ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 December 1940

Čechoslovák V Dátek. dne 20. prosince 1940. Žeml ova tajna láska. Pro Čechoslovák napsal V. Ježek. Když před dvaačtyřiceti roky Jo lei Žemla, vyučený pekař a cukrář, přijel z Čechch do Chicaga, jako dvacetiletý mladik, jistě se nenadal, ie dnes—kdy naše povídka se ode- hrává — budou Žemlový výrobky známé po celé Americe, a že kro mé rozsáhlé pekárny, či spiše továr ny, bude vlastníkem též dvanácti prodejen v různých částech města Takového úspěchu se dopracoval svou prozíravostí, přičinlivostí, a poctivostí, z nepatrných začátků. Vždyť tehdy do podniku vložil ka- pitál "celých" pět set dolarů! kte- rážto suma pozůstávala z podílu po rodičích ve vlasti, a z úspor dvou- leté úmorné práce na jatkách. Obchod vzrůstal hned od počát- ku, a Žemla, když si byl jist, že mů- že založit vlastní domácnost, se o- ženil. Jeho manželkou se stala hez- ká Helena Mrázková, s níž se se- známil na lodi cestou přes moře. He- lena, tehdy osmnáctiletá, byla si- rotkem, a jela do Chicaga ku své o- vdovělé t...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 December 1940

V pátek, dne 20. Drosinoe in'fl ČECHOSLOVÁK v «i 1.1 * y ' I dle vůle, ač ukazováček zůstal tro- ka. Podíval se na ně soustrastně, a iXeKOlikere V tlFlOCe. Chu tlustější a zakřivený. pak se pomalu šoural ku statku sta- j Tak se stalo, že Karel nebyl odve- rošty; bylo mu divno co mu chce. "Dobře si to vyšpláchej, ať v tomj den, jak mu to Honzík předpově- Byl velice srdečně přivítán, a staro- nezůstane nějaká nečistota. — A děl. Od otce a od sousedů už po léta sta hned vesele začal: "Poslouchal buď rád, alespcň nebudeš vojá-j slýchal, že vojáci jsou otroci, že voj- jsem toho protivu Škalouda; tak on kem", utěšoval starší už čelední sk0 je jen pro parádu a že rolníci chce pořádat takový bál jaký ještě Honzík asi devatenáctiletého Karla,' proto platí vysoké dané. A začal to nikde nebyl; já jsem toho náhledu, který pohyboval pravou rukou v puténce vody, která byla už skoro tak červená jako krev sama. Karel, syn zámožného Přítockého rolníka Zemana, byl smrteně bledý a občas zasyknul. A zd...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 December 1940

" ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 20. prosince 1940. PROTOKOL VÝROČNÍ SCHŮZE SPOLKU ČESKOSLOVENSKÝCH EX-STUDENTťJ STÁTU TEXAS. V Austin, Texas, konala se dne 28. listopadu 1940, výroční schůze Spolku Československých E-studen- tů Státu Texas. George E. Kacíř, předseda, zahájil schůzi v 9:30 ho- din ráno uvítáním členů a hostů. Frank A. Horák, tajemník, přečetl jména členů a protokol poslední vý- roční schůze, který byl přijat. Předseda pak žádal úředníky, a- by podali jejich zprávy. Tajemník podal zprávu, ve které také přečetl resoluci, která loni po výroční schů- zi byla zaslána každému českému časopisu v Texasu, v které se děko- valo časopisům za jejich spoluprá- ci. Tajemník znovu děkoval ve jmé- nu spolku za jejich pomoc v posled- ním roku a zvláště redakcím časo- pisů: Věstníka, Texana, Našince a Čechoslováka za to, že darují jejich časopisy do knihovny Státní uni- versity, kde je studenti mohou uží- vati. Roman J. Bartosh, pokladník, podal finanční zprávu, podle které jest viděti, že...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 December 1940

