ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 November 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 22. listopadu 1940. Pořádá Kamila Fojtášková. ! VŠELICOS D I* Božena Valčíková. Vždy jsem si jí je, Dr. Pepper Bottling Cc. 24 láhví | Zoráw Z OKTCSU Bell. přála osobné poznati a tak konečné sodovky, Mission Soda Co. 18 láhví * * . se mé přání splnilo, ovšem záslu- sodovky, Hudzietz Beer Agency 12 hou pí. Adamsové, která ji k nám láhví piva, Coca Cola Bottling Co. přivezla. Její synáček Edvin má za 12 láhví sodovky, Wedland Grain manželku dcerušku pí. Valčíkové.' Co. 100 lib. lay mash. Výbor Chas. Pékné jsme se vespolek pobavily, Martinek, pí. Ig. Hubeňák, pí. Joe neb pí. Valčíkcvá zná humorné vy- Schneider sr., pí. H. I. Thompscn, Drži ješté 40c bavlnu. — Charlie právět a tak jsme se dost nasmály Professional Beauty Shop, pí. H. M. Banister, Honea Path, S. C., má asi hvin nám vpsplo Těšila mně velmi Heil. d. a ní. Joe Chlápek sr., p. a npnÁ7 /fAct tHví HHfcí Hnnnsii* V úterý sestry včelky z odbočky S. A.Č.T. v Seatcn, sešly se u pí. E. J. fiezničkové, kde s...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 November 1940

V nátek, dne 22. listopadu 1340. CECH OSLOVAK K 8 KOUTEK PRO BEČLÁKY... Ctěné shromáždění B. K., ozna- muji vám, že do B. K. vstoupil p. Valentin Kopecký, složivši stanove- ný poplatk 50c u red. Čechoslováka co vstupné do B. K., a tak hQ prohla- šuji za řádného člena a doufám, že se mu bude mezi námi Ubiti a naše stanovy bude zachovávati. Ctěné shromáždění ať pokračuje ve své dnešní sedance zdárně. Zdar B. K.! joe Shipula, předseda. O- Eola, Tex„ 10. listopadu. Pane předsedo Bečláckého Koutku! Jelikož když něco začnu také to hledím skoncovat, tak jak Joe Ze- ťák navrhuje. Tož teda pokračuji, jak šel milý na houby. — Před pikováním jsem dostal psaní tam z New Yorku od té mé přítelkyně, co mně jako tu sli- vovici poslala. Že jako tento má ve- kejšn a že by si ráda vyjela tam do těch lesů za New York na houby. No, to se ví že jsem se nenechal pobí- zet a hned jsem Jel. Cestu popiso- vat nebudu, jen to že jsem se zasta- vil v Omaze, Neb. u mých tam zná- mých, jako Vine Rutarú. A že to p...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 November 1940

■mmmHMMII Čechoslovák V nátek. dne 22. listopadu 1940. AI7ÍV 1 Časopis Waco News-Tribune na ČECHOSLOVÁK psal: "John Nance Garner je v U-, AND WESTSKÉ NOVINY valde. Je znatelna rostoucí nadé- Published every Friday i>y je, že tam zůstane. Mr. Garner byl ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. dvakrát poctěn americkým lidem WEST, TEXAS. zvolením ho za místopresidenta. V Texasu byl zvolen a znovuzvolen po i více než tri desetiletí. Vzdor tomu Mr. Garner v den voleb byl ve zlé náladě. Nešel k volbě. Mr. Garner Prohlášení ku Dni Díkůvzdání! OFFICERS: Aug. J. Morris, President jos F. Holásek, Sec'y-Treas. DIRECTORS: nemá práva předsedat senátu ani j po zbytek nynějšího zasedání. Měl Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, svoje dny> snad jich bylo příliš mno- F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, h0 _ To byi0 nadepsáno: 'Ať zů- Jos. Pavlíček i doma.' Redaktor—Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscription Ceny oznámek sdělí se na požádáni Advertlslng rates on application 64DNÉ osobní útoky a dopisy u- ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 November 1940

