ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 6 February 1902

TEXAS POSTEN. AU811N, TEXAS rOKNDAGEN DEN 6 FEBRUARI 2 f II I TEXAS POSTEN. Liberal Politisk Nyhets-tidning lör Svenskarne i Amerika. Utfcifves hvarje Torsdag* morgon i Auhtin, Texas. M. J. & H. T. Knape, Utgifvare. J. M. Ojekholm Redaktör. M. J. Knape .. Atfärsföreståndare. Otto Knape Reseagent icke existera i Mississippi floden och anställda analyser utvisa, att sinltto- frön frun afloppst ruinmorna frän Chi- cago utdödats innan de med floden hunnit till Joliet. Ilesultatet af ^Co- lorado-flodvattnets .analysering är oas obekant. Prenumerations-pris: Ett år Ett balft år Ett år till Sverige $1.50 .75 2.00 PrenumeratlonsHfelften betalas 1 förhkott All prenumeration är bindande till dess pro numeranten frånaäger t ig tidningen. <?å al resterande prenumeratlonsafgift betalas. kän- ningar böra händas medelst K press- elier -ostanvisning eller i 2-cents frimärken under adrens: TZZZ-ZJLB POSTEN. 10ti-l(i8 E. ttlli Street. AUKtln, Tcxus. Annons-priser: Dödsnotiser, ej Ofvom. 2 tuiu...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 6 February 1902

/\ TEXAS PCSTEN, AUSTIN, 1EXAS, TORSDAGEN DEN S FEBRUARI 1908. LAS ANNONSEN HÄRUNDER! För att fa våra åkerbruksredskap introducerade, skola vi under 30 dagar säl ja en del at' dem utonior dentligt billigt. Då vi kunna annonsera att "herr så och så" begagnar och rekommenderar våra red- skap, mås'e priserna höjas. V i tro att våra redskap äro BÄTTRE än många nu i marknaden. Ni kunna taga dem ut ocb försöka dem för intet. 9 tums plogar värda $12.50 för. .$10.00 10 " " " 14.00 för.. 11.00 112 " Middlebusters, järnhandtag " 14.00 för.. 12.00 Golden Eagle Kuling Cultivätors.. " 85 00 för.. 30.0n " Walking " " 25.00 för.. 22.00 J. I. Case Riding " " 36.00 för.. 31.50 Styfarm " " 35.00 för.. 30.00 Walking " " 25.00 för.. 22.00 Majs-och Bomullsplantor " " 12.50 för.. 10.00 Stålharfvar, 60 tänder " " 15.00 för.. 12.75 Vi sälja för kontant eller på kredit K. J. PETESSON, TAYLOR TEXaS. CALIFORNIA ÅTER S45 Federation Women's Club, Los Angeles, Maj, 1902. Intet vagnsombyte. St nna öfver vid Grand...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 6 February 1902

MrfHMMMMflM Tirifi POSttEN. AUSIIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 6 FEBRUARI W2. I §• Snickaren. Om snickaren I dag jag'ber Fa nåtfru rader skrifva tier, För att en lucka fylla. Jag orden skali;i visforra klä', Och skulle visan smaka trä, Fä ni på ämnet skylla. livad snickaren har gjort och gör, Jag tycker att man inte bor Ät glömskan lata falla. För en han gör en fönstorlist. Och för eu ann'.en förstufcvist Och—något för oss alla. Om'snickaren det sagts med rätt, Att det ej <vore just su lätt För oss att .honom mista. Han gagnar nog utilsitt kall; \ En hvar som föds skall ha en pall, Och livem som dör en kista. Om bord ej fanns, hvad hade vi, Till att sia vantarna uti, Om sä detjikulle gälla? Och fanns ej dörr, hvad månne dä Man skulle kunna hitta pa Att springa i och tÄiiäila, Ett skåp man skall i huset ha, .Bekvämt och rymligt, snyggt och bra, Familjens ställning värdigt. Herrn nämner hvartill det fär gå- Frun säger t ill hvar det far sta, Och snickarn gör <Jet färdigt. då ett angenä...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 6 February 1902

