ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Obzor Delete search filter
Elephind.com contains 2,576 items from Obzor, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
2,576 results
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 13 October 1910

Čtvrtletní zpráva tajemníka H. řádu S.1U.S.T. od 1* čer« Teuee do 30. záH 1010. i. Noví r lénu ve. Jan L. Skinner, Kar. A. Kneb- iík, Vavř. Kulhánek, C.L. Dra- vé, F.A. Kneblík, P. Volařik, Jos. Kuběna, Fr. A. Báča, F. j. Kulhánek, Jindřich Topolá- nek, H.A. Mašek, Kar. Hru- ška, Ed. Kněsek, Vilém Hot- man, Fr. Mazel a O. Šindelář. Otmar Havelka. M.J. Lcšikar. lan R. Sebesta. J , , Method Calctka a J. Juřica. Jiří Zajíček. F.J. Kopecký. Jan Machyček. F.C. Kruše. Jos. Hagner. Štěp llrňa. Karel j. Spiegel, Vine. Hra- nický, Karel Holul) a Fr. Ma- reček. JAV. Hruška, F.L. Pustííov- ský. Fr. Ventrček. W.H. Duboseajos. Seiler. Jos. V. Salač. C.J. Urban, Em. Chylek, Jan Marod a Jos. Kvapil. Ant. Miklica a Jos. Zimmer. hanzel. Jaroslav Rolák. Karel H. Chernosky. jos. Hibner. Jind. 4?.Mareš a H.N.Matula. Alois Vaja a Vojt. Šebek. W.C. Dušek. St. Ripak. Jan F. Gcebel, Ant. Kar touš, Vác. blatný, Jan Próza,Karel Cedziwoda, Stan. Táborský, Jan Kaláček, Jar. Zázvorka, Alb. Novák, Jos. Ondroušek...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 13 October 1910

TEXASKÉ DROBNOSTI. | Sjezd st.ujeli osiulniku okivsu Austin. Dfilvillc, 6. října. — Sjezd sta- rých osadníků, který byl sem na ^ i, dnešek svolán, přivedl do mé:,ta HfcetnS .návttí. vnflcft. V pravdě st sešlo tolik lidí :rjen v okresu by- dlících, ale mké i jiných částí stá tú, že pořadatelé sjezdu byli pře- kvapeni. Asi sto starců a stařen s bílým vlasem usazeno v parku při pavi- loně a poptávání po věku a době bě pobytu v okresu Austin, jedno ho každého nastalo. Starých mu- žů bylo více nežli stařen. Charles Albert a jeho manželka hodiny co prémii jako nejstarší pá- rek manželský bydlicí v okresu Austin. Usadili se v okresu roku 1856. Přítomně bydlí při Well- come. Druhá premie,dýmka,udělena L. W. Swearingen oviz Kenney, jako jednotlivému muži nejdéle v oKre- su bydlícímu. Tento narodil se v Millheimu v říjnu roku 1S36 a by- dlil v okresu Austin celý život. Třetí prémii obdržela pí. Ella Prouty z Wallis a sice houpák. — Pobyt její v okresu Austin trvá 69 let. Čtvrtá premie připadl...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 13 October 1910

0 TEXASKÉ DROBNOSTI. X.1S1.2IW Indii tHliiuováiio /. lituíi úro- dy <lu 1. říjnu v Texasu. Austin, io. října. — Státní rol Dick>' odbor vydal dnes o 11 hod , dopol. zprávu, sestavenou z výka- zů džinařfl o počtu balů bavlny za měsíc září sdžiuovaných ve státě Texasu. iSi okresů vykazuje 937.- 830 balů odžiuovanýcli v září. Lo- ni za tentýž čas odžinováno bylo 818.072 balů. Dle toho letos měsíc září vykazuje úvyšek 119.758 balů. Značný počet džinafů oznamuje, ( že následkem sucha nemají codži- novat. Jiní udávají, že z téže pří- činy úroda je malá a džinování jest skončeno. Veškeré bavlny z leto- ší úrody sdžinováno do 1. října 1.181.268 balů, loni za stejnou do- bu sdžinováno 1.015 277 balů. Le- toší úvyšek jest 165.991 balů a při- čítá se časnému vypukání bavlny následkem sucha. — Největší po čet balů za září má okres William- son 36.950; po něm následuje Ellis 27.277. Okresy Navarro, McLen nan, Hill, JJell, Limestone a La mar sdžinovaly každý \íce nežli 20.000 balů. Přes 10....

