ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Vestkusten Delete search filter
Elephind.com contains 4,660 items from Vestkusten, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,306 newspaper titles in Elephind.com.
4,660 results
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 July 1909

Amerika. Hörnstenen till norska ålderdomshemmet i Norwood Park, III., lades nyligen al dr. Niles T. Quales. Bland andra talare vid tillfället märktös norske konsuln F. Herman Gade jl Chicago. Mångfotad oxe. En oxe m?d sex ben förevisas i Omaha. De tvji extra benen ' äro utvuxna midt på ryggen och hänga ned ett på hvardeia sidan af djuret. Oxen är stor och fet och synes icke lida något som helst men af sina extra förflyttningsledamöter. Föll ut genom fönstret, och slog ihjel sig. Helen Björklund, lö måna¬ der gammal, föll en dag i New York ut från ett fönster i sitt föräldrahem i femte våningen. Den lilla fördes genast till Eastern District Hospital, der hon efter en kort stund afled. Olyckshändelse. Från endast sex fots höjd föll härom dagen 40-årige August Olson, då han under besök hos vänner i Minneapolis satt på verandaräcket och miste balansen. I fallet ådrog han sig emellertid så svåra ska dor i hufvudet, att han strax derefter afled. En hjeltemodig man visade sig Ragnar Olson ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 July 1909

SAM. IISRICN, 50 Drottninggatan, Stockholm. 2. VESTKUSTEN. ToTsdagen d#n 1 Juli 1909. Sverige-nytt. Qf — STOCKHOLM. Det väntade ministerskiftet. Den 9 juni egde ministerskiftet rum, du ecklesiastikminister Hammarskjöld afgick och till efterträdare fick konsultativa statsrådet Lindström. Till konsultativt statsråd väntas häradshöfdiiigen i Nordals, Sundals och Valbo domsaga Hugo von Sydow bli utnämnd. Häradshöfding S. är född i Vexiö 1861. Efter afslutade juridiska studier ingick han i Svea hofrätt, der han blef fiskal 1890 och assessor 1886. Till revisionssekreterare utnämndes hr von Sydow 1898 samt fick 1904 ofvannämnda domsaga i Elfsborgs län, men placering i Ve vattenrättskomitén och har för des: räkning vistats i Stockholm. Roosevelt kommer ej att (ala i Stockholm. Till förre presidenten Roosevelt riktade K. F. U. M. i Stock holm med stöd af flere framstående personer som undertecknare en inbju dan att hålla ett föredrag i Stock holm vid det besök som man antog att han ämnade gö...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 July 1909

K. J. ALMVIK, Egare. Fotbeklädnader för Män, Kvinnor och Barn. Förstklassig reparation. Dr. P. Håkanssons SALUBRIN är det yppersta af alla medel att stilla smärta, stämma blodflöde och läka NORGE. Nytt verldsspråk, konstruerad t af en norsk-amérikanare. Skaparen af nämnda språk är en i Amerika af norska föräldrar född lir Elias Molee. Språket, som kallas '' Tutonish''- , består blott af omkring 800 ord, hemtade från olika lefvande språk, mest från engelskan. Hr Molee säger sig hafva användt inemot 00 år pä arbetet med detta nya lättlärda och enkla verldsspråks utbildande och har dervid haft bistånd af åtskilliga andra språkmän. llärom dagen höll han föredrag om sitt "Tutonish" i Kristiania och efter föredragets slut bildades en förening, den första existerande, för främjande af det nya verldspråket. II i Molee skänkte 500 kr. åt den nya föreningen- . Spetsbergens rättsliga ställning. Norska regeringen har nyligen tillställt Belgiens, Förenta Staternas, Frankrikes, Nederländernas, Ry...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 July 1909

