ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 August 1909

VESTKUSTEN Liberal Politisk Veckotidning för svenskarne å. Stillahafskusten. Utgifves hvarje torsdag. VESTKUSTEN är spridd utmed liela Stillaliafskusten och utgör derför ett präktigt annonsmedium. AnnonspriS: 50c. pr tum; bland läsning 10c. pr rad. Amerika. En fin landsman. För alt ha.sålt tvä flickor till en bordell i Chicago, liar Jakob Jakobson, 22 år gammal, dömt skyldig al' juryn. Domstolens utslag faller senare. I kampen mot lungsoten önskar "The National Association of Billposters" vara ined på så sätt, alt den donerat till rörelsen öfver en million dollars värde af annonsplats. Lika mot lika. Staten New Yorks senat har med .- '(8 röster mot .- 'i beslutit, att lärarinnorna vid statens skolor skola hafva samma lön som lärarna» Blir väl snart luftskeppare. Herinan A. Olander, landtbrefbärare i Stratford. la., har köpt sig en automobil hvilken han kommer alt använda för leverering af posten. Vakna i politiken. Svenskarna i Phelps county, Neb., ha i år föresatt sig att i politis...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 August 1909

Iflestkustens {Tv\>chevi UTKÖR ALLA SLAsåsom VISITKORT, AFFÄRSKORT, B JU DN ING K KOKT, KXIVKRT och SKRIFPAPPER, RÄKNINGAR, STADGAR, PROGRAM, MATSEDLAR, SKYLTAR, BÖCKER och TID NINGAR M. M. Beställningar mottagas Iran alla platser och godt arbete utföres till resonabla priser. gard och kolupplag: räddades. Genom branden bli omkring 75 arbetare utan sysselsättning. VESTERNORRLANDS LÄN. Riksantikvarien H. Hildebrand liar inspekterat de föreslagna platserna för Norrlauds'arkivets förläggande i llernösand, för hvilket stora ansträngningar göras från stadens sida. Ett olyckligt na$p. Bröderna Johan och Jonas Boman från Myc kling hade rott ut på Lomsjön i Själevad med ett gäddrag och detta sköttes af den senare. Plötsligt nappade det och Jonas skulle hala in draget. Då brodern Johan härvid skulle vara behjelplig råkade han falla hufvudstupa i sjön och drunknade, trots broderns ansträngningar at t rädda honom. Den så sorgligt förolyckade var 21 år gammal och efterlemnar minn...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 August 1909

norge. Skiljedomstraktat mellan Norge oeli Brasilien liar äfslntats för "- > år. •Nitedals krutfabrik vid Kristiania sprängdes i luften af blixten den 12 juli. In1- .- 'en- menniska blef allvarligt skadad. Arbetarne hade vid tillfället rast. En million kr. till allmännyttiga ändamål. Den i Kristiania aflidne fabrikören Emil Mielielet liar testa meriterat hela sin till omkr. 1,000,000 kr. uppgående förmögenhet till a männvtliga oeli välgörande ändamål. För egen eller annans hand? Den 13 juli fann nian i Skien-ell ven liket af en omkring 20 år gammal man. Att döma af hos honom funna papper är han svensk. Liket har legat någon tid i vattnet oeli bär spår af yttre ■-våld. En förhärdad yng förbryterska. En 17 a 18-ärig skolflicka i Trondhjem, som för någon tid sedan häktades för stöld, mordbrand oeli förfalskning al ett testamente, har nu äfven erkänt att hon mördat sin tant, hos hvilken hon bodde. Frikyrkopredikantertia och "det »vaga köttet"- . Under årsmötet med Drammen...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 August 1909

