ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 November 1910

*« ▲ První třídy řeznický obchod, John Rothschmidt majitel, HALLETTSV1LLE, TEXAS. ▼ ČERSTVÉ maso vždy v zásob*, nkož I uzenky, rotllfné uzeuATuké pochoutky vl&atui výroby av&beo veSkure zboži do obbru toho spadající. Uarbeotw každý den. Ceny levné a obsluha řádili. Obchod uustarétu imstS. V nudili otevK-noráno do 9 hod. Ža kůže platí neJvySSi tr?.ni ceny. , Přední obchody ve .•* . WACO, TEXAS, r. c ® l SANGÉR BROR. nei2n^,éišLtchod 9 střižním zbožím, šatstvem, obuví, které se odporučuji našincům, c koberci atd. 1 i • 5 j j Rhodes-Stratton Furniture Co. ^ i © i I Ni'C'00 chovu dobytka. A | \ Velmi různé náhledy panují stran otázky, mnóho-li pohybu se má do- voliti dojným kravám v létě, nikdo ale nebude vyvracet tvrzení, že býk, j který má stati v popředí pěkného stáda, má mít hned od maličkosti dosti příležitosti pohybovat! se na zdravém vzduchu, pokud se má používat k plemenění. Když jest stále zavřen, dostane slabé, měkké svaly, slabé neduživé plíce a tu zajisté nemůže vyho...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 November 1910

J I a i i II Jí I 1 I I I i ■11 : ORANŽOVÉ A : FÍKOVÉ STROMY, růže stinné a okra- sné stromy, blumy, hrušky, jablka, broskve osvědčené na jihu druhy. Pozemky! Pozemky! Mám do prodeje tisíce akrů pre- I rií, lesů, a zdělaných a zařízených | farem ležících v okresích Austin, } Wharton a Fort Bend za levných | cen a na mírné splátky. Zajímá- te-li se, pište mi a obdržíte českou knížečku popisujíc! Okres Fort | Bend. JOS. DĚDEK, Rosenberg, Texas. HUMOR A VTIP. POPEK & JANČÍK vlastni hostinec pod názvem ! THE BANK SALOON CALDWELL, TEXAS. MAJÍ vždy nu skludi" nejlepni výbfr vSfhodruhu I lihovin a Severovi! Hořkou. Nu fenu vždy čerstvé | pivo. Když přijedete do Culdwell, neopomeDte nás navštívit]. ALGOA FRUIT & NURSERY CO. ALGOA, Galveston Co., TEXAS Přestaňte seti semena, jež vám nedají uspokojení a ušetřte si práci, čas, zlost a zklamání. Sejte naše vyzkou- šená semena. Naše semena jistí; rostou, dají znamenitou úrodu a stojí často méně než ; semena jiných. My máme o- hromný výbě...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 November 1910

VOL. XX. HALLE1 TřiVILLE, TEXAS, ÍHIKSIIAI. NOYEMUKlt 10,1U10. NO. 15 « <š i ZOR ROČNÍK XX. T JES HALLETTSYTLLE, TEXAS. VE ČTVRTEK 10. LISTOPADU 1910. ČÍSl-O 15. Entťred as .i-cniHl-rhss mulu-r Nníťmbcr 19.1908, ni tlíc pont otíice Ht^fanettnvlllt-, Tm , tmdrr the «rt of Mnrch 3, Atistln otec a syn. Stephen Fuller Austin, syn, na- rodil se v Austinville při New Ei- ver, Wythe county, Virginia, 3. li- stopadu 1793. Hned od nejútlejší- hned začali se stavbou chat a opev- n o váním proti Indiánům. Ale loď "Lively" nedostala se na místo svého určení a jak)' osud ji stihl, nikdo neví. Po vyplutí "Lively" na moře, 0- pustil Austin New Orleans a vydal se přes Natchitoches k zálivu Ma- kteréhož Austin také přestál váž- nou nemoc, pomohl nevšímanému I Pexanu Lorenzo tle Zavala, po- zdější oddaný přítel texaských vla- stenců, Austinovi dostalo se rozmluvy s ho mládí byl učen, aby se na sebe\ tagorda, kde počítal na setkání spoléhal a ze svých prostředků si se svou lodi. \ Natchitoches při-...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 November 1910