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 13 October 1910

OBZOR.; Hospodářský, pouiuý a zábavný* Orgiiu ?•>. ť, J. s. 1. Vychází každý čtvrtek. j Předplatné ročně $1.00. 6 Ailnwm "OIIZUU", HulMtsvlIlť.TtuMH. ŽES Zj&H Cj> A UiMicral Farm aml Family Ncw^paper. Organ of tlít* S. IV J. S. T. Published Every 7 hurselay by F. G. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscription,$1.00 pcrycar. Advertising rates on application. Vcíkeré xvřroléknHké dotazy •'h poznámkou, it mají býli 7an1Anv "Obzoru" k ntifiiřnij ndro- sovány k zodpovídáni buďte* řrskému zvěrolékaři n •" f)lupraco"ntkn «lr. R. Ilpllerovi, 2615 So. Miliard ave., Nrar 26th St., Chicago, III. Čtěte orgán a po přečtení ho ne- zahazujte, ale dejte ho přečisti va- šemu sousedu nebo známému, kte- rý dosud není členem naší Jednoty. Snad ho tím získáte pro váš řád. O tom, že nadšení je největší hybnou silou ve světě, nestává sporu. Co kdo chce vykonat a do- bře vykonat, musí předem proto se nadchnout. Čím opravdovější nad- šení, tím jistější a lepší zdar. Noste odznak Slovanské Podpo- ru...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 13 October 1910

i6. orgán za září 21. za výlohy spojené s uváděním Čísla 92 27. br. Tom. Simek úm. číslo 225 29. půjčka 206. do 209 Matici Vyššího Vzdělání Poštovné, exch. atd. taj. H. Ř Služné taj. Hl. řádu za září 30 250.00 2.000.00 Příjem úm. vydání ... a záložního fondu. *9 667.75 39.181.21 9.667 75 181.70 5.20 50.00 6,65 75'°° 629.65 STRACH. Napsal Adrián dcl Valíc. Zc španělšti- ny přeložil O. S. Vctti. zbývá na hotovosti I29.513 46 Vydání fondu ua H. Řád 629.65 příjem 623.65 Dluh u tajemníka H. Řádu $6.00 Přehled majetku Jednoty. Uloženo v dluhopisech 92•153-19 na hotovosti | 29.513.46 Celkem *1,21.666.65 Dluh Jednoty. Nedospělým dědicům 7.627.17 •dluh fondu na H. Ř 6.00 *7-633.x7 *7'633 >7 Zbývá čistého ma)etku... . S bratrským pozdravem ROZDÍLY. Obžalovaný se přiznal. Soud musel z něho sice vytahovat! slo- vo za slovem, pracně a zdlouhavě! ale kanečně byl výslech u konce. A zavolali svědka. Šenkýře a spolu prvního radního v obci. Svě- dek, rázovitý typ zámožného ven- kovana, vypasený s ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 13 October 1910

