ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 27 October 1910

První třídy řeznický obchod, John Rothschmidt majitel, HAIiLETTSVlLLE, TEXAS. '►® Pozor! Jl Moravia,Tex., i7.října.—Tímto! oznamuji, že dne 6. října jsem ztra- ^ ltiia smřnkii s,taoop„. | obchady, jež doporučují se vaši přízni: * Ě' ' Čerstvé ■ vírty, l(scbé, ,ko1.1 menty, ro.iiíné usmihM „ocbo.uk, i ,tLi vjroby a vílbeo veíkete zboži do obora loho sp.dajioi. U.rbcoiu. kMj d™. Ceny levne , obsluha řádná. Obchod na slutém nustfi. V nedut otevřeno ráno do 0 bod. Za kůže plutí neJvySBi tržní ceny. Xí ny.l r . , , , w . .... Hr v depsanoa jménem Josef Hájek !zároveň bylo při směnce Sj.oo v : hotovosti. Pročež varuji každého, i aby onu směnku nekupoval. Směn- ka má datum dne 6. října ijio. Joscťma Kutač. SHINER, TEXAS. PRVM8 ■ V Přední obchodv ve w ' / i Udržujte koně, krávy a slepice A jzdrávy podáváním Stock Food, jež rná na prodej H. J, Heye. 13 _ Sv. Nikodéma Odvádí i Chiii 1 onic vyléčí každý případ zimni ce,často v jednom dni. 23 centu, v lékárnách. • A Přední obchody ve -i t WACO,...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 27 October 1910

/ í# : ORAMZOVÉ A ; FÍKOVĚ STRCMY, růže stinné a okra- sné stromy, blumy, hrušky', jablka, broskve osvědčené na jihu druhy. Pozemky! Pozemky! Mám do prodeje tisíce akrů. pré- rií, lesft, a zdělaných a zah'zených# íurem ležících v okresích Austin, Wliarton a Fort liend za levných cen a na mírné splátky. Zajímá- te li se, pište mi a obdržíte českou knížečku popisující Okres Fort Bend. JOS. DĚDEK* Rosenbt-rg, Texas. ALGOA FRUIT & NURSERY CO. AMiOA, Galvestoa Co., TEXAS Přestaňte seti semena, jež vám nedají uspokojení a ušetřte si práci, čas, zlost a zklamání. Sejte naše vyzkou- šená semena. Naše semena jistě rostou, dají znamenitou úrodu a stojí často méně než semena jiných. My máme o- hromný výběr ve všech seme- nech. Pište na adresu: De Giorgi Bros., Council Bluffs, Iowa, o český semenářský katalog. Po- šleme jej docela zdarma. POPEK & JANČÍK vlastni hostinec pod názvem THE BANK SALOON CALDWBLIi, TKXAS. MA.if vždy na skladů nejlepai v?b?r víehodruhu iihuviri a ftVverovu Holko...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 27 October 1910

Sázeni a ošetřování ovocných a jiných stromků. Píše L. J. Filip, Yoakura. Sazením 11 |>H|irava půdy. Jest málo pozemku tak planého, že by nemohl býti připraven, aby v něm s prospěchem nemohly růsti květiny, zelenina a různé ovocné stromky, jestli patřičně jest připra- vena. Výsledek závisí na dvou věcech: na dobrém připravení pů- dy a její bohatosti. První má s tím více co činiti nežli druhé. K dobrému připravení půdy náleží hlavně patřičné množství dobře u- leženého hnoje v půdu zadělati v čas sázení. — Nemáme-li proležené mrvy a nemůžeme ji dostati, tedy posypme čerstvé .hnojivo lehce na povrch mezi sazenice a nechrne vy- konati ostatní dešti. 13yl-li poze- mek již dříve hnojen a j ropraco- ván, není ho při'sazení potřeba. Kosti jsou užitečný, ale nejsou dostatečný. Dřevěný popel měl by býti upotřeben mírně, neb velké množství vápna, jež obsahuje, moh- lo by spiše uškoditi. Také se od. poručuje umělé hnojivo chemické Když toto jest potřebováno, jest nutno zeptati se při koupi, ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 27 October 1910

