ELEPHIND.COM search the world's historical newspaper archives
From:  To: 
click here to view elephind tips
Elephind Tips
To find items containing all the words:
John Quincy Adams
Simply type the words:
John Quincy Adams
To find items containing the exact phrase:
John Quincy Adams
Put the phrase in quotes:
"John Quincy Adams"
To find either of the words:
president, congressman
Type OR between the words:
president OR congressman
For more tips take a look at the search tips page.
bubble pointer to elephind tips
click here to subscribe our mailing list
Search limited to
Clear all
Title: Čechoslovák And Westsk... Delete search filter
Elephind.com contains 3,097 items from Čechoslovák And Westske Noviny, samples of which are listed below. All items from this newspaper title are freely available and can be searched from the search box above. You may also search the entire collection of 3,057 newspaper titles in Elephind.com.
3,097 results
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 November 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 8. listopadu Í94Ó. KAREL ANDRES: Kariéra Matky Lízalky Humoristický román z periferie. Kovaný kufr, ve kterém bylo schováno všechno spi-! válec jejích zcuchaných vlasů, a neodpustila si, aby ji navé prádlo, vespod hadry na záplaty, na myti nádobi lehcunce nepohladila. a ještě jiné záhady. Stůl. j Zavzdychla něžně: "Můj ty bože, je to přece jen krás- Petrclejová lampa, hrnek s mlékem, nakrojený boch- ný ditě!" nik chleba, nůžky a kartáč. i Píseň o osudu zlém skončila a hned nato zazněl rá- Nad stolem přibitá malými hřebíčky za mosazné musivý pochod jakýchsi výčitek, který chrlil něco na kroužky, visela červené lemovaná "kuchařka". Byl na zrádnou hlavu: — "Za Košířema, kde leuka je zelená", ní obrázek hospodyňky, nesoucí mísu knedlíků, a o- Lizalka přivřela šetrně dveře do kuchyně a tlumila zdobný nápis: "Co v kuchyni dcbře připravíš, na tom {ak hluky ďábelské melodie. Hudba nesměla vzbudit, ničeho neztratíš." Vyšité hospodyňce se za ta léta pra- její dítě ze ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 November 1940

V pátek, dítě 8. listopadů 1940. ČECHOSLOVÁK á KOUTEK PRO BEČLÁKY... West, Tex. Ctěná redakce Čechoslováka! Již jsem se těšil, že budu mít na chvíli pokoj, ale kde! Zase můj ko- lega od řemesla, Joe Šipula se ozval, a na to věru už musím odpovědět, kdychych i nechtěl. Jen že mně zů- stal dlužen s těmi temáky a to mu neodpustím, dokud mně neřekne jak lácký koutek byl hodně veselý a za- jímavý, neb bude pro mnoho čtená- řů vítaný. Co mně se týée, já na to dám co druzí dají, ale přispívat do- pisy mnoho nebudu nebo nic, poně- vadž pozoruji, že mé dopisy již ne- jsou tak zajímavé jako před 27 ro- ky. Inu, není divu, takou školu ži- vota přežit není věru žádný špás a jsem s tím mundorem dopadl. Pro-1 Proto i těm dopisům schází ten prá- ším, když něco íačneš tak to hleď! ^ v#1®*- Tak volám: zdar vlasti a skoncovat, nechť to už se mnou do- padne jak chce. Ten Bečlácký kou- tek v Čechoslováku byl by velmi za- jímavý, ano, souhlasím stoprocent- ně. Jak vidím, jsi dokonalý kovář ve staré vlas...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 November 1940

