ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 January 1902

Uniye: äJty TFYA.S PO^TFN ■ 41 1# LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 7de ÅrjLöp. No. 300. Austin, Texas, Torsdagen den 9 Januari 1902. Vol. VII. No, a. I 1 Nya Följetonger OCH Nya Anbud, Som den utmärkta följetongen "Hand och ring" afslutats i förra numret, vilja vi härmed påpeka, att en ny, intressant och i sitt slag EGENDOMLIG och OVANLIG följetong, kallad Metropolisvilles gåta påbörjats den 2 januari. Äfven den anslående följetongen "Hvems är skulden" är slut och efterföljes af en särdeles treflig och innehållsrik följetong, hållen i kristlig anda. Allmänheten borde nu hafva funnit ut, att Texas Po- stens följetongtafdelning är sär deles väl redigerad, hvadan den kan vara säker på att finna dessa nya följetonger värdefulla och innehållsrika. För att ännu flera må få tillf;'lie att pröfva sanningen af dessa upp- gifter, vilja vi till nya prenume- ranter göra följande Liberala Anbud Den som med snaraste insänder 10c i frimärke ellersilfvererhåller tidningen f...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 January 1902

TEXAS PCSTEN, AUSTIN, 1EXAS, lOKSDAUEN DEN 9 JaNUARI h*<2. **** Från- " f... SVERIGE.. I < >♦♦♦♦♦❖«❖♦♦♦♦♦ V 4> P&♦ V i Stockholm. Ej mindre un 350,(XK) svenskar och 70,000 nor.urän spela på dan- ska klasslotteriet. —Sitt- 20 urs jubileum firade frälsningsarmen i Sverige den 28 dec. på—Menlösa barns d«g. —Det rya riksdagshuset kun därför till honom med mat. Vid framkomsten fann ; hon milan i godt skick, men af kolkojan fanns endasten h<>g rykande t ränder, och vid närmare efterseende fann hon bland dessa bin mans hälft förbrända kropp. Kvinnans för- skräckelse kan man nogsamt för- stå. Vid olyckan har troligen gått så till, att mannen, då han gått in i kojan för att hvila sig, tändt på en större eld å eldstaden och sedan insomnat. Elden torde troligen sedan ha spridt sig från denna till den risbelagda bädden och sedan till kojans torra stockar. Af den uppstående röken hade ! mannen troligen kvafts. I i' V "DIKTATORERNA af MODERATA PRISER" enligt senaste beräknin...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 January 1902

v\ TP-; • TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TOKSDA( EN DEN 9 JANUARI 1909 Mallory Linien Afgår bundet mellan GALVESTON och NEW YORK OiiMlngar och Lördagar Klockan 12 middag. Från New York, Pier jo E. R., Hvarje Onsdag och Lördag Klockan 3 e. m. En magnifik flotts af tio första klassens Ån- gare, med oöfvfrtiäffade bjkvämllKheter för Första och Tredje klossens pa aagerare till låga priser. Bästa och Billigaste farled mellan Texas, New York och Europa. Specielt låga priser från Europa till Texas. För biljätter, afgångstld och undra upplysnin- gar hänvände man sig till hvilken som helst järnvägs- eller Augb&ts biljättagent. HYARJEHANDA. Londons stora allmanna biblio- tek har f. n. öfver 215,000 liöcker. Det grundade , 1840 och hade om kring 3,000 böcker, <lå det öppna des år 1641. Dess bokkatalog hade då 140 sidor; dess allra sena- ste bokkatalog h«r 2,250 idor. SKÄMTSAMT. Andaktsfullt. Sergeanten (på Ränneslätts ex- ercisplats): —När jag kommenderar till bön, så stå ni som tända ljus...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 January 1902

