ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 17 November 1910

* 9 tůznó zprávy. Ko&íčkÁíství u luilhtiiů- , vyráběné severoameric- Jiankami patří k nejkrásněj tikům toho druhu na svě- tě. Uměni košíčkářské bylo u těch- to rudochů ve květu před přícho- dem bělochům do této země, a pak uvedením cizích vlivů do něho po- malu upadlo. Léč přes to jsou do sud u nich vyrvběny košíčky tak krásné, že majitel některého z lep- llho druhu jej považuje za pravý poklad. Košíčkářství )e dřívější neili hrniiřství, jsouc jeho otcem Indiané používali košíčků ke všem možným domácím úíelům, a mate- riál na ně skýtaly jim přírodní pro- dukty země. Proto máme košííky z březové kůry a smrkových kořínků, ozdobené barevnými péry, košíčky z mořské trávy, kapradí, vrbových prutů atd., tak že každý, kdo je s věci obeznámen, na první pohled pozná, odkud ty košíčky jsou. Za studium stojí symbolismus tvaru, barvy a ornamentiky na košíčkách, a teprve ten, kdo symbolismus po- chopil, dovede krásu jích naležitč oceniti. Zvláště uměle vyrobeny jsou košíčky obřadní, jichž je...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 17 November 1910

7 Úmrti a díkůvzdáni. Jsouce sklíčen! zármutkem ozna- mujeme svým přátelům a známým, že náš milovaný manžel a otec dvou nezaopatřených dftek, František Kovařík, nenf již mezi živými, jeli- kož přírodní moc, která řídi veške- rý běh života, skončila životní drá- hu jeho. Rozloučil se s námi 27. října po pětiměsíční nemoci. Dne 29. byl pohřben na hřbitově Bílá Hora, za hojného účastenství bra- tríl a sester S. P. ]. S. T. jakož i bratrů Č.S.P.S., sousedů a přátel z dalekého okolí. Zesnulý Frant. Kovářík byl členem a upřímným bratrem S.ř.J.S.T. a byl vzorným a starostlivým manželem a otcem dvou malých dítek v stáří 1134 roky. Smutno, když manželka s dítkami ztrácí svého živitele. Ze- snulý bratr přijel do Ameriky se svými rodiči před třiceti roky jako malý hošík. Co vzorný a spořáda- ný chasník byl s rodiči než se ože. nil před 12 roky. Pojal za manžel- ku Marii Tlučkovu, s kterou žil v manželství 12 roků, 6 měsíců a 14 dni. Zůstaly po něm dvě dcerušky. Zesnulý byl stár 39 roků, dva mě...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 17 November 1910

& Dr. L. H. RODDY lékař a ranhojič CAMEKON, TEXAS. Office v lékárně Gco. A. Thomas. Telefon 61—Residence 181. : ORANŽOVÉ A : fíkové stromy, OTTO STEHLÍK, pozemkový jednatel T« WICHITA FALLS, TEXAS. Krajané naleznou zde svědomitého ob- slouženi ▼ záležitostech pozemkového obchodu. růže stinné a okra- sné stromy, blumy, hrušky, jablka, broskve osvědčené na jihu druhy. Pozemky! Pozemky! Mám do prodeje tisíce akrů pré- rií, lesů, a zdělaných a zařízených farem ležících v okresích Austin, ! Wharton a Fort Bend za levných | cen a na mírné splátky. Zajímá- 1 te-li se, pište mi a obdržíte českou ; knížečku popisující Okres Fort Bend. .108. DĚDEK, Rosenberg, Texas. POPEK & JANCIK vlastni hostinec pod liátvom THE BANK SALOON CALDWELL, TF.XA8. 1 MAJÍ vidy nu skladu nejlepli vfbír vS-ho druhu lihovin a Scverovu Hořkou. Na Cenu vidy ř«Tstve | pivo. Když ořijť.dťto do Caldwell, neopomeňte , ivás navítivltj. ALGOA FRUIT & NURSERY CO. ALGOA, tíalveston Co., TEXAS T. S - Jediná —. česká ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 17 November 1910

