ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 November 1905

OBZOR ROČNÍK XV. HALLETSVILLE, TEXAS, 15. LISTOPADU 1905. CÍSI.O 8. LOIUS MATULA vlastní hojní1 zásobený obchod smíšeným zbožím v Hnllettsvillc, Texafc. MÁ mi skladě velký výběr itrouerle, Mřižne- hozboži, Šatstvu a obuvi. Za bavlnu, máslo, vejce dríibež a Jiné farmářské produkty pluti neJvyftSl IřŽní ceny. C. L. Stavinoha, český právník q pozemkový jednatel, Hallettsville, Texas. Vyřizují* veSkeré soudní záležitosti ne- jen v okresu Lavaca. ale nu pohádáni jede i do jiných okresft. Pi5« deedy, zkoumá vlastnictví pozemků, vyhotovuje abstrakty a poslední vfile. V Šedina práce vyřízenu spolehliví". IMsárnu v Sheley-ho liudov&, vedle lékárny sv. Nikodéma. | Ferd. Sokol, | •b 7 *'« ! kolář a kovář, Í Ušetří vám za malý pení- velkých starostí, když se vám v nejpilnější práci po- 4. rouchá stroj, vůz nebo ná- J řadí rolnické. Sokol je ve + svém oboru pravý mistr. | Obdržitevždy práci první třídy. | Spolehlivá stFojnicKá dílna, i Sllailiospoittélioiiářaií, llullcttsvillo, Trans. • ■ -J...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 November 1905

- 114 — Odpovědi k dotazům (Zvfrolékařské dotazy v hovorní' "Obzoru" zodpovídá l)r. R. Ifollor. Kdo hud<> •lititi ry- chlou porudu, nť se obrátí přirno uii Dr. Kellera. R5& lllue Island Ave.. Chicago, [II., zároveň 1 dol. nwliť za poradu zaniť a obdrží ji obratem po?ty.) Grangtr, Tex. 24. října.— Ctěná redakce "Obzoru!" Laskavě zodpovězte jaký rozdíl je mezi modrou a zelenou skalicí. Já jsem dával vždy zelenou skalici proti červům a v předminulém čísle "Obzoru" byla udána neb odporu- čena modrá (blue vitriol) pro do- bytek, též proti červům- J. V. Odp. — Ve článku lom mělo stá- ti, že se má dát zelená skalice a ne modrá.Oba skalice jsou kovové soli a sice jest zelená skalice (anglicky; copperas nebo sulphate oí ironl sloučenina kyseliny sírové se žele- zem, a proto by se mohla nazývat také skalicí železnou. V kusech (v krystalech) má barvu zelenou, práškovaná je barvy bělavé do re- zava. Dáván-li je tento lék častě- ji domácím zvířatům, spúsobu]e zácpu a porušuje trávení. ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 November 1905

115 - Volby ve Kvočanově. Nnps.il Alois DosthI. "E co!" prohodil kmotr Zubil, starosta slavné obce Kvočanova a dvou přidělených vesniček, "nač já ™ mám pořád býti rychtářem, když to nic nenese?" Zubil si odplivl a nastrojil obli- čej jako po kyselém zelí. "Vzpomene si slavný soud, "Zu- bil nadzvihl čepici za štítek, "a po- šlou mi toho sem celou haldu a co já s tím? Ať si každý zaplatí svoji dan, nechá sousedy na pokoji a co je cizího ať nebeře a nebude potře- ba žádných rychtářů, žádných po- licajtův!" Zubil se rozlobil, řekli bychom pro nic a za nic, jen tak na ten svět, na který měl dávno s kopce. "Hned jim složím úřad, ať si za- se někdo jiný rovná rozepře, hašte- £ ří se o daň, zlobí se s ponocným a na zdravý dobytek vydává certifi- cáty." Zubil se dnes jaksi rozmluvil; jindy se díval a jen přemýšlel. Pak j prohodil: "Ha arci, nechťsi, ať, třeba, hm, aj" a podobně. Není di- vu, dnes ho dopálil úřad; samým psaním a počítáním je všecek pito- mý a pot se niu leje s hlavy. To je lé...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 November 1905