<:<A 1' . ' ý ;- Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍ CkADOVNA: JoHřf I)uši k jr., předseda, Caldwell, Texas. Josef Mikiska. iiii t« přeclsedu, Wesley, Texas, J. R. Kuběna, tajemulk, Fayetteville, Texas. J. J. Frnka, pokladník, New Ulm, Texas. Účetní výtior: Jnn Kučera, Ellinper, Tesus, J. M. Halnmlček. KiiyutťuvilluK. I, Texas. Albert Páenřlk, ťluin, Texas. Doznrei: Tom. Krajfa ml.. Caldw«'ll, Texas, Frank ňtefka, Uranuer, Jan Mamek, boaly, Tex. Met. Pazdral, pravuí rádce. Měsíční poplatky do úmrtního fondu. Doba přistoupeni Od 18 do31 ruku . na $250 15 cl fi.. $500 8(tatft. 35ouV 20 ' 30 " .... 23 V . 45 31 " 35 " 25 «' . 50 30 " 40 " .... 30 " . «H) 41 " « " .... 35 " . rtft ,45 " 50 " .... 40 " . 75 50 " 51 " .... 45 " 51 " 52 " .... 50 ' 52 " 53 " .... fiS " 53 " 51 " .... .w " &l '^55 " .... 65 " $1000 f .60 I .70 * .00 *1.00 |1.20 (1.30 Adresář i úriií. 1. Pokrok Texasu, Jan Slavík, taj., Fayetteville. 2. Koperník, Jos. Pokorný, taj., Fayetteville, R.F....

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Obzor. — 13 October 1910

•« 4 První tříáy řeznický obchod John Rothschmidt majitel, A HALLETTSVILLE, TKXAS. ČERSTVÉ luaso vidy v a kol l uzenky, rozllCné lueuářske pochoutky vlastni Geny levně a v/roby avftbeo veřk*Tn iboži do oboru toho upadajlol. burbeoue každí clen, obilubařáduá. Obchod na t wm iu..*i5. V uedřll otevřenoriuo do 9 hod. v Za kůle pluUnejvyiii tr*ui ceny. 8 3 i 9 5 A Zaručujeme nejlepší nábytek ve Waco A J za stejné peníze. Zkuste nás. q C Rhodes.Stratton Furniture Co. ^ IZj Přední obchody ve m (; waco, texas, Q které se odporučujl našincům. ISÁŇGER BROR, neiznáSL0,bch0d střižním zbožím, šatstvem, obuví, koberci atd. 1'ozoroTari talent vyznkEuje bystrost ducha a niíiže nám přinesu cenných výsledků, zvláště' v oboru národohospodář- ském. Proto pozorujme, áť ve svém okolí či na cestách, různé plírudni bohatství a jak bylo by je lze zužit- kovali, výhodná místa k zatíženi různých obchodů, případně závo- dů průmyslových, krajiny lučinaté a květnaté ku zařízeni včelařství, .i chovu dobytka, obch...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Obzor. — 13 October 1910

(G) H ě š (Š) O; É # (o) (o) # i® # fi (§ % # © O; (6) O; É s #) i) (é (o) O © ě #>i # # i) <§> §) (G>) ' # ě m (Q5 ě) (é m @ ® m ® # 10 yardů plátna 75c 10 yardů batistu 75c $2 .00 dámské pleteně živůtky v tomto vý- prodeji za 95c § _10 ^mm ^^ i M*«iemroEEmemraaEEeEe 7«ío banka vydává certifikáty na vklady, které nesou 1 čtyři procenta na vklady, které jsou uloženy na celý rolf, nebo dvě procenta na šest měsíců. Tyto 'certifikáty jsou tytéž, co noty a jsou zaručeuy ^ bankou. Přihlaste se a dovolte nám, bychom vám toto vysvětlili. JVÉTŠÍ VYP jaký kdy byl v Hallettsviíle, započne v sobotu ráno 8. října v Landa's Dep't Store a potrvá až do í. listopadu Houpák v ceně $6 50 dostane prémií ten každou sobotu, kdo během týdne nejvíce zboží u nás koupí. Podzimní a zimní zboží dochází nás denně a zapl- ňuje naše police a stoly. Naleznete tu výběr dle vaší chuti r. ceny. Střížní zboží, látky na šaty vlněně a hedvábné, obuv, klobouky pro pany a dámy, čepice, obleky, župany, spodnič...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Obzor. — 13 October 1910