OBZOR. f asn| is hospodářský, poučn} a zalravuj. Orgini S. I'. J. S. T, Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresa:-'OliZOlt", Hallettsvillo,Texas. 3E5 Zítíe <0* 3RL A General Karm and Family Newspaper. i not>' Organ of the S. 1\ J. S. T. Shromažďování fondu udrží Můžeme mluviti jen o štěstí, že Jednotu. zákon na podpůrné spolky dokro- Zdá se, že někteří členové naší čil aby placení do úmrtního fondu Jednoty dosud nemohou spřáieiiti ■ udržovaly v pravidelné výSi. se s novým pořádkem a pravidel- Členové každé jednoty stárnou a ným měsíčním placením. Nebez- když vyroste počet úmrtí, nestačí pečné odpouštění poplatků zalíbilo dvanáct obyčejných rocních poplat- se mnohým tak, že na ně nemohou | ků. Proto jest tu zařízení reserv- zapomeuouti a rádi by viděli, aby n^° fondu, aby se pak z jeho úro. staré časy se vrátily, při tom však i doplatilo, co na pravidelných pramenu, z něhož upotřebením lid- ské síly nové hodnoty se tvoří. Míním tím přístup ku kapitálu. Tak povstává...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 27 October 1910

♦> Let batonem do Evropy se nezdařil. Na palubě britického parníku Trent, 18. Hjna. —Moji stateční a věrní společníci na řiditelném balo- nu America jsou v bezpečí na pa lubě parníku Trent, byvše vzati i zaclly1'1'' dnes ráno v 7 hodin po dvouhodin- 300 stop nad molem, ale bylo zjev-! Obžalovaný byl podroben křížo- no, že se na dlouho v té výši neu- vému výslechu od Richarda Muira, držíme. — Když parník připlul pod nejobratnějšího anglického advoká- nás, jeden z našich lidí rozřízl plá- ta v trestních záležitostech. těný kryt našeho koše a spustil pro- otázku, zda-li od 1. února slyšel vaz, který muži 11a Trentu chtěli něco o své manž< Zrovna když se zdálo, Crippen, že nikoliv. Rovněž nedo- že muži provazu se chopí, zavál! vedl Crippen uvésti důkazy, že silný vítr a nás od lodi i s prova- manželka jeho, když odcházela od mu*** Tato banka vydává certifikáty na vklady, které nesou j|j čtyři procenta na vklady, které jsou uloženy na |j ' celý rok. nebo dvě procenta na šest měsíců...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 27 October 1910

MEMENTO MOŘI. # t panička v okamžiku poznala hlas svého muže. Nemeškajíc vybělila veu a tu spatřila něco, co ]i velice zarazilo. Jejího Vendlu vedl Šťou- ra pod paži a prvnější jaksi nejisté se kolébal. "Co je s tebou, Vendelíne?" tá- : že se překvapená ženuška. "He-hehe-hyk!" smál se náš : statný nábytkový agent. Koupil — hýk — jsem si — hýk — opičku u (Dokončení.) "Možná, že co agent se nepoho-; dl s některým kostymreni, nebo mu dodal špatný nábytek za vyso- kou cenu a též možno, že mají ti chlapi slušně oděného Vendelína za boháče a chtějí z něho tímto způ- i sobem vytlouci oněch pět tisíc do-, ,,A t nebyl na již.straně?"t4ie Proto mu neustále P°slla''; se paní zamračeně. lístky s výhrůžkou "memento mo- _ potkal m ,ho _ "" fxhnf žádají zmíněný obnos v , hyk kostypuaa zapadli jsme__ hyk angličině. V poslední dobe zač.aá _ četvenkovi Xen druhý_ hyk ta banda, která v New Yorku pro- _jimá větSÍ než já _ checheche! vedla již několik vražd, ohrožovat i naše město a můj přítel není prv-...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 27 October 1910