% Přední obchody, jež doporučují se vaší přízni: | SHINER, TEXAS. PRVNÍ I národní banka 1 i 8 v SHINER, TEXAS. Kapitál a přebytek $100,000,00, <-H-W Nejsilněji banka v ok;^§y Lavaca. Shiner Oil Milí i AND MFG CO. i E. F. wolters, před. D. C. Daniel, ředitel. Kupuje bavlnové BOlfl*' t<\ Utilv* .g, možné ceny a chová vždy v zásobě moučku a šupky bavlnové WILLIAMS $i u' L. \ ^ v SHINER s. — ^ Stavební dřiví a potřeby ku <U stavbě, Waukegan a Glidden fX ostnatý drát. Barvy, oleje, jrfí láky, cement, vápno, cihly. ^ H D. G. HELMERS to nejitarSí a noj rozsáhlejší závod sedlářský a sklad koráni, ^ bryček a postrojů. * Pan F. A, Konečný vás rád přivítá. © i _ Garbade Lumbor Co. | Úplný sklad fV stavebního dříví, olejů, Sf nátěrů, želez, a sta- *" vebních potřeb. /■WVw Jednatelé pro Sherwin-Williams nátěr. Pořádttá divadelní společnost. tik Si Opera House Saloon i A. J, Berkenhoff, majitel. íjj Stará: Čerstvé: [M vlna, whiskey, pivo a lunče, fj doutníky. a obsluha. tik r | F. T. Fei...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 24 November 1910

VOL. XX. HÁLLE1 TSVILLE, TEXAS, THIKSDAY, NOVIMBER 24,1910. so. i; OBZ ročník xx. hallettsv1lle, texas, ve čtvrtek 24. listopadu 1910. číslo 17. Entered bi mond-cliM Novembcr 19.1908. it thř post offiee it Illlklli*ill*> Téru, under ihe rt of March ?. 1079. T JE3 X AS. Hlasy Časopisů o Českém dni. ' "Waco Daily Times-Herald" ze dne 15. listopadu píše: "Český den v Bavlněném Palá- ci osvědčuje se býti vším, co. oče- káváno — jedním z nejskvělejších v průběhu výstavy prvního roku. Výletní vlaky ze všech stran při- vezly návštěvníky z českých osad, roztroušených po celém státě a též četní prominentní Češi z jiných států použili této příležitosti ku schůzce a pozdravu se svými kra- jany. , Nápisy a odznaky s neob- vyklými slovy bylo lze pozorovali vozem jely automobily s návštěv- níky, potom vůz vezoucí "Sokol- čata" — naše naděje',. V čele každého oddílu nalézala se kapela; celkem hrálo dvanáct hudebních sborů. Byl to průvod, jakého jsme dosud v Texas nevi- děli. Přijeli sem Čechost...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 24 November 1910

I, H h OD NAŠICH DOPISOVATELŮ. I Stamford, 15.listopadu. — Mu- sím oznámiti, že nás zde přece při bývá a že je ještě někdo, kdo se tomu západu nevyhýbá, neboť do rodiny našeho předsedy br. Štěp. Odstrčila zaletěli minulý týden pá- ni kmotři čápi a zanechali mu he zoučkou a zdravou dcerušku; po dobně zachovali se též u místo- předsedy br. Jana Kořínka s tou výjimkou, že tomu zanechali silné- ho a jarého klučíka. Gratuluji! Jak jsem doslechl, bude to již napo- sled, co zde páni zobatí návštěvy ty konati budou, neboť svět pokra- čuje, takže později v případě tako- vém zastupovány budou aeroplany. V našem řádě se stala malá změ- na, přijímali jsme zase nové členy, totiž p. Frant. V. Duška s jeho pí. manželkou. Jak se ukazuje, bude- me zde v brzku míti silný řád. Při schůzi té jsme též náležitě oslavili pňlletní trvání našeho řá- du ^ při čemž bylo též vzpomenuto a Ústř. Matici Škol. a na Bellvllle, 15. list. — Do řádu Hvězda Mfcu, čís. 33., uveden byl Ferd. W. Bartay. Dale uvědomuji čle...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 24 November 1910

