ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 January 1941

čechoslovák V pátek, dne 3. ledna 1941. Enniský Věstník PORADA JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennia a okolí laskavé oznámte jemu. — Na štédrý den zaměnil svůj' — Obdržel jsem několik českých j svobodný stav za ženatý mladý Ri- čítanek pro dítky, o které mne ně- návrhy laskavé zaslali na předsedu V. A. Maudra, Cotton Exchange chard Kouba, syn manželů George kteří čtenáři žádali, a proto jsem j Bldg., Houston, Texas, neb na Koubových se slečnou Hattie Lee jich objednal vice. Kdo byste si čí- Lewis z Crisp. Byli oddáni v domé; tanku přál pro vaše dítky, a také smírčího soudce E. E. Glovera. No- pro sebe je dobrá, za 60 centů ji u vomanželé se usadí v Dallas. V úterý na Štédrý den, kdy u Rev. J. C. Kunce, místopředsedu, East Bernard, Texas, neb MŮJ PKVNÍ BANÁN. Již tomu bylo v měsíci prosinci 27 let, co jsem si koupil na tom širo- kém Atlantickém oceánu na cestě do tohoto Texasu, o kterém jsem — Je tomu padesát roků, kdy měsíci prosinci roku 1890 byla pode mé obdržíte. — V neděli večer odbýval...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 January 1941

V pátek, dne 3. ledna 1941. cechoslovAk "1 w J r\ *21 Zprávy z okresu Bell. Pořádá Kamila Fojtášková. ochotnické Besedě "Hálek" v Nu- Wr __i. __ „ňrnncf šlích, kde jsem byla též členkou, na V erllOSl Za VciIlOaL. Sylvestra, poslední den v roce. Na • jeden, zvláště pěkný si ráda vzpo- Ve West pochovali Monsignora minám, byla jsem v něm též účast- Josefa Pelnaře, rodáka domažlic- Vánoční svátky již máme za se- na Osoby, které v tom programu u- ké Stráže, studenta slavného kla- bou a s nimi zmizelo již i to kouzlo linkovaly,' byly přiměřeně ústroje- tovského gymnasia, z něhož vyšlo vánoční nálady. Po tu dobu i ty zne- j né> jako k'rál gas který secjěi na vy- tolik krásných českých lidí. přátelené země Anglie i Německo u-j sokém trůně a jemuž všichni museli A ve Wallis umřel pan farář Ně- staly ve své výbojnosti. Nyní však se ze svých skutk,i zpovídat. Čtvero mec. Oba umřeli prostřed boje pro- zdá se, že na novo rozvíří se na obou ročnjch počasí: jaro, léto, podzim a ti strašnému nep...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 January 1941

Čechoslovák V pátek, dne 3. ledna 1941. BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY Queen of the Yukon Also TECHNICOLOR CARTOON And Beginning New Seria! "Adventures of Red Ryder" SATURDAY — ONE DAY ONLY Charles Starrett 4íThe Durango Kid" And TI1E SONS OF THE PIONEERS also LEON ERROL COMEDY Z města a okresu — Manželé Chas. Wrbasovi ztrá- vili vánoce u syna Leo Wrbasa v Hubbard. * * — Manželé Lionel Jankovi, pí. Frank Mareshová a sl. Margaret Šuláková, dleli v Cameron na ná- vštěvě u manželů Jim Mareshových. * Df* Na prodej dobří mladí mezci, také kobyly a koně. — Geo. Fuston, na Brick Yard, blíže West. (dz) • — Pí. Karel Kašíková přinesla ■ nám v pondělí $3.00 od spolku Kře- | sťanských Sester č. M. B. na S. A. Č. T., za což jim srdečně děkujeme. — Manželé Youngovi, sleč. Gene Lee a Roman Vítek z Houstonu, ztrávili Nový rok návštěvou u ro- diny A. Demkové. * • — Sl. Lillian Marková, která dle- la návštěvou u své rodiny přes svát- ky u Abbott, předplatila si Čecho- — Manželé Alfons Schwenk...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 January 1941