V pátek, dne 20. prosince 1940. Čechoslovák vrV-;.: ^ - - 1 1 v&* * -;•. .• :■ '■ IsÍSP® r. • ■ -- . Veselé Svátky Vánoční a Šťastný Nový Rok Dříve nežli uplyne tento rok, přicházíme, bychom vyslovili náš upřímný dík za podporu udělenou našemu grocernímu obchodu. Ujišťujeme Vás, že si hojné přízně a podpory od našich přátel skutečně vážíme a vždy bude naší zásadou a snahou dáti Vám prvotřídní službu, s kterou budete úplně spokojeni. Ještě jednou Vám vzdáváme dík a zůstáváme v naději ,že nám bude i nadále dovoleno Vám sloužiti. Goodman & Busby Grocery WEST, TEXAS. VÁNOČNÍ BLAHOPŘÁNÍ Přejeme Vám všem veselé Vánoce a šťastný Nový rok a děkujeme Vám srdečně za přízeň nám v minulosti věnovanou, kterou se vynasnažíme i v budoucnosti si zachovati. Vždy se Vám také u nás dostane nejlepších— • FISK RÁFŮ A DUŠÍ • DOBRÉHO GULF GASOLINU • VLÍDNÉ A RYCHLÉ OBSLUHY WEST SERVICE STATION JERRY VRBA, majitel. WEST, TEXAS. Southwestern Life Insurance Company Přejeme Vám VESELÉ VÁNOCE -A- STAST...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 December 1940

Čechoslovák V pátek, dne 20. prosince 1940. Německo v Americe. Asi přede dvěma roky vyšetřo- val podvratnou činnost kongresník Dickstein. ale méi na to jen velmi málo penéz, a také se neblýskal před veřejností. Pak byl kongresem ustanoven zvláštní výbor, s Diesem jako předsedou; dostal více peněz, a když to bylo vyčerpáno, dostal znovu veliký obnos. Nedávno pro- hlásil, že bude žádat další obnos, a to 'nejméně milion dolarů'. střední záznam diplomatických pa- sů. Tak nazističtí propagandisti, špehové a 'troublemakers' hemží se ve Spoj. Státech pod protekcí Spoj. Států. V těch třech létech co jsem v A- merice, viděl jsem nazistické 'di- plomatické zastoupení' se ztrojná- sobiti. Povinnosti konsulů jsou u- dánlivě 'k pomáhání národním pří- slušníkům v cestováni a obchodu'; a némeckoamerický obchod dnes skoro ani neexistuje. Vzdor tomu v New Yorku počet úředníků na ně- Dlesovi bylo už vicekráte veřejně meckém konsulátu stoupl z 38 na předhozeno, že mu jde především o co nejvíce osobní ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 December 1940

V pátek, dne 20. prosince 1940. ČECHOSLOVÁK Čechoslovák novomanželům za $1.00 ročně. Využit kujte této přiležl tostl (dz) JtHt MARTIN LINEN SUPPLY CO Martin System Opatřujeme zástěrami, bílými ka báty a ručníky v jakémkoliv počtu Toaletní potřeby úřadoven jest naše specialita. 1725 Franklin Ave.,— Telefon 282c A. C. HONEA, řiditel, WACO, —TEXAS Novohrad, Texas. Ctěná redakce Čechoslováka! — S tímto listem zasílám hotově $2.35, totiž $2.00 na časopis Čechoslovák a 35c na kalendář Amerikán na rok 1941. Přeji vám, jak redakci Čecho- slováka, tak Věstníku šťastné a ve- selé Vánoce a Nový rok, obzvlášť redaktoru Věstníku, mému krajanu od Holešova. Já pocházím ze Slav- kova pod Hostýnem. Holešov jsem dobře znál, neb jsem tam často cho- díval, když jsem dělal v Římnicích a Všetulích kovářskou práci. Také jsem tam byl přítomen, jak tam by- lo to povstání proti židům, kterého jsem se také súčastnil se svými ka- marády. S pozdravem, Adolf J. Mika. H DŘÍVE NEŽLI KOUPÍTE VÁŠ VÁNOČNÍ DÁREK, NAVŠ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 December 1940

CECHORIjOV AK v pátek, dne 20. prosince 1940. m I 1 /wiP' / / >V/; I M Šťastné a Veselé Vánoce Vánoční sezona, dostavující se rok od ro- ku, přináší sebou zvláštní pocit nálady, jež činí tuto banku něčím mnohem větším nežli ob- chodním podnikem. Každý zaměstnanec neb ú- ředník pociťuje, že on či ona koná více než ob- chodní výkony, připomínaje si obchod, který jste s naší bankou během uplynulého roku čini- li a jaké příjemné vztahy mezi námi byly — což vánoční náladu v naších srdcích prohlubuje. Můžeme opravdově říci, že váš způsob ob- chodování zpříjemňoval naši práci během celé- ho roku — za což vám předkládáme naše u- přímné díky. Ve snaze zpříjemniti vaše vánoč- ní svátky, vy jste zpříjemnili také naše — což je skutečný smysl těchto nejkrásnějších svátků. Se zřetelem na vaše přátelství a lojalitu jest naší skutečnou výsadou nabídnouti naše nej- upřímnější přání šťastných a veselých Vánoc vám i členům vaší rodiny. Doufáme, že sezona vánoční nalezne vás šťastnými, ve zdraví a p...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 13 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 December 1940

