ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Texas Posten Delete search filter
Elephind.com contains 1,535 items from Texas Posten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
1,535 results
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 26 December 1901

k-., ^he Uuivcrtity TEXAS 0 POSTEN. I LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 6te Arg. Löp. No. 298. Austin, Texas, Torsdagen den 36 December 1901. Vol. VI. No; 5 . \ Nya Följetonger OCH Nya Anbud, Som den utmärkta följetongen "Hand och ring" afslutas med nä- sta nummer, vilja vi härmed om- nämna, att en ny, intressant och i sitt slag ganska EGENDOMLIG och OVANLIG följetong, kallad Metropolisvilles gåta påbörjas i numret för den 26 dec. Äfven den anslående följetongen "Hvems är skulden" blir slut un- gefär samtidigt och kommer att efterföljas af en särdeles treflig och innehållsrik följetong, hållen i kristlig anda. Allmänheten borde nu hafva funnit ut, att Texas Po- stens följetongsafdelning är sär ' deles väl redigerad, hvadan den kan vara säker på att finna dessa nya följetonger värdefulla och innehållsrika. För att ännu flera må få tillfälle att pröfva sanningen af dessa upp- gifter, vilja vi till nya prenume- ranter göra följande Liberala Anbud Den som med sna...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 26 December 1901

I } r TKXAS PCSTKN. AUSTIN. IKXAS, 10KSf>A<ifcN DKN '26 DECEMBER IUOI. ❖ SS« *. <• u u ** •> 8 ♦ b * „ ALLMÄNNA NYHETER * ; .. hkan .. j SVERIUE. " * t. •> u * r* <■ *i <r Stockholm. CivilingHniöran C. A. Ullman hur utii<lit, 88 år jfuranml. Under åren i856—.7é var han öfveringe nior och tforo-tåi (lare for Berg- lunds mekaniska vuikstäder. —Huf v«d«taden erhåller sin tion- de teater genom dun, om håller på att inredas i Folkets hus. Sa- longen, mm bar en rad, kan rym- ma om kring ett tusen, personer. —Natten mot den 25 noy. häng- de hitr i ramakningshiiktet har f. bokhållaren ti. F. .Z.Enberg. E , som var en medelålders man, hade häktats på begäran af polismyn- digheterna i Norge. Qjälfmordet begick strax efter det E. motta gits i fängelset. Som snara an vändes lakanet octi sLrumpbanden. — En svennk sjöman hängde ig den 22 no v. i W. I Jartlepool,| Eng- land. Han var 15 år gammal och hette Carl Gustafsson hud it bade den sista tiden varit utan arbete. Ingen ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 26 December 1901

®88®BSIRMWWWi TEXAS POWTRNvAvtfSTlN. TEXAS. J.ORSDAGEN DEM 19 DECEMBER im i | I > i V s&x&s&se&s&saa&s* UPPSATSER OM Jordbruket, Hemmet OCH Allmän BiidningJ '♦'•' V.VVV.VÄS.VÄHSSSSÄSÖÄWå 1 hvilken manad är solen frias frun sin återstod af vatten, va- mest aflägsen från re sig såsom lufttorkning eller liiilst jorden. genom uppvärmning till 40 grader. Den sålunda erhållna, massan hård- nar småningom till ett hornliknan- de ämne af specifika vikten 4.5 och kan bearbeta på eamma sätt som celluloid. Genom en tillsats af såg- spån och kimrök före kokning kan man ge cellulithen samma utseende som ebonit, hvars egenskaper den lur fullkomligt efterhärma. Man förespår redan nu celluli- then en stor framtid både på grund af den lätthet hvarmed den kan formas och bearbetas till de mast olikartade föremål och med hänsyn till fabrikationens enkelhet och ''rå- varans billighet." Att sarskildt sistnämda omständighet anföres tyc- kes innebära att äfven cellulosa af trä sku...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 26 December 1901