měli nastati prožluklé volby. Ale jak pak voliti. když radní nevěděli o sobě a starý rychtář nic jiného nc dělal, než z opičky vypravoval o zatroleném volku a kmotr Křtil při- kyvoval spokojeně hlavou? Odlo- ženy volby na večer. Chainpníci drkali svým kandidátem, aby měl rozum a nacpal měchuřinu; sedláci mu prohlíželi náprsní kapsu, za- šmákly jim a huba jim šla opět po nějakém "dlouhém" nebo'manila'. Hráči hráli, posluha seděl u dveří a ženy doma láteřily ostošest. Ne>. také žilovským a futleckým ženu>kám volby dlouho trvaly; se- braly se na več- r, a kde nic.tu nic, šest vo/.ii s fastinky zastavilo na- jed no.i ve Kvočanově před starou hospodou. Hospodyně uvázaly o- pratě o klaníce a seskákaly dolň. Žen , Kvočan<ké se k nim přidaly a tak spojenými silami vrazily do vo- lební síně. Zdrcující pohled pro žilovské i ÍHtlecké! Hospodyně do- mácí už věděly, co a jak, proto se tolik nepoděsily. Teď vám nastalo zle a zle. Údolí Jozafat se zvedalo. Ať radní, neřádní, ať rychtář, n...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 November 1905

117 - Simmons, surovec. Hanebnost, které se dopustil To. máš Simmons k ženě své, nepřesta- la ještě býti předmětem obecného úžasu v celém sousedstvu. Vše- cky ostatní ženy pokládaly jej vždy za vzor manžela, a pan! Simmonso- vá byla přece nanejvýš svědomitou manželkou. Plahočila a dřela se na muže víc, nežli právem může nej- lepší manžel vyžadovati, jak tvrdily sousedky z celé ulice. A teď za to má! Snad pozbyl ten člověk náhle rozumu. Paní Simmonsová byla vdovou po .panu Fordovi, dříve než se provda- la za Simmonse. Ford byl zaměst- nán jako výponiocný dělník na par- níku, a parník se potopil i s muž- stvem někde u Kapu. To je trest boží — pomyslila si paní — trest za jeho dlouholetou umíněnost, kte- rou dovršil koneěně špatností, že se dal na moře — a ke všemu ještě jako obyčejný dělník, on, který byl přec dovedným strojníkem. Ta o- studa! Po celých dvanáct let, do- kud byla pani Fordovou, neměla dětí a bezdětnou ostala také co pa- ní Simmonsová. Simmonse všeobecně pokládali za šť...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 November 1905

- 118 - ÍUil . . Bratři Jihu. říslo : !>. Bleiblerville, 6. listopadu. — Včera byl uveden nový řád S.P.J. S. i: v New Ulm. Hlavní řád za- stupoval br. Tom. Hruška, st., též se tam sjelo několik starších členů; Bratři Jos. Pivec od řádu č. i., L. Šimek od řádu č. 53., Jos. S.kalák a Jos. Šonka od řádu č. .22.,,. ,J. J. Frnka, J..Schovaisa4 Jan Hejl. a Fr. Lešikar od řádu č. 33. Tak nás hlavní Stupce-podělil úfody: Jos. Skalák, dozpr.qe, J. .Schovajsa, ta- jemník, Jos* Pivec, pokladník. J.J. Frnka, průvodčí, J. He.jl, .strážný,, a Leopold Šimek, starší předseda. Každý zaujal své místo a bylo při- kročeno k uvádění nového řádu, po- de jménem "Bratři Jihu", přísluš- ným obřadem S.P.J.S. T. Ve zmí- něném novém řádu je několik jino- národovcu% Br. Tom. Hruška jim přeložil v angličině význam uvádě- . cí a odbývání schůzi řádových, což vzalo hodnou chvíli. Po uvede- ní chtěl nový řád přikročit k^ volbě úředníku, ale pro nedostatek času a jiné záležitosti zvolili si tříčlenný výbor,který ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 November 1905

— 119 — stádo delfínů. Blížíme se již k Tar- pon na ostrově Mustangu, pak do- stihli jsme Aransas. Parníček náš ostal kus od břehu státi a cestující byli převezeni v malé lodičce na ^pevninu. Šli jsme pak pěšky k asi pul míle vzdálenému hotelu Aran- sas. Hotel tento a i ten v Tarpon jsou shromáždištím lovců zvěře a ryb, a to jak páníi tak i dam. Jest to velká budova pro hosty se vším pohodlím zařízena. V písárně hote- lu byla dáma, která jak se mi zdá- lo všecky záležitosti hotelu řídí. Hned vedle písárny jest herna pro pány a dále jest tam klubovní mí- stnost pro členy spolku. Z předu je síň, v níž na stěnách připevněné jsou vycpané ryby pak obrovská hlava jelena i s parohy,dále jsou po stěnách rozličné zbraně starých soustav jako muškety, pistole, jež některé mají ústí hlavně podobu f nálevkovitou, dále dýky, meče lo- vecké nože, luk i šípy a. t. d. V zadu pak jest nálevna, ale žádný, kdo neňí členem spolku, nápoj ne- dostane koupiti. Členský poplatek je 2 dollaňy ročně. Oběd tam ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 November 1905