4. VESTKUSTEN. Tors'dagen den B Juli 1909. 1 Entered at the San Francisco, Cal., Post Office Second Class Matter. VESTKUSTEN, Frisinnad Politisk Veckotidning för Svenskarne på Stillaliafskusten. , UTGIFVES HVARJE TORSDAG från 30 Sharon st. San Francisco mellan 15th & lGtH, Church & Sanchez PRENUMERATIONSPRIS: Ett år $2.00 Ett halft år $1.25 Ett kvarts år 60c. Ett helt år till Sverige $2.50 Alla prenumerationer måste åtföljas af kontant likvid. I annat fall fästes Ingen uppmärksamhet vid desamma. "VESTKUSTENS" Telefon: Market 4851. ALEX. OLSSON, Redaktör och Utgifvare. Reseagenter: Axel E. Bern. U. Kjellgren. I år skulle det förståndiga amerikanska folket, påstods det, fira sin nationaldag utan allt för mycket krutstänk, söndertrasade fingertoppar, a.fbrända nästippar ui. m., hvil ket ju alltid förblifver ett mer eller mindre obehagligt minne för framti den äfven om patienten öfverlefvev experimentet. Men man kan icke vänta att en reform skall kunna genomföras...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 July 1909

Friedmau^ hER Bonded Old Crow Whiskey serveras. Imp. Munchener hafbräu, svensk Punsch och Bränvin. N. Ö. HÖRNET 7TH & WASH. STS. Nära stationen. Oakland, Cal. Stillahafs kulten. SANTA CEUZ, CAL. F.n rysk arbetare \ i«l namn D. Fellman mördade i ett nufall af dilerium sin lille son genom att afsklira halsen på honom. hvarefter fadern försökte begå sjelfmord, man räddades till lifvet. Fellman hade varit drucken i flera dagar och derunder ofta hotat hustrun och sina barn till lifvet. GOLDFIELD, NEV. C. A. Worden och dr. ('- . S. Brigsjs samt apotekaren Briggs i Rawhide blefvo härom •lagen frikända efter det juryn icke kunnat enas rörande anklagelsen mot dem, hvilken gähle konspiration att taga för mycket betalt af conntiet för furnering af medicin till countyhospitalet i Rawhide. STELLA, WASH. G. Berg kastade sly härom dagen i Columbia floden för att rädda sin sexårige son, hvilken fallit i floden och flöt på vattnet i flera minuter. Den olycklige fadern drunknade emellerti...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 July 1909

UNGDOMENS RÅDGIFVARE, en «f oss utgifven boic på 48 sidor, oinhandlande lifvets Hemligheter, äktenskapet, många slags sjukdomar, deras följder o. e. v.; den horde läsas af hvarje ung man. Sändes fritt i förseglat omslag till hvar och en som pa ett postkort eller I bref insänder sin adress till c*» yusiKun euer i urci misunuer sin aaress Ull IM. ROSENBERG CO., 59 Dearborn St., CHICAGO, ILL 1 ROSEN PÅ TISTELÖN BERÄTTELSE AF EMELIE FLY GTJIJGONDK KAPITLET. Under männens rådplägning' satt Gabriella på sin kammare och begrundade den bittra-nyheten om Rosenbergs tillärnade afresa. Det var hennes första sorg, och första sorgen är alllid smärtsam. Hon till och med grät vid tankeri pa den enslighet, som nu skulle inträda: det var numera knappt möjligt att ens lefva bland Tistelöns nakna klippor — hon ansåg dem för första gången sådana — sedan Rosenberg lemnat deni. och det troligen för att aldrig mera återkomma. Utan att veta hvad tiden led satt Gabriella overksam, lutad mot stolkarmen, till...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 July 1909

INDIANDOKTORN 2476 Howard St., San Francisco. :: ENPAST ÖRTER ANVÄNPAS. Flickan i Stadsgården. BERÄTTELSE AF AUGUST BLANCHE. Axner fortsatte derunder sin obeliajtlifta promenad inåt Bellevue och befann si^ vid Brunnsvikens strand, mot hvilken de mörka vågorna våldsamt bröto sis'- . Den nya vintern ha<le ännu ej hunnit tämja Agirs döttrar. Ofta stannade Axner lyssnande) men länge hörde han ingenting annat än grenarnes slag mot hvarandra i de a Iklädda lundarna, som suckande och klagande sökte, ehuru förgäfves, böja sig undan för den ovälkomna snödrägtpn, soin nordanvinden påtrugade. Men slutligen kunde lian urskilja de snabba stegen af £11 springande person. ITan stannade och igenkände snart Paulis resliga figur, som störtade fram emot honom. "Pauli, Pauli!" ropade Axner och skyndade den springande till mötes. "Axner, är det du?" svarade Pauli, andtruten ocli flåsande; "de iiro cltrr mig, de spårhundarne... mitt ena rockskört ha de kvar, men lyckligt via inte det. hvar...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 8 July 1909

