ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 26 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 December 1940

Čechoslovák V pátek, dne 20. prosince 1940. ČECHOSLOVÁK and westské novin* Published every Friday by Čechoslovák publishing co. WEST, TEXAS. OFFICERS: Aug J. Morris, President Job. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug. J- Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavliček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscription Ceny oanámek sdélí se na požádání Advertlslng rates on appllcatlon I^DNÉ osobní útoky a dopisy u- rážllvého obsahu se neuveřejní. L k l. k. r i Po 19. stoletích. Vánoce milé A duše čistá památku uctí příchodu Krista. Tam však je vidí jen jako v mlze, rodičům, dětem vytrysknou slze. Vánoční doba. A lidé hynou, v myslích je trudno barbarů vlnou. Na místo dobra staví v před dčla, * neštěstí, zkázu, a drzá čela. Učení Krista není jim svato, není však dosud ze světa sváto. Ať boří města, chrámy a mosty, zelený stromek vyniká prostý. A dobré lidi i v také chvíli doufáním v Něho naděje sílí. Uprostřed hrůzy TO v srdcí cítí, že hvězda Jeho...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 27 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 December 1940

V pátek, dne 20. prosince 1940. ČECHOSLOVÁK — Kongresník Bob Poage a sen. Tem Connally oznámili z Washing- tonu minulý týden, že Waco bude míti svůj podíl na $40,000,000 pro- gramu vlády k rozšíření letišť v ze- mi. Bylo sděleno, že $184,000 bude u- traceno k zlepšení Rich letiště, mě- stského letiště města Waco, které bylo užíváno za světové války ku cvičení armády, a $218,000 bude pou- žito k zařízení nového letiště ve Wa- co. Tímto rozhodnutím také naše město West ztratilo všechny naděje na zbudování vlád. letiště jihozá- padně od West, na čemž westská ob- chodní komora pracovala dlouhý čas a několikráte se zdálo, že se jí to zdaří. Ben J. Vanžura POZEMKOVÉ JEDNATELSTVÍ A PŮJČKY NOTÁŘSKÁ PRÁCE Telefon, úřadovna: 78 Telefon, residence: 137 WEST, TEXAS (dz.) ČEŠI SESTŘELILI 44 SUPŮ VE DVOU TÝDNECH Londýn, 14. pros. — (ČTK) — Ve čtvrtek bylo zde hlášeno: — Ozna- mují se další úspěchy českosloven- ských vojenských letců. V posled- ních dvou týdnech sestřelili 44 na- zistických letade...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 28 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 December 1940

Čechoslovák V pátek, dne 20. prosince 1940. Co se pise. Vláda má informace o tom, že némeckých létadel při přepadu Ho- landska byli spouštěni padáky vět- šinou vycpaní panáci, a jen poměr ně málo skutečných vojínů, kteří rem o zem silně bouchající kulič- ky, aby způsobily co nejvíce po strachu a zmatku. V Belgii se jim to už nedařilo. Stavba velkých amerických bi- tevnic trvá tak dlouho proto, že o- hromný hlavni pohonný převod vy- hned po dopadu explodovali úde žaduje ku zhotovení plných osm- náct měsíců. Je nutno snížit 4000 obrátek turbiny za minutu asi na desetinu toho počtu obrátek pro vrtule. Převod ten, tak zvaný bull gear, musí být tak dokonalý, aby bez vady a dlouho vydržel ohromnou sílu turbin, že zuby na jeho mno- hých kolách musí být tak vypra- covány, že odchylka mezi nimi ne- smí být ani taková co obnáší tlou- Étka cigaretového papíru. K měření toho Jsou užívány zvláštní precisní přístroje. Bývalý francouzský president Poincarré, generál Joífre a premier Clémencau psal...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 29 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 December 1940