V pátek, áné 22. listopadu 1940. ĎBCHO8LOVAK Zprávy z Penelope. Tak Chamberlaina není již více. Ten měl zemřít aspoň o dva a půl roku dříve, tak by se to nestalo co se stalo. Bylo to pcdivné, z Německa to hlásili zrovna, že Chamberlain zemřel a v Anglii se to drželo v taj- nosti, tam se to ještě nevědělo. Proč? Ačkoliv v Německu to již četli v novinách. Nevím jak to vše skončí, je to čím dál horši a zemětřesení přidává. — Dnes ráno rádio oznamovalo, že i v Japonsku řádilo a nejvíc to zasáhlo město Tokio. Neškodilo by, kdyby x nějaké zemětřesení bylo i v Něme- cku, ale dobré, co by stálo za to, by to zatřáslo i s tím zuřivým psem, a- by ho to trochu zkrotilo. Myslím a tak to ukazuje, že sama příroda do- pomůže k zničení té trojice. Kéž by Bůh dal! Čechoslovák z minulého týdne jsme dostali až tento týden v pon- dělí, tak nevím kde se toulal, tak jak moje zprávy, které jsem posla- la a v Čechoslováku nikde nebyly. Nu hleďte, bečláci, většinou vdov- ci si založili bečlácký koutek a mezi...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 November 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 22. listopadu 1940. Enniský Věstník POÍUDA JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavě oznámte jemu. — Manželé Rudolf Ozimoví vzali' — Další z Dallas zde dleli: man-i sobé prázdniny a jeli na výlet do želé Jcs. Ondrůškovi spolu s man- San Antonio, Corpus Christi a Au- želi Fr. Orsákovými. Přítel Orsák mé stin, kde strávili celý týden. Rudolf doplatil a předplatil šest dolarů na Ozimá vlastní při cesté čís. 75. mo- Čechoslovák. -Díky! Také zde dleli děrní gasclinovou stanici v mésté. | táta se statným synem, přítel šprý- — 59 let společného žiti oslavili mař Vavřinec Drobil, s jehož synem minulý týden manželé John Patá- nás v Sokolovně všechny překvapil, kovi, což jest již hezká řada let, kte- neboť jsme žádný nevěděli, že tak| ' I rých se dočká společné jen velmi'statného syna má. íCtěná redakce Čechoslováka! KOOPERACE. Když jsem žil ve staré vlasti, tak naproti našeho domu byla obecní radnice, ve které bydlel Cyril Slad- ký, obecní policajt, který měl na ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 November 1940

V pátek, dne 22. listopadu 1940. ČECHOSLOVÁK VELIKÉ DÍLO TEXASKÉ MATICE. Eude tomu jeden rok koncem tohoto měsíce, co jsem přijala předsednictví Texaské Matice Vyššího Vzdělání. Chci aspoň částečně naši veřejnost uvědomit co jsme s jejich pomocí za tento rek vykonali. Začátkem tohoto roku jsme měli asi $250.00 na hotovosti a několik set dolarů bylo obdrže- no později od dlužníků. Asi $1,500.00 nám bylo darováno rozličnými spolky a jednotlivci. Bě- hem tohoto roku jsme obdrželi 34 přihlášek o půjčky. Třeba jsme všem nemohli dáti tolik co žádali, přece jsme 30 půjček vyplnili, v ob- nosu $1,555.00. Čtyři nedostali dost pomoci, te- dy asi zůstali doma. Část těchto dárků přišlo pozdě k zápisu pro tento termin. Milí krajané, to zřejmě ukazuje jak veliké dílo má Texaská Matice před sebou, a každým rokem větší. Tedy záleží na nás, jestli těm mla- dým lidem podáme svoji pomocnou ruku. Mnoho spolků a jednotlivců nám již pomá- hali. Tedy jim z holubí srdce děkujeme za na- še studenty a žádáme...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 November 1940