TEXAS POSTEN. Liberal Politisk Nyhets-tidning för Svenskarne i Amerika. Utgifves hvarje Torsdags morgon i Au st in, Texas. M. J. & H. T. Knavk, Utuifvakk. J. M. Ojekhoi.m Redaktör. M. J.Knapk. AiJärsforeståndare. Otto Kmapk t Reseagont. Prenumerations-pris: Ett år 11.50 Ett<halft år 75 Ett iir till Sverige 2.00 Prenumeratlontftfglftef betalat 1 förskott. All preouiiieralloD är hladaode till des pr« nuuiurnuifu från ager «!•* tidningen, då all reKterande prenumeratlo*i*aftfifl betalas. Pän- n lagar böra bändas medeUt Kipress- eller ^obtanvlbnlng eiler i 2-cuc.t:; frimärken under adrebb: POSTEN, lOttrlOS K. Ut Ii strccc Aubtln, Texas. Annons-priser: DödsnoUucr, ej öfverst. 2 tim , utan rain 4 " '■ " 41 " 2 M med önbka Mjpr ord Till sai;., pr ord (of) •Hl 00 7&C $1.6o 4C Kate r«d al th<? post Office at Austin, Texas, at :>eeond elans mall matter. Prolnummer at Texas Posten sttndes fritt pä begäran Såsom tidningens läsare torde ba sig bekant bar den undersök- ningsrätt,...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 26 December 1901

K i \ * ?; if- 21 k, n, , i i1. :a t11 *■ M I irke Jrk, ocb 4 > V -V i l * r TBgAS FOSTEN,AU3tm TE*AS^>RSDAGEN DEN 26 DECEMBER 1901 Svensk ' amerikanska nyheter. FICK EJ MYCKET. Buffalo, Mina., ilen 1C dec.—I det af Emma Peterson anlagda må- let mot Peter S tevenson för $10,- 000 skadeersättning tillerkände hen- ne juryn i distriktdomstolen i tis- dags $100. Mälet var grundadt på att inför grandjuryn falskt vittnes- börd afgifvits med det resultat, att Mrs. Peterson ställdes under åtal för oloflig försäljning af rusdrycker. TOG SITT EGET LIF. New York, N. Y., den 19 dec.— Annie Hanson, 28 år gammal, som bott i 161 Eldridge street, dog å Gouverneur Hospital kl. G:30 i mån- dags morgon utaf verkningarne af karbolsyra, som hon intagit i afsikt att beröfva sig lifvet, enligt polisens påstående, utanför Col> Dock hotel, nr 29 Bowery, strax före kl. 4 i mån- dags morgon. Kvinnan var känd i Bowery. DET BLEF IIAXS DÖD. Minneapolis, Minn., den 18 dec.— Rurik Lilja, den sexårige lill...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 26 December 1901

TEXAS K)8TEN. AU SI IN, TK V. ^OrtSDAGEN DEN 11 DEC\.M BKK 1!H>1. ti? .a HVEMS ÄR SKULDEN? EIXICK FANGEN OCH BEFRIAD. HESBA STRETTON. —(jossen var lik alla andra, lik våra egna söner t. ex. tanklös ocli uppbrusande. JJa vi aldrij,' hört vAra söner tigga—envist tiggi om något, som de Astunda. Kaka <le ej stundom i slagsmål, utan att liaf- va tiondedelen så stor anledning därtill, som denne hade? Ja, jag går ännu längre; har ej en och an- nan bland dem lill och med gjort ■V (Forts, från föreg. nr.) blygsel vid den tillkonstlade fröjd. Blackett lärt honom finna i s;ns och sina stallbriklers nöjen. Hs. luide liirt att siill?kaj a med nn-n aldrig i sitt hjart.i varit ; med dem. 1>A .in nu M.-..-. > > tit -ig förledas till brott mot det hem. b van-st IV" funnit «-n v!!- tlvkt. <k-1i mot gamle Ku ti ide*. - in med knapp nod kommit undan med i försvinna i dess bortilande v&gorl Visserligen fans där ett kapell, morgon- och aftonböner samt fång- predikantens beBÖk; men a...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 26 December 1901

rEXAS POSTEN. AUSTIN. TEXAS TORSDA' EN DEN 26 4 Från jjUP | Allmänheten g Lifvets växlingar, Lifvets stunder flyta Bort, likbom en ström. Vänskapsband vi knvia, Dr jmma sillg diö n. Glömma ofla alt friden Icke är evig 1 tiden. Glädjen färgar lifvets o så röd, Sorgen häijir snart dess friska glöd. Ändock mest (>& Ul v Is stråt Följas sorg och glädje åt. Ull ungdomsåren År man glad och nöjd Lik en ros om våren, Ej af stormen böid, Lifvets bana man träder Hurtigt, ty allting en gläder; Man då älskar, följer hjärtats röst, ^ Hoppet blomstrar så 1 unga bröst; Kanske Innan vårens slut Har det b omstrat ut. Tvänne unga mulas, Bäilhei finna de. Snart, ack snart, de slötas Från hvarann' kan k ! Tung blir sedan en letnad; Fjärran fiån kärlek och trelnad; Hjärtat ängslas, sörjer lyckans da'r, Aldrig blir dess himmel klar; Uti forna glädjens spslr Nu den bleka sorgen gir. Ack, hur mången viker Ej sä grymt och kallt Från sitt ord och sviker Den, som hoppats all ! Drömmen, hirlig upprunnen...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 26 December 1901

