ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 August 1909

l(OR(i .V IIKaJNS. 468'Jtli St., fiicll. Broadway & Wash. Under Arlington I lutet Laundry Office. OAKLAND. The Compass Saloon 379 12TH STREET, OAKLAND. Alla slags importerade skandinaviska spiritiiosavaror. Carnegies Porter, Punsch in. m. Merchants lunch. Smör, bröd, anjovis. Telefoner: Home 18(>l, Oakland 3516 Hörnet af 9th & Broadway Enkla bad fiir Damer och Herraf. Öppet (lag och natt. lorsta klassens bctjeninn. HAMMAM BATIIS TURKISKA och RYHKA HAI> Electric Vibration Massage ? The JVIETROPOLiITAN t 1JR- £ Iv Street, SACKAHKNl'O 1* LODGING HOUSE * "ä> Rum för dag, vecka eller månad. •> I Verkligt hem f"t svenskorna. Slirsk ild.i I7.it ■ X »♦« delar oin ni omnämna annonsen i "VeMku X. sten"- . MRS. H. K. CH C KCHl 1,1,, Kgarinn.i £ »j, Telefon Main 3070. ^ ♦i* ♦£* *J» »*4 »2» tjt 1j» ♦*« »J» »*♦ »J» «2» »5» «5» »2» «5» »j» »J» »J» «J» »J» «j» ♦*« 10TH & BROADWAY OAKLAND ement för tillve...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 August 1909

THE SALUBRIN LABORATORY, Grand Crossing, Chicago, 111. OBS! Uppfinnarens namnteckning i fac-simi)e (som ofvan) finne-, å hvarje flaska äkta Sa 1 ub riu. »« . % .- .. are*1 ' ttiiNiCQ ACME BREWING COMPANY'S VÄLKÄNDA OLSORTER "Acme" och "Franciscaner" PÅ FAT OCH BUTELJER I CAFE DU NORD. JOHN FAUSER & COMPANY Buteljerare och Distributörer. Telefon Market 482. San Francisco. SMÄRTFRIE ANDERSON önskar underrätta sina vänner och patienter att han har flyttat till 964 MARKET STREET, SAN FRANCISCO Vi hafva här mera utrymme, mera ljus och äro i stånd att gifva eder det bästa tandläkarearbete till billigaste priser. Vi inbjuda eder att besöka våra lokaler. 964 MARKET STREET, San Francisco. DR. E. THIELE »HN TYSKE SPECIALISTEN för Kroniska och Privata sjukdomar hos MÄN OCH KVINNOR har återvändt till staden och öppnat kontor i No. 1732 GEARY STREET, nära Fillmore, SAN FRANCISCO Om Ni är lidande v.taf privata eller kroniska åkommor såsom syfilis, blodförgiftning, utslag, onaturliga o...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 August 1909

TIVOLI CAFE KAFÉ OCH LUNCH HOUSE. 50 ICelily St., Satt Francisco. Färska Ägg direkt fr. farmen hvarje dag. Carl G. Larsen, Egare. Om Ni önskar få reda på hur det är med Edert helsotillstånd fritt besök den gamle bekante KURIKO OLE 01D, V1G0R1 och UTERINE till salu lios MRS. KATE OLSON, 16th och Dolores Streets, San Francisco. (I Dolores Market.) Alameda Cafe 7 IWafket Street San Francisco. JACOB PETERSON, EGARE. Eagle Saloon C. A. JOHNSON. VINER, LIKÖRER, CIGARRER. Möblerade Rum. 118 4th St., hörn. af Minna, S. F. S\ R. POULSSON Alla slags ASSURANS 214 Kolil Kldg., & Clif4 g-Itlouijiomc-r.v & California HJs. Telefonera eller sänd postkort och jag skall infinna mig. Tel. TEMPORARY 26. August Johnsons Groceributik 22nd & Capp Sts. Telefon Mission 4909. Fri leverans. Sänd Eder order pr telefon eller post. "Västkusten" till salu. Salubrin. Svenska Föreningar. PATRIOTISKA l'ÖKBUNDET afliåller sina regulära möten 4 :de måndagen i månaden i Swed ista- Am...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 August 1909

