ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
PIIBUJUTTU [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 September 1949

PIIBUjUTTU . "KAKS TÄHTPÄEVA. Nad olid jjälle kibedas vaidlushoos, "com rade" ja muidn-eestlane. "Teie lcommud olete kanged mehed igasu guste tähtpäevade pühitsemises, ikandes iga vähegi tähtsa päeva pu hul oma vuntsidega' ja ratashabe mega pühakuid rongikäigu ees. Agra aniks teie jätsite pühitsemata 23. augusti, mis on ometi sama tähtis päev sovjetide elus kui oktoobri revolutsiooni päev V' küsis muidu ■eestlane oma punaselt kaasvaidle jalt. "Mis tähtsust on 23. augustil!" põrutas "comrade" vastu. "Ma ei mäleta, et sel päeval oleks isegi mõnda suurema kaliibri lcödanlist reaktsionääri mattase löödud.'' "Ei, seda küll mitte, Mahalöö mistähtpäev see ei ole," kostis müidu-eestlane, "sest see on sõpruse ja rahu tähtpäev. Sel päeval kirju tati, alla Moskvas Nõukogude Vene ja Saksa vaheline sõprusleping. Vana Vunts ja Aadu ulatasid tei neteisele käe igaveseks sõpruseks. Ja mõni päev hiljem nad jagasid juba Poolat kõige südamlikumas üksmeeles.". "Comrade'i" nurgeline kuju tõm bus kuidagi ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SPORDITEATEID [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 September 1949

SPORDITEATEID USA sõjaväe esivõislustel Saksa maal saavutas endine Viljandi ^sportlane (3. G^rshkov, kes teenib vabatahtlikena "USA sõjaväes, esir kohad 110 m. tõkkejooksus, kau gus- ja teivashüppes. 110 m. tõkke jooksus oli aeg 17,4. sek. kaugus hüppes 6,58 m. ja teibas 3,36 nr. A. Maalstein saabus hiljuti Tshii lisse kus temale pakuti sporitree ner ri koht. Kuna see teeks temast kohe elukutselise, siis loobus ta esialg selt ettepanekust ning kavatseb sportimist jatkata amatöörina. Ko halike eestlaste. kaasabil leidis ta omale tööd Santiagos omal erialal— kondiitrina, olles kohaliku suurima kohviku teenistuses. Uue maailmarekordi 3000 m jook sus saavutas belglane Reiff Rootsis, Gravles peetud võistlustel. Tema aeg oli 7 min. 58,8 sek.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Eestlaste spordist Austraalias [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 September 1949

Eestlaste spordist Austraalias Viimastel aastatel - on Auistraa liasse saabunud üsna arvukalt ka eesti sportlasi. ,Osa neist on juba varemast ajast tuntud, kes omale nime teinud juba kodumaal, teine osa on noori algajaid, kes alustasid sportimisega alles põgenike laag rites. Austraaliasse saabudes pole suur osa neist suutnud veel „ko haneda" sellele tegevusele oma iga päevase kohustusliku töö . kõrval. Kuid loodame siiski, et eesti sport lased ka siin suudavad oma rahvu sele head nime teha. Alamal aga heidame pilgu mine vikku ning vaatame, mis meie me hed on siin juba ära teinud spordi alal. Tõepoolest eesti spord.itege vus Austraalias polegi nii noor kui alul paistab värskele siiasaabunule. Et saada linnulennulist ülevaadet sel alal, teeme lühida jutuajamise praegu veel tegevsportlasena esineva Vam bola Veinbergiga, kes praegu esi neb Sydney paremas maahoki mees konnas väravavahina ning lööb kaasa ka mõnel teisel alal. „Saa.busin Austraaliasse koos va nematega 1929. aastal", märgib...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
LASTE SUREVUS BONEGILLAS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 September 1949

LASTE SUREVUS BONEGIT.T.AK Alburvst teatatakse, et alates, juuni keskpaigast on kohalikus haiglas ' surnud 12 DP immigrandi last, kes on toodud sinna ravimi sele Bonegilla laagrist. 9 juhul 12 hulgast märgitakse surma põhju sena alatoitlust. Samal ajal teata takse Bonegillast, et 25 lapse seisu kord on kriitiline. Olukord on suurt ärevust teki tanud laste vanemate juures. Sa muti on küsimuse vastu hakauud huvi tundma asjomased asutused, kes on võtnud selgitamisele, kas laste , alatoitlus oli alguse saanud Saksamaa laagrites, 6-nädalaliseI merereisil laeval või läbikäigulaa gris Austraalias.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KAART VENE SUNNITÖÖLAAGRITE KOHTA [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 September 1949