Čechoslovák Z města a okresu se — Manželé Albin Sváčkovi obdr- želi zprávu od jejich "syno Ben H. Sváčka z Los Angeles, Calif, kde on -• tti ta jest zaměstnán, že skládá zkoušku, Na prodej husí peri. as aby mohl vstQUpiti do služeb ná- v redakci Č°cho«<ovaka. i - P> ; mořnictva Sp. Států. ■Známe sko- rém všechny Sváčky a nepochybu- jeme, že i on do služeb bude jisté přijat. Manželé Sváčkovi také slo- žili u nás 50c na Sdružení Texas- skýcfi Čechoslováků. Díky! Smrtelné zranění westského občana Ve středu kolem půlnoci při- hnal se vítaný déšť. Ve West cel- kem zapršelo 1.02 palce. Rolníci ma- jí dostatek vláhy na orání, ale po- třebují více dešté pro dobytek. • • Upřímná nabídka. — Přeji si West Flour Mill má vždy nej- seznámltl se se samostatnou paní lepší krmivo pro drůbež. Žádejte v prostředním véku. Další dorozu mění může se sdělit v dopisu. Při 6 za — Ve středu v 5:10 hodin ráno nasedlo do M. K. T. vlaku prvních 22 rekrutů z okresu McLenan, na "Vitamelk", který obsahuje vš...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 November 1940

vychází každý týden. předplatné: Ročně Na půl roku Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: čechoslovák publishing co. west, texas. ... $2.00 ... $1.00 Nechť vlaje hvězdnatý a pruhova- ný, červ * a modrý prapor <V nav' ^ /obodnou zemí — Cr sy o1* -Cp" r AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXIX. (NC.) ČÍSLO 48. Entered as second-clajss matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas ,under the Act of March 3, 1879. 29. LISTOPADU (NOV.) 1940, / Mexiko nadšeně vítá Wallacea Monterey, Mexiko, 26. listop. — Mnohonásobné tisíce Mexičanů s a- merickými viajkami hlučně přivítali nově zvoleného místopresidenta Henry A. Wallacea při příjezdu sem, jsa na cestě do Mexico City co posel dobré vůle za Spoj. Státy k nastole- ní nového presidenta Mexika gen. Manuela Avila Camacho. Podél celé cesty 120 mil od hra- nic Spoj. Států do Monterey, mexi- čtí vesničané čekali podél silnice, a- by jej vítali. Wallace, pohnut srdečným vítá- ním co překro...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 November 1940

Čechoslovák V pátek, dne 29. listopadu 1940 KAREL ANDRES: Kariéra Matky Lízalky Humoristický román z periferie. "Myslíš tyhle blbosti vážně?" řekl zlomeně. "Docela vážné", odvětila přirozené. Bednář už neodpověděl. Přelétl zrakem celý svůj byt. Pcbrouzdal se očima po stěnách, na neustlaných po- stelích se ani nezastavil a utkvěl na stropě. "Tak se mi zdá, že už tu nemám co dělat", řekl s bo- lesti v hlase "Takový léta sem se dřel, tohle všechno vybudoval, děti vychoval a nakonec mé z toho moje vlastní žena, kterou mám tak rád, vyžene jako psa." Lízal to myslel opravdu a poctivě — po bednářsku. "Nikdo té nevyhání", řekla mírné, "mám tě strašně ráda — táto ..." Lízalka zaječela a přistoupila k němu. "Táto, dyť já tě mám taky ráda — a strašné té mám ráda — dyť víš — tenkrát — po tom neveklovským po- svícení — jak si mé doprovázel. Jak sem tě vobejmula. Já to byla, která té měla dřív ráda. Já sem té pře- brala Boženě Bacílkový. Já sem tě vyhlídla a umínila, že té musím dostat, že musíš ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 November 1940

V pátek, dne 29. listopadu 1940. ČECHOSLOVÁK Postup událostí evropské tragedie Ve čtvrtek dle zpráv z Jugoslávie a z Řecka italská hlavní základna v Koritzi, Albánie, byla v moci řec- kého vojska po celodenních zuři- vých bojích, a italská armáda v délce 12 mil byla viděna na jejím ústupu severně na Pogradu-Elba- sani cestě k Tiraně, hlavnímu mě- stu Abanie. Z Říma bylo rozhláše- no, že Itálie Koritzu nepottřebuje, což vypadá jako prohlášení zloděje, když se mu krádež nepodařila. Z Londýna, dle zpráv z Athens, italský pokus napadnouti řecké voj- sko z Jugoslávie byl překažen, když jugoslávské sbory internovaly ital- ské oddíly a vzaly jim 130 děl a 1900 strojových pušek. Řím oznámil zajetí nového ko- mandanta britického letectva, mar- šála Owen Tudor Boyda, a šest ji- ných mužů, včetně 4 důstojníků, kteří byli nuceni přistáti v Sicílii, následkem poruchy aeroplánu. Ve zprávě té také stálo, že fašistické vojsko rozdrtilo opětované řecké ú- toky, zvláště u Koritze. (Tedy ne před ní an...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 November 1940