8. VÄSTKUSTEN. Torsdagen den Augusti MM. mfe få Mmfe få M Sv. Luth. Ebenezer kyrkan, 15th & Dolores Sis. Söndagar: Httgrnessa kl. 11 f. m., Altonsimg kl. 8. Söndagsskola kl. s>.4f» l. ni. Ijngdorrisniöfe hvar l-'redagskviill. Tel. Market Teol. Dr. Pli. Andreen, 1'ast.. Bostad: 2i»s Dolores St., vid kyrkan. IIjerrligt välkomna (ill Första Svenska Baptist Kyrkan, belägen vid 17th St., mellan Valen- ( ia it (»uerrevo Sts. Mötestider: Söndagar kl. fi 1 lii.cich Se. ni. Söndagsskola kl. 9:4^ 1. m. samt 1.1 ni. Ungdoinsmöle och derefter socialt l»ö-neirn- "- )t«- hvarje onsdags kväll kl. S. Korrespon-dens-S^kr. J. Win. Kdwall, 401 Moscow St., S. K. Nlf4, P. O. Nilson, t. f. pastor. SAN FRANCISCO. Niir en spårvagn skenade pä Vi II1 no if lull i lördags morse inträffade en kollision, hvarvid föraren Herman Beyser erhöll så svåra skador, att räddning ansågs omöjlig. San Francisco hedras äter med besök af J. Dalzell Brown, f. d. president rör California Safe Deposit...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 2 September 1909

POLTAVA. 1709-28-6—1909. Hur fåfängt att begrafva 1 glömska våra sorgers år, När blott ditt namn, Poltava, Gör svidande ett ärradt sår! Fast mycket af det svunna Är spårlöst dränkt i tidens flod, Vi ej förgäta kunna Den dag vår storhet sjönk i blod. Det var, när juni strödde Sin löftes håfvor*kring vår nord, Vårt sista hop]) förblödde 1 hopplös kamp på fjerran jord. För otäljbara vapen Kn vapenfattig skara dog. Och se'n tog fångenskapen Dem, som ej hjeltedöden tog. Än steppens stämma hviner l sommarns kvällar sorgekvad, Der våra karoliner Förcnts i samfäld hvilostad, Oeh än från tundror öde Sibiriens bistra frostvind bär F.tt budskap från de döde, Vår vanmakt fordom lemnnt der. 1 dag ger segersången Ej starkast eko i vårt bröst ; Vi lyss, hur undergången 1 svårmod täljs af minnets röst, Och känna hjertat redo All gr sin högsta ii regard Al dem, som trogna st redo, Fast lyckan svikit deras svärd. De visste allting våga För hårda dagars hårda kraf, lie brunno af en låga, Som underbart...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 2 September 1909

FINLAND. Sex finska terrorister häktade. Sex personer, deribland äfven de kände Luoto och Perden, hafva häktats i Helsingfors såsom misstänkta för brott i terroristiskt syfte. Den ryska militärens manöver. Nation mot den 1 augusti höll don ryska militären manöver på Vi Uma 11st rands gator. Skott, kommandorop 111. 111. höllo stadens invånare vakna hela natten, och det är väl icke utan skäl man i den lilla fredliga staden frågar sig, huruvida sådana militiirspektakel äro lämpliga nattetid. Nationalmuseum. Senaten har beslutit hemställa till högsta ort om ett tillskottsanslag af 200,000 mark för slutförande af byggnadsarbetena vid nationalmuseet. "Allmänna svenska" bygger spårväg i Helsingfors. Kontrakt har undertecknats mellan aktiebolaget Brandö villastad i Helsingfors oeh Allmänna svenska elektricitetsbolagets banafdelning i Helsingfors om byggande af en spårväg lör villastadens räkning. Ryska infödingars medborgarrätt i Finland. Hyska ministerrådet har beslut il att i Finland bosa...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 2 September 1909

DET SVENSKA BRYGGERIET CARI, TORNBERG, Egare. 3070 - 23*1 St.i S. F. Tel. Market 5791. Bryggafö af Svenskt Öl och Porter, Maltextrakt, Steam- och Lageröl på kaggar såväl som buteljer levereras till alla delar af staden. Orders till landsorten expedieras. DR. GIBBON Denne gamle tillförlitlige och välkände specialist i San Francisco fortfar att kurera alla könssjukdom.!! såsom G Qnorrlue, Gleet, Striker, Syfilis i alla dess former. Hudsjukdomar, Nervosa låkommor, Allmän .- '.vaghet förlorad könskraft m. ni., vare sig sjelfföi Jvållad eller ej, och hvilkas symptom vanligen äro blekhet o. magerhet mörka ringar under ögonen, hufvudvärk, ring- \ ning i öronen, brist på sjelfitllit, tillbakadragenetc. DR. GIBBON har praktiserat i vSan Fran- ! cisco i 47 år och lidande skulle icke tveka att radfråga honom och begagna sig al hans erfarenhet och skicklighet. Han botar när alla misslyckas. Försök honom. Botgaranteras. Patienter botas i hemmet. I>r. J. K. GIBKON, J944 Ca1 Hörnia ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 2 September 1909