KAART VENE SUNNITÖÖ LAAGRITE KOHTA Ameerikas lasti hiljuti müügile kaart Nõukogude Vene sunnitöö laagrite kohta, mis on äratanud suurt tähelepanu laiemates hulka des. See kaart on koo stsatud 14,000 tunnistaja poolt antud andmete alusel. Selgub, et. Vene siseminis teeriumi juurde on loodud isegi eri osakond sunnitöölaagrite jaoks, mis kannab nimetust Laagrite Pea valitsus. Kaardi andmeil orjab sunnitöö laagreis praegu ümmarguselt 14 milj. inimest. Surevus laagreis on 12%. Sllest selgub, et kui poleks alatist laagrite elanikkonna täiendamist sundküüditamistega, siiš sureks laager välja juba 8 aasta jooksul.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SÖJAAEGSEID HIINA PÖGENIKKE SAADETAKSE VÄLJA. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 September 1949

SÕJAAEGSEID HIINA PÕGE NIKKE SAADETAKSE VÄLJA. Eelmisel nädalal vahistati ame tivõimude poolt Sydney's ligi neli kümmend hiinlast, kes möödunud sõja ajal põgenikena saabusid Aus traaliasse ning kel puudus ametlik peatusluba. Vahistatud hiinlased* paigutati Long Bay vanglasse ning lähemal ajal. on oodata nende ära saatmist Hong-Kong'i. See samm olevat esimeseks plaanis, mille järgi umbes 800 sõja jooksul Austraa-' liasše saabunud Aasia põgenikku maalt välja kavatsetakse saata. Vahistatute poolt püütakse väi-, jasäatmise - vastu samme astuda Kõrgema Kohtu poole pöördumi-' , Asutati eesti laulukoor. Võidupüha õhtul, 23. juunil ko gunesid Bathursti laagris elunevad eestlased kooli saali kus vesteldi! omavahel ning keerutati akkordeoni helidel tantsu. Kuna ilm oli külm, polnud võimalik väljas süüdata võidutuld, et selle ümber koguneda. Samas pandi alus ka Bathursti eesti segakoorile. Koorijuhiks sai pr. Meeri Saar, kuna koorivanemaks valiti Leonid Viilup. Samas arutati ka mõne näidendi õ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Eesti kunstnike-paari edu Austraalias [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 September 1949

Eesti kunstnike-paari edu Austraalias Möödunud juunis Lõuna Austraa lias Adelaide'i kuningliku kunsti ühingu galleriis kunstiühingu Con temporary poolt korraldatud kunstinäituse p\ihul kirju tasid kohalikud ajalehed, et pooled väljapanekutest olid uustulnuka telt Euroopa D.P. laagritest. Pealkirjade all, nagu "Sisserän dajate mõju Austraalia kunstile" jne. pühendasid lehed palju ruumi pagulaste loomingule, ühtlasi kinni naelutades tõsiasja, et saabunute liulgas on palju arste, muusikuid, advokaate ja kunstnikke,,kes i.nüüd lihtsa kehalise tööga omale leiba teenivad ja kogu oma vaba aja loo mingulisele tööle pühendavad. Näitusel esitatud tööde loetelul mainiti tunnustavalt eestlast Kalju Lindsaar't andeka kujurina ja Blise Lindsaar't maalijana. Adelaide "Woodside laagrisse siir dusid Lindsaared Bathursti laagrist. Kunstnikke paari saabumise, järele ilmusid laagrisse kohaliku kunstiü hingu tegelased ühes ajakirjanik-' iudega. Gontemporary president tegi isiklikult valiku mõlema töö de...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTI RAHVUSFONDI TEADAANNE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 September 1949

