ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 June 1906

Frisinnad Veckotidning for svenskarne på Stillahafskusten. [ Red. Eugen Schaumans jordfästning. Eug. Schaunians stoft grafsattes torsdagen den 10 Maj i Borgå, under stor tillslutning. Nyländska studenter buro kistan. Efter denna följde anhöriga till Schauman, studenter, deputationer och en talrik menniskomassa. Under sång och musik sänktes kistan i grafven. En storartad blomsterhyllning hade egnats den dödes minne. Öfver hundra kransar från städer, landskommuner, föreningar och enskilda nedlades vid grafven. Entusiastiska fosterländska tal höllos. Den gripande akten afslöts med sjungandet af "Vårt land"- , " Strålande vackert väder rådde. C. A. A—n. Fastän edert bref kanske icke var ämnadt för offentligheten, tro vi att det försvarar sin plats, och förtjenar att läsas. Ehuru San Francisco nu ligger i ruiner, hoppas yi på dess återuppståndelse, och Oakland är lika fridfullt som alltid. Vårt arbete här i 15 års tid skulle ju varit förloradt om vi slutat nu, och om äfven här personer f...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 June 1906

GÖRAS FRISKA. Det önnes tusentals af våra landsmän som äro sjuka och som förgäfves sökt hjelp. Till alla dessa säga vi: FÖKTVIFIiA ICKE! Ni kan blifva botad om ni vänder eder till DR. COLLINS MEDICAL INSTITUTE, 140 W. 34 St., New York City. Detta institut är det enda i Amerika som specielt behandlar och botar alla sjukdomar. KRONISKA, PRIVATA OCH NERVÖSA SJUKDOMAR behandlas af de berömda specialisterna inom nämda institut personligen genom bref eller vid besök. Vi hafva under många år med största framgång botat Mag- och Bröstsjukdomar, Njnr- och Blåssjukdomar, Gikt och Reumatism, Hudsjukdomar, Hjertats och Lungornas sjukdomar Mannens privata sjukdomar, Könssjukdomar och Kvinnosjukdomar m. fl, m. fl. Det betyder ingenting om andra läkare ej lycGrundläggaren af Collins Medio»! Institute kats hjelPa ede- ,- r' tni ka\ blifva botad af dette i . , nnnn<,.l<r<1-nn enmf tur i.tr rnenno hnlr cinstituts specialister samt för ett resonabelt prisgga...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 June 1906

OAKLAND. En Utflykt. I lördags företog "Vestkustens" "personal" sin första utflykt efter de sista sju veckornas ansträngningar och mödor. Mr och mrs G. Thoren i Cotati, som de senaste veckorna haft lilla Martha i sitt landtliga hem, hade iubjudit oss, och på eftermiddagen begåfvo vi oss via Tiburon, San Rafael och Petaluma, till de vackra trakter der Cotati bland kullar och stora ekar är beläget omkring 46 mil från San Francisco. Den lugna frid som en lördagskväll på landet i den nedgående solens strålar förlänar sinnet, var särdeles välgörande, och familjen Thoreus gästfrihet var som alltid fullständig. De gödda tupparne fingo sätta lifvet till, och på färska ägg, filbunke, hembakade bullar och andra kräsligheter var det ingen ända. Hela söndagen lågo vi på latsidan i det länga gräset, konsumerande tre goda mål och beundrande naturen för resten. Det var tredje gången vi sjelfva foro denna väg! För första gången: då vi som "grön" yngling startade ut som "landsvägsarkitekt" i Sonoma-...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 14 June 1906