# •/ I ji r * r 7/ I if *í ' / \ -i V' VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. '^== v x."" 0 \\ \ \ N ^\VV- AND WESTSKE NOVINY Nechť ' j, 1natý a prahová- °ý bc5^ j a. modrý prapor , <&' nad svobodnou zemí — y ROČNÍK (VOL.) XXX. (NO.) ČÍSLO 2. Entered as second-class matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas .under the Act oí March 3, 1879 10. LEDNA (JAN.) 1941, Žádný kompromis s diktá- tory, pravil president Pan Roosevelt ve svém poselství kon- gresu žádal národ o oběti k pora- zení osy. — Všechny národy musí l ýti svobodny, cílem demokracií. Washington, 6. ledna. — Presi- dent dnes informoval nový kongres vážně a naléhavě, že rychlá a co největší výroba zbrojiva jest velice nutná okamžitě v tomto kritickém období a apeloval na národ o vše- obecnou osobní oběť v národním pokusu poraziti mocnosti osy, jestli •tot...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 January 1941

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 10. ledna 1941. KAREL ANDRES: Kariéra Matky Lízalky Humoristický román i periferie. 1 čit příští týden v Berlíně! — Barrandov ať nám vleze mohla byste mě těch dvacet tisíc půjčit — abysme tam na záda". Ostatně on sem přijde a všechno vám řekne, do toho Berlina poslali celých sedmset tisíc ! ' Lízalka zbledla "Italka se musela napít vína, které objednal zvlášt "Na mou duši", pomyslela si, taková ostuda, já ne- pro ni. Nemohla říci, ani rozeznati, co bylo opojnější, mám ani pitomejch dvacet tisíc — co ja sem se ty Cer- zda sladké a jako krev červené víno anebo jeho kouzel- venkovy napučovala — ale — vším je vinen a e ná slova. Položil ji něžné ruku kolem krku. Zatočila se jí hlava. "Napij se!" řekl Holopírek a podal jí naplněný pohár Kdyby ho tak potkala, kdyby ho tak uzřela — vletěla by do jeho šlechetné náruče a plakala by usedavě. j tajemství — ! Odpustí mi?" Režisér Mc Fric dodělával poslední scény filmu. Býl už j Zadjvaia se mu hluboce do očí. Usmíval se ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 January 1941

í! .<s * v Pátek, dne 10. ledna 1941. iiuuiiiimuniiiiiH ČECHOSLOVÁK Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy 2 Ennis a okolí laskavá oznámte jemu. — Jak u nás za minulý rok prše lo. — Dle záznamu občana J. D. Goghiana, byl tento následovně: v lednu 0.91,! Přeji vám všem lepši rok 1941. A- Fort Worth, Tex., 5. ledna, ra Shiler zajely do Cameron llPsiigsss květnu 6.59, červnu 4 35 červenci *" ° 10 j8ti mladi manžeIé GorubcoVi z ho a obnoveni předplatné- * o, c™., o W. L.C_„ fÍT P0SLarat' musime sve svědomí roze-, Fresno, Kalifornie. Tito přijeli k ro ^éTnu26 59bř^vn!-74',?UbnU "V by byl lepáí' musime se sa™ též o to 3.93, srpnu 2 79 září 0 86 řimuT 52' ^^arat' 'nuslme své svědomí roze- r resno, Kalifornie. Til ! k-í-S. 8,,9' STJS, .dK?" * <?«"« «• i vody. p.. | rt,omi u^r.-^vsi; 8te- rodiče Že pry polovina obyvatel Ennis je navštívena tou letoší chřipkou a toť se vi, že mě to nemohlo minout. Lé- kaři jsou u nás tak zaměstnáni, že nestačí pacienty navštěvovati. Ještě ze ta h...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 January 1941