1 ' ' J ji A Ia. ,7 i 1 I r, i' L TEXASKÉ DROBNOSTI. Odsouzenu na doživotí 1I11 kázníee. Waco, 5. list. — Zatím, co od- počívala na pryčně v soudní síni 54> distriktu, vyslechla pí. Minnie Lee Screighi dnes ráno o 9, hod. rozsudek, kterým byla odsouzena pro vraždu prvního stupně na do- životí do vězení. Obžalována by- la pro vraždu svého muže, dne 18. června v McGregor spáchanou. — Streightová po vyslechnutí rozsud- ku propukla v křečovitý pláč, ale nepronesla ani slova. Porota zasedla kporadě o 5*12 hod. včera odpoledne. Zavražděný T. li. Streight byl jedním z nejlépe známých noviná- řů ve státě a list jeho ''McGregor Mirror" uznáván za velmi vlivný týdenník. Zastřelen byl kolem půinoci 18. června. Kule z revol- veru projela mu čelem. Žena je- ho přiznala se k této vraždě a za příčinu udává, že manžel hnal se po ní s břitvou v ruce, když do- stali se spolu do hádky. Stát ale předvedl svědectví, že Streight byl zavražděn ve spaní a rozličnými dopisy dokázal, že žena jeho byla mu ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 November 1910

) <§ Jak mnoho dani platíme Spoj Státům Povolení pro příští béžný rok, učiněné spolkovým kcngresem a schválené presidentem Taftem, ob. náší obrovskou sumu, již si prů měrný člověk ani představiti nedo vede, totiž *1,098.847.184 čili přes jedenáct set milionň. Tolik stojí ročně naše národní hospodářství, nepočítaje v to ještě oněch několik mizerných milionů deficitu, jaký z pravidla se objevu- je přes povolenou apropriaci. Aby laskavý čtenář mohl si uči- niti trochu snazší pojem o tom, te- dy s ním sdělíme, že během 'roku na každý jednotlivý den připadá obrovská suma $3,567.685.66. K tomu podotýkáme, že většina těchto peněz plyne do vládní pokladny z likérního obchodu, totiž hostinců, pivo- a lihovarů, obchodů s likéry, tabáku, proti čemuž vlastně všich Chicaga anebo na 5, avenue v New Yorku. Boháč neplatí žádné federální daně ze svého domu, ze svých dra- hých pozemků, z nádherných resi- dencí, ze svých yacht a ze svých drahocenných skvostů, démantů, skvostného nábytku, drahého st...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 November 1910

J • I I 1* M 4 P i 1 y ik OBZOR.! Časopis lios|H>iliU*ský, poučuý a /abavuj. Orgán S. P. J. S. I. Pojišťováni proti ohni Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adre8 :"0BZ0R", Hallettsvilie, Texas. A (Jencral Farm and Kamily Sewspnper. Organ of tlíc S. P. J. S. T. Published Every Ihursday by F. G. Fabian, Hallettsvilie, Texas. Snbscription,$1.00 per year. Advertising rates on application. VeSkeré *věrolék Nké dotnzý ( poznámkou, že maji býti zaslány "Obzoru" k utiAtěni. > adre- sovány k zodpovídáni buďtež řoskému zvf mlékaři a spolupracovníku dr. R. Hellerovi. 2615 So. Miliard ave., Near 26th St., Chicago, III. Thursday, Novetnber 10, l£10. Zrnka pravdy. Píše Jan Bartošek z Dallas. Dáte-li se pojistit, z toho neply- ne, že musíte umřít. Nehleďme příliš vysoko — do nebe, abychom neklopýtli zde — na zemi. j diti škodu poškozeným zaviněnou i (třeba z neopatrnosti). Toto má u nás dosud mnohé i Není-ii hodnota věcí stanovena vady. Mnohem lépe je vedeno v j ve smlouvě, musí ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 November 1910