- 120 - Ve S. P. J. S. T. nalezneme podporu a povznesení. Všeobecně se naříká na špatné časy. Nespokojen je teď nejen rolník, nýbrž i dělník,řemeslník, průmysl- ník, úředník ba i sám kapitalista. Bedlivému pozorovateli veřejné- ho života, neujde i jiná okolnost. Místa, kde se zbytečná vydání činí a přepych pěstuje, jsou přeplněna. Mnozí zaopatřují si zbytečné věci a postrádají toho nejnutnějŠího. Těmto okolnostem následuje tře- tí všeobecně známá skutečnost, to- tiž nedostatečné zaopatření vlastní rodiny. Mnozí rolníci umírají, za- nechávajíce své rodiny pouze na nuzné příjmy ze zadlužené farní) odkázány anebo dokonce v nájmu. U dělníků není bohužel ani tako- vých. A konečně i stavy, kde by- chom náležité zaopatření rodiny pro případ smrti živitele s jistotou očekávali, velmi často tuto povin- nost odkládají, až mnohdy bývá pozdě. Advokáti, obchodníci a lé- kaři, kteří měli značné příjmy, u- mfrají zanechávajíce rodinu v těch nejsmutnějších poměrech beze vše- ho zaopatření vzdor tom...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 November 1905

121 — Z úřadovny tajemníka HMo Rádu. lt«/|iiH'i't iiu limrli fis. MU n 87. ís. 1 ř 36 Čís. 30. — Í21 " 2 8 " 3 - .... 14 " 3 18 " 32. " 4 10 " 33- ■•.• 25 " 5 11 " 34 ■ .... 7 " 6 32 " 35- . . . . 12 " - 7 20 " 36. " 8 24 " 37- . .. . 9 " 9 40 " 38. . ... 28 " 10 33 " 39- . ... 23 " 11 22 " 40. .... 9 " 12 12 " 41 12 •" '3 15 " 42. 8 " 14 14 " 43- " 15 30 " 44. .... 10 " t6 11 " 45- .... 13 " 17 49 " 46. .... 6 " 18 7 " 47- .... 17 " 19 33 " 48. 10 " 20 33 " 49. .... 7 21 19 " 5°- .... 6 " 22 15 " 5i .... 13 " 23 16 " 52 .... 15 " 24 57 " 53- .... 5 " 25-•• • 49 " 54 .... 8 " 26 5 " 55 ••• 3 " 27 26 " 56 .... 4 " 28 16 " 57 .... 3 " 29 16 " 58 .... 3 11000.00 Řády čís. 1 •, 2., 3 - 4- 5-. &•. 7-. ., 9., 10., 11 , 12., '3-. 14-. '5-. 6., 17., 18;, 19., 20 ,21. 22. a 54. zasílají peníze na br. Val. Galliu, M. O. Schulenburg a ostatní na br. W. C. Kunetku, Holík, WallerCo., M. O. oflice Sunny Side, Texas. S bratrským pozdravem J. R. Kuběna, taj. H. Řádu\ Fuyettevllle, 31. října. - ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 November 1905

- i 22 - všech a rovnost ve všem a svrcho- vanost obce ve všem, jak v záko- nictví, ve vládě. Spůsob pravé re- publiky, kdo uznává rozdíl v re- publice a stranu demokratickou a republikánskou zavedený. Pořádek v obci jest její konstituce. V mo- narchii jest absolutní vůle pána, zákon a pořádek žádný, není žádná konstituce. Proto nesmělo se mlu- viti v těch despotických monarchi- ích o konstituci. Až podnes jest v monarchiích jen samý pán a král a potom císaT, no a kněz, jeho písař, píše při narození a béře plat, píše při skonání a béfe zase, kdy pak se ten národ probere /. té dřímoty a o- směli se z moudřeli? Ale hodně vo- dy uběhne než nadobře začne svítat. 1\ Srněnský. Elk, ro. listopadu. — Tímto žá- dáni < S(chnv členy R. V. O. S. v Texas v osadě i^ysá Horá, čís 50., by se dostavili v plném počtu do čtvrtletní schůze, která nám připa- dá íia neděli 3. prosince. Zvláště upozorňuji členy, kteří se minule do scluize nedostavili a své poplat- ky nezapravili, aby přišli k pořád- ku...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 November 1905

