ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 25 September 1896

marna ■ u ' ■ i T **) $.o^c/ y ?k TEXAS POSTEN I ÅRC. NYHETS- OCH ANNONS-TIDNING FOR SVENSK ARNE I TEXAS. Austin, Texas Fredagen den 25 Sep., 1896. VOL. I. No. 24. -salNYTT GODS! NYA PRISERS STÖRSTA LAG J3IR, Jk.\F1 3STYASTE Host- och Vinter-kläder, samt Tygers som katt uppvisas i Austin hos IDOIsT "WIXJS035T'S_ Jag har för den kommande säsongen erhållit ett af de största och vackraste lager af Kläder, Tyger, m. m., för män, gossar och barn, som någonsin förekommit här i Austin, och jag kan derför under denna höst sälja Eder detta gods till det billigaste pris ni hört. Jag har köpt mera gjds denna säsong än någon annan firma i Austin, och när ni komma hit så finna ni största lagret af Kinder, Tyger, Hattar, och billigaste priser hos UPPENBARELSEN. Hon kom från liöga fiisiet blå Nedsviifvande på slliVervingar. I lena, hvita hiinder små Hon bar—fast det som löfrn ju klingar- Ett Texas-Postens ser.'sta nummer, En håf, der en politisk hummer, Mark Hanna, ömkligt, gråtmild kröp Och egna ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 25 September 1896

.1 TT TEXAS POSTEN. fiynets oeh flnnonstidning för svenskarne i Texas. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Publlwhod ovorv wuok. In Austin, Texas, by the Swedisij Amkkican 1'iibmhhino Co. Tlie only swcdlsli pupur in Texas. ana tlie best iidvertisintf medium to reiicb tbls class of eitizens. Bichakd Johnson . . Manager. ccocooooccc Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett Sr - - - - - - - - Ett hälft år ------ Ett år pil k red II. - - - - - Ett halft är på kredit Ett år till Sverige - - - - Ett hälft år till Sverlffe - - Prenumerationen är betalbar i - $1.00. 00. - 1.50. 75. - 1.50. - 1.10. förskott Det kan ju vara möjligt att Mark Hannas $22,000,000 i höst besegra Braynes hjerna, men vi hoppas mot- satsen. Wc Kinley har ingenting att för- lora, ty den der myntmaran, de ett hundra sjutton tusen dollars, som han är Mark skyldig, förslafva honom lika väl i Canton som i Washington. ni påstå att listan ökes med jettesteg. Put that in ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 25 September 1896

1HE2 MUMMN — ■ ■ ■ ■■■■^■■■ ^,Tr IHMjili WWIHMH.WM II * Vattnertias spalt . i iJiiÄ'/'' FRÅN A USTIN. Till Tbxas-Postens Red. Med anledning af ett i Sydveitern af den 11 dennes infört "Resebref ifrån Texas" undtrtecknadt "Flying Priend", anhåller undertecknad om plats i eder ärade tidning för nedanstående, om tid och utrymme så tillåter. Åtskilliga gånger har "Flying Friend" besökt Austin och dess omnsjd; hvarje gång har han blifvit väl emottagen cch isynnerhet den sista gången han var här. Alltid har han i alla sina handlingar vi- sat sig som en ärlig och rättskaffens man och Sydvesterns prenumeranter voro öf- vertyeade att de till honom kunde beta laafgiften för den tidning han represen terar, eller hvilken, som han säger sig vara deiegare af, utan att blifva besvä- rad" af andra af Sydveitern utskickade kollektörer. Att "Flying Friepd" ger många af svenskarne i Texas och isynnerdet far- marne, en s. k. "sooKerbit", är ej fö mycket, isynnerhet som det är det end de erhålla i gengä...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 25 September 1896