TEXAS POSTEN. AUSliN, TE 1 1 -ö. Få Våra Priser 3£ X'å Lufttuta ved-värmugnar, Box kaminer och Kanon kaminer för kol, några extra stora till kyrkor. Garlands spif kr u^Eh försvinna i de bortilande vågor! Visserligen fans där ett kapell, «on- och aftonböner «mt fång- etens besök; men allt detta ingen tröst. D- rt lager af Middags-serviser, men vi • Itv ima tillfredsställa eder till 25 proc ityrmanN gifta sig- Bess!.EXAS, 101iSDA(J£3 DEN 26 UECKilBElt L%L Nästar; 5 liyraie än annorstädes. Fint porulin och lampor, järn 50 c. billigare än på andra platser. Alla leksaker till inköpspris hos bil- Gos^ vagnar af Brush. köksspisar och ran- ger, krukkärl, glas varor, lampor, agat kärl och blecksaker. Afvfn trävaror och hushållsartiklar. Vi låta ej undersalja oss. H.Voss&Co 511 Congress Ave., AUST1N, TEXAS i II torr nu Hr VACKRASTE OCH STÖRSTA SORTER tuE I.AUER af TAPETER Största fullständigaste lager af Bästa Målar Haterialer iteatb A Milli^uDH berömda Rullwny-lead och btondado tärger. D...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Texas Posten — 2 January 1902

♦ * M / riie Univeiiity TEXAS POSTEN. LIBERAL POLITISK NYHETS-TIDNING FÖR SVENSKARNE I AMERIKA. 7de Årg. Löp. No. 399. Austin, Texas, Torsdagen den 2 Januari 1902. Vol. VII. 2 0 • • 1 Fröken Thunbergs nyårsutställning, Omskrifning från engelskan —af— Hathilde Wiel-ÖJerholm. W s# i Det var på inga vilkor första gån- gen, som fröken Thunberg läste sin systerdotters bref; ej heller var det första gången, som fröken Sten— figurligt taladt—genomborrade sin stadiga, milda gamle väns hjärta, genom att försmädligt anmärka: "Otacksamhet är viir tidsålders skö- synd." Förresten — "tidsålderns sköte- synd"—bcmämde fröken Mina Sten hvarje småsak som uppväckte hen- nes misshag. I Förra veckan, då slagtardrängen af misstag gaf henne orätta växel- P pänningar, hette den oärlighet. Och veckan dessförinnan, när en liten blyg flicka tafatt hade smugit in i . butiken och tiggt om några små af- fcjjf \ klippta lappar af sammet för sin , V ^ docka.... ja, då var det påflugen- het. Som sagdt: detta namn ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Texas Posten — 2 January 1902

TEXAS PC STEN, AUSTIN, 1EXAS, lORSDAUEN DEN 2 JANUAKI 19G2. •*SS**SS*«S.S*SS* MMMMMMMMräMMMMMMMfBWWtmtM MMMM% | Metropolisvilles Gåta, 1 -KLLKB" Amerikanskt Landtlif i Västern, | I Iakttagelser och skildringar AP EDWARD EGGLESTON. 8 « ********«. I. Själfhärsxaren pä postvagnen. "Git np!" Ingen ledare uf en kavallerichoc kunde val inlägga mer myndighet i sin röst an Whisky .Jim gjorde, då han drog i tömmarna öfversina fyra rödbruna hästar på gatorna i Red Owl Landing, en småstad af två års ålder, livilken berömde sig af tre tusen invånare och en saker utsikt att hafva fyra tusen om en månad. Till ocli med andlige, skalder och författare af gudliga berättel ser påverkas ibland af tanken på världslig vinning. Men en post- verkskusk är helt och hållet hän- gifvcn sitt höga kall. Här befann sig nu Whisky Jim mi lt på gatan i Hed Owl på våren är 1850. då pungat* giilde 5(" (i proc. i måna- den mot förbindelse och hypothek, då byggnadstomter fördubblades i varde öfver natten, då hvar och e...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Texas Posten — 2 January 1902

