ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 January 1902

TEXAS POSTEN J ra AS POSTUM. AUOT1M, raXAfl r.UMWAQE* PK-< 23 JANUARI 1 " . Liberal Politisk Nyhets-tidning för Svenskarne I Amerika. •aoooooooooc Utgifves hvarje Torsdags morgon i Austin, Texas. M. J. & H. T. KNAVK, Utoikvabe. J. M. Ojerhoijm Itedaktor. M. J. Knape .. Aifärsföreståndare. Otto Knape Reseagent Prenumerations-pris: Ktt år $1.50 Ett hälft ar Ett år till Sverige . <■> 2.00 Prenu inträt lonaMlirlf* en bBtnlui I torsk tt All prenumeration.år bltidutxlc ull 'I**! * rHiinerHiJ.en (råihii^ r hiK tldnlfi -'* n d;t <tll rchlenmdc pr** ■ inträt lon* af j/i !t ' • laluv I* ni* niuttar t oui randas m«U« 1st K«pr< - « i • r r ostttiiviKulng eller i 2-ocnth frliu arken un.'- r adress: te::as posten, jmii strcct, Austin, Icxiis. 1 (H>* 1 OH I Annons-priser: Dödanolltwr, ej öfvnrat. 2 tum, ulan 1 •• •• 2 '* ined 4 önskas pr ord '1 ill salu, pr or 1 varit brukligt att hafva musik och dans och slutligen supé kl. 11 e. 111. Den uppkomna trängseln af åkdon omkring r...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 January 1902

. — . TEXAS POSTEN, AUST1N, 1EXAS, TORSDAGEN DEN 23 JANUARI l G2. 9 AiBILJÄTTER' 1 JC Till och från I,. SVERIGE . Öfver de förnämsta Ångbåtsliniernd, — — sÅson = — CIKARD L1N1EN, WH1TE SYAR LINIEW, AMERICAN LINIKN, SCANDINA- VIAN-AMEH1CAN L1NIEN, MED FLERA % SÄLJAS LIKASÅ BILLIGT som på någon annan plats i ♦ detta land <$> Personer, som ämna köpa sådana, skola tinna det till sin ^ fordel att antinge i personligen eller genom bref höra sig ♦ före hos o?s, innan de köpa på annat ställe. i TEXAS POSTEN, Austin, Texas V ,v r r "V I V B IPANS Boctors flnd A Good Prescriptioit for n ånkind It ttott.at Drugfia** ^•wa-SUnds, Grnrral zffl Grocm, ReataorutlL _. _ Storas and Barba* Th«v baoish p*in, induc* flfep, and prolang na^ B rtlUil No matter what tht mattar, ••• wM Ten aampjtt n.d ona thouaaad Ih( lah Mat by aail t* taxy addraaa oa recaipt af pitaa. • RipansCbaailcal Co., la.Spruca St., New. York <391 1 C* 'Å^mrn 1 ALLA PAXvL AP DÖFHET OCH DÅLIG- HÖRSEL SUSNING! ÖRONEN? medels v...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 January 1902

TKXAS 1'O.sTKN, AINTIN'. TKXAS, J()KSl>A(iKN PEN 2:-5 .IANUAHI 1!<02 <K" <• t c I, •<$>?<!$ 1 «**l rån«*« Allmänheten. Johanson, " ocli pastor Thomas I*, (innit, ' ]>i <■< I i k a ni tor härvarande presbyterianska församling, I n im- liri-ssiva • igst-laklMi förrättad'-. af I doktor l.itttn Iran I Kftcr \ i^'M-1 Jiciien af sjäfvla inäiuiiskorna fcrof lians uträkning var, att om lian en- «l(M'k ytterst sällsynta i dessa lcninln- dast kunde fa mexikanska varor att gar; (let ser därför ut, som om något smuggla sig själfva, sa skulle lian slags lu grafning 'ej var känd: man omöjligen kunna komina i bruk ined tyeks ha lagt de dikla kropparne ute i iilltlftiisteiiiännen. utan skulle pa sa monieiis slut lilefvo I pa öppna fältet för att förtäras af fyr- sätt förtjäna mer än någonsin. Se- i gästerna ofver $ • till antalet j 1 fotade djur och faglar. dan denna idé en gang inplantats i pundens föräldrahem*' lijudna pa en Men man har ihland i dessa hålor lians hjä...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 January 1902

