ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 August 1933

—Čechoslovák— V pátek, dne 11. srpna 1933. Čistá Láska Vítězí H. Courths-Mahlerové: Přeložil — Fr. Sádek "Tu jsme, bratrance! Prosím, pokloňte se nám, že jsme se tak přesně dostavily, zvo- lala Irma žertem. "Jsou již tři minuty přes čtyři,'' pravil a zářícíma očima vpíjel se do její postavy. "Opravdu? Potom nám nejdou naše hodin- ky stejné přesně. Tetičko, máš klobouk opět na stranu. Pojď a odlož si jej. Tak trochu cí- tíme se ještě na Falknově jako doma." "Vy byste se tu měly vždy cítiti jako do- ma, Irmo," řekl vřele. Irma se zarděla a o- brátila veškeru svou pozornost k tetě Kristi- ně. Pomáhala jí mlčky z pláště a stáhla ji rukavičky. >( "Pustíme se, bratranče, hned do práce?' otázala se neprodleně. "Jak si přejete, Irmo. Prosím, pojďte se mnou do mé pracovny." "Dobrá, ale co si zatím pdšneme s tetičkou, aby se nenudila?" "Ale dítě, já se nikdy nenudím," namítla stará panna. Norbert obrátil se k ní s prosebným pohle- dem. "Teto Kristino, směl bych vás prošiti, aby- ste zatím ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 August 1933

V pátek, dne 11. srpna 1933. —ČECHOSLOVÁK— i Naše pošta. "| i Slet SoKolský byl velkolepý j a velmi dobře proveden, jak J j pořadové nástupy tak i cviče 1 ZPRÁVY Z CAIDWELL. vypadá, že máme čím dál tím • !ce, dejte pozor mokří a vol- Dne 15. srpna naše osada *e dobře. | j ní na nářadí, vše bylo mistr bude pořádati "barbecue', a Naše Co. E. 143 Inf. T. N. i ně provedeno a hojně potlesky aby to lépe chutnalo, pozvali Gard v sobotu ráno odjede na . Caldweu, Texas, odměněnováno. Myslím, že naši výboři Bačovu kapelu, kte- 14-denní cvičení do Palacios. Ctěna redakce : žádný jiný národ nás nepřed rá bude ve dne i večer vyhrá- Dejte řetízek na pana Vo Chicagská výstava pokroku Diváků na sletu bylo více vati. Dp. Urbanovský a jeho trubu, až tam začnou střílet jest velkolepá ale bylo již mno-!Jak 60,000, hlediště na Vojen- pomocníci připravují znamení aby neutekl do lesa anebo mu no o ni v novinách psáno, a ském poli má místa dle do- tý program, však jej znáte tam raděj nic neříkejte, aby se ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 August 1933

* . V pátek, dne 11. srpna 1933. ' —Čechoslovák-- Čechoslovák AND WESTSKÉ NOVINY Pnblisheu every Friday by CECHOSLOVÁK PUBLISH. CO. West, Texas. OFFIOER8: Aag. J. Morris, President Jos. F. Holásek, Sec'y-Trea& DIRECTOE8: Aag. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, Vine Šula, Jos. Pavlíček Redaktor — Aug. J. Morris —Editor Předplatné $2.00 Subseription Do Evrepy $3.00 Ceny oznámek sdělí se na požádání. Adrertising rates on application. ŽÁDNÉ osobní útoky a dopisy uráž- livého ebsahu se neuveřejní. no zlato, v kterémž roku mě- sto vzrostlo na 10.000 osob. San Francisco bylo zničeno tři- kráte a sice třemi obrovskými vděčíte se nám i dráze, jestli žitost vyrovnati se s tím a tím la veliká spotřeba bavlny, a přijatelnou výši lze nejsnáze budete žádati, aby všechny do- již deset neb více roků a nyní také se očekává, že i v bu- znehodnocením peněz, které se dávky byly dráhou Katy posí- mám příležitost", anebo "po- doucnosti bude veliká poptáv- projeví zvýšením cen. To je lány. Přede...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 August 1933