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 10. ledna 1941. Zprávy z okresu Bell. Pořádá Kamila Fojtášková. Zajisté mnozí z vás jste slyšeli v pondělí odpoledne na rádio řeč pa- na presidenta Roosevelta. Tak neo- hroženě se postavil na pomoc An- glii a všem druhým zemím, které jsou ohroženy nepřátelskými uchva- titeli. Apeloval na celý národ, by se spojil ku spolupráci všemi prostřed- ky pomoci Anglii. Poslat jim vše če- ho bude třeba ku zdoláni jejich ne- přítele. Zaslat jim aeroplány, střeli- vo, tanky a vše možné. Nabádal k rychlejší výrobě potřebného mate- riálu. Tím dal na jevo, že nedbá všech těch vyhrůžek Hitlerových, kterými této zemi vyhrožoval, bude- ii se i nadále peskytovat hmotné pomoci Anglii. Asi mu to nahánělo hodně strachu, neb ví, že tim pádem by Anglie rozhodně nemohla pro- hráti. Tak bych si byla přála, by tu jeho krásnou vlasteneckou řeč sly- šeli všichni ti pochybovači s jejich sýčkovými předpověďmi, že kdož ví zdali to Anglie vyhraje. To bylo o- viem ponejvíce mluveno jen těmi l...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 January 1941

\ y 2 V pátek, dne 10. ledna 1941. KOUTEK PRO BEČLÁKY ČECHOSLOVÁK Stát Lllinois. Ctěná redakce Čechoslováka! Přiložené zasílám $2.00 na další zasílání Čechoslováka. Už jsem my- slela, že se ho vzdám, poněvadž ho odbírám jen k vůli románům, ale tuhle "Lízalku" jsem už jednou čet- la mimo Čechoslováka, odbírám je- ště troje české noviny. Texas mi ne- ní známý, tak jsem myslela, že teď mne v něm nic nezajímá. Na to při- šel Bečlácký koutek a v něm takový chutný guláš, až se žalu —, eh, my- slím sliny zdvihají. A tak jsem do- době válečné ta naše veselost je ne- příjemná, ale kdo by tak myslel, mýlil bj se. Když v době poválečné tam v o- mažském aud.toriu pánové harmo- nikáři s Hlaváčkovými heligonkami, Hovorka a Meruna, jsme uvítali prv- ních sto legionářů invalidů ze Sibiře s doprovodem na jevišti při ameri- cké a československé hymně, tu na- bíš nějaký komišn, tak já to u pána ši legionáři vystoupili na jeviště, táty Votrubovic vyřídím, že možná rozhlédli se po nás, kterýsi vytáhl An...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 January 1941

fBTHOflLOVAK ČECHOSLOVÁK and westské noviny PublLshed every Friday by Čechoslovák publishing co. west, texas. OFFICERS: Aug J. Morris, President Jos. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscription Ceny oznámek sdělí se na požádání Advertising rates on applicatlon f.ÁnNK osobní útoky a dopisy u- rážllvého obsahu se neuveřejní. Výkonný výbor C.I.O. schválil re- 6oluci, dle které budou vyloučeni z práce všichni členové unie, kteří Jsou komunisti, fašisti neb nazisti. Sláva výboru! Od doby, co obrbol- íevik John L. Lewis se sám zbavil předsednictví C.I.O., tato dělnická organizace začíná opravdu dělati dobrotu. • • Američtí námořní a mariňáků důstojníci byli pozváni na výroční Japonskou vojenskou parádu v Hongkew, v japonské části meziná- rodni usedlosti — ale přišil pozdé, protože dostali pozvánky pozdé. Brl- tičtí důstojníci také tak dopadli. Za to italští ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 January 1941

V pátek, dne 10. ledna 1941. Čechoslovák Potraviny do Fran- cie a Španělska i 1 Washington, 7. ledna. — Britické autority se upozvolily uvolniti bol- j kádu tak, aby Americký Červený Křiž mohl poslati kondensované mléko do Francie a pšenici do Špa- nělska. Kolik zásob má býti posláno, se neudává, ale Červený Kříž pravil, že lodní náklad pšenice má býti po slán do Španělska. Dodávky do neokupované Francie mají zahrnovati mléko a vitamino vé produkty k úlevě trpícím dětem. Americká vláda vyjednávala o- hledně toho již po nějaký čas, ale Britové dříve nedovolili propustiti potraviny do těchto zemí, tvrdíce, že by se dostaly do rukou Němců a ne trpícím hladem. Finsko má dostati také nějaké po- traviny později. o i Osev bavlny bude poněkud snížen Washington, 2. ledna. — Zeměděl- ský odbor oznámil dnes, že národní příděl k osevu bavlny bude obnášeti 26,699,917 akrů v roku 1941. Kvóty pro všechny státy byly sníženy. Na Texas připadá od 9,916,916 do 9,- - 777,435 akrů. V roku 1940 příděly k...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 January 1941