TEXAS POSTEN. AUSUN, TEXAS KMSDAUEN DE^ 9 JANUARI 1H< 2. TEXAS POSTEN. • gu .v i Ä Liberal Politisk Nyhets-tidning (Ar Svenskarne i Amerika. Utgifves hvarje Torsdag morgon i Austin, Texas. M. J. & H. T. Knai>E, Utgifvake. J. M. Ojekhoi,m Hedaklör. M. .1. Knape. . Attärsföreståndare. Otto Knai*e Itoseagent Spinnerier för Södern. Prenumerations-pris: Ett år 11-50 Ett bulft ur 75 Ett år till Sveiige 2.00 PrenumeratloriiafKlfteii betalan 1 förskott. All prenumeration ur bindande till de h pr >- nuwcraDter- från ager sig tidningen. då all restorandeprcnuujeratlokNafgift belaluH. J'än- ningar l>« ra sändas mcr.aUt Kipress- i*l er obtanvlsnlnK eller 1 2-oents frimarken under *drMi: TEXAS POSTEN, 100* 1OH K. Oth strcct. Austin, Texas. Annons-priser; Diktanotlfter. ej ofverat. 2 tum, utun ram &< " 4 *1 "O •• 2 " med 44 76c o * .. • $,|.6o OQKkas pr ord - - ac Till salu, pr ord • • 4c luntr.red ut the IH .st Office ai Aus.ln, Texas, as secoud class mail mutter. Profnumm...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 January 1902

1EXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS TOKSl)A( EN DEN 9 JANUARI li)02 A "V* Svensk ✓ amerikanska m nyheter. LEFNADST H< >TT KVIN NA . New York, N. Y., den 2 ja .—Ett svenskt fruntimmer, livars namn stigen vara Anna Stenberg, 27 år gammal, begick i måndags morgon sjiilfmord genom att dricka karbol- yra i sitt rum på andra våningen i No. 32U West ra lJUle gatan här i staden. Ingen orsak till själfmor- det är känd. P. WALDENSTRÖM IIAR LÄM- NAT. Brooklyn, N. Y., den 2 jan.—För lektor P. Waldenström hölls ett tal- rikt besökt af skedsmöte sistlidne fredags afton i Grace M. E. kyrkan vid Fourth och Ovington avenues, hvarvid lektorn höll ett gripande af- skedstal. Dagen därpå afreste lek- tor W. och hans fru, som varit ho- nom föl jäktig på sin missionsresa till Sverige och sitt hemvist i Gefle SINNESSJUK. Jamestown, N. Y., den 2 jan.— Mrs Victor Damberg, 28 år gammal och moder till tre barn, har en läng re tid lidit af melankoli och måste därföre i fredags attoras till asylen för sinnessvaga ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 January 1902

TEXAS POSTEN. AUSTiN, 1EXAS TORSDAGEN DE.- 9 JANUARI IM 2. M ^ j i ******************** **** ****************M*** | Metropolisvilles Gåta, s ki.i.ek synranden, dar den gröna iorden möttes af don ljusblå nordiska himlen. Men sceneriet framkal lade icke dess mindre tack-amma samtalsämnen fur dc begge herrar- nu pä baksätet, —Jag har lånat ut pangar på ilen bar jordluttcn mot tre proc. i ** ** Hvad denna ungadam beträffar, var hon icke det minsta nervös. Unge Charlton skulle kanske haf va tyckt bättre om henne, om hon vant det. Men var hon icke blyg, så var hon icke heller påflugsen. Då mr Charlton hade ledsnadt att höra pa mr Minorkey beklaga sig och den fete herrn prisa Minnesotas för- träffliga klimat, luftens' torrhet, dess underbara öfvertlöd på syre och fullkomliga frihet från kalla vindar samt landets snabba ut- veckling, och när han ledsnat vid snacket om pänningars placering mot fem procent i månaden, våga de han afbryta miss Minoi key's drömmande tystnad ined en an- märkning,...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 January 1902

TEXAS POSTEN, AUST1N. TEXAS, JORSDAGEN DEN i) JANUARI 1902. V* \ Barnatro. En ljudit il l jnt minnes, De sälla barndomsdagar, Di himmels* vårluft Ull mitt hjiita truogde— Nar fri och nöj 1 Ull sinnes På stö, 1 läcka h ijrar. Bland liö^a bärg, som öfver dalen häng- de Cch ofta vägen stängde Kor yra flädj sprången, Jag än i oskuld lekte, Diir svala tläKtar smekte Min varma kind, och glada fåglasången Jag hörde lekfullt loua Kring kända fuiana dunkelgrcna krona, Milt öppna biirnaslnne Varnii, dyrkade naturen, Som huld sin blomsterfyllda famn mig räcicte. Hur liust också där inne I hjärtat! Ack, niir buren På skära vlugar, nioigondagen bräckte, Ej något agg in ig väckte Ur dessa stilla diömmar. Där känslans svanar segla Och blygt sin afbild spegla Ilugna djup, uär skum där bortom strömmar! Eu barnslig tro mig fyllde— Och därför frlJeus sol min vå: förgyll- de. Jag minns de bilder ljusa Eräu salighetens länder, M'g fordom gaf si ömt min fromma moder: Där hördes palmer susa, Där tvåilde ä...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 9 January 1902

