ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 February 1902

TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS, JORSDAGEN DEN 20 FEBRUARI 1902. Metropollsvilles Gåta, -KLLEU- Amerikanskt Landtlif i Västern. * * Iakttagelser och skildringar AF EDWARD EGGLESTON. £ ********* (Forts, från föreg. nr.) Han läste upp för henne ett stycke, som handlade om, "livad solrosen sa- de till stockrosen "och en kärleksdikt, kallad "Polljr i ladu^ärden". Först* strofen af denna konstlösa idyll är utan tvifvel tillräcklig att.tillfredstäl la läsarens nylikenhet. Nog Polly i ladugården. tycks' väl en sta's-tös fas! i grann, Men aldri' sä fa^er jänta ja' fann Som Polly me' knollriga hare', for- sann, Och me' ärmar sä hvita långt opp <if- ver armen. Där står ho'pä sten me' bar' fötter sma Och häller mjölk i stenkrukor grä Och lägger se'n blankskura' lock uppå; Då börjar mitt lo kiga hjärta att slå Var still, stackars hjärta, häll tyst i barmen! —Sir ni, sade lian rodnande ocli stammande, miss, jag hade en slags a v s i o n mot sta's(Hckor på*den ti- den, jag trodde di' va' lika liög...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 February 1902

TEXAS PC STEN, AUSTIN, 1EXAS, TORSDAGEN DEN SO FEBRUARI l%8. _ fåfw.. r-'^i . -.•i . . vo & Verkar mildt; Verkar behagligt; Verkar välgörande; Verkar som ett rigtigt laxativ. i Syrup of Figs tilltalar den bildade så väl som den friska menniskan emedan dess beståndsdelar äro enkla och hälsosamma samt emedan det ver- kar utan att störa de naturliga funktionerna, ty * * \ // Kar Ulan au burtttuciiaiuiit^tt lutiAuuuviua, iv dct är 1Htt frän alla dåli^a insrcdicnstr-* Fikon \ s *s användes vid beredningen emedan de ' f är° välsmakande, men Syrup of Figs V-*:'*; ■ — — * — 7 —V —1 o medicinska egenskaper erhållas från en utmärkt blandning af plantor, hvilka äro kända för att vara laxe- rande och välgörande. ps. För att åtnjuta dess välgörande 10& I verkningar—måste Ni köpa det äkta 0«\ J ■ '■Mh —tillverkadt af m IML ^ WmÉ& ^JFORTflå^YRIJP^ , ... .SAIV! Francisco. Ca.1. v, , w Louisville, Ky.r ftew York.M.Y. SUljes af alla apotekare. HriH 50 Cents per flaska. ssxvucaMaaastt jg ■...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 February 1902

TEXAS POSTEN. AUSTLN, TEXAS TORSDAGEN DEN 20 FEBRUARI 1902. fäT Sr DOKTOR DRAYTONS LÄRJUNGAR. EN SERIE BERÄTTELSER FÖR UNDQOH. ALLAN HAYWOOD. ÅTTONDE KAPITLET. Benjamin Thompson. Den verkan Allans förvisning från skolan åstadkommit var knappt meia märkbar på honom sjiilf än på Edvard Churchill. Allt som vecka efter vecka gick utan att nå- gonting upptäcktes, blef hans ljusa och glada ansikte allt mörkare och dystrare, och hela hans sätt och vä- sende tvärt och frånstötande. Ej ens Lorenz Bronson och Frank Austin, hans svurna bundsförvand ter, förmådde besegra hans tillba- kadragenhet och nedslagna sinnes stämning. De trodde icke fullt och fast på Allans oskuld, och där för lämnade han dem, sårad, otålig och bedröfvad som han var för vän- nens skull, åt deras egen dårskap. Stackars gosse, hade han åtminsto ne kunnat göra någonting för ho- nom, om än aldrig så litet, skulle det ej ha varit så svårt som nu, men att blott tåligt sitta ned och vänta, det var tvärt emot Edvards skapl}rnne...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 February 1902