V pátek, dne 20. prosince 1940. ČECHOSLOVÁK / Oko za oko, zub za zub. Pro Čechoslováka napsal S. P. Studničný. Nákladní loď Wyckham na své cestě z Montrealu blížila se zvolna k evropské pevnině. V polou prosin- ce je vždy tato část Atlantiku zrov- na pekelnou vodní plání. Bičována severními větry podobá se ohromné- mu kotli vody zmítané varem, vlny jako hory vzdouvají se zběsile a lodi se na nich houpají jak ořechové skořápky a tanči po nich jako po srázné kluzavce. Zatím co je zad' lodi zvednuta do výše jednou vlnou je příď lodi zavalena druhou, ky mácejíc se strany na stranu. A když se k tomu přidruží ještě mlha se studeným lijavcem, je to čertova tančírna, jak aspoň tvrdil kapitán Ralph Ryerson, jemuž lodníci na Wyckhamu udělili přezdívku "Rough and Reddy", pro jeho říznost a zr- zavé vlasy. "Tome, teď jsme na pekelné drá- ze", povídal prvnímu kormidelní- kovi, "právě přišla po radiu zpráva, že tady kolem se brouzdají Fritzovy ponorky; nemůžeme dostati žádný doprovod nějaké ozbro...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 30 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 December 1940

Čechoslovák V pátek, dne 20. proslnce_1940. Děťátko v jesličkách Krutý byl život malého Toníčka a jeho mladé, nedávno ovdovělé ma- minky, než se oba octli v rodné vsi zesnulého Toníčkova otce. Zavedlo je tam spiše vnuknutí Boží, než ma- minčina vlastní vůle, otupělá a pod- lomená přestálým hořem. Ta matka ani nevěděla, zda v té cizí vesnici, kde nikdy před tím nebyla, najde přátelskou bytost, ale sotva se roz- neslo, ie u starosty našla dočasný útulek, přišla starší žena, drobná a suchá, chudá chalupnice, Jejíž bará- ček stál na samém konci vesnice, skorém již vtisknut do lesa. Srdečně objala mladou ženu a řekla prostě: "Jsem tvoje teta. Jak jsem za- slechla tvé Jméno, hned Jsem si po- myslila, že Jsi ženou po synu nebož- ky mé sestry. Už Jsem slyšela, co tě postihlo — je toho hodně — ale Pán Bůh tě neopustí, jen doufat v ně musíš! Stojíš tu teď sama jako strom v poli, já také, a proto si Jdu pro tebe. Mám toho málo, ale co mám, dám ráda. Chceš-li, pojď ke mně, pro tebe 1 pro tvého ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 31 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 December 1940

Čechoslovák v wfm V pátek, dne 20. prosince 1940 r © m veselé svátky vánoční a šťastný nový rok VŠEM SVÝM PŘÍZNIVCŮM PŘEJE DR. U. E. BIGGS ZUBNÍ LÉKAŘ WEST, TEXAS. veselé svátky vánoční a šťastný nový rok! Ať štěstí a veselá mysl Vás provází tyto Vánoce a požehnání pro Vaši rodinu. aderhold funeral home WEST, — TEXAS radostné vánoce -a- blahodárný nový rok VŠEM SVÝM PŘÍZNIVCŮM PŘEJE bill girard VAŠ OKRESNÍ KOMISAŘ WEST, TEXAS. veselé svátky vánoční -a- úspéšný nový rok r6RttTINC$; přeji VŠEM KRAJANŮM A MOJÍM PŘÍZNIVCŮM Vám k službám, dr. j. l. čtvrtlík WEST, TEXAS. vánoční blahopřání V této přeradostné době přicházíme i my, aby- chom projevili všem přátelům a příznivcům naše nej- srdečnější blahopřání a vzdali jim dík za podporu, kte- rou nás poctili v roce minulém. Ujišťujeme Vás, že si Vaší přízně náležitě vážíme, v naději, že i nadále nám ji zachováte, přejeme Vám, VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK! louis snokhaus KOVÁRNA WEST, TEXAS. Našim Přátelům a Příznivcům 6RE-E-TINGS Dovolu...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 32 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 December 1940