Section Two. VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. Část druhá. Nechť vlaje hvézdnatý a pruhova- ný, červenobílý a modrý prapor navždy nad svobodnou zemí — Amerikou! AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXIX. NO.) ČÍSLO 51. Entered as second-class matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas ,under the Act of March 3, 1879. 20 PROSINCE (DECEMBER) 1940. JINAK NE, NEŽ JEN VÁNOČNÍ. Dnešní můj dopisní úvod nemůže býti jiný než jen vánoční. Vidím v městě státi u obchodů ze- lené stromečky. Pro bohatého ten větší, který se bude ohýbati pod .spoustou nej lepších cukrovinek a pod nim budou ležeti šperky a cen- né dárky. Pro chudého stromeček menší na kterém možná jen sem tam nějaká svíčečka bude svítit a cukroví to laciné a pod stromečkem jen věci nejvíc pctřebné. Zrovna ja- ko stromky nestejně rostlé, tak i to bohatství, ty dárky js...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 14 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 December 1940

Čechoslovák V nátek, dne 20. prosince 1940. ské rubrice ani jednou, že by p. Láž- ; novský jel do Shiner, a přece od- tamtud má jeho novou ženušku. Či mu p. Vytopil držel palec? Božínku, vy jste to u vás v Ennis vyvedli, k vám každý pojede na za- přenou. Po přečtení té zprávy jsem si zazpívala: Blaze tomu kdo nic ne- Dallas, Texas. mái nestará se kam to schová, večer Ctěná redakce! ! lehne, ráno vstane, žádný mu nic Tak zase trošku vod hu nás. Ne- neukradne. Když dát tak dát, tak chci abyste zapoméli, ješté žijeme a, a^y to nikdo neviděl, ale aby o tom jako pořádný člen aspoň do výroční všichni věděli Tak jsem se, paní Radová, po pře- čtení Vašeho dopisu s chuti zasmá- la. Jen lituji, že my jsme náhodou schůze se má dostavit, tak já aspoň do výročního čísla zaskočím. 8 Čechoslovákem Jsme spokojení ^ po to, že sem tam čteme dvě zprá- takoví chudáci a někteří lidé se Je- n po sobě. No a časem též i redak- ště chtí domýšlet, že jsme náramné ee kápne božskou když pozná, že se bohatí. je...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 15 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 December 1940

V pátek, dne 20. prosince 1940. Čechoslovák " ™ " " " přičinliví obětují všechno, svůj čas,li práci ^ yCT RneírlLr9 Obětují vydání, jen aby se něco u- Kříž. DcMUád dělalo, kde druzi založí sobě ruce a CMkĚ^MĚ i jen náhodou činí svoji povinnost. Pj-ptinřii Teď v této napjaté době, kdy se • M v/l/vIlcU U jedná o náš národ a jeho samostat- nost> udeřila neúroda a zle bude j něco sehnati. Jest to druhý odboj, í který vedeme s mezerou dvaceti let, a ti, co rozuměli potřebám národa, v , , ... hodně jich již dřímá věčný sen. O- Předevsím přeji vam vsem st ast- vgem musíme to bráti s reservou, pro tuto vlast a Červený ZPRÁVY Z CALDWELL. Páni Čechoslováci a milí čtenáři! né a veselé svátky a dobrý Nový neb ng^teré osady učinily mnoho a rok, hodné penez a malo dnny. Če- choslováci, to míní redaktora, sa- zeče, ředitelstvo, pana Votrubu a toho ptáka pana Bažanta, všechny dopisovatele a landveráky také. Čechoslovák jsou pěkné noviny, ale přináší nám zprávy jen o utr- pení našeho lidu ve star...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 16 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 December 1940