1 a i i o Kapitán Kanaja- 0bráz«k z Japonsku od G. Ten-Hocrti. Z ruštiny přeložil F. Lehár. Kanaja se s úsměvem uklonil. Za hodinu objevil se Chakutaro na strážní lodi s kapitánovým ma- jetkem. "Připrav se, Chakutarc," řekl mu kapitán, — "Máme dnes váž- nou práci! Přichystej dva bílé oble- ky a popros ihned inženýra strážní lodě, pana Sasakiho, aby mne na- vštívil." Bílá barva je v Japonsku zname- ním smutku. Bíle oblékají se lidé truchlící a — umírající. Inženýr-mechanik Sasaki, kapi- tánův dlouholetý přítel, objevil se v kajutě nově jmenovaného starší- ho důstojníka strážní lodě a oba se tam dlouho radili. Velitel lodé obědval s důstojní- ky. Bylo podáno šampaňské. Vši- chni důstojníci, jeden po druhém připíjeli si s kapitánem Kanajou, všichni měli usmívavé líce a úsměv každého měl z nich jiný výraz a význam. Po obědě odebral se velitel na břeh a poslal Člun, jenž ho převezl, ihned zpět. V tu dobu inženýr Sa- saki vybral několik mužů, samé čestné, zasloužilé poddůstojníky lodní po...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 November 1910

MWWOfhfej 4 Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍÚftADOVNA: Josef,'Dušek jr., předsedu, Cnldwell, Texas. _ Josef Mikeska, místopředsedu, Wesley, Texas, J. R. Kuběna, tajemník, Fuyettevllle, TexaB. J. J. Frnka, pokladník, New Ulm, Texas. Účetní výbor: Jan Kučera, Elliuger, Texas, J, M. tlalamfček, KaytottevllIoR. 1, Texas. Albert Páenčík, IMum, Texas. Dozurei: Tom. Krajča ml.. Caldwell, Texas, Frank Štefka, Qrančer, Jan Damek. Sealy, Tex. Met. 1'azdral, prAvni rádce. Doba přistoupeni na $250 $500 $1000 Od 18 do 21 roku... 15 cta . 30ct5.. * .00 " 22 " 25 " ... 18 ' .... . 35ctfi.. 8 .70 " 20 ' 30 " ... 23 " .... . 45 " .. 9 .00 " 31 " 35 " ... 25 " .... . 50".. 81.00 " 30 " 40 " ... 30 " .... . 00".. 81.20 " 41 " 45 " ... 36 V •••• . 05 " .. 81.30 " 45 " 50 " .... 40 " .... v. 75 " .. " 60 " 51 " .... 45 •' „ 61 " 52 " .... 50 ' " 52 " 53 " .... 55 " " 53 " 54 " .... 00 " " 54 " 65 " .... 05 " 1. Adresář řádů. Pokrok Texasu, Jan Slavík, taj., Fayetteville. 2. Koperník, Jo...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 November 1910

a i o o o Patěrky ze dne Čecho-slovanů * ve Waco. ZvláStni upozornění. Následkem toho, že některé vla- ky přijedou do Waco později, změ- něn bypčas vyjiti průvodu, a sice, •"místo v io hodin, určitě ve 12 hodin v dy budou mic všichni výletníci do- sti řasu súčastniti se průvodu.. Ti kteří přijedou v poledne, mohou se z nádraží přímo zařadili do průvo- du, neb průvod půjde okolo obou nádraží, U každého nádraží a každého vlaku budou četní členové uvítací- ho výboru, kteří budou míti na prsou velké odznaky "Uvítací v\- bor". Tito výborové dají každé- • mu potřebné informace. Každý návštěvník, který přijede do Waco na Český den, dostane zvláštní odznak zdarma od uvítací- ho výboru. Bez tohoto odznaku nemůže být vpuštěn do Manner- chor Halí, kde bude pořádána černi slavnost. Bylo nám slíbeno, že Bačova ka- pela z Fayetteville na ten den při- jede a povede průvod. Dále se súčastní Hlavní úřadovna S.P.J.S. T., K.j.T. a Hlavní úřadovna K. J.Ž.T. Naše dámy se činějí. Budou míti v průvodu něk...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 November 1910