Čechoslovák v pátek, dne 8. listopadu 1940. Postup událostí evropské tragedie v pátek. — Italové stále zachova- vaji si pověst — zbabělců. Kdyby tak válčili opět s nějakým náro- dem, vyzbrojeným jen primitivní- mi zbraněmi, jako válčili s Habe- šany, tu ještě dokážou vyhrávati, ale jak to přijde na národy civiliso- ané, cenící si své svobody, vyzbro- jené poněkud lépe, tu jest běda s Taliány, utíkati jest jejich válečný ryk. . Řecko jest malá zeme, ve vyzbro- jí daleko pozadu za Italy, ale Řek si váži své země a jest hotov za ni zemři ti a proto také vyprašuje Ita- lům kalhoty, vzdor tomu, že má pro- ti sobě přesilu. Ve čtvrtek a v pátek Řekové od- raziii všechny italské útoky, ital- ských voznic a pěchoty na severní Iron tě. Řecké nepatrné letectvo zasazo- valo těžké rány napřátelským hor- dám, které ve zmatku zahodily své zbraně, zanechaly za sebou své zá- soby a utíkaly. Řečtí letci bombar- dovali italský airdom a jiná středi- ska v Albánii. Silné italské tažení s voznicemi v čel...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 November 1940

v pátek, dně 8. hstópádu Í94& fn.rwo8i.ov A* Dozvuky "bouře". Nečetl jsem v denním tisku zpráv} 0 kampani a řecích Willkieho, ani tu "literaturu", kterou republikáni a Willkick-rats kluby zaplavili cele Spoj. Státy. Když jsem četl, že je- den kongresnik prohlásil, že ta je- jich kampaň stojí kapitalisty a snad 1 přispívatele z ciziny na 30 milionu dolarů a že by to kongresem melo být vyšetřeno, zdálo se mi to trochu přehnané, ač někteří pozorovatele v posledních dnech před volbou vy- slovovali náhledy, že na to bylo vy- naloženo spíše ještě více. Na první kampaň Hooverovu, jak tehdy bylo vyšetřeno, kapitalisté utratili pres devět milionů, kromě dalších něko- lika milionů, jichž pramen neby o možno přesně zjistit, jak o tom by- lo reforováno v kongresním rekor- du. Na výlohy s presidentskou kam paní není žádné omezení jako je na výlohy kandidátů do U. S. senátu, z nichž v minulosti některým bylo v senátu odepřeno místo proto, ze na jeiich kampaň bylo vydáno mnoho- kráte více než ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 November 1940

Čechoslovák V pátek, dne 8. listopadu 1940. ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Published every Friday by Čechoslovák publishing co. WEST, TEXAS. OFF1CERS: aug. j. Morris, President Job. F. Hoiásek, SeCy-Treas. DIRECTORS: _ J. Morris, Jos. F. Holásek, f. J- Čoček, i. A. Urbanovský, Jos. Pavliček Bedaktor—Aug. J. Morris — Editor Předplatné $2.00 Subscrlptlon Ceny oznámek sděli se na požádáni Adrcrtlsing rates on appllcatlon c4dné osobni útoky a dopisy u- rážllvého obsahu se neuveřejní. ME po HŘE o U. S. Dallas News píše, že by měl býti Časopis Waco Times-Herald při- CO vás BUDE ZAJIMATI O ČES- rů evropských universit. My máme zaveden zákon, zakazující zavádéti nesl ve středu v odpoledním vydáni více nových zákonů. k tomu ještě poznámku, že Češi a Němci volili pro Willkieho. Náhodou se stalo, že ně-; které okresy, v kterých bydlí hodné našinců a Němců, odevzdaly většinu pro Willkieho, ale my jsme přesvéd- koslovenské armádě. Vojín F. Klátil. i to potěšeni býti příslušníky rasy pět byl jimi...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 November 1940