8. VESTKUSTEN. Torsdagen den 8 Juli 1909. l Må Sv. Luth. Ebenezer kyrkan, 15th &• Dolores Sts. Söndagar: Högmessa kl. 11 f. m., Aftonsång kl. 8. Söndagsskola kl. 9.45 f. m. ungdomsmöte hvar Fredagskväll. Tel. Market 3305. Teol. Dr. Ph. Andreen, Past. Bostad: 208 Dolores St., vid kyrkan. Hjertligt välkomna till Första Svenska Baptist Kyrkan, belägen vid 17th St , mellan Valencia & Guerrero Sts. Mötestider: Söndagar kl. 11 1. 111 och 8 e. m. Söndagsskola kl. 9:4s f"- . ni. samt kl- 5:30 e. in. Ungdomsmöte och derefter socialt bönemöte hvarje onsdags kväll kl.«8. Korrespon-dens-Sekr. J. Wiu, Edwall, 401 Moscow St . S. F. FilfF. O. Nilson, t. f. pastor. san francisco. Till Seattle. Pa torsdag afresa mrs Fred. Nelson och hennes dotter Edna lil! Seattle oeli komma under resan •- •'- .ti besöka Portand. Byron Mauzy liar hlifvié utsedd foiri de obenjendc republikanernas I au ilida t lör borgmästare. Han är >om bekant egare af en större pianoaffär. Dram...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 15 July 1909

UPPROR I PERSIEN. PERSIEN. Det nu och då återuppblossande upproret i Persien lär åter vara i full gång. Ett tusen revolutionära trupper inträngde i måndags i staden Teheran och fördrefvo dé lojala trupperna från stadsportarna. Shahen troddes komma att söka skydd hos någon af de utländska legationerna. Närmare underrättelser saknas. Senare meddelas att de upproriske tillställt ett fruktansvärdt blodbad efter stadens intagande. Som bekant har liberala partiet länge begärt en konstitution i Persien, men den föregående shahen lyckades alltid hålla • rörelsen tillbaka, ofta med de mest brutala medel. Hans son, den nuvarande shahen, har emellertid icke varit lika lycklig och blodsdåd hafva derför ofta förekommit under de senaste månaderna. Shahen har ömsom beviljat konstitutionell regeringsform, men lika ofta återtagit den. De senaste händelserna i Turkiet hafva bidragit till revolutionens snabba tillväxt och ehuru Ryssland nyligen sände ett regemente till shahens bistånd tillät dock icke...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 15 July 1909

SAM. IHRÉN 50 Drottninggatan, Stockholm. kymmer rörande rikets ställning under nu radande förhållanden samt sin önskan om att det måtte lyckas den nu sammanträdande riksdagen att under denna session skapa ett användbart neutralitetsvärn. Landstinget har återvalt Steffensen till talman samt Madsen-Mygdal och Jörgen Pedersen till vice talman. Folketinget har lill interimistisk talman valt A. TJiomsen. Storartad gåfva från dansk-ameri-kanarne. Enl. telegram har den bekante skulptören Hasselrus föreslagit dansk-amerikanarne att till Förenta Staterna skänka en staty af Columbus i gigantisk storlek. Konstnären har erbjudit sig att sjelf utföra densamma. — Skulptören, som är bosatt i Rom, har i och för förverkligande! al sitt törslag rest till Köpenhamn och arnar på dånst-amerikanarnes dag på, utställningen i Aarhus den å juli framlägga detsamma. Han föreslår att monumentet placeras framför Hvita Huset i Washington. Dansk kapten befordrad till — general. Kaptenen vid 15:de bataljonen J. P....