9BMHBMI Čechoslovák Khyber Pass. Když denní tisk přinesl zprávy o nové dohodě mezi Hitlerem a Molo- tovem, bylo při tom vzpomenuto ta- ké na to, že Rusové už dávno toužili se dostat na jih, přes Afghánistán. A tam se srážely zájmy Angličanů se zájmy Rusů už před světovou vál- kou. Vládcové Afghánistánu toho dovedli využit a přijímali veliké ob- nosy peněz od obou stran. Ruští i angličtí diplomati se bedlivě sledo- vali, obapolné, a vládcové se občas klonili na jednu a pak zase na dru- hou stranu. Když nastoupil vládu král Amanullah přiklonil se k An- gličanům, tak že si udělal výlet do Anglie, což náčelníci polodivokých Afghanců velice nelibě nesli. Když král po návatu z Anglie počal u dvo- ra zavádět evropské novoty, jako evropský šat a nábytek, a vnucoval dvořenům "cilindry", vypuklo preti němu vzbouření, a tak král Ama- nullah musel utéci. Angličanům by- lo sice dovoleno "v pokoji" odtáh- nout!, ale měli při tom veliké potíže. Khyber pas, čili průchod, je veli- ká trhlina v skaln...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 November 1940

\ / \ V Dátek. dne 29. listopadu 1940. _ - ~ Rooseveltism. Rooseveltism, dle návrhu jedno- ho z předních pracovníků pro Will- kie-ho hned v druhém týdnu po je- ho nominaci, měl býti heslem v kampani proti presidentovi, a to v tom smyslu jak je hleděno na ko- munism, bundism, Coughlinism, a diktátorský aggresivism evropských diktátorů. Později bylo od toho u- puštěno, poněvadž to netáhlo, a by- lo to změněno v heslo 'Boj proti třetímu termínu, proti porušení po- svátné tradice'. A do toho tábora byli lákáni všichni voliči bez rozdí- lu přesvědčení, a to všemi i dare- báckými prostředky jaké se podaři- lo vy my sliti. Ale jak ten Roose- veltism, tak i to heslo 'proti třetí- mu termínů s posvátnou tradicí' by- lo jedno a to samé, byl to boj pro- ti Rooseveltovi, a všecko ostatní byla jen výplň, aby kampaň neby- la úplně prázdná. Dělná čára mezi starými stranami, republikány a demokraty, byla překročována z o- ČECH08L0V AK bou stran, k čemuž dal podnět sám president, když do svého kabin...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 November 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 29. listopadu 1940 ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Publlshed every Friday by Čechoslovák publishing co. WEST, texas. OFFICERS: Aug. J. Morris, President Jos. F. Holásek, SeCy-Treas. DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, Jos. Pavlíček Redaktor—Aug. J. Morris — Editor předplatné $2.00 Subscription Ceny oznámek sdělí se na požádáni Advertising rates on applicatlon fc£DNÉ osobní útoky a dopisy u- rážlivého obsahu se neuveřejní. PRESS OKO ZA OKO. Stráže s vozem k svezení, rychlá cesta k věření, tam ho nechat hniti; ať to též sám cítí. Pod zem toho kárance, světlo ani z kahance, ať se zimou schoulí, pouta s těžkou koulí. Hodně vlhká temnice, šváby, krysy, štěnice, žádné lůžko — mříže z lomeného kříže. Pomaloučké zmírání, denně bití, týrání, zkažený chléb, vodu — jeho vlastní modu. Občas, třeba k snídani, to pro změnu, střídání, z Jeho drzé huby vyrážeti zuby. Stálá ve tmé samota až se duch mu zamotá, Jíst, pít co jde z těla —, j...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 November 1940