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 23 JANUARI 1903 / SfÄseAV.%w.v*v.v.v.v.'.v« v/AVAmw.wmwmwA i UPPSATSER OM Jordbruket, Hemmet OCH Allmän Bildning Umgänge. X Huru oerfaren är dock ilen, som inbillar >-ijr, :itt det att visa kvickhet och förstånd vore ett medel att gö- ra sig omtyckt i sällskap! Tvärt- om uppväcker sådant hos det obe- räkneligt större antalet ett hat och cl t agg. som är desto bittrare, eme- d;ui den, som känner det, icke har någon rätt att anklaga den, som or- sakar dessa känslor, ja, döljer dem fi r sig själf. Detta går till på föl- jande sätt: märker och känner nå- gon en stor andlig öfverlägsenhet hos den, med hvilken han talar, sa häger han, i stillhet och utan att tydligt göra sig reda därför, den slutsatsen, att den andre i lika hög grad märker och känner hans under- lägsenhet och inskränkthet. Detta uppväcker lians bi fl raste hat, agg och kviifila vrede. Må man aldrig låta förleda sig [till att berömma sig själf, iifven om nian har den bästa rätt ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 January 1902

10 TKXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS, JORSDAGEN DEN 23 JANUARI 1902. * f I Få Våra Priser -j'&- Lufttata ved-vttrraugnar, "Box kaminer och Kanon kaminer lör kol, några extra stora till kyrkor. Garlands koksspi-lur och ran- s?er, krukkiirl, trltH varor, lampor, iigat- karl och blecksaker. Afv°n triivaror och hushållsartiklar, Vi lata ej uniler.sälja oss. H.H.Voss&Gö 511 (longross A ve., AIST1N, TEXAS. Austin dammensäteruppbyggan- de. I nav K \äll hölls d l möte «if All- st ins mest framstående invånare och ! iilliirsmiin, fiir att diskutera in<ijlit>hr- i len af alt fa dainmeu "ofver ('oliinido i floden, strax utom staden, aterupp- ' h.VKtfd i ({en. Alla syntes vara Inne for all dammen ater blefvc upplivad, j om de däifiir nödiga medlen kunde anskalfas utan al I betunga skattdia- ' •rarne, I v i motsatt fall hade saken | l in^a utsikt atl hli föi-vcrkligacl. Mr Walter Tips ut valdes till ordfiirande Och mr. Ii. I.- 1'illiiiKhain I ill sekrete- rare. flera af de närvarande utt...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 January 1902

TEXAS ITSTEH, AUST1N, 1RXAS, lOttSDAGES DEN 28 JANUARI !'H.2. ip HYABJEHAKDA. De aya eogcUka frimärk«aa. ■ned konung Edvard Vll:s bild ut- kom mo den 1 januari 1902 1 rörelse 1 fyra olika valörer. Frimärken af hö- gre valörer upp till fem pund steriing utglfvas först senare och di sueoessivt. Bfyptieraas kalsaaeriatakaaal MvtrtrtHU. to likbesörjare 1 Mmnphis, Tenn., har uppfunnet en nr vätska till bruk vid balsamering af lik. Vätskan har pröfvats och säges ufverträffa det bal- uuaeringsmedel, som de gamla egyp- tieraa använde. för- tvillingar aam sAsem a banneise af en del vidskepliga folkstammar 1 Afrika. Det är vanligt att döda dem ut.raxt efter födelsen genom att afbry- ta deras ryggar. Modern blir en ut- böling, som efter att hafva födt ~tvlE lingar till världen icke längre fur dricka af sin familjs källor. Nykterhetsfrågan 1 Norge. Kristiania distriktloge af good tem- plarorden har pä sitt senaste kvartal- inöte beslutit att tillsammans med öfriga distrikt och kretsstyrelser i ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 January 1902

ao TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS, lORSDAGEN DEN 23 JASUARI 1902. I K j M Få Våra Priser JC Lufttäta vetl-värmugnar, Box kaminer och Kaaon kaminer föl' kol, några extra stora till kyrkor. Garlands koksspis-lur och ran- ger, krukkärl, srlas varor, lampor, agat kärl och blecksaker. Afv®n trävaror och hushållsartiklar, Vi låta ej undersälja oss. H.H.Voss&Co 511 Congross Ave., AUSTIN, TEXAS. s loriwCHT VACKRASTE OCH STÖRSTA SORTER <.UE LAUEiR af TAPETER StOrsta fullständigaste I a ner af Bästa Målar Haterialer Hottb A: MilliKuns be K) nid a Itullwuv-leud orh blandado färger. |>caha frHgca hafvu tfo oui försök visit sim vara tleu bästa. Inucntiny likasä bra". FönnterKla . Varor i va^nsla- stor, Dcu storafurg-, kIus och tapcthauueln 105-107 V; 6te Uatan. C. B. MORELAND. AUSTIN. Döde. Kil litet barn, tillhörande familjen C, K. Johnson, foegroftt i inandans morse pä stadens he^rufninKsplats. Fotografier. Fotografen i 11 ut to beder eder att komma sa fort ni kan och fä edra fotn^ratia...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 January 1902