i) ' Dr. L. H. RODDY OTTO STEHLÍK, Lupiči ii "HoMlc Policejní náčelník lékař a ranhojič CAMERON, TEXAS. Office v lékárně Gco. A. Thomas. Telefon 61—Residence Í81. : ORANŽOVÉ A : FÍKOVĚ STROMY, růže stinné a okra- sné stromy, blumy, hrušky, jablka, broskve osvědčené na jiliu druhy. ALGOA FRUIT 8t NURSÉRY CO. AI.OOA, Galveston Co., TEXAS O. S. Boggess předs C. W. Holloway pokladník. Floyd Cassey místopředs. The First State Bank ve West, Texas- J * 1. Vf 1'ollCejL- pozemkový jednatel Xenn, vyslovil se, že v poslední do ve WICHITA FAIJ.S TEXAS. i bě spácháno bylo mnoho drzých Krajané naleznou zde svědomitého ob- krádež! na ženách a děvčatech, I sloužení v záležitostech pozemkového nosic(ch uzounkt! Sllkně, tak zvané ! " ' ■ ■- - "Hobble skirts." Vypoíltavl lupl Pozemky! Pozemky! 6i vědí veimi dobíe, že dáma, no- i Mám do prodeje tisíce akrů pre-lsjc| uzounké sukně, nemůže uděla- ní, lesů, a zdělaných a zařízených , a t;m méně utikati, ! farem ležících v okresích Austin, i olupují. Vyzýv...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 November 1910

j 1 ' První třídy řeznický obchod, á John Rothschmidt majitel, HALLETT8VILLK, TEXAS. ČERSTVÉ mnBo vždy v řABobf, akoř i uzenky, rozllCné uienihká pochoutky vUítni výroby livňbeo vrfkere ibeži do oboru toho spadající. Burt*cue každj deo. Ceny hvué* obsluha řádná. Obchod nastufem nnsté. V uedfill otevřeno ráno do hod. Za kftže pla^i ueJvyřAi trfcni ceny. _g , -Ví1 l. řa«ly inormmiskt' zapovídají muohožen- sítí. Úředníci mormonské církve vy- dali konečně určité rozkazy, že mnohoženské sňatky musí přestati. I-rancis M. Lyman, předseda kvo rum dvanácti apoštolů, který je nejbližšíni nástupcem v president- ství po Josefu F. Smithovi, dal vý- strahu všem mormonům, že každé přestoupení rozkazu vyvolá hněv církve proti přestupníku. o- í % Přední obchody, jež doporučují se vaší přízni: & r SHINEE. TEXAS. « % Přední obchody ve - ^ WACO, TEXAS, ^ kferé se odporučuji našincům. 0 s ^ PRVNÍ ^ NABODNI BANKA v SHINER, TEXAS. Kapitál a přebytek $100,000.00. Shiner Oil MIH « AND MFG CO. f? S g Kup...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 November 1910