4. VESTKUSTEN. Torsdagen den 12 Augusti 1909. I ALAMEDA COUNTY. Rikt jemnt land, med två jernvägar och två stationer på landet. $25 kontant och $10 i månaden. RICH VALLEY LAND COMPANY, 180 Sutter St., Rum 301 & 302, S. F. Vestkustens "Accidenstryckeri u utför alla slags tryckalster :: Godt arbete :: Resonabla priser ———— Beställningar mottaga»från alla platser här lör barn som springa i trapporna? — Mina fem. — Hen herrn sa' ju att herrn hade dem pi kyrkogården? — Ja, jag brukar skicka dit dem för at t leka.... så'na der orosandar har man minsann inte gerna inne i onödan. Rent tal Nå, då du iindtligen vill veta, hvarfir jag gifte mig med dig, så gjorde- . jag- det för dina pengar. Hon: — ,Tj, vet du,.jag skulle önska, att ock si jag kunde säga, hvarför jag gifte nig- med dig. Lugnande. Kön: — Ah, tänk dig älskade Karl, vi äro tretton par, som skola vigas! Tiink, om någon olycka skulle inträffa? Han: — Var iign! Det ena paret taga vi icke med i räkningen. Det har inga pen...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 August 1909

N. J. SWENSON MÖBLER AF ALLA SLAG, MATTOK, LINOLEUM, STRÅMATTOR spislar samt fullt lager af hushållsartiklar. 95S %0 franklin St., nara *>tli. Oakland. Theo. Gier Wine Co./ilHS Oakland Ny, stor butik, nytt utmärkt Lager! Telefon Oakland 3457. begagna GIERSBERCER liygg upp eder helsa oeli rrlbelu'ill <len sedan deu blifvit uppbyggd Känd etter en order på försök till vår nya familjelmtik. bb pSnabb och noggrann leverans. Oakland, Alameda och Berkeley. Skandinaviska Brödraförbundet. Logen Western Star no. 71, Oakland, gifver den 15 dennes allmän piknik i Uoekridge 1'arkv Till en park beslöts det för kort tid sedan att förvandla "City cemetery"- . Detta beslut har framkallat en liflig protest från vissa föreningar, som anse det som helgerån att förstöra grafvarna. De flesta af dessa lära emellertid vara fullkomligt ovårdade. Frun som skoborstare vill ej vederbörande domstol i Oakland veta af. En fru ITaas sökte befrielse från en inan med samma namn, emedan ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 August 1909

ACME BREWING COMPANY'S VÄLKÄNDA ÖLSORTKR "Acme" och "Franclscaner 55 Jubelåret 1909—1910 Augustana College och Teologiska Seminarium stundar. — Sistlidet år visade en tillökning af närmare 50 elever i College och Academy. Löftet om det nya $100,000-biblioteket visar, hvad skolans anseende är i dess närmaste omgifning. Allt tyder på att ett nytt utvecklingsskede inträdt för Amerikas förnämsta svenska läroanstalt. Engelska språket, med två ordinarie professorer, är ett hufvudämne. 40 lärare. t Sanden edra barn till Augustana College, där de kunna lära sig svenska och äro under sedligt och kristligt inflytande. påbörjar sitt 50 :e läsår den 7 sept. i College, Academy, Musik-, Konst- och Affärsaf delningarna Seminariet öppnas den 29 sept. Katalog erhålles fritt. Tillskrif Gustav Andreen, Pres. Adressera: ROCK ISLAND, ILL. DR. E. THIELE I)EN TYSKE SPECIALISTEN för Kroniska och Privata sjukdomar hos MÄN OCH KVINNOR har äterviinclt till staden och öppnat kontor 1 No. 1732 GEARY STREET, när...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 August 1909

VESTKUSTEN. Torsdagen den 12 Augusti 1909. .7 Flickan i Stadsgarden. TOLFTE KAPITLET. Bref från Gustaf Pauli till Adolf Axner. Petersburg den 13 juli 1831. "Hedersbroder! Förträfflige vän! Med en köpman här i Petersburg, som ämnar si«j- liil Stockholm, skickar jay dig dessa och följande rader. Jag liinkte dock oj skrifva förrän det lidit mot slutet af de fyra åren, såsom öfverenskommet var, men jag kunde inte hälla mig, och jag visste dessutom, att det skulle roa dig att förnimma något om din långbente vän och skolkamrat. Hjalmar kunde blifva förtviflad, om han ej fingp någon notis om sin Orvar Ödd. Orvar Odd är redan förtviflad för det han ej hört något från sin Hjalmar. Jag mår väl, ypperligt och är i smöret, som det heter. Men vill du kanske veta hur jag kommit dit? Jag är skyldig göra reda för dig, min far. T hi behöfver ej blygas för din son. Vid jultiden 182!) reste jag från Finland, åtföljande en engelsman, i egenskap af resebetjent, ty det var slut med den reskassa, hvarmed ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 12 August 1909