Å TEXAS POSTEN. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 7de Arg. Löp. No. 303. Austin, Texas, Torsdagen den 30 Januari 1902. Vol. VIL. No. 5. Kf i m > ■& i 1 '4 Nya Följetonger OCH Nya Anbud. Soui den utmärkta följetongen *vHand och ting" afslutats i förra numret, vilja vi. härmed påpeka, att en ny, intressant och i sitt slag EGENDOMLIG och OVANLIG följetong, kallad etropolisvilles gåta påbörjats den 2 januari. Äfven den anslående följetongen "Hvems är skulden" är slut och efterföljes af en särdeles treflig och innehållsrik följetong, hållen i kristlig anda. Allmänheten borde nu hafva funnit ut, att Texas Po- stens följetongs afdelniog är sär delos väl redigerad, hvadan den kan vara säker på att finna dessa nya följetouger värdefulla och innehållsrika. För att ännu liera må få tillfälle att pröfvu, sanningen af dessa upp- gifter, vilja vi till nya prenume- ranter göra följande Liberala Anbud Den som med snaraste insänder 10c i frimärke ellersilfvererhåller t...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 January 1902

11 2 TEXAS POSTEN. AUSliN, fKXAM I.MSOAUcIN DE.^ 30 JANUARI 1K2 ■ 1 <Jf l' ESKILSTUNA. • ♦#♦ ♦ ♦ ♦♦• >♦ ♦ ; Nyårsnatten afled i StenkviMa kyr- \ I koherden därstädes, f. koret rakt pro- ««-Från~« sten Anders Asklund, i en ålder af 72 ;>|och ett lialft Ar. Den atlidne var '! född i Västerljung, blef student i Up- .. .SVERIGE.. ,i:8ala 18,010 ch STOCKHOLM. --Putas Karl uppvaktas under janu- ari manad af adjutanten kapten II Nordea/clt. —Lottsedlar till åttonde dragnin- gen slutsaides den 7 dennes, Ii vilket är tidigare än vid nugoa föregående dragning. —Danska kronprinsparet, jämte prinsessan Thyra är, enligt N. i). A., att hitvänta till konung Oscars födel- sedag den 21 i denna månad. —lians offer i liufvudstaden ocli dess närhet under föregående ar ha varit ovanligt talrika, i det 7:i perso- ner, af hvilka 12 kvinnor, omkommo genom drunkning. —Generaldirektör Nordström, soui den 4 dennes afreste frän hufvudsta- den pä en ämbetsresa och för närva- rande befinner sig i de nor...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 January 1902

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TOKSDAt EN DEN 30 JANUARI im s Metropolisvilles Gåta, | -— EIXKK Amerikanskt Landtlif i Västern, | Iakttagelser och 5klldringar AF EDWARD EGQLESTON. (Forts, från föreg. nr.) Så länge jag höll till i Elyséer klub ben, behöfde jag ingen hustru. Men här i landet! Fi dono! Ett land fullt med söndagsskolor och sysällskaper. Här kan en fattig stackare icke lefva utan hustru: "Lägg din spade och din hacka ned, Iläng upp stråken och tiolen med, Ty gamle gubben Ned—" —Åhh! Går inte att sjunga! Kom mit ur vanan! Förkylt mig också! Instrumentet behöfver stämmas! Herrskapet får ursäkta! Hi, hi! Därpå följde en hel hop annat snack, i lag ton, att Albert iekc kunde uppfatta det, fastän han lyss nade med bägge öronen, bannlysande all grannlagenhet i fräga om att lyss na, beherrskad som han var, af sin vrede och sitt begär att rädda Katy. Därefter utbrast Westcott, som tyd ligen hade druckit och talade med ru sets öppenhet: —Tror ni,jag skulle gifta mig med en gammal jän...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 January 1902