J A. JEPSON & CO. Svenska t^lädesbutiken. BÄSTA KLÄDER, TILL BILLIGASTE PRISER Moderna ytterrockar och kostymer $10 till $25. Hattar, Skjortor, Underkläder, m. m. Våra kläder äro försedda med tagelstoppning, så att de ej förlora form och skapnad, samt äro handsydda med silke. Vi pressa och rengöra edra kläder gratis. 537-539 So. Spring Street, Los Angeles. Hörnet af Mercantile Place. SAN FRANCISCO. Dödad af jordbäfningen. Axel \V:m Wistran afled den 18 april 1906 i den förfärliga jordbäfningen i Santa Rosa. Mr Wistran hade arbetat i Red Wood City, men kom till Santa Kosa den 17. Han fick sitt hufvud inklämdt emellan två stora stockar under det att hans kropp för öfrigt var fri. Han var född i Väderstad socken Östergötlands län Sverige den 7 nov, 1875. Han kom med sina föräldrar till Sheffield, Pa, den 5 augusti 1881, der han erhöll god skolundervisning, Han var en längre tid medlem af Logen Svea nr 2 S. B. af A. i Sheffield, och tillhörde äfven The I. O. O. F. och "Red M...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 June 1906

Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. 2i:sta Årgången. San Francisco och Oakland, Torsdagen den 21 Juni 1906. No. 25 Midsommar kvade. Du, Svea folk. p<1 fjerran strand Som samlats här i dag Att knyta fosterländska band I drufvans, guldets, .,olens land, Vårt hjertås varma helsning tag På skön midsommardag ! Fast fjerran skilda från den kust, Der lilla stugan stod Och barndom svann med lif och lust, Och som oss skänkte kraft och must, Vi älska den ! Uti vårt blod Du gjutit lefnadsmod ! Vi öfvergifvit dig en gång För andra tegars guld, Dock ljuder ännu dagen lång Vid vestervåg vår svenska sång Den helsninji bär till Svea huld Från land af vin och guld. I Californisk sommarprakt Här bjuds hvad vi ha bäst: Den svenska sångens tjusningsmakt, Hvars eko går från trakt till trakt Och bjuder hvarje svensk till gäst På fria svenskars fest! Alex. Olsson. (Ofvanstående poem skrefs för Patriotiska Förbundets första midsommarfest, som hölls i Harbor View park m...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 June 1906

CENTRAo- SAN FRANCISCO. — Pastor Ph. Andreen har meddelat att lian antagligen icke kan komma till San Francisco i tid för att hålla festtalet vid "Svenskarnes Dag" i Shellmound park. Synoden afslutar icke sina förhandlingar förr än den 19, och den 2ojnni hålles en exkursion, som nirs Andreen isynnerhet önskar deltaga uti, och äfven pastorn naturligtvis. Pastor Rodell, som varit borta en längre tid, återvänder dock redan den 22. Han kommer att predika den 24 i San Francisco. Pastor Andreen beder oss hembära hans ursäkt, ocli på samma gång hans lyckönskningar till en lyckad midsommarfest till Patriotiska Förbundet och den svenska befolkningen. — Svenska Nödhjelpskomiteen athåller sitt reguliära möte söndagen den 1 Juli kl. 3 e. m. i Luth. Kyrkans sal, 15th och Dolores st. — På lördag är det Nationalfesten som går af stapeln i Shellmound park. Ingen som kan, bör underlåta att närvara. En treflig dag i det gröna med svensk musik, sång och lekar, majstång, dans och sommarluft. Damer, som...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 June 1906

T SKÖN ELLEN ELLER FOSTERBARNET. Svensk OrlQlnalroman ni J. Brun. Resumé. Händelserna börja i Stockholm, der El len Sterner en kväll på. väg hem frfti skridskobanan vid Nybroviken öf verf allei af ett par halffulla herrar, hvilka förfor dela henne. Vid hennes rop på hjelp till skyndar en ung kontorist, Birger Elf man, son till en fattig arbetarefamilj p< Söder, och befriar Ellen frå.n fridstörar ne samt eskorterar henne hem. Straj utanför möta de hennes far, grosshandla re Sterner, sora tar sin dotter med sij hem, sedan han hjertligt tackat henne] ridderlige försvarare, samt bjuder honon till sitt hem. När Birger Elfman kom till sitt enkli föräldrahem på kvällen omtalade han sitt äfventyr, och af den ^löd med hvilken hai beskref den unga flickan, anade modern att sonen förälskat sig i Ellen. Några dagar efter detta äfventyr sat Ellen ensam hemma, då Birger Elfmai oförmodadt kom på besök. Under samtalet. anhöll han om första dansen mej henne vid en bal hos hans firmas ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 21 June 1906

Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning för Svenskarne på Stiiialiafskusten. Utgifves Hvatfje Torsdag från 594 Jones Street, Oakland, Cal. Telefon Oakland 7829. Prenumerationspris: Ett år $2.00 Ett lialft år 1-25 Ett kvarts år 65 Ett är till Sverige 2-5° Alla prenumerationer måste åtföljas af kontant likvid. I annat fall fästes ingen uppmärksamhet vid desamma. 8®?° AU prenumeration är bindande till dess prenumeranten tillkäunagifver, att lian ej längre vill hafva tidningen. " AUEX. OLiSSON, Utgifvare. aufRED brickson, agent. Vestknstens telefon n:r: Oakland 7829 " J Det påstås att Christian Science är humbug, men det mä-ste vara en humbug som betalar sig i så fall. Nyligen invigdes af detta samfund en kyrka i Boston som kostat en million dollars — och dessutom är skuldfri. Demokraternas parti lär komma att förstärkas med kapitalistintressena för att hämnas på Roosevelt, påstår en s. k. jurist. I)en demokratiska åsnan behöfver 110g kapital just 1111 0111 den skall kunna stå på be...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 June 1906

OAKLAND. — C. F. Salomonson, den bekante bicykelhandlanden, har flyttat sin affär till nr 401 12th street, bredvid den lokal å hörnet han i många år innehaft. Denna lokal är emellertid endast tillfällig, enär mr Salomanson hyrt en större butik i den nya byggnad som är under uppförande å Franklin street mellan nth och 12th | street, och hvari han kommer att inflytta med ett stort lager af bicyklar, motor cyklar och all till affären hörande, om några månader. Stort lager af knifvar, saxar, juvelerareartiklar, klockor och fickur. Reparationer utföras. — Svenska sällskapet ämnar någon gång i sommar anordna en utflykt men definitivt beslut har ännu icke fattats. — Sveuska konsulatet flyttar öfver till San Fraucisco igen i dagarne, och finnes i Montgomery block å Montgomery str. från och med den 2 juli. Henry Lund junior bekläder posten som konsul tills vidare. — Mrs B. O. Johnson var förra veckan utsatt för en svårare olyckshändelse. I sällskap med sin man var lion ute på en åktur, hvaru...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 June 1906

. SVENSK-AMERIKAS DAG PEN 3Q JUNI. I SVERIGE VESTERNORRLANDS LÄN. Härnbsandsbanan i olag. Natten till d. 23 Maj har jernvägsbanken å Hernösand —Sollefteå jernväg satt sig en fot på en längre sträcka vid öds vaktstuga, strax norr om Kramfors. Tågen kunna ej passera. Trafiken uppehfilles dock å ömse sidor om det skadade stället. Från Hernsösand meddelas vidare d. 24 Maj: Å Hernösand—Sollefteå jernväg har nu jernvägsbanken vid öd norr om Kramfors sjunkit i elfven till en längd af ett 60-tal meter. Det torde dröj^ inemot en månad, innan banken åter blir reparerad. Platsen för raset är belägen mellan Ångermanelfven och en brant bergvägg. JUKI TILL SEPTEMBER D. 15. S- DE SJUKA BÖRAS FRISKA. Det finnes tusentals af våra landsmän son: äro sjuka och som förgäfves sökt hjelp. Till alla dessa säga vi: FÖRTVIFLA ICKE! Ni kan blifva botad om ni vänder eder till DR. COLLINS MEDICAL INSTITUTE, , 140 VV. 34 St., New York City. Detta institut är det enda i Amerika som specielt behandlar och botar al...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 June 1906