.... '.,*1 I u I 1 I I ■■ ■Si a i i id 1 v . Galerie monsignorů. Do galerie slavných monsignorů přibyly v tČchto dnech nové posta- vy velebných finančníků. V Ko- rutanech podnikli někteří politicky bojovní panáčci k hospodářskému povznesení zbožného lidu a jmu víry a církve velkolepé finanč- ní operace, při nichž zmizelo něko- lik milionů a to způsobem tak za- jímavým, že soud se ujal velebných spekutantú, aby s nimi za mřížemi A. P. Wiirfel laciné zboží dodával i některým kanovníkům a žen- ským jemu milým klášterům. Te- prv po dlouhých letech dostalo se k uším akcizáků, že pan probošt se úploě věnoval pašování a že sprá- vu potravní daně připravil již o v zá- i °brovské obnosy peněz. Jednoho kritického dne na večer nalezli akcizáci u újezdské brány v kočáře posvěceného odpůrce po. travní daně dva metráky rýže a ji- né zboží dani podléhající, a ozná- sestavil účet zisku a ztráty. Praž- í mili to příslušnému úřadu. Novi- ský monsignore Drozd nalezl zna- j nářské zprávy o tom vyvolaly...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 27 October 1910

Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. Doba přÍHtoupt-nf nu $250 $500 Od IX il lo 21 roků... . 15 ctil.... .. 30ctň. II .VI . ' 25 " .... 18 ' .... .. Sáctu. " 2tl ' HO " .... 23 •' .... .. 45 " , •* 31 ' ' 35 " .... 26 " .... .. 50 " . " ati • 1 40 " .... 30 " .... .. 60". 1. 4, . • 45' " .... 35 " .... .. 65 " . " 45 ' ' 50 " .... 40 " .... .. 75 " , " ISO ' • 51 " .... 45 " „ 51 ' * 53 " .... 50 ' " 53 ' • 53 " .... 55 " " 53 1 ' 54 " .... tW " " 54 ' ' 55 .... tií " HLAVNÍ CitADOVNA: Josef Duífk jr., předsedu, Chldwel), Texas. Jom-f Mikcska, uiistnphidsedu, Wealey, Texas, J. H. Kuběna, lujemiilk, Fayettuvilh, Texas. J. J. ťrrka, pokladník. New Uliu. Texas. Účet in vviM.r: Jan Kuřera, KllÍQK«r, Texas, J, M. lialnmíčck, Ka.vettevihtí it. 1. Texas. Albert Fienftk, ťlum, Texas. Dozorci: Tom. Krajía ml.. CiildwHI, Texas, Frank štcfka. Unnuer. Jan Damek. Senly, 1"X. Met. r.iíiltal, právní raiJ.-.!. MAiff^nk nnnlnllrv rfn iimrřního fonitll* siooo .00 I .70 I . « 81.00 11.30 11.30 A...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 27 October 1910

Pro úplnou bezpečnost uložte vaše peníze ♦ ♦ ♦ temple State ♦ ♦ ♦ ♦ J5ank| i Vklady v této bance Ý jsou zaručeny zájist- - ným bondem dle záko- na tohoto státu. LMIflAS DEFT STORt Obrovské snížení cen. íim Naší zásadou jest: Nejprve bezpečnost, pak liberálnost- 4 proc. úroků ze vkla- dů na čas. Státní a okresní depositní pokladna. Dr. L. H. RODDY lékař a ranhojič CAMERON, TEXAS. Office v lékárně Geo. A. Thomas. Telefon 61—Residence 181. LOUIS KAHANEK, poltrobntcký závod. Pohřby Imlsainování mrtvol obstarává spolelilive a levnř. Mií nu s dč rukvfi, obrazy, rámy a skinrflzníeh, druhu. oboeonstvo vždy vlídní- u si>: " ífc bude obslouženo. EMIL J. MOTIS český právník YOAKUM, TEXAS. Písemné porinl.v po?tou $1.00. NeltPíBi soudy, riuoiiiuď. Pozemky. Notářství. Půjčky- Krásné pohiednice! PRÁVĚ jsme otevřeli nový obchod na zasílání pohlednic v jií.ním Texasu. a máme na skladi milliony nejkrásnějžích a nejnověji zhotovených poštovních lístku. Zvláštní výbír karet znázor- ňujících bitevní ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 27 October 1910