<4 I 1 1 i l AUSTIN. Prenumerera på Texas-Posten, $i.oo per år. Räkna efter; än två cents i veckan. Termometern har under veckan visat en max. temperatur, 88 gr. och min. 66 gr.; och regnfallet visade 6 inches. Austins -publika skolor öppnades förliden måndag. En genomgående reparering och upputsning har vid- tagits med alla skolorna. Till våra prenumeranter. Herr J. Johnson, från New Sweden, har atsagt sig agenturen för Texas-Po- sten inom ofvan nämde plats, hvil- härmed tillkännagifves. Prenumeranter torde ej betala sin prenumerationsafgift till annan agent än den ni subskriberat hos, emedan det vållar litet obehag för såväl oss som de respektive agenterna. Första förhöret med Eugen Burt egde run^ i lördags inför justice M. Johnson. Efter förhöret blef han återförd till häktet i afvaktan på grand juryns utlåtande. Grand ryn sammanträder i nästa månad Regnet under förliden och i n af denna vecka synes ha stiäckt öfver hela Texas, enligt de ingångna meddelandena från olika platse...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 2 October 1896

/f I: f |t i ! J TEXAS ,.ik POSTEN. I ÅRC. NYHETS- OCH ANNONS-TIDNING FOR SVENSKARNE I TEXAS. Austin, Texas Fredagen den I Okt-, 1896. VOL. I. No. 25. NYTT GODS! NYA PRISER!^ STÖRSTA LAO-ER KYASTE Host- och Vinter-kläden samt Tygers som kat uppvisas i Austin hos ZDOZLsT "WILSOUSPS- Tac har för dtn kommande säsongen erhållit ett af de största och vackraste lager af Kläder, Tyger, m. m., för män, gossar och barn, som någonsin förekommit här i Austin, och ja kan derför under denna höst sälja Eder detta gods till det billigaste pris ni hört. Jag har köpt mera gods denna säsong än någon annan firma i Austin, och när ni komma hit så finna ni största lagret af Kinder, Tyger, Hattar, och billigaste priser hos SMICKER. (För Texas-Posten.) Du är den vänaste stjernan, du, Öland himmelens tusen, tusen. Tro icke, min älskling, jag smickrar nu Du vet att, du ensam lyser mig ju, Fast många de äro, ljusen. så, mamma, sade hon, Ivar min Kan jag honom tro på orden 1 Ja, Agnes, ty uti hans varma sinn'...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 2 October 1896

TEX4S POSTEN. fiynets oeh Annonstidning för svenskanne i Texas. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS PUST.) Publishod everv wook, In Austin, Texas, by tlie SWKDISH AmBKIOAN PDBMBH1HO OO. 'Xlif only swcdish paper In Texas, and the best advertUing medium to roacli thts elass of citizons. liiCHAitii Johnson . . . . . , Manager. scccccccocccoc. Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Prenumeratiotis-pr Is: Ett ir - - - - - - - - - $1.00. Ett hälft är ------- 60. Ett år pä kredit - ----- 1.50. Ett hälft år på kredit - - - - 75. Ett år till Sverige ----- 1.50. Ett hälft är till Sverige - - - 1.10 Prenumerationen är betalbar i lörskott obh penningar böra sända medelst "Po stal Note", "Mon y Orders" eller i S-cents frimärken under adress: TEXAS POSTEN, Taylov UuiUUng, A USTIN, TEXAS. Telephone 279. Sydvesterns "Flying Friend", me- dan han var i Austin i föira veckan, påstod fullt och fast till dem han ta- lade vid, att alla i New Sweden en- hälligt äro för McKinley. Vi...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 2 October 1896

r 14# 43* i §• i • Vatttierttas spalt. Ii Ii EF FRÅN MANDA. Ärade Red. af Texas-Posten. Jun ftttarnu pennan för att srifva nä- gra rader till Texas-Posten, men som jajr har hört, så finns det en bottenlös papperskorg å edert kontor, och om den- na skrifvelse hamnar i den, så kommer Jag nog igen ändå, när jag får tid och tillfälle. Eder tidning är en välkommen gäst, och jag läser densamma frän bör- jan till slut. Jag tror att alla svenskar i Texas borde hafva den, ty en sådan tid- ning som denna kommer att blifva en le dande tidning i Texas om ett par år från nu, men alla menniskor hufva icke sam ma idéer, och den person som icke tror på Texas-Postens framgång, är en per- son från Kansas City vid namn "Flygan- de vännen", agent för (Sydve&tern, you know. Han kom till Texas för att sam- la prenumeranter för nämda tidning, men det ser skralt ui för honom. Icke att undra på, ty när svenskarne i Texas hafva en bra svensk tidning, så veta de nog att föredraga det bättre framför det sä...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 2 October 1896