SKÖN ELLEN ELLER FOSTERBARNET. Svensk OrlQlnalroman ni J. Brun. (Forts. fr. förg. nr.) Med en min, som ej för skämt va gjord, brummade han: — Brink, du gamla åsna! Nu har di spelat dig sjelf ett snyggt spratt. Di | är verkligen för gammal för att på del ta sätt förstöra en god affär. Plötsligt spratt han till. En misstanke hade uppstigit hos hc nom. Han fortfor i sin tysta monolog: — Månne hon verkligen fått den un ' derrättelsen af notarien? Skulle hai ha vetat det och inte nämnt ett ori derom till mig? Ja, ja, honom kan mai ju tro om hvad som helst. Ack, du dil ohängda skurk, nu gissar jag, hur de förhåller sig: du har mördat flickan och menniskan här, din egen dotter har legt dig. Jo, du är mig just ei härlig far, du. Men har du lurat mi| så grundligt, dfi ska' du också få me< August Brink att göra. Han skyndade ut. Och så Ifrig var han, att han ej ladi märke till den nian, som mötte honon vid foten af trappan. Först då han tornade emot honon och den andre svor til...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 28 June 1906

SAN FRANCISCO. Torsdagen den 28 juni. Pastor och mrs Philip Andreen väntas vara hemma den 28de eller 2gde juni. I sällskap med pastorsfolket kommer pastor och mrs David Löfgreu fr. Michigan City, Indiana. Söndagen den i juli kommer pastor Eöfgren att predika i högniessan i Ebeuezer-Kyrkan. Pastorerna Löfgren och Andreen äro gamla skolkamrater. Synoden har genom beslut uppmanat alla sina forsamlingar att upptaga kollekt eller göra insamling för det svårt pröfvade Ebenezer. De assuransbolag, som visat sig vara krångliga med utbetalningen — och de äro mänga — erhöllo förra veckan ett af guv. Pardee och borgmästare Sclimitz undertecknadt telegram, hvilket sändes direkt till de olika hufvudkontoreu, och hvari anhölls om snabb utbetalning af assuransmedlen till fulla beloppet. Flera af bolagen hafva lofvat uppgörelse med snaraste, men i ordalag som äro mycket sväfvande. Flera bolag hafva redan af kommissionär Wolf förbjudits att vidare "praktisera" här i staten, då de nekat förlänga tiden...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 5 July 1906

Frisinnad Veckotidning for svenskarne på Stillahafskusten. 2i:sta Årgången. San Francisco och Oakland, Torsdagen den 5 Juli 1906. No. 27 SOMMAR. Hvad världen ändå är vacker och däjlig alt se uppå, med sol öfver gröna vidder och sol örver sjcar blå. Hvad lifvet ändå är härligt, när sommarens vind är len som doften af röda rosor och doften af hvit syren. Från björkarnas späda kronor, som kanta min sommarvik, går som en sakta susning en drömmande fin musik. Från häggarnes gungande grenar faller den hvitaste snö, som fyller med tusen flingor min sofvande sommarsjö. Nyss slog en gädda i vassen, i dungen der näst intill en syrsa sin vaggsång sjunger, och bofinken slår sin drill. Ur skogen, långt bort i fjärrin, ljuder en vallarelåt — mitt hjärta är fullt af glädje, men mitt öga är fullt af gråt. Thorgny Waij.beck-Hallgrkn. Svemge-K^önika» Specielt meddelad denna tidning genom Svensk-Am. Pressbyrån i Stockholm. Eder korrespondent var i förra veckan nere i Norrköping, och bevistade den högt...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 5 July 1906