9 fgr* Í}j, A má' Hb ' r- "*v , : m mS f 1> <ř> / . r OBZOR.I Časopis hospodářský, pěněny ti zábavný. Orgéu S. 1'. J. S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresa:''OK/OH". Hallettsville,Teias. A Ueneral Farm aiul Family Senspaper. Organ of tlíc s. IV j. s. T. VZHURU DO WACO! Published Every 7 hursday \ by F. G. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscription,$1.00 per yc.ir. Advertising ratcs on application, Vcíkcré zvřrnlékařskó dotazy (s poznámkou, že mnjí býti znulíiny "OI /oru" k otištěni,* ailrc- Bovňny k zodpovídáni buďte/ řenkému /.vérolékaři a spolupracovníku tlr. H. Kellerovi. 2( 15 So. Miliard ave., Near 26th St., Chicago, III. [••I i *. bt. jfarrrrtf íTfrffr--- ■l'; ,r f r i- ' ií p i fi f> i **wMHLL !U-, f -JÍi: trWyii m ' ■ L r \ ,.f vjí "■ VELKÁ MANIFESTACE = I TEXASKÝCH ÍI OTEVÉENl : WAGO GOTTON PALACE, dne 15. listopadu 10. Thursday, October 27, 1010, Jsem okolnostmi donucen pře- státí denní rozvážení chleba a pe- čiva po domech v městě. V ná- ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 November 1910

W®-. VOL. XX. HAI.LE7 rSVll.LE, TKXAS, THUKSDAY, NOVKMBF.R 8,1 10. NO. 14 OBZOR ROClSÍK XX. HALLETTSVILLE, TEXAS. VE ČTVRTEK 3. LISTOPADU 1910. ČÍSLO 14. Kntffd m Mtoni-tlmmatter Noiemb*rI9.1W8. nl th« post offii* at llallrllsvitlr, Tc>iunder 11,>-actof Mnrch J, Ifirt. Austiti otec a syn. "Založení osady jest zemi pro- spěšnějším činem nežli skvělé ví- tězství", řekl Bancroft, anásledov- mě muž, který jako neohrožený vidce výpravy v důvěře ve své předsevzetí řídil kroky a práci lidí ■a jeho radu se spoléhajících a tak dal základ k novému státu, jest eprávněn k díkům celého světa. První osadu v Texas založil Stephen Kuller Austin. Muž ten- to nepopřál si odpočinku, aniž bral ohled na své osobní zájiny, od té chvíle, kdy vstoupil na půdu Te xasu. Prorazil černými lesy, pro- jel panenskými prériemi, aby od- kry! poklady málo do té doby zna- ného území. Velké dílo, k němuž otec djl podnět, syn vykonal. Moses Austin, otec Štěpánův, byl muž podnikavý, a ducha by- strého a syn v niče...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 November 1910

I I VI} , í .1 fiřadoyny tajemníka HleviiíHo Rádu. Oznanidií úmrtí fis. 227., 228. n 229. Sestra Karolina Svoboda od řá du Vesmír, čís. 6i., zemřela dne io. října 1910, v stáří 38 letech, na zápal slepého střeva. K Jednotě přistoupila 18. dubna 1909. Číslo certifikátu 5900 a dle stanov opráv- něna jest k podpoře v částce $500. Sestra Rozalie Sebesta od řádu Rovnost, čís. 7., zrmřela^dne 15. října 1910, v stáří 64 letech, na stvrdnutí jater. K Jeduotě při stoupila 1. Července 1897. Číslo certifikátu 70 a dle stanov opráv- něna jest k podpoře v^částce $250. Bratr Fr. Kovařík od[jřádu Bílá Hora čís. 16., zemřel dne 25. října 1910, stár jsa 39 roku, na rakovinu. K Jednotě přistoupil 12. července 1904. Zaměstnáním byl* rolníkem. Císlo'certifikátu 5945*a dle stanov oprávněn jest k podpoře ^v částce $500.00. S bratrským pozdravem, J. R. Kuběna, taj. H. Řádu. Kovář, Tex.— ftád Osvěta, čís. 52., odbýval mimořádnou schůzi za účelem otevření nové síně. Slav- nost započne o poledni dne 6. li- s...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 November 1910