EESTI RAHVUSFONDI v .. TEADAANNE. Saadaval ERF margid Kelevipoja kujuga ja Balti riigid raudvõrestiku taga, hind 3 penni tükk. ERF rin namärgid sh 2/6 tükk. Soovijail saata hind ja väljasaatmiseks mar gistatud ja soovija aadressiga varus tatud ümbrik. Ingliskeelsete teoste "Picturesque Estonia" ja "Estonia" tellimiste re gistreerimine kuni. 25. septembrini. Suurte kulude tõttu trükitakse teoseid ainult tellitud arvul. Hind, mis kursivahe ja saateku lude,, tõttu tuleb erinev Inglismaa kohta väljakuulutatust, teatatakse hiljem. ERF esindaja Austraalias, Hr. G. Seek, 34 Walter St., Paddington," Sydney, N.S.W.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
MIS MEID ÜHENDAB [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 September 1949

Murrangpunktiks Austraalia eest laste koosseisus kujunes 1947.a. mil saabus esimene IRO transportlaev Tsaltimaalastega, tuues lätlaste ja leedulaste kõrval Austraaliasse ka. eesti põgenikke Saksamaa DP laagreist. Sellest peale osutab eest laste arv Austraalias pidevat suure nemist, kusjuures vanade siinoli jate poolt on hakatud nimetama "liusi asukaid "uuteks eestlasteks." "Viimased omakorda jälle nimetavad oma vanemaid suguvendi "vanadeks eestlasteks." Sellejuures ilmneb, «t "vanade" ja "uute" vahel kerkib ühistaotluste kõrval esile ka teata vaid ebakõlasid. Vanad on lahkunud kodumaalt ajal, mil eesti omariiklus oli alles algarenemisastmel. Nad ei näinud iseseivat Eesti terna õitsengaastatel. INad lahkusid kodumaalt vabatahtli kult, et leida endale laias maail mas paremaid elamisvõimalusi. On arusaadav, et nende suhtumises omariiklusse ei saa olla nii sügavat, pieteeditunnet, kui neil inimestel, Ites olid sunnitud oma kodumaa maha jätma teise maailmasõja keeris iormis. Kuid vaatama...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ERF EESTI HELIPLAADID. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 September 1949

ERF EESTI HELIPLAADID. Eesti 'Rahvusfond on Rootsis ja Saksamaal sisse mänginud muusi kas ja laulus suurema valiku eesti helitöid heliplaatide valmistamiseks. Et selgitada heliplaatide koha pealse valmistamise võimalusi, mis tunduvalt alandaks hinda tolli ja saatekulude "arvel, palutakse isikuil, kes sooviksid' omandada eesti heli plaate, teatada koos erisoovidega, kui on, ERF kohapealsele esinda jale, aadressil: Mr. G. Seek, 34 Walter St., Pad dington, Sydney, N.S.W.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Eestlasi Lääne-Austraalias [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 September 1949

Eestlasi Lääne^nstaraalias Varemalt ; Lääne-Austraaliasse asunud eestlased — neid oli küm mekond — on jäänud pea eranditult peatuma Perthi ümbruskonda. Tun tuim neist on Aleksander Kauler, eesti kindral Kauleri vend, kes töö tab peainsenerina ühes siinses alu miiniumitööstuses. Vanimaid eestlasi "läänes" 011 ka A. Saar, kes juba 40 a.asub Perthis. Ta töötab meistrina kohalikus tele lonivabrikus. Haubin omab tisleri töökoja Fremantles. Põlised siinsed elanikud on ka Vagervik ja Vaapil. Viimasel ajal töölepingute kor ras saabunud eestlased, kellede arv ulatab juba 300 piiridesse, on pai isatud enam-vähem laiali. Neist on suurem grupp, umbes 60 inimest koondunud Northami, mis asub um bes 60 miili Perthist idapool. Seal a'siib ka perekonnalaager. Munda ringi saeveskis, paarkümmeiid miili Ferthist idapool, töötab kümmekond eestlast; ' ' Nungaringi endile sõjaväelaagri juures töötab üle paarikümne eest lase. Bunburys töötab .endine Aschaffenburgi gümnaasiumi ju-1 hataja Ö. Keinaste. "Woor...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ANNA SALEN SAABUS FREMANTLESSE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 September 1949

ANNA SALEN SAABUS FRE MANTLESSE. , Napolist 1. aug. teele asunud nAnna Saku" jõudis 24. aug. Fre mantlesse. Saabunud immigrandid paigutati Northami laagrisse, nende hulgas, 35 eestlast. Teiste hulgas saabus Augsburgist ka dr. pliarm. H; Salasoo.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ILMUS "KOGUJA I" [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 9 September 1949