TEXAS POSTEN. AU8TIN, TEXAS. TORSDAGEN DEN 6 FEBRUARI l%9. - uppsatser OM Ibruket, Hemmet OCH Allmän Bildning ] rnias fruktproduk- tion. V l oka irnia är helt säkert eu af 18 rikaste och tillika hälso- ste trakter. Här finner man igdt alla andra länders na- ihet och klimat förenade in- jämförelseviu inskränkt om- Dees mineralier och furvärfs- äro af ett omätligt värde, ibrukartn i de högre belägna irna får utom guld många an- färdefulla metaller, och de vid- ta skogarna lemna en oerhörd rd virke. Till åkerbrukarens 'ädgårdsodlarens förfogande [ee billig och fruktbar jord, och har den bästa utsikt att med iga möda och kostnad snart få orda lönen för 6itt arbete, tj nå- m köld skadar ej hans planterin- lar eller sådder, eller hindrar jor- brukning. Samma klimat, om igör det möjligt att med lätthet och xtjdlig vinst här odla alla slags ^fruktträd och grönsaker, hitlockar ' Ärligen tusentals sjuklingar för att ^•öka lindring och bot för sina li- " mden. ifornia har kallats ett "Un- derl...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 6 February 1902

jf 1 1* XAS POSTEN. AD fl® IN, TEXAS TORSDAGEN DEN 6 FEBRUARI IM*. DOKTOR DRAYTONS LÄRJUNGAR. EN SERIE BERÄTTELSER FÖR UNQDOH. ALLAN HAYWOOD. Herr Acton lydde sin förmans till- sägelse och aflägsnade sig. Han gick igenam stora förstugan och en liten tambur samt inträdde i studerkam- maren eller läsrummet, som gossar- na lämpligt nog plägade säga. Al- lan var likväl icke där. Han läm- nade därför rummet, men märkte d&, att dörren till en liten veranda, som lopp längs husqt, var öppen Han såg dit ut och rarseblef Allan, som stod lutad mot en pelare, lik- som vore han icke i stånd att hålla sig upprätt. Ynglingen hade syn- barligen hört honom, ty, samlande all sin styrka, rätade han upp sig och vände sitt färglösa ansikte mot läraren liksom för att fråga, hvar- för han trängde sig sig på honom —Mår du icke bra, Haywood, frå- gade herr Acton. Vill du ha nå- gonting? —Nej jag tackar, svarade Allan kallt. Jag behöfver ingenting. —Du ser mycket sjuk ut. Dessa ord yttrades vänligt, men ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 February 1902

The UnivetSity TEXAS POSTEN. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. pde Arfc. Löp. No. 305. Austin, Texas, Torsdagen den 1 3 Februari 1902. Vol. VII. No. 7. Förtal, tt kärnan kasta bort och gömma ■ skalet fcnämnes dårskap, såsom hvar man vet: len lyssna till och spr da ut förtalet nästans rymt, det år en (allenhet, t>m ofta hör till tonen i vår tid; st räknas som en vapenbragd i strid. Ivad är förtal? Att det beteckna rik- tigt Ir ej så lätt. Det byter ofta skinn, Fördöljer sina drag i mask försiktigt ~ ch kryper helst i djup förkländad in. len knappt för någon lifvets väg var läng, rörr'n han det mött blott alltför mån- gen gång. )et smugit oförmärkt till vandrarns sida. äespäjande hans minsta steg alltjämt; >et hycklat ömhet, likt en falsk Ar- mida. göft honom in med smicker och med skämt, len snart, när drömmens gyckelbild försvann, lan sig besviken och beljugen fann. /ill du exempel? Väl, gå ut i världen jch se dig där bland jordens barn om kring, Bom tj...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 February 1902

4 J .y.. 11 L i i k il a K#D H TEXAS POSTEN. AlTSTiN, TKXAH l\>rfSIUGKN DE i 13 FEBRUARI 1908 * Från— i ...SVERIGE... I STOCKHOLM. Om införande af tobaksmonopol mo- tionerade hr li re ni ber;,' (len 20 januari inom Första kammaren. —Emanuel Swedenborgsfödelsedag, den 29 Januari, högtidlighölls a Ve- tenskapsakadeni ieas. hörsal. —Konungens födelsedag, den 21 ja- nuari, iirades med salut klockan 12 fiån batteriet å Skeppsholmen samt med flaggning frän offentliga och män- ga enskilda byggnader.äfvensom frän artyg i hamnen. —K. M:t har medgifvit, att kom- mitterade för hästutställningcn i Stockholm, i sammanhang med arets hästutstallning,ma 1 enlighet med in- gifven plan anordna ett lotteri a ila- star samt därtill utbjuda och sälja lotter. —Den 19 dennes alled här en af huf- vudtjtadens innevånare, allidne kom mendörkaptenen (J. K. Engelharts mängäriga tjänarinna Carolina Vil- helmina Segerberg, nära 92 ar gam- mal. Den gamla kom redan är 1848 i tjänst hos kommendörkapten E. och st...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 February 1902

TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS, TO«8DA< EM DEN 13:FEBRDARl 1M>S t i Hvarjehanda. Ka-Mkaimedel mot snarkning. I den lilla preussiska staden Gross | Lichtenau arresterades för na^ra da- lar sedan en korgiiiukureliustru Anna Jodlewgki, som hade dräpt sin sof- rande raau tfenoin att tillstoppa lians lun ined halm. Mörderskan påstår, fttt hon blott velat vänja sin man med i af att snarka. in t. Ett lotteri af konstverk [ af alla nationers mästare ämnar en | holländsk kommitté anordna till för- mån för boernas kvinnor och barn i koncentrationslägren. Bland uppropets undertecknare finner man målaren Jozeph Israel,presiden- ten i de grafiska konstnärernas före- ning, II. W. Mesdag, presidenten för "Pulchri studio", och H. W. Jansen, presidenten i "Arti et Amieitiaj". KJ nk hk Jres. Kostnaden för den sibiriska ba- nan beräknades vid början af järnvägens byggande enligt "Odessa Novosti" till 350 millioner rubel. Denna sum- ma har emellertid för länge sedan be- tydligt öfverskridits, ty red...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 February 1902

RM % t,'. texas posten, A.ust1n. texas, jorsdagen den 13 februari 1902. \ TEXAS POSTEN. Liberal Politisk Nyhets-tidning för Svenskarne i Amerika. •frOOOOOOOOCOOOOOCCCOOOOCQC acooooooooooccooc Utgifves hvarje Torsdags morgon i Austin, Texas. m. j. & H. T. Knai-k, utoifvake. j. M. OjEanoLM Redaktör. M. j. knape. . Allärsföreståndare. Otto Knape ltoseagent Prenumerations-pris: Ett år fl.50 Ett hälft år 75 Ett Ar till Sverige 2.00 va ut alla sidor med annonser pa. Nu liar han erhållit bref fran denna sin vän, som skrifter till honom, att om han önskar rifva ut någonting, uor han hellre rlfva bort af lässtoftet och leinna "den mest intressanta de- len" af tidskriften kvar. livad mån- ne redaktören och utgifvaren af den- na tidskrift skulle tänka och säga, om häri Unge kännedom om en sådan kri- tik? PronumeratloDiafKlftcD betalim 1 förhkott All prenumeralloD hr bindande till d« s prn nuaiernuirD fr*n.iii«er It? tldnlnK<'n. dA al reaterande prenumtiratlonaurKirt betaluK. Pän- nliiKa...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 February 1902

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TOBSOA( EM DEN 15 FEBRUARI 1902 ^ Wå 1 I A Svensk / amerikanska nyheter, Skandinaviska lönkrögare. Forest City, la., den 6 febr. Skandinaviska lönkrögare synes man hafva godt om i Forest City. Ole Anderson och hans hustru hafva arresterats och dömts att stå till svars inför grandjuryn. Julius Olson befanns vara skyldig till lönkrögeri och dömdes af dom- mare Jakob Larson till $150 böter. Ole O. Godtland har äfven åkla- gats för samma brott och hans mål behandlas af dommare Larson. HAstarne fingo en kalldusch. Storm Lake, la., den 6 febr. Hr Charles Peterson i Storm Lake upptager i vinter ett stort förlag af is. Under det att man i lördags å. d. höll på med isupptagningen, brast isen under ett par hästar, hvilka så när hade fått släppa lif- vet till i det kalla och våta elemen- tet. Man lyckades dock med nöd att draga upp dem, och sedan de undergått en grundlig gnidning, roro de åter lika hurtiga som för- ut. Dog i ensamhet. Chicago, 111., den 5 febr. En ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 February 1902