TEXAS POSTEN,AUSTIN. TEXAS, 10RSDAGEN DEN 2 JANUARI 1902. - SI O « 3 iv T i i% fv 4 14 I 'fö K Mallory CZJCD Afgår bundet mellan QALVESTON och NEW YORK Onsdagar och Lördagar Klockan 12 middag. Från New York, Pier jo E. R., Hvarje Onsdag och Lördag Klockan 3 e. m. En magnifik flotta af tio första klassens Ån- gare,'med oöfvarträffade b )kvämligh«ter för Första ocb Tredje klassens passagerare till låga priser. Hasta och Billigaste farled mellan Texas, New York och Europa. Specielt låga priser från Europa till Texas. För bi)jä'ter, afgängstid och nära upplysnin- gar hänvände man ig till hvilken som helst järnvägs- eller ångbåts biljättagent. M. J. Knape II II Hruff F. I Fisher P. Baatut A. K Anderson A i nit Auttin, Texas Round Rock Tnylor Elgin Manor Poole KtjCh bankbolno Agenter Kl Campo eller krif till ./ Ii 1) Ii y I SON, Agent, SSU Strand Sireet, Qalveiton C. II MALLORY & CO., Geni Agent , IG Burltag *ip, NEW VOIIK. TEXAS, FORT WORTH. Hr Oskar Petterson, som har varit mycket s...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Texas Posten — 2 January 1902

TEXAS POSTEN. AUSTIN, TEXAS TOKSDAGEN DEN 2 JANUARI 19<2. m i Krönika. För Texas Posten. Och nu skrifva vi 1902! länk hvad t iden löper undan; och vi nui- pte följa med antingen vi vilja det eller icke. Ar lägjres till iir till vi bli gamla, fullbordat vårt lefnads- lo]i{) och liksom året föravinna. 11 iir stå vi nu vid det nya året inträde och undra, >åsi>m vi Kji>rt rå mången fiang: livad månde detta år bringa ns-> i >itt -köte? Så haf- va vi gjort oui och om igen, utan att någon gång kunnat svara |>å frå- gan. -Nog hafva vi af de o. s omgif- vande förhållandefia försökt att -lu- ta oss t ill livad om komina 'skull men sällan eller aldrig gissade v rått. lliir hafva vi t. ex. jordbrukarnr hvilket största delen af Texa l'o Klens läsare ju är- och det glade mig; ty de äro alltid eller i allmän het de snällaste människorna, eiuc dan de umgås sä mycket med oe se så mycket al linds storslagna na tur. Huru många gånger hafva < du af naturförhållande >ökt gissa...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Texas Posten — 2 January 1902

TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS. lORSDAGEN DEN 8 JANUARI 1902. .<$> r Ike Jk, Ich /k W.^VffASWAVA'tWSM«WI . UPPSATSER | om :j 'Jordbruket, Hemmet och • Allmän Bildning i; ^Äktenskapets betydelse. Den allvarligaste händelsen i en man lif är lians äktenskap. Det kan blifva till en oskattbar välgär- ning för honom, dess inflytande kan göra eig gällande hvarje timme om dagen, det kan styrka hvarje fiber i hans moraliska existens oeh genom sin lyckliggörande frid gifva hans själsegenskaper en lugn, stadig gång. Men äktenskapet kan också blifva ett fördärfvandc ondt, som kväfver all sympati i dess linda, upphetsar och föröder den andliga kraften och gör lifvet till en vrångbild af det, det skulle vara. Oör hemmet trefligt efter råd och lägenhet. Om det an- vändes något af de uppsparade pän- jrnrne på detta. åro de icke bort- kastade, utan väl brukade, om nian köper med urskiljning och matta. Om föräldrarnes omsorger endast nfse att samla pänningar för sina barn, och de lämna hemmets tre...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Texas Posten — 2 January 1902