Portugalsko republikou. ; cit s mladým králem a dokládá se, | že od mladíka, který sotva Lissabon, 4. října. — Profesor Bombard, republikánský antikleri- kální poslanec, jeuž včera probod- nut byl jedním důstojníkem, podle- hl dnes svému poránění. Po zprá- vě o jehe smrti srotil se veliký zá- stup antiklerikálů v sousedství pří- bytku profesorova a jal se hlučně volati; "Smrt kněžím!" V Oportu měla zpráva o smrti profesora Bom- bardy za následek prudkou srážku mezi klerikály a antiklerikály. Londýn, 5. října.—"Daily Mail' přiuáší zprávu, že v Lissabonu, hlavním městě Portugalska, vypu- klo včera povstání. Válečné lodi portugalské začaly bombardovati královsky palác, jakmile v městě j vyma- nil se z jinošského stálí, nebylo I lze očekávati, .aby se stal mocným faktorem v bouřlivé politice své země. O podezřívání soukromého života králova nebylo zde dříve nic známo. Úzké vztahy mezi pano vnickými domy portugaiským 1 anglickým, jakož i mezi obapoluý- mi- vládami, jsou příčinou, že An- ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Obzor. — 13 October 1910

12 I r i I 1 : ORANŽOVÉ A : fíkové stromy, růže stinné a okra- sné stromy, blumy, hrušky, jablka, broskve osvědčené na jihu clruhy. stul Pozemky! Pozemky! Mám do prodeje tisíce akrů pré- rií, lesů, a zdolaných a zařízených ! íarem ležících v okresích Anstin, Wharton a Fort Bend za levných cen a na mírné splátky. Zajímá- te li se, pište mi a obdržíte Českou knížečku popisující Okres Fort Bend. JOS. DĚDEK, ^ Rosenberg, Texas. POPEK & JANČÍK vlastni hostinec ptMl názvem THE BANK SALOON CA LI) iV BLL, TKXAS. M.X.lf vMv na skludě ui-jlvpsi víbfr vřfho druhu lihovin n SfvtTovn Hořkou. N« ?«im vžily Cerutvt* i pivo. Kily/, přijudoti' do Caldwell, neopoiwDU* nijs navStiViti. Brn a ALGOA FRUIT & IMURSERY CO. ALGOA, <ialvestou Co., TEXAS Přestaňte seli semena, jež vám nadají uspokojeni a ušetřte si práci, čas, zlost a zklamání. Sejte naše vyzkou- šená semena. Naše seu/ena jistě rostou, dají znamenitou úrodu a stojí 'často méně nuž semena jiných. Mv máme o hromný výběr ve vřech seme...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 20 October 1910

VOL. XX. HALLE1 rSVILLK, TEXAS, THUBSDAY, 0< TOltER 20.1910. SO. 13 t ě ZOR. ROČNÍK XX. HALLETTSVILLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 20. ŘÍJNA 1910. ČÍSLO 12. Entered u —coad-dam matter November 19,1108, at thř poit offlce at Hallfttivillt, To.as, nnder thr act oř March 3, 187Í. Kapitola o texaské kukuřic!. Ve Victorii odbývala se tento měsíc druhá kukuřiční výstava o ceny a p. A. M. Ferguson z Sher- man byl ustanoven rozhodujícím soudcem. Kromě domácích dali se zapsati vystavovatele z několika sousedních okresů a odměny, jež byly mezi pěstitelé korný rozděle ny, činily $200 na hotovosti. Pan Ferguson jest odborník a bývalý chovanec Rolnické a Ře- meslnické kolleje v College Sta- tion. Za své povolání volil pěsto- vání korný a zušlechťování semena téže. Přítomně je správcem na se- menných farmách při Sherman. Za svého pobytu ve Victorii měl přednášku o pěstování obilí, které jak farmáři tak obchodníci ve vel- kém počtu se súčastnili. Rozebíral nynější stav našeho rolnictva a po- ukazoval na ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 20 October 1910