Oznámení řádová. : texaské drobnosti. Slavnostní otevřeni siní' dup 2ti. prosince Snook, 21. list. — Vzdor mnoha překážkám, které se kladly vůči postavení řádové síně, kterou až dosud náš řád, který mezi silnější řády čítati se může, postrádal, vy- rostla posledních čtrnáct dní pod pilnými rukami bratrů, nová sífl tck daleko, že bratří v poslední schůzi již mohli určití den k slav- nostnímu jejímu otevření. Byl k to- mu určen den druhý svátek vánoč- ní, t. j. 26. prosince. K provedení slavnostního programu byl určen sedmičlenný výbor. Doufáme, že nás bratří druhých řádů poctí svou přítomností ve výše jmenovaný den. Taktéž srdečně zveme celou Hlav. úřadovnu a ujišťujeme, že stýskati se u nás ve Snook a Sebesta nebu- de nikomu. Tedy na shledanou! Nová siS nám přibude, tak dou- íám, že i do ní častěji noví členové přijímáni budou. V poslední schů- zi bylo hlasováno pro šestčekanců, které dopadlo ovšem ku prospěchu. Bohužel však budem přijímati je- nom pět, neboť krutá smrť nám jednoho ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 24 November 1910

OBZOR. Častipi* li 11^|nnliii"sky, pom-iiý a zulmvnj'. Orgáu S. E. J. S. T. ■ '! Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresa:1 'OltZOK", Hullettfivi)lctTexas< A Uetieral Farm nml Kamily Ne«s|>uppr. Organ of tlieS. I'. )■ S. T. Published Every Ihursday by F. G. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscription,$1.00 perycar. Advcrtising rates on application. VcŘkeró zvčrolékarské dotazy (s poznámkou, žc mají býti zaslány "Obzoru" k otifitčni.) adre- Hovány k zodpovídáni buďtei českému zvěrolékaři a spolupracovníku dr. K. Hcllcrovi, 2615 So. Miliard ave., Near 26th St., ChicaRO, III. Thtirsday, Novetnber 24, 1010. Čím více členů ve schůzích bude přítomno, tím více dobra se vyko- ná pro řád a celou Jednotu. Plaťte své měsíční poplatky tak, jak byste si přáli, aby jeplatili ji- ní, kdyby je měli platiti za vás. Patřičným místem pro debatu je řádová síň. Je-li debata nutná mi- mo tu síň, nedějž se před lidmi ci- zími. Ten, kdo očekával, že zbohatne tak, aby jeho rodina neoctla s...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 24 November 1910

TI I. 9k ě ~á Fatlma Marryah. "Blázníš, efíendi (pane), deset- krát, stokrát jsi se zbláznil, tedy jsi úplným bláznem, a nikdo tě ne- uzdraví, vytrváš-li ve svém předse- vzetí. Chceš, aby má žena vdovou a dítky sirotky se staly? Má i tvá žena v proudu slz zahynouti a zár- mutkem se utrápiti? Budeš-li stále podél této nešťastné řeky pokračo- ■vati, octneme se vkrátce v žalud- vražděni cizince, jsou jako jeden cích supů, šakalů a byenl" I muž. Vraťte se, vraťte se, neboť "Nemám ani ženy ani dítek," proti nim ani já ničeho nepoří- odvětil jsem mluvkovi. "Promějdím!" jej výčitkami, zahnul koněm\v prá- vo podél proudu Sikaky. Já učinil totéž a kavas musel chtě nechtě následovati, odlehčuje si těmito po- známkami: "Pádíte clo záhuby, když mě ne- chcete poslechnouti. Znám tyto holohlavé lupiče. Ano sami mezi. sebou žijí v ustavičné krvině (krev- ní pomsta). Jsou rozděleni ve dva tábory Mahmalli a Jussufi, z nichž i jedni na levém, druzí na pravém břehu stáda svá pasou. Žijí v usta- vičném ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 24 November 1910