ILMUS „KOGUJA I" Saksamaal ilmus kirjanduslik koguteos "Koguja I". Ilukizjandus likke palasid on selles A. Gailitilt, G. Suitsult, B. Kangrolt, A. Adso nilt, P. Krustenilt, H. Visnapuult ja noorelt H. "Asi 'It. H. Visnapuult on mälestusi E. Vabadussõjast, kus ta tegutses sõjakirjasaatjana. Teaduslikke artikleid on G. Eän kilt ja A. Saarestelt.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"SEE OLI ILUS ÔHTU" [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 September 1949

Eesti Maja saal 10. sept. õhtul oli viimse köhani välja müüdud. Osa kontserdihuvilisi pidi leppima seisu kohtadega. - Meta Pruyli kontsert kujunes jälle kord õhtuks, kus leidsid ühise keele vanad ja uued eestlased. Kontserdi avas Eesti Abistamis komitee esimees, A. Lond, pöördudes südamlike tervitussõnadega kaugelt saabunud lauljatari poole. Eesriide kerkides ilmus poodiumile- rahvarii des lauljatar, kes Miina Härma lau luga 4 'Kui ma. olin" väiksekene' lõi otsekohe sooja kontakti kuula jaskonnaga, mis kestis kuni kont serdi lõpuni. , . .. Eriti hingestatuna mõjus' E. Oja "Põhjamaa lapsed" ja Juhan Aaviku ' 'Kojuigatsus." Ka kaks Mart Saare laulus "Tuulehõlmas, luulehõlmas" ja "Sinilillekesed" esi tati lauljatari poolt sügava sissee lamisega. "Esitatud ooperiaariast jäi kuula jaskonnade sügavalt meelde Juta aaria E. Aava "Vikerlastest." Meta Pruuli kontsert tõendas, et ka puuduliku akustikaga saälis pääseb täiele mõjule kõlarikas koolitatud hääl. Erilist esiletõstmist väärivad piani...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SPORDITEATEID V. Lillakas Inglise meister 6 miili jooksus [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 September 1949

V.-Lillakas Inglise meister 6 miili jooksus Londonis peeti juulis Inglise meistrivõistlusi kergejõustikus, mil ledest võttis osa ka rida välismaa-, lasi ja nende hulgas eestlane V. Lillakas. Viimane startis 6 miili jooksus, milles oli osavõtjaid kokku 17. Jooksu asus vedama Inglise va nameister Cox, kes juhtis 20 ringi. Lilläkas püsis alul 5-dal ko hal ning surus siis end kolmandaks. . Kuid siis, um bes 150 m enne lõppu, alustas ta kõva spurti ning möödudes Coxist ja Heskethist, tuli jooksu võitjaks ajaga 30.15,0 min. Kui jooksumaa arvestada ümber meetritesse, siis võrdub 6 miili ümmargusalt 9656-le meetrile. 10.000 meetris oleks tema aeg olnud vastavate arvestuste ko haselt 31.20,0—seega ümmargu selt 1.14,0 min. parem, kui F. Beld sinsky nimel juba 1929 aastast sei sev Eesti rekord sel distantsil. Hooaja lõpul kavatseb Lillakas esineda ka 5000 m ja 10.Q00 m jooksudes. Eelnimetatud võidu pu hul sai ta 70 sm kõrguse hõbeka . rika. H. Moks saavutas Rootsis, Linn köpingis peetud -võist...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
ESTONIAN WINS ENGLISH 6 MILES MARATHON EVENT. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 September 1949

ESTONIAN WINS ENGLISH 6 MILES MARATHON EVENT. Competing in the English cham pionships in London this year, the 6 miles marathon event was won by the Estonian Valdu Lillakas, his time being 30 min. 15.0 sec. . Second place was filled by the former .Eng lish veteran runner and champion Cox, his time being 30 min. 16.4 sec^ and in third place Hesketh. Addresses of the Commonwealth Migration Officers are: The Commonwealth' Migration Officer, 18-20 York St., Sydney, n.s.w. . . ; ' The Commonwealth Migration. Officer, Terrica House, Adelaide St., Brisbane. The Commonwealth Migration Officer, 453-455 Collins St., Mel bourne, Vic. o •The Commonwealth Migration Officer, 106-110 North Terrace, Adelaide, S.A. The Commonwealth Migration Officer, Akroyd Buildings, King St., Perth, W.A. The Commonwealth Migration Officer, c/- Department of Trade and Customs, Darwin, N.T. The Commonwealth Migration Officer, 97 Macquarie St.,( Hobart, Tas. The Secretary, Department of Immigration, Canberra, A.C.T.<...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"Purge" in Estonian Communist Party [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 September 1949