TEXAS POSTEN, AUSTIN, IEXAS, lOKSDAUEN DEN 2 JaNUARI l%2. fl TEXAS POSTEN. Liberal Politisk Nyhets-tidning för Svenskarne i Amerika. •jOOOOooooeoooooo^ocoaacy>--crx^<y kxx&x^xx*. Utgifves hvarje Torsdag morgon i Austin, Texas. M. J. & H. T. Knai k, Ctgifvake. J. M. Ojerholm Hedaklor. M. J. Knape. . AtfärBföreståndare. Otto Knape Keseagent. Prenumerations-pris: Ett fir fl.50 Ett hälft år 7.5 Ett år till Sverige 2.00 afseenden är nå bra om den kun- de vara, äga vi dock det medvetan- det att liafva försökt göra våit bästa och hysa innerligt den ön- skan att i fortsättningen ktinna gora buttre. Detta skall också blifra vår sträfvan, och med akta- de landsmäns benägna bistånd skola vi nog äfven lyckas. Tillönskande alla ett l godt nytt år och inneslutande oss i eder väl- villiga åtanke, hafva vi äran teck na oss, med utmärkt högaktning. Redaktionen. Austin, Texas, i januari 1902. Prenumerationenfirlften betalu 1 för«.k< It. All prenumeration är bindande till den pre- num...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Texas Posten — 2 January 1902

'■Jtn TEXAS POSTEN, AUSTIN. TEXAS, JORSDAGEN DEN 2 JANUARI 1902. Svensk ✓ amerikanska nyheter. m v 0 A Ruskigt mordförsök. A stona, Oreg., den 13 dec. Et1 förfärligt mordförsök utfördes härstädes den 9 dec. En man vid namn Nelson, en dykare, försökte att mörda sin hustru och begick därefter själfmord. Orsaken till dådet lär varit att maunen varit svartsjuk, som det påstås utan or- sak. Nlrs Nelson lär vara i kritisk belägenhet, men tros dock kunna räddas. Trifdes ej bland dem. Leadville, Col., den 26 dec. Po- lisman Sture Sjöström har i dagar- ne tagit afsked från polistjänsten. Han kunde ej trifvas tillsammans med "ekomakarne" eller rättare "Gröna öns" medborgare, och det- ta var troligtvis orstken hvarför han slutade. Mayor McDonald gaf S. godt beröm för sin skicklig het i sin syssla. Han blef senast utnäuid som special police man af Mayor McDonald. Vanliga grannar. Des Moines, la., den 26 dec. En del vänner och grannar till fru Sophia Carlson,boende nära Lena, ej långt från Dayto...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Texas Posten — 2 January 1902

TKXA8 POSTEN. AU8HN, TEXAS rOrfSDAGEN DEM 2 JANUARI It" 2 ■JK* DOKTOR DRAYTONS LÄRJUNGAR. EN SERIE BERÄTTELSER FÖR UNGDOfl. ALLAN HAYWOOD. K-,,, t|u icke öfvertala din \än \'ilhelm troget vid den illa omtyek-1 lopp. L>et var val for Maria, att «. r i;"i k?rte"r SÄÄLl! Kilvan], trSwulu huu ty.ter. Och ..l.crt.lnm, njgonling pl „'^1 ,jillllu „ k(!t i i i i ai<* ♦ 111 i ivPiih'/ i iii. honom ••• • < • i* i FÖRSTA KAPITLET. Draytoner-gossarne. Kom Allan, koin! Huru län- ge iimnar du Iftta oss vänta.' Dessa ord utsade med otalig röst af cn gosse, eoni med eroquet-klub- l>un i handen otod ibland cn grupp .skolkamrater pl gräsplanen framfor Drayton Hall. Kvällssolen kastade lunga skuggor öfvor gräset, liksom berättande croqueinpclurna, utt om deras ] arti icke snart blefvc slut, så skulle det ringa till kviillavarden, in- liga handling. FM umn blickade in i det glada, ärliga anletet med dess breda, öppna panna och klara, blåa ögon, fä kunde inan icke förvåna sig öfver det uttry...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Texas Posten — 2 January 1902

%w*. TEXAS OSTEN, AUSTIN. TEXAS TOKSDA( EN DEM i JANUARI 1302 X t « > A 'N' t ALLMÄNNA NYHETER i - - FRÅN - - < SVERIUE. - STOCKHOLM. Hotell vaktmästaren Otto Petter- son, hvilken förfalskat emigranters öfverviktsbiljetter, dömdes den -10 nov. för 11 förfalskningar till straff- arbete i 'i år 8 månader. —K. m:t har befallt, att den pan- sarbåt, som skall nybyggas vid Kockums mekaniska verkstad i Malmö, skall tillhöra Karlskrona station och Imra namnet Manlighe- ten. —Förste kassören hos Industri- och kreditaktiebolaget härstädes, A. O. Johansson, tog sig den 4. dee. på aftonen afdaga genom att å trappan ned till källaren i bankens hus skju- ta sig i högra tinningen. J., soin sedaA den 1 åtnjöt semester, hade varit anställd vid banken sedan 18?0 och var född 1850. Anled- ningen till själfmordet är obekant. —Statsbanornas arvodes- och kostnadsstater för 1902 ha ingif- vits till k. m:t och uppgå till det betydliga beloppet af 35,450,000 kr. Administrativa afdelningen kostar 525,0...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Texas Posten — 2 January 1902