HENRY JOHNSON SON Iniportmiue al Svenska & Norska DELIKATESSER ALLA SLAGS GODA MATVAROR FRÅN GAMLA LANOTT. 12 MARSHALL SQUARE, midt emot Hth och Market Streds. , (Förut i uo. 1045 Howard St. tnellau 6th och 7th) Sv. Luth. Ebenezer kyrkan, 15th & Dolores Sts. böndagar: Högmessa kl. 11 f. m., Aftonsång kl. 8. Söndagsskola kl. !>.4.i \\ in, ungdomsniöt.e livar fredagskväll. Tel. Market 3305. Teol. Dr. Pli. Andreen, Past. Bostad: 208 Dolores St., vid kyrkan. Hjertligt välkomna till Första Svenska Baptist Kyrkan, belägen vid 17th St., mellan Valencia & Guerrero Sts. Mötestider: Söndagar kl. 11 f. 111. och 8 e. 111. Söndagsskola kl. 9:4s f. 111. samt kl Sooe. 111. Ungdomsmöte och derefter socialt bönemöte hvarje onsdags kväll kl. n. Korrespon deas-Sekr. J, Wm. Kdwall, 401 Moscow St., S. F. ilF. O. Nilson, t. f. pastor. SAN FRANCISCO. Ett nytt infanteriregemente ha vi nu tutt till I'residio. 1 )c( står uiuler befäl af öfverste Edward IS. P...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 19 August 1909

VESTKUSTEN Liberal Politisk Veckotidning för svenskarne å Stillahafskusten. Utglfves hvarje torsdag. VESTKUSTEN är spridd utmed hela Stillahafskusten och utgör derför ett präktigt annonsmedium. Annonspris: 50c. pr tum; bland läsning 10c. pr rad. _____ Utlandet. SVERIGE. Svenskt verldsrekord. Undervattensbåten "Hvalen"- , som anlände till Gibraltar för några dagar sedan efter att ha t ill rygga lagt afståndet från Spezzia i Grekland, 100 mil, på 72 timmar, har denned knipit verldsrekordet för undervattensbåtar. 1JORGE. Från Spetsbergen liar neddelats till Tromsö, all Walter Wellman den 31 juli började fylla un ballong med gas och gjorde sig ■edo att anträda luftfärden till nordpolen. DANMARK. Kung Fredrik har uppdragit åt grefve Juel-Krag-Friis, ledamot af landstinget och ledare för le frikoservativa, alt bilda en ny .ministär, men lian har afsagt sig. ENGLAND. Lord Kitchener, befälhafvare för de brittiska trupperna i Indien, liar blifvit utnämnd till hertigens af Connauglit efterträ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 19 August 1909

DÖDE I SVERIC-E. iuiikaren vid Göta artillerireg. K. A. Holmqvist, 48 år; lektorn vid <Jefle allm. läroverk K. I'- . Nordlund, 7!) är; f. fanjunkaren egeiidonisegåren t). Hiildson i Uppsala, 8-1 år; stationsföres! åndn ren V. Seger i Bergkvara. • 15 ar; handlanden A. Mattsson i. Trollhättan, 4.'i år. Enkefru Augusta Bernhardina Drakenberg. t'- . Santesson. it Xösund. 80 år; skräddaremästaren A. Morath i Vadstena, 80 år; handlanden och ombudsmannen el. A. Lenfvén i Vadsbro, 54 år; handelsföreslåudaren X. (!. Kosell i Kiruna, .- '7 år; f. sågverksegaren .1. Nordling i Sundsvall, 84 år; redaktören al' Enköpings ridning A. Kiicsoii, 20 år: f. godsegaren K. Colliander i Göteborg. 8.- '! år; I'- , stadsfogden J. E. Jonsson i Kalmar. 7(i år; enkefru JaquctU Vilhemina Vijkander, f. Kyttersköld och enka efter general V., på SI a insjövik, 83 år; postexpeditöreli J. I'- . Törnquist i Falun, t>2 år; föreståndaren för ae<-i-denstryckeriet i Södertelj...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 19 August 1909