' c vÄ t:- V i ( — r" i u I i i i I i. 11 i l ■ m-i SM: IL AUSTIN. vill The Courts. Grarid juryn möta nästkommande måndag. Prenumerera på Texas-Posten, $i.oo per år. Riikna efter; mindre än två cents i veckan. Nkgra tusen dollars kommer det att kosta countiet att reparera de ska- dordet stora regnet gjorde till lands- vägar och bryggor. Termometern visade före det stora regnet en max. temperatur, 89 gr. och min. 71 gr. Nu efter regnet har den betydligt nedgått och den varma årstiden är öfver och redan har nor- danvinden gifvit oss en känning af vår s. k. Texas vinter. 7rafiken ph I. (t G. N.-jernvägen är ännu ganska oregelbunden sedan det sist fallna regnet gjorde så stor skada. Enda-t ett par tåg inkomma och merändels 3 @ 4 timmar senare än den i tågordningen bestämda ti- den. Söderut gående tåget, som skul- le ankomma här kl. 4 på eftermidda- gen, ankom först kl. 12 på natten. Besök. Texas-Posten har den- na vecka haft besök af: Herr F. G. Swenson från Decker; herr O. Olson härifr...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 October 1896

r* 3 ::\;c ■ ! t Vin TEXAS POSTEN. I ÅRG. NYHETS- OCH ANNONS-TIDNING FOR SVENSKARNE I TEXAS. Austin, Texas, Fredagen den 9 Okt., 1896. VOL. I. No. 26. ^NYTT GODS! NYA PRISER!^ STÖRSTA LAG-EB .A. HET HYASTE Host- och Vinter-kläder; samt Tyger<~ som kan uppvisas i Austin hos IDOIsT WILSOIT^. Jag har för den kommande säsongen erhållit ett af de största och vackraste lager af Kläder, Tyger, m. m., för män, gossar och barn, som någonsin förekommit här i Austin, 'och jag kan derför under denna höst sälja Eder detta gods till det billigaste pris ni hört. Jag har köpt mera gods denna säsong än någon annan finna i Austin, och när ni komma hit så finna ni största lagret af kläder, Tyger, Hattar, och billigaste priser hos SHE. (För Texas-Fosten.) She was bom under SvithiocTs magical sun Inla domicil gray of age. There—as elfish as Zephir—I saw her run, In garbsthat her grandmother wove and spun. Så charm ing she was, so sage! Now I here found my shteld-maid, my Agnes so fair Again under et?...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 October 1896

TEXAS POSTEN. ]?ynets oeh Annonstidning för svenskämne i Testas. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Published every week, in Austin, Texas, by the Swkimhh Amkkican Pubmbhing Co. Tne only swedlsh paper in Texas, and the best advertising medium to reach this class of citizens. EN BERÖMVÄRD SPAR8AMIIET, BiChard Johnson Manager. Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett Är - - - - - - - - - $1.00. Ett hälft är ------ - 60. Ett år på kredit ------ 1.50. Ett hälft år på kredit - - - - 75. Ett år till Sverige ----- 1.50. Ett hälft år till Sverige - - - 1.10. Prenumerationen är betalbar i förskott obh penningar böra sändas medelst "Po- stal Note", "Mon y Orders" eller 1 2-cents frimärken under adress: TEXAS POSTEN", TaylorBuildinu, AUSTIN, TEXAS. Tolephone 279. Advertising Råtes. One inch,' one month, - $ i.oo One inch, one year, - - io.oo Six inches, one month, - 5.00 Six inches, one year, - - 50.00 On larger advertisements råtes will b...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 October 1896