Z úřadovny tajemníka li. S. V. | R V. O S. Ko/poťťt tis. 14. na 1.228.1115 pojistí- ikóIio majetku. Kostel Česko-moravských Bratří v Ocker, Texas, poškozen byl bou- ří dne 19. října 1905. Kostel onen shozen ze základů a pokřiven. Je to letošní rok již po druhé. Škoda obnáší $125.00 Dne 19. října 1905, poškozen byl bouří majetek p. Jana KrajČího,čle- na osady č. 51., v Ennis, Texas. Skoda obnáší celkem $40.00 Panu Janu Matulíkovi, členu o- sady čís. 3., v Cyclone, Texas, sho- . řělo o bydel ni stavení, nábytek, vů- bec co se v domě nalézalo dne 14. říjná 1905. Škoda celkem $335.00 Dne 19. zaří zničen ohněm ná- bytek p. T. Hodoně, člena osady č. 12., v Taylor, Tex. Škoda celkem v*. $75-00 Dne iq. září poškozen ohněm nábytek p. Karlu Šillerovi, členu osady 28., Wesley, Texas. Škoda obnáší $20.70 Komisi za odhadnutí škody p. Karlu Šillerovi $3.00 Komisi za odhadnutí škody p. J. KrajČímu $4.80 Ant. Kulhánek, taj. Čísla 17., 23., 24., 25., 3'i- 32* 33 . 39., 40., 41. Celkem $603.50 Na zap...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 November 1905

— 1*4 — Dobré vlastnosti čínského bobu. Čínský bob se snadno přispů- buje poměrům místním a půdním a některé vybrané druhy osvědčí se beze vší pochyby bytí velmi cenný- mi pro severní pěstitele. Sbírají-li se po několik let lusky, které prvně uzrály a semena jich se užívá k rannému setí, možno za čas dosíci výtečného lokálního druhu, který všem podmínkám podnebí a půdy vyhovuje. Tímto spůsobem možno získati zvláštního výběru rostlin s dlouhými neb krátkými lodyhami, neb jakéhokoliv tvaru, žádoucího pěstiteli na seveřu či jihu a na pů- dy rovinné i taní, kde' se jiné plodi- ny neosvědčily a zahynuly, vzdor tomu, že žádná jiná není tak vděč- nou za dobrý pozemek a bohatou půdu a žádná jiná neodvděčí se za pohnojení tak jako čínský bob. Za stejných podmínek žádná hospo- dářská plodina nedá takový výsle- dek jako čínský bob a jest v ohle- du tom pravým divem. Současně si nutno pamatovati, že jedna z hlavních výhod, pró které je čínský bob pěstován, totiž vpravování du- síku ze vzduchu 4...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 13 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 November 1905

— 125 -- Ve vytrvalosti je zdar. Mnoho lidí sobě myslí, že slovem pěstování ovoce vyrozumíváme je- dnoduché zasazení ovocného strom- ku, a to ještě někam, kde by ne- překážel. Proto jest mnoho těch, kteří začnou ovocnářství beze všech zkušeností a pak sobě naříkají, že prý se to nevyplácí. A skutečně je- jich spůsob sadařství nejen že se nevyplácí, ale ztrácí po čase kapi- tál do podniku vložený. A proč? Inu, z počátku myslil, že prý strom vyroste všude, a tudíž mnoho ne- vybíral ani v pudě ani v poloze, které se však ukázaly v pozdější době vejmi důležitými. Pak sázel takové druhy, jaké mu agent od- poručil a na ukázku sebou nosil> jež pak nesly ovoce jednou za pět let. Nežli vložíme kapitál do jakého- koliv podniku, máme býti v oboru tom důkladně obeznámeni a po- učeni anebo trpěliví. Vlastní zku- šenost je vždy nejlepší. To se týče ovocnářství více nežli čehokoliv jiného. Dnešní dobou s důkladný- mi prostředky dopravními musí každý zavoditi s celým světem a tudíž není-li jeho ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 14 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 November 1905