V pátek, dne 29. listopadu 1940. Čechoslovák / Zprávy z okresu Bell. Pořádá Kamila Fojtášková. Dostali jsme tu velké 'deště, které po tři dny trvaly, takže jsou potoky plné vody a sousedni farma, která se nalézá na nížině pod námi, skoro celá byla pod vodou, jen vršky kor- nové vyčnívaly z vody, jako malé o- strůvky. V pátek začalo pršet a pr- šelo až do dnešního dne, to je v pon- dělí ráno. Odpoledne však již skrze mraky prokukovalo sluníčko a k ve- čeru se úplně vyjasnilo a též ochla- dilo. Taková povodeň jako byla tato již dlouho zde nebyla, ale také z ji- ných míst slyšeti o pohromách, kte- ré povodněmi byly zaviněny, zvláště na nížinách. Cesty opět jsou na hez- kou dobu nesjízdné a my se tak tě- šili na český film, který má býti u kazován zítra v Temple. Jak bylo vi dět z chlášek, měl to být zas pěkný kus a my o to přijdem, neb je ne- mpžná věc se dostát od nás po té špatné a rozmočené cestě. Jinak jsme však té slušné vlažičce rádi, neb již po dvě zimy zem nedostala dostatečné ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 November 1940

Čechoslovák V pátek, dne 29. listopadu 1940 Enniský Věstník POÍUDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis * okolí laskavé oznámte jemu. Nazí Merchantman Scuttled Off Mexico UN/Tep STAVčS HlVH olufaní VŠEHO MOC! když se podaří udělati slušné živo- bytí, tu má býti každý spokojen Máme u nás v této americké zemi protože když se podíváme jak se lid- véeho moc. Můžeme vyvézt z Ameri- stvo má jinde, musíme býti spoko- ky, někomu prodat 5 set milionů li- ber sádla (kterého čím dále tím mé- ně v amerických kuchyních se uží- vá, protože nevyhovuje těm naším moderním žaludkum), dále 350 mi- lionů liber špeku a vepřového ma- ta, 100 milionů bušlů ječmene, 400 milionů bušlů korný, 150 milionů bušlů obilí a 250 milionů liber suše- ného ovoce a zeleniny a jiného zbo- ží můžeme od nás vyvézti, aniž by- chom to zde u nás nějak poznali ne- dostatkem. Máme na prodej něja- kých skorém 16 milionů balů bavl- ny, aneb více. Máme u nás v Ameri- ce nejvíce peněz, máme nejvíce zla- ta na světě, zkrátka, máme u nás j...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 November 1940

V pátek, dne 29. listopadu 1940. ČECHOSLOVÁK & KOUTEK PRO BEČLÁKY... Český f ilm "Vdovička spadlá snebe". Crosby, Texas. Vzpoměl jsem si, vždyť to nemusí Ctěné shromáždění B. K.! být akorát špígl, povídám, nic to Zahajuji naši sedanku a při tom J^ne. nabral jsem do boketa vody, vás s radosti zděluji, že náš B. K. půjčil mu břitvu, řeci: ohol se a po- zase má přírůstek dvou členů, pp. věz starej, že jsi si koupil safety ra- Frank Havlák a Vincek Perenda, zor a že jsi se tím začal holit a že tě kteří • složili stanovený poplatek po to podřelo. No jo, ale v čem se shléd- 50c. Srdečně je vítáme mezi nás. nu? — No tu máš boket vody, nech Ctěné shromáždění ať pokračuje ji ustát a oprav se. Půjčil jsem mu ve své sedance dnešní zdárně, a zdar mašli, no a za čtvrt hodiny byl B. K. Joe Shipula, před. j Jan v pucu. Že jo, Janku? • • .. i Tak ctěné shromáždění, gud baj Ctěné shromážděni B. K. a važene a jen houiť těch bečlákú Konéim> publikum Čechoslováka! — Nechtěl jsem tak dalece zabír...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 29 November 1940

Čechoslovák V gátek, dne 29. listopadu 1940 Z města a okresu — Albín Folt ze Snook, student státní university v Austinu, meškal v neděli ve West návštěvou u rodi- ny Josefa Foita. * • PERMANENTS $1.25 a výše. Karlik's Beauty Shop, West, Texas. (48-49-c) • • Harry Gerik, Raymond Gerik, Fr. a Charlie Prnka, vrátili se v sobotu z Littlefield a Pep, Texas kde dleli na sbíráni bavlny. Deštivé počasí je přinutilo se vrátiti zpět. Úrody tam byly dobré, přiměřeně % balu po a - kru. • • > Krocanni večeře za 25c bude prodávána Katolickými Dcerami v síni sv. Josefa v neděli 8. prosince, v 5 hodin večer. Přijďte všichni. (48-49) • • — Fr. B. Steiner, pokladník Hl. Úřadovny SPJST., zastavil se v so- botu u nás na zpáteční cestě z Dal- las, kde se súčastnll pohřbu kraja- na Gustava Malíka, jenž zemřel ve středu minulého týdne ve věku 54 roků. Zesnulý krajan, těšící se velí- i ké oblibě mezi všemi známými, za- nechává po sobě truchlící manželku a dva syny Franka a Rudolfa, jimž projevujeme hlub...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 6 December 1940

VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. - " AV,\V ^\\ V "TířTÍ 'V/s'-'Ssšs fc, ^ >\v\. &vW \tmA. y/' Nechť vlaje hvězdnatý a pruhova- ný, éer mobílý a modrý prapor nar a> svobodnou zemí — X> <v AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXIX (NO.) ČÍSLO 48. J Entered as second-cla6s matter January 2, 1920. at the post oflce at West, Texas .under the Act of March 3, 1879. 29. LISTOPADU (NOV.) 1940. Italové utíkají ze základen, / Řekové ohrožují Tiranu Řekové postupují ku předu s pomocí Bri- tů. — Pád Porto Eddo a Argirocastro nevyhnutelný. — Řecké vojsko 25 mil cd Tirany. — 150 amerických lodí Bri- tům. Italské vojsko utíká z jižních al- bánských měst Porto Edda a Argi- rocastro, sloužící co základny pro ně, na sever, jak se udává z Athén ve středu večer, což nasvědčuje, že Italové asi se vzdali naděje na udr- žení těchto dvou mě...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 6 December 1940

Čechoslovák V pátek.dne 6. prosince 1940. KAREL ANDRES: Kariéra Matky Lízalky Homoristický román z periferie. Potom přistoupila ke gauči, kde ležela Mařenka, za- hýbala s ní a řekla: "Slečno ... snídat! Já pojedu zase pro oběd!" A nestarajíc se již o své velitelky, vyrejdovala svůj vozejček do kuchyně. Lízalce nechutnalo. Okousala chlebíček, vypila kávu a vstala. Přehodila si přes rameno tenoučký župánek dala si zapálit další cigaretu a volné přecházela poko- jem. Zastavila se chvílemi u okna a dívala se záclonami ven. Bylo šedivé ráno. Před Semerádovým krámem stála skupina. Matičko- vá, Šrámková, Smetáková a ty ostatní drbny z domu. "Copak si asi povídají?" pomyslila si Lízalka. "Koho to mají zase v parádě?" A když zjistila kradmé pohledy, které vrhaly na její okna, řekla si: "Tak být na chvíli neviditelná a stát me- zi vámi, to bych se dověděla věci..." Z jejího přemítání ji opět vyrušila Claire: "Milost- paní ..." Lízalka hned neodpověděla, teprve po několikavteři- nové přestávce...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 6 December 1940

V pátek, dne 6. prosince 1940. ČECHOSLOVÁK [\ Postup událostí evropské tragedie Ve čtvrtek. — Flotila Benito Mus- soliniho dostala nový výprask, jak se sděluje z Londýna, v kteréž zprá- vě se praví, že nová italská bitev- nice, čtyři veliké křižníky a dva de- stroyery byly poškozeny britickou flotilou, která znovu prohnala i- talskou. Při tom se dává uznání bri- tickému letectvu za lvi podíl na bit- vě. Italské válečné loďstvo bylo zpo- zorováno u italského ostrova Sardi- nie, jak okamžitě dalo se na útěk domů, ale britické aeroplány vrhly se na ně a torpedovaly 35,000 tuno- vou bitevnici nové třídy Littario, 10,000 tunový křižník druhu Bolza- no a zasáhly dva další křižníky. Britický křížník Berwick byl dva- kráte zasažen, ale nebyl vážně po- škozen, takže pokračoval dále v bit- vě. Jinak Britové vyšli beze ztráty, mimo jednoho borňbometného ae- roplánu, ale za to sestřelili dva i- talské námořní bombardovače. Berlín sděloval časně v pátek rá- no, že Liverpool hoří následkem roz- s...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x