TEXAS WSTKN, AUSTIN, TEXAS, 1OKSDAUEN DEN 9 JANUAKI 1%2. I. rf l-T i 5 1 Få Våra Priser ! statskassören Robbins >98,921.29, såsom en första afhetalning på ilen skuld hanken häftar i till sta KAN5AS. ten -rå- sed an hanken upphängdes, i Denna afhetalning skulle ej hafva Lufttäta ved-värmugnar, Box kaminer och Kanon kaminer lör kol, nåsrra extra stora till kyrkor. Garlands köksspislar och ran- ger, krukkärl, sias varor, lampor, agat- kärl och blecksaker. Afvfn trävaror och hushållsartiklar, Vi låta ej undersälja oss. H.H.Voss&Co, 511 Congress Ave., AUSTIN, TEXAS. coprmcfrr VACKRASTE OCH STÖRSTA SORTERtuE LAUER af TAPETER Största fullständigaste lager af Bä.sta Målar Haterialer Hcatb \ Millli/aiis bcroinilu Kull way-lcad och blundad" färger. De "" friigca hafva yrunii försök vis^it kIk vara den bastu. Jnå nting likaså bra". Fönsterglas. \ aror I vagnsla- stor. Den storafarg-, glas och tapethainleln 105-107 V. 6te (iatan. C. B. MORELAND. AUSTIN. Affhttad frän Austin. Herr Gus Dah...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 16 January 1902

h L-j^L 4 t/7 / k' f / The UaiTeiSity ■ss^ TEXAS POSTEN. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 7de Årg. Löp. No. 301. Austin, Texas, Torsdagen den 16 Januari 1902. Vol. VII. No. 3. Nya Följetonger OCH Nya Anbud, Som den utmärkta följetongen "Hand och ring" afslutats i förra numret, vilja vi härmed påpeka, att en ny, intressant och i sitt slag EGENDOM Lid och OVANLIG följetong, kallud Metropolisvilles gåta påbörjats den 2 januari, Äfven den anslående följetongen "Hvems är skulden" är slut och efterföljes af en särdeles treflig och innehållsrik följetong, hållen i kristlig anda. Allmänheten borde nu hafva funnit ut, att Texas Po- stens följetong? afdelning är sär deles väl redigerad, hvadan den kan vara säker på att finna dessa nya följetonger värdefulla och innehållsrika. För att ännu Hura må få tillfälle att pröfva sanningen af dessa upp- gifter, vilja vi till nya prenume- ranter göra följande Liberala Anbud Den som med snaraste insänder 10c i frimärke ellersilfv...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 16 January 1902

TEXAS PObTEN, AU8T1N. TEXAS, JOKSDAGEN DEN 16 JANUARI 1902. I J | * r ****Från«*** inom församlingen liar hostad. läkaren Kin ...SVERIGE.. | ENfJKLIIOLM. - Länsmannen Carl Sundin i Ängel- holm häktade den 13 dec. nickaren J. E. Engström, lians hustru och den- nas syster, sömmerskan A. Svärd, för en del stölder. I>e ha redan erkännt < f! att de Itegaft liera inhrottsstölder, i hland annat hos en hankkamrer W. i Smith. Mannen och dennes svägerska STOCKHOLM. äro redan införpassade men hustrun —Atlidne friherre A. K. Norden- hålles tills vidare endast under bevak- skiölds dyrbara och storartade biblio-1 rljll({t ,.när |,on be lin ner sig i långt tek har hembjudits Helsingfors uni- J framskridande liafvandeskap. Kug- versitet till inltisen. Iströin niisstänkes dessutom starkt att —Metodisternas årskonferens i Svc-1 ha varit vallande till en i somri s rige kommer, enligt meddelande frän timad eldsvada och kominer att ranst:- biskop Vincent, att hallas den 20 kan äfven beträffande de...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 16 January 1902

