ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 6 December 1940

Čechoslovák V pátek.dne 6. prosince 1940. Zprávy z okresu Bell. Pořádá Kamila Foj tašková. Maid Of Cotton Points The Way 4 • .4 * WCKS cono* Mary Nell Porter, Memphis debutante who served as the National Cotton Council'8 1940 Maid of Cotton, sete the páce for ChristmM shoppers with this varied selection of cotton ffifts. Preparationa to make this Christmas a Cotton Christmas are now under way in commumties throughout America. Fur-and-Feather Friendship Tak bych vám mlii čtenáři toho tolik chtěla napsati, jenže nevím z kterého konce začít. Ono se to řek- ne lehre, sednu si a něco naškrábu, eh, chci říci napíši do Čechoslová ka zrovna ale nic kloudného člově- ka nenapadne, aby aspoň většinu čtenářstva uspokojil. Všechny, to nejsem tak domýšlivá, abych si my- .siila, ie uspokojím, neb se je£té ne- našel člověk ten, aby vyhověl všem. A já to ani nežádám, neb každý má právo čisti to, co se mu libí. Přece to však pisatele potěší, slyší-11 z úst té naži mladé generace, jako ku příkla- du s...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 6 December 1940

\ ./ v pátek, dne 6. prosince 1940. Pomocná akce žen S.A.Č.T. v Houston Houston, Tex., 30. list. 1940. Třináctá zásilka 8 velkých beden vypravena byla v pátek, dne 22. li- stopadu večer a v sobotu ráno byla odesláno po lodi na misto určené. Z plné duše doufáme, že tyto věci, které darovány byly našimi český- mi krajany, zároveň i některými ji- nonárodovci dojdou svého cíle a zmenší utrpení těch našich běžen- ců. Jest naší snahou a vás všech přání, uleviti v bídě a utrpení na- šeho lidu zatíženého tímto neště- stím, ne vlastni vinou. Tímto všem odbočkám a jednotlivcům děkujeme za ozvěnu, na náš apel, aby vše by- lo teplé a zachovalé. O této zásilce s chloubou můžeme říci, že opravdu věci zaslané byly věcné. Mnoho šat- stva bylo nově ušité, spousta spod- ního nového, teplého prádla a zá- roveň také .vrchního šatstva bylo mnoho, že spokojeně skládaly je naše houstonské ženy a při každé příležitosti vzpomínaly, že kdo to, neb ono obdrží, že zajisté se v tom zahřeje a zajisté zalétnou je...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 6 December 1940

Čechoslovák V pátek,dne 6. prosince 1940. ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Published every Friday by Čechoslovák publishing co. west, texas. OFFICERS: Aug. J. Morris, President Jos. F. Hoíásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.0G Subscription Ceny oznámek sdělí se na požádáni AdTcrtlslng rates on appllcatlon íádné osobni útoky a dopisy u- réžlivého obsahu se neuveřejni. Kennedy mél říci, že Anglie prohra- je. Nechť si to vykládá kdo chce a všímati více n«. My musíme jim ukázati naši lásku k nim, nežli mů- jak chce, my to považujeme za pro- žeme očekávati jejich k nám, mož- pagandu Britů v Americe, aby se jí, ná že ne zrovna, ale později jistě, dostalo pomoci co největší od Spoj. tak jako jest to u dětí, které plné Států a my jsme pro to celou duší. ocení lásku rodičů k nim až když Britanie nemá válku prohranou a dospějí. dokud Spoj. Státy existují, ani ji neprohraje, i k...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 6 December 1940

V pátek, dne 6. prosince 1940. Čechoslovák Zprávy Českoslo- venské tiskové kanceláře. Londýn, 28. list. — Britský mi- nistr války Antony Eden navštívil oddíly československé armády v Anglii, vykonal jejich přehlídku a přihlížel jejich pozemním manév- rům. Za Tozhovoru s důstojníky se znal Eden, že se s některými z nich zná osobně z doby své návštěvy v Československu. Při rozloučení mi- nistr války Eden vyjádřil hluboké uspokojení nad vysokým stavem pohotovosti těchto českosloven- ských oddílů. * * Londýn, 28. list. — Dnes konala se zde porada českoslov. vlády, jež se po zprávě ministra zahraničí Jana Masaryka usnesla na různých o patřeních za účelem sociální ochra ny československých příslušníků za hranicemi. Československý ministr národní obrany generál Sergěj Ingr předložil zprávu o československé armádě v Palestině. Ministerská ra- da se také usnesla, že povýší česko- slovenské konsuláty v Jižní Aírice a na Novém Zélandu do stavu ge- nerálních konsulátů. • • Londýn, 28. distopadu...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 6 December 1940