V pátek, dne 11. srpna 1933. —ČECHOSLOVÁK— nejsou. O naší republice a Je jím stařičkém presidentu se velmi pochvalně vyslovili, Jde prý to tam vše klidnějším cho- dem. Mě-li jsme tu v Texasu po- tíže s nízkou cenou bavlny, Ion v japonském slohu provede- mnohé lidi z mnoha vzdále- ný hostí vystavené produkty (ných končin. Prohlížeje sobě této ostrovní říše. Ukrajinský obchod ^íarshal Fieldův, byl pavilonek je rovněž velmi pou- jsem pojednou překvapen poz- tavým malbami ukrajinských'dravém: "Servus" od jedno- umělců, výšivkami a různými ho ze dvou pánů, kteří se mi drobotinami. Italové také ne j zdáli povědomými a. na mne opomenuli výstavu poměrně do-J již po delší dobu hleděli. Rek-'jinde měli též svoje "truble". bře obeslati a jich nynější ka-jnu též: "Servus" a poněvadž V Idaho jsem zvěděl od far marádi, Maďaři předvádí A- byl to kdys obvyklý německý1 mářů, jak museli jeden čas merice také různé práce a pozdrav a fisáže zdravícího I prodávati pšenici za 19 cen" produkty své vlasti....

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 August 1933

—ČECHOSLOVÁK— V pátek, dne 4. srpna 1933. r-. I I Houstonské kapitolky. Tak už jsem z prázdninové- ho vandru doma, trochu opá- len, ze zad již svlékám kůži jako had pó druhé. Prvou se- 0,"-c' uu"'* a rn. mnohem lepši. Koštoval jsem Brzo budeme míti volby o- hledně té prožluklé prohibice. Těšite se mnozí, že až bude zrušena, jak si pochutnáte na 3.2 procentním. Nerad někomu kalím radost, ale není to tako- vá vzácná rarita, jak se domý- šlíte, dobrá domácí várka je škvařilo sluníčko v Idaho a ro-. . . , zmočila slaná kouoel ve Vel- ten Pivovarnicky tovar v neko- zmocila siana koupel ve vet , tát h , nebyl jsem Jim kem Solném Jezeře, druhou mi ' . , , spálilo texaské sluníčko. Hod iiě před mým příjezdem pr- šelo a to víte. teploučko a vlhko našeho přímoří pomáhá hodně ku bujnému vzrůstu trá- vy. Měl jsem sekání dost a konaje tu práci v tričku, hod- ně jsem se na zádech a krku opekl. Stal jsem se oběti své hlou- posti, napodobuje nynější zvyk tak nadšen a laciným take není. Deset až dva...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 August 1933

f —Čechoslovák— V pátek, dne 11. srpna 1933. Suey", ale když jsme si pro- [ budou deportováni. hlédli čínskou grocerii, Karel | Vychází tam také čínské no- pravíl "děkuji pěkně; můžeš; viny a všude vidět čínské na- jiti na Chop-Suey sám." V ob pisy. Některé buiiovy jsou ta chodech těchto je vidět sva- ké stavěny ve slohu východ- zečky jakési divné zeleniny, ním. Část tato jest malebnou hlídka (actual field work) bu- 7 ■ de vykonána asi 260 zeměděl-, HlCStS & OKT*eSU. skými výchovnými instřukto-, - ry z jihu, kteří budou přehlí- ~ b'ecny Josefina Milber- žeti části vyorané, jakmile ty > Bone a Jane Urbanov- to budou vyjmuty z produkce, ^ y, a odje J j — "V lOW JCOl lUCWďUUU, LU UUUUU V^JXIiUt^ £J — 7 , kterou každý Číňan kupuje a a zajímavou částí města San za účelem zjištění zdali pro- ve čtvrtek na něko- kterou nevidět nikde jinde. Ji-, Francisco a jest největší ori- ducént vyplnil jeho kontrakt • mn návštěvě přátel do né obchody prodávají většinou entální osadou v Americe. ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 August 1933

—Čechoslovák— ar V pátek, dne 11. srpna 1933. Enniský Věstník POŘÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě oznámte jemu. KTERÝ ZVlTÉZf. í — Emil Nekuža přijel se VAŠE STRAVA A ZDRAVl. j podívati na Ennis a navštívil' svoji rodinu a své kamarády , Význam čerstvého vzduchu, a též kamarádky! j (Píše Shirley W. Wynne, M. D., — John Juřík s manželkou Dr- p- H- 'koinisař zdravotnictví z Ťroop, Texas, dleli zde ná- města New Yorku-) vštěvou u svých rodičů Jan , v . , , . , Juříkových st. j Když si berete sluneční la- — Pí. Frant. Borková, která zeó' máte současně i příleži- 2 Prahy Okla., dleli zde dlela v nemocnici asi po čty- tost vdechoyati čerstvý vzduch Frank Paták a jeho' dvé dce-|ři týdny na léčení na těžký J?k byl°, již poznamenano v 1 _ s+Airň ii nříníiH n^h VinpH no im nrcdchozíni článku, jsou cer- "ZÁZRAČNÝ PAS. rraiiK rai a* a jenu , Jest tomu rok, kdy ve Wash- rušky a syn na návštěvě u případ, neb hned na začátku předchozím článku, jsou cer ingtonu šlapala arnráda - * ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 August 1933

