ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Meie Kodu = Our Home Delete search filter
Elephind.com contains 8,854 items from Meie Kodu = Our Home, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
8,854 results
LIIKLUSÖNNETUSEL MURDUS JALALUU [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 4 May 1950

■V. LIIKLUSÕNNETUSEL MURDUS' JALALUU eestlasest mootar-ratturil Johannes Käärdil, kes viibib praegu Perthi Royal Hospitalis ravil. Eelsõitva raskeveoki äkilise pidurdamise tõttu I tekkis .tagasõitval mõotarratturil vältimatu hädaoht, kusjuures maha toetatud jala luu murdus, mis mehe mitmeks kuuks haiglasse viis, J. Käärd töötas Piessevill e's raud teel.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Lääne Austraaliast EESTLASTE KOHTUMISKOHAKS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 4 May 1950

— — Laane Austraaliast EESTLASTE KOHTUMISKOHAKS on kujunenud Perthi YWCA klu biruum St. Greorge's Terrace^I kus laupäeva õhtuti aega veedetakse. Samas toimuvad tulevikus ka kavat setava rahva-tantsurühma ja laulu koori harjutused. Samuti on ette valmistused käimas peoõhtu korral damiseks 24. juunil.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTI TÖÖSTUR TÖÖLISPINGIL [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 4 May 1950

? EESTI TÖÖSTUR TÖÖUSPINGIL Sydney äärelinna Ryde'i üks nur ki on kujunemas nagu eestlaste lin naosaks. Siin on endale väikese puu maja ühes avara krundiga ostnud end. , Tallinna keskkütteseadeldiste tööstur M. K., kes töötab töölisena ühes siinses metallitööstuses. Hooli mata sellest, et mees ligineb 65. künnisele, töötab ta väsimatult päe vast päeva, unistades ajast, mil saiab ise endale asutada vastava tööstuse, Olles . olude sunnil vahe tanud tööandja elukutse töövõtja elukutse vastu, ei nurise see endine "Heliose" omanik oma saatuse üle, vaid rühib ühes oma tudengist pojaga visalt edasi. Ja ühel ilusal päeval on ta kindlasti jälle iseseisev ettevõtja. Isegi keskküttetorud on ta jõudnud juba endale tuppa kom bineerida. Samas lähedal on endale ajutise elamu—garaazhi ehitanud Rootsist, saabunud eestlane S. Vana austraa lia eestlane K. on aga endisele Tal linna töösturile peaaegu üleaedne. Ka üks Potts Hiili laagri "kirka-— ja labidaspets" on siia endale kor teri leidnud. Ühe sõnag...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Eestlasi suhkruroo väljadel [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 4 May 1950

?Austraalia- Qü; seHepöjplešti öina laädne maa, et siin töötavad suh krurooväljadel pea eranditult val ged, kuna see tööala teistel kon tinentidel on mustade monopoliks. Endastmõistetavalt on sinna viimas tel aastatel läkitatud ka Euroopast saabunud DP-immigrante. Ka eest lasi leidub Queenslandi subtroopi listei suhkrurooväl jadel. Sümpaatne blondpäine noormees, keda kohta sin Eesti-Majas, jutüstas mulle oma sealseist töökoogemusist kokku võttes järgmist: Saabusime Austraalia pinnale kolmand!a DP-transpordiga 1948. aasta aprillis. Mind ülies mu kaas lastega määrati kolmenädalase pea tuse järgi Bonegilla laagris tööle suhkruroogu. Töö hooaeg kestab seal maist kuni järgmise aasta jaanua rini: Kui töö algus satub külmadele talvekuudele, siis hooaja lõpunäda lad, kulgevad troopilises päikeselõõ sas. Ja see pole kaugeltki kergesti talutav. Alul, kui puudus vilumus, tee nisime hädavaevalt vaid toiduraha. Nii kestis see esimesed kaks kuud. Hiljem, kogemuste omandamisel aga muutus asi. Kui ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Uus Küüditamine Siberi jääväljadele [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 4 May 1950