9 it i Vattnernas spalt. BliEF FRÅN NEW SWEDEN. Ärade Red. af Texas-Posten, I korthet vill jag skrifva några ra- der från dennt p'ats, om rum finnes i eder tidning. Anledn ngen dertill är i kort sammanfattning som följer; icke för att göra några anmäl knin- gar mot någon af dem som in^ändt skrifvelser, utan endas- några svar till den "Oförfärade Farmaren" som öpp- nade sin språklåda litet mera än hvad jag trodde det fans någon så oförfä- rad farmare i Manda tordes göra. Bi tfvet i fråga var, hvad jag fatta- de, om en fest som var anordnad af ungdomen i och omkring Manda. Den oförfärade farmaren gjorde an- märkning på vår ärade pastors håll- na tal, angående ungdomen. Derför vill jag säga till vår oför- färade farmare: "Haf öronen öppna bättre en annan gång, innan ni säger någonting derom. Och vägde ni no ga de orden, hvilka ni hänvisade lä- sarenatt betrakta i Esaias 9 kap. oci 16 vers, ty jag fordrar det, innan ni gör några tillägg. Ty, märk att dtt är vigtiga saker vi talar om." M...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 October 1896

AUSTIN. v Just 7 E E G R A M. som Texas-Posten skulle gå i pressen emottogo vi specielt telegram från Georgetown;—"Judge Wm. von Rosenberg cj nominerad, popu- list Stearns (Georgetownbo) blef med EN rösts pluralitet." Prenumerera på Texas-Posten, $1.00 per år. Räkna efter; mindre än två cents i veckan. Glömmen rj att ni kunnen hos Gammf.l Book Cg. få alla nödida Skolböcker som användes i skolorna. Universitetet. Upp tills dato haf- va 380 studenter blifvit inskrifna bar och 140 i Galveston för medic.nska fakulteten. Guvernör Culberson har utsatt en belöning af $300 för häktandet af den okände mördaren af en obekant man i McLennan county under förliden månad. Politiken var icke glömd på cir- kusdagen, den diskuterades man och man emellan, och mången som van- drat på afvägar, återvände till demo- kraterna. 7emperaturen har under sednaste veckan varit ganska varm och tryc kände; ännu hdva vi ej för en läng tid a.t förvänta den tillspådda hårda vintern med is och snö. Ny affär. The Brya...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 16 October 1896

/ TEXAS v^ir" ' ) -*>T . / Jf 7 I ÄRC. NYHETS- OCH ANNONS-TIDNING FOR SVENSKARNE I TEXAS. Åustin, Texas, Fredagen den 16 Okt., 1896. VOL. I. No. 27. - NYTT GODS! NYA PRISER!^ STÖEBTA Xj-A.C3-.EjK, .AIF NYASTE Höst- och Vinter-kläder; samt Tyger som kan uppvisas i Austin hos 3D03ST WILSOH'S. Jag har för den kommande säsongen erhållit ett af de största och vackraste lager af Kläder, Tyger, m. m., för män, gossar och barn, som någonsin förekommit här i Austin och jag kan derför under denna höst sälja Eder detta gods till det billigaste pris ni hört. Jag har köpt mera gods denna säsong än någon annan firma i 'Austin, och när ni komma hit så finna ni största lagret af KLäDER, Tyger, Hattar, och billigaste priser hos UTFALL och INFALL. FOLKETS SKYDD. När jag ser en landtman rånad Af ett själlöst banbolag, Hvilke1; stjäl på blott, en dag Hvad han vunnit på «□ månad, Frågar jag mig sjolf så här: Fins ej lag, som mäktar skydda Jordarbetarn i sin hydda, Fast han ej är millionär? När på bör...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 16 October 1896