6 Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍ CiiADOVNA: Josef Dufek jr., předseda, Caldwell, Texas. Josef Mikeska, místopředseda, Wesley, Texas, J. R. Kubéna, tnjemnlk, Fayetteville, Texas. J. J. Krnka, pokludnik, New Ultn. Texas. ÚCetni výlior: Jan Kuřera, Klllniíer, Texus J, M. llalumlťek, Hayettevllie k, 1, Texas. Albert Páenřik, 1'lum. Texus. Dozorní: Tom. Krajťa ml.. Caldwell, Texa Frank Stvfku, Granger, Jan Damek. íseuly, Tex. Met. Pa/ulral, | ravm radou. Mi-mííiiI poplatky do úmrtního fondu. Doba přistoupeni na $250 $500 $1000 Od 18do:j| roků..,. IR ctft 30etfi.. í .00 18 ' " 22 " 25 " 26 ' 30 " 31 " 35 " 3ti " 40 " U " 45 " 46 " 50 " &0 " 51 „ 51 " 52 " 52 " 53 " 53 " 54 " 51 "-55 25 30 35 tw 05 35ctft.. 45 " .. 50 " .. 9 .70 í .90 tl.UO f 1.20 *1.30 Adresář řádu. 1. Pokrok Texasu, Jan Slavík, taj., Fayetteville. 2. Koperník, Jos. Pokorný, taj., Fayetteville, R.F.D. i. 3. Novohrad, F. K. Buček, taj., Moulton R. F. O. i. 4. Karel Havlíček, R.J. Štaffa, taj., Hallet...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 24 November 1910

Povstání v Mexiku, i f I 0 O '3 San Antonio, 19. list. — Zprá- vy, jež obdržely zdejší federální ú- řady, označují povstalecké hnuti v Mexiku jako povážlivé. Na texa- ské straně sbírají se tlupy ozbroje- ných Mexikánú, kteří jsou připra- veni vtrhnouti do Mexika každou chvíli. Že mexická vláda je po- bouřena, nedá se popříti. Maršál Spoj. Států a jeho přirufcí, jakož i všechny pohraniční stráže pozorně sledují každé hnutí, aby neutralita byla zachována a povstalci nemoh- li přes hranice. Kdyby přítomné srocení vyvrcholilo v největších nepokojích za Diazovy vlády, ne. bylo by nic divného. Výsledek posledních voleb v Mexiku byl vel- mi neuspokojivý a kromě toho špatná úroda zvyšuje nepokoj me- zi lidem. Z hlavního města Mexika tele- grafuje se 19. listopadu: Odhaduje se, že ve dnešní srážce vojska a po- licie s revolucionáři v Puebla pad- lo na 170 osob. Aquiles Cerdan, jehož dům byl střediskem bitky, byl zastřelen vojáky, když protivil se zatčení v tunelu, kde se ukryl. Cerdan bojova...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 24 November 1910