VESTKUSTEN. Torsdagen den 19 Augusti 1909. 3. DR. GIBBON , j, i kas symptom vanligen äro blekhet o. magerhet 1 mörka ringar under ögonen, hufvudvärk, ringning i öronen, brist på sjelfitllit, tillbakadragenhet, hjertklappning, svaghet i rygg och ben, förliist af minnet, finnar i ansigtet, hosta, lungsot etc. DR. GIBBON liar praktiserat i San Francisco i 47 år och lidande skalle icke tveka att rådfråga honom och begagna sig af hans erfarenhet och skicklighet. Ilan botar när alla misslyckas. Försök honom. Bot garanteras. Patienter botas i hemmet. Dr. J. F. GIBBON, J044 California St., San Francisco, Cal. När ni skrifver nämn annonsen. DET SVENSKA BRYGGERIET CARL. TORNBERG, Egare. 3070 - 23d St., S. F. Tel. Market 5791. Bryggare af Svenskt Öl och Porter, Maltextrakt. Steam- och Lageröl på kaggar såväl som buteljer levereras till alla delar af staden. Orders till landsorten expedieras. kandinavisisa ängaro kandinaviska passagerare kandinavisk besättning kandinavisk mat bj das passagerarn...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 19 August 1909

4. VESTKUSTEN. Torsdagen den 19 Augusti 1909. IDestfwstens XEr\>cheri UTFÖR ALLA SLAGS TRYCKALSTER såsom VISITKORT, AFFÄRSKORT, BJUDNINGSKORT, KUVERT och SKRIFPAPPER, RÄKNINGAR, STADGAR, PROGRAM, MATSEDLAR, SKYLTAR, BÖCKER och TID NINGAR M. M. Beställningar mottagas från alla platser och godt arbete utföres till resonabla priser. $100 BELONING. ATT hvra. Hundra dollars i beloning utlofvas Ljusa ock trefliga rum i ett till den person, som kan uppgifva Skandinaviskt Roominghouse. adressen pa mr B. Goldsmith, livillcen Allting nytt och modernt. Vattenfore branden bodde i no. 309 3d st. ledning med VARMT OCH KALLT har i staden. Adressera alia upplys- VATTEN i livarje rum samt gas och mngar till " Yestkusten.- " elektriskt ljus jemte bad. Fran $8 i ATT WVTJA manaden till hogre pnser l 173G Ail HYRA. Polk Street. Tvenne ljusa och soliga rum, ett . storre passande for tvenne ungher- ATT HYRA. rar, samt ett mindre, Jor en ensam ™ ungherre. Svensk familj. 2104 15th • ,- p:l ?....

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 19 August 1909

VESTKUSTEN. Torsdagen don 10 Augusti 1909. 5. Sti llahafs kusken. PORTLAND, OR. Jack Johnson drunknade pu natten den I! augusti vid fiske vid Mediers i närheten af Astoria. Johnson föll öfverbörd då lians kamrat Howard Thiery tog' in seglet. Thiery hoppade i vattnet, men kunde ej nå honom enär det var stark ebb. Johnsort var född i Svenne (18 år sedan och har fiskat på < 'olumbia i många år. Invecklade affärer. För en tid sedan annonserade Loe-Powdler och Port. Off ord bolagen vidt och bredt om sina frukt trädgårdsanläggningar, och många placerade sina penningar hos dessa bolag. Nu ha bolagsherrarne kommit i gräl och beskylla hvarandra för att ha stulit och förskingrat tillgångarne. Presidenten K. F. CYitl»iuleu för Port Orford bolaget påslår, att J. C. Lec, pres. för Lee15o\vdler bolaget, och mrs J. C. Lee, som varit kassör lör båda bolagen, sinlil $11,000, och de senare, påstå för sin del, alt Crittenden och en annan medlem al' båda bolagen vid namn Wallace försking...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 19 August 1909