Vismen Gran, jånpt ungdomsminne ens gommen ■&n och ung, i stolta drömmen: gens kung. dufva ;lfva __.'enar för näste och bo; Hfri ljufva ^Bkall bl ifva, Hhans skugga bo kärlek och pk°. > de stygga bönder, Je skogens fred, Ben granen sönder, "111 julgransträd. ■de salen In ock glfva |es fägring och julljusens glans, Be balen j må blifva, p)unkt är han för glädje och dans. 10 de snälla barnen, ^ drade granen ren, den torra skarnen, te pa garden se'n. tt kommo de käringar skröpliga b sågo dess affärd snöpliga; ,ogo de granen med— 1 kaffeved. •J^axte i lifvets varar ngling sä skön och ung, Tömde likt andra dårar: lifva en lyckans kung. han i M) ■ |ol. ett | Ljufvaste tärna ■Ville han gifva i Kraftiga armar till hjälp och tillstöd; 5 Glad att fa värna , Lycklig att blilva jfe Karestans skydd mot bekymmer och nöd. Kommo de härda mödor, Stödda mot nödens staf, Slogo hans lyckas grödor Gjorde en arbetsslaf. Lifvets bekymmer Vill han dock gifva Sällskap af fyllda och klingande glas; Af...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 February 1902

t 10 TKXAS rOSTEN. AL'SI IN, XEXA8 TOHSDAGEN DEN 20 FEBRUARI liH2. B I ) #1 i \ ihed utslaget. Såsom förut omnämnts councll. Meningen var att fa till hade ofvan namngifne läkare ankla- ställd ett bibliotek, inen utgifterna gats för att på ett vårdslöst och o- för ^m&lning och rummets inredning skickligt sätt behandlat ett benbrott, medtogo alla tillgängliga kontanter, som herr Wellmer genom ett fall er- i sa att planen måste uppskjutas för höll, hvarför en skadeersättning af j någon tid. Insamling af böcker, tid #49,075 brgirdes.Emellertld frikändes, j ningar och tidskrifter har dock pä- som sagdt, doktorerna frän allt ar:- börjats, och inan hoppas att i en snar framtid kunna skaffa ett någorlunda omfångsrikt och omväxlande urval. Mallory Linien corrmcirr VACKRASTE OCH STÖRSTA SORTER 4. DE LAUER af TAPETER Största fullständigaste lager af Bästa Målar Haterialer Reath 4 MHUkuoh berömda Ruilway-lead och blandade färger. Dessa friigca bafva Kenom försök vlsftt nit* vara den biiatu....

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 February 1902

Pho Unireisity TEXAS POSTEN. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. Ar%. Lop. No. 307. Austin, Texas, Torsdagen den 27 Februari 190a. Vol. VII. No. 9. JJIla Anna. når jag .satt, mig allvarsamt att STtemaböcker rätta, |>pnardörrn-hon ilar fram med t¥steg sä lätta: jr sä yr. sa skälmskt hon ler, fag—jag lägger pannan ner. t gör mig god t att se uppå hur hen- *nes läppar mysa, r Ijennes bruna ögon tvasomstjar- nor lysa: jpennes glada löje strax glömmer tema och syntax. i hennes lilla mjuka arm min hals i snara binder, , , i hennes andedräkt sä varm pa_mi- na kinder, ch förr'n jag hunnit hindra det, : sitter med ett hopp i knät. Med böckerna uppa^ mitt lago nyss sä trygga x.i v r, 11 fÄvp'n intr bord, som vet ord, börjar nu, förr'n jag smä hus att bygga; jfn drar hon mig pa golfvet ut måste följa utan prut. jag, en stadig skolpedant, hvars ögonblick ä' dyra, "fär nu gä som elefant pa alla ivra, h hon pa ryggen sitter opp, ph ropar: "Hoppsan i galopp! t denna lek ho...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 February 1902

. ■ ■ X- . l'KXAS POSTKN. A ti81 IN, JKXAK i ONSDAGEN DEN 27 FEBRUARI l 1 2 i «***Från **** ...SVERIGE., i STOCKHOLM. En svensk absolutistisk liikareföre- ning är under bildande, enligt livad som meddelats. Det är provinsiallä- karen dr. E. K. Mitander som ställdt si# i spetsen, och ha redan tolf läkare antecknat sig för inträde i föreningen. —Kronprinsessans hälsotillstånd har, telegraferas den 3 febr. fran Karlsruhe, sa småningom förbättrats, hvartill väsentligt den ovanligt vack- ra hösten och den milda vintern bi- dragit . II. K. II. har nämligen alla dagar med fa undantag kunnat vistas | ute samt göra långa promenader till fots eller i öppen vagn. —Svenssons fröhandel vid Lilla Ny. gatan var en a pristagarne för a Gart- närsällskapets högtidsdag utställda blommor. Det var en vacker samling på bortåt 400 hyacinter af alla färger, hvilka iirman fördelat i tre lika stora delar för att tillsändas de sjuka a Ma ria,Katarina samt Sabbatsoergs sjuk- hus. —K. M:thar tilldelat miningeni...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 February 1902

TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS, TOUSDA< IfiN DEN 97 FEBRUARI 1 >'>3 Utländska nyhe- ter. I §#> Pt \ O >- l V. rit. >oh u. 77 91 52 98 02 81 48 29 39 99 99 un 1 J n- MAROCKO. Till storvisir i Ma- rocko, hvilken post i flera månader varil ledig, lär enligt meddelanden från Tanger krigsministern El Meneb- hi blifvit utnämd. Menebhi säges med sin sympati stå pä engelsmän- nens sida, nvarför lians utnämning, om underrättelsen därom officielt be- kräftas, skulle betyda en framgång för den engelska politiken i Marocko. FRANKRIKE. I Penth°on i Paris hölls den 2# fber. en högtidlighet me'd anledning af 100-årsdagen af Victor Hugos födelse, i närvaro af republi- kens president och ministrar. Ett tal hölls på regeringens och ett på akade- miens vägnar. Programmet omfattade därjämte framsägande af dikter af den aflidne skalden af konstnärer från Comedie-francaise samt musiknum- mer utförda af gardets musikkår och en konsertafdelning. INDIEN. Från Kalkutta meddelas: Till ära "för ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 February 1902

TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS,'JORSDAGKN DEN 27 FEBRUARI 1902. Er & I TEXAS POSTEN. Liberal Politisk Nyhets-tidning lör Svenskarne I Amerika. Utjfifves bvarje Torsdag* morgon i Austin, Texas. M. J. & H. T. Knape, Utoikvakk. J. M. Ojekholm Redaktör. M. J. Knape. . Atfarsföreståndare Otto Knape Resoagent ning. I stället tyckes detta land—lik- som alla andra för den delen—vara mycket gynnsamt stämdt för"den be- väpnade freden". Prenumerations-pris: Ett år $1.50 Ett balftår 75 Ett är till Sverige 2.00 Prenu Tierat!oa«aff(tften bota'** 1 förskott All prenumeration ar bindande Ull deas pr numerintttn från ä#or sik tidningen. då al resterande prenumeratlousafRift betalas. Pän nlngar böra sändas medelst K prosa- eller Fontän visning eller 1 2 cents frimärken under adress: TSXAS POSTEN, 106-108 K. Vth Street. Austin, Texas. Annons-priser: öd notiser, ej öfverst. 2 tum, ut un rum 5oc " 4 " " " $l.oo 44 44 a " med 41 7&c 4 44 44 44 $1.60 önskas, pr ord • • 2c Till salu, pr ord • • 4c...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 February 1902

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 37 FEBRUARI 1902 > I '$ i i I m i.'?> ■ ■ 'f-T*. V Svensk ✓ amerikanska ^ nyheter, Måste amputera handen. Leadville, Col., den 20 febr. Axel Lundberg, anstäld som arbetare i Arkansas Valley Smelter blef i fredags under arbete därstädes så svårt .skadad i sin ena hand att doktorerna vid St. Lukes Hospi tal, under hvilkas vård han bring ades, an^ågo det nödvändigt att amputera banden. Lefnadstrött. Chicago. 111 , den 19 febr. 1 sin hustrus närvaro och åsyn svälj de i lördags kväll Jacod Felson i no. 318 West Erie street en klunk karbolsyra i afsikt att begå själf mord. Han vann också sitt ända mål, ty innan eftersänd läkare hann anlända, var Nelson död. Själfspillingen, hvars motiv för handlingon var okäudt, var 47 år gammal. flisshandlad svensk. Chicago, 111., den 19 febr. En 21-årig svensk Theodor Johnson, boende i huset nr 650 Elston ave., blef i lördags of verfallen af 6 a 7 arbetare nära Wabansta avenue •ch Coventry Street och så i...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 February 1902