The purge in the All-Union Oom •mimistV;.Party.';:'hiftS', of■■■.course, not passed the Baltic area by and a number of prominent Estonian, Latvian and Lithuanian Commun ists have been either liquidated or demoted. The first ,to fall among the leading comrades were those who had exhibited concern for the fate of their nation and made, if only, half-hearted, attempts to re sist russification orthe deporta tions. They have been replaced either by Russiians or Estonians, Latvians arid Lithuanians, who have lived all their lives in the USSR and -become estranged fyom their mother country.....;;' The purge in Estonia's Com munist Party ^started already last year. The first tobeliquidated was Oskar Sepre, chairman of the Republican Planning Commission and deputy prime minister. While Estonia was independent, Sepre was a fervent Communist and has sat altogether, 15 years in prison for subversive activities and parti cipation in armed revolt. 0. Sepre had never lived in Russia and was a so-c...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Estonian gymnasts first in the "Lingiade" [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 September 1949

Estonian gymnasts jirst in the -Lingictde99 It has btfen learned from Sweden that Ernst Idla's Stockholm gym nastic team, which is composed of Estonian refugees in Sweden has ob tained first place in the interna tional gymnastic competition, the "Lingiade." , The official results of the Lingiad were: Estonian gymnastic team .2,465 points, first, followed 1>y -Fin land with 2,396 points, and the team of the Swedish Helsingfors Univer sity with 2,365. points. The fourth place is held by Swiss gymnasts with 2,360 points. A total of 66 nationalities had nominated for participation in the "Lihgiade." The actual number of participants, however, was smaller. The performance of the Estonian team of 300 gymnasts left a very marked impression. Our national colours were displayed among the others on the stadium and our team carried the blue-black-white flag in the opening parade. On the open ing. day the number of spectators was approximately 30,000 and the Estonian gymnasts were rewarded b...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Välispoliitikat [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 September 1949

Välispoliitikat Läinud nädala sündmustest tuleks kõigepealt , käsitleda tuntud Lon doni välispoliitilise ajakirja "Ob server'i" - teadet . radikaalsetest muudatustest Nõukogude Liidu välispoliitikas. Nimelt olevat Mosk vas jõutud veendumusele, et " too üliagressiivne poliitika Ida- ja Kesk-Euroopas, mille autoriks oli Molotov, võib viia ainult uue sõjani läänevõimudega, mis pi*aegu ja ka lähemas tulevikus tähendaks N. . Liidu kindlat lõppu. Lisaks sellele olevat Bälkani ja teised Ida-Euroo pa rahvad osutunud hoopis tõrksa mateks kui' Kremli eksperdid olid oletanud. Ja lõppeks olevat üldine poliitiline moraal N.-Liidu elanik konna hulgas pahaendeliselt "ma dal." Seepärast olevat Poliitbüroos iStalini nõudel otsustatud loobuda Ida- -ja Kesk-Euroopa riikide lõp likust annekteerimisest väevõimuga ; ning piirduda olukorra stabiliseeri misega oma "praegustes piirides." Peetakse isegi võimalikuks, et Sta -; lin olevato/älmis■: Jalta kokkuleppe 'juurde tagasi pöörduma ja n. -ö. : uuesti ots...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"Every Day We Live in Fear of New Deportations..." [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 16 September 1949

"Every Day We Live in Fear of . New Deportations . . A letter throwing full light upon the desperate circumstances in our home country and the other Baltic States has arrived from there in Sweden iri some complicated ways. This letter, dated 1st May, i.e./ ^ftcr; the great deportations, of > w,hicli the PW-s come from behind the Iron Curtain have already told the outer world—has arrived as from another world and gives a short but expressive description of the agony of the Baltic nations in their hope less plight. The deportations in March have emptied the country of ' almost all farmers and of the great part of town ^inhabitants, but the writer says new deportations tare in sight. Here is the letter with all names and 'personal references omitted for intelligible reasons "My dear relatives, you shouldn't worry about me, if Only the Lord allows me to remain and live here. At present we don't know anything about our future for very many were Reported to the great country one month ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x