H V v®- ' R5 Nmhh i 8 m <;3 t ■ i t B Jr M må «■ ' «a „ ■ i:sl 9 ® ® i" ; H ■ f $ i® f" ' - \ liTii iBB 1H *H TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS, JORSDAGEN DIN 13 FEBRUARI 1902. ' Via . -la IgMfRHi ■ ÄÄÄÄÄJMlJlåiftiUMflllttlÄJlJÄÄÄÄAA WPJWlÄÄJlUlltÄAÄÄ Metropolisvilles Gåta, g ELLEB Amerikanskt Landtlif i Västern, 5 Iakttagelser och skildringar AF edward eggleston. « ************************************ ********* (Forts, från föreg. nr.) Man faster sig icke Tid en sen an-i vilse, men denna totala franvaro af komst, då man är säker om ett lijärt- [ nybyggarebostäder och till och med ligt välkommen. Och så äkte de pä, j af öfvergifna "clalm"-kojor förväna- fram öfver den jämna vägen, 1 det de honom. Ibland tyckte han sig den gamla tröga hästen gick vida mc- se ett hus framåt och sökte paskynda ra, än han sprang. Albert gjorde sig den gamle hästens steg, men huset ingen brådska. För första fången ef- ter sin återkomst kände han, att han ägde lilla Katy igen.Skuggan ha- de gått förbi;den ku...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 February 1902

TEXAS POSTEN, AU8TIN, 1EXAS, TORSDAOFN DEM 18 FEBRUARI 1®gi. UPPSATSER OM Jordbruket, Hemmet OCH Allmän Bildning. Att polera fönstren m« fotogen. Fönsterpolering, hvanned förståe en verklig, grundlig rengöring af fönstren, vill ej alltid lyckas för en. Isynnerhet i stora städer har man svårt att få rutorna riktigt spegel- blanka; fastän man gör sig så myc- ket besvär, se rutorna ut som om de vore öfverdragna med ett flottigt lager, livilket man tydligen kan se isynnerhet vid solsken. Detsamma gäller om speglarna. Dock finnes det ett mycket enkelt medel att för- hindra denna olägenhet, och detta medel är fotogen. Man rengör först rutorna på vanligt sätt, gni- der dem, sedan de äro torra, med cn lapp, som är obetydligt fuktad med fotogen, och polerar dem ef- teråt med ett rent, torrt tygstycke. Om fönster och speglar behandlas på detta sätt, bli de verkligen spe- gelblanka, och man kan sedan ej upptäcka minsta fläck på dem. Utgräfninjgar i Jerusa- salem. Midt emot den heliga grafvens ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 February 1902

_ [ F. • ] - "... TEXAS POSTEN. AUSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 13 FEBRUARI 1M1. I f. «V' ■M SK t pM •V .V'- fl i lift I 1 « j % ■ ■ m rJH s TÉÉ | -i" • T v DOKTOR DRAYTONS LÄRJUNGAR. EN SERIE BERÄTTELSER FÖR UNQDOfl. ALLAN HAYWOOD. —Ja, ni kan ha rätt, varade doktorn allvarligt och lugnt eorn vanligt, d& herr Leonard slutligen förmått honom erkänna, att han varit alltför enar att straffa den misstänkte. Hvad anser ni, att man bör göra i detta fall, herr Leo- nard? Ni vill väl icke tillråda, att gowen åter upptages i skolan? —Om jag trodde, att lian ville återvända, skulle jag visst tillråda det, svarade herr Leonard varmt. Då vi hafva varit för snare att fälla en dom, böra vi icke vara för sen- färdiga att erkänna detta. Men det vore alltför påkostande för Al- kn att komma tillbaka nu, det blef- ve en förfärlig belägenhet för en så känslig gosse som han. Men om ni samtycker därtill, skall jag icke de- sto mindre göra hvad jag kan för att få honom att återvända till Drayton llall, t...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 February 1902