Čechoslovák V pátek, dne 20. prosince 1940, HITLERŮV NEJNOVĚJŠÍ PftÍTEL: VRAH. cestu do Francie, aby svou zemi za- řadil do plánu evropské bezpečnosti, jehož původcem byl Bártou. Je vel- mi pravděpodobné, že by uskuteč- něni Bartouova plánu bylo zachrá- , nilo Evropu před hrůzami nynéjší války. Zatykač, vydaný na Ante Paveli- če, neměl úspěchu. Celá Evropa vě- děla, že se Pavelič zachránil před zatčením útěkem do Turinu. Ne- skrýval se tam, uděloval naopak in- terviewy a objevoval se nerušeně na E. Lennhoff. Pan Ante Pavelič jest zas horlivě v práci. Lidem, kteří už nejsou s to pama- tovati si všechna jména, jež hrají v politice naší doby tragickou úlohu, budiž připomenuto, že tento chor- vatský politik byl před šesti lety hle- dán zatýkači pro vraždu v celé Ev- ropě. Byl organisátorem a inspirá- torem krvavého atentátu v Mar- seille, kterém padli za oběť jugo- nevzala jeho pobyt na vědění. Pod slávský král Alexandr s francouz- řízený úředník, který Paveliče na ským ministrem zahran...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 17 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 December 1940

V pátek, dne 20. prosince 1940. ČECHOSLOVÁK Besídka Čtenářů 1 Orchard, Texas. Ctěná redakce Čechoslováka, jakož i všichni čtenáři a čtenářky! Všem vám dávám na vědomí, že mne ještě ta protivná záducha ne- zadusila, ač již k tomu moc ne- scházelo. Mám jen co děkovati pa- nu Dr. Belycatovi z Oklahoma City, který tam má zařízenou a moderní- mi přístroji opatřenou kliniku na léčení senné herečky a záduchy. Byl jsem na zmíněné klinice dva krátě, a cítím se, ne sice úplně zdravý, ale dosti dobře. Posledně jsem tam jel v listopadu, 'a zasta- vil jsem se ve West, abych osobně poděkoval redaktorovi Čechoslová- ka za to, že neochvějně hájí práva demokracie. Než chyba lávky! Při- jeda do West, zastavil jsem se před Old Corner Drug Store, kde stál hlouček ženských, zabrán do živé debaty; poznal jsem mezi nimi pí. Filomenu Votrubovou, a táži se jí, kde že je tiskárna Čechoslováka, a zdali neví, je-li redaktor Morris do- ma? Ona odpověděla, že ne, že jel někde na hon, ale co honí, že ona neví. Po...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 18 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 December 1940

Čechoslovák V pátek, dne 20. prosince 1940. TO I ONO. Deset pravidel o štěstí. 1.) Buď upřimným, čestným a moudrým. Pohlížej na sebe jako na jedno kolečko v mechanismu lidské společnosti, které musí zachovat oproti jiným kolečkům v mechanis- mu se nacházejících, aby celý stroj mohl dostát svému úkolu. 2.) Nekonej nic, dokud véc rozu mu nepředložíš. Všecky zlé a nešťa- stné činy pocházejí z té příčiny, že se konají bez rozumu a náležitého uvážení. Piják by nikdy nebyl pijá- kem, kdyby si byl při první sklenici uvážil škodu, jakou alkohol tisícům již přinesl. Zlodéj by nebyl zlodějem kdyby si byl předložil, že tisíce lidí žije počestně a šťastně. Loupežník by se byl zajisté nedopustil vraždy, kdyby si byl uvážil, že bude za to vi- set na šibenici. Kdo však jednou se nechá pudy ovládati, je jako ten, který zaprodá se za otroka. 3.) Konej svou povinnost a neo- hlížej se na žádného. Kdo se ohlíží, ten nejčastěji přichází k svému cíli pozdě. Věz že blázni nemají rozum- nějšího zaměstnání,...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 19 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 December 1940

