ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
EMADEPÄEVA AKTUSE. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 4 May 1950

EMADEPÄEVA AKTUSE. Ilävas: päevakohane kone, nais jä meeskoori laule, täienduskooli Õpilaste ja gaidide—skautide ette kandeid. Sisseminek tasuta. . Sama päeva õhtul algusega kell 7 samas ruumis

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
The Income of Kolkhoz Members in Estonia [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 4 May 1950

The incomeiof Kolkhoz ^ From "Newsletter from Behind the Iron Curtain." . ' 'In the course of the first year of collective . farming the Soviet Es tonian kolkhozniks (kolkhoz mem bers) have contracted large debts with regard to the kolkhozes," writes -F. Komarov, the Russian head of the Soviet Collectivization Board, in RAHVA HÄÄL. The members of the kolkhoz "Kaardi väelane" in the Järvamaa district owe their kolkhoz. 4131 rubles, while the members of the kolkhoz named for V. Kingissep on Saare maa (the first to be founded in Es tonia) are in debt to the tune of 17,415 rubles. IComarov maintains •that most of the kolkhozes are in debt and that this regrettable fact has come about thanks to "the in correct advancement of wages" to the kolkhozniks. The fact is that the kolkhozniks do not receive their wages regular ly at the close of the farming sea son : some payment in kind is "ad vanced" to them from time to time and the squaring of accounts "is postponed indefinitely or "until the...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 4 May 1950

KIRIKLIKKE TEATEID. Sydney Eesti Ev.-Liiteriusu Jaani Koguduse Jumalateenistused on: pühapäeval, 7 mail kell 7 Õhtul, Emadepäeval—pühapäeval, 14 mail kell 7 õhtul 90 Goulburn Sti\, Lute riusu kirikus. Koguduse koosviibimised on Ko guduse, saalis, 760 George St., sis sekäik ' 'Parker Lane" st.,' laupäeval 6 mail, laupäeval 13 mail ja püha päeval 21 mail algusega kell 4 p.l. Uusi koguduse liikmeiks astujaid palutakse koguduse õpetajale oma. soovi avaldada ja andmed koguduse liikmete -nimekirja sissekandmi seks anda; Elukoha muutmisel palu takse uued aadressid Õpetajale teatavaks teha. • Praost Fr. Stockholm, SE, Sydney Eesti Ev.-Luteriusu Jaani . Koguduse õpetaja. ■ , / ——♦ Pühap. 30. apr, kell 7 Õhtul peeti Sydney eesti ev. lut. usu Jaani ko guduse jumalateenistus. ühes leeri laste; Õnnistamisega Goulburn 'i täu. lut. usu kirikus. Koguduse pastor Stockholm, SR, poolt õnnistati 6 noort: Ülle Lip ping, Ilvy. Meimer, Edda Aliee Mirlieb,. Hiili Rajaloo, Valler Lip pingjja Rein Vester. Pä...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
UUSI RAAMATUID [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 4 May 1950

uusi: raamatuid " "Orto" kirjastusel ilmus aprilli kuu-raamatuna endise "Vanemuise" direktori, ajakirjaniku ja- teatri kriitiku Voldemar Mettuse raamat "Narrid, näitlejad ja nõiad." Selles rväimukas raamatus jutustab vana teatritegelane oma teatrielamustest mälestuste kireval taustal. Sama kirjastuse mai kuu väljaan dena ilmub Pedro Krusteni romaan " Ihaldatud silmapilk," kus. autor käsitleb saksa okupatsiooniaegu kodumaal ja hilisemaid pag-ulasaäs taid põgenikelaagris Saksamaal. Teatavaks uudsuseks raamatutu rul tõotab kujuneda Ain Kalmuse ajalooline romaan "Prohvet," kus autor talutab lugeja ajajärku 2000 .aastat enne Kristuse sündi Juuda maal. ' . Uudisteostest ilmub meie lehes I varemalt märgitud B. Kangro ro maani "Kuma taevarannal'' kõrval veel Aino Kalda ''Seitse neitsit;" Kirjanduslikest nustulnukaist tu leb märkida omaaegse sõjakirjasaat ja Agu Kaski uudisteost. "Võõra risti all," milline raamat peaks il rauma "Orto'' augusti kuu väi jaan-. dena. . . Käesoleva aasta viimse ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Hanno Kompus 60 aastane [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 4 May 1950