V pátek, dne 8. listopadu 1940. ČECHOSLOVÁK Besídka Čtenářů Chapman Ranch, Texas. Ctěpá redakce! — Přikládám 2 dol. co předplatné na příští rok 1941 Se srdečným pozdravem, Jan Huff. Máte-li ještě, pošlete teploměr. Na zdar! )o( Rogers, Texas. Ctěná redakce! — Posílám vám ček $2.50 na Čechoslovák a 50c je- stli máte nějaký kalendář Ameri- kán. S přátelským pozdravem, John Shenkir. -)0( n mí: Sealy, Texas. Ctěná redakce! — Přiložené na- leznete osobní Ček CQ předplatné na Čechoslovák! S uqtóu zůstávám, ^ Poul Smilek. —)0(- Axtell, Texas. Ctěná redakce! — Přiložené ček na 2 dolary. Předplatné mi došlo. Máte-li prémii, tak mi ji zašlete. S úctou, Frank Klanica. Jot Terrell, Texas. Ctěná redakce Čechoslováka! — Tímto vám posílám $2.00 na Čecho- slovák. Jsem s ním úplně spokojena. Jestli jsem oprávněna k nějaké pré- mii, tak mi ji pošlete. Prances Babovec. U )o( Killeen, Texas. Ctěná redakce! — Přijměte od nás těchto pár řádků. Odpusťte, že jsme vám tak dlouho neplatili. Posíláme vám ček ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 November 1940

Čechoslovák V pátek, dne 8. listopadu 1940. Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavá oznámte Jemu. — Celkový čistý příjem z nedélní' — Ve středu minulý týden zde návštěvy Msgr. O. Zlámala u nás dlel z Dallas přítel John G. Bubák, | jest z přednášky a večerní zábavy český právník, který zde vyřizoval "NEVĚSTY Z ČESKÉHO RÁJE" j neb si zařídí svědky a ví jaké jsou V ENNIS. | paragrafy, když okamžik toho žá- "Nevěsty z českého ráje" jest ná- dá. Hněv mezi nimi nezůstane, neb | $312.34, národní daň c^c krajana z právnickou práci. zev divadla, které bude sehráno v je ve vsi "40 baráků a v padesáti se hraje! Wilma Nesudová. TÝDENNÍ ZPRÁVY. KDYSI MALÍ JAPONCI. Před šedesáti roky bylo Japonců jen čtyřicet milionů — nyní je jich dvojnásob. Ze zemé kvetoucích růz- ných květin stali se první velmocí na Dálném východě. Japonci jsou prý více evropštější než Evropané jsou. Japcnci jsou postrachem bílé- ho plemene, od něhož přijali všech- ny přednosti, varujíce se jeho ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 9 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 November 1940

V pátek, dne 8. listopadu 1940. Čechoslovák OLDPJCHA ZLÁMALA Z CLEVE- LANDU, OHIO. VELKÝ ÚSPĚCH MANIFESTACÍ | viny přinesly dobré zprávy a člán- ' prosí nás v Texasu, abychom si za- NA PŘEDNÁŠKOVÉ CESTĚ MSGR. j ky. V 8 hod. začíná přednáška při chovali tuto jednotu a harmonii, naplněné přednáškové síni a prof. kterou již zde máme dva a půl ro- Dr. Míček, líčí přítomným historii ku, abychom chránili si tento vel- našeho národa, kulturu a zdůraz- ký morální úspéch, který sjedno- ňuje vztahy Československa ku Spo- til náš lid v Texasu a povzbudil k jeným státům. Mluví o paní Masa- bratrské spolupráci pro ubohý národ rykové a činnosti presidneta osvo-, československý. "Jak jest to krás- Po velkých úspěších v Houston, Níedville, Crosby, Hillje, El Campo, o čem podali jsme již minule své zprávy, pokračoval náš vzácný host boditele T. G. Masaryka. Na to před- ] né' 'praví, "když" vy všichni zde dnes stavuje předsedu SAČT br. Vladi- jste dohromady, katolíci, nekatolí- míra Maudra, který inf...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 10 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 8 November 1940