Čechoslovák V nátek, dne 20. prosince 1940. Z města a okresu — Krajan T. W. Matějka z Fort — Schůze spolku Marák čís. 47., Worth zastavil se u nás v pátek, co R.V.O.S., bude konána v neděli dne se nalézal na zpáteční cestě domů z — Manželé Vine. A. Kapczynski Bryan. byli obdařeni statným klučinou v • pondělí. Gratulujeme. jV prodej 4 mule a farmářské i zařízení i krmivo. Kdo koupí, dosta- 9V" Na prodej farmářské nářadí ne 145 akru farmu do rentu u Mas- a tažný dobytek. Hlaste se u Jos. sey Hlaste se u Rud. Kaluža, Rt. 3, Mikesky sr., Rt 1, Abbott, Tex. (2tp) HiUsboro, Tex. (50-51pd). — Při předlplacení Čechoslováka — Krajan C. Y. Šulák při zadává- přitel Tom Vochozka odevzdal nám nj svého blahopřáni svým přizniv- $1.00 na Čsl. Červený Kříž, za což cům do tohoto čísla, odevzdal nám mu srdečně děkujeme. • • jjQT- Vánoční taneční zábava ve čtvrtek 26. prosince při hudbě Play- mates ve White Oak. pd). * • OTT< Na prodej dobré, dubové kor- dové dřevo. W. E. Křížan. (49-51p) • • — Násl...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 December 1940

VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. cřt> vlaje hvězdnatý a pruhova- ^ ^ .1 červenobílý a modrý prapor navždy nad svobodnou zemí — O* Amerikou! I AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXIX. (NO.) ČjSLO 52. Entered as second-claas matter January 2, 1920. at the post oíice at West, Texas ,under the Act oí March 3, 1879. 27. PROSINCE (DEC.) 1940. NĚMCI HRNOU VOJSKO DO RUMUNSKA Nový výbor má | Žádné smiřovačky, uspíšili zbrojení| pravil Knudsen Washington, 20. pros. — Presi- dent Roosevelt ustanovil dva ze svých komisařů obrany a svého se- kretáře války a námořniství, co no- vé velitele, jimž dal na starost na- léhavou práci — povzbuditi Ame- riku k větší produkci zbraní. President pořHdal William S. Knudsena, přítomného předsedy komise obrany, by sloužily jako di- rektor nové organisace. Úřad ten, jak president vysvětluje, bude u- tvoře...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 December 1940

Čechoslovák V Hne 27. Drosince 1940. KAREL ANDRES: Kariéra Matky Lízalky Humoristický román z periferie. "Ne?" divila se na oko. "Když vám to tedy není jas- ný, tak vám to tedy řeknu po lopatě. — Naše Mařenka není pro vás! Naše Mařenka si vás nevezme, protože vy jí nejste roven, rozumíte?" houkla mu do uší. Ale Vrba byl kliďas. ""Pani Lízalová, dyť ale já ji mám rád... já ji zbož fraju... já mám místo a já si ji taky vezmu... rozu míte?" Lizalka zastavila gramofon. "Pane Vrba, vy ste détlna. Buďte rozumnej. už sem vám řekla, abyste se na mně nezlobil, abyste se zlobil ca osud. Dám vám příklad. Dokázal byste předstoupit, lekněme, před takovou Oretu Oarbo a říct: Greto Oar bo, já tě mám rád, já tě zbofcňuju, já mám místo a já al tě vezmu za ženu? Dokázal byste to? Řekněte, pane Vrba, bez urážky, vopovážil byste se?" A Vrba se také přiznal a doopravdy řekl: "To bych ae nevopovážil." Vrba ucítil vzdor, který mu vstoupl do hlavy. "'Ano — před vaši Mařenku se vopovažuju!" "Nedělejte se sm...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 December 1940

v pátek, dne 27. prosince 1940. Čechoslovák Supové, a ten náš národ. Pruský generál Clausewitz, který byl důstojníkem v napoleonských válkách, byl také členem štábu a nějaký čas také v ruské armádě, ja- ko více jiných pruských důstojní- ků. Po napoleonských válkách byl hlavou nejvyšší pruské vojenské školy v Berlíně, a napsal obsažnou knihu "Krieg", (Válka), která byla, a v Japonsku je dosud katechismem všech generálních štábů, v Evropě. Clausewitz byl pro rychlé, ukrutné vedení války k úplnému zničení ne- přítele, obětováním i velikého po- čtu mužstva k dosaženi toho cile. Varoval před dobrotou vůdců, která může mít za následek ztrátu bitev. Němečtí generálové a vojenští spi- sovatelé od té doby řídili se jeho návody, a přidávali čas od času mo- derní vynálezy. Generál von Schlief- íen, náčelník generálního štábu, který vypracoval onen pověstný plán k napadení Francie přes Bel gii, napsal v roce 1905 knihu o Clau sewitzově theorii, velice pochvalnou. Nietsche, Treitsche a jiní už p...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 December 1940