V pátek, dne 10. ledna 1941. Postup událostí evropské tragedie v pátek. — Dvě malé neutrální terně, Bulharsko a Irsko, jsou ohro- ženy nazostickou lavinou, která lo- ni zasypala takřka celou Evropu. Město Dublin v Irsku bylo pumo- váno před úsvitem aeroplánem, je- hož pumy rozbily dva domovy na Donrore ulici, zranily 20 osob. Ir- ský vrchní ministr DeValera po- dal Německu ostrý protest a. po šest týdnů, zahájily střelbu před náhradu a zároveň svolal svůj ka-; zá dem slunce a rozbijely Ital. zá- binet do tajného, naléhavého zase- .. hodiny nežJi bitevní ských vojsk v britické armádě, vstoupil do Bardie se svými muži a zajal fašisty. V některých přípa- dech však i pomníky starých Afri- kánů slouží za úkryt italským vojá- kům. Lary Allen, zpravodaj Sdružene- to tisku s britickou flotilou Středo- zemního moře, sděluje v sobotu, že za čtyřhodinového bombardování Bardie z britických dél, italské me- chanisované oddíly zmizely z bře- hů, jako by byly smeteny ohrom- nou metlou a baterie v ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 January 1941

l! i' iJ V pátek, dne 10. ledna 1941. Zpráva pokladníka S A. Č. T., ZA ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD A PROSINEC 1940. PŘÍJEM: Záři: 2. t>. P. J. S. T., 'členská daň $13,624.00 2. KnJiy 5.50 7. El Campo, dary jednotlivců 6.00 9. Taylor, dar 40.00 13. East Gate, brožurky 1-00 19. Blessing, dar 50.00 19. Love Lady, členské příspěvky 8.95 20. Kovář, z večeře 50.00 20. Kovář, dar členů řádu čís. 38, 9.50 20. Kovář, členské dary 8.00 20. Kovář, členské příspěvky 5.25 21. East Gate, z pikniku 140.00 23. Danbury, brožurky 100 28. Corpus Christi, brožurky 100 28. Corpus Christi, členské příspěvky 29.00 Říjen: 1 .Seymour, členské příspěvky 20.05 1. Seaton, členské příspěvky 6.25 3. Praha, z filmu Sňatková kancelář, 10.34 5. Shiner, z filmu Sňatková Kancelář 28.30 5. Shiner, Čsl. červený kříž 7.00 5. H. Valčíková, pokl. za pomocnou akci žen, 95.34 7. Rosenberg, brožurky, 100 8. Crosby, z filmu Sňatková kancelář 27.05 8. Crosby, daroval A. A. Hare 14.20 8. Crosby, Čsl. červený kříž 1.45 9. Seaiy, z ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 10 January 1941

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 10. ledna 1941. I BESTTHEATRE PROGRAM today and friday first full-length feature from the march of time "The Ramparts We Watch" tiie nazí terror film "Baptism of Fire" SEE HITLER's most POWERFUL FIFTH COLUMN WEAPON Also disney cartoon baturday — one day only Gene Autry Smiley Burnette —in— "Carolina Moon" also '• COOD COMEDY. 8unday and monday Dorothy Lamour Robert Preston Preston Foster -in — "Moon Over Burma" also (iABBY CARTOON & NOVELTY tuesday and wednesday BARGAIN DAYS "Girl From Heaven" AND ANOTHER NEW PICTURE "Melody And Moonlight" \dmission: 2 řor 15c; 2 for 25c ... . NEW MOVIE TEAM MAKES 11IJUJT IN MUSICAL COMEDY Johnny Downs and Jane Frazee, an "oomphatic" new screen com- binatlon, are unIted by Republlc in •"Melody and Moonlight," whlch comes to the Best Theatre screen for 2 days starting Tuesday. The story deals with the adven- tům o! Kay Barnett, Public De- butante Number One (played by Miss Frazee), who, bored with her stiff, stufíy existe...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 17 January 1941

VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. Xy\\v-V N- q&- f> * hvězdnatý a pruhová- < t ' iSř *0 -rvenobílý a modrý prapor *1 a vždy nad svobodnou zemí Amerikou! AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXX. (NO.- ČÍSLO 3. Entered as second-claes matter January 2, 1920. at the p ost ofice at West, Texas .under the Act of March 3, 1879. 17 LEDNA (JANURAY- 1941. Státní zákonodárná zasedla k práci Austin, Tex., 14. ledna. — 47. te- xaská zákonodárná zahájila v úterý svoji práci, která jest jí zajištěna na 120 dní a snad i déle, což bude zále- žeti na tom, jak veliký počet do- brých i hloupých zákonů bude na- vrženo. Přítomná zákonodárná jest v těž- ké situaci, poněvadž musí čeliti těž- kým daním, které budou uvaleny na bedra lidu k národní obraně, což minulá zákonodárná neměla, a pře- ce musí čeliti zároveň nevyřešeným otázkám sociálního ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 17 January 1941

i •r M* V pátek, dne 17. ledna 1941. ,Vř KAREL ANDRES: Kariéra Matky Lízalky Humoristický román z periferie. Každej máme nějakou tu příhodu v tomto slzavém údolí. Lizalka prodělala krutou noc. Lizalka spala několik hodin. Převalovala svoji hlavu na loktech po stole s místa na místo. Náhle do jejího snu vnikl hlad. Probudila se. A to už bylo asi jedenáct hodin. Slunce bylo u<. vyso- ko. Ve dveřích zarachotil klíč. "Lisalová!" Vyšla na chodbu zmatena. Strážník ji ukázal do pra- vá, kde na ni čekal Jiný strážnik a ten ji vedl chodbami křižem krážem až do nějaké kanceláře. Za psacím stolem stál mladý elegán. "Posaďte se!" řekl přísně a pokynul strážníkovi, kte- Ji přivedl, aby odešel. "Tak, paní Lízalová, my si tady spolu pohovoříme, pravil vesele, listuje v nějakých papírech. "Je zde oznámení od několika obchodniků, u kterých late se dopustila podvodu tím, že jste jim lstivě a pod- vodně předstírala, že platiti chcete a nemůžete, a že |ste učinila nákupy v celkovém obnosu 18,568 kor...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 17 January 1941

V pátek, dne 17. ledna 1941. ČECHOSLOVÁK V Postup událostí evropské tragedie V pátek. — Z Berlina se sděluje, že Německo a Rusko uzavřelo novou dohodu přátelství, které odstraňu- ji problémy, vyskytlé minulého ro- ku. Jak sdělují spolehlivé německé kruhy, dohoda byla podepsána v zahraniční úřadovně v Berlíně me- zi 4. a 5. hodinou v pátek odpole- dne. Částí dohody jest, že Rusko se zavazuje dodati Německu 2,500,000 tun zrní a 1,500'000 tun oleje. Britičtí letci v pátek učinili snad nejodvážnější nálety na nepřátel- ské území v této válce. R.A.F. vrhli se za bílého dne na německé zá- kladny podél kanálu, navštívili je všechny až k Norvéžsku a také za- vítali až do Ruhrského území, kde pustošili průmyslová střediska. Ve Středozemí učinili nálety na důležité italské přístavy Neapol, Messinu a Palermo v 48 hodinách a pokračují v zhoubné práci v Toh- ruku, Bengasi a jiných libyjských základnách. Nová italská bitevnice o 35,000 tu- nách, třídv Littaria, byla asi po- škozena těžkými pumami...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 17 January 1941

Čechoslovák V pátek, dne 17. ledna 1941. ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY PublLshed every Friday by Čechoslovák publishing co west, texas. OFFICERS: Aug J. Morris, President Job. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscription Oeny oznámek sdělí se na požádáni Adyertlslng rates on appllcatlon Jt^DNÉ osobní útoky a dopisy u- rážlivého obsahu se neuveřejní. WE> TEXA5 ňW PRESS ASSOCIAÍION Kongresník W. R. Poage z Waco byl navržen členem zemědělského výboru domu poslanců. Kongresník Poage věnoval mnoho pozornosti v krongresu v zájmu zemědělství, jest schopným, a naším přáním by by- lo, kdyby se do výboru dostal, po- něvadž by to znamenalo mnoho nejen pro farmáře středního Texa- su, ale 1 celého jihu. Čekáme s dy- chtlvostí, zdali se do výboru dosta- ne. • • Zaplaťte si hlavovou daň, abyste byli vyzbrojeni pro každý případ. Nemožno říci, Jaké volby mohou le- t...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 17 January 1941