mamm TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDAC EN DEN 16 JANUARI 1002 ***** "i Metropolisvilles Gåta, ELLER Amerikanskt Landtlif i Västern | Iakttagelser och skildringar AF EDWARD EGGLESTON. B (Forts, från iöreg. nr.) —Men h var föl' tog du inte gra- den? Det skulle hatva låtit t-å vackert att kunna säga, att du blifvit promoverad. Därför skic- kade jag dig till läroverket, ser du, och jag vet icke, hvad nytta du gjort med att gå där, då du icke har tagit graden. —Men, mamma, jag har fått uppfostran. Jag trodde, att detta var ändamålet med ett läroverk. —Men huru kan någon veta, att du har fått en god uppfostran, då du icke kan säga, att du bar blif- vit promoverad, säg mig det? svarade modern förtrytsamt. —Folk må veta det eller icke, jag är dock en man med bildning. —Jag skulle tro, att det synes, bara man ser på honom, sade Ka- ty, som trodde, att Alberts lärdom skulle falla hvar och en i ögonen lika lätt som henne själf. Mr Blausaby anmärkte helt lugnt, att hnn icke tvitlade, att Albe...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 16 January 1902

1 TKXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS, JORSDAGKN DEN 16 JANUARI 1902. 'fe TEXAS POSTHN. Liberal Politisk Nyhets-tidnln*. för Svenskarne i Amerika. -'/50C' '■OOCC«XC'.— - Utgifves hvarje Torsdags moigon i Aiibtin, Texas. M. J. & H. T. Knapk, UTUIFVABK. J. M. Ojkkholm Redaktör. M. J. Knafk. . Atfärsföreståndarc. Otto Knapk Keseagent Prenumerations-pris: Ett år *150 Ett hälft år 75 Ett år till Sverige 2.00 PrenutneratlonuMftflffen betala* 1 tt. All prenunawrutloD är bladande ill deaN pr*'" numer%nt*-u från äger mIk tlonlntfen. (JA all resterande prenuniMralionHafKift betalas I an- niri^ar böra aändaH medelst Kipress- « 1 er oHtanvlHiiiriK eller I 2-ceniH frimärken under adress: TEXAS POSTEN, MMl-IOH t. Uti Street. A tis t in, Tcxuh. Annons-priser: Dödftnotiftcr, ej öfverst. a tum, utan rain " 2 " med 41 önskan, pr ord Till salu, pr ord .$1 oo 7fto $i 6o ii 4C Entered at the post Office at Austln, Texan, as necond tlasH mall matter. Profnummer al Texas Posten •Andes fritt pä begäran. Emigra...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 16 January 1902

TEXAS PoSTKN, AUSTIN, TEXAS TOK8DA< EN DEN 10 JANUARI 1. 3 A ♦ T" t i i Svensk ✓ amerikanska nyheter, POJKE SOM SKAR SINA FOR- ÄLDRAR. 1'aterson, N. J„ den 7 jan.—Från Paterson meddelas, att John Tobin, 17 år gammal, var den '! dennes in- stäld inför polisdomstolen, ankla- gad att hafva med en knif skurit sin moder i ena handen och sin styf- fador i ena armen. Pojken liir va- rit drucken, och polisen söker taga reda på den krögare, som sålt sprit- varor åt en minderårig. Douuna- ren ville icke nu sända pojken till en reformskola, utan skulle göra det om han icke förbättrade sig. AN KL AU AI) FÖR MORl). Minneapolis, Minn., den 8 jan.— John Johnson, som juldagen tillfo- gade Claus W. Carlson ett knifhugg i underlifvet, hvilket hade Carlsons död till följd, har nu anklagats för mord i första grad. Då Johnson i torsdags framkallades •' rätten blef anklagelsen för öfverfall afskrifven och den nya anklagelsen antagen mot honom. Johnson nekade till brottet och anhöll om att bli ställd u...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 16 January 1902