I Ml- ■ . Zdejší řáď č. 84. S.P.J.S.T. čítá přítomně 35Členů; doufáme o novém roce dosáhnouti padesátky. Řád býl založen v únoru t.r. Konče tímto soupis dallaských Čechů, podotýkám, že jsem během celé statě se snažil býti pravdě a skutečnosti co nejblíže; zdali se mi to podařilo, ať posoudí krajané v Dallas. Předvedl jsem tu české veřejno- sti v Texas malý regiment mladých a statných dělníka, kteří se nestydí za svůj původ, poslouchají zákonů této země a žijí^svorně mezi sebou. Nemohu než provolati této malé české kolonii hřímavé: Vivat, flo- reat, cresceat! PaberUy Ku Dni Cecho-slovanů ve Waco, Texas. Přihlášky k vystavování předmě tů od Čechoslovanů na výstavě Cotton Palace se scházejí utěšeně Již se jich přihlásil značný počet a stále nové docházejí. Tedy jest naděje, že přece něco bude od kra- janů vystaveno. Posud jest čas na přihlášky, ale nazbyt času není, te- dy krajané, kteří máte něco k vy- stavení, přihlaste se hned u taje- mníka aneb předsedy. Krajané z okresu Milam se o...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Obzor. — 20 October 1910

OD NAŠICH DOPISOVATELŮ. Stamford, u. října. — Obloha jest dnes zatažena kol do koka leh- kými mračny, z nichž občas se spu- stí mírný déšť; to mne nutí býti doma a abych zahnal dlouhou chví- li, píši tento dopis. Kropy jsou zde na to sucho, kte- ré se zvláště letos vyznamenalo, dosti obstojné, děláme zde z 8 až 12 akrů bal, takže skorém každý si sám opikuje. Avšak bavlna je ještě plná zelených bolců, tak jestli ne- ppjde brzy mráz, můžeme se ještě těšit na ten 'ňáký' balík. Dnešní deštík je sice malý na baplnění nádržek, ale v polích jest namoklé dosti. Cena bavlny zde kolísá mezi 13.75 až do 14 centů. Náš řád "Slovanské Sdružení", čís. 90., odbýval v neděli svou pra- videlnou schůzi, za účasti skorém všech bratrů a sester. Po skonče- ném předběžném jednání uvedeni byli k řádu p. Frant. Kutač a jeho manželka Antonie. Též br. Jakub Miihlstein s manželkou Kateřinou byli přijati s přestupní listinou od řádu Jan Hus, č. 57. Tak přibyli nám zase čtyři členové, Na příště máme čekance Fran...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Obzor. — 20 October 1910

I OBZOR. iasopiK hospodářský, poučný zabavil). Orgán S. 1*. J. s. T. Vychází každý čtvrtek. Předplatné ročně $1.00. Adrcsas"011Z01t", llallcttsvllle, Texas. OBZOR. A (ienernl Farm and Kamily Newspaper. Organ of tile H. I'. ,1. S. T. Published Every 1 hursday by F. G. Fabian, Hallettsville, Texas. Subscription,$100 per year. Advcrtising ratcs on application. Veikeré zvěrolékafflké dotazy (a poznámkou, •ze maji býti zaulány "Obzoru" k otištěni,) adre- sovány k zodpovídáni buďte* českému zvěrolékaři a hpolupracovníku dr. H. Hellerovi. 2615 So. Miliard ave., Ncar 26th St., Chicago, lil. Spolky bratrské činí z lidí nejen dobré otce a matky, ale i dobré občany; neboť založením bratrské' ho spolku mizí vady jednotlivců a následovně povznáší se obec. Ačkoliv české jednoty čítají čle- nů značný počet, jisto je, že dosud jest většina těch, kteří k žádnému spolku nenáleží, a dali by se získat, kdyby se o to náležitě zakročilo. Doba nedostatečných poplatků u všech podpůrných spolků rychle mizí,...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Obzor. — 20 October 1910