HENRY B. RULE General Insurance Broker Brand- , Lif- , olycksfalls- , Glas- , Inbrotts- , Automobil- och Liability-försäkring. 268 MARKET ST., Rum 123, San Francisco TELEFON DOUGLAS 1029 Samma byggnad som Svenska Konsulatet, BERKELEY KONTOR: 2123 Center Street. Tel. Berkeley 5082 fl. kelsons Speoefihandel Viner och Likörer Tel"'k«' 300 ChuPch Stfeet hörn. af löth, San praneisso. MECHANIC'S BAR 3417 - 16th STREET Nära Church Street Telefon Market 6715 Alla slags amerikanska viner och spirituösa samt äkta importerade skandinaviska likörer alltid på lager. Tobak och Cigarrer :: :: :: :: :: JOHN A. RENSTRÖM, Egare. Se Våra Förtjusande 5 Acres Hem I ALAMEDA COUNTY. Rikt jemnt land, med två jernvägar och två stationer på landet. $25 kontant och $10 i månaden. RICH VALLEY LAND COMPANY, 180 Sutter St., Rum 301 & 302, S. J. ROSENBAUM BROS. Moderna skodon för män, kvinnor och barn. Särskild uppmärksamhet egnas anpassningen af barns skodon. Vi äro agenter för Douglas' skor för män....

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 2 September 1909

Union Exchange PF-THRSON ft BROKER, Rjlirc. 17*) 10th SlriTt, Oakland, lulllgii •>•'!* W^shinijtoti gyrlisli I \ li.i i.>- iiapurtetedé ochinhecisl i liköl®' t Cndet lättelse i af alla slag meddelas tued nöje. Stillahafs kulten. SEATTLE, WASH. Eli femårig posse vid namn Leonard Johnson drunknado härom dagen i Union sjön. Hans broder samt en annan gosse ådrunkningen, men vågade ej omtala den vid hemkomsten. Nära att drunkna voro för några flaga'r sedan Axel Walgren och A. B. P.euson, då båten kantrade vid en seyaltur å Union sjön. Emellertid blefvr; de räddade af manskapet vid lifväddningsstationen. En svenska tar skönhetens pris. Miss Eva Berglund tog första priset i skönhetsparaden å "Pay Streak" vid utställningen härom dagen. Af svartsjuka sköt kaptenen Char- ' Anderson hiiromdagen sin rival kapten John I'- . Peterson ,en kula genom bröstet. l)en squares tillstånd är betänkligt. Kvinnan, som orsakat tragedien var en mrs Smith, enka efter en sjökaptene...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 2 September 1909

6. VESTKUSTEN. Torsdagen den 2 September 1909. DR. PETER'S KTJRIKO är ett läkemedel, som bestått profvet af mer än hundra års ständigt bruk. Det renar blodet, det stärker och upplifvar hela systemet samt gifver förnyad kraft åt lifsorganen. Det tillredes af helsogifvande rötter och örter och innehåller intet, som icke är välgörande. I fall af La Grippe, rheumatism, mag- , lefver- och njurlidande har det icke sin make som medicin. Den kan icke erhållas å apoteken, ulan tillhandahålls allmänheten direkt genom specialagenter. Om ingen agent finnes i edert grannskap, så skrif till dc ende tillverkarne och egarne; DR. PETER FAHRNEY & SONS CO,, 112-118 So. Hoync Ave., CHICAGO, ILL. ZBS&SSZ .OtflENS '"f »«>"■- '"'- 'S'"- -» u" å"° c, CtliWS0' C0" & THE SALUBRIN LABORATORY, Grand Crossing, Chicago, 111. OBS! Uppfinnarens namnteckning i fac-simi)e (som ofvan) finnes å hvarje flaska äkta Salubrin. ^ ^ ^ 4» *>•!•»?. .j»»s*A »s. ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 2 September 1909