Zasláno Pánům řiditelům n tajemníkům R. V. O. S. Cténí pánové! V protokolu z Vaši schůze v Sealy, ze dne 20. června 1910, na- lezáme následující odstavec: «• Učiněn dotaz, zda-li tajemníku vrácen byl certifikát od pojištění katolického kostela v Ammanasvil- le, Tex., jelikož po vystavení ono- ® ho kostela — kostelní výbor vzal pojištěni na onen kostel nově zbu- dovaný, u společnosti jinonárodní a ze zbytku dřeva onoho rozbitého kostela byla vystavena dosti velká fara." Ve schůzi osady "Vlkov" R.V. O.S., Čís. 62., uznán onen odsta- vec nejen urážlivým vůči nám, sta- vě nás do pochybného světla, ale ^ též za úplně vylhaný. Dole po- depsaní občané byli ustanoveni, aby záležitost tu v "Obzoru" vy- světlili, aby údové R.V.O.S. byli obeznámení se skutečným stavem věci. Kostel ten nebyl ještě dostaven dne 20. června 1910, a byl pojištěn u společnosti jinonárodní co ma- teriál a ne co kostel. Po vyplace- ní pojistného od R.V.O.S. tajemní- ku našemu nebylo nařízeno vrátit certifikát, a 28tý ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 November 1910

OBZOR. ■ • i -i 'I ! 'I ; I ř| ;| í* P V. ■ I n.*-i; i | I 1 : | li 4.; II 11 %. .* ffi > i 1 7 •, x i Časopis liinpiidiiřský, pimí-iiý a zaljitvný. Orgín s. 1'. J. S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatná ročně $1.00. Ailrosn:• 'OlSZOlt", Ilailcllwilli',Texas. O 33 SS O 2říL A 1'nnii iind Fnmilj- Newspaper* Orjran oř tlíc S. I".S. 'i'. Pojišťování. | plati li uřtdo pojistné, které zahr- | nuje v sob£ mimo vklad té?, popla- -! Pojišťování v!ccli odborů jest přika- tek pojišťovací, má záruku, že po Puhlished Every Ihursday by F. G. Fabian, Hallettsvttle, Texas. Subscription.íl.OO per ycar. Advertising rates on application. V -'i!<eré zíčrolókařshé ňntnr.y (b po*nAmltou, •>,e mujf bvll 7.in'únv "Oh*nru" k otintóni.) itílro- eovíiny k zodpovídáni buďte/. iVskómn zvřrnléknti a K[ioltiprr covn(ku <Jr. R. ílfllerovi, 2015 no. Miliard ave.. Nenr 26th St., ChicnKO, III. Thursilay, November 3, 1010. Nejsou to stanovy, jež plodí v íádu a Jednotě svorného ducha, nýbrž svoruý duch, o...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 November 1910