Čechoslovák V pátek, dne 27. prosince 1940. 3 i ■4 4 lii ča i čeká v. ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Published every Friday by Čechoslovák publishing co west, texas. OFFICERS: Aug. J. Morris, President Jpg. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, f. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscription Peny oznámek sdělí se na požádání Advertising rates on appllcatlon tlDNÉ osobni útoky rážlivého obsahu se a dopisy u- neuveřejní, m\ PRESS DLE ČELAKOVSKÉHO. "Je to chůze na tom světě kam se noha šine, sotva přejdeš jedny hory hned se najdou jiné." Němci chodí přes ty hory rádi tam i zpátky, jen když pro ně hodně dětí rodí jejich matky. Hej je jejich generálům, cedí pěkně v suše, Jejich vojsko v dešti, v blátě za ně dá své duše. Nebem je jim jenom žiti ve vojenském kroji, Je Jich stále miliony Jako když se roji. Bloty, psoty na té cestě? na to Němec nedbá, hurrá, Deutschland ueber Alles je už Jeho kletba. M...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 December 1940

V pátek, dne 27. prosince 1940. ČECHOSLOVÁK Postup událostí evropské tragedie V pátek. — Další zprávy o ital- ských porážkách v Albánii a Libyi, jak na moři, tak na pevnině a ve vzduchu, v pátek, přicházely zá- roveň s německými depešemi, že nazisti konečně se rozhodli poskyt- nouti klesajícímu partnerovi po- moc a zároveň, že do jejich němec- ko-italsko-japonské dohody bude zařaděna vojenská a hospodářská spolupráce. Některé německé politické kru- hy považují zavedení těchto no- vých závazků za varování Spoje- ných Států, že bude pro ně hazard- ní jednání poskytovati neomeze- nou pomoc Britanii. Pozoruhodným jest, že připomí- nání o stávající trojdohodě němec- ko-italsko-japonské vyšlo právě v okamžiku, kdy Spoj. Státy rozhodly se rozšířiti pomoc Britanii. Němec- ký tisk začal mluviti na obvyklé téma — roztržce mezi Spoj. Státy a Německem. Německý tisk, jenž nemůže napsati slůvka be^ sou- hlasu Hitlerova spřežení, připomí- nal, že válka s jedním z partnerů, znamená válku se všemi t...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 December 1940

čechoslovák V pátek, dne 27. prosince 1540, i Í] II I Granite — Manželé W. F. Lažnovsky v so- Enniský Věstník POftÁDÁ Zprávy z Ennis a JOSEF VYTOPIL. okolí laskavá oznámte jemu. BUDE SE OPAKOVAT. "Mám osm dolarů denně", pravil mě jeden můj známý Američan, kte- rý zde živořil a nyní již několik tý- dnů pracuje, kde se staví vojenské kasárny pro vojsko, tak zvaném Camp Bowie. Každý kdo jen trochu TÝDENNÍ ZPRÁVY. botu jeli do Booth při Guy, kde se j John Gelnar, který přivezl domů je- zdrží u manželů John Poláškových, ho dvě sestry, které ztrávily několik u kterých bydlí paní Braunová, ma- týdnů ve starém jejich domově, kde minka paní Lážnovské a Poláškové, se narodily. Přítel Fr. Gelnar st. se Zdrží se v Booth přes vánoční svát- již nemohl svých dcerušek dočkati, ky a budou dojížděti do blízkého které by za něho nádobí utírali. Je Mexického zálivu na ryby. Možná,! tomu tak? že nám nějaké přivezou. — V neděli zemřel známý obchod- ník s nábytkem C. P. Kendall, ve stáří 71 let, který byl...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 December 1940