MEMENTO MOŘI. Humoreska. O O 0 V úhledně zařízené malé jídelně mladých manželů Běhálkových pa- novalo dusné ticho a jakoby cosi těžkého viselo ve vzduchu vzdor pěknému počasí. Pan Vendelín měl čelo opfené o dlaň a koukal jaksi zasmušile do koflíku, v němž voněla výtečná ká- va a paní Cecilie,majíc trochu hla- vinku skloněnou, hleděla jen ' po očku a s mrzutým výrazem v hez- ké tvářince na zadumaného mu- žíčka. "Co tomu mému Vendlovi jen schází?"povídala si v duchu. "Bif- stejk mu nechutná a vejce též ne. Máslo jsem mu přinesla zvlášť a ač sám řekl, že jest jako mandle, přece jen sem tam že si kousek chleba ním namaže a — víc nic. V tom něco vězí! Dále jest mi divné, že pokaždé, když listonoš na gon- ku pískne, s sebou trhne, jako by ho někdo pich a v tváři zbledne. Psaní vždy schová a já nevím, od- kud dopis přišel. — Aby tak měl někde tajnou lásku. Anebo ho snad trápí, že nám čáp žádné bejby za ty čtyři roky, co jsme spolu, do do mu nepřinesl? Ach bože! Za to já nemohu a on, chudáč...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Obzor. — 20 October 1910

Doba prÍHtoupi-ni nu $250 1500 Od I8U021 rokň... . 15 otft- .. .. <S0<!t&. n 22 25 " .... IH ' .... .. 36«tft. " 2(1 ' 30 '• .... 23 " .... .. 45 " . 31 •• Jj " .... 25 " .... .. 50 " . " 36 " 40 " .... 30 " .... . 60 - . H II 45 " .... 35 " .... .. 65 " . " 45 " 50 " .... 40 " .... .. 75 " . " 50 " 51 " .... 45 " 51 " 52 " .... 50 ' " 52 " " 53 53 " .... 54 " .... 55 " (10 " 51 " 55 " .... (15 " Slovanská Podporující Jednota Státu Texas. HLAVNÍ ÚŘADOVNA: Jorn í Dufek jr., ph •Isedu, CaidwHl. T«x s. Josef Mlkeuku, nustophídMMlii, Wesley, Texus, J. li. IíuLí-na, tujimitiik, Fhjeitevillu, T>ixa*. J. J. Frnka, |>okl«dník, New Ulm. T«s a. Účftni vť-iior- J«n Kučem, KlllliK«r, Texus, J, M. Ilulumtrek, Kayottevll.eiJ. I. Tosas. Albert Ffentík, 1'liiin. Do/orui: Tom. Krajča ml.. ('aldw"ll, TVxas, Frank áteíku, liraimiv. Jan hamek. b«'alj, IVX M«t. I'a/'lr l, právní radee. Mésíínl poplatky do úmrtního fondu. " - $1000 .1 t .70 * .90 91.00 91.20 91 Adresář nulu. 1. Pokrok Tex...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Obzor. — 20 October 1910

TEXASKÉ DROBNOSTI. % 1 ) NeStěstí na dráze. El Paso, i7.řfjna.— Osobni vlak dráhy Southern Pacific, jenž měl dojeti sem o 7.40 hod. ráno, vyjel z kolejí při Chocar, 110 mil vý- chodně odsud. Osm kar se převrá- tilo. Dva cestující byli zabiti a dva raněni, tak udávají došlé zprávy, nejsou však podrobné, jen tolik je jisto, že vůz se zavazadly, vystě- hovalecký, jídelní dva vozy cestov- ní, dva spací a vůz pozorovací se překotily a pět Pullmanových kar zůstalo na trati stát. Pomoc vyjela odsud. Gainesville, 16. Hjna. — Zvlášt ní vlak dráhy Missouri, Kansas & Texas, jenž byl uveden v službu mezi Dallas a tímto městem včera, stroskotal se večer píi návratu. Vlak vyjel z Dallas o 7. hod. ve- čer a měl doraziti do Gainesville o 10.45 hod. Asi míli před Gaines- villom vyjel vlak z kolejí a paro- stroj, uhlák a čtyři osobní vozy překotily se do příkopu. Topič C. D. Cortheu byl zabit a strojseda nebezpečně opařf.n a potlučen. Vlak měl sedm vozů a náhodou pouze tři pasažéry. Všichni, jak ...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Obzor. — 20 October 1910