Zt AdT ' ■ ■ N I V TEXAS POSTEN, AUST1N. TEXAS, JORSDAGEN DEN 27 FEBRUARI 1902. r K ********i * Metropollsvilles Gåta, • KIXEH Amerikanskt Landtlif i Västern, | Iakttagelser och skildringar AF EDWARD EGGLESTON. **## #* #**#**)***#*#**# *#* *#*****#* ** *#* (FortB. från föreg. nr.) * i A t 1 * tunna, sötaura leenden, mr Sawney, samhet om de t Jän ter, Dave gjort vid jag har hört med tillfredsställelse, att sista valstriden. ni hållit,tappert stånd mot katholis-1 Dave frågade squlr, « n, hvad han men. Den är detta lands gift, och trodd om hans utsiktr liios missC harl- jag respekterar er för denna hållning. j ton. Han uppräknad för Plausaby Den visar utan tvifvel det goda in- förträden, han ägde allt ifrån barn- flytandet af en gudfruktig moders dommen. Ni vet, squire, att jag är kristliga uppfostringssatt. uppfödd rik, vaggad i yppighetens skö- Dave var pa en gäng smickrad och 1 te. Om jag inte har sa rnycke bokvett brdd öfver denna hänsyftning och ka- j i hufve't , sa ä' de' inte dä...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 February 1902

> TEXAS POSTEN. AUSTIN, TEXAS, TORSDAGEN DEN 27 FEBRUARI UPPSATSER OM Mordbruket, Hemmet OCH Allmän Bildning. ilektriciteten i^landtbru- kets tjänst. Styrelsen för Breslau elektriska årvägsbolag iTyskland lia erbju it sig att från bolaget centralsta on förse hela landtkretsen kring reslau mod elektrisk rkaft för ndtbrukets behof. Taxan för irömlevarans sättes så billigt som öjligt för utt tillåta on vidsträkt .vändning af den elektriska stftömuien för olika ändamål. At- illiga större gods å-närheten haf- med godt ekonomiskt resultat .vändt elektrisk kraft och belys- nfcg. Uppfinning till afvärjande af järnvägsolyckor. Ide österrikisk v järnvägsmän- nens klubb förevisade Rudolf Bar telmas i förra veckan en upplän- ning, som anses kunna blifva af vikt för hindrande af järnvägso- lyckor, Lokomoitvet drefs auto matiskt med tillhjälp af en kon- taktsskena i förbindelse mod en dynamo och en ångturbin. I hän- delse något Hinder föreligger, ver kar den nya uppfinningen så, att den gifver...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 February 1902

TEXAS POSTEN. AUSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 27 FEBRUARI 1902. DOKTOR DRAYTONS LÄRJUNGAR. EN SERIE BERÄTTELSER POR UNDGOfl. ALLAN HAYWOOD. (Forts, från föreg. nr.) _ en u —Jag visste nog, att sanningen skulie komma i Jagen, sade Allan, <la Edward upphört att tala. Stackars doktor Drayton! S*arpsynt ocli rättvis, som lian i allmänhet är, må- ste han känna detta mycket djupt Och Iietnley också! Huru han måste vara tlll.modsl —Bentley ja, utropade Edward med motvilja. J)et är nu hans tur att fa veta livad det vill säga att bli relege- rad. Och dessutom har han ådragit sig hela skolans afsky. T 111 och med Wilhelm äeaton, lians svurne bunds- förvandt och försvarare, säger, att han vill aldrig mera tala vid honom. Om någonting kunde komma mig att hysa"medlidande med Bentley,så skul- le det vara, att Ville vändt sig ifrån honom, ty jag tror, att Seaton är,.den enda människa i hela världen utom brodern, som Arthur verkligen häller af. Men som han kokat, sa far lian äta, den uslingen. —Tyst...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 February 1902

1 EXAS, TORSDAGEN FEBRUARI AUSTIN, TEXAS PCSTEN, lekte öfver hennes gråa an- X 7S V Den högt uppsatte mannen, Man äflas här pa jordens rund En "upphöjd plats" att nä, Men delta lyckas, som man vet, För endast nagra fa. Det ter sig sa rätt mängen gang I lifvets komedi, Som vore det förutbestämdt, Hvad hvar och en skall bli. Dä jag var liten biet jag spädd Utaf en gammal fru, Jag skulle "stiga mycket högt", Och högt jag stigit nu. Till välbeställd tornväktare Jag antogs här om da'n, Och nog är det den högsta plats, Sam finns i hela sta'n. Man öfver kyrka, stat och folk \ Har upphöjt min person. Jag står helt enkelt öfver allt, k Bäd' lag och religion. f Jag bugar mig för ingen man v ' Och lyss till ingens bud, \ Ty det finns ingen öfverliet Emellan mig och Gud. Jag Öfver själfva kungen stär, Trots all nans makt och glans— Ocli säkert är att "spiran" min Sigf mäta kan med hans. Jag öfverlägset frun min plats l';i prästen blickar ner, Och ärkeebiskopen helt lugnt Jag öfver axeln ser. .V...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Texas Posten — 27 February 1902