\ OBZOR. 2= : • / ťasuiii# liiHpmláÍ Kkj, poučuj n zábavný. Orgiiii S. 1>. J. s. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1,00. Adresa:4 'OBZOR", Hallettsville, Texas. A (Joiifrnl Parní unii Pontii? ns)iii|H'r. Orgau of tlíc S. I'. J. $. T. Published Every Ihursday by F. G. Fabian, Hallettsville, Texasi Subscription,$1.00 per ycar. Advfcrtising rates on application. Vcíkcré z.írolíkf hké dolmy ( poznámkou, ze ninjl byli /aniliny Obzoru" l< Btištčni.l adr«-- Hovany k zodpovídáni huďfeŽ foskému zvs/olčkaři «l> l pr co nllu, dr. II. II,-Hitoví. 2015 So. Miliard nvo., Nenr afilh SI.. Chicugo, III Thursday, November 10, 1910. Hostince stojí kažtlélio #8 rofni. 1 Chicágo, 29, října. — Vydržová- ní jednoho hostince v Chicagu sto. jí průměrné Š2.500 ročnř. V Chi- cagu jest 7.500 hos.tinců, jejichž vydržování stojí tedy $17,887.500 ročně. To znamená, že každý muž, žena a dítě v Chicagu platí S8 roč- ně na vydržování hostinci!. Superintendent školství, F. M. Braliey, podal státním...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 November 1910

to Přestaňte seti semena, jež vám nedají uspokojení a ušethe si práci, čas, zlost a zklamání. Sejte naše vyzkou- šená semena. Naše semena jisté rostou, dají znamenitou úrodu a stojí často méně než semena jiných. My máme o- hromný výběr ve všech seme- nech. Pisté n& adresu: De Giorgi Bros., Counci! Bluffs, lowa, o český semenářský katalog. Po- šleme jej docela zdarma. Mime vám fevnSji než kdo jiný. PRKNA ŠINDEL DVEŘE OKNA s Mm stmi ntrail. Náš p. F. B. Drgač vás ochotné a dobře obslouží. MARTIN-TAYLOR LUfcf!BEROOWIP'Y. Catdwell, Texas. Pro úplnou bezpečnost uložte vaše peníze {temple State Bank Parník z connjiu nákladem kávy sp ztroskotal. Parník "Crown Prince" od Prin- ce linie, který plul ze Santos do New Orleans s nákladem kávy, ztroskotal se 16. října na západním pobřeží Kuby. Jeho mužstvo o 34 mužích a 4 cestující zachráněni a do Havany dopraveni. Parník se zbožím měl ceny $1,000.000. Kapi- tán nešťastné lodě zaslal společno- sti následující depeši: ' Crown Prince" ti Holand...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 10 November 1910

n v I? O plettieuitbé smíšcncií. Plemenitbou touto rozumí se spojování zvířat, pocházejících ze dvou různých odrňd, kmenů nebo plemen. V praxi nezřídka míní se tím i připouštění k sobě zvířat pří- buznějších, jako ku př. mnohých anglických plemen, sobě původem, tvarem, zbarvením a krmností ve- lice blízkých. Smíšením spojují a ustal ují se vynikající vlastnosti různých kme- nu cili smísením urychluje se to, co pU menitbou kmenovou nebo či- pltmenem anglickým vznikne třetí pokolení se čili 87l/>cfo krve u- šlechtilé. Tímto postupem bude miti po- kolení čtvrté 94-;^% a pokolení pá- té 96" % krve ušlechtilé, čímž na- bývá již veliké podoby s ušlechťu- jícím plemenem anglickým a mož- no je považovati již za plnokrevné. • Nemá-li se zušlechťování dále provozovati, možno přikročiti k plemcnitbě kmenové s kanci vlast- ního chovu. Kdyby se k této dříve již přikročilo, zvrhla by se selata záhy opet v původní tvar prasnice, stou jen zdlouha lze provésti. Tím ; čím2 by ušlechťování znenáhla...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 17 November 1910