CBCHOBLOVAK V pátek.dne 6. prosince 1940. Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavé oznámte jemu. bitde demokracie slabá, aneb chybující? Jsem velice zvědav jak dopadne soudní řízení před federálním sou- dem, kde podali žalobu ti slavní Je- hovah Witnesses, kteří měli velkou schůzku ve Waxahachie, v našem o kresním městě, v měsíci červnu, a bylo jich asi 90 členů zavřeno do vé zení pro příčinu, že nechtěli pozdra viti vlajku této země. Jsou žalováni z Waxahachie oba soudcové, jak di- striktní A. R. Stout, tak okresní C. C. Randle, mayor města, policejní náčelník, městský sekretář, distrikt- ní návladní a komandant Americké Legie. Všichni tito jsou žalováni touto sektou a jsem zvědav jak u íederálního soudu pochodí. Je prav- da, že někdy ti Američané hrají so- bě velíce na ty stoprocentní a hned TÝDENNÍ ZPRÁVY — V sobotu se zastavil v dílné u mné krajan Jos a. Marek z Taylor, který se vracel z Dallas s jeho man- 1 želkou, synem a dcerou paní Davi- j dovou,...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 6 December 1940

V pátek, dne 6. prosince 1940. ČECHOSLOVÁK f\ J KOUTEK PRO BEČLÁKY... Eola, Tex., 2. prosince, bylo dovoleno se — se — ale já to Pane peřdsedo Beč. Koutku! ! neřeknu. Ještě dnes večer budu psá- Tak svátky se blíží, tož my se cvi- ti Andule Votrubové. Floky nemám, číme ve zpěvu. Aby při té koledě ale tak práci ledajaké trochu rozu- jsme dovedli zapět, tak tu je virtous mim. Tak, táto Votrubo, ale promiň- B. Socha s tou heligonkou. No a F. te, že Vás již tak oslovuji, přijďte Haválák pěje bariton a já tenor, zase mezi nás, aspoň na kratičkou Tak Bedřichu pozor, ráz: Buďtež návštěvu do B. K. Tak milí bečláci a pozdraveni vy bečláci milí, že jste se všichni čtoucí B. K., povím vám na k nám připojili převelmi náš těší, v příští týden, jak jsem s Andulou do- této chmurné době váš humor nás padl. Na shledanou váš, těší. Proto pozdrav všude, kde mo-j Valentin Kopecký, ravská řeč žije a kde v její řeči zvu-1 _ °r—~ . « zpěvní melodie. S pfínim aby vši-! " chni dlouho s námi žili a snad se i ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 6 December 1940

C*OÍKiWlXM>A#t 50Bsssas6eas ee| V ná-.ak.Oof € prosince 1«0. 2 jpoěat^ ^ ^Igce&M IV. ViU r-\ SRt Mjy Jirý au. Na -Pen X);k.u ,/aimi riav^ljvíJi iii'A. lumkovu o a ďí (I. F . / B.ryaii Těx./n a pi. £ 3- Úle'.- if-.i:t. Tcx. a manželé /oe j\I Košíkem,' z iVaco. Ví ; noMnem, 4 wW Na proilej (fyi dopre taáué lilř ' u flrefl Snujt^, W i, Jt x - KfOimnft' Y^We -2a bp# ň^vlifk £vvfWrtt < -49. iávana Kutoliwwm PWW1 v *" AWlfiJP ■40, vV. rf). £ jH^avima Ky i/U >v Jo-.eíu v j.-.uU: <8 > 6 .JpvtííP vfcčwi' i'í jti.'pé '.4B ^ Xí i i' y, 4jii. .uui i o .', t* ■umli /■ Ab'->9Íi výdaji ;.a !idn jelenů Uo Llui ty fi. ú- WVJ- • * J<ace. —ituz/u nu^l^ky * blíže uíejariijř. JRÍa^tr «"* T (..'jijjU U^St". " '**4+' ivji, /.e mujúeipjji kd.wpi Juí-- Cgvýjp palodnp ať .]lě/,OUUkt ticv- čutko ,<;jt 4W9H Í W\- .'ulM iimi.. kO\y<«h. ,Xj..atUlu- Í6flW • JB~ ^Iw/ (i '"Pf1 přosWvdiiUip •• < - ". pospěly p. S^WP. hledal' prácí iia .tyrnp' UPpp Mui^íP tif- •' W- kU/ .'<U- ttl ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 13 December 1940

ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně Na půl roku $2.00 $1.00 V * Nechť v' 4, ^zdnatý a pruhova- ný, & modrý prapor - //! .4^ A svobodnou zémí O tf. o* * \v ■A0 V AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXIX. (NO.) ČÍSLO 50. Entered as second-class matter January 2, 1920. at the post oíice at West, Texas ,under the Act of March 3, 1879. lír PROSINCE (DEC.) 1940. ITALOVÉ PROHRAVAJl V AFRICE IV EVROPĚ Msgr. Josef Pelnář skonal časně ve středu ráno Zvony westského katolického ko- stela smutným hlaholem ve středu ráno hlásaly, že muž, jenž v jejich chrámu sloužil Bohu přes 41 roků, dokonal. Telefonem a od úst k ústům ble- skurychle roznesla se našim mě- stem West časně ve středu ráno zdrcující zpráva, že náš vážený a a milovaný duchovní správce naší katolické osady přes 41 roků, Msgr. Jos. Pelnář zemřel v nemocnici ve Waco krátce po šesté hodině ran- ní. Zpráva t...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 13 December 1940

Čechoslovák V pátek, dne 13. prosince 1940: KAREL ANDRES: Kariéra Matky Lízalky Humoristický román z periferie. ■=z>) "'Jak se jmenujete?" Zeptala se Claire. "Marie Šrámková." Claire chvíli přemýšlela. "Jó, vy prej poletíte prvni. Z vašeho bytu prej udělá paní pokoj pro mě, pro služku, pro komornou a snad i jaro šoféra." "Z mýho bytu?" Šrámková zesinala. "A to byste tam musely vy dvě, vy a ta komorná spát pohromadě s tím šoférem, Bůh ví s jakým chlapem?" "Asi", řekla Claire skrz zuby. *'A to by jí byla vaše čest, sirotečku ubohej, fuk?" "Asi." / "Podívejte se na bestii!" Vykuska zaťala pěsti a o- sud jejího oběda byl zpečetěn. "To je úplná hrůza!" "Kdybych měla čas, řekla bych vám víc, ale to víte, sem na její chleba vodkázaná, tatínek na moři a já vo- puštěná." Claire roztlačila vozejček a ohlížela se po ně- jakém klukovi, který by ji pomohl tu ostudu vnést do •druhého poschcdí po rozvrzaných schodech. Ženy se mlčky dívaly za ní. Jen Javtirková podotkla: "Taková hezká holka!" ■A...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 13 December 1940

V pátek, dne 13. prosince 1940. Čechoslovák N Postup událostí evropské tragedie V pátek. — Řecké vojsko se do- stalo v pátek do předu na dohled italského hlavního velitelství v El- basani ve střední Albánii a obsaze- ní fašistické vojenské základny Porto Edda na jihu a smáčknutí Arigirocastro. Úřední mluvčí pravil, že Porto Edda bude nyní důležitou základ- nou pro britickou a řeckou flotilu k nastávající ofensivě proti jižní I- talii. Radost Řeků nad vítězstvími by- la ještě větší zprávou o nahrazení maršálka Pietro Badoglia jiným ve- litelem italské armády v Albánii, což je považováno za přiznání se k nezdaru italského dobrodružství proti Řekům. Premier Benito Mussolini v pátek přijal resignaci italského Hinden- burka, 691etého maršálka Pietro Badoglia, náčelníka generálního štábu a nahradil ho "vyzkoušeným" vojevůdcem, na kterého spoléhá, že zlomí vaz Řekům. Novým náčelní- ; kem štábu jest generál Ugo Ca- vallero, o 9 roků mladší než Badog- lio, jenž v poslední době byl větši- nou...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 13 December 1940