J. fl. JEPSO^ & CO. Svenska Klädesbutiken. -BÄSTA KINDER TILL BILLIGASTE PRISERModerna ytterrockar och kostymer $10 till $25. Hattar, Skjortor, Underkläder, m. m. Våra kläder äro försedda med tagelstoppning, så att de ej förlora form och skapnad, samt äro handsydda med silke. Vi pressa och rengöra edra kläder gratis. 537-539 So. Spring Street, Los Angeles.- ' Bränd till döds blef eu 67-årig enka, Susan M. King, under det hon brände en del afskräde i sin bakgård i no. 18 Beaver st. Ehuru försök gjordes genast alt släcka elden, som fattat i den gamlas kläder, var det omöjligt och hon afled 0111 eu kort stund. Theodore P. Shouts är den nyutnämde presidenten för kanalkommissionen och John F. Stevens chefingeniör. Låt oss hoppas att det blir mera gräfning och mindre diskussioner hädanfter. En fotograf har "skjutit" på presidenten i Oyster Bay, lyckligtvis med en camera endast. Presidenten slapp undan, men fotografen blef öfverfalleu af en detektiv, som anklagade honom för ass...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 5 July 1906

Juveleraren och Urmakaren HiEfni har öppnat afFär i 1623 Fairview, South Berkeley French Savings Bank 9» i. 1SS4 '3ESF V-vt f älsS kommer i dagarne att öppna kontor I Union Trust Bldg. Hörn. af Montgomery & Market st. San Francisco. George Kiimalelito MÅLARE Skyltar en Specialitet. 831 Alvarado St,, mell. 22:dra & 23:dje nära Hoffman Ave. c. j. RehK Skfäddape 941 14th St., nära Tyska Hospitalet San Francisco. Önskar ni att sälja edert lifförsäkringsbref? Jag betalar mera än lifförsäkringsbolagen. Adressera bref till: P. R. POULSSON, 510 Kohl Bldg, San Francisco. Mjölk, Grädde, Ägg och Smör från San Carlos Daipy För vidare upplysningar besök, tillskrif eller telefonera N S. Nelson, Egare, 143-145 Noe St., mellan 14th & flenry. Orders mottagas och levereras. North Star Bottling Works 3335 26th Street, Telefon White 211 Chicago Lager Beer och Porter. CARLSON & ANDERSON, Egare De berömda svenska Idun-medici-nerna böra finnas i hvaije hem. ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 5 July 1906

SAN FRANCISCO. Torsdagen den 5 juli. Svenska Dramatiska Klubben hade den 24:de juni ett mangrant besökt möte, hvarvid flera frågor upptogs till behandling. Det blef beslutadt att "Bror Jonathan eller Oxhandlar'n från Småland" skall i oktober spelas i Oakland. Vidare beslöts att en privat utflykt till Trestle Glen skulle hållas söndagen den 22 juli, hvartill vänner och bekanta äro välkomna. Som ej någon restauration der finnes att tillgå, torde matsäckskorgar medtagas. En konsert till förmån för de brandskadade i San Francisco gafs härom dagen i Salt Lake City, hvarvid miss Judith Anderson, Manskören Seandia, mrs Shugren m. fl. biträdde. Pastor Rydberg höll ett kort tal. Nettoinkomsten tros komma att uppgå till omkr. $100. Våra landsmän synas hafva undgått jordbäfning och eldsvåda utan skada till lif och lem, men många af dem hafva senare råkat ut för diverse olyckshändelser af mer eller mindre svår art. En af dem, som senast drabbats af en sådan, är den bekante byggmästaren Andrew O...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 July 1906

Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. 2i:sta Årgången. San Francisco och Oakland, Torsdagen den 12 Juli 1906. No. 28 SJUNG! Sjung, när vemod fyller själen, sjung, när hjärtat fröjdfullt slår! Sjung, om trött lik dagaträlen efter mödan tyngd du går! Sjung vid sländan och på ängen och i skog bland björk ocli tall; lät vid all din id refrängen blifva muutra toners fall! Lifvets skönaste förgyllning oss beskärts i sång och dikt, lifvet får sin högsta hyllning uti toners välljudsbikt. Därför mänska, du som lider under smärta, som förtär, gläds, att uti alla tider sorgen sångens moder är! Gläds, att än den solsky blänker öfver syndig, töcknig jord, som i sång och saga skänker millioner trösteord, som i drömmar barnet sänker, som ger ungmön lijärteglöd och, när tårflod ögat dränker, trösta kan i lif och död! Oskar Mkli-ander. Mount Tamalpais. Om från Friscos aska och grus, du längtar ut! — Ut till natur'n, den fria, der hvar minut Gifver dig färg på kinden Och mod i ba...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 July 1906