1 VOL. XX. HALLE1 fSYILLK, TliXÁíS THURSttAY, WvÉSBEK 17,li 10. SO. 10 «ř n 1 ■ $ $ ti> OBZOR. ROČNÍK XX. HALLETTSVILLE, TEXAS. VE ČTVRTEK 17. LISTOPADU 1910. ClS 1.0 16. Rntered u sccond-cliM matter Nottnbcr 19,1908. at the po#t offlrf at Hftllettavllle. Tej.ta, nnder th* art of Mareh 9,1671. TEX Austin otec syn. Dobytí Goliadu 9. října 1835, následovalo vítězství u Concepcion 28. října a obležení San Antonia, kde zabarikadoval se mexický ge- nerál Cos a čekal na posilu. Zdařilý začátek ponoukal Texa- ny k dalším bojům. Austin četl dobře v mysli Texa- sů, cítil jejich rozhorleuí nad utr. pěným příkořím a pevné rozhodnutí dobyti svobody. Věděl rovněž, že pořádek ve vojště závisí na jeho správném posuzováni povšechné- ho stavu, přirozené vlastenecké o ^ bětavosti a laskavém vedení. Ku všeobecnému nadšeni bylo patrně třeba přidati řádně zavedenou vlád- ní správu. Bez této, bez občan- ského pořádku, nebylo by lze chrá- niti zájmy lidu, O zříienf prozatímní vlády mlu- vilo se mezi Te...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 17 November 1910

Z úřadovny R.V.O.S. Waller, Tex., 10. listopadu. — Jest tomu asi týden, kdy mně byl zaslán delší dopis od tajemníka jednoho spolku jednoty R.V.O.S., kde píše ku konci svého dopisu následovně: Buďte tak laskav, ct. bratře, a zodpovídejte veřejně v našem or- gánu "Orgánu" následující otáz- ky: 1. Zdali úřednici RVOS. jsou jen proto pod zárukou $1000.00 (tisíc dolarů) každý, aby neodcizili peníze (těch několik niklů) a za další jejich výkony, nejsou-li už zodpovědní, jinak ať činí úřednici cokoliv. 2. V pádu, že by odhadčí přijal a pojistil majetek u RVOS., který by neměl býti dle stanov u RVOS. pojištěn, a takový majetek by vy- hořel a někdo by o tom uvědomil státního tajemníka dopisem, že o- nen majetek byl pojištěn u RVOS. nezákonitě dle stanov, zdali by by- li všichni členové povinni tfa tako- vou škodu platit nebo kdo? v 3. Nač má spolek RVOS. sta- novy? Tyto otážky chci sbyste vysvě- tlili v "Obzoru" obšírně, neboť jsou velmi důležité Na výše uvedené otázky podá- vám svůj náhled,...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 17 November 1910

$ & o Zpráva svazu svobodomyslných v Americe za řijen 1910. Jednotlivá sdružení i ta, která přes leto odpočívala, dala se s chu- tí do práce a zajisté bude jejich činnost záhy zřejmá na všech stra- náclj. Přednášce delegáta do Bru- selu Dra. Jar. E. S. Vojana v St. Louis, dne 23^října, naslouchalo na 500 lidí. Dne 29. přednášel v Milwauke a 6. listopadu bude před- nášeti v Omaze, k čemuž přistoupí dne 7. listopadu Clarkson a dne 8. listopadu ještě jiné místo v okolí, čímž se končí jaksi činnost Dr. Vo- jana co delegáta k XV. Světové- mu Kongresu Volné Myšlenky Brusselu. Dr. Vojan vš.ak ve svo- jí přednáškové činnosti setrvá i na dále, čehož jsou nejlepším dokla- dem přednášky, které bude konati v polovině listopadu v Chicagu, ke konci listopadu v Iidwardsville, 111. a v jiných dvou místech v okolí. Neradi přicházíme k tomuto bo- du, který bude následovati, ale okolnosti, ]ak se v "poslední 'době vyvíjejí, nás k tomu nutí. Dokud se zdál Svaz Svobodomyslných slabým, nikdo proti ně...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 17 November 1910