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 15 July 1909

J. o. fimmi Fine Watclirepairing Dealer in Diamonds, Jewelry and Watches. 23 MARKET ST., SAN FRANCISCO Mjölk, Grädde, Ägg och Smör från San Carlos Dairy För vidare upplysningar besök, tillskrif eller telefonera. N. S. Nelson, egare, 143—145 NOE STREET. mellan 34th & Henry. Orders mottagas'och levereras. A. W Anderson & Son Extra fina såväl som vanliga SPECERIER VINER, LIKÖRER och CIGARRER. 3574- 20II1 SI., mellan Mission & Valencia Sts., San Fr North Star Bottling Works 3335 26th Street, Telefon Market 953. Agenter för det berömda Columbia Brewing Co., Tacoma, Wash. CARLSON & ANDERSON, Egare P. W. W. MÖRTHIN Svensk Urmakare 1102 McAllister St., San Fran. DONELSONS SKOflAKEfclVERKSTAD * Mäns skor halfsulade för 75c. Damskor halfsulade, 50c. Gummiklackar, 50c. Donelsons sydda halfsulor. 292 Church St., hörnet af 15th. SVENSK Blomsterhandlare T. SAHLIN 2105 Market Street, San Francisco Pontus Franklin Plumber 49 Sacramento Street Allt til...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 15 July 1909

BAR OCH LOGIHUS är beläget på 3417 16th st., nära Church. Cederlunds Söners Punsch, svenskt Bränvin, norsk Aquavite, Carnegies Porter samt amerikanska likörer alltid på lager. MÖBLERADE RUM med fria bad för herrar 25c. pr natt. J4. JSlelsons Specerihandel Telefon Market 922. Gods levereras öfverallt i staden. CHRONICLE BUILDING t och 1740 FILLMORE STREET | X Depositary of the United States Government. Kapital och öfverskott (tillsammans) $600,000.00 £ t tOFFICERARE OCH DIREKTORER: * f OFFICERARE OCH DIRE* CHÄS. NELSON, Prus: W. II. LITTI.E f LEWIS T COWGILL, v. Prkh. ALBERT SUTTON ? L. M. MacDONALD, Kassör. F. F. SAY RF $ J. C. ESCHEN. HENRY W1LSO % Intresse betalas på insättningar. • T fläXresse alas på insätgPenningar sändas till alla delar i verlden efter lägsta taxa. X •• . y Ölödftiddh kvälltill kl6£- •• . y l Öppen om lördags eftermiddagar och kvällar till kl. 6. £ I i ♦♦♦♦♦»»♦»»»»»♦♦»❖❖♦♦♦♦♦»■C"»*'»»» i♦♦♦♦♦»»♦»»»»»♦♦»❖❖♦♦♦♦♦»■C"»*'»»» A ROITSQUET, SEC'Y. r. A.- " Bkrgerot, A...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Vestkusten — 15 July 1909

VESTKUSTEN. Torsdagen den 15 Juli 1909. 5. A 47 KNTI LODGING HOrSE *;• Rum för dag, vecka eller månad. a Verkligt hem för svenskarna. Särskilda för ^♦4del;«i r>ni ni omnämna annonsen i "Vestku £ sten"- . MRS. H. K. CHURCHir,!,, Egarinna Telefon Main 30^0. ** * * $ * $ N. J. LINDSTROH Sewer Contractor Kostnadsförslaf? lcmnas. Säkerhet för arbetes Kontrakt sonliga ut förande i Oakland, Herkeley ooh Alameda. Kontor I upplag: HARMON & SACRAMENTO STS., South Berkeley. Telefon Piorlmont 1924. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ t The JVIETROPOUITflN t * * A 4*7 k Street. S.1J KAJIKNTO I F. E. CARP Alla till murareyrket hörande arbeten utföras pa bästa sätt mot garanti. Kostnadsförslag ocm detaljer fritt. Vanering och Mantles specialité. 817 AILEEN STREET, OAKLAND Tel. Piedmont 2814. 'Flie Compass Saloon 379 12TH STREET, OAKLAND. Alla sla^s importerade skandinaviska spirituosavaror. Carnegies Porter, Punsch 111. 111. Merchants lunch. Smör, bröd, a...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Vestkusten — 15 July 1909

6. VESTKUSTEN. Torsdagen den 15 Juli 1909. UNGDOMENS RÅDGIFVARE, en «f nss utgifven bo i: pa 48 sidor, omhandlande lifvet* hemligheter, ftl(ten*kaj>et, måne» silasr* sUuknomar. deras fiiljdcr o. f. v.: <len borde lii«a» af hvarie line man. Sändes »ritt I fflrsoglat omslag lill hvar och en som pa ett postkort eller I bref insänder sin adress till IM. ROSENBERG CO., 59 Dearborn St., CHICAGO, ILL , J O ar den enda skandinaviska - läkareanstalt i Amerika som gör behandling af kroniska och privata sjukdomar till specialitet samt brefvexlar med svenska patienter på deras eget språk. u Privata och nervösa sjukdomar, förorsakade af ungdoms-dårskaper, onaturliga vanor, med alla deras förfärliga följder, såsom förslappning, förlust af lifskraft, opasslighet för affärslifvet, njur-och blåssjukdomar, svag rygg o. s. v., behandlas snabbt, omsorgsfullt, billigt och i djupaste hemlighet med säkra och pålitliga mediciner, specielt prepareradt för hvar patient. Medicine...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Vestkusten — 15 July 1909