V pátek, dne 11. srpna 1933. —ČECHOSLOVÁK -7 VOD PÉRA VENCY VOTRUBY. Vážený vodbíratelstvo Čecho- slováka :— Nebejt tyho befelu zpravo- daje z Caldwell a leportera z Ennis bejval bych šrajbunku ganc zanechal, ale moje lan- tvrskej cejch mě nedá, abych se jako nejčkom nevozval, dy na mě pořád naléhaj. Já su vopravdu vod srdce rád, že zpravodaj z Caldwell se chce se mnou jako tudlenc smírčit, dyk přecejc sme voba dva vod ty proslavený rakou- ský armády, kerá by bejvala istě šecko vyhrála v tej po- slední válce, nebejt ty zatro- lený smůly, že než ta oudatná armáda, spešl ti lantvéři, moh- li šturmem vzít šecky ty fron- ty a jich prorazit, vona ta naše milá Esterajch to nevydržela a durchum durch se ouplně rozpadla. To ale nebylo vinou lantvéru, keři dycky věrně stá- li při císařů pánu, ale jak sem slyšel z jistý pravdomluvný huby, voni to zkecali nejvíc kanoňíři a infanteráci, keři e- nom chce-li ďát veliký pány, chceli holt enom befelovat, ale nechceli se fajtovat. Dybych já tam náho...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 11 August 1933

-^cechoslovak— V pátek, dne 11. srpna 1933. I Z města a okresu. — Slečna Julie Zátopková, ošetřovatelka, dlela ve West návštěvou u svého bratra W. A. Zátopka v neděli. • • — Náš přítel Václav Ježek obdržel zprávu z hlavní ná- rodní úřadovny slepých vyslou- žilců, že byl ustanoven prapo- rečníkem tohoto tělesa v o- smém výročním shromáždění a izároveň ve 13. národní kon- venci zneschopnělých vyslou- žilců, která byla konána v Cin- cinati, Ohio, dne 1. června. Gratulujeme příteli. yáclavovi ke cti, které se mu tímt<T jme- nováním dostálo. • • • Rodina Cll^s. Olšovských — V sobotu dne 12. srpna; bude pořádána taneční zába- va v síni SPJST. v Ross, při ' — V óterý dne 15. srpna bu-j — Po politickém shromáž- dě "v SPJST. parku ve W^st dění ve středu večer dne 15. pořádána lidová, schůze za tí- srpna, bude pořádána taneční hudbě českého orchestru pa-jčelem odvolání národní'přó-; zábava v SPJST. síni ve West, na Louise Kohuta.. Přijďte se hibice a uzákonění 3.2 piva jak při české hudbě ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 2 February 1934

Vycháíí každý týden. PŘEDPLATNÉ: Ročně ~ $2.0(J Xa pul roku ! $1.00 Do staré vlasti $3.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu; ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. West, Texas. AND WESTSKE " ljiV^ !j, ^ jUt OO OUR PART ROČNÍK (VOL.) XXIII. ČÍSLO (No. 5.) Lhůta k úpisu omezení bavlny prodloužena do 15. února pntered as second-class matter January 2, 1930, at the post office at West, Texas, under the Act oř March 3, 1819. 2. ÚNORA (FEBR.) 1934. S dalšími dvěma týdny prodlou- žené lhůty k úpisům omezení o- sevu bavlny a dodání kontraktů okresnímu zemědělskému agentu R. S. Millerovi, rolníci v okresu ČAS PLACENÍ LICENSÍ AUT ZMĚNĚN SNĚMOVNOU. Austin, Tex., 30. ledna. — Před- loha- Povolující prodloužení času McLennan do středy večera, kdy ^ zaplacení za license na auta do měla doba k úpisům skončiti, za- března, jako trvalý zákon, by vázali se, že vynechají z osevu 'a dnes schválena nižší sněmov bavlny 70,010 akrů. Celkový počet nou státní zákonod...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 2 February 1934

