min öfver sitt ansikte. Han steg upp, då jag kom in och såg mig i ögonen oeh troligtvis läste han deri om min förtviflan, ty hans ögons skärpa mildrades. Jag ville tala, men min strupe sammansnördes, jag kunde blott i stum förtviflan skaka den blodiga dolken för lians ögon. Mina ögon sade honom, livad mina läppar icke kunde, och han läste: mördare! i min blick. Då gick han bort och tog upp ett gammalt pergament fullsatt med gamla skriftecken, som jag ej kunde tyda, men han läste upp det för mig. Det var en gammal släkturkund, efter hvad jag kunde förstå, som berö...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 October 1909

p7 r. poulsson Ålla slags ASSURANS 214 Kohl Hldg- ., & Clif4 g, itloiitj&muery & California Sts. Telefonera eller sUnd postkort -och jag skull infinna mig. Tel. TEMPORARY 26. Alameda Cafe 17 Steuart Street San Francisco. JACOB FETERSON, EGARE. KURS K O OLE 01D, YIGORI och UTERINE till salu hoo MRS. KATE OLSON, 16th och Dolores Streets, San Francisco. (I Dolores Market.) TIVOLI CAFE KAFÉ $CH LUNCH HOUSE. 50 liildv St., San Francisco. Färska Ägg direkt fr. farmen hvarje dag. Carl G. Larsen, Egare. Om Ni önskar få reda pä hur det är med Edert helsotillständ fritt b^sok den gamle bekante Eagle Saloon C. A. JOHNSON. VINER, LIKÖRER, CIGARRER. Möblerade Rum. 118 1th St., hörn. af Minna, S. F. August Johnsons Grocer i butik 22nd & Capp Sts. Telefon Mission 4909. Fri leverans. Sänd Eder order pr telefon eller post. 'Vestkusten" lill salu Salubrin. Svenska hören ingar. I'AT RIOT I SK A KOlmJNDKT aftiål ler sina re^otäui molcii 4 .lr niåudHgen i ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 October 1909

a. Vr.flTTCTJflTTW. Torwlagfin t\ew 14 Oktober 1000. Sv. Luth. Ebenezer kyrkan, jr»th & Dolores Sis. iS(- "- »n«latfn i : i lo^iiu'ssa k I. 11 l'- . in., At'hmsfin£" kl. tt. Silndagfstfkola k I. 1"- . ni. ij njftlonitfmri I»* hvar I'YtHlatfsk villi. TH. Market 3^505. 'LVnl. In*- . Ph. An«lr<;en, i'ast. Jlostad: 2ÖS I io lores St., v Id kyrkan. Hjertligt välkomna till Första Svenska Baptistkyrkan, holäg;ei4 vid ITlli Street. 111 <- ■ i i. Valeru-i.i & O uorroro. Mötestider: Sondagar kl. 11 f. m. och S c ni. Söndagsskola kl. !»: I1'- . ni. samt kl. ;- "- >:0 <»- . ni. Ui/igdomsmöt.e och derefl^er socialt böne?- ' möte hvarje onsdags kvlill kl. X. Korres-)>V.ndeiis-S'ekr. .1. VVm. Kdwall, 101 Moscow St.. S. 1<\ F. O. Nilson, t. f. pastor. Svenska Methodistkyrkan, (luerrero och (- .- '- .- '- .iii!» -si- San Kra urisen. Mötest ider : S.indaftsskola kl. 10 i'- , m. Predikan k...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x