Kapitán Kanaja ■ Obrázek z .Ispouttkn od (I. Tna-ltoflH. 7. ruštiny pfeloitl P. 1 :!'linr 1. Jednoho z posledních dnu měsí- ce října roku 1904 služebnictvo v domě předsedy tokijského soudu Konsuke činilo přípravy k domá- cí náboženské slavností. Kamida- na, t. j. rodiny stůl, byl všecek 0- krášlen kvítím. Takový stfd, tě- sně přistavený ke zdi, nahrazuje v Japonsku oltář. Mimo květin, zdobily stůl zlatě, drahocenným la- kem natřené tabulky, tak zvané "mitaraoširo",což v doslovném pře- kladu znamená "zástupce duší". Na těchto tabulkách zaznamenáva- jí se jména, stáří a den úmrtí zem- řelých členů rodiny, jichž památka je svatou, tak jako náboženství Ja- ponců vůbec se zakládá na uctívání předků. Náboženská slavnost v domě předsedy soudu, jednoho z nejvá- ženějších hodnostářů v Tokiu, od- bývala se ke cti jeho syna. Osm- náctiletý Fuzumaro, námořní ka- det, právě dokončivší akademii, měl odejiti k válčící eskádře do přístavu Sasebo. První vstoupil do místnosti rčené k náboženskému obř...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 November 1910

i ú '■ I 1 I N i ! íii _ wj >\v !$ 1 f! I - . i I . i .1 ř i I i i Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍ ÚŘADOVNA: JonefrOuick ir., přťdBťdii, Cftldweli, Texus. Josef Mikeeka, llli&topfcdsedii, Wesley, Texas, J. R. Kubína, tajemník. FayeltcvUle, Texas. 1. J. Ijnka, pokladník, New Clni, Texas. Účetní výbor: Jan Kučera, EUinirer, Texas, J, M. Hnlumlftk, Kayettevllle lt. 1, Texas. Albert Fientlk, Cliiiii. Texas. Do/.i.rci: Tom. Krajča ml.. Cftldweli, Texas, Frank Ktefka, (imnjíer, Jan Ditmek, Selily, Tex, Met. 1'asdral, prAvní rádce. Doba přiHtoupcni na I2S0 $&()0 $1000 Od 18 do 31 roků... 15 ctft.... t .00 " 23 " 25 " ... 18 •; .... . 35etťi.. í .70 " 26 ' 30 " ... 23 '* .... .. 45 " .. í .90 " 31 " 35 " ... 26 . 50 " .. 11.00 " 30 " 40 " .... 30 M .... . 60".. 11.20 " 41 " 45 " .... 35 " .... . 65 " .. 11 30 " 45 " 50 " .... 40 " .... . 75 " .. 50 " 51 " .... 45 " „ 51 " 52 " .... 50 ' " 52 " 53 " .... 55 " " 53 " 54 " .... «0 " " 54 " 55 " .... 05 " 1. Adresář...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 November 1910

. ě 1 OD « | • i NAUČTE SE VYDEIjATI PENÍZE Z Kl/Í. NaSekniha. Trappers' Guide. jest tm pravou.' kterou potřebujete, nť máte v loveni vk' ?"ti«**t Čili ni<*. Dopijte si pro ni, po&leine Válu ji /dur- mu. Pouři vás. kdy. kde u jak liřiti pasti1, a také podává zákony bonebui Sríol. Států u Kanady. VyívStll váni, jak při naviti kůže pro trh a nej- výhodněji Je produtl. Protradi vkui vřeciina tajemství dspřS- n í honby u tak pomůže ulovitl muohom vlce vzácné zvl-b\ Jakého vnadidla v kterém př1- padř používat i nebylo dosud tak dQkladu& vypiánojako v této knize. Pište si o nud Kni- hu jeStě dnes. F. C TAYLOR & CO. Nejvřtií obchod kožeíinuml na svřtí. 650 Pur Exchangi- Bulldlng ST. LOUIS, MO. Tnšklii'mi smrtelné posteli. Koldil mezi dopravními cenami. Na jménti šibalského šprýmaře j Jistý farmář ve státu Missouri. j nezáleží, ostatně už je pochován a j bydlící šest mil od nejbližM žele, j o mrtvých má se vlastní; jen dobré j znióní stanice, zaplatil Si 90 za do-! I mluviti....