. '• .%• ' • > a - :Ú "> • l = %tv Plamen * ' Fápsala MARIE) KYZLINKOVÁ Cí- masku že ven- > V 'i SiO?' A Jemu měla náležet — Otřásla se hruzou i hnusem. Je]i oběť byla vskutku horší než smrt! "Proč váháte, Jiřino"! ozval se Kolář. "Ted' už nemáte důvodu, abyste mně nevěřila. Spíš já mo- hu mitl pochyby, splníte-11 své slovo, až vám dám onen dopis, kterým se usvědčím, čl vám nezáleží na Jeníkovi? Představte sl, že bude odsouzen k smrtí! že skončí na šibenici." Mučil JI s rozmyslnosti, Jaká Jí zbavovala téměř rozumu. "Přijdu! Přijdu!" mumlala přerývaně, zavírajíc bezděky oči před obrazem, jim vyvolaným. "Dávám vám své čestné slovo, že přijdu." "Děkuji vám!" vydechl a vtiskl na její ruku poli- bek. "Připomínám, že budu sám. Hospodyni pošlu na celé odpoledne pryč. A adjunkta ještě nemám." 17. Jiřina se sotva doplížila domů. Musila sebrati vše- chnu svou tělesnou 1 duševní silu, aby se úplně ne- zhroutila. Bála se, že Jí rozum vypoví službu, nebo že jinak onemocní a že se nedoži...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 2 February 1934

fctek, Oznámení kandi- dátů. All political advertlsiment must De pald in advance. Níže uvádíme kandidáty. kteří vas zadají o hlas a podporu v de- mokratických primářkách, dne 28. července 1934. TOM P. HUNTER za guvernéra WALTER C. WOODWARD za státního vrchního návladniho —————— Předhistorický svědek povol .-•* •• ••••• .... V O. H. CROSS za kongresníka z 11. distriktu. Okres McLennan: W. B. MOBLEY za šeriía: GIBSON OAYLE odhadčího-výběrčího M. J. MAZANEC za okresního komisaře v precinktu číslo 3. za daní Okres Ellls. LYNN B. QRIFFITH, za kriminálního okres, návladniho. D. K. ROGERS za okres, superintendenta škol K PATALII. (O. B. Pokorný) Na východě válka hrozí, Japan si tam v dlaně plije. U nás je to trochu horší. Tady už Je patálie. A čím dál tím hůře bude, neboť se to roztahuje. Nepomáhá ani bláto, jež nás právě oblažuje. Bláto nebláto, déšť nedéšť, patálie jenom sílí. Kam až bojiště obsáhne — vědí snad jen bozi milí! Podpáleno na všech stranách, Přijdou věci — možno říci. Vlasy ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 2 February 1934

ČECHOSLOVÁK AND WE8TSKÉ NOVINY Published every Friday by Čechoslovák publish. co. West, Texas. . 7 *•. —— j ' ' V Naše vláda odhaduje, že každým j rokem ve Spojených Státech jest smyto tři biliony tun prsti z poli a pastevniků vodou, přivoděnými velikými dešti. Grace R< Američtí diplomati provedli zna-| menitý kus práce v urovnání si- tuace na Kubě. Stalo se to tak hladce a klidně, že historici ne- budou moci ani vystihneuti, že Spoj. Státy měly v tom podíl. Skutečností ale jest, že president Bedaktor — Aug. J. Morris —Editor OFFIOEBS: Aag. J. Morris, President Joa. F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aog. J. Morris, Jos. F. Holásek, Ro°sevelt, Cafferg a Velles pou- F. J. Čoček, Vino Šula, Jos. Pavlíček m hedvábných rukavic a trochu předběžné práce na Kubě, a to poprvé. Taktéž použili děl, ale de- likátním způsobem. Jednoduše na- plnili Havanský přístav bitevni- cemi, namířili děla tam, kde chtě- li, aby byl pořádek a vše šlo hlad- ce, aniž bylo třeba jediné rány. Na Kubě byl zav...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 2 February 1934