, TEXASJPOSTEN. riyhiets oah Annonstidning föt< svenskapne i Texas. The Silver Demokrat tillspår vårt och dess eget parti en afgjord och ly- sande seger öfver Hannaianerna. \Och denna tidning pratar minns tn ej i'| bredvid mullbänken, såsom simliga TEXAS POSTEN . j för s.'d hafva. {THE TEXAS POST.) Publlslied evory wcok, ln Austln, Texas, by the Swedihh Amkiucan Pum.ishino Co. Ilie only swedlsh paper ln Texas, and the best advertlslng medium to roach thls class of cltlzens. BiChahd Johnson Manager. OXX>COCCCCCOCaCOCCCOCCCCOCCCCOCCOCOOCOCOCCOt. Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Prenumerations-pris: Ett ar - - - - - - - - - 1.00. Ett hälft ftr ------ - 00. Ett fir på kredit ------ 1.50. Ett hälft Sr pil kredit - - - - 75. Ett år tlli Sverige ----- 1.50. Elt hälft år till Sverige - - - 1.10. Prenumcrntlonen är betalbar i förskott obh penningar böra sändas medelst "Po etal Note", "Moii y Orders" eller I 2ci:nts frimärken under adress: TEXAS ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 16 October 1896

f I 1 Vännernas spalt bref från au st in. Ärade r«d. af Tbxas Posten. Borde väl först ursäkta mig med att jag aldrig förr skrifvit för tidnin- gar, men om det förhållandet kom- mer mitt bref att orda tillfyllest, hvar- för ursäkten kan lemnas åsido. Hvad jag vill ha sagt? Jo, först och främst att Texas-Po-sten är en naggande god liten tidning och mera än väl värd sitt pris. Jag, "håller" såväl den som "Syhästen", en plåt- tidning, som visserligen tryckes med dräglig trycksvärta och å ej allt för knalt papper, men för öfrigt ej har annat äh sitt namn, litet "maltos ca- nabis", ett par vigselringar och "obot- liga sjukdomar för unga män" att bjuda på. Ni, herr redaktör, har väl sett den, om än ej sett alla dess s. k. sidor. Apropos den tidningen och dess "agent", en-nybörjare i yrket, så bör ni ha kännedom om huru de här •'kommit sig in". Följande illustre- > rar detta. Agenten: Var snäll och prenume- rera på den här tidningen, herr E.; ■ jag har ej förut fått en enda prenu- numera...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 16 October 1896

1 ; 4 u\ i . f I AUSTIN. Universitetsstudenter tia ha bildadt en '^University Bryan & Sewail club". Rätt gjordt pojkar! Prenumerera på Texas-Posten, $1.00 per år. Riikna efter; mindre än två cents i veckan. Doktor Baxter, tandläkare. Kon- toret är rätt öfver S. A. Bahns urma- karebu:ik, 611 Congress ave. Glömmen ej att ni kunnen hos Gammel Book Co. få alla nödida ■kolböcker som användes i skolorna. 1 ermometern visar fortfarande vid middagstiden upp till 79 grat'er> men aftnarne börjar blifva kyligare, vi- sande endast 48 grader. Bomullen steg i värde sistlidne måndag med $1 på balen. Utsigten är, enligt alla tecken, att bomullen kommer att stiga i priset. Herr Will Ellis, som förliden måndag blef skjuten på Sartartia- plantagen nära Houston, kommer att blifva begrafven här i Austin. Judgevon Rosenberg yttrade för- liden lördagsafton att han ville vara med på ett hörn från början till slut och fäkta för distrikt attorney syislan. George S. Walton har åtagit sig att iöra mörda...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 October 1896

I TEXAS POSTEN. 'X I ÄRC. NYHETS- OCH ANNONS-TIDNING FOR SVENSKARNE I TEXAS. Austin, Texas, Fredagen den 23 Okt., 1896. VOL. I. No. 28. - NYTT GODS! NYA PRISER!- STÖRSTA LAO-ER AF HST^A.STB Höst- och Vinter-kläder; samt Tyger som kan uppvisas i Austin hos IDOIfcT "WILSO!T'S. Jag har för den kommande säsongen erhållit ett af de största och vackraste lager af Kläder, Tyger, m. m., för män, gossar och barn, som någonsin förekommit här i Austin, och jac kan derför under denna höst sälja Eder detta gods till det billigaste pris ni hört. Jag har köpt mera gods denna säsong än någon annan firma i Austin, och när ni komina hit så finna ni största lagret af KLäDER, Tyger, Hattar, och billigaste priser hos SILFVERÅLDERN. ■(För Tbjcas-PosTbn.) När Bryan bri'r president, Som nu 1 rappet händer, Baj gash, jag gladligt sänder Till muräarne—present'. C.-A.-S. får—en näsa lång, Men Alex—ban får vefven Och Nya Pressen— slefven, g Som Hanna "grof" en gång. "32rk" får det "gyllne horn", Sodd rotat oss...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 October 1896