Hamio Kompus 60 aastane Eesti omariiklusaastatel oli ku junenud peaaega endast mõisteta vaks, et kõik tähtsamad üritused vaimse kultuuri alal olid kuidagi seotud Hanno Kompuse nimega.— Oli siis tegemist kujutava kunsti näitustega või teatri uudislavastus tega, uute heliteoste esitamisega või mõne kirjandüslik-kultuurilise sünd musega, kõikjal võis märgata seda väiksekasvulist vilgaste liigutustega meest, kellel jätkus kaasalöömislusti kõigi kultuuriavalduste vastu. Kel lele sai osaks õnn temaga lähemalt keskustella, see pidi imestama selle anehe teadmiste entsiklopeedilist avarust ja vaimu nõtküst. Hanno Kompus oli üks neid vähe seid, kes kunstikriitikuna pea ku nagi märgist mööda ei lasknud, milline nähtus muide oli meie kut seliste kunstiajaloolaste keskel üsna 'tavaliseks/ Samuti võis alati usal dada tema teatrilavastusi. . Ta oli omandanud oma lavalise ettevalmis tuse peamiselt muusikalavastuste aial. Sellepärast- -ei imestanudki meie, kui nautisime Estonias tema esmaklassilisi ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
TRAMMITÖÖLISTE STREIK LÖPPES [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 4 May 1950

TRAMMITÖÖLISTE STREIK LÕPPES Ümmarguselt kaks kuud kestnud, tranimitööliste streik Melbourneis lõppes möödunud nädalal. Streigi lõpetäniiseotsüs tehti eelmisel püha-:, päeval peetud massmiitingul,- mil lest võtsid osa üle 3.Ö0Ö trammi töolise. Hoolimata tranimitööliste ametiühingu kommunistliku sekre täri Ci. 0 7Shea ägedast kiMtuskõnest streigi jatkamiseks, hääletas tööliste rõhuv enamik oina kommunistliku: juhi ettepaneku maha. Koosolekul muutusid meeleolud sedavõrd äge-* däkš, et tekkis lööminguid osavõt jate vahel. Streigi lõpetamise otsusest tuleb järeldada, et trämmitöölised pööra vad selja oma kommunistlikele niidi); tõmbajaile. v Tranimitööliste streik mõjus hal vavalt Melbournei majanduselule:; Nii müüdi tarbejsaupu isögi alla oma hinna. Briti suurelt alandasid oma hindu valmisriietekaupmehed. Sa muti mõjus streik takistavalt, töös tusprotsessile, kuna tehastest eemal elavad töölised ei saanud õigel ajat' tööle ilmuda.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KOMMUNISTIDE TÖELINE NÄGU SELGUB. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 4 May 1950

KOMMUNISTIDE TÕELINE NÄGU SELGUB. Viktooria osariigi kuningliku uurimiskomisjoni esimees Mr. Jus tice Lowe, kes esitas osariigi kuber nerile 29. aprillil juurdluse andmed kommunistliku partei tegevuse kohta Viktoorias, väitis, et 159 .päeva jooksul teostatud juurdluse põhjal on selgunud, et kommunist liku partei eesmärgiks on kukutada jõuga kapitalistlik riigikord ja asen dada see proletariaadi diktatuuriga, hävitada senine valitsemissiisteem ja sisse seada sotsialistlik kord era varanduse ja tootmisvahendite võõrandamisega. ^ Mr. Justice Lowe/i andmeil on parteiliikmete arv Austraalias 12-13 tuhat. . -v '" Oma- eesmärkide saavutamiseks olid parteil ette nähtud poliitiliste streikide, demonstratsioonide ja relvastatud demonstratsioonide ka sutamine, kui partei peab seda vaja likuks, revolutsiooniliste situatsioo nide väljakutsumine masside hulgas ja r.elvasstatud võimuhaaramine^

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"MEIE KODU" LUGEJAILE [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 4 May 1950

"MEIE KODU" LUGEJAILE ' Teatame oma lugejaile, et Amee rika saatejaama venekeelset saadet on võimalik kuulata igal Õhtul kell 7.30. lühilainel 31, 25, 42 ja 49. Sa ma saade kordub kell 0.15 öösel.1 Alates 28. aprillist ilmneb, iet on suurendatud venepoolsete segajate võimsust, mis raskendab kuulamist õhtul, öösel ori aga segajate mõjii väiksem. ......