Eagie Saloon C. A. JOHNSON. VINER, LIKÖRER, CIGARRER. Möblerade Rum. 118 *4th St., hörn. af Minna, S. F. JP. R. foiJLSSON Alla slags ASSURAS^S 214 Kolli Rldjf., Moujjinmier) & California Jit*. Telefonera eller siind '- postkort och jag sl<,all infinna mig1- . Tel. TEMPORARY 26. S NDIAN DCS KTOMN 2476 Howaid St., San Francisco. :: ENDAST ÖRTER ANVÄNDAS. 30 Sharon Street, tillhandahållas ständigt följande svenska importerade varor: Eskilstuna knifvar af Klas Törn- : bloms berömda tillverkning till följanI de priser: Fickknifvar med stälskaft.djup- ; etsade oell förnieklade med tva blad och korkskruf £51.2 D:o något mindre, slålskaft, två blad och korkskruf. jfi.oo D:o med lioniskaft ocli undbeslag,- ' två blad och korkskruf. jh.25 1 1 ^1.00 Rakknifvar till följande- '- priser: No. 76 B. Ii. helt finpolerade, »katt af imit. bambu j^-5o No. 77 1. helt fint polerade; skaft af imit. hjorthorn fl. 50 No. G. helt fintpolerade, skaft af gummi £2.00 No. v J. Suiäigl...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 2 September 1909

K. VTSflTKTTfiTETT. Torftfaffen den Angusti MM, Sv. Luth. Ebenezer kyrkan, i 51 h «M' Dolores Sis. Sri rid a fear: Hfigrnessa kl. 11 !'- . in., Afton.sftnj; kl. 8. SöiKlagsskn la kl. !>.4 » I"- , ni. i iigdomsiiW» rn hvar I-'rcdagskvilli. Tel. Alark«t 3»0.r». 'IVol. i >r. i'li. Arulreen, Past. Kostad: 208 ]>olores St., vM kyrkan. Hjertligt välkomna till Första Svenska Baptist Kyrkan, belägen vid r/th St., mellan Valencia & Guerrero sts. Mötestider: Söndagar kl. 11 t. in. oeh-8 r. in. Söndagsskola kl. g:,is 1'- . ni. saint LI 5:30 e. 111. Ungdomsinöte oeh derefter socialt bönemöte hvarje onsdags kväll kl. s. korrespondt'ii v Sel.r. J. Wm. K»l\v.ill, 401 Moscow St.,S. F. I- . O. Nilson, t. f. pastor. SAN FRANCISCO. Sin 17 årliga piknik firar Sångsälltikapcl i Sholnioiind park söndagen don 12 wpi. med bilrädc af alla de andra Sl<.•mdi na viska sångföreningarna här. Denna fest blir 1103 derför en af säsongens störst...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 September 1909

Nordpolen funnen. SOMLIGA POLARFORSKARE TVIFLA PA UPPTÄCKARENS RAPPORTER. KOMMENDÖR PEARY HAR OCKSÅ NÅTT POLEN. e n a . m 1 , Just som tidningen lemnat pressen förra veckan och tidningarna i landet i allmänhet gjort sig en smula lustiga på Walter Wellmans bekostnad och konstaterat att alla nordpolsfarare haft otur, ingick ett telegram, som sedan satt diskussionen i gång i hela den civiliserade verldeu, att nordpolen uppnåtts. Den som lyckats tränpjn sig fram lill polen, var dr Frederick Cook från Brooklyn, N. Y. För 011 vecka sedan var dr C. en temligen okänd och af dem, som kände, honom halft bortglömd man, men i dag iir hans namn det mest kända i liela verlden. Det första meddelandet kom från ångaren Hans Egede, som upptagit dr Cook, och innehöll kort och godt att polen blifvit funnen d. 21 april 1008. Expeditionen hade lemnat kusten af Grönland den 10 febr. Temperaturen vid polen var —38 grader Celsius. Dr Cook jemte lians båda följeslagare, två eskimåer, tillbragte två dagar vid...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 September 1909