V pátek, dne 20. prosince 1940. CBCH06L0VAK KOUTEK PRO BEČLÁKY m. West, Texas. Pane předsedo, bečláci a všichni čtenáři i čtenářky! — Zajisté se pamatujete na můj dopis v B. K. z minulého týdne, že jsem vám slíbil, že vám napíšu jak jsem dopadl s Andulou Votrubovou. Zkrátka, mu- sím říci, že dobře, a to velmi dobře, neb na moje psaní neodpověděla. Že můj poslední dopis byl opožděn, tak mezi tím časem se taky stala něja- ká změna. Mám už zařízený telefon, totiž con-bell systém, z obydelního zděného domu pí. Mary Opěllové do paláce v kterém bydlím. Já první den, jak jsem sobě liboval to denní světlo, v kuchyni tři okna a ve svět- nici čtyři. Ale co! Slečna Bertha Stanislav donesla záclony, pak jsem je musel přidělati tam, kde byly ty díry nechané pro okna, a pravila,, prý jak vždy večer půjdu spáti, a- bych ty záclony stáhl dolů, totiž dří- ve než shasnu světlo. Nu, rozkaz jest rozkaz, poslouchati a pracovati jsem se naučil hned z mládí, tak práce se záclonama není mně obtížná. Pak rá...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 20 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 December 1940

Cbchoslovxk V pátek, dne 20. prosince 1940. Postup událostí evropské tragedie Ve čtvrtek. — Italské černokoši- lacké legie prchají v hrozném zmat- ku k libyjským hranicím, jsouce ne- milosrdné pronásledovány Brity ze vzduchu, z moře a na zemi. Jak se úředně sdéluje z Kahýry (Cairo) ve čtvrtek, více jak 20,000 Italů padlo do zajeti. Britický postup ve čtvrtek večer smérem západním byl bleskurychlý, ale neudává se, zdali Britové již k hranicím mezi Egyptem a Libyi do- spěli. Odhady 20,000 zajatců, zahr- nuje v to úderné oddíly černokoši- láčú, jsou považovány za velice mír- né, poněvadž se zdá, že mezi 30,000 a 35,000 Italů padlo již do zajetí. Ita- lové zanechávají za sebou všechny své zásoby a válečný materiál a u- tikají tak rychle, že Britové nemo- hou za nimi ani stačiti. Když se u- váží, že maršálek Oraziany takřka tých horách nad Pogradecem a dvě ( prožila třicet zuřivých náletů, Ham - horské vesnice byly Řeky dobyty. V Římě premiér Benito Mussolini v pátek večer zahájil ostré ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 21 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 December 1940

V pátek, dne 20. prosince 1940. ČECHOSLOVÁK \ KOUTEK PRO BEČLÁKY Viz m. Velevážený bečláci a vážený vo- becenstvo! Nejprv vám všem vinšuji houpt veselý svátky a chčastnej novej rok 1941 a to dovopravdy jako tudlenc míním. Já su tak vobyčejnej, vo- tvrdlej vojenskej chlap, čemu mě naučily u lantvéráků, ale jináč mám srdce měký, zvlášť dyž se tak dro- bet cucnu, to bych rozdával mili- ony, dybych je měl. Abych to sofort vodbyl s těmi na- mluvami naái Andule s bečláky, ke- rý dosud jaksi házejou po vočku po ní, řeknu vám to naráz, že z toho nebude nic. Valenta Kopec- kej, jak ho znám, je dobrej chlap,! ale chudéj jako kostelní myš a to by moje drahá Filomenka nedovoli- la. A ten druhej bečlák vod týho moře, jeho jako tudlenc finance ne- znám, ale kováře by Andula taky nechtěla. Muší to bejt nejmíň o- berlajtnant anebo ňákej gubernér, a eště by se jí zamlouval lepčí ňá- kej fabrikant, kerý má fabriky na automobile, a to by neškodilo esli je starej mládenec nebo rozvede- nej bečlák. A to...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 22 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 December 1940

II I II prosince " • Í-. > ■ -r ZMĚĚfflemi "11 "!:- V HtaHMfll ...-■-■ažLy mtmmmuKmmm MNW 'x': ií: v HMÉMI|iééé|ÉÉI&|| W.W/M . VM A '' .SV, íjíjmí^v^*?VXÍ^Í>:x/ >k mmm íKMKcj K-^wA .. -tjQu. -^dúbAtilůOJOOOOCi f~ ~jgg| I Kň..i^jyňjS mmm ■*+ - . ...v. i lf•m^r, ss v.-.- i " • " ■ ' ;šw H™4 * . ,*>•.- •• « •■•••••. ■?* ' M + .,■• 1 s ' V, „% "• s \ • A • • —* * " ... s .; a <* V \" s y ,vv N ■ '■"■ '■ ■*wew^iRS*ewRFÍÍ*Ww .\vR<^S.>jS^ggt§ %s ' •'. .:•;•• % , s . .rMrnt*. Vánoční Blahopřání! / Slovanská Podporující Jednota státu Texas založena byla roku 1897 a jejím původním úče- lem byla dobročinnost a vzájemná podpora dle hesla Podpora, Lidskost, Bratrství. Během 43 let svoji působnosti její blahodárná činnost by- la netušené rozšířena a dnes sotva by se našel nějaký záslužný podnik, česká škola, národní instituce, jež by v S.P.J.S.T. nenašly štědrého mecenáše. Dnešní druhá akce Čechoslováků v Americe pro ochranu a zabezpečení základů demokracie a znovuosvoboz...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 23 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 December 1940