SAN FRANCISCO. Torsdagen den 12 juli. Det har änyo börjat glunkas om graft i San Franciscos poliskommission. Ett par af kommissionärerna började nyligen en glasoch porslinsaffär med specialitet för alla till saloonrörelsen hörande utensilier. Affärerna gingo raskt undan, isynnerhet som alla saloonegare nu behöfva ny uppsättning af dylikt gods. Men borgmästaren tyckte att det gick för långt, och fruktande ny kritik begärde han dr Poeheims o. 0'Gradys resignation. Det blef vanskligt för dem att bo i glashus. Senare har borgmästaren anhållit om resignation från Drinkhouse och Reagan, hvadan fyra nya medlemmar å poliskommissionen komma att tillsättas. Polischefen Dinan Hra komma att kvarstanna. Borgmästaren lär äfven hafva i sinnet att afsätta Maestretti, känd för åtskilliga politiska falsarier och f. n. pres. för Board of Public works. Borgmästarens ovänner påstå att han umgås endast med ' 'högdjuren" å den sociala rangskalan och att han ämnar tillsätta rika och inflytelserika affärsmä...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 July 1906

SKON ELLEN ELLER Prenumerera! Biljard. Förstklassig Bar. J. R. JEPSOH & CO. Svenska Klädesbutiken. BÄSTA KLÄDER TILL BILLIGASTE PRISER Moderna ytterrockar ocli kostymer $10 till $25. Hattar, Skjortor, Underkläder, m. m. Våra kläder äro försedda tued tagelstoppning, så att de ej förlora form och skapnad, samt äro haudsydda med silke. Vi pressa och rengöra edra kläder gratis. 537-539 So. Spring Street, Los Angeles. THE POPULAR JOHM HCKIiUMt) 125 FIRST STREET, PORTLAND, OR, BOSÅTTNINGSMAGASIN Tillhandahåller Möbler,, Mattor, Kokspislar och Kaminer på förmånliga månatliga af betalningsvilkor. Liberal rabatt för kontant. Aflägg ett besök och låt vårt svenska biträde, Mr Sunden, visa eder huru elegant och på samma gång ekonomiskt edert hem kan möbleras från vårt stora och välsorterade lager. Telefon Hain 1934 WFB. Sadsbf $ S©$s [dJ [IhkorporeradJ First och Washington Sts. Portland, Or. TELEFON ASH 1301 A. SUTHERLAND'S Svenska Specerihandel rekommenderas i landsmännens åtanka, ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 July 1906

Entered at the San Francisco, Cal., Post Office as Second Class Matter. BAST AF ALLA HUSMEDICINER SALUBRIN DR. P. HOKANSSONS (Eslöf, Sverige), stora uppfinning, ett fullkomligt giftfritt och alltid pålitligt medel mot yttre skador \ allmänhet, sår, inflammationer,, svullnader, brännskador, halsskjukdomar, etc. Toalett-Salubrin är ett fint, behagligt och synnerligen verksamt medel för hudens, hårets och tändernas vård. Sändes fraktfritt med Express, då likvid åtföljer order för minst två flaskor. Salubrin 50 Cents, Toalett-Salubrin 55 Cents. Skrif till The Salubrin Laboratory, Dr. Josua Lindahl, Manager, Cincinnati. Salubrin kan äfven köpas i Oakland å Vestkustens kontor, 594 Jones St. UNGDOMENS RÅDGiFVABE, en af oss utgifven bo k på 43 sidor, omhandlande lifvets hemligheter, Äktenskapet, många siats sj a k «tomar.deras filljdor o. w. v.; den borde IKsns af hvarje nng man. Sändes fritt i förseglat omslag till hvar och en som pa ett postkort eller i bref insänder sin adress till N. RO...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x