pV.- -i i 2. února 1934. baryton na západě! Suí ť~v.-. Čínské vojsko v tmm jít ■ V/ IV Americká humoreska xe starých dob. (Poslal O. B. P.) Byla to malá hudební síň, patří- cí německému židovi a stála na levé straně ulice Kearney v San Francisku, když se jde vzhůru k "Barbary Coast." Vstupné se ne- platilo žádné. Od vás očekávalo se; pouze, že budete kupovati pivo sedě a naslouchaje zvukům hudby a bujení vtipu s podia. Sklepníci měli ty, kteří pili pivo, dobře na mušce. Neslušelo se dřepět dlou- í ho nad jednou sklenicí. Bylo by to sice bývalo lichotivé pro uměl- ce, ale s hlediska majitelova to nebyl žádný obchod. Řel jsem mrzutě ulicí Kearney a cázal jsem se sama sebe, kdy zavadím o nějaké zaměstnání, které by vpravilo trochu peněz do mé prázdné kapsy, když tu náhle pohled můj dopadl na pla- kát, který živé a barvité vypra- voval celý životo-a povahopis ne- obyčejného talentu, který vystu- puje na jevišti řečené sině. Z ne- zde jest skutečná fotografie sebraná za boje mezi naciona...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 2 February 1934

II [ 1 41 Enniský Věstník POŘÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě oznámte jemu. NAŠE SCHŮZE. Leti sokol, pěkný pták, letí vzhůru do oblak, letí nad matičkou Prahu přes Moravu letí k Váhu. Letí sokol, pěný pták, letí vzhůru do oblak. 8 písní touto a hřímavým "Zdar" byla ukončena výroční schůze So- kolské Župy Jižní v Dallas v So- kolovně v neděli dne 28. t. m., která trvala od deseti ráno až do 5:30 hodin večer. Jako pořádný obchodník koná své roční ballan ce tak i v každém spolku při no- vém roku se konají scfiůze, ve kterých se členstvu oznamuje práce, která byla vykonána za u- plynulý rok a ve kterých se činí přípravy ku nové práci pro blaho spolku a ve kterých se volí noví činovníci na přjští rok. Každým rokem se slétnou dele- gáti z každé sokolské jednoty v Texasu do Dallas, kde Je sídlo So kolské Župy Jižní. A tak i letos se slétlí, by vykonali své povinno- sti, by Jeden každý oznámil celou činnost ve své jednotě a aby vy- slechl radu a byl sám nápomocen na uskuteč...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 2 February 1934

V pátek, 1934. JAK 8A VYŠKRÁBAL STRÝČEK KRKOŠKA NA RADHOŠT'. -ř- v ; r Mexické krásky nastrojeny v t xmm1. Bylo to před hlstorickú chvllú, hdyž strýček Krkoška zpoza Tří skalky u Rožnova chytil bdesl sllnů myšlenku, že by sa též mo- hli podívat' na tu slovansků půť na Radoéť, hdyž hcíejaká valaš- ská noha chystá sa k vylezu na valašskú velehoru. Ačkolvěk přes Jejich hlavu pře- letělo už pěkných pár roků a no- hy Jim už tak neslúžlly, přeca] sa na to velice těšili. Hned', Jak Jim vlezla ta myšlenka do lebaně, měli tetka Filoména s nimi per- nú prácu. Strýček edem íurt dře 11 o té] pútl, že jako sa musá mrknúť na teho pánaboha Ra- došťa a aj přivítat' slůvanské vě- rozvěsty Cyrila a Metůda z Vele- hradu. To byli tetka úrt jak na špagátě. Strýček edem Filomén- ko tam, sem tam tetku aj po- hladili po líci, trochu lépli po zá- doch, edem, aby Jim tetka všec- ko dobře urychtovali. To museli Jim tetka všecko schmatiť a při vlécť do jedného kúta a tam háby, obuti, jezlvo a valašku pěkně nar...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 2 February 1934

ffw*f r • ~Í ■$ĚkĚĚĚMa$Sr!< ■ NEJSTARŠÍ RUKOPIS BIBLE. - " ' BMIÍIMBBMagfcSMi rovi, kde se stal nejcennějšim 0—0 0—0 0—0 snad dílem petrohradské knihov- i o— ^ KAŠE ny. Rukopis je psan na pergamenu, )—g q—q Z města a okresu. a také bil. Dostaly za ni 30.000 liber šter- linkú. Codex Sinaiticus má význam museum, se jeho putování kon- čí, aby tento rukopis byl zá- kladem nového vědeckého badá- protó, že je původním pramenem ní v dobách, k nimž svoji pozor pro poznání Starého a Nového nost vždy budou obrace i nej nůznéjší kruhy vědecké. )0( DVA CHORVATSKÉ LIDOVÉ ŠPRÝMY. ze zákona. Ve světě je na 2.000 řec kých rukopisů, které jsou opisy Písma svatého. Tyto rukopisy za- chovaly se ve středověkových klá- šterech. Je přirozeno, že při opi- sování a rozmnožování došlo k Kterýsi Maziňan cestoval četným chybám, které se přená- Slavonie domů a zahlédl na lou- šely i do tisku, když byl vyňalo- ce pasoucí se kobylu a vedle ni zen knihtisk a proto ti, kteří se velikou tykev. Maziňan si pomy- z...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 9 February 1934