-V-* fi TE *CAS l*()STF N. AUSTIN, TEXAS TOHSDAGEN DEN 10 JANUARI 1W 2 kil HYARJEHANDÄ. niäniiiskor"kiinna"aterställus till häl* san. JluruV Jo, xenoni att regelbun* 'det iH^iiKna l r. 1'eter's Kuriko efter Hälften af Frankrikes kvinnor bruksanvitiiilnKarne. ifall det like förtjäna själfva sitt uppehälle. Det j linnes någon agent för denna inediein finnes 4">0 läkare, filtt författarinnor i Kderl grannskap, sa skrif direkt till oeh*journalistcr, 300 inälarinnor och fabrikanten, l r. 1'eter Fahrney, 112 bkulptrister, 1 ,000 skådespelerskor, 12,0(Kt liarmnorskor, iiuxlehand lerskor, r>0,000 i statens tjänst anställ da kvinnor, klostersystrar, 100,000 lärarinnor, 2M,000 huitk- och kontorsdamer, 600,000 kvinnor, som lefva af sin förmögenhet, .ri"0,000 fa briksarbeterskor, 050,600 tjänsteiiic kor, 850,000 sömmerskor och 2,7<m),ixh butiksägarinnor, mäjerskor o. d. 114.So. Iloync Aventie, Chicago. |||. tin förtänksam man. I en mindre tysk stad lefver en rentier, en för detta handt...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 16 January 1902

TEXAS POSTEN, AUSTIN, TEXAS TORSDAC EN DEN 1« JANUARI 1308 k UPPSATSER OM Jordbruket, Hemmet OCH Allmän Bildning alla mattor, borstar och kvastar. Å andra sidan $r det ötvlfveiaktigt, att atlägsnandet, d. v. s. förstörandet af dammet, särskildt i boningsrum, är en af de förnämsta uppgifter, som f.amtidens hygien har att lösa. Bröd och brödbaknlng. När man vill se djupt i hafvet skall man begifva sig upp i höjden. Då för kort tid sedan försök gjordes att öfverfara Medelhafvet i luftbal- long, kunde lufseglarne till sin öfver- raskning från luftballongen se ned i sådana djup i hafvet, hvilka en män- niska, som färdas på ett fartyg, icke kan na med blicken. Denna iaktta- gelse är icke alldeles ny och har re- dan förut kommit till användning i Frankrike. Där lyckades det nämli- gen att från en på måttlig höjd sväf- vajjtfcfluftballong på ett vattendjup _ 30 till 70 fot återfinna torpeder, som vid en stridsöfning gått förlo- rade. Honungens lukt. _et är många, som tro, att honung har luk...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 16 January 1902

TEXAS POSTEN. AUSTIN, TEXAS TORSDAGEN DEN 16 JANUARI 1908. I DOKOTR DRAYTONS LÄRJUNGAR. EN SERIE BERÄTTELSER FÖR UNODOH. ALLAN HAYWOOD. .Ta, som jag sade, jag mötte hus- bo'n i trappan. Jag visste, att det tjäna till ingenting att bedja ho- nom taga sig litet hvila för hans egen skull, därför hittade jag ha- stigt på en annan plan. Tycker ic- ke husbo'n, sade jag, att fröken Ma- ria behöfde komma ut pä en prome- nad? Hon ger så blek och mager ut. Om jag säger ät henne, så bryr hon sig ej om det, men om husbo'n ber henne följa med sig, gör hon det nog. Hans min förändrades ge- nast. —Hon ser verkligen blek ut, jag märkte det just i morgse, sade han. .'ag har försummat henne, stackars barn, i min oro för hennes moder. En ridtur skall göra henne godt. Säg till Henrik att sadla hästarna, medan jag går efter fröken Maria, och han gick med liastiga steg till hennes rum. Jag skrattade för mig sjalf, då jag vände om för att säga åt Henrik, men, ack, jag skrattade icke mera den dagen. Jag ha...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Texas Posten — 16 January 1902

TEXAS PCSTEN, AUST1N, 1EXAS, lORSDAUEN DEN 16 JaNUARI 1902. (ti Den tysta kraften, å Frans Hedbergs vackra poem af ofvanstående naiun var syn ligt i Texas Posten för den 17 sistlidne oktober. En af Texas Po- stens vänner, mr Frank Wiman från Fort Worth, Texas, öfversatte stycket på engelska ocb lyckades såvä', att öfversättningen mottnges med tacksamhet af den amerikanska dagtidningen "The Mail—Tele gram", som publiserade detsamma i sitt uummer för den 24 novem- ber, och b vars redaktör paf både författare och öfversättaie de am plaste loford. Det är med nöje vi här återgifva både det svei ska originalet af Frans Hedberg såväl som den engelska öfver--iittuingen utaf Frank Wiman. na med bin plöjning nu. För ett år sedan var vid denna tid fjär- dedelen af bomullen oplockad. De så mycket omtalade mexi kanske "boll weevill" hafva icke ännu ankommit till våra näjder, som väl är. Eftersom*detta bref allaredan börjar blifva för långt, får jag bjuda farväl för denna gång. Högaktningsfullt E...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 January 1902