BaavwiMMMMMN !r TEXAS POhTKN, AUSTIN. TEXAS, JORSDAGEN DEN 80 JANUARI 1902. TEXAS POSTEN. Liberal Politisk Nyhets-tidning lör Svenskarne i Amerika. ■WJOOOOCWr^TOOCOQOOOOCOXttOCOCOOOOOC-aCOC^ Utgifves bvarje Toralags moiigon i AusUu, t«xm8. M. J. A H. T. Knaj-k. Utoikvabe. varande släktet är utdömdt."—Men det är ju icke s& säkert att dessa upp- .gtfter öfverty«a andra på samma sätt, ehuru det måste inedKifvas att "stol- larnes" antal tyckes ökas dagligen. Undras om professorn tagit sig själf med i räkningen. J. M. Ojkuhoiju Redaktör. M. J..KNAi>K.. AllärsforestÄndaie. Otto Kmape •... Reseageut i Prenumerations-pris: . .$1.50 ••75 I brist Krån Montana meddelas,att antalet af hästar som under förra äret inköp- tes och afsändes för hrltiska arméen i Sydafrika, sannolikt uppgår til! 100,000. Detta har haft till följd alt det numera börjar blifva ondt om hästkreatur i denna stat. Det säges t. a in. att om hästar icke inskeppas till staten från andra håll, kommer Ett ér $1-5" det at...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 January 1902

1'KXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS TOR9DA1 EN DEN 80 JANUARI 19*3 es. A' Svensk ✓ amerikanska nyheter. t Föll från femte våningen. Chicago, 111., don 21 jan. Ole ■Olson, portvakt i bysgnaden nr. 173 Adams str., råkade i fredags falla från ett fön -ter femte vå ingen därstädes, uder det ban ar sysselsatt med dt tvätta fön- sterrutorna Han upptogs och fördes skyndsamt tiil County ho spitalet, där mun ansåg hans till- stånd mycket kritiskt. Olson, lom är 26 år gammal, har sitt lemvist på hörnot af Superior och Leith t . l-oll frårt en spårvagn. I Chicago, 111., den 21 jnn. Dok- t#r Arvid H. Wimermark, den bekante svensko läkaren i Chicago, blef för några dagar sedan illa skadad i ett fall från en spårvagn. Doktorn stod på den bakre plat- formen närmast skranket. Det ^r under den brådaste tiden på och vagnen var full- packad moil folts. så att doktorn trängdes allt hårdare mot staketet och knappast kundo stödja krop- pen på benen. 1 samma ögonblick ryckte vagnen till och doktorn for baklänges...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 January 1902

R • g k •M u 4)1 de OT J tti Art. Hit or *270 föret kant TJen På a finnes i H*agsint grekiska l>å en pro na och kej roligt i dci :)ch om -" let all 'id til teras i KJne, äger a Kina [ernt d araern laud k uru ha it omoi onserir 'tter ai •rm i d Det ho lldne s< in efter )t, som 1 il Och •rängärn ora rik .ridsfred in en pai n som förr, dä sannolil I | TrAdlös t en komi I vid ark försök tills den nöjlighei ide i a sig Ir förråd ina taga [ e vägar e i dem, sc 'örråden. eia den k | Sptn oaflAI | !>l Kam le p * * ken dag i |> j/delsefull '<an hvem jrtrfidare. | gjort sig katolska 1 samma. A orsökt ut . n förvåna • i kyrkorni k t utbred Inkon erJor jr B. ilny al ist iska fvertyg.it mänsklk 1'ortsätter i -sa nt och inig oin i fj åren'', ni rhushjon o ni. ii* räk till di r< TEXAS POSTEN, AUST1N. TEXAS, JORSDAGEN DEN SO JANUARI 1902 UTLANDET. SCIIWEITZ. Frän Geneve meiMe- las, att Icke mindre ån 11! olycksfall inträffat i Alperna under är 1901 och antagligen dubbelt mot de so...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 January 1902