Juba mõnda aega levisid sõjavan , gide. kaudu kuuldused Baltimaa delt, et sõjalised ettevalmistused Eesti, Läti ja Leedu territooriumi d/tel on täies hoos. Rannikupiirkond on puhastatud tsiviilelanikkonnast. Palavliku kiirusega ehitatakse raud betoon kaitsevööndeid, mis kaitstud okastraatväljadega., Erilist tähele panu pööratakse raskesuurtükiväe positsioonide väljaehitamisele. Selle juures 011 ehitustöö tegijaiks sõja väeliste formatsioonide kõrval ka nn. ehituspataljonid, mis koosnevad endistest Saksa sõjaväes teeninud meestest, kelledele kohtu poolt määratud 4-6 aastat sundtööd ehi tuspataljonides. Kuid kõigi nende kuulduste kõr val mõjusid ängistavalt teated uutest küüditamistest Balti riikides. Sellest kirjutas umbes nädalapäe vad tagasi lääneliitlaste poolt litsen seeritud saksa ajaleht "Die Neue " Zeitung-." Viimase andmeil on ühteaegu Balti ranniku kindlusta misega teostatud endistes Balti riikides ulatuslikum ^puhastus," kusjuures on küüditatud kõik, kel lelt eeldati rahvus...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KÜLASTAMISE PUHUL TARVITATAVAID VÄLJENDEID. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 4 May 1950

KÜLASTAMISE PUHUL TARVITATAVAID VÄLJENDEID. , Does Mr. Benson live here? " . Kas hr. Benson elab siin*? • Is this where Mr. Benson lives? Kas see on (koht), kus. elab hr. Benson? Saades nendale küsimustele jaatava vastuse: ' Can I see him (or: Mr. Benson) ? Kas ma võiksin teda (või: Mr. Benson'i) näha ? "Is he in (or: Is lie at home) ? Kas ta on kodus ? ; . Teenija või isik, kes külalist sisse laseb, küsib: What name, (if you) please? Kuiclas 011. Teie nimi palun? Wliat name shall I say? - Millist nime ma teatan? Mr. Baker (or: Doctor Austin—;if the visitor holds ä degree). Baker (või: doktor Austin, kui külastaja omab teaduslikku kraadi). Märgitagu siin 'Mister'i' tarvitamist koos perekonnanimega, milline 011 inglise keeles antud juhul täiesti ko hane, kuna see eesti keeles oleks ebakohane. Astudes vastuvõturuumi ja kohates härrat, keda külastaja küll ei tunne, kuid arvab olevat hr.'Benson'i, ta ütleb: Have I the pleasure of speaking to Mr. Ben son? ... ' . Kas mul on au rääkida hr...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Eesti asundusi Lōuna Kalifornias [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 4 May 1950

Eesti asundusi Lõuna Kalifornias Suuremaks Eesti asunduseks tõotab kujuneda Gucamonga puuvil jakasvandus, kuliu vastava kokku leppe põhjal New Yorgi Eesti Abis tamiskomitee, William Zimdini sih tasutuse ja Lõunä-California põllu meeste seltsiga võetakse vastu 300 eestlast. i • • 1 "Stocldiolms Tidningen eestlas tele" nr. 43, 1950, toob ära end. Abistamiskomitee peasekretäri C. Brunbergi muljeid nimetatud asun dusest, mille tööliškond on rakenda tud citrusviljade ja viinamarjade korjamisele. Teiste eestlaste hulgas on Cuca mongasse saabunud ka prof. E. Ein abikaasaga. Tööliste bungalowd või barakid on rajatud sirgeisse rida desse, kusjuures eestlastele on re serveeritud oma külaosa. Seest on barakid võrdlemisi mugavad, koos nedes kolmetoalisest korterist elek triköögiga. Põllumeeste selts on muretsenud majadesse vajaliku sis seseade ühes voodipesu ja köögi nõudega, mille eest tuleb iga kuu teatud summa maha maksa. Dushi ruumid on meestele ja naistele. Väiksemaile lastele on korralda ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Speak English Correctly! KÜLASTAMISEST. ILMAR TAMMELO. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 4 May 1950