v Där kärleken går fram, Han kominer diir, den heta känslans gud 1 I guld och purpur flammar skönt lians skrud. Hans blick är eld och från haus läp- pars par Passionens lofsäng strömmar stark och klar. En enda vink utaf hans härskar- hand— Och källsprång gnistra 1 den torra sand, Och hemlig längtans drömfint blåa blom Ur höljet vecklar ut sin rikedom. En enda vink—och vinterns bleka dag Af vår och sommar länar anletsdrag, •■Ult, som tryckt och kedjebundet lag, S. ; r högt och fritt som liafvets • våg. Ur hjärtats marker SDirar sällhets- brodd. Där kärleken har strött sin röda sådd. Och hvardagsvärldens rike finns ej mer För sälllietsdrucken blick, som lhim- lar ser. Och dock blir mänskolycka, sorg och Krftl. Dit kärleken går fram i purpurståt. Ty livar han nalkas med sin facklas brand, Han signar, krossar—allt med samma hand. Det fromma hjärta, livilket klappar tyst, Den blyga mun, som du af vana kysst, Den vänskapskedja, livilken .åren knöt Och i hvars hägn du idel glädje njöt— Des...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Texas Posten — 13 February 1902

10 TEXAS l ("STEN. AUSUK, TEXAS TORSDAGEN DE.S 13 FEBRUARI 1902. El I 1 uD \ wrlltHT* VACKRASTE OCH STÖRSTA SORTER *iJE LAOOR af TAPETER Största fullständigaste lager af Bästa Målar Haterialer Heath at MIIHkuiih berömda itullwuy-lcud oc blundade färger. Dciia rrugca hafva wsnom försök vibftt sig varu den hiinta. Ingenting likaså bra". Kunsler^lus. Varor 1 ViiKiisla ttor. I>cn •torafärK-, glas och tapetbandeln IU5-107 V; 6te Uatan. C. B. MORELAND Tidtabell. Pä besök. | Doktor Brown frän Hutto gjorde i onsdags ett besök till Austin, därvid han icke heller glömde titta in pä Te- xas Postens kontor. Tack för titten! Smittkopporna på reträtt. Enligt stads- och oounty-läkarens rapport äro smittkopporna i aftagan- de. Endast 36 patienter b< finna sig nu i pästiägret. Sedan detta grunda- des iiafva blott tre dtklsfall inträffat därstädes, hvilket doktorn känner sig särdeles belåten öfver. Dessa tre be funno sig utom all mänsklig hjälp re- dan dä de anmäldes för läkarebehand llng. Slut...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 February 1902

TEXAS POSTEN. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. Årg. Löp. No. 306. Austin, Texas, Torsdagen den ao Februari 190a. Vol. VII I brudelin. I "Den utskrifne", af Svenska A- lcadomien prisbelönad dikt.) ckenkyrkan står i löfverk rudad pä sin helga rund, jtebägar: björk och blåklint, • fran dörr till altarrund: fcogsluft sprider*sig därinne, ch ett dämpadt morgonljus enoin fönstrens låga hvälfning ty ser in i Herrans hus. rargfalsfärgadt bildverk pryder Eåltarskåp och predikstol, \ "Och i taket helge Sigfrid Skiner som den klara sol; Han i ena handen bibeln, j I den andra palmen bär, Allt till andaktsfull beskädning Konstrikt utstofferadt är. Dannemän i hakarrockar, Snaggklippt här och sida skägg Sitta strå!'va, aiivarstysta, Bänkade allt intill vägg; I hvart anlet' står att läsa Kvälls bekymmer, morgons id, Furuskogens, ödesdjupens Vfemodstunga, dunkla frid. Kvinnorna med barn och blomma Fylla hvarje vänsterbänk, Bjärta skörtetröjor dofta Af lavendelvattnets stänk;...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 February 1902

•v TEXAS POSTEN. AUSIIN, TEXAS TORSDAGEN DE. 20 FEBRUARI 1902. 1 1 I 1 * f. I ♦♦♦♦♦♦ «*>♦ ...SVERIGE... STOCKHOLM. Kollekt till vert åt fattiga upptogs i Bethlehemskyrkan den 2! jan. i sam- manhang med föredrag kl. 7 e. in. af pastor T. Lindhagen. —Den 28 jan. hittades i Årstaviken midt för Årsta boktryckeri liket af en gammal man, fastfruset i Isen. —Arkestiftets präster ha inbjudits att samiaq ä Upsala nations sal I Up- sala den 11 febr. 1902 för att samr&da ang. p rås tlöne regler ingskommltWns betänkande och förslag beträffande den kyrkliga indelningen och organi sationen. —-Innehafvaren af Lars Nilssons bageri, Längholmsgatan 13 hade sön dagen den 26 jan. inbjudit samtliga arbetare till en fäst för att hedra en af dessa, hr II. Hellström som mänga är varit i firmans t jänst. Till hr Hellström öfverräcktes härvid ett guldur med tillegnan. —I första kammaren liar hr Söder- berg i motion föreslagit, att riksda- gen mätte belsuta,att sä fort som ski kan en tull af 20 öre rnä...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 February 1902