V pátek, dne 17. ledna 1941. Čechoslovák Fort Worth, Tex., 12. ledna. Ctěná redakce Čechoslováka, též všichni čtenáři! V neděli odpoledne můj manžel šel do schůze řádu čís. 154., ale mne se jaksi nechtělo Jet, tak sedím do- ma a prohlížím zas jednou různé ty památky z Evropy, které jsem si při- vezla, ať jsou to jízdenky, ať jsou to různé špendlíčky nebo šerpy z různých slavností, vše jsem si uscho- vala, vše má pro mne dnes cenu vel- časem byl povolán do vládní práce ve Washingtonu. Lilii je po něm smutno, ale má moc učení, neboť navštěvuje T.S.U. školu a při tom bere hodiny hudební a také zpěvní. Když začne hrát nebo zpívat je ji radost poslouchat. Též její malá se- střička Arty Ray bere houslovou hudbu, a také jí to jde dobře. Lilii hraje piano a harmoniku a Arty za- se housle. Četla jsem o porovnání síly Spoj. Států s dřívějšími nedosatky, které zde podávám: — Lodí 1,300,000 tun; 11 milionů mužů od 21 do 31 roku stáří; železa 81 mil. tun, více než kterákoliv jiná země; gasolinu ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 17 January 1941

Čechoslovák V pátek, dne 17. ledna 1941. I! Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavé oznamte jemu. NABÍDKY A OZNÁMKY. "Najdu muže od finanční stráže, neb dozorce? Jsem 231etá, véno 45,- 000. Nehledám majetku, ale hodné- ho mužíčka, stav, stáří nerozhoduje. Nemám příležitosti. Samota tíží. — Neanonymně." "401etá blondýna, prostřední, pl- noštíhlé postavy, majitelka domu 100,000 Kč, který vynáší přes 500 Kč mésíčně, hledá hodného muže v za- jištěném postavení ve stáří od 45— 50 let. Poste restante." "Pána se zajištěným postavením hledám od 29 let nahoru. Mám vě- no, výbavu. Vdovec nevyloučen. — Značka: Švadlena, Z. 351." "Zaručené každého ožením, pro- vdám, věna od 2,000 až pět milionů, skvělé přiženěni. Přesvědčte se, bez konkurence, osobně ihned sezná- mím. Obraťte se s důvěrou k paní TÝDENNÍ ZPRÁVY. — Ve čtvrtek v noci minulý tý- den zemřela paní Malotová, manžel- ka přítele Jos. Maloty, ve svém do- mové na farmě. Zemřela ve stáří 58 let po delší nemoci...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 17 January 1941

V pátek, dne 17. ledna 1941. Čechoslovák s. s Co se píše. vysoké nazistické úředníky. Pro to j;m byl žid dobrý, Jako ti židi, kteří Německá vláda v té její propagan- i*"1 dodávali staré železo, v Mary dě pro Spoj. Státy snaží se popudit landu íim úřednici významné po ame-ický národ proti Anglii také hrozili. - - poukazováním na to, že Anglie ne- " mQ zaplaťla Americe válečné dluhy. President v jeho řeči ku kongresu řekl také, že ještě nikdy nehrozilo americkému národu takové nebez- pečí uvnitř, a užil slova "appeasers" a "dupeš", čili hlupáčkové, kterýchž- to, jak se zdá, je v Americe více než dost, nehledě k těm "appeaserům". Němci však tím ukazováním na to, že Anglie neplatila dluhy, vyvo- lali něco zcela jiného. Bylo pátráno a hledáno jak to vlastně bylo, a tak vyšlo na jevo, že Anglie zaplatila skoro polovinu toho dluhu v době kdy bývalý president Hoover povolil Německu ono "moratorium", na žá- dost německé vlády. Francouzská vláda hned věděla jaké to bude mí- ti následky a proh...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x