W 10 & \ TEXAS 1'OSTEN. ACS11V, i EXAS rOiISDAOEH DE.< Ti FEBRUARI VJ< 2. ofyfiHHT VACKRASTE OCH STÖRSTA SORTER U>E LAOER af TAPETER Största fullständigaste lager af Bästa Målar Haterialer neatb t* MHIIkudh berömda Kallway-lead och blandade färder. Dessa franc-i hafva tfuuom fortipk vlfcAft si* vara den biiuta. Ingenting likaså bra". Fön«U5rgla«. Varor l vaRDHla- ttor. Den lomfarg-, Klas ocb lapetbandcln 105-107 V. 6te Gatan. C. B. MORELAND. Tidtabell. INTERNATIONAL & GREAT NORTHERN. SÖDERUT:—Ankomma, 4 f. m., 5.45 f. m., 3.10 e. in., 8.50 e. m. Afgå:—4.10 f. m. , <i.00 f. in., 3.20 e. m., 9 e. m. NORRUT:—Ankomma 10.40 f. m., 2.57 e. m., 11.12 e. ni., 12.10 f. m. Afgå 10:50 f. ni., 3 e. m., 11:15 e. m., 12:15 e. m. HOUSTON & TEXAS CENTRAL. Afgå 1.25 e. m., 11.00 e. m. Ankomma 7.20 f. ni., 4.10 c. m. AUSTIN DIVISION. Aftfä 8.00 f. m. Ankomma (i.50 e. m. AUSTIN. Pä besök. Herr Geo. Richard , signaturen "ÖKtanvädcr",rest-agent for den sven- ska Denver-tldnlngen,...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 6 March 1902

1 The Uniyersity ' - K- ma 1)0. TEXAS POSTEN. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. ^7de Arg. Löp. No. 307. Austin, Texas, Torsdagen den 6 Härs 1903. Vol. VII. No, 10. Svärdssång, Iheodor Körner. Efterbild- ning från tyskan af Dr. Cias Emil Aurell. iHvi blixtrar gladt i skidan |Du;svärd vid vänstra sidan? §Så ömt du ser mig an. Defc är en lust försann 1 Hurra! I''Mig bär en tapper hjälte, 1 Jag blixtrar gladt i bälte. !livad fröjd! Den fries värn |Jag är mot oväns järn." Hurrat ' Ja, goda svärd, fri är jag. "Till dig stor kärlek bär jag, •tom hade löftet du Om trohet gifvit nu. Hurra! |"Blott dig, blott dig förtjusa Ju vill mitt järnlif ljusa. När far jag bröllops skrud? ' När hemtar du din brud? Hurra! Trumpeten fästligt väcker, ^är bröllopsdagen bräcker, kanonens askor gä, ■fär jag mitt mäl skall nå, Hurra! 'Hvad sällhet i ditt sköte! [Hvad längtan till ditt möte! |Du brudgum, hämta mig! rMin brudkrans gömts ät dig." Hurra! I Hvi gnyr med vild förbidan Din järn...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 6 March 1902

TKXAS COSTKN. AUS11N, TEXAS fOrfSDAOEN DEi* 6 MARS It:. 2. f M iFrån«*«* .SVERIGE... 4> • • <•/ i ♦ ♦ ♦ Sxfr * ♦♦ STOCKHOLM. - Patienterna a .Stockholms siuk- liem bjöd os söndags afton den i) febr. pa niuik af sångföreningen Am- brosius. Under vintern tia dessutom kinå musikaftnar emeiianat anordnats af pastor Carl^Bergö. Dessa förströel- ser tia för de sjuke varit till stor gläd- Je. --Drottningen liar de senaste dagar- ne varit sägnliggande till följd af ett lätt anfall af influensa, men befin- ner sig nu åter pä bättringsvägen, meddelas den 13 februari. —öfverkörd af elektriska spårvag- nen ä Hornsgatan blef lördagskvällen den 8 febr. vid 8-tiden en 40 ärs man, illaren P. . Sundström. Ena armen bröts af, hvarjämte han erhöll ilere andra skador. Han fördes af eri kam- rat till Seraflmerlasarettet, där han nu värdas. —En mängd stölder af stenkol ha under de Renaste månaderna begåtts rid Liljeholmens järnvägsstation frän för statens järnvägars räkning ined sådant, kol lastade...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 6 March 1902