KÜLASTAMISEST. ILMAR TAMMELO. "An Englishman's home is his castle" ("Inglase kodu on ta kindlus), ütleb inglise vanasõna. Ta valistes oludes ei tolli keegi,-isegi mitte politsei nik, astuda iile inglise eramaja läve. Nii peab hästikasvatatud inglane seda jultunud sissetun giks, kui keegi võõras külastab teda ilma kutseta või sissejuhatuskirjata (letter of introduction). Vormaalseid külaskäike ei tehta pühapäeval. Tavaline külastamisaeg on kella 3 ja 6 vahel pärastlõunal. Kella 3 kuni 4-üi on tseremoniaalne tund; 4 kuni 5-iii pool-tseremoniaalne tund ja 5 kuni 6-ni mitte-tseremoniaalne tund. Tseremo in&alse- külaskäigu kestva on veerand tundi, kuid pärast; tseremoniaalset .tundi külaskäigu kestvus võib olla pikem, sõltudes tarvidusest ja külalise ning võõrustaja tutvuse—ja sõprusevahe korrast. Kella poole viiest kuni kella viieni on tee serveerimise aeg. Kuid teed võidakse pakkuda ka väljaspool sed^ aega. Inglane serveerib ainult teed. Kohvi joomist peetakse rohkem' Euroopa m...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
A. VEILER KANADA EESTLASTE LIIDU ESIMEHEKS [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 4 May 1950

A. VEILER KANADA EESTLASTE LIIDU ESIMEHEKS Kanada eestlaste keskorganisat sioon, mille esinduskogusse kuulu vad 39 kohapealset organisatsioo nide esindajat, valis hiljuti juha tuse. 39-st esinduskogu liikmest võttis valimistest osa 34 esindajat, kusjuures A. Veiler sai üle 50% antud häältest, saades sellega Eest laste Liidu esimeheks. Teisteks ju hatuse liikmeteks valiti A. Ekbaum, M. Hansen, A. Joasalu, E. Kareda A. Lattik, E. Lasn, H. Reio ja S. Veidenbaum, Juhatuseliikme kan-, didaatideks jäid V. Jaaku, V. Kägu ja E. V. Saks. Revisjonikomisjoni valituks tunnistati E. Soomet, J. Soo ja S. Reima.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Ingliskeele ōppimisuōimalusi [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 4 May 1950

õppinaisiaõlinalnsl Haridusministeerium teatab meie lehe toimetusele ingliskeele õppimises Võimalustest kokkuvõtlikult järg mist: Keele õppmiseks on korraldatud kolm moodust. . 1. Tunnid rihmadele. Kui koha peal leidub vähemalt kuus asjahu vilist ingliskeele õppimiseks, siis tuleks pöörduda lähema koolijuha taja poole palvega tundide korral damiseks. Osariikide pealinnades pöörduda: The Officer-in-Charge, Branch Of1 fice'of the Office of Education poole, järgnevatel aadressidel: ►Sydneys-— University Grounds, Sydney, N.S.W. Melbourneis-—University Grounds, Carlton N.3, Vic. 1 Adelaicle'is—Box 1368J, G.P.O., Adelaide, S.A. ' Perthis — University Grounds, Nedlands, W.A. Brisbariis—Box 586J, G'.P.O., Brisbane, Qld. Hobartis—The Branch Officer, Commonwealth Office of Education, Police Buildings, Franklin "Wharf, Hobart, Tas. 2. Korrespondents tunnid, ön ette nähtud peamiselt neile, kes elavad üksildastes kohtades, kus koolid asuvad liiga kaugel'. Vastava informatsiooni ja materjalide, s...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
IDLA ÖPETAB ROOTSLAS. TELE VÖIMLEMIST. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 4 May 1950

IDLA ÕPETAB ROOTSLAS. TELE VÕIMLEMIST. Hiljuti'.andis. Järnst icüa Xiöiina Rootsi.võimlemisõpetajal!e mõnepäe vase võimlemiskursuse, millest osa võtsid ka rühm taani võimlemis õpetajaid ühes Taani Võimleiiiislii du esimehega. Kopenhageni tagasi jõudes andis vimjane jutuajamise ajakirjanduse esindä jäile, hinnates kõrgelt tdla kui võimlemisõpetaja võimeid. Ühtlasi teatas ta, et Taani Võimlemisliit kavatseb korraldada võimlemisõpetajaile 8-päevaeed võimlemiskursused E. Idla juha f.rispl-.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
PANAMA GOVT. OUTLAW REDS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 4 May 1950

PANAMA GOVT, OUTLAW REDS. The Panamanian Government outlawed the Communist Party. An extensive order signed by President Arnulfo Arias, said the Communist Party was "the absolute negation of all democracy and con trary to Christian civilisation." , The order warned that the Gov ernment would be "inflexible in investigating and repressing all Communist activity, open, concealed, confessed or clandestine."