V pátek, dne 27. prosince 1940. ČECHOSLOVÁK KOUTEK PRO BEČLÁKY Eola, Texas. Pane předsedo Beč. Koutku! Přeji Vám všem radostný a šťast- ný Nový rok! Před Sylvestrem mě řekl Bedřich, po novém roce prý si pozor dám, a v příštím roce všech ženských na přesrok se bedlivě vystříhám. Tak pozor, Ty Bedřichu milý, ať to není od Tebe velký trik, neb sám uznáš, že jsi vinný, neb dáš bečku piva ležáku Schlitz. Co toto píši, z Houstonu mě psal, že už jako si tam jakousi Evu vyhledal. Shipulo, měl bys na Bedřicha železa nachystat, aby Tobě tam k Houstonu nejezdil na salát. Před Vánoci s p. Ewaldovým truckem tam jel, až toho salátu a zelí doveze sem habaděj. Tož Bedřichu i Ty H. Franto zahrajem a zapějem. Pozor, ráz! Poslední noc Starý Rok bere se ku svému spánku když tichý šepot vánku navždy ho uspává A tu zase od půlnoci Nový Rok nám nastává nové přání, nové touhy lid od něj žádá Je to však už otřepané, co dnes vidíme kolem sebe že z toho žaludek se potí, fajfka hasne, duše zebe Přemýšlíme zdal...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 27 December 1940

Čechoslovák V nátek, dne 27. prosinee 1940. BEST THEATRE PROGRAM TODAY AND FRIDAY Tex Ritter —in— "Take IVle Back _ to Oklahoma" with Bob Wills HIS FIDDLE AND HIS TEXAS PLAYBOYS and "ARKANSAS SLIM" ANDREWS Also POPEYE THE SAILOR SATURDAY — ONE DAY ONLY George 0'Brien "Prairie Law" also Three Stooges Comedy "FROM NURSE TO WORSE" SUNDAY AND MONDAY Dick Powell Ellen Drew —in— "Christmas in July" also Technicolor Gabby Cartóon TUESDAY—NEW YEAR EVE DAY Matinee 2 p. m.—Nlte 6:15 p. m. DOUBLE FEATURE PROGRAM Joe E. Brown BEWARE SPOOKS and IIAROLD BELL WRIGHTS 'SECRET VALLEY' Admission: 2 for 15c; 2 tor 25c WEDNESDAY—NEW YEAR'S DAY Matinee 2 p. m.—Nlte 6:15 p. m, Rosalind Russell Brian Aherne "HIRED WIFE" Also "I Dream of Jeannie With the Light Brown Hair" The management of the Best The- atre takés this method to extend greetings and express thanks to all for their past patronage. You are Invlted to continue to visit the Theatre during 1941. Best wishes to all for a HAPPY, PROSPEROUS NEW YE...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 January 1941

Mi 14, ' v l" } y .. i) VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. 1 o^e:, & t ^ Nechť vlaje \ , . a pruhova- ný, červenobílý a niodrý prapor navždy nad svobodnou zemí — Amerikou! AND WESTSKE NOVINY ROČNJK (VOL.) XXX. (NO.) ČÍSLO 1. Entered as second-class matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas .under the Act of March 3, 1879. 3. LEDNA (JANUARY) 1941. Žádné smíření s osou Sp. St. arsenáiem Demokracií Britanie musí dostati každou unci pomoci, pravil president Roosevelt. — Osa nezvítězí, dle informací naší vlády. Washington, 29. pros. — President Roosevelt vyzýval náš národ v ne děli večer, aby Spoj. Státy staly se arsenáiem demokracie, předpověděl přímo, že osa nevyhraje válku a pra vil, že Spojené Státy nyní "nemají práva ani příčiny k povzbuzování řeči k míru." Na rádio rozhlasu do celého světa z diplomatického pok...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 January 1941

Čechoslovák V pátek, dne 3. ledna 1941. KAREL ANDRES: Kariéra Matky Lízalky Humoristický román z periferie. Vy representujete nemovitej majetek a já slávu — a! "Před líčením si to ještě zvopakujeme — !" prohodila takový lidi vyhrávají soudy bez přísahy. | Lízalka jako ve snách. Na to hned vstala a podala své "Tak já sem k vám dnes přišla a s pláčem sem vám nové svědkyni ruku: "Budu vám do smrti vděčná" svěřila, že se bojím vyjít na ulici. — Že mi Vykuska vy • že mé přetáhne smetá - "Ale to nemusíte!" opět skromně podotkla paní do- mácí. Upřely a sebe vděčné pohledy a málo scházelo k tomu, aby se neobjaly — ale teď by to jisté nebylo vhodné. — To uznala jak Lízalka, tak paní domácí. Po vyhraném soudu snad. — Šrámková byla cvičená a nadaná žena. Vytušila, že už až za čtyři „ - lir , /V • • Vykusku to byla já, která sem řekla: Paní Lízalová — vám, že by utrápenou dozrát musím. A myslis si: Čímpak bych ji1 ttak dožrala? A vymyslíš si na mě podfuk, Hclopírka a hrožuje, že mé něčím poleje...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 January 1941