ed O >0 is. )0 JO GA K>r, värda fl. 50 fxa med skaft Apron Overalls Ils byxor 50c till Bings skostift pr bref 4c mlästar med ställuing.... 35c ask tandpetare 3c idstickor, pr ask lc Ibbelspetsad mattnubb 2c i. 2 lampglas 5c kosulor, pr par 15c [kerhetsnålar, pr dussin 2c Érgentfs järn i«ck hyflar... .$1.75 W. P. handsågar $1.25 Brnblock hytlar 30c pstänger Ark tvål 5c f delars glasuppsättning 35c lögskol tublets 9c Éxpress blyertspennor lc Uistin ritblyerts 3. ?jiideröfver"drng, pr yard.... 12c Vyertspennlådor, pr styck... .4 x 3 16 sken bultar, pr 100.. .22c x i karetbultar, pr 100 45c I tums No 10 skr uf var,pr groas 20c Igross asst. skrufvar 12 |un knob lås, kompletta 25c tåltrådsträdlinor 10c Jora klädkorgar 35c ilvaniserade vattenämbar., ,20c Begär rabatt märke. HOS A. CYPHER'S, East Ave. & 6th Str., Austin, Texas. ,0< y Sån^ g"(§ln)erica for 'ONl Ilar. A NT |k U ldail EERI1 kil b la £ Il ek U«tt rneå jnj ii^ano-aclKomptinjcinenl, ■ Ord och musik af 9T\atf(. 10i«f~...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 January 1902

1 t . >k T' lUXAS POSTEN. fllXAS fOÄÄDAGEN DK * 30 JANUARI ltM Få Våra Priser -i å- © ' t ?MA I coprntctrr VACKRASTE OCH STÖRSTA MRTERtUB LAUER af TAPETER Största fullständigaste lager af Bästa Målar Haterialer iicath äj MillitfiinN berömda Uuilway-leud och blaruUdo färger. i)cbs;i fnipci hut va U" 0111 försök vi^fti hik vura den l asta. Intft ntiny likahå bra". FttohLcrKlttH. Varor i vuxnHla- *tor. ilen Btoraf&rg-, glas och tapethnmleln 105-107 V. 6te Gatan. C. B.MORELAND. AUST1N. Brudbuketter och myrtenkronor tlllhandahälles vid det svenska nurseriet.. Tillskrif Al- fred Holm, 3003 Guadalupu street, Austin, Texas. Majs till salu. Undertecknad liar ett större lager af 1 Norr sackad majs till 1$.00 pr bushel i kvantiteter af 5 säckar och mera.—J. M. Klack, Round Kock, Texas. Kvinnoföreningsmöte. Kvinnoföreningen inom sv. M. K. församlingen härslädes hällor sitt. sedvanliga månadsmöte hos herrska- pet A. Sanders, 180! östra 6:te gatan, nästkommande torsdagse. in. o. kväll. All...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 January 1902

ifcXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TOi<SDA< EN DEN Ö FEBRUARI WJ 9 idska nyhe- |r. Kör första gängen, sedan ku diplomater kommo till Ki- Kos i onsdags a. d.de fråm- biakternas sändebud aft kejsa- |ngefär Kamma sätt. som bruk- vid europeiska hof. Alla, som ejsaren, tingo det intrycket, att ■ af någon tärande sjukdom. LNKRIKE. Philippe Des- , som i Fontainbleau grundlagt Et-museet, som innehåller före- [som erinra om kejsar Alexander (ch president Carnot såsom grund- are af den rysk-frunska alliansen, skänka staden Paris fyra tusen Jer och andra föremål,som ha afse- §e pa den nuvarande tsaren och jis besök i Frankrike.. Om muni- alradet gar in pä att mottaga gaf- fär Frankrike sälunda ett alli- Ismuseumjiumro tvä. f SPANIEN. Här råder mycken oro ch ängslan, och enligt telegram frän ladrid fruktar man, att den unge konungens kröning i maj skall bli sig- fhälen till en revolution. Arbetaroro- ligheterna i Katalonien fortfara, och socialister och anarkister söka draga nytta af stridighet...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Texas Posten — 30 January 1902

■ wmtmm r* j ■ 10' TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS, lORSDAGEN DEN 6 FEBRUARI 1902. I loprmCHT* VACKRASTE OCH STÖRSTA SORTER a.l E LAOER af TAPETER Största fullständigaste lager af Bästa Målar Haterialer Heath & MiUlffans berömda KaiLway-lead och blandado färger. |)eiaa frägca bafva genom försök visåt siK vara den banta. IugontLDff likaså bra". IföniiterKlaM. Varor i vagn sia- tor. Den torafärg-, glatt och lapcliiandeln 105-107 V. 6te Gatan. C. B. MORELAND. Tidtabell. INTERNATIONAL «& GBEAT NORTHERN. BÖDEEUT:—Ankomma, 4 f. m., 5.45 f. nu, 3.10 e. m., 8.50 e. na. * Afgå:—4.10 f. m. , 6.00 f. ra., 3.20 e. m., ö c. m. NORRUT:—Ankomma 10.40 f. <m., 2.57 e. m., 11.12 e. m., 12.10 f. m. HOUSTON & TEXAS CENTRAL. Afg;i 1.25.(1. m., 11.00 e. m. Ankomnia 7.20 f. m.j 4.10 e. m. I AUSTIN DIVISION. Afgå 8.00 f. m. Ankomma 6.50 c. m. _ AUSTIN. brudbuketter och myrtenkronor tJllhandalialles vid det svenska nurseriet. Tiiiskrif Al- fred Holm, :5003 Guadalupe &treet, Aubtin, Texas. Ned...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 6 February 1902