i i Roénž Vychází každý týden. PŘEDPLATNÉ: .... $2.00 Na půl roku $].oo Do staré vlasti $3.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, bnďtež zasílány na tutá adresa: ČECHOSLOVÁK PUBLJSHIXG CO. West. Texas. f ■ - ff - i W " Í^Av\\ * AND WESTSKE NOVINY WE DO OUH.PMřř Mm ROČNÍK (VOL.) XXIII. ČÍSLO (No. 6.) pntered as second-class matter January 2, 1920, at the p ost office at Wegt Texas, under the Act oí March 3, 1879. 9. ÚNORA (FEBR.) 1934. Šest mužů zabito v krvavých bojích v Oklahomě ve dvou dnech. Sapulpa, Okla., 3. února. — Dva [ , úředníci a dva banditi byli na mí- i M0CN0STI MUSÍ PLATIT stě zastřeleni a třetí bandita váž-j * NEB POZBUDOU ÚVĚR. ně zraněn v boji na silnici sever- Washington, 1. února. — Osm- né odsud v 5 hodin v sobotu od- náct cizích vlád, dlužících celé poledne. neb částečné válečné a poválečné Usmrceni byli: Tom Brumley, dluhy Spoj. Státům, musí zapla- náčelnik policie v Sapulpa, C. P. tit;i své dluhy, anebo nebude jim Lloyd, policista z tohoto ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 9 February 1934

V 7 í ' • Čistý Plamen Napsala MARIE KYZLINKOVÁ Jeho slova byla jako nekonečný proud, ale nevzbu zovala ohlasu u té, již byla určena. Dívka seděla ztrnule a nehybně jako chladná so- cha z mramoru, jíž ani ohnivá slova nemohou vdech- nouti život. A tu se v Kolářovi probudily všechny nízké pudy, jaké dřímají v každém člověku pod slupkou clvili sace a ukázněné výchovy. Vrhl se k ní a začal ji opět divoce, nenasytné líbat. Pak ji uchopil kolem pasu, zdvihl ji jako pírko — s odporným výrazem fauma ji nesl ke dveřím sousední místnosti. Nesl ji jako kořist, již mu nic nemůže vyrvati a tiskl ji k srdci, jako lakomec svírá ňejvzácnější svůj poklad. "Mni Má navždy!" blábolil jako šílenec. Ale náhle byly jeho kroky ohromeny hrůzou, ja- ké v životě posud nepoznal. V síni se totiž ozvaly prudké kroky — a ihned nato se rozlétly dveře pokoje dokořán. Na jejich prahu stál Jaroslav Bartoš, bez klo- bouku, uřícený kvapným spěchem a těžce lapají- cí po dechu. Kolář hned Jiřinu nepustil. Nemohl se vzpa...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 9 February 1934

- m m . V pátek, dne 9. února 1934. —CECHC : i 4 " . iir , % ' - > Oznámení kandi- dátů. All political advertlsiment must De paid in advance. Níže uvádíme kandidáty, kteří vás žádají o hlas a podporu v de- mokratických primářkách, dne 28. července 1934. Z KRONIKY MČSTA ROŽNO- VA POD RADH. TOM P. HUNTER za guvernéra WALTER C. WOODWARD za státního vrchního návladního O. H. CROSS za kongresníka z 11. distriktu. Okres McLennan: W. B. MOBLEY za šerifa: GIBSON GAYLE odhadčího-výběrčího dani M. J. MAZANEC za okresního komisaře v precinktu číslo 3. Okres Ellis. LYNN B. GRIFFITH. za kriminálního okres, návladního. D. K. ROGERS za okres, superintendenta škol Okres Hill CLARANCE J. SMITH za šerifa. Napsal Čeněk Kramoliš. j/gf Předplaťte sl Čechoslováka Pouze 22.00 na rokl DEVÍTI DESETINÁM DÁ SE PŘEDEJÍT!, Děvět desetin všech nemocí ame- rického lidu může býti vystopová- no, že pochází od zácpy, tvrdí lé- kaři. Zácpa vrhne do tělesného sy stému jedy, které seslabí každý or- gán v těle a násl...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x