VESTKTTSTEN. Torsdagen d»n 15 Juli 1909. 7. INDIANDOKTORN 2476 Howard St., San Francisco. :: ENDAST ÖRTER ANVÄNDAS. TIVOLI CAFE KAFÉ OCH LUNCH HOUSE. 50 liddy St., San Francisco. Färska Ägg: direkt fr. farmen hvarje dag1- . Carl G. Larsen, Egare. Om Ni önskar få reda pä hur det är med Edert helsotillstånd fritt besök den gamle bekante K URIK O OLE OID, VIGORI ocli UTERINE till salu hos MRS. KATE OLSON, 16th och Dolores Streets, San Francisco. (1 Dolores Market.) Alafneda Cafe 7 jVIafrket StPeet San Francisco. JACOB PETERSON, EGARE. Eagle Saloon C. A. JOHNSON. VINER, LIKÖRER, CIGARRER. Möblerade Ruin. 118 4th St., hörn. af Minna, S. F. P. M. POULSSON Aila slags ASSURANS 214 Kolli Blcljf., & Clif4 jf, Montgomery & California st». Telefonera eller sänd postkort och Jag skall Infinna mig. Tel. TEMPORARY 26. August Johnsons Grocer i butik 22nd Si Capp Sts. Telefon Mission 4909. Fri leverans. Sänd Eder order pr telefon eller post. "Vestkusten" till salu. Salubrin. ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Vestkusten — 15 July 1909

S. VERTKUHTCN. Torsdagen den 15 Juli lOOfl. \ Sv. Luth. Ebenezer kyrkan, 15tli & Dolores Sts. Söndagar: HöpmesSä kl. 11 f. ni., )> Aftonsång kl. 8. Söndagsskola kl. 9.4f» f. m. ungdoinsniöte livar Fredagskväll. Tel. Market 3305. Teol. Dr. Ph. Andreen, Past. Bostad: 208 Dolores St., vid kyrkan. Hjertligt välkomna till Första Svenska Baptist Kyrkan, belägen vid r/th St., mellan Valencia & Guerrero Sts, Mötestider: Söndagar kl. n f. ni. och 8 e. in. Söndagsskola kl. g 14^ f. ni. samt kl. 5:3° e. 111. Ungdomsniöte och derefter socialt bönemöte hvarje onsdags kväll kl. 8. Korrespondens Sekr. J. wm. Fdwall, 401 Moscow St., S. F. F. O. Nilson, t. f. pastor. SAN FRANCISCO. Besökande. Emil Johnson, en af de KYfmfcka lundtbrukarne i Stanislaus co.- '- , som förr bott här i staden, besökte härom dagen Västkustens kontor. Ilan omtalade alt invandringen al' svenskar omkring Turlook pågår ajltjnnt. Mr Johnson är bosatt i Huglison. Dr. Abel W. Johnsons moder ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Vestkusten — 22 July 1909

No. 29. 24:de årg. San Francisco och Oakland, California, Torsdagen den 22 Juli 1909. == VESTKUSTEN == (THE WEST COAST) Independent Weekly Swedish Journal devoted to Literature. Politics and General News. "VESTKUSTEN" Is the oldest Swedish Newspaper published oin the Pacific Coast and is an Uniivaled Advertising medium. Rates: 50c. per inch ea h insertion. Reading notices 10c. per line. Liberal discount on yearly contracts. Published "verv Thursday Address all communications: WEST COAST PUBLISHING COMPANY, 30 Sharon Street :: :: San Francisco. Alex. Olsson, Editor and Proprietor. PRENUMERATIONSPRIS: Helt år $2.00 | Fjerdedels &r $0.65 Halft år $1.25 | Ett år till Sverige .... $2.50 Agenter erhålla liberal kommission. Allt som rör redaktion såväl som expedition adresseras: "VESTKUSTEN.- " ALEX. OLSSON, RED. OCH UTGIFVARE, 30 Sharon Street :: :: San Francisco. Frisinnad Veckotidning för svenskarne på Stillahafskusten. == VESTKUSTEN — Liberal Politisk Veckotidning för svens...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Vestkusten — 22 July 1909