\ Part Three. VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně Na půl roku Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. $2.00 $1.00 Část třetí. Nechť vlaje hvézdnatý a pruhova- ný, červenobílý a modrý prapor navždy nad svobodnou zemi — Amerikou! J AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXIX. NO.) ČjSLO 51. Entered as second-cla6s matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas .under the Act of March 3, 1879. 20. PROSINCE (DECEMBER) 1940. BRITOVÉ PRORAZILI OREVNENI FRED BARDII Britanii budou půjčeny zbraně na misto úvěru Washington, 17. pros. — President Roosevelt oznámil dnes obšírný no- vý plán pomoci Britanii, dle které- ho vláda Spoj. Států převezme bu- doucí britické objednávky válečné a bude dodávati materiál k použití v zámoří na základě nájmu nebo mortgičů, které poslouží jako záru- ka, že tyto zásoby budou zaplaceny po válce. Dle tohoto plánu, aeroplány a děla budou půjčeny Britanii. Po . jim další ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 24 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 December 1940

Čechoslovák V pátek, dne 20. prosince 1940. Zprávy z okresu Bell. Pořádá Kamila Fojtášková. Tak to opravdu vypadá, jako by- chom méli míti ty vánoční svátky na blátě. Nebylo tomu ani čtrnáct dni co přestalo pršet, kdy jsme do-! stali třídenní vydatný déšť a nyní nám opét z úterý na středu začalo pršet a to až do dnešní neděle s menšími přestávkami. Tento týden jsme měli již dvě povodně, potok je silně rozvodněn, který protéká na- šim pastrem a zaplavuje sousední ni- ie položenou farmu, která je skoro celá pod vodou. S okna dobře na tu vodu vidíme jak stoupá. Ještě šté- atí, že povodně přišly, když je s ní vic sklizeno, tak že nezpůsobí vel- kou škodu. Dosud se mračí na zápa- dě a tak to nevěsti nic dobrého a možná, že ještě více deště přidá. Ač Je farmářům tento déšť zimní ví- tán, kde tu vláhu pole potřebují, neb již dvě zimy byly dosti suché, že i vody v studních vyschly a museli dovážet někteří farmáři vodu pro dobytek, přec ty Vánoce na blátě se nám tuze nelíbí. Nejhorší na tom ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 25 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 December 1940

V pátek, dne 20. prosince 1940. Čechoslovák Když jsme přijeli do West ke koste- lu, už tam bylo lidu plno, ale my je- ště chtěli uvidět Msgr. Pelnáře, kde odpočíval, tak jsem požádala, aby nás pustili dopředu, v čemž nám vy- hověli a my se dostaly až ke truhle. Msgr. Pelnář spal klidným spánkem na svém posledním lůžku. Škoda je Fort Worth, Tex., 15. pros. j těch našich dobrých pastýřů. Osada Ctěná redakce Čechoslováka, též1 West a všichni naši lidé želí odcho- mili čtenáři! j du Msgr. Pelnáře. Byl dobrým vůd- Přišli jsme ze schůze Sdružení a cem svých jemu svěřených oveček a už jsem myslela, že tento týden už byl dobrým příkladem na poli ná- psát nebudu pro vánoční číslo, ale r°dním. Bude vděčně zapsán ve své mám předplatné od pí. Milanové a osadé West- Pohřeb nebudu popiso- p. Palačka, tedy pár řádků připíši. I vat>t0 uděla redaktor Čechoslováka. Ve středu došel Čechoslovák a na|Po Pohřbu }sem se seála s rodlnou a první stránce obraz Msgr. Pelnáře.: slc,e:.P" a PÍ-Ivan Parma z G...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x