8 | i l\ Zpráva Výboru Matice Vyššího Vzdělání. Naše Ktudeiistvo. Napočítali jsme na ityřícet po- sluchačů, kteří až dosud používali podpory poskytované Maticí; z těchto již 18 s výborným prospě- chem vystudovali a dosáhli nejen dobrého, ale na mnoze skvělého postavení. Tito také své půjčky správně a vděčně splácí. Mnozí z nich již s radostí přihlásili se za členy Matice V. V., nadšeně po- máhajíce získati podniku příznivce a dle sil svých k tomu přispívati, aby i jiným dostalo se toho dobra, jaké jim prokázáno bylo. Na zdár- né odchovance své jest Matice vším právem hrda a jest tudíž o- právněna naděje, že svým časem tato nalezne v nich mocnou a vy datnou podporu pro budoucnost. Uznání zanítili českého (iisopinrHwi. Sluší otevřeně přiznati, že za skvělé výsledky, jakých tento ná- rodní ústav náš dosáhnul, veřej- nost povinna jest vděkem našim o- bětavým českým novinářům, kteří vždy s příkladnou ochotou zájem o Matici V. V. probouzeli a šířili. Zdar podniku je do velké míry i je- ji...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 24 November 1910

% Přední obchody, jež doporučují se vaší přízni: I % % % SHINER, TEXAS. ^ PRVNÍ ^ národní banka v SHINER, TEXAS. M-M- Kapitál a píebyteí $100,000.00, pW Nejsilnější banka v okresu Lavaea. Shiner Oil Mill AND MFG CO. e. F. wolters, před. D. C. Daniel, ředitel. Kupuje bavlnové semeno za nejvyšší možné ceny a chová vždy v zásobě moučku a šupky bavlnové c, l. williams la v SHINER Stavební dříví a potřeby ku stavbě, Waukegan a Glidden ostnatý drát. Barvy, oleje, láky cement, vápno, cihly. Garbade Lumber Co. )g Úplný sklad stavebního dříví, olejů, nátěrů, želez, a sta- vebních potřeb. Jednatelé pro Sherwin-Williams nátér. D. G. HELMERS nejstarsi a nej rozsáhlejší závod sedlářský a sklad konlru, bryéek a postrojů. Pan F. A. Konečný vás rád přivítá. Opera House Saloon & A. J. Berkenhoff, majitel Stará: vinu. whlskey, doutníky. Čerstvé: pivo o lutiče, a obsluhu. MOULTON, TEXAS. i F.T. Fehrenkamp železných potřeb ku stavbě cementu, cihel; 'Old Hickory' vozů. Levné ceny- MOULTON OIL and GI...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 24 November 1910

r\ OBZOR. íaso|ú« lio-,MMlarskj, pouta) a zabarn). Organ 8. ť. J. S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresa:''OBZOR", llall<U*vlllp,Texas. A (ieneral Farm and Family Sewspaper. Organ oř tlie S. P. J. S. T. Published Every 7 hursday by F. G. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscription,$1.00 per year. Advertising rates on application. Ve k*r* ixřrolékařcké dotazy ' poznámkou, že nají býti zaslány "Obzoru" k otUténi.) dre- noviny l'. zodpovídáni buďtež íenkému zvěrolékaři a "pólupracovníku 'Ir. R. Hellerovi. 2615 So. Miliard ave.. Near 26th St., Chicaico, III. Thursday.JNovember 24, 1910. I IV X okresu lauica. Komisařský soud povolil zrněni- ti hranice 44- a 45- Školního di- striktu. — Záruka šerifa E. H. Houchins-e ustanovena na £10.000 a výběrčího daní S. L. Bennett-a na $45.000. — Žádost Jana Ma- tuška a jiných, aby se v 34. škol- ním distriktu mohla odbývati' vol ba k vůli zvláštní školní dani, po- volena. — Komisaři Eilers-ovi po- voleno $60 za dohlížení na chu...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 24 November 1910