OBZOR. ČttNOpi* liospodai ský, poučný a zubavuý. Organ S. I*. J. S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresa:*4OHZOU", II allettsville, Texas. A (Jeneral Farm and Family Newspaper. Organ oř the S. I*. J. 8. T. Published Every 1 hursday by F. G. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscription,$1.00 per ycar. Advertising ratcs on application. Veškeré zvČrolékaÍHké dotazy (b poznámkou, žc mají býti zanlány "Obzoru" k etlMčni.) aclre- Huvány k zodpovídáni buďtež řeflWému zvřrolékaři a Hpolupracovnfku dr. R. Hellerovi, 2615 So. Miliard ave., Near 26th St., Chicago, III. Thursday, November 17, 1910. Zrnka pravdy. jako Píše Jan Bartošek z Dallas. Beze stanov není řádu, tak bez zákonů vlády. Chcete-li, aby vám bratři v nou- zi půjčili, plaťte své dluhy. Dobrá návštěva schůze jest solf života každého řádu. PojiStSní Vám vnucuje blahobyt, podmiňujíc šetření a zavazujíc po- jištěnce, aby odložil několik dolla- rů pro nejistou budoucnost. Promyslete si zařízení celé Jed noty, čtěte j...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 17 November 1910

O chytré královně. Rumunská pohádku. — Upravit K. neřminickjř. Žil jednou král, který rozkázal svému dvořeními, by ve dvou dnech z královských ovcí odprodal dva tisíce ovcí, ale peníze i ovce by mu zůstaly. Rozkaz tento dvořenina velmi zarmoutil. Jak mohl ovce prodati, a peníze přece i ovce by mu zů- staly? Všecek zasmušen přišel domů. Znal svého krále. Věděl že bude ze služeb propuštěn, nevyplní-li rozkazu králova. Zasmušilost jeho zpozorovala sedmnáctiletá dcera jeho a hned plna starostlivosti o zdraví milého tatíčka se tázala, co by mu scháze- lo, proč je tak smuten? "Mohu li býti vesel, milé dité?" trpce odpovědi dvořenín, a jaký rozkaz od krále obdržel, jí svěřil. "A toho se bojíš?" usmála se Karmen — nebo tak se jmenovala, a dokládala: "Jen se uklidni tatí- čku, a nic netruchli! Nic není snaz- šího, jako vyplniti tento rozkaz. Učiň jen, jak ti poradím: Ostříhej ovce, vlnu prodej, a peníze i ovce ti zůstanou!" Slyše dvořenín radu tuto, všecek se vzmužil. Hned spěchal, by je- dn...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 17 November 1910

6 v Slovanská ' Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNI ÚflADOVNA: Josef Duíck Jr, předsedu, Culdwell, TexaB. Joacf MikfMka, miltophdtedii, Wcialey, Texus, J. R. Kulií na, tujemnik, Kajrcttevllle, TaJtfta. J. J. t rnka, Jiokladulk, N«w Ulm, Texas. Účetní výbor: Jan Kuítra, Elllniier, Ti'Xa>, 1, M. Hnlninííck, Hajettiivilio ti. 1, Toxan. Albert Píepílk, 1'luiu. Tmm. Dozore!: Tom. Krajřa ml.. Cllldwill, TtiXHS, Frank Šteíko. UriinKi r, Jan Damek. Stlaly, Tnx. Met. 1'axdral. právní řídce. Měmínl poplatky do úmrtního fondu. Doba přiatoupenl na $250 ?5<JU $1000 Od 18 do 21 rokli.... 15 Otft 30otft.. « .00 " 22 " 25 " .... 18 ' 35ot(l.. * .70 " 20 '-80 " .... 23 " 46 " ... í .00 " 31 " 35 " .... 25 " 50 " .. tl.OO O 30 " 40 " .... 30 " ...... 60".. $1.20 " 41 " 45 " .... 35 " 05 " .. $1.30 " 45 " 50 " .... 40 " ...... 75 " .. " 60 " 61 " .... 46 " „ 51 " 52 " .... 60 ' " 53 " 53 " .... 55 " " 53 " 51 " .... I " '< 54 " 65 " .... 05 " AdrcsAř říitlů. 1. Pokrok Texasu, Jan Slavík, ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x