DR. PETER'S KURIKO är husmedicinen. Den afskiljer alla orenheter från systemet och alstrar nytt, rikt, rödt blod och bygger solida ben och starka muskler. Tillredd af helsogifvande rötter och örter är den särskildt lämplig för barn och personer med svaga konstitutioner. I bruk öfver ett hundra år, är den ej längre ett experiment. I olikhet _- med andra mediciner kan den icke er hällas å apoteken, utan tillhandahålles allmänheten direkt af de ende tillverkarne och egarne. Adressera DR. PETER FAHRNEY & SONS CO., 112-118 So. Hoyne Ave., CHICAGO, ILL. Bwa—M———wiiw n|Mri mmmm ROSEN PA TISTELÖN. BERÄT- EMELIE FLYGARE-CARLEN. Veckan, som var bestämd för Birgers och Erikas frånvaro, gick med en enformighet, hvilken ofta föreföll Gabriella dödande långsam, och hon blef ej litet glad, när slutligen en seglare, som passerade förbi Tistelön ocli der lade bi, underrättade. att Birger skulle återkomma samma afton. 1 hop]) att få sikte på den efterlängtade båten satt Gabriella vid föns...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 19 August 1909

VESTKUSTEN. Torsdagen den 19 Augusti 1909. 7. Flickan i Stadsgarden. BERÄTT- AUGUST BLANCHE. "Nej, men jag skall begrafva er på sjöbotten, om ni inte genast ror mig i land!" skrek Axner, kastande af sig kappan och skådande omkring- sig efter något medel till sitt försvar, "Du gal väl starkt för att vara en sådan ungtupp.... men du gal väl så lagom, när jag fått fjädrarne af dig,- " svarade den förfärlige roddarkarlen. Dervid kastade han upp årorna bakom sin rygg, så att årbladen skolo upp i vädret på hvar sin sida om båten, hvarefter han bugade sig ner och upptog en sabel, hvars klinga blixtrade mot månen. Det var Axners egen sabel, som han alltid brukade hafva hängande öfver sin säng och den han tillsagt sin städerska att lägga i båten, men hvilken han först saknat, när han) vid åsynen af sin dödsfiende, ville upptaga den. Axner förbannade sin obetänksamhet att ej ha tagit vara på sitt vapen när lian steg i båten och innan han tog plats vid styret. Han ryckte emellertid lös rofkult...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 19 August 1909

HENRY JOHNSON & SON Importorare af Svenska & Norska DELIKATESSER AIXA SLAGS CODA MATVAROR IRAN GAMl.A I.ANDET. 12 MARSHALL SQUARE, in Ull emot Hl Ii oeli Market Streds. t (FörUt i no. 1045 Howard St. mellan 6th oeli 7U1) sy. Luth. Ebenezer kyrkan, 15th & Dolores öts. tföndagar: Högmessa kl. 11 t'- , m., Aftonsång kl» S. Sölutagsskola kl. 9.45 t'- , m. Urigdoiiismöte hvar Fredagskväll. Tel. Market 3805. Teol. Dr. Pil. Andreen, Past. Bostad: 208 Dolores St., vid kyrkan. *• ^jUkomiia till Första Svenska Bap¬ tist Kyrkan, belägen vid 17th St., mellan Valencia 6c Guerrero Sts. Mötestider: Söndagar kl. ii t. ni. och 8 e. 111. Söndagsskola kl. 9:1^ f. m. samt kl 5:300.111. Ungdomsmöte och derefter socialt bönemöte hvcirje onsdags kväll kl. s. Korrespon-dens-Sekr, J. Wm. Edwall, 401 Moscow St., S. K. PONil- , P. O. Nilson, t. f. pastor. san francisco. Sin 15-årsfest höll danska föreningen Helga i lördags å. d. i .Veteran hall under stor tillslutning. Blan...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 August 1909