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 4 May 1950

teäöaanne; Dr. Ilmas Tammelo, kes töötab praegu Melböurne'i ülikooli juures teadusliku stipendiaadina, ei kuulu enam "Meie Kodu" toimetuse' ak tiivsesse koosseisu. Seepärast palu takse toimetusele saadetavaid kirju mitte enam adresseerida tema ni mele. Dr. Ruudu ja Dr. Tammelo poolt välja anda kavatsetava inglise keele õpiku ilmumine viibib, sest pole saa bunud niipalju eeltellimisi, et oleks loota väljaandmisega seotud kullide katmist/ > Talvekuudeks tuleb Dr. Tammelo kava tsustekohaselt jälle Sydneysse, kus jatkab oma tööd kohaliku üli kooli Õigusteaduskonna ja filosoo fiateaduskonnaga ühendusfes. Dr. Tammelo Sydney aadress on: 74 Shirley Rd., Wöllstoneeraft, Sydney. t j -i i *Ameerika konstruktorid ja in senerid töötavad praegu moodsa all-" velaeva konstrueerimisel, mille ainsaks jõuallikaks ori aatomiener gia. Ühtlasi on USA's leiutatud uus tankivastane relv, mis avab uudsed väljavaated sommusmasinate sõ jas. „ ..

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
MELBOURNE'IST [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 4 May 1950

MELB0TJRNE1ST Reedel, 28J aprillil kell 7.30 õhtul Temperance. Hallis korraldatud kul tuurõhtul refeeris dots. dr. jur. Ilmar Tammelo teemil: *1 Moodne; inimene, ta viletsus ja ta usk." Et tekannet jälgis kuulajaskond suure huviga. Samas koguti annetusi Eesti Abis i taimse Komitee hääks.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Kirjanikud puhastustules [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 4 May 1950

Nõukogude Eesti kirjanike liidu esimehena teotses pikemat aega Jo hannes Semper, kes osutas äärmist paendlikkust partei näpunäidete jälgimisel. Selle jjiures vorpis ta väsimatult vemmalvärsse suurest "isamaasõjast" ja "eesti rahva päästjast suurest Stalinist." Vaata mata sellele üliagarusele, on Semper sattunud ebasoosingusse. Talvel peetud kirjanikeliidu koosolekul on tema tegevust kibedalt arvustanud kompartei sekretär Eduard .Päll. Muu hulgas on talle süüks pandud seda, et kirjanike liidu juhatus pole küllaldaselt hoolitsenud uute kirja nike järelkasvu. eest. Ka palju ak ituaalseid töid polevat leidnud kir f jastamist; Näiteks olevat Mait Met sanurga ' 'aktuaalse romaani!' käsi kiri aastaid ringi rännanud ilma kirjastamist leidmata. Kompartei sekretär Päll väitis, et "iibeks piduriks Nõukogude Eesti kirjandusele olevat minevikupä randi koorem, niida kirjanikud pole marksistlikult ümber hinnanud;'' Samal liidu koosolekul otsustati liidu nimekirjast kustutada Nigul Andreesen ja Kar...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SEISMAJÄÄNUD KIRJU: [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 4 May 1950