Čechoslovák V pátek, dne 13. prosince 1940: ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Published every Friday by Čechoslovák publishing co west, texas. OFFICERS: Aug. J. Morris, President Jos. F. Holásek, SeCy-Treas. DIRECTORS: Aug. j. Morris, Jos. f. Holásek, f. j. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavliček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscription Ceny oznámek sdělí se na požádání Advertising rates on application ř^DNÉ osobni útoky a dopisy u- rážlivého obsahu se neuveřejni. Hermes Pan, direktor tance v Hollywood, pravil, že Řekům pomá- há značně v jejich vítězstvích otu- žilost nohou tancem. Pan praví, že každý muž v řecké armádě jest ta- nečníkem a proto dovede zacházet s bajonetem lépe, nežli kdokoli ji- ný a také může lézti po horách ja- ko kamzík, aniž by rozbolavěl svoje nohy. Američané před desíti lety strašně se stavěli proti tanci, ale zdá se, že jim to nic nepomohlo a nyní že tančí více jak jiní. Slušné tance jest nesmyslem zapovídati. Tančilo se po staletí a tančit...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 13 December 1940

V pátek, dne 13. prosince 1940. ČECHOSLOVÁK \ KOUTEK PRO BEČLÁKY... VŠELICOS Crosby( Texas. Ctěné shromáždnění B. K.! Zahajuji naši sedanku, při čemž oznamuji, že Joe Zeťák si zaplatil svůj příspěvek 50c. Tož Jožko, nech, se vidět. Tak hoši, jen se držte. Joe Shipula, předseda. Český houslista Jan Kubelík mrtev Ba jo kluci, je vidět, že něco zna- menáme, vidíte jak ty žensky, že prý hledají jakéhosi Josefa Pro- cházku, co "čili" vařil kdesi v Oma- ze. No bodejť, ono toť se ví, redakce věděla, že když tam hodí takové •4 J. F. Morávek, Robstown, Tex. Čtyři roky starý případ zmizení Blantonů jest doposud nerozřešen. Úředníci dostali mnoho '-tipů", ale žádný nevedl k cíli. Obchodníci se těší, že letoší před- vánoční obchcd bude nejlepší od ro- ku 1929. Napodobil Tarzana. — Edinburg, Tex. — Humberto Hernandez, 221etý Berlín, 5. pros. — Jan Kubslík, dobytka na Santa Cruz ranči, 601etý proslavený český virtuos na !as.' 'n^e od m®sta, chytil živého housle, zemřel ve čtvrtek v Praze en.a' He...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 13 December 1940

Čechoslovák V pátek, dne 13. prosince 1940: — Z Dallas zde dleli manželé J.' — V nedělní řádové schůzi rádu Ozimoví a dcera Milada, kteří na- Volná Čechie čís. 135. byli znovu zvo- ' vštívili svého švakra a švakrovou leni úředníci, kteří sloužili roku mi- Alfons Gureckých a také maminku nulého a to: Karel Lážnovský, před- Johna, stařenku P. Ozimovou a seda, kterému jsem ústné gratulo- í manžele Emil Slovákovi v nedéli. val za řád k jeho veselce, kterou sla- — Slečna Dobruše Tupý, dcera vil v sobotu s paní Marií Podanou manželů Jos. Tupých odejela do ze Shiner. Br. Václav Tupý, místo- Dallas, kde obdržela výhodné za- předseda; Josef Vytopil, tajemník; , méstnání. , Václav Lážnovský, účetní; Vilém sním JEDEN TISÍC DEVADESÁT I ku, kvasnice, a másla nékde déti do- ~ V neděli 15. prosince budou od- Bouška, pokladník a Václav Tupý, Enniský Věstník PORADA JOSEF VYTOPIL. A Zprávy z Ennis a okolí laskavé oznámte jemu. PĚT VAJÍČEK ZA ROK! To je žrout! — asi někdo řekne, ale je to pravda. Sním...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 13 December 1940