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
SEABROOKLASTE KONTSERT NEW-YORGIS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 4 May 1950

SEABROOKLASTE KONTSERT NEW-YORGIS. . Laupäeval 25. märtsil toimus New-Yorgis Beethoveni saalis Sea brooki' eesti kooride kontsert, mis saavutas suure menu. Seabrookis tegutsevad kolm koori, mees—y nais —ja segakoor, kusjuures viimase liikmete arv ulatub 50-le. ICooride juhatajaks on. pr. Maimo Miido ("end. Teder.), kes laulis Estonia oopereikooris, , debüteerides viimasel ajal ka solistina. Koor esitas 18 eesti koorilaulu ja ühe Texase rah vaviisi." : Viibides New-Yorgis sealse Eesti Haridusseltsi ~ külalisena, said Seabropki koorid südamliku vastu võtu osaliseks.

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
OUTLAWING OF COMMUNISTS. UNDERGROUND PLANS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 4 May 1950

OUTLAWING OF COMMUNISTS. UNDERGROUND PLANS. r Sir,—Those; New Australians who have experienced what Communism actually means read with great re lief that the hill to outlaw the Com munist Party in Australia will be introduced in the House of Repre sentatives on Thursday. However, your recent summary on the matter reveals ;that in some quarters the view still prevails that anti-Communist legislation will merely drive the Communists under ground. I wonder whether it ever has occurred to the representatives of such a naive opinion that the Com munist Party since its establish ment in Australia, may have been acting in public as well as in under ground all -the time, as it is proved to be the case in other non-Com munist countries for more than two decades. ' Further, whether they ever have read the "Short History of the Com munist (Bolshevik) Party," a world wide propaganda publication, where the dual tactis, i.e, both in public, and underground, are frankly stated as a principal part ...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Menzies esitas Kommunistide Keeluseaduse [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 4 May 1950

Neljapäev, 27, aprill . kujunes ajalooliseks päevaks Austraalia elus, sest • sel päeval esitas föderaalse valitsuse peaminister Mr. Menzies' parlamendile kommunistide keelus tamise seaduse. See oli kauaoodatud seadus, sest oli ju kommunistliku partei keelustamine iiks mõlema ko daniise erakonna valimislubadusi. Seadus ise koosneb kuuest punk tist', kusjuures esfoneses punktis deklareeritakse kommunistlik par tei seadusevastaseks ja ta varandu sed kuuluvad võõrandamisele. Sea duse järgi eemaldatakse kommu nistlikud tegelased niihästi ametiü hingute juhatusest kui riigiteenis tusest. ^Kommunistlikel seaduserik kujail on ette nähtud viieaastane vanglakaristus. Esitades oma kuuepunktilise sea duseelnõu, esines peaminister üht lasi pikema põhjalikult ette valmis Satud kõnega. Ta tsiteeris nii hästi Marx-Engelsi kui . Lenin-Stalinit, tõendades rahvasaadikutele, et Aus traalia kommunistliku partei tege lased on vaid Nõukogude maail marevolutsiooni agendid. Ainult Jiaks vahelehüüet tööliser...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
Välispoliitikat [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 4 May 1950