— l:žU ~ Zákon o pozůstalostech. Schulenburg, 30. října. Četl jsem v "Obzoru" návod jak říditi se při psaní poslední vůle, což bylo poučné. Já bych Vás žádal ještě, abyste přinesli pojednání o vykoná- ní poslední vůle a o pozůstalostech vůbec. Přijměte mé díky předem. Váš čtenář. Odp.— Dle zákona každý člověk zdravého rozumu může se svým majetkem tak naložiti, jak za nej- lepší uzná. Může majetek svůj buď někomu prodali nebo odkázati. O- vŠem, že zde jedná se o majetek, na němž není dluhu. V případech, kd\ /. vla-tník zemře a zanechá dlu- hy, musí tyto býti z pozůstalého majetku napřed zaplaceny, buď ú- plne anebo po částkách. K lepšímu však porozumění,pro- bereme nějaký příklad. Mysleme si muže,jenž maje ženu a děti zemici bez poslední vňle. Po sobě zanechal jmění za pět tisíc do- larů. V takovém pádu má žena právo podat i okresnímu soudu v tom okresu, v němž muž její před smrtí bydlil, písemní žádost, aby byla ustanovena za pořadatelkyni pozůstalosti po muži. Kdyby však žena tak n...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 15 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 November 1905

I Kiiojmiliii zeměatůin, Pokročilí hospodáři a zahradníci v texaském okresu Cass v posled- ních několika letech klidili znační úrody zemčat,jež podiv všude vzbu- zovaly. Zásluhu o to přičítají roz- umnému hnojení, jež provádějí tak- to: Deset dní před sázením zemčat na písčitých svahovitých půdách tamních rozsejí a v píídu doble za- dělají 700 lb. strojeného hnojiva 11a ■každý akr. Strojené hnojivo to při- pravují si sami a sice 11a každých 150 liber moučky bavlněného se- mene přidávají 100 liber fosfátu a ioo liber kainitu. Mimo to ani na vidle stájní mrvy na zmar u nich nepřijde a nemajf-li této 11a pohno- jení dosti,hnojí moučkou bavlněné- ho semene. Toto by neprodali za žádnou cenu, poněvadž přesvědče- ni jsou,že na poli zvětšenou úrodou mnohonásobně se jim vyplatí. Po té sází zemčata, řádně je obdělává- jí a konečně krátce před tím, nežli brambůrky se nasazují, hnojí ku zemčatům povrchně na každý akr 100 librami ledkit čilského, čímž docilují rychlého, vydatného a ran- ného vzr...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 16 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 November 1905

- 1-J8 Obzor Hospodářský. časopis věnovaný rolnictví, zahrad- nictví, domácímu hospodářství a příbuzným odvětvím. Vychází 1. u 15. každého městce, j Předplatné ročnč 60 ctu. | /unitu se jen předplatitelům Adresa: "Obzor Hospodářský",' Hallettsville, Texas. ♦Obzor Hospodářský," The only Agricultural and Horticultural . J onrnal in the Bohemian language in the South. F, Fabian, Advertising rates on application. Enlereii as second-class mat Ur in the Hallettsville, Texts, post-office. Odpočinek tužných kuní. Tažní, pravidelné práci přivyklí koňové niají z pravidla jen den a nanejvýše 2 dny odpočívati. Poiife-. je-li sc jim o svátcích nebo i jindy delšího klidu, bývají pak mnohdy na začátku nové práce raněni mr- tvicí a neposkytne-li se jim brzké vydatné pomoci, musejí býti neod- kladné zabiti. Následkem příliš dlouhého odpo- činku přeruší se totiž u takových koní každodenní rázný občh krve tou měrou, že tato se vyleje do mí- chy, do ledvin a je|ich okolí atd. a zaviní tak zvanou ledvin...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 January 1906

OBZOR ROČNÍK XV. HALLETSVILLE, TEXAS, 15. LEDNA 1<)06. ČÍSI.O 12. LOIUS MATULA vlastni hojnu zásobený ,obchod smíšeným zbožím v Hullťttsvillis IVxas. MÁ stálo nu skladě velký výliěr jírocerie, střižné- j ho zboží, Šatstva a obuvi, /.a bavlnu, máslo, v«?jcc? j drfibež a Jiné farmářské produkty pluti noJvyíSi ; tržní oony. H.L. HAVERLAH vlastni kovářskou dílnu v Hnllťttsvillo, Texas, KAŽDOU práci do oboru kovářského spadající vykoná správ no a lovně. Kováni koni věnuje zvlá- štní pozornost. Hospodářské nářadi a stroje iiejlopPieh drul.fi 11a skladě. Za práci a zboží ruěi. ❖ ❖ v ^-j. •{.^ J. O. STOK KS,! I a L. Mondrick, M. D,. řesk.v Iťkní' 11 ranli ,ji(', J Itťvn m Tonu j CALDWELL. TEXAS, j | první třídy sedlářský obchod, i t MÁ na skladé nejlepší zboží toho druhu v Caldwell /a ceny j Časům přiměřené. Sedlářské zboží zhotovujeme doma. * | Postroje, chomouty, sedla, kotáry f t můžete si zde vybrati každou dolní dle chuti. Obstarává + J veškerou sedlářskou práci vždy rychle, správné...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 January 1906