S , 0 stösth S , 0 Sveriges äldsta, största och paSitlifjaste advokat- och inkassoaffär. Spaciulité: arfsangelägeriister på all» pl.ilser Tillförlitliga upplysningar om Naturens hemligheter; om lifvets sanna innebörd; om sättet att bibehålla sin hälsa och uppnå en hög och lycklig ålderdom; om huru att göra ett lyckligt val vid äktenskaps ingående, och erhålla friska och lyckliga barn; om menniskokroppenso byggnad och vård; om bestämmandet al' kön hos barn — allt detta finner ni i den ryktbare specialisten Dr. E. B. Foote's storartade verk "Hemläkaren"- . Af detta ovärderliga, arbete ha öfver en mililon exemplar försålts på olika språk, och alla som läst detsamma berömma det på det mest entusiastiska sätt. Denna bok sätter läsaren i stånd att lefva ett rätt och lyckligt lif. ^ Okunnigheten försvagar — kunskapen < • ^ styrker — läs derför denna bok. innan det^ tr c *1 blir för sent. Huru många personer förderfva icke sin hälsa och gå en förtidig" ► Q 4 ill m Ä (f». I I ...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Vestkusten — 22 July 1909

VESTKUSTEN. Torsdagen äen 22 Juli 1909. S. Utstyrseln är elegant dessutom, vittnande om boktryckeri- och bokbinderikonstens höga ståndpunkt i vårt famla fosterland och äfven fot en sakens skull äro dessa arbeten värda att ega, samt utgöra desstr om en värdefull tillökning till hvarje bibliotek. SVENSKA JOKHANDELN 30 sharon st., san francisco En elegant bok är den snyggaste, varaktigaste och mest värderade present ni kan skänka bort. Den varar alltid, kan bereda angenama stunder for mottagaren och bidrager till spinUudet af vår värdefulla svenska litteratur. Från Augustanas såväl som Alb. Bonniers och "Ljus" med fleras förlag hafva vi i dagarne mottagit de mest värdefulla svenska böcker som utkommit på svenskt språk. DET SVENSKA BRYGGERIET CARL, TORNBERG, Egare. 3070 - 23d St., S. F. Tel. Market 5791. Bryggare af Svenskt öl och Porter, Maltextrakt, Steam- och Lageröl pä kaggar såväl som buteljer levereras till alla delar af staden. Orders till landsorten expedieras. Pontas Franklin P...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Vestkusten — 22 July 1909

HENRY B. RULE General Insurance Broker Brand- , Lif- , olycksfalls- , Glas- , Inbrotts- , Automobil- och Liability-försäkring. 268 MARKET ST., Rum \i3, San Francisco ETELEFON DOUGLAS 1029 bd S1029 Samma byggnad som Svenska Konsulatet, BERKELEY KONTOR: 2123 Center St. Tel. Berkeley 5082 Den gamla välkända grocerifirman C. G. Fredell, 40GG 24th st., nära Castro, säljer som vanligt svenska och norska importerade varor. Bästa kaffe i staden. C. A. Johanson, svensk smed och vagnmakare. Reparationer af vagnar och automobiler, 1409 Folsom st., vid 10th st. Tel. Park G503. Rök "Blue Diamond" så får ni full valuta. Thrane Bros., 1800 Market. H. Johnson, svensk expressaffär. Plats: s. v. hörnet af 14th, Church och Market sts., San Francisco. Flyttning af möbler pianos etc. ombesöi-jes väl och billigt. Orders kunna inlemnas i "Okerblads"- , 718 14th st. Tel. Park 5977. J. W. Peterson, importör. Agent för Carnegie Porter. Importör af alla slags skandinaviska likörer. 510 Battery st., San Franci...

Publication Title: Vestkusten
Source: California Digital Newspaper Collection [UC Riverside]
Country/State of Publication: California, United States
x
Loading...
x
x