V pátek, dne 3. ledna 1941. Čechoslovák ra KOUTEK PRO BEČLÁKY i v/ \\ * i'- Crosby, Texas. Milá chaso B. K.! Jelikož náš B. K. jest organisace, a vstupuje do druhého ročníku, mu- síme taky se držet pravidly nějaký- mi. A tak na tento rok odevzdávám předsednické místo Pavlu Filipovi, neb se mu to jaksi lepší šikne, a za druhé, jako kapelmajstr může i tento úřad vésti. No a při tom musím ten náš krou- žek čili koutek tak trochu obhájit, neb ve vánočním čísle si nás tam dobírají, jako p. Infanterák, Jose- finka Miler z Fort Worth, nu i z Dal- las pí. Ondrůšková. Ten p. Infante- rák píše, že by jsme měli vrátit p. K. Lážnovskému vstupné. Víš Jan- ku, kdyby byl členem, my by jsme mu vystrojili pravou moravskou svatbu, ani trnčáky by nechyběly, ba naše kapela by mu hrála 3 dni a tři noci zdarma, nic by ho to nestá- lo. Ba jo, hochu, takovou kapelu ne- měli ani u 3. regimentu v Kroměří- ži ti slavní infanteráci, vždy si vy- půjčili od 25. landvér kapelu. Náš kapelmajstr Pavel Filip sloužil...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 January 1941

Čechoslovák V pátek, dne 3. ledna 1941. ČECHOSLOVÁK and WESTSKÉ noviny Published every Friday by Čechoslovák publishing co. WEST, TEXAS. OFFICERS: Aug J. Morris, President Job. F. Hoiásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscription Ceny oznámek sdělí se na požádání Advertlslng rates on appllcatlon fc^DNÉ osobní útoky a dopisy u- rážllvého obsahu se neuveřejní. t telegram pres. Rooseveltovi la co nejrychleji a nejvíce zbrani, HIS EXCELLENCy fraNKLIN DELANO ROOSEVELT aby mohlo se poskytnouti Britanii co nejvíce pomoci, poněvadž Brita- PRESIDENT UNITED STATES, WHITE HOUSE, nie bojuje zrovna tak náš boj, ja- WASHINGTON, D. C. ko svůj a boj za svobodu malých ( národů v Evropě. President také Dear Mister President:— Our Membership of about fifty thousand en- dal jasné na jevo diktátorům, že dorses wholeheartedly unlimited and speedy aid to Great Britain with jejich výh...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 3 January 1941

n v V pátek, dne 3. ledna 1941. ČECHOSLOVÁK Holland, Texas. Ctěná redakce a milí čtenáři! Jelikož rýma se ode mne kousek vzdálila a nyní večerami jest dlouhá doba zahálet nadarmo, tedy se něco napíše a p. sazeč mně to otiskne co novinářský papír unese v nynější tísnivé době. Mým přáním bylo a dosud je na prvním místě, aby tak do roku bylo Československo osvo- bozeno. Třebas už je tomu 34 let od té doby, kdy jsme se vystěhovali ze staré bývalé vlasti, ale doposud mi tkví dávnější poměry v paměti, jaké tam dříve bývávaly až do světové války. Po světové válce poměry se změnily, jak tam v zámoří tak tady. Po světové válce 10 let byly poměry dosti příznivé, obstojné, ale v roku 1929 za Hooverovy administrace už se vše koulelo s vrcholu dolů do mo- čálu. A ještě se našlo několik patrio- tů-zpátečníků, že jej volili pro dru- hou lhůtu. Nebýt demokratů s po- mocnou rukou pohotové, přichysta- ných ucpati onu trhlinu a díry, byli bychom jeli zdarma, bez zaplaceni jízdenky do močálu. Možná že ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x