10 TEXAS POSTKN. AUSTIN. TEXAS. lORSOAOFN HEN 2 .IaNUAKI IW 2. W iwv 6i Få Våra Priser -rå- Lufttäta ved värmugnar, Box kaminer och Kanon kaminer för kol, några extra stora till kyrkor. Garlands kiiksspislar och ran- ger, krukkärl, glas varor, lampor, agat kärl och blecksaker. Äfv«?n trävaror och hushållsartiklar, Vi låta ej undersalja oss. H.H.Vqss&Co. 511 Congress Avo., A (JST1N, TBX A S. 'k i I kom, som uppbrott måste göras j alltför snart. Föreningens kassa I erhöll denna gång en | förstärkning. betydlig Lon mc ht VACKRASTE OCH STÖRSTA SORTERLAOER af TAPETER Största fullständigaste lager af Bästa Målar Haterialer Heat b K Mil ligan berömda Kailway-leatl och blantlado färKcr DeMa frätte hafva K"nom forhok vinflt mk vara den bastu. Ingenting likasbra". Fönsterglas. Varor 1 vagusla- stor. Den stor«färg , Kla och tapethaiuleIn 105-107 V; 6te Clatan. C. B.MORELAND. AUSTIN. (iastade Austin. Herrar Ben I. och Carl Knape, som för närva- i rande vistas i Waco, gjorde i jul | helgen e...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 11 [Newspaper Page] — Texas Posten — 2 January 1902

/ T C- i * IKXAS 1'OSTKN, AUSTIN. TEXAS TORSDA' KN DEN 2 JANUARI 190 11 ■# I ©en flrlioa försäljningen af /©tlltontale f lashor Syrup of Figs samt det, att den är till allas belåtenhet bevisar det faktum att det är i be- sittning af alla de goda kvaliteter som behöfs för att rekommendera det i allmänhetens gunst. Allteftersom kunskapen om hurudant ett laxativt verkligen bör vara samt begrep- pet om, att det bör vara verkligt laxerande och välgörande och på samma gång fritt från hvarje obehaglig kvalitet eller substans, tilltager efterfrågan för SYXlirr' OF FIGS hvilket tydligen visar att det kommer att ut- tränga de gammalmodiga laxativen, hvdka vanligen voro både skadliga och obehagliga. I Syrup of Figs finner man ett verkligt laxa- tiv, enkelt och välsmakande, mildt i dess verk- ningar samt af välgörande resultat. Fikon användes vid dess beredning, eme- dan de äro välsmakande, men de medicinska egenskaperna i Syrup of Figs erhållas genom en utmärkt sammanblandning af plantor, som ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 12 [Newspaper Page] — Texas Posten — 2 January 1902

12 TEXAS POSTEN. AUSTIN, fKXAH KMHDAUEXf DE.* 2 JANLJAKI 11* 2 Nyårs-fästen, —eller- Gudarnes bortgång. OK m m f j y.\ Omarbetning efter Iranskan. General X. var on förtrfflig tak- tiker och saknade långt ifrån nutnr- lig begåfning; hade han icke varit sa förfärligt okunnig inom littera- turens område, skulle han varit en prydnad för hvilken salong #om liälst. Olyckligtvis hade han fått cu mycket medelmåttig uppfostran och begick i följd diiraf ofta komi- ska niishtag, men hans kvicka infall, hans rättframhet och godmodighet räddade honom dock alltid nr afven de meet burleska situationer. Vid ett tillfälle fick generalen det infallet att gifva en nattlig nylrv- fäst i den präktiga trädgård, m hörde till hans villa, som låg nära Algior den vackra Mustapha- slätten. Det var hans önskan, att fästen skulle blifva lysande, och in- genting hlef försummadt för att den i prakt och glans skulle kunna lätta mod de flesta, som då varande guvernören öfver Algier, hvilken vaT bekant för sin lyx ...

Publication Title: Texas Posten
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x