CechoslovAs \ V pátek, dne 13. prosince 1940. POSTUP UDÁLOSTÍ EVROPSKÉ TRAGEDIE. (Pokračování se strany 3.) žiti jak k ofensivě, tak i k defen- sivě. Děla v těchto tvrzích maji bý- ti mnohem mocnější, nežli veliké Berty, které byly rozestaveny po- dél pobřeží Francie, Holandska, Belgie a Dánska. Z Montevideo, Uruquaye, se sdě- luje, že hritický výpomocný křižnik Carnarvon Castle, hrdý na své "jiz- vy" zranění po bitvě s německým maskovaným pirátem, jest v tomto neutrálním přístavu rychl# opravo- ván, co dreadnought Warspite del se do pronásledování nazistického piráta, zároveň se 7,580 tunovým britickým křižníkem Enterprise se sedmi palcovými děly, aeroplánem a Nemůžete spáti? - Převalujete se v noci neklidně na lůžku, rozmrzele se snažíce získati velice po- třebný spánek? Jest možným, že trpíte chybným trávením a vyměšováním. Mnoho tisíc lidí v posledních pokoleních vyzkoušelo blahodárnost Dra. Petra Hoboko, žaludeční činnost povzbuzujícího léku. Ti ví, jak nápomocným jest v mnohýc...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 13 December 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 13. prosince 1940. Z města a okresu — Obdrželi jsme pohlednici z Clevelanau, Ohio, od Msgr. O. Zlá- i mala a Vlad. Maudra, na které píší: Místní úřadovna AAA. v Hills- "Vám a milým druhům v odboji po- boro oznamuje, že oobdržela 757 síláme srdečné pozdravy." — Diky vládních čeků v obnosu $67,135.76 zv, vzpomínku. na výplatu farmářům za jejich • • konservaci půdy. Farmáři v okresu vánoční trh na norky je o- Hill obdrží kolem 6000 ceku za kon- otevřen. Jsme pohotoví koupiti servaci půdy, které budou čítati ko- va§e norky pro vánoční trh. lem $550,000. i Louis Kramr, West, Tex. 2tc) Láce. — Rožní městský "Lot" Vyšívám dírky na knoflíky a ; pokrývám knoflíky. — Mrs. J. R.; (50c) 75x165 blíže olejárny. Hlaste se ve Wehrung ve West Wolfe Store, West. (49-50-c.) ——íífTr ó, u- i • | — Manzíie W. V. Skrabankovi s — Tímto uvědomujeme všechny 1 dcerou Mary Anne, z Dallas, dleli členy spolku Rydel RVOS. čís. 45, minulý týden na návštěvě v Ross aby přišli do výroční schů...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 December 1940

fíí Section one. VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně - $2.00 Na půl roku $1-00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. .v AND WESTSKE NOVINY Část první. Nechť vlaje hvězdnatý a pruhova- ný, červenobílý a modrý prapor navždy nad svobodnou zemi — Amerikou! ROČNÍK (VOL.) XXIX. :NO.) ČjSLO 51. Entered as second-class matter January 2, 1920. at the post ořice at West, Texas ,under the Act oí March 3, 1879. 20. PROSINCE (DECEMBER) 1940. mm m v\N t l«Ovl u Ě $ PŘÍCHODEM radostné doby vánoční v naši mysl se vkrádá sopusta myšlenek na vše to, co se děje na tomto světě, mezi lidstvem, které dle křesťanského rčení, mělo býti stvořeno k obrazu Božímu. Vánoce jest období v roce, kdy celý křesťanský svět u-r ctívá památku příchodu na svět Krista, dosud největšího učitele lásky a dobra a toto období přináší s sebou jakési kouzlo radosti a štědrosti, které působí na všechny lidi bez rozdílu, kteří jen trochu ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 December 1940

Čechoslovák V pátek, dne 20. prosince 1940. KAREL ANDRES: I II Kariéra Matky Lízalky Humoristický román z periferie. "Kam?" odpověděl jí zle, "kam... do kavárny ne... hezky je, teplo je, k řece jdem." A dodal citlivě: "Tak jako jsme vždycky chodívali... na naše mí- stečko." "Mě dnes bolí hlava," řekla mu. Tak tě jisté nebolí jako mě," odpověděl jí bez účasti. Zabočila křivolakou ulicí k nábřeží. Sešli po scho- dech až k řece a zvolnili krok. "Proč jsi mi posílal to psaní?" zeptala se. "Proč?" opět se zasmál. "Chtěl jsem tě vidět a po- tom j^em ti chtěl povědět moc a moc věcí." Mařenka zaťala rty. "To, co mi checš povědět, mi můžeš říct a..." chtě- la Ještě něco dodati. On jí však uchopil prudce za ruku: "Máňo! Ty nejlíp víš jak tě mám rád." Tohle řekl Vrba tak přesvědčivě, že by to dojalo i smutnou řeku, po jejímž břehu kráčeli. "Ty Máňo víš, že bez tebe nemůžu žit. Řekni, víš to a nebo ne?" klařenka však mlčela. Hlava ji opravdu začínala bolet. Tenhle kus břehu! Chodívali zde spolu...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 December 1940