Čechoslovák V pátek, dne 8. listopadu 1940. Z města a okresu j — SI. Lillian Petrová, dcera pí. ; Aug. A. Perove, stala se nevěstou i Alireda Koatz; z Austinu v neděli, — Manželé John Švadleňákcvi z kdy byli oddáni dp. Jamesem 0'Bri- Taylor navštivill manželé Joe J. Kři- ansm v Austin. Odpoledne byla při- ianove. chystána hostina pro blízké příbuz- SI. Dolores Holtčková navštivi- né v domé mat*y nevésty vf West- la své přítelkyně slečny Jose a Mae Novomanželům gratulujeme. Křižanovy. ^ ^ jak v miru, tak i ve válce {B*- Nové husí peří na prodej. -! i50" naše životni Pojistky stopro- Mrs. Frank Svoboda, Hubbard, Te- xas, Rt. 1. _ (45-p) — Jerry Juroch ze San Antonio, centní, čili splatné v plném obno- su. — Rud. Kolář. 45—46c) * * — Pí. Amálie Mokrá z Granger,, . dli návštěvou své sestry pí. Paul f rofcy v armádě strýce Rcekydalové ve West, Zdrží se asi Sama, přijel na dovolenou k rodi- dva týdny i Fr' chud®J°v® a Joe Jurochove. • « Jak se dovídáme, byl právé pový- — Manželé William M...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 November 1940

N VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. > wV* v * hvězdnatý a Pruhova- .enobílý a modrý prapor ° < v ž d y nad svobodncu zemí — **<4^ Amerikoul AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXIX (NO.) ČÍSLO 46. Entered as second-class matter January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas .under the Act oí March 3, 1879 15. LISTOPADU (NOV.) 1640. ITALSKÉ LOĎSTVO ROZBITO V UKRYTU Vyhlídky pro far- máře nejsou skvělé Washington, 11. listop. — Veliké finanční požadavky pro národní o- branu, jak praví federální zeměděl- ští oficiálové, budou možná vyžado- vati přesunutí metody administra- ce ze snah udržeti větší příjem pě- stitelů hlavních plodin zemi, na ně- co jiného. Změna, jak soudí, může zname- nati snížení placení peněžité subsidy a zvýšení sazeb na vládní půjčky na přebytky plodin. Za posledních pět reků admini- strace se snažila ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 November 1940

Čechoslovák V pátek, dne 15. listopadu 1940. KAREL ANDRES: Kariéra Matky Lízalky Humoristický román z perifírie. Tenkrát, když jí paní domácí vlila špínu do bytu, vy- letěla jako ostříž. Pan rada u soudu jí tehdy domlou- val: "Paní Lízalová, smiřte se, odpusťte jí — vidíte, jak pláče a jak je zdrcená. — A potom — to je vaše paní domácí." Lízalka odpustila. A ona? Před soudem plakala, prosila, div že jí, Lízal- ce, ruce nelíbala, a hned, jak přišla domů, navedla Bez- vodku, aby jí přeřízla na půdě šňůru na prádlo. Potem nékdo paní domácí zničil záhon macešek. Při- rozeně, že to svedla na Lízalku. Soudily se. Byla osvobozena. A paní domácí podnikla ještě celou řadu útoků — na její čest a klid duše. Byla vždycky osvobozena. Lízalová byla neoficielní královnou ulice. A jako kaž- dá královna měla své věrné i nepřátele. Její věrní svědčili u soudu, přisahali, že všechno vi- děli, všecko slyšeli — a na nic se nepamatovali, zkrát- ka tak, jak bylo potřeba. Její nepřátelé přirozené svědčili ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 November 1940