XAS POSTEN. Th« Univeigity LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 7de Årg. Löp. No. 304. . Austin, Texas, Torsdagen den 6 Februari 1902. Vol. VII. No. 6. i Snö- ill, du hvita och vackra snö! Jorden väl dig behöfver, et som har vissnat, som gått att dö, iHölte du stilla öfver! t Dyster att se är den mörka mull; I Kom att nu henne gömma! [Det som gör människan vemodsfull 1 Känns det så godt att glömma. Fall öfver åker, fall öfver äng! Ingen alls du förskräcke! Bred öfver tjusande Floras säng Sakta ditt hvita täcke! Gerna hon slumre ännu en tid, Slumre med fridfullt sinne! När hon står upp, så ljus och blid, Vären är äter inne! Bred öfver kulle och skog och lund Glänsande duken svala' Göre du ljuflig naturens blund, Blommornas vinterdvala! Hvilan är skön, hon blir ej så läng; Svärt är att sömnen sakna. Snart kommer våren med fågelsång; Dä skall naturen vakna. Fall öfver gator, fall öfver torg! Du får gerna dig sprida! Fall öfver koja, fall öfver borg! Fall öfver näjd...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 6 February 1902

I i: ■ I i st< Bä HO b'.Hl id förbö likaai fa tor. C. I SÖ C. 45 r Af e. m N< 2.57 nor Af Ai Af Ai ■och mj det sve. fred H. Austin, Ned I gär, den, att butik I n se bl ifvi Det tron lusten u| brandfört Mr T. Teras, Austin j county, c omnämd< träda km I ian i Tr; Aff Herr JB' boih pä Kl i Capltol har nu till sina xas. f här 1 st ner, 8' nom I Ilei ning män ' i si ad lade pil var dagen svär Texas nuiirn pä bä Vid sistlic slag t (d. v trötte eller ( vagna bud k' Föror stadgs vit o vana . ra—bi sande upplai liga 1 Vi Kn des h kväil< k lock samli in nor lille home någrt nya o kandi nar < ut tna fram! Hota söndu hade sa mil dan f b va rt och cl uttryc trcfli Ett den o< godt st und< lan n r agnet deles TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS, I OBSDAGEN PEN C FEBRUARI 1902. ...SVERIGE... i é STOCK 11 LO.VI. —Frän Petersburg telegraferades den 12 januari: Vetenskapsakademien bar valt kronprinsen af Sverige och Norge till hedersledamot. —Ångfartyget "Stockholm", som pa sin senaste r...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 6 February 1902

• v V '"'x ' TEXAS PCSTEN, AUSTIN, 1EXAS, TORSDAGEN REN 6 FEBRUARI !%9. Metropolisvilles Gåta, Kl.1.Kli Amerikanskt Landtlif i Västern- | Iakttagelser och skildringar AF EDWARD EGGLESTON. ************** x* K ** ! * ) (Forts. från. föreg. nr.) Hvad all den olycka beträffade, brännvinsflaska i fönstret. Det var om hennes broder förespådde henne, lustigt. Ganska lustiga, sädana pa- händelse hon gifte sig med West- hitt. I närmaste township hade fyra pott, afskräckte den henne icke alls. män uppfört ett hus öfver de sam- Sadana enfaldiga, älskande skaplyn- manstötande hörnen af fyra kvartsek- i som Katy Charlton's kunna icke tioner. En fjärdedel af huset stod [känna för egen räkning. Det är en pa hvarje "claim". Men sadana ut- [njutning för dem att offra sig helt vägar kunde icke gillas. För ingen [och hället i sin kärlek. idel. De voro ingalunda att förorda. För öfrigt lade jnrs .riausaby hela Emellertid hade nästan allt upptaget al na. tyngden af sitt inflytande i vagska- len, och hos...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x