& > o > ó 'V DO CALDWELL A OKOLÍ! Barnett, Pouglas &. Smith groceristé, řezníci a obchodníci nábytkem, CALDWELL, TEXAS, dnem 5. prosince počínaje budeme pořádati největší a jediný prodej nábytku, jaký kdy byl odbýván v Caldwell. Náš sklad jest naplněn nábytkem áž ku stropu a abychom učinili misto a povzbudili naše příznivce ku koupi, snižili jsme ceny na nejmoěnější stupeň. Otevřeli jsme náš nábytkový obchod 10. srpna a koupite-li u nás, dostanete nábytek nejnovějšiho druhu a přitom dobře zpracovaný, jaký jen možno za peníze koupit. Následkem naší nezkušenosti pře- plnili jsme náš sklad a chceme našim příznivcům poskytnouti příležitost za levné peníze jako ůíxdy dříve opatřiti si krásný nábytek, a žádáme je by navštívili náš sklad a prohledli si naši zásobu. Zároveň děku- jeme našim českomoravským přátelům za jejich dosavádni přízeň a ujišťujeme ie. že pan .Louis G-inzel, který je zaměstnán v našem nábytkovém oddělení, přičiní se. aby své krajany levně a ku spokojenost...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 24 November 1910

Iw Dr. L. H. RODDY lékař a ranhojič CAMERON, TEXAS. Office v lékárně Geo. A. Thomas. Telefon 61—Residence 181. : ORANŽOVÉ A : FÍKOVÉ STROMY, růže stinné a okra- sné stromy. blumy, hrušky, jablka, broskve osvědčené na jihu druhy. OTTO STEHLÍK, pozemkový jednatel ?e WICIIITA FALLS, TEXAS. Krajané naleznou zde svědomitého ob- sloužení v záležitostech pozemkového obchodu. Pozemky! Pozemky! Mám do prodeje tisíce akrů pré- rií, lesů, a zdělaných a zařízených farem ležících v okresích Austin, Wharton a Fort Bend za levných cen a na mírné splátky. Zajímá- te-li se, pište mi a obdržíte českou knížečku popisující Okres Fort Bend. JOS. DĚDEK, Rosenherg, Texas. POPEK & JANČÍK vlastni hostinec pod názvem THE BANK SALOON OALDWBLL, TEXAS. MAJÍ vžily na skladě nejlepSi vtfhřr vSebo druhu lihovin iiSeverovu Hořkou. Na fenu vždv čerstvé pivo. Kdy?, ořijedete do Culdwell. ueopotncQte nůh iiavřuviti. ALGOA FRUIT & IMURSERY CO. AMiOA, Galvcston Co., TEXAS O. S. Boggess předs. C. W. Holloway pokl...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 December 1910

VOL. XX. HA1.LE11SV1LLE, TEXAS, THUKSOAY, OECEMBElt 1, 1 10. NO. 1K t) A i © OBZOR. ROČNÍK XX. HALLETTSV1LLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 1. PROSINCE 1010. ČÍSLO 18 Knterrd aa nwond-claaa matter November 19V1MH. at the poat ofBc* at Tf> aa. nndcr the art of Marth 3, Mfl lulce, tíslu 94., S. P. J. S. T. Caldwell, 26. listopadu. — Ve čtvrtek, 24. t. m., v den americké- ho posvíceni, uvedli jsme ve Whee- lock do Jednoty nový řád pod jmé- nem "Dennice", čís, 94. Následo- vání hodná myšlenka, jež vznikla v srdcích několika opravdových našich bratrů a příznivců, se tímto | dnem uskuteínila a zdravá a mno- hoslibná ratolest vyputela na moc-1 ném kmenu Slovanské Podporující Jednoty Státu Texas. Semeno za-! seto na úrodném poli, jež, jak pev- i ně doufám, jenom utuží styky u- takže řád může krásně vzrůstati. Všem bratrům a sestrám ve Wheelock srdečně děkuji za oprav- du bratrské pohoštění, zvláště pak br. Janu Nedbálkovi za laskavé přijetí a zpříjemnění pobytu v osa- dě. Také nemohu opomenouti vzdá...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 December 1910