V pátek, dne 15. listopadu 1940 CECH OSLO VAK Postup události evropské tragédie se za skály a ošetřili jsme si rány, jak jsme mohli nejlépe, co nad hla- vami "nám zuřila bitva. Zranění, ne- mohli jsme se dostati zpět ke své- mu mužstvu, ale poněvadž se dosta- vila hustá mlha v noci, že nebylo V pátek. —~V~poTotajné schůzi *děti ^ ™ několik st°P.f*d se" p bou, rozhodli jsme se k utoku na nepřítele. Mohli jsme se plaziti a vrchního německého velitelství v Mnichově, v které mluvil Adolf Hit dostatek ručních graná- ler o "těžkých a tvrdých ale ^ jsme ^ asi na ^ nych rocích zapasu , y kroků od sebe a plazili se ku předu, vano o ez yc ranac Hitler a když jsme se Přiblížili na dohoz, životni dopravní tepne Britů mtler J > vrhati do zakopů gra. v teto schůzi predpoveděl vítězství ^ najednou ^ ^ ^ n Vůdce nazistických banditů mlu- J vzduchu a slyšeli jsme Italy kři- vili za zavřenými dveřmi v historie- ceti a nankatL Kten Italove d0" y l „ Mni„hrWp kdP njed sud aii' vyletěli ze zákopů a k...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 4 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 November 1940

ČECHOSLOVÁK V pátek, dne 15. listopadu 1940. By ČECHOSLOVÁK AND WESTSKÉ NOVINY Odjíždím na týdenní prázdniny, ! které ztrávim na lovu jelenů a kro- | canů v okresu Real, v hornaté kra- Published every Friday by j jiné nedaleko Leakey. Poněvadž ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. sezona na bažanty není dosud je- "GOBBLERS WEST, TEXAS. OFFICERS: Aug. J. Morris, President Jos. P. Holásek, SeCy-Treas. ště otevřena, požádal jsem našeho E. Bažanta, aby příští číslo ješté po- mohl za mne vypraviti, což ochot- né svolil. Bečláky žádám, aby se v mé nepřítomnosti nepopřáli o jem- nější pokolení a jestli se mi poště- stí — za každého z vás sním porci DIRECTORS: Aug. J. Morris, Jos. F. Holásek, zvěriny. F. J. Čoček, J. A. Urbanovský, * * j J°s. Pavliček Nastávají nám svátky s přícho- Redaktor-Aug. J. Morris - Editor ?em ?ne vzdf,?' jest kýmsi zacatkem již svátků vanoč- I nich. Letos budeme míti dva svát- ky Díkůvzdání, první ve čtvrtek 21.1 listopadu, tak zvaný Den díkůvzdá- Předplatné $2.00 Subscriptio...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 5 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 November 1940

V pátek, dne 15. listopadu 1940 Čechoslovák m KOUTEK PRO BECLAKY... Vod péra Vencla Votruby řecku, ale ne tu dopisovatelsk°u. i náchlad trvající čtrnáct dni, no od \_fxirOílUlV IilU^l té doby jak ss cženil můj dobrý pří- tel a bečlák Dobiáš Vobišák. Teď zůstává za révou a jeho žena po té- to straně, prý mají velikou renč. spadnul do vody Tacoma, Wash., 7. listop. — Nový $6,000,000 Tacoma Narrows most, Tak halou, milý bečláci! To asi vokukujete, že sem k vám taky přišel na besedu, co? Vono to se stalo takhlenc: Dyž sem čnul poznámku vod čtěný re- dachc, že možná taky pan Votru- ba stane se členem šaseho kloubu, moje drahá Filoménka zčervenala jako norák a přála: "Ta je vopo- vážlivost Venco, tebe zatahovat me- zi bečláky a starý panny. Co já su buřt?! Esli se vopovážiš napsat ňá- ký lejstro do bečláckýho kouta, so- íort vcd tebe vodendu a bašta. Ty seš ženatej a nési žádnej bečlák." Vono je to prauda, vona měla ganc recht, ale já su ešče bosem do- i jsem se kde naučil přijde mi to ně...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 6 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 November 1940