DANMARK. En egendomlig sjukdom grasserar i trakten af Syd Fyen. Precis kl. 11 på dagen blifva el! flertal menniskor angripna af stark värk i pannan. Värken tilltager betydligt till kl. 2, och kl. 3 är den alldeles borta, för att nästa dag ånyo börja- ' precis likadant. Läkare tro att det är en slags kvlfeber som förts till trakten af mygg och som de söka bota med kinin. Förbjuden att af Gud uppträda. Fru Anna Larssen,den bekanta danska skådespelerskan, hvilken på Renaste tiden slagit sig pfi tungomålstalande. kommer alt för alltid lämna teatern. Hon skulle i Köpenhamn ha nppträdt i hufvudrollen i Björnsons "Kungen"- , men i sista stund skickade hon bud. att» Gud förbjudit benne. Den 5 Aug. lade hon sig in på en nervklinik. Ännu en skådespelerska —det uppges ej hvilken — har meddela! teatern. att Gudi förbjudit henne ali spela.. ^ ♦❖★♦•J"***♦•i-* NORGE. Ett svårt nederlag för Lowzow. Försvarsministern Lowzow led den 4 Aug. ett förkrossande nederlag i härordningsfrågan, i det hans för...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 September 1909

DR. GIBBON Denne gamle tilHörlitliffe och vjilkände s^ecinist i Sån Francisco fortfar att kurera alla könssjukdomar såsom Gotiorrha;, Gleet, Str.ktiir, Syfilis i alla dess former. I Hudsjukdomar, Neivösa ^åkommor, Allmän svauSjhét förlorad könskralt 111. m., vare sig sjelfforålld lljig j- , [vållad eller ej, ocn hvil I kas symptom vanligen äro blekhet o. magerhet mörka ringar under ögonen, hufvudvärk, riug- ' ning i Öronen, brist på sjelfitllit, tillbakadragenhet, hjertklappning, svaghet i rygg och ben, förlust af minnet, finnar i ansigtet, hosta, -lungsot etc. DR. GIBBON liar praktiserat i San Francisco i 47 år och lidande skulle icke tveka att rådfråga honom och bega.gna sig af hans erfarenhet och skicklighet. Han botar när alla misslyckas. Försök honom. Botgaranteras. Patienter botas i hemmet. I>r. JT. GIRBON, I944 California St.» San Fra ncisco, Cal* När ni skrifver uämn aunouseu. ATT HYRA. Flat på tre Tum pch bad, delvis möbleradt, för liten familj eller två ungk...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 September 1909

SCANDINAVIAN SAVINGS BANK ❖ ❖ ❖ * * »> ❖ f «§ f » AFFII.IERAD MED THE MERCHANTS NATIONAL BANK CHRONICLE BUILDING och 1740 FILLMORE STREET ❖ Depositary of the United States Government. Kapital och öfverskott (tillsammans) $600,000.00 OFFICERARE OCH DIREKTÖRER: CIIAS. NELSON, Prks: W. H. LITTLE LEWIS I COWGVLL, v. Pres. ALBERT SUTTON L. M. MacDONALD, Kassör. F. F. SAYRE J. C. ESCHEN. HENRY WILSO ❖ * t ❖ ❖ * ♦ i Intresse betalas på insättningar. gPenningar sändas till alla delar i vcrlden efter lägsta taxa. Öppen om lördags eftermiddagar och kvällar till kl. 6. ❖ v •> »j * <- ❖ »t* •> ^ ❖ »!• •> <• i' * ❖ ❖ ^ »;• •:< ❖♦} ^»S2SHSHSBSHSHSE5HSHSHSZ5aSE5HSESE5BSHSE5H5H5HSB5H5HSH5R5H5HSHiiZ5H53S?J Huru att spara. Sparsamhet börjas i hemmet och grundvalen för ett sparbankskonto är det fasta beslutet att spara regelbundet. Swedish-American Bank betalar 4 procent intresse på alla insättning...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 September 1909

Chester house Franzen & Östlunds Lodginghouse. Vackra och bekväma rum, per dag eller vecka eller månad, E. Main St, 2 block från S. I'- . D. Turlock, Cal. The STOCKHOLH SVENSK SALOON Johnson & Johnson, Egare. 186 W. Santa Clara St., San Jose. GARDEN CITY BANK AND TRUST CO. San Jose, Cal. Kapital Stock S250,000.00 Surplus and Profits $156,921.04 Platsen alt insätta edra besparingar. ' JOHN BEfJG KINGSBURG, CAL, svenskt kagkitl Alla slags bröd och cak© tillhandahallas. Servering af läskedrycker. HAMMAM BATHS ti RKISKA ocli RVSKA BAI> I'.lectrlc Vihration Massage Hörnet af 9th & Broadway Enkla had för Damer och Herrar, öppet dag och natt. 1 örsta klassens betjening. TJic Compass Saloon 379 1CTH STREET, OAKLAND. Alla slags importerade skandinaviska spirituosavaror. Carnegies 1'Orter, Punsch 111. ni. Merchants lunch. Smör, bröd, anjovis. Telefoner: Home 4861, Oakland 3516 F. K. CARP Alla till murareyrket hörande arbeten utföras pa bäeta ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 September 1909