Välispoliitikat Lisaks üldiselt levinud arvami sele, et tänapäeva maailm poliitili selt jaguneb kaheks—kommunist likuks ja mitte-kommunistlikuks; ehk. siis idaks ja lääneks—võiks seda väga' hästi jaatada ka tegude ja sõnade maailmaks. Eriti viimase nädala välispoliitilised nähtused paistavad seesugust klassifikatsiooni Õigustavat. Läänes vallandus pärast USA presidendi üleskutset propa gandasõjaks kommunistlike valede vastu, päris kõnede laviin. Truman. ise püstitas 3-punktilise programmi kommimismi v astu v õitlemiäeks; tema välisminister Acheson arendas koguni ,6-punktilise kava sõjaohu ja kommunismi leviku vältimiseks. USA omaaegne president Hoover tuli välja ettepanekuga UN-i re organiseerimiseks ilma kommunist like maade osavõtuta,-mis kohe lei dis-suurt ^kõlapinda. Proua Roose velt arvas küll, ,et Hooveri ette paneku vastuvõtmine tähendaks uut sõda, ja UN-i praegune president kindral Rpmulo deklareeris^ ; et tüliküsimuste lahendamine suurvõi mude vahel pole üldse kunagi-teh tu...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
EESTALASI. VÔÔRSIL [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 4 May 1950

*Neil päevil saablis liinilaev ' 'Gripsholmiga" Kanadasse õpetaja E. Lootsmaa koos abikaasa ja tü trega. Õpetaja Lootsmaa, kes põge nikuna elas pikemat aega Saksa maal, Lübekis, Seliwartau laagris, siirdus sealt Rootsi. Kanadas asujb ta tööle eesti koguduse õpetajana Londonis. ^Inglismaal valiti skaudijulitide aastakoosolekul Skauttöö Keskuse juhatusse skm. E. Tarm esimeheks, nskm. O. lital sekretäriks ja iiskm". Ä. Peedo laekuriks. Hiljuti asutatud Eesti Skautmasterite' Koondisse kuuluvad skautmaster H. Siiber esi mehena, nooremskautmaster E. Kuris sekretärina ja nooremskaut master I. Mägraken laekurina. ^Kanadast saabus hiljuti tagasi Rootsi prof. Riivesi abikaasa. Prof. Riives saabus pettununa Kanada oludest Rootsi tagasi juba möödunud aasta lõpul. *Kanadas, Windsoris 011 omaette' sensatsiooniks kujunenud eesti nais juuksur Selma Pruus, kes asus hil . juti tööle lirina esinduslikumas "jüulcsun * "äris. Köliälik "ajälelit "Daily Star" pühendab eestlannale kolmeveerulise artikli, s...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
NÄDALA SÜNDMUSI [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 4 May 1950

NÄDALA SÜNDMUSI ★Ameerikas Pöbja-Caroliinas ..toi-; munud õliumäriööyreilj kus 4.000 lange^r • Vaenlase; sel sai^^üksH V langevar juif surma . ja 77 vigastada. Surmajuh tumi põhjustas asjaolu, et lange-*: vari' eiV.ävaneuud. v ; .^Singapiiri kubernerile .. ;Sir> aprillil pommiatendaat. Pomm plah vatas kuue jala kaugusel kuberne rist, tekitades, vaid kerkeid krii mustusi. Atendaat teostati kesköö paiku, kui kuberner lahkus pok sivõistlustelt. * Jaa vai mõrvati terroristide poolt ameerika ajakirjanik "Time" ja "Life" korrespondent Robert Doyle ja tuntud ameerika professor Raymond Kennedy. ★Rootsi kalurid Gotlandi saarelt, teatasid, et nemad on leidnud kuulidest läbistatud lennukiratta. Ratas kuulub ameerika mereväelen nukile, niis venelaste poolt alla tu listati 8. aprillil. ★Lõuna-Moluecja saajrtel puhkejs mässuliikumine Indoneesia valitsuse vastu, kusjuures separatistid kuulu tasid välja Lõuna-Moluceä vabariigi. Uue vabariigi juhid ei kuulu kom munistide pooldajate hulka. ★Lääner...

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
KOHVIÖHTU. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 4 May 1950

KOHVIÖHTU. j Tants orkestri saatel. Sisseminek vabatahtliku maksu eest. ' ' T t t ■ ' ■ «mnaius. ^—; -

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
OUTLAWING OF COMMUNISTS. [Newspaper Article] — Meie Kodu = Our Home — 4 May 1950

— w . OUTLAWING OF COMMUNISTS. "The Sydney Morning Herald" 25. aprillil 1950 avaldas lugeja kir jana all.iärffneva kiriutuse:

Publication Title: Meie Kodu = Our Home
Source: Trove [National Library of Australia]
Country/State of Publication: NSW, Australia
x
Loading...
x
x