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 November 1910

I OBZOR. Okres Lavacn. Nevypiodávaiu. ani akcionáře neslile >7 ' r 1 a id | i -i i Vi. Časopis lio<poiiái'ský, potiťiiý a zulmvný. Orgiíu S. I'. J. S. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adresář'OBZOR", Hallottsvtlle, Texas. 'LJ? 53 ZSí ^E$/e A General Furiii and Fuinily Nenspapcr. Ortrnn oř tlie S. I'. .1. S. T. ■Ptiblished Every 7 hursday by F. G. Fabian, Hallettsville, Texas. Subsct'iption,$1.00 per ycar. Advertising rates on application. Voíkoró zvi'rolékař«lté dotazy (h poznámkou, žc m-i j( býti z alány "Obzoru" k otištěni,> adre- sovány k zod|)'ividáni buďfež frttkému zvěrolékaři a Hiinltipracovníku tlr, U. Ilcllcrovi, 2015 So. Millnnl ave., Near2<ith St., Chicago, lil. Thitrsday, Novcmber 3, IOIO. ta- n r v t - ji 1 (,llviim. ale za ncjiiižší možné ceny pro- D^. C. L. Kopecký projal- svůj dliválIl< Usi>okoJoilí zariK-ují. KavStivte domov zde a přestěhoval se do m,us ať koupíte íill nic. V. A. Haná Shine,r, kde se hodlá usaditi. ' : 1 ~? Velká p...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 November 1910

€ ) > t Různé zprávy. 1'oštovní spořitelny. Washington, 23.října. — Vrchní poštoiistr Hitchcock, tajemník po- kladu "McYeagh a ganerální ná- vládní Wickersham, kteří maji na starosti zavedeni poštovních spoři- telen, jak poslední kongres je v ži- vot uvedl, sjednotili se na seznamu měst, v nichž prvni pokus s po- štovními spořitelnami má býti pod- niknut. Jsou to následující: Besse- mer, Ala.; Globe, Ariz.;* Stuttgart, Arkansas; Orrville, Cal.; Lead ville, Col.; Ansonia, Conn.; Dover, Del.; Key West, Fla.; Brunswick, Ga.; Couer ďAlene, Idahn; Pekin, 111.; Princeton, Ind.; D^corah, la.; Pittshurg.Kan.; Middlesboro, Ky.j New lberie, La.; Rumford,Maine; Frostburg, Md.; Norwood, Mass.; Houghton, Mich.; l.iemidji, Minn.; Gulfport, Mich.; Carthage, Mo.; Anaconda, Mont.; Neliraska City, Neb.; Carson City, Nev.; Berlin, N.H.; Rutheríord, R. I.; Haton, N.M.; Choes, N.V.; Gallsburg, N. C.; Wahneton, N.D.; Ashtabula, Ohio; Guyman, Oklahoma; Kla- math Falls, Ore.; Dubois, Pa.; Bristol, R. I....

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 3 November 1910

I ■■ i* )K i i v !* Zločiny čenstochovských kněži. Z Varšavy n. října. Pokladnice čenstochovského kláštera, ve které jsou mishromáž. děny obrovské poklady, byla dnes úředně zapečetěna. Mezi klášterními skvosty, které zhýralý kněz Macoch se svou mi- lenkou zakopal, a které byly včera u vsi Proszowice nalezeny, je také zlatá koruna ze "zázračného" obra- zu, kterou daroval papež po loň- ské loupeži v klášteře. Uloupená koruna má cenu něko- lika set tisíc korun. Největšíanej cennější brilanty z ní však scházejí, neboť Macoch a ostatní kněží je za- tím prodali, aby měli dost peněz na svňj zhýralý život. Na koruně papežem darované zbývá násled- kem toho jen něco méně cenných kamení). Polští biskupové spolu s kardi- nálem Puzynou zakročili u papež- ské kurie, aby Čenstochová jako národní a historická "svatyně" zů- stala Polákům zachována. Dnes je však již jisto, že konventu pa- vlánskému, který byl úžasným pe- lechem loupeží, smilstva, vražd a všech možných neřestí, bude kláš- ter i kostel...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x