Čechoslovák V pátek, dne 15. listopadu 1940. Enniský Věstník POftÁDÁ JOSEF VYTOPIL. Zprávy z Ennis a okolí laskavé oznámte jemu. PftECE TO POMOHLO. Starodávné pořekalo je, když ně- kdo něco chtěl dosáhnout!, tu říká- vali: drž palec mně pro štěstí. Já Jsem taky držel palec presidentu Rooseveltovi, aby vyhrál a — po- mohlo to. Letoší volba byla volbou jaká ne- byla v historii Ameriky. Prvně zlo- mil se zvyk nevžiti třetí lhůtu za presidenta. Tato tradice Je zlomena zrovna jako mnoho Jiných věcí, kte- ré Jsme dostali a mysleli jsme, že to není možné — dnes je všechno mož- né. Druhá věc při této volbě byla, že dva tábory, bohatá a střední tří- da se utkala v tomto zápasu a střed- ní třída lidí zvítězila vzdor tomu, že skorém všechny noviny pracovaly pro republikány, všechno bylo mar- no. Třetí věci v této volbě bylo, že nepomohli nic Hitlerovi nadhončí, Jeho peníze, a myslím že žádný člo- věk zde v Americe nebyl tak rozčile- ný jako byl Hitler, který s jeho "íuftr luftr" běhal po světn...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 7 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 November 1940

V pátek, dne 15. listopadu 1940 Čechoslovák i— Besídka Čtenářů Caldwell, Texas. Ctěná redakce! Tak volby již máme za sebou a dobře pro nás dopadly a pro dobré demokraty. Každý si přál, aby pre- sident Roosevelt byl opět zvolen, a budeme opět lépe spáti, nebudeme muset míti starost, že nás v noci Hitler překvapí a přepadne. Nemě- la jsem žádnou důvěru ve Willkie- ho, jen je mi divno, jak mohli mno- zí naši lidé míti důvěru ve Willkie- ho, neb každému je známo, že je německého původu. Zabolelo mne. když jsm viděla obrázek v Ameri- kánu, ktsrý představoval malé čes- ké děvčátko v národním kroji, jak vítá Willkieho s kyticí v ruce. Ne- mám žádnou důvěru v Němce a po- važuii, že každý Němec kdekoli ro- zený, zůstane vždy Němcem, a jak známo, všichni Němci pracují Hit- lerovi do rukou. Představovala jsem si, kdybv byl zvolen W., že by nikdy stará vlast svobody nenabyla. Di- vila jsem se též některým našim li- dem jak vytrvale pracovali pro W. Něktc-ří nespokojenci pracují ze zá- šti, jiní...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 8 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 15 November 1940

frrrrTom.nvAfr v pátek, dne 15. listopadu 1940. Z města a okresu — W. W. Prašifka zasedá tohoto týdne na porotě ve Waco. • • pí. Joe Mazancová nalézá se v domácím ošetřováni následkem ne- moci "Flu\. * -gfr- Na prodej husí peří. Hlaste se v redakci Čechoslováka. <46-47p) • • — Taneční zábava bude uspořá- dána v síni SPJST. v Cottonwood 24. a 28. listopadu. • * ■gy- pro hochy a děvčata kožené, nízké střevíce, výprodej ní "Clean Sweep" cena 89c u The Wolf Store. • • — J. R. Polášek, pí. Rosa Hollub a sl. Josephine Milbergrová dleli v ne- dělí a v pondělí v Refugio, návště- vou manželů Joe Poláškových ml. • • Taneční zábava bude uspořá- dána v síni KJT. v Tours v neděli večer 17. listopadu. Hudbu obstará Playmates orchestr — Paní Vilém Zahrniaková byla operována minulý týden na žlučové kaménky a slepé střevo ve Waco a daří se jí již lépe, * • Ztratil se hnědý mezek 15>/z pěstí výšky, asi 1100 liber. Adolf Horák, Rt. 2, West. <46-c) * * — Chutná večeře bude prodává- na žanami Č...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 1 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 November 1940