SEISMAJÄÄNUD KIRJU: Hr. Lembit Mäetamm, hr. Jaan. Mürk, hr. Kalju Palmoja, hr. Peeter Pusic, prl. Alide Rarndmann (vist Randmann), Imbi Tammeorg, Evald Tooming, dr. vet. P. Vestmaa, pr. Helene Vallo või hr. Jüri Vallo, prl. Jansson, Ligaard Rev. Peter C. Tuttavad ja sugulased soovivad järgmiste isikute aadresse: Meinhard Ots, Evald Must, Alek sander Kimmel, dr. Uvarov või Uvarova, Hermann Schmidt 65a.. vana ja varem siia asunud, August Kübarsepp, Ruudi Raud, Elmar Sooma, Elmar Ujok, Timofei Vaske, 50-6öa. merimees varem siia asunud Saaremaalt; pr. Hilda Lange, Enn Paabo, Elmar Heinvee, Igor Naperst kov, Alvine Karlson, Juulia Kuus mann, Anette Helena Öun, perekon nad Öun, Lange, Parvei, Tehveld. ■š » '

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 4 May 1950

Sugüslased ja tuttavad kirjutage aadressil: . Jaan Piirga, 326 Crown Street, j Wollongong, N.S.W; . -

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
BATHURSTIST [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 4 May 1950

10. ja 11. aprillil toimusid laagri korvpalli meistermeeskonna selgi tamiseks võistlused, kusjuures sel gusid finalistidena S.G. Transport ja eesti, meeskond (Turniir toimub 2 miinuse süsteemis ja sellest võta vad osa 4 meeskonda). Kui esime sel võistlusõhtul eestlaste mäng ei sobinud-ja meeskond väsinuna tun dus, siis teisel päeval oldi ümber sündinud. Tehti tasa eelmisel päeval " Auseklis" I saadud kaotus ja võideti ka meistrikandidaati S.C. Transporti. Kiires ja -ilusas mängus kujunesid tulemused vastavalt 32:22 ja 23 :21. Hea mänguga paist? sid eriti-,silma Palo ja Vestel; Tur niiri finaal toimub mõne nädala pärast.. ★. 24. märtsil viibisid ABC raadio reporterid laagris ja lielilindistasid kõnelusi laagri elanikega ja kunst nike poolt esitatud muusikapalu. Osa sellest anti edasi reedel 14. aprillil 2BL kaudu, kusjuures .teiste hulgas ka kaks laagri administrat sioonis töötavat eestlast said sõna. Nii prl, Lya Nüelitern kui Guido Brandt kinnitasid muuhulgas, et nad on Austraalias...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 4 May 1950

V. KADAK 47 LOCH MAREE ST. MAROUBRA JUNCTION (Maroubra ehk La Perouse trammilt maha tulla koolimaja juures) Võtan: tellimise vastu MEESTE RIIETUSE JA NAISTE INGLISE KOSTÜÜMIDELE kui ka vormiriietuse peale. Laar Nadeshda, Granfeldt Laine,' Ludmilla Birnish palun teatage endi aadressid—Irina Lepik, Cornwall. Hospital, Green Lane Auckland, New Zealand. S.E.S. "Eesti Kodu Linda" 141 Campbell Street, Sydney, korraldab laupäeval 27. mail algusega kell 7.30 õhtul suurejoonelise - MUSTLAS—ÕHTU Kavas: Instrumentaal kvartett, selt si segakoor, duett, mustlastants, viiuli — soprani — tenori piano — akkordeoni soolod. Tants mustlasorkestri saatel. - Pääsmed 7/6. Pääsmed eelmüügil seltsi einelauas Pääsmete arv piiratud KORRALDAV TOIMKOND SYDNEY EESTI FILADELFIA KOGUDUSE —St. Philips Hall, 1 York Str.— . jumalateenistused on igal püha päeval kell 4 p.l. Laste pühapäevakool on samas iga kuu teisel pühapäeval. Palume vanematel lapsed kooli kaasa tuua. ; Emadepäeva puhul korraldatakse .suurem ■ juma...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Sydneyst [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 4 May 1950

Sydneyst "Eesti Selts "Eesti Kodu Linda" korraldab 14. mail 1950. a. algusega kell 4 p.l. seltsi ruumes

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SKAUDID Eesti skaudid on [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 4 May 1950