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TOISDAC EN DEN 20 FEBRUARI liKH arjehanda. högsta molnen gig 37,000 fot frun jorden. i.ooo fot högt. Den kända böjd en luftballong upp- 36,000^ot. Vår i Kyssland. Frän all traktor af Ryssland kom- ma underrättelser 0111 ovanligt mlldt väder under senare delen af januari. I Klev har man pa sista tiden haft 6 grader blldt. Dnjepr ar Isfri. Kastan- jeträden Knoppas och gräset grönskar. Sjöfarten på 1 >on och Azovska sjön har redan börjat. I Kaukasien, där vin- tern plägar vara lång och sträng,blom- mar violer och rosor och man har re- dan plockat mogna smultron. garlnnan sedan årtionden lefvat 1 en smutshåla, soms kulle ha skrämt den fattigaste arbetare. Pä fäderne- och mödernesidan ha anmält sig sju släk- tingar från hvardera sidan. Domsto- len skall afftöra deras rättsanspråk,då fyra betecknas som falska släktingar. Fäfäng i döden. En kvinna 1 en serbisk by förgiftade för en tid sedan sin man för att kun- na få lefva samman med sin älskare. Brottet upp...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 February 1902

m . I TEXAS POSTEN, ACJSTIN. TEXAS. 10ttSDA(JEN DEN 30 KK1UUWIU HMs . TEXAS POSTEN. Liberal Politisk Nyhets-tidning för Svenskarne i Amerika. "aoooooooooooooooooooocooc Utgifves hvarje Torsdags morgon i Austin, Texas. M. J. & H. T. KNÄN:, Utoifvake. J. M. Ojkkhoi.m Redaktör. M. J. Knaj*k. . Atfärsf öreståndare. Otto Knäte Keseagent Prenumerations-pris: Ett år 11.50 Ett hälft är 75 Ett år till Sverige 2.00 var hon lifsfarligt sjuk, ocli hon är af den öfvertygelsen,att den vi nt'-" an- ska diet hon förde, räddade hem < s lif. Och dock är det ett ovädersagligt faktum, att manga köttätare hunnit till ovanligt hög älder. Om man iiar räd, sa smakar brödet alltid tiättre med"litétsofvéftill deC PrenumeratloQMfglften betala* 1 föriikrtt All prenumeratloo Ur bindande till de n pra oumeraoitm frAntMger hIk ttooliien. då al resterande prenumeratlonbafKlH betalan. Par sloKar böra handus medelst Kipreas- eller ► ostttnvianing eller 1 2-cenia frimärken under adress: TEXAS POSTEN, 106-108 K...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 20 February 1902

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS, TOttSDACEN DEN 90 FEBRUARI 1902 -4 f ♦ Svensk ✓ amerikanska nyheter, Stora ersättningsanspråk. Council Bluffa, la., den 13 feb. $10,000 i skadeersättning fordrar James Jacobson i Coumtil Bluff att utbekomma af E. L. Shugart där städes, för att han (Jacobson) den 16 nov. 1900 under det han var an ställd som vaktmästare i en Shu- gart tillhörig byggnad blef klämd i en hiss och så svårt skadad, att han blifvit en krymplig för lifsti- den. Han har vid distriktdomsto- len påbörjat lättegång mot Shu- gart, för att utbekomma den äska- de summan. Hedrande utnämning. Chicago, 111., den 12 febr. Fru Emmy Evald har i dagarne erhål- lit underrättelse om att hon blifvit utnämd till medlem af Fredrika Brohmer-förbuudet i Sverige. Som bekant utses till medlemmar i detta förbund endast de mest representativa män och kvinnor, hvilket gör utnämningen så myc ket mera hedrande.—Fru E. bevi Btar under denna och början af nästa vecka The International Woman's Suffruge Associa...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x