VYCHÁZÍ KAŽDÝ TÝDEN. PŘEDPLATNÉ: Ročně $2.00 Na půl roku $1.00 Peněžní zásilky, jakož i dopisy, tý- kající se redakce, buďtež zasílány na tuto adresu: ČECHOSLOVÁK PUBLISHING CO. WEST, TEXAS. ** _ % x . v v . ■ //. '' // £ Nechť 1 hvězdnatý a pruhova- 'v a modrý prapor -id svobodnou zemí AND WESTSKE NOVINY ROČNÍK (VOL.) XXIX. (NO.) ČÍSLO 47. January 2, 1920. at the post ofice at West, Texas .under the Act of March 3, 1879. 22. LISTOPADU (NOV.) 1940 Spojené Státy varovaly Španělsko Washington, D. C., 15. listop. — Vláda Spoj. Států varovala dnes madridskou vládu ohledně porušo- vání ísmerických práv v Maroku, včetně oblasti tangierské, zaruče- ných smlouvami. Španělské vojenské autority u- chvátily kontrolu strategické zony u brány do Středozemního moře, proti Gibraltaru, minulého týdne. Velká Britanie hned uvědomila ge- nerála Pranco, že nedovolí opevně- ní Tangieru, k ohrožení úžiny gi- braltarské, pod kontrolou Anglie. ' Současně s oznámením varování Spoj. Států Španělsku přišla z ...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 2 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 November 1940

CechoslovAe V pátek, dne 22. listopadu 1940. KAREL ANDRES: Kariéra Matky Lízalky Humoristický román z periferie. Lizalka, zatím už docela ve své kůži, otevřela dveře svého bytu a vešla. Za ni Vykuska, Hclmanka, Bezkoč- ková, Červenková a ostatní spiklenecké a už zasvěcené hlavy. Rozesadily se jak se dalo. Na kufru tři, na truhlí- ku na uhlí dvě, na stoličce Vykuska, Holmanka s Bez- kečkovou na lavici a zkrátka ještě několik se jich tísni- lo přede dveřmi. Vykuska zahájila: "Co budeš teď dělat?" "Nic", odvětila Lizalka. "Vařit nebudu, sedět budu a vzpamatovávat se budu z toho nenadálýho štěstí." Jenda seděl na zemi, opřen zády o skříň, ze které vy- čuhoval ten nestoudný rukáv špinavé košile. Kolena měl u brady a vhlavé mu hučelo jako ve mlýně. Lizal- ka tichým hlasem a s prorockou pozou se dala do vy- právění. Vyprávěla pomalu, vše od začátku. Jak bejvala hezká, z myslivny vyhlídaná, jak za ní chodil Holopírek a jak ona, Káča bláznivá, musela mít bednáře, kterej za nic nestojí a vo n...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
Page 3 [Newspaper Page] — Čechoslovák and Westske noviny — 22 November 1940

V pátek, dne 22. listopadu 1940. Čechoslovák \ Postup událostí evropské tragedie Ve čtvrtek angličtí letci rozšířili svou činnost; létadla RAF v něko- lika vlnách spustili výbušných a zá- palných bomb na Berlín, vzdor sil- né střelbě německých protiletadlo- vých děl, jak doznal i Berlín, který to zmírnil zprávou, že několik bri- tických letadel bylo sestřeleno, a čtyři piloti že byli zajati. Britičtí letci svrhli také mnoho bomb na italské továrny, a znovu silně bombovali italský válečný pří- stav v Taranto, už dříve velmi po- škozený. Řekové zasadili Italům další kru- té rány, a zahájili sami ofensivu podél celé fronty, v délce 120 mil. Jeden italský motorový oddíl, v cel- ku 400 obrněných trucků, byl řec- kými a britickými letci úplně zni- čen. Taliáni odvolali vojsko od ju- goslávských hranic, aby jim po- mohlo ve zlé situaci. Pozorovatelé soudí, že Britanie a Řecko činí po kusy využít úspěchy ku rozdrcení italské armády a vyřadit ji z boje. Z Řecka bylo oznámeno na radiu, že řec...

Publication Title: Čechoslovák And Westske Noviny
Source: The Portal to Texas History
Country/State of Publication: Texas, United States
x
Loading...
x
x