Odpovědi na dotazy. Koliku. Dime Box, Tex. — Rád byclivě. děl, co je to za nemoc, jejíž přízna- ky zde vypisuji. Kůň začne dý- chat ztěžka, tělo má střídavě hor- ké i studené, jeví nepokoj, lehá a přitvjn se válí, pak zase vstane a ůhlíží še pí> zadku; k posledku je- nom stojí s hlavou svěsenou a jeví stále větší obtíže při dýchání, Ku konci se svalí a již nevstane. Již tři koně mně onemocněli na tuto ne- moc a dva z nich pošli, jeden za 12, druhý za 2\ hodin. Při pro- hlížení jejich vnitřnosti nepozoro- val jsem nic zvláštního. Podotý- kám, že ti koně netrpěli zácpou i ani zaražením větrů. Obávám se, že by to mohla býti ozhřivka. s Jos. Hejtman čík. jinak se použije u valachů kathétr, u kobyl obyčejná tenká kaučuková rourka, která se opatrně zavede do močové trubice. Léky na moč že- noucí (diuretica) jsou: Jalovec, ce- lerové semeno, chmel, alkohol, bo- rax, terpentynový olej, sladká rtuť (kalomel) a j. Dr. Heller. ^\\1llllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllll...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Obzor. — 27 October 1910

. ~c VOL. XX. 111LLE1 rSVILLK, TEXAS, THHÍSDAV, OCTOBER 27, 1010. JiO. ia t # ROČNÍK XX. HALLETTSVILLE, TEXAS, VE ČTVRTEK 27. ŘÍJNA 1Q10. ČÍSLO 13. Entered as scrond-c la*« mntter Novembcr 19, ISWS, nl thť po«t offlfo nt Tc ap. under the art of Mnich ?, lř>?9. Z úřadovny Hlavního ráiu S. P. J. S. T. Swoml report oř the dircctore of tlio Sn- pršme l.mlirť Sin vonic llťnpvelťut Order oř Texas. After examination oř the books, also books oí the Secretary and the Treasurer, I lind, that the nione) of the Union is invested as íollows: lil vendoťs lien notes and other.notes $92«l53*I9 in Union Naťl Bank, Houston, Texas,.. ■. l7i329i02 In New Ulm State Bank, New Ulm, Texas 9>932-OĎ In Caldwell Naťl Bank, Caldwell, Texas 2,252.38 Mé zkušenosti s kornou "Texas King". Total Wittness my hand Granger, Texas, October, 1910. $121,666.65 and seai at this I7th day oí Frant. Štefka, Trnstee. Sworn to and subseribed belore me this the 17th day oí October, A.D. 1910. L.E. Sheťfield, Notáry Public...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Obzor. — 27 October 1910

Paběrky ze dne Čechostovaníi ve Waco, Tex. Minulý týden odbývá! ústřední výbor dvě schůze a výbor na pro- gram odbýval jednu schůzi v míst- nosti dra. Breuera. Hlavními věc- pii, co bylo ujednáno, jest změnit čas na průvod o dnu Čechoslova- nů a sice průvod vyjde ráno v de- set hodin místo v poledne, aby se získal čas na výstavišti. Tedy vše- cky výpravy na tento den si mají zařídit jízdu tak, aby byly ve Wa- co před 10. hodinou. Výbor na program se usnesl, že hlavní stan a shromaždiště všech Čechoslova- nů bude v baseball parku na 8. ul. naproti p. Vojtkovi. Zde jest velké krásně místo s dost budovami, kde se bude moci výbor seřadit a vozy připravit a odkud bude moci poho- dlně vyjít. Průvod pak,půjde po 8. ulici na Franklin až ku 3. ul., pak na Austin ul., po této na 8, u- lici, po této na Clay a na výstavi- ště. Výbor transportační oznamu- je, že jízdné bude sníženo a sice ve třech třídách: Všeobecné sníže- ní v třídě A bude obnášet jedno a jednu pětinu jízdného za okružní cestu,...

Publication Title: Obzor
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x