PRENUME RATIONSPRIS: Helt fir $2.00 | Fjerdedels ilr $0.65 Halft är $1.2!"- . | Ett är till Sverige $2.GQ Agenter erhålla liberal ltompilsslon. Allt som rör redaktion säväl som expedition adresseras: "VESTKUSTEN.- " ALEX. OLSSON, RED. OCH UTGIFVARE, 30 Sharon Street i: :: San Francisco. Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stlllahafskusten. c VÄSTKUSTEN liberal Politisk Veckotidning för svenskarne ä Stlllahafskusten. Utglfves hvarje torsdag. VESTKUSTEN är spridd utmed hela Stlllahafskusten och utgör derfttr ett präktigt annonsmedium. Annonspris: 50c. pr tum; bland läsning 10c. pr rad. STÄLLNINGEN I SVERIGE. I lider den senaste veckan lin dp telegrafiska underättelserna från Sverige varit ännu magrare iiu förut och de Sverigetidningar, som anländt, ha knappast gjort ställningen lättare att bedöma. Emellertid torde mail kunna fastslå att de första telegrafunderrättelserna varit, såsom vi antydde, betydligt öfverdrifna. Såjun da finna vi intet, som bekräftar påståendet att militär ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 August 1909

PALACE BAKERYI lpopulära ocli Mest besökta y och Coffee Parlor % alltid färska KRINGLOR. 1 ditorivaror till bröllop tn. 11. tillställ- % beställning. Danskt rågbröd. Ku- f et utmärkta Johmm isberg sigtbröd. t i;N & HKSSK, Egnre. '- •> ELEVENTH ST., OAKLAND, CAI . f (Förut i No. 623 Kearny St., San Francisco.) j •;< <• * >:•. * * *<. .j..% & VI FÖRSE ER MED KAPITAL! Vi vilja forse eder med vår fullständiga höst- oeh vinter-sor-tering; af 400 stiliga fabrikat för finare herrkost ymer. Vi visa hiirn ni skall vinna till kunder dem, som äro mest nogräknade med sin klädesdrägt, oeh snart skall ni lili don ledande klädeshandlanden i er stad. Ingen erfarenhet nödvändig — intet kapital erfordras — inga expenser att betala. Eder vinst är storartad och begränsad endast af det arbete ni utför. Våra ombud förtjena i medeltal $35 a $5(1 i veckan att börja med. Resultatet blir bättre efter den första...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 August 1909

John A. Halpin, Attorney at Law. Rådfrågningar fritt. Behandlar skilsmessomål. Fastighets-och inteckningsfrågor, fastebref, testamenten etc. uppsättas. Köpebref granskas. Mechanics Savings Bank Building 948 Market St., hörn. af Mason, Rum307-308 Lioais Iiindström Svensk Damskräddare Mercedes Building 251 POST STREET, mellan Stockton och Grant ave. Telefon Kearny 3097 O.W.JENSEN KOL OCH VED Alla orders fyllas snabbt. Express af koffertar och dylikt. 67 Landers St., mellan 14th & 15th, Church och Dolores. Telefon Park 6541. Charles Plambeck 590 Valencia St., nära 17th Förut i No. 1915 Mission St. Nya och begagnade Symaskiner, speciella såväl som för familjebruk, alltid på lager. Maskiner af alla slag repareras. Allt arbete garanteras. j. G. i^mmi Fine Watclirepairing Dealer in Diamonds, Jewelry and Watches. 23 MARKET ST., SAN FRANCISCO Mjölk, Grädcfé, Ägg och Smör från San Carlos Dairy . För vidare upplysningar besök, tillskrif eller telefonera. N. S. Nelson, egare, 143—14...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 26 August 1909

$100 BELÖNING. Billiga biljetter från de skandinaviska länderna kunna erhållas liJI och med den 1 september på alla de »lika linierna. För närmare underrättelser besök den bekante ångbålsagenten Halvor .Taoobsen, hörnet af Miböiou oeh Third st. Hundra dollars i belöning utlofvas lill den person, som kan uppgifva adressen på mr P». Goldsmith, hvilken före branden bodde i no. 30'J 3d st. här i staden. Adressera alla upplysningar till "Vestkusten.- " . Entered at the San Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter. Vestkusten, Frisinnad Politisk Veckotidning för Svenskarne på Stillahafskusten UTGIFVES HVARJE TORSDAG från 30 Sharon st. San Francisco mellan 15th & 16th, Church & Sanchez. PRENUMERATIONSPRIS: Ett är ;... $2.00 Ett halft år $1.26 Ett kvarts år 60c. Ett helt år till Sverige $2.50 Alla prenumerationer måste åtföljas <i kontant likvid 1 annat fall fästes ingei> uppmärksamhet vid desamma. "VESTKUSTENS" Telefon: Market 4...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x