w ■ b t . TEXAS POSTEN. ]Slynets ooh Annonstidning för svenskämne i Texas. TEXAS POSTEN. (THE TEXAS POST.) Fubllshed every week, In A ustln, Texas, bv the Hwedibh Amkkican PcBLiamNQ Oo. The only swedish paper In Texas, and the best advertlsing medium to reaeh thls class of cltizens. Bicbaro Johnson Manager. Entered at the post office in Austin, Texas, as second-class mail matter. Prenumeratlotis-pris: Ett fir - - - - - - - - - $1.00. Ett hälft ftr ------- 00. EU år pä kredit ------ 1.50. Ett hulft år på kredit - - - - 75. Ett år till Sverige ----- 1.50. Ett hälft år till Sverige - - - 1.10. Prenumerationen är betalbar i förskott obh penningar böra sändas medelst "Po- stal Note", "Mod y Orders" eller i 2-oents frimärken under adress: TEXAS POSTEK, Tayltjr Butlding, AUSTIN, TEXAS. Telephone 279. Advertislng Råtes. One inch, one month, - $ i.oo One inch, one year, - - io.oo Six inches, one month, - 5.00 Six inches, one year, - - 50.00 On larger advertisements råtes will be made on appl...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 October 1896

v •j c j]: €1 Vatttiertias spalt. EF FRÅN AUSTIN. Ärade Red. af Texas-Posten. Torde godhetsfullt intaga följande om utrymmet så tillåter. Torsdagen den i oktober 1896 höll Sv. Ev. Luth. församlingens qvinno- förening sitt månadsmöte. Denna gång hos herrskapet Adolph Berg- ströms, i deras nya och trefliga hem, mellan 4 och 5 mil norr om staden. På vägen dit märktes många åkdon af olika slag. Och vid halt 12 tiden då alla voro samlade, var der en stor skara.* Alla blefvo hjertligt mottag- na af den kära familjen Bergström. Bland ungdom var ej många närva- rande, endast fröknarne Berta Hå- kanson, Carrie Lindqvist och Aman- da Anderson. Hela sällskapet förströdde sig med samspråk om hvarjehanda, tills vid i-tiden då matsalen öppnades för de många gästerna. Att denna middag var en af de finaste och smakligaste måltider man gerna kan önska sig vid det af blommor rikt dekorerade bordet och att ostkakan som alla lät smaka sig väl, var ett bevis på den skicklighet och konst som den trefli- ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 October 1896

t AUSTIN. Mr Felix Lundgren från Decker är i staden och besöker Prol. Grifiitts affärs-kola. Ett hopp. Södra stadens brand- kär ämnar att i afton hafva en liten tillställning. Res till Sverige. Gå till William Wellmer när ni önskar en billig resa till gamla landet. Prenumerera på Texas-Posten, $1.00 per år. Räkna efter; mindre än tvA cents i veckan. Kommen ihhg A. S. Burleson så- som demokratisk distrikt attorney. Han är gammal och populär. Miss Augusta Gustafson från Flugerville är i staden på en veckas visit hos mr och mrs S. M. Quick. Glömmen cj att ni kunnen hes Gammel Book Co. få alla nödida jkolböcker som användes i skolorna. Mr J. A. Nelson frän Brushy och fröken Bella Engstrand från Round Rock voro i Austin förliden onsdag. Guvernör Culberson höll i går qväll ett väldigt tal i härvarande råd- hus. Salen var fullpackad med åhö- rare. Glmmen ej att rösta för A. S. Bur- leson Jr. såsom demokratisk distrikt attorney för Travis och Williamson counties. Aron Gustafson från Flugerv...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x