V pátek, dne 20. prosince 1940. Čechoslovák Z OKRESU FAYETTE Podává J. Hanáček, La Grange, Tex. "Poslušně hlásím". Staří vysloužilci rádi vzpomínají na ta mladá léta ztrávená v tom ko- (Opozděno) misním munduru, třeba často bez Pan Wm. F. Hoffman, prokladník p^zj « První Národní Banky, zvolen byl v jiných větších městech, a že spolu-1 pracoval s jinými zloději. Četníci ho pak nechali delší čas, na pokoji, a Martin snad se tím dal oklamat, neboť ho konečné přece dopadli. Jeden z jeho tři bratří byl jako pěšák také desertérem a býval na těch zlodějských výpravách s1 ním, ale toho četníci chytili dříve.! Ve Spoj. Státech je deserce také stihána, a to je známo že v době své- i tové války bylo desertérů dost. Sta- ly se případy, že vojín utekl v kruté zimě a pak mu ve skrýši omrzly no- i chtělo když zazněly zvuky večerky. předsedou Obchodní komory v La i Kdo neměl příIiš daleko' mohl jíti Grange. Za ředitele zvoleni* pp G domů v neděli odpoledne- a něk<Jy 1 A. Konig, A. H. Špaček a Ge...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 December 1940

Čechoslovák V pátek, dne 20. prosince 1940. POVÁLEČNÁ ANGLIE Nazistické, fašistické, a také ně- které americké časopisy občas psa- ly, že evropský konflikt je revolucí proti prý přežitému systému vel- kokapitálu. Proto je významno co napsal americký korespodent v Londýně, Paul Manning: "Ať už Britanie vyhraje nebo prohraje, ko- nec války znamená novou Anglii. Tak se mluvi v těchto nocích v pod- zemních úkrytech, v továrnách, a na ulicích. Mezi hodinami, kdy muž z ulice kooperuje v úplné snaze vyhrát ten- to Boj Anglie, on myslí na Anglii pro pracovníky po této válce, a pro něho. Myslí na ten příští den kdy přij- de revise výchovného systému, kte- rý dá jeho dětem větší příležitost k návštěvě vyšších škol, a univer- sit, docela i Etonské a Harrow. Mluví o nezaměstanosti a utvoře- ní něčeho dalekosáhlého, ku zaji- štění více práce pro více lidí. Hlavní osoby ve vládě dnes do- znávají, že v Anglii budou po této válce veliké změny v sociální struk- tuře, ale jak to bude nazýváno ne- moh...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 20 December 1940

V pátek, dne 20. prosince 1940. Čechoslovák Fort Worth, Tex., 10. prosince. (Opožděno.) Ctěné redakce Čechoslováka, též milí čtenáři! Dnes už máme 10. prosince, už je to dva roky pryč, co naši milí trpí hrozně ve vlasti. Každý z nás dou- fal, že to nebude tak dlouho trvat, že jsou různé vymoženosti, ale zdá se, že mají býti celé národy vybity a nové, lepší mají přijít. Ve včerej- ším "Pressu" bylo, že ani za tisíc let národy nebudou probrány z této hrozné války. To vypadá, že ještě po tisících letech bude lid trpět násled- ky této hrozné rozpínavosti nazistů, Hitlera a jeho pochopů. Když někde přijdu do obchodu, co mne proda- vačky znají, ptají se mne jestli mám zprávy z Evropy. Také včera u Gran- ta se mne ptala, jestli mám zprávy od mé rodiny. Bohužel, nemám. A- spoň lístek, na něm jen má adresa a jejich jméno začáteční kdyby na tom lístku bylo, už bych věděla že žijí. Tak člověk neví nic a hrozná je nejistota než pravda. Já na tyto Vá- noce se už nic netěším. V loni jsem poslala ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x