The Univeisity v m \ 5* X. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 7de Årg. Löp. No. 302. Austin, Texas, Torsdagen den 23 Januari 1902. Vol. VII. No. 4. Nya Följetonger OCH Olijag -etrstoftgrand bland de an- dni. " Utom bland iilla jrrafvars grus (Ku så en gång min själ skall vandra S n bana fram i evlgl ljus, MA då min ungdoms åtrå flamma 1 frihet, med förklaradt sken. F invttfödd, men ej mer densamma. En ädel sol. livars eld är ren! I.U Sirius pä nytt sig tända, C eli låt dess nya stråleflod I rymden heta vanor sända. S un purprats af mitt hjärteblod'. Krönika. För Texas Posten. ranter gör j följande Liberala Anbud Den son nicil snaraste insändei 10c i frimiake cllorsilfver erhållet tidningen från och ined den 21 dec., eller de nya följetongernas början, och till 1 mars l'.M)2. Ett frikostigare anbud har näp pelifjen nå fon-iin forr-pjorts.Tnnk så mycken läsning för 10c Endast 10c: Tkx is Posten Sursum Cordci* Af St m/i Phudiiomme. / Nya Anbud, Som den utmärkta f...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 January 1902

ntxaä rosricn, austah, iexaä ivmsomiicn dk< 23 .januaki <■« ♦ "i ♦ ►- ■<♦* « > ,IVån— ...SVERIGH-..I 8TOCCHOLM. —SUtCTerkeU •riliajm* inkomster forlMSba&f staUkoatoret t*r ku W kr. högre än lv#i eller Ull ö,- K«,uog kr. —K. b:t har förklarat, all Hverl^a Icke kommer att officiellt dellaga i iadubtriuUtållningeo 1 Cork i Irland UMtsla ur eller i konst- och industriut- ställningen i St.L ouis, klo., 1903. Konstnärslclubben* publikation "Jul" har blifvit konfiskerad i Fin- land. Antagligen ar det val Jlarald Wieselgreng lugna och hörsamma upp- såt* ".Sommardagar i Finland", som blifvit ansedd upphetsande och sarn- hallsfarlig. 111 kronofogdar liafva underteck- nad t oeti t ill k. ui:t Ingifvit en peti- tion, b vari hemstalles oiu ett lönetil- lägg af minst "00 kronor Jämte sär- skiidt forvallningsbuirag ia de fögde- rier, där goromuleri aro sa omfattande, alt ile icke kunna af kronofogden sjalf medhinnas. Medlemmar ne af Norrlandskom- inittlcn skola i början af nästa so...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 23 January 1902

PjSg^ 3* ; TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS TOKSDA( EN DEN 23 JANUARI 1 02 k It ! 1 ,> i "a j. IICR-Ii Metropolisvilles Gåta, j ELLEB-~~ —~ i Amerikanskt Landtlif i Västern, Iakttagelser och skildringar AK EDWARD EGGLESTON. (Forts, frun förcg. nr.) V v / Vid George, jag måste försöka en ny cigarr. Jag blir sa retlig, då affä rerna gå trögt, och jag har litet att göra. Dumt, att ni inte röker, mr Charlton! Ni skulle göra mig säll skap! Ila! ha! Har ni nå'nsin varit här förr? Inte? Vid Geore, ni må ste finna't kuriöst, hl! hi! Ett för dömdt land det här. Ingenting kan man fä att äta. Ja, ingenting att dricka heller för rasten. Ah, hvilka kvällar vi hade i Elyséerklubben i New York! Har ni nän'sin varit i den? Jo, vi hade ett väldigt lif där. Och kopparslagare om morgnarne. Punschen var för söt, ser ni. Söt punsch har alltid kopparslagare med ig. Hi! Hi! Men jag har gjort ifrån mig klubblifvet nu. Jag tänker slå mig ner nu och bli en stadgad familjefader. Härpå spatserade han mot dörren ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x