178 Růže, ChtyKunthemum a ťunna v Texas. Málo která druhá rostlina tak vděčně /.a věnovanou jí péči se od- mění, jak tyto s vrchu jmenované, neboť prospívají i tam kde jiné. méně složité soustavy našim dlouho trvajícím letním parnům podle- hnou. Ačkoliv jest lépe sázeti růže na podzim, mohou se také i na jaře ještě sázeti, však jenom keříky menší, s dobře vyvinutými kořínky. Takové arciť nedají nám tolik květu jako keře větší na podzim nebo v zimě vysázené, za to jsou ale lacinější. Na počátku vyžadují něco více péče, jakmile se však ujmuly a jednou do vzrůstu se do- j staly,tu nemusí býti tak veliké oba- í vy, že by jsme je ztratili. Nepochybně většina milovníků | květin může se z dřívějších dob upamatovati na chrysanthemy veli- kosti asi knoflíku, však nyní—jaký lo rozdíl; květy měřící šest a více j palců. Taío změna jest však je- j nom výsledek bedlivého pěstování, i ale zanedbání pozvolna přivede i j tu nejpěknější květinu s největším j květem opětně k původnímu sta- vu, stane s...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 January 1906

17!" — Jak možno mráz od zahrad od- vésti a tyto zachránili? Všem za- hradníkům je známo, že se kvetou- cí stromoví před mrazem ochrániti může, pokreje-li se stromek (zá- krsek) na noc, aneb aspoň k ránu mokrou plachtou: voda ve tkanině -obsažená zmrzne, a tím se škodlivý mráz do stromku odvrátí. Dle zkušenosti tito bylo pozorováno,že se i teplé otevřené zahrady před mrazem chrániti mohou, postavíme- f li u jednoho i druhého koncezahrady škopky s vodou, voda zamrzává,ale sousední rostliny před mrazem zachrání. Čím větší zahrada, tím více nádob s vodou musí se po za- hradě rozestaviti. Napájen! koní vínem je od dáv- ných dob obvyklé v Portugalsku. Koňům a mezkům těžké náklady nesoucím, když není jim možno delší dobu ke krmení popřáti,podá- vá se jim "vinná polévka".Polévka ta sestává z drobtů žitného ne- bo kukuřicového chleba s půl kvar- tem vína pro každé zvíře. Héře se ovšem víno druhu nejlacinějšího. Za poledne lze před vesnickou | hospodou viděti nákladem obtíže- nou karavanu. K...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 15 January 1906

— ISO J Modloslužebnice. T S]i;hiiMh1.-v iiiipsiiln K. I'. HltZÚIIOVÚ. Džemina, sličná Moabka, vracela á£fod studny Ainathské se džbánem ^červené hlíny,který nesla na spa- níté prostovlasé hlavě, pokryté pouze kotoučkem látky, sloužícím nádobě za poklad. - ,4t>íemina byla v rozkvětu mládí— opatři lať rozkvétati růže dvacetkrá- te— a jej! rychlá a pevná schůze I svědčila o jadrném zdraví. Spěchá- i tťi,1 protože slunce za nedlouho mě- lij dostoupiti zenitu a doma na ni' čekali, žízníce po svěžím doušku, { d£d téměř stoletý, otec, hněvivá a Uhlá macecha a nevlastní bratři, j ' Bylu parno. Ho pleti Džeminině, J lesklé a hnědé jako datle, počínaly j ^e,,iiflOUti krůpěje potu, které ry- i Ghle mizely, když zavál lehký vě- třík od jezera. Když kračela kolem pichlavého plotu nopálového, zdálo | so jí, jakoby zaslechla vzdech. Za- j Slavila se. Nové vzdychnutí, téměř J neslyšitelné, přimělo ji, aby obešla i plot a za ním nalezla toho, kdo si j tak naříkal. ; l£5a keřem, v jeho stínu, spa...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x