Eesti skaudid 011 ( Sydneys City of Sydney purkonna 19. grupina (meie mõistes lippkond) organireeritud* 20. aprillil pidas Yorki tänaval asuvas St.. Phillipsi Hallis distrikti komitee (vastav meie Skautide sõprade seltsile, kes or ganisatsiooni majanduslikult toe tab) oma aasta koosoleku, millest ka meie komitee president A. Lond, komitee liige T. Varik, ja grupi skautmaster S. Eber osa võtsid. Area commissionairi'i tervita,vale sõnavõtule vastas lir. Lond, andes lühikese ülevaate eesti skautide ja guidide ja üldse eestlaste kultuur elust Sydneys. Tervislikel põhjustel oma ikohalt lahkunud vanale skautide juhile Mr. Taylor'ile, annetas tunnustus— ja mälestuesemena üle eesti " skau ! tide embleemi skautmaster S. Eber. Mr. ,Taylor oli tuntud suure. eest laste sõbrana ja tal oli suuri tee neid meie skautide lippkonna moo dustamisel ja tegevuses kaasa aita misel. _ Ametliku osa lõppemisel jätkus koosviibimine teelauas. Skautide tegevusaasta,, lõppe misel ja uue tegevusaasta algamisel 23...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Advertising [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 11 May 1950

S.E.S. "Eesti Kodu Linda" 141 Campbell Street* Sydney, korraldab laupäeval 27. mail algusega kell 7.30 õhtul suurejoonelise MUSTLAS—ÕHTU Kavas: Instrumentaal kvartett, selt si segakoor, . duett, mustlastants, viiiuli—soprani—tenori -rr- piaiiQ r— akkordeoni soolod. ;. Tants, mustlasorkeštri saatel. Pääsmed 7/6. - Pääsmed eelmüügil seltsi einelauas. Pääsmete arv piiratud KORRALDAV TOIMKOND SYDNEY EESTI FILADELFIA KOGUDUSE —St. Philips Hallj 1 York Str.-— jumalateenistused on igal püha päeval kell 4 p.l. Laste pühapäevakool on samas iga kuu teisel pühapäeval. Paliime vanematel lapsed kooli kaasa tuuäi. Emadepäeva puhul korräldatäkse suurem jumalateenistus lauludega. 14. mail kell 3 p.l. . - ICõik teretulemast. ' Koguduse juhatus. MEIE KODU. Austraalia eestlaste nädalaleht. Peatoimetaja/ Juhan Viidan®. Vastutav toimetaja ja litsentsiaat Ilmar Raudma. Toimetus ja talitus: Estonian House^ 141 Campbell St., Sydney, N.S/WV _ Telefon MA 8009. Üksiknumbri hind sh 1/-. Aadressi muudatused sh ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KOHVIÖHTU. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 11 May 1950

BTÖ«VIÖHTU. Tants orkestri saatel. Sisseminek. vabatahtliku maksu eest. Juhatus.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
"Suurpuhastus" eesti komparteis [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 11 May 1950

V» Suurpuhastus" eesti komparteis Hiljuti tõime oma lehe veergudel sõnumi Nõukogude Eesti kirjanike hulgas teostatud "puhastuse" kohta, kus peasüüdistajana esines Eesti kompartei "president" jä keskkomitee büroo liige Eduard Päll. Nüüd saabus sealt uus üllatus. Eesti kommunistliku partei hääle kandja "Rahva hääl" avaldas 9. aprillil oma esileheküjel teadaande Tasvases trükis "Eestimaa K (b) Keskkomitee VIII pleenumi" kohta, mis peetud märtsi lõpus. Teadaan des kinnitatakse, et EK (b) P plee num vabastas kohalt Eestimaa K (b) P Keskkomitee esimese sekre-* tari N. Karotamme. Ühtlast vabas tati N.K. ka partei keskkomitee bürooliikme kohustustest. Peale eelmainitu vabastati keskkomitee bürooliikme kohustustest senised eesti kompartei tuusad Eduard Päll, Boris Kumm (NKVD ülem) ja kaks puht vene nimega tegelast— Zozulja ja Timofejev. Täpseid va bastamise põhjusi leht ei avalda. Küll aga on lehes märkus, et plee _numis on läbi arutatud Eestimaa K (•b) P keskkomitee töös esinevad vead ja pu...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x