I Mmi tajemiiíKa Hlavního Ííádu.' vyp'atit- Budeme-u miti trochu ea_ i 5u ve příští schůzi, tak vezmeme n m ■ Oznámení úmrtí ěfolo 2110. u 281. Br. Jos F. Kunttka od řádu Po- krok Texasu, čís. i., zemřel dne 7. list. 1910, stárjsa 30 rtkrt, na sou- chotu. K Jednoté přistoupil 13. pros. 19 3. Zaměstnáním byl ko- >ář. Číslo certifikátu 2657 adie stanov oprávněn jes: k podpoře v částce $1000. lir. Jas. A. Baird od řádu No- vohrad, čís. 3 , zemřel dne 5. list. 1910, stár jsa 52 roků, na chorobu ledvin. K Jednotě přistoupil 9. led- na 1903. Zaměstnáním byl lékař. Číslo certifikátu 2386 a dle stanov jest oprávněn k podpoře v částce $1000. V měsíci prosinci bude placen Čtvrtletní poplatek na výlohy H. řádu za poslední čtvrt běžícího ro- ku, v obnosu 2 j ct. na mužské a 10 ct. na ženské Členy. Ve zprávě měsíční, kterou každý řád pošle poslední před 1. lednem příštího roku, jest záhodno a důle- žito, by byly udány jména všech členu každého řádu, jakož i jména všech členů, kteří pro nezapl...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 December 1910

« 0 jim budeme moci uvarovat. Pro- to prosíme všecky, jimž snad ne. bylo po právu učiněno neb byli o- pomenuti, za prominutí, neb jsme konali vše co jsme nejlépe mohli a stalo se tak pouze nedostatkem sil. Všichni krajané, kteří poslali vý- stavky na český den, nechť při- jmou náš dik. Výstavky byly po- slány všecký nazpčt, ale možná že bude někde chyba se zasíláním, neb neměli všichni správné adresy na výstavkách. Dnes jsem dostal dopis od pí. A. B. z Temple, jimž žádá zpět vyšívky, ale ona neudala plné jméno, ani ulici, ani číslo do- domu neb číslo poštovní cesty a my nevíme kdo to je a jaká jest adresa. Nechť laskavě udá jméno, adresu, acu ío bylo. Yoakum, 28. list. — Řád Po- krok Slovanň, čís. 31., odbýval mě- síční svoji schůzi za účasti 20ti čle- nů. P(ř přečtení dopisů a vyřízení řádových záležitostí byl uveden do našeho řádu p. J. Uherek. Volba úřadníků ládových dopad- la následovně: R. Hanyš, předseda, Shindler, místopředseda, V. J. Mače, tajemník, E. £. Bůžek, účet. a pokl...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 1 December 1910

OBZOR. Čs8U))in hospodářský, poiiiuý a zábavný. Orgán S. l\ J. S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresa:' 'OltZOll", llnlIťttsvMIe.Teias. Výroční schůze. A (Jenernl Karin aail Family Notvspaper. Organ ofthe S. 1*. J.S. T. Pablished Every 7 hursday by F. G. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscription,$1.00 per ycar. Advertising rates on application. Veškeré xvřrolčkafftké dotazy (b poznámkou, že mají býti zaslány "Obzoru" k otiítřni,) adre- sovány k zodpovídáni buďtoi řenkému zvřroiékari a spolupracovníku dr. II. Helierovi, 2615 So. Miliard ave., Near 26th St.. ChicaRo, III. Thursday, December 1, 1910. Poctivost, obětavost a upřímnost k zásadám Jednoty zaručují pokrok řádu a nezištné bratrství členil. Člen, který z osobního zisku a sobeckých zájmů k Jednotě se při- dal, bude vždy nečistým vředem na tomto tělesu; bude vždy ploditi svár a nesoulad, jenž hubl a podrý- vá život a účel spolku. Řád nic tak silným nečiní jako sjednocenost. Proto pěstujme me- zi sebou svorn...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x