TEXAS WWTBN. VTSTIN, TEXAS, TORSDAt EN DEN 6 MARS 1!* 2 Utländska nyhe= ter. MANDSCHURIET. En .biskopstol för Mandschuriet med säte 1 Peking skall innevarande ar upprättas. Ett ortodoxt munkklöster skall upprättas i en stad 1 Mandschuriet såsom plant- skola för missionen. Till klostrets byggande'har redan anvisats 50,000 rubel. Säsom blifvande biskop näm- nas chefen för den andliga missionen J Peking, arkimandriten Innocentius. DANMARK. Bland hästarne vid det i Nestvid förlagda dragonrege- mentet har en influensaepidemi In- träffat. Enligt livad de förenade ri- kenas generalkonsul i Köpenhamn, meddelat, hafva af regementets 220 hästar 83 varit angripna af influen- san, som i 13 fall slagit sig pä lungor- na och i 1 fall medfört döden. Sjuk- dommen anses nu säsom pä återtåg. RYSSLAND. Ryske konsuln med- delar frän Shanghai, att ingen kan blifva befordrad med järnvägen på sträckan Port Arthur—Petersburg u- tan särskildt gifven tillätelse. Grun- den härtill lär vara, att flere broar pä...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 6 March 1902

TEXAS POSTEN. AUSliN, TEXAS TORSDAGEN DE> 6 MARS 1902. '1 TEXAS POSTEN. Liberal Politisk Nyhets-tidning lör Svenskarne 1 Amerika. Utgifves hvarje Torsdags morgon i Austin, Texas. M. J. & H. T. Knape, Utoifvare. J. M. Ojekhoi,m Redaktör. M. J. Knafe. . Affärsföreståndare Otto Knape Keseagent. Ken v&l kin na till hvad om b&st bo- lhöfs I form af lagstiftning för den ar- betande klassen, danska många at hans vänner synas ara af den öfver- tyKelsen, att han säsom representant fran detta county skall lyckas väl och bemöda sig ärligt att fylla sin plats i ieglslaturen. Sannolikt är lian så väl bekant för vära röstberättigade lands- män i Travis county,att han icke be- höfver några vidare rekommendatio- ner frän oss. Prenumerations-pris: Ett år *1-50 Ett balftår 75 Ett år till Sverige 2.00 Prenu<neratioa*afgtften betalus l förikott All prenumeration är bindande till des pre numeranten fr&ruäger sig tldnln«en. da al resterande prenumeratlonaafiflft betala*. 1 an- nlnga...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 6 March 1902

TEXAS POSTEN, AUSTIN, 1EXAS, 1 OBSDAGEN DEN 6 MARS 1903. 1 | [jB I m ' >> I I Nedsatt Till $3.50 Under 60 Dagar. Märklig uppfinning af en Ohioman som Garanterar Fullkomlig Helsa, Styrka och Skönhet ät Hvarje Användare deraf, samt Botar Utan Medl- Si f ]a Nervsjukdomar, Rheumatism, La Grippe, Neuralgi, Blod och Njurlidanden, Svaghet och de Mest Obstinata Sjukdomar fSf^nom Natu- rens Metod af att Fördrifva Giftet ur Systemet med ånga., Män och Qvinnor, som Sälja Dem, Blifva Rika. Läs Specfalanbud Härnedan. Skrif Genast. • fTninnndt en ansedd afrirsmAn 1 Clnclnnat! att fluna ut, det hemligheten till g«*l helsa, kraft. skOr.bet < ch frilu t från sjukdomar ligger i användnl., . hi het luft fSr skinnet. Han oeviear ntt romarn ' ik-U gpek *rnH hade Ingen Läkare på 500 år. Utan het luft och Angbad. och utt äng- eller ••■▼ettbud" var orsaken till dera* goda helaa. kroppsbyggnad, styrka och könbet; han förattkte derför upptlnna ett sätt. p&# hvilket det ameri- kanska folket. Utan...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x