DR 5ALUBRIN Bästa botemedel för svullnader och inflammationer; föi sår och kontusioner; för frost och brännskador. Pris 50c. per flaska (.[l/2 oz.) TOALETT-SALUBRIN, ett fint toalettpreparat af liögita värde för hudens, slemhinnornas, tändernas och hårets våid. Ett präktigt medel möt mjäll (daiidruff)och i många hudsjukd»itiar. Pris 75c. per flaska (6 oz.) SALUBR1N-INH ALE R, en synnerligen praktisk appara för Salubrin-gasens inandande i fall af hufvudvärk, katarrer, och sjukdomar i andedrägtsorganen. Pris 40c. Säljes å .svenska apotek samt der svenska tidningar försäljas. Hufvud depot för California hos ALEX. OLSSON. 30 Sharon Street, San Francisco, Vestkustens kontor. THE SALUBRIN LABORATORY, 0 4 • Grand Crossing, Chicago, 111. ACHE BREWING COMPANY'S VÄLKÄNDA ÖLSORTER SMÄRTFRIE ANDERSON önskar underrätta sina vänner och patienter att han har flyttat till 964 MARKET STREET, SAN FRANCISCO Vi hafva här mera utrymme, mera ljus och äro i stånd att gifva eder det bästa tandläkarearbete ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 September 1909

Alameda Cafe U San Francisco. JACOB PETERSON, EGARE. KURIKO OLE OID, VIGORI och UTERINE till salu hos MRS. KATE OLSON, 16th och Dolores Streets, San Francisco. (I Dolores Market.) TIVOLI CAFE KAFÉ OCH LUNCH HOUSE. 50 liddv St., Sam Francisco. Färska Ägg direkt fr. farmen hvarje dag. Carl G. l-arsen, Egare. Om Ni önskar få reda på hur det är med Edert helsotillstånd fritt besök den gamle bekante Eagle Saloon C. A. JOHNSON. VINEK, LIKÖRER, CIGAERER. Möblerade Rum. 118 4th St., hörn. af Minna, S. F. P. R. POjUtrSSON Alla slags ASSURANS 214 Koin liidg:., Montgomery & California St». Telsrunera eller sänd postkort och jag skall infinna mig. Tel. TEMPORARY 26. August Johnsons Grocer i butik 22nd & Capp Sts. Telefon Mission 4909. Fri leverans. Sänd Eder order pr telefon eller post. " Vestkusten" till salu. Salubrin. Svenska Föreningar, PATRIOTISKA FOR BUNDET afhil ler sina n-gulära t»ute«i 4 .1« mändageri i månaden i Swedish Ameri. 11 llall, 2174 Market sit., social...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 9 September 1909

. S. VEfJTKUSTEN. Torr,dagen don 0 September 1900. Sv. Luth. •Ebenezer kyrkan, liUli Är I )ölni (rs sm. Söml.»fffir: I lötfinessji kl. 11 f. m., A ftonsft.nff l;l. X. Sniulafj.sskti la Kl. f. in. i ii^lom.Mnioi<- 11 \ a r Ki eikitfKk villi. Ttil. Market Tfoi. Ur. rn. Andreen, I'.isl. Hostad: 20X I »olores St., vid kyrkan.- " Il-.it-rtliftt välkomna till Första Svenska Baptist Kyrkan, belägen vid 17th SL., mellan Valen i-ia & Guerrero Sts. Mötesticlcr: Söndagar kl. 11 I. 111 0« Ii e. 111. Söndagsskola kl. g:.j^ f. ni. samt kl ,,oe. 111. Ungdomsniöte och derefter socialt böiKtnöl» b varj» onsdags kväll kl. s. Korrespftn d 11 .- •- '- >.- ■ kr. J. >Vtir. Ktlwall, 401 Moscow St.,S. K. F. O. Nilson, t. f"- . pastor. 5AN FRANCISCO. lollop I'i ra iles i tisdags mellan inr \ ij>jfi> Oison oi'li miss Nera Pliilipson. I' i'si I iv helrn ri^dc rum i brudgummens